Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19586
1V-965 2019-12-052019-12-06
Galioja
2 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19588
1V-966 2019-12-052019-12-06
Galioja
3 ĮsakymasDėl įgaliojimų pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo
Priėmė Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19606
A-831 2019-12-052019-12-06
Galioja
4 ĮsakymasDėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priemonių, prisidedančių prie prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtojimo, jų prioritetų ir susijusių priemonių įgyvendinimo bendrojo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19591
.
2015-08-13 įsakymas Nr. V-895 [2015-12315] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-31 Yra pakeitimų
V-1433 2019-12-052019-12-06
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
5 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2005 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl Skolų, susidarančių UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus, apskaitos, išieškojimo, pripažinimo beviltiškomis, nurašymo ir revizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19607
.
2005-09-22 įsakymas Nr. 3D-451 [1052330ISAK003D-451] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-08-15 Yra pakeitimų
3D-673 2019-12-052019-12-06
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
6 ĮsakymasDėl Kino filmų rodymo statistinės ataskaitos K-03 (metinės), Radijo ir televizijos veiklos statistinės ataskaitos K-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos statistikos departamentas
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19596
DĮ-276 2019-12-052019-12-06
Galioja
7 ĮsakymasDėl Teatro veiklos statistinės ataskaitos K-09 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
Priėmė Lietuvos statistikos departamentas
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19597
DĮ-277 2019-12-052019-12-06
Galioja
8 PotvarkisDėl delegacijos sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19598
256 2019-12-052019-12-06
Galioja
9 ĮsakymasDėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarkos, nuostatų ir sudėties patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19614
A1-741 2019-12-052019-12-06
Galioja
10 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19615
.
2017-04-13 įsakymas Nr. A1-181 [2017-06420] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-10-23 Yra pakeitimų
A1-742 2019-12-052019-12-06
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
11 ĮsakymasDėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0002, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-82 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0002, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-12-05, Identifikacinis kodas 2019-19616
D1-732 2019-12-052019-12-06
Galioja
12