Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 SprendimasDėl viešo aukciono sąlygų patvirtinimo ir pritarimo privatizavimo programų projektams
Priėmė Privatizavimo komisija
Identifikacinis kodas 2018-10135
2V-5(737) 2018-06-152018-06-202018-06-21
2 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-969 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2012 m. birželio 21 d. reglamentą (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos parlamento ir tarybos direktyvą 2003/87/EB“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10126
D1-522 2018-06-182018-06-202018-07-01
3 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10128
D1-539 2018-06-192018-06-202018-06-21
4 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10130
D1-536 2018-06-192018-06-202018-07-01
5 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10123
3D-396 2018-06-202018-06-202018-07-01
6 ĮsakymasDėl Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo Marijampolės apylinkės teisme tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Marijampolės apylinkės teismas
Identifikacinis kodas 2018-10134
1RV-68 2018-05-072018-06-202018-06-21
7 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-630 „Dėl Ataskaitų apie 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimą rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10132
D1-538 2018-06-192018-06-202018-06-21
8 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10124
3D-397 2018-06-202018-06-202018-07-01
9 ĮsakymasDėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių orlaivių naudotojų 2017-2023 metų laikotarpiu sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10127
D1-534 2018-06-192018-06-202018-06-21
10 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D-17 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10133
3D-401 2018-06-202018-06-202018-06-21
Įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.
11 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-237 „Dėl Nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo asmenims, perkantiems turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10125
3D-398 2018-06-202018-06-202018-07-01
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10131
D1-537 2018-06-192018-06-202018-07-01
13 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2018-10119
581 2018-06-132018-06-202018-06-21
14 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1–221 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10118
1-181 2018-06-202018-06-202018-06-21
15 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-753 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės "Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10121
1V-443 2018-06-202018-06-202018-06-21
16 ĮsakymasDėl Studijų kokybės vertinimo centro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. SV6-4 „Dėl laikino studijų krypčių akreditavimo“ pakeitimo
Priėmė Studijų kokybės vertinimo centras
Identifikacinis kodas 2018-10113
SV6-24 2018-06-192018-06-202018-06-21
17 ĮsakymasDėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. SV6-5 „Dėl laikino studijų krypčių akreditavimo“ pakeitimo
Priėmė Studijų kokybės vertinimo centras
Identifikacinis kodas 2018-10114
SV6-25 2018-06-192018-06-202018-06-21
18 ĮsakymasDėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0005 „Naujos kartos elektroninių paslaugų kūrimas LRT archyvo duomenų pagrindu“
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10105
3-298 2018-06-192018-06-202018-06-21
19 PotvarkisDėl darbo grupės sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Identifikacinis kodas 2018-10117
116 2018-06-202018-06-202018-06-20
20 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-609 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2018-10107
V-703 2018-06-152018-06-202018-06-21
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija