Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Administraciniai nuostatai
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Baigiamasis dokumentas
 • Bendro pobūdžio dokumentas
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Direktyva
 • Gairės
 • Įgaliojimas
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komentaras
 • Komunikatas
 • Koncepcija
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsulinė konvencija
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laikinasis susitarimas
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Pakeitimo aktuali redakcija
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Piliečių sprendimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Registras
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Suvestinė redakcija kita kalba
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
 • Verbalinė nota
 • Vykdomasis protokolas
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Neviešas
 • Sustabdytas
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06868
1V-323 2017-04-242017-04-25
Galioja
2 ĮsakymasĮsakymas dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalfikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06811
.
2014-08-29 įsakymas Nr. V-774 [2014-11394] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-25 iki 2017-08-31
V-269 2017-04-242017-04-25
1.2 papunktis įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
3 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-419 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06871
.
2016-05-26 įsakymas Nr. ĮV-419 [2016-14063] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-25
ĮV-595 2017-04-242017-04-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
4 DekretasDėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06869
1K-949 2017-04-242017-04-24
Galioja
5 ĮsakymasDėl Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, dalykinių ataskaitų formų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06813
V-270 2017-04-242017-04-25
Galioja
6 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06833
.
2002-02-18 įsakymas Nr. 3-66 [1022210ISAK00003-66] Suvestinė redakcija nuo 2016-11-01 iki 2017-05-06
3-185 2017-04-242017-05-07
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
7 ĮsakymasDėl Mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie yra pakeitę mokyklą dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar struktūros pertvarkos, ir / arba kuriems vežimo į mokyklą paslauga neteikiama arba teikiama netinkamai, sąrašo ir mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ugdymo programą besimokančius mokinius, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06815
V-272 2017-04-242017-04-25
Galioja
8 ĮsakymasDėl Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06816
.
2016-04-14 įsakymas Nr. V-326 [2016-09288] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-14 Yra pakeitimų
V-274 2017-04-242017-04-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
9 ĮsakymasDėl Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06823
V-168 2017-04-242017-04-25
Galioja
10 ĮsakymasDėl Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų asmenims, norintiems tęsti studijas aukštojoje mokykloje, pripažinimo kaip studijų programos dalies tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06820
V-277 2017-04-242017-04-25
Galioja
11 ĮsakymasDėl Mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie yra pakeitę mokyklą arba ją turės pakeisti dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar struktūros pertvarkos, sąrašo, Mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami vežti mokinius, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), sąrašo ir Mokyklų, kurioms 2017 metais geltonieji autobusai skiriami pakeisti Švietimo ir mokslo ministerijos skirtus netinkamus toliau eksploatuoti geltonuosius autobusus, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06821
V-278 2017-04-242017-04-25
Galioja
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06819
V-276 2017-04-242017-04-25
Galioja
13 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06824
1V-312 2017-04-242017-04-25
Galioja
14 DekretasDėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06825
1K-946 2017-04-242017-04-24
Galioja
15 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06826
1V-313 2017-04-242017-04-25
Galioja
16 PotvarkisDėl susisiekimo ministro pavadavimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06880
83 2017-04-242017-04-24
Galioja
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 1V-388 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06854
.
2016-05-26 įsakymas Nr. 1V-388 [2016-14031] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-25
1V-317 2017-04-242017-04-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
18 ĮsakymasDėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-627 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06810
.
2005-04-18 įsakymas Nr. ISAK-627 [1052070ISAKISAK-627] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-25
V-268 2017-04-242017-04-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 ĮsakymasDėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06814
.
2017-01-02 įsakymas Nr. V-1 [2017-00116] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-25
V-271 2017-04-242017-04-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 ĮsakymasDėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-299 „Dėl Netradicinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-04-24, Identifikacinis kodas 2017-06817
.
2010-03-05 įsakymas Nr. V-299 [1102070ISAK000V-299] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-25
V-275 2017-04-242017-04-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija