Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Administraciniai nuostatai
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Baigiamasis dokumentas
 • Bendro pobūdžio dokumentas
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Direktyva
 • Gairės
 • Įgaliojimas
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komentaras
 • Komunikatas
 • Koncepcija
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsulinė konvencija
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laikinasis susitarimas
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Pakeitimo aktuali redakcija
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Piliečių sprendimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Registras
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Suvestinė redakcija kita kalba
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
 • Verbalinė nota
 • Vykdomasis protokolas
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Neviešas
 • Sustabdytas
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl 2017 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų testavimo vykdymo, mokinių darbų vertinimo, saugojimo ir duomenų suvedimo Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04694
A-211 2017-03-222017-03-23
Galioja
2 ĮsakymasDėl Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo Kauno apygardos teisme taisyklių patvirtinimo
Priėmė Kauno apygardos teismas
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04706
V1E-28 2017-03-222017-03-23
Galioja
3 ĮsakymasDėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano patvirtinimo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04708
A-415 2017-03-222017-03-23
Galioja
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-73 „Dėl Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos asmeninės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04697
.
2006-02-23 įsakymas Nr. 1V-73 [1062310ISAK0001V-73] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-06-30 Yra pakeitimų
1V-205 2017-03-222017-03-23
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
5 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2016 m. kovo 14 d. potvarkio Nr. 35 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04698
55 2017-03-222017-03-22
Galioja
6 ĮsakymasDėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V2-154 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04709
V2-184 2017-03-222017-03-23
Galioja
7 ĮsakymasDėl Finansinio tarpininkavimo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (metinės) ir Finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-03 (sutrumpintos metinės) formų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos statistikos departamentas
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04710
.
2016-01-06 įsakymas Nr. DĮ-4 [2016-00378] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-03-15 Yra pakeitimų
DĮ-85 2017-03-222017-03-23
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
8 PotvarkisDėl M. Dargužaitės komandiruotės
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04699
56 2017-03-222017-03-22
Galioja
9 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3-15 „Dėl Transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04715
3-130 2017-03-222017-03-23
Galioja
10 ĮsakymasDėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės akreditacijos administruoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšas suteikimo ir žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr.3D-450 pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04702
3D-191 2017-03-222017-03-23
Galioja
11 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04703
.
2015-04-20 įsakymas Nr. 3D-286 [2015-06028] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-27 Yra pakeitimų
3D-190 2017-03-222017-03-23
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
12 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-908 "Dėl Pluoštinių kanapių produktų importo licencijų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04716
3D-192 2017-03-222017-03-23
Galioja
13 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. rugsėjo 23 d. potvarkio Nr. 175 „Dėl darbo grupės X pasaulio Lietuvių sporto žaidynėms organizuoti sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04704
.
2015-09-23 potvarkis Nr. 175 [2015-14132] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-05 Yra pakeitimų
57 2017-03-222017-03-22
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
14 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-186 „Dėl mažais plotais auginamų augalų sąrašo ir riboto augalų apsaugos produktų naudojimo paskirčių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04717
.
2004-04-19 įsakymas Nr. 3D-186 [1042330ISAK003D-186] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-23 Yra pakeitimų
3D-193 2017-03-222017-03-23
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
15 ĮsakymasDėl asbesto šalinimo veiksmų plano patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04718
D1-243 2017-03-222017-03-23
Galioja
16 ĮsakymasDėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo
Priėmė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04719
1-57 2017-03-222017-03-23
Galioja
17 PotvarkisDėl delegacijos sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04695
54 2017-03-212017-03-22
Galioja
18 ĮsakymasDėl Daugiabučių namų valdytojų priežiūros ir kontrolės grafiko sudarymo kriterijų bei tikrinimo trukmės nustatymo
Priėmė Šilutės rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04713
A1-309 2017-03-212017-03-23
Galioja
19 ĮsakymasDėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-30 įsakymo Nr. A1-1102 „Dėl Šilutės miesto ir Šilutės rajono savivaldybės buitinių atliekų surinkimo pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietų“ pakeitimo
Priėmė Šilutės rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04714
A1-311 2017-03-212017-03-23
Galioja
20 ĮsakymasDėl žemės sklypo Vytauto g. 52H, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
Priėmė Pagėgių savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2017-03-22, Identifikacinis kodas 2017-04668
A1-303 2017-03-202017-03-23
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija