Suvestinė redakcija nuo 2019-12-21

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02879

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo

 

2019 m. vasario 20 d.  Nr. T1-19

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti:

1.1. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamas: 31036,1 tūkst. Eur (1 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-141, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10329

Nr. T1-179, 2019-09-25, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15078

Nr. T1-225, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-18973

Nr. T1-253, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20817

 

1.2. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 31573,8 tūkst. Eur, iš jų:

1.2.1. 16931,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

1.2.2. 4525,8 tūkst. Eur turtui įsigyti;

1.2.3. 713,0 tūkst. Eur paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-141, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10329

Nr. T1-253, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20817

 

1.3. Asignavimus pagal asignavimų valdytojus (2 priedas).

1.4. Asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų pagal asignavimų valdytojus (3 priedas).

1.5. Asignavimus pagal programas (4 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus užtikrinti, kad 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2019 m. sausio 1 d.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Gintautas Gegužinskas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

3 priedo pakeitimai pagal sprendimą Nr. T1-253

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-141, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10329

Nr. T1-179, 2019-09-25, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15078

Nr. T1-225, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-18973

Nr. T1-253, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20817

 

4 priedo pakeitimai pagal sprendimą Nr. T1-253

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-141, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10329

Nr. T1-179, 2019-09-25, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15078

Nr. T1-225, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-18973

Nr. T1-253, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20817

 

2 priedo pakeitimai pagal sprendimą Nr. T1-253

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-141, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10329

Nr. T1-179, 2019-09-25, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15078

Nr. T1-225, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-18973

Nr. T1-253, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20817

 

1 priedo pakeitimai pagal sprendimą Nr. T1-253

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-141, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10329

Nr. T1-179, 2019-09-25, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15078

Nr. T1-225, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-18973

Nr. T1-253, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20817

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-141, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10329

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-179, 2019-09-25, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15078

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-225, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-18973

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-253, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20817

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo