Suvestinė redakcija nuo 2019-02-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01854

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLO KRYPČIŲ IR MENO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 6 d. Nr. V-93

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 54 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Mokslo sričių klasifikatorių ir Meno sričių klasifikatorių, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u   pridedamus:

1.1. Mokslo krypčių klasifikatorių;

1.2. Meno krypčių klasifikatorių.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-156

redakcija)

 

 

MOKSLO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIUS

 

 

Eil. Nr.

 

Kodas

 

Mokslo kryptis

 

1.

 

Gamtos mokslai N 000

 

1.1.

 

N 001

 

Matematika

 

1.2.

 

N 002

 

Fizika

 

1.3.

 

N 003

 

Chemija

 

1.4.

 

N 004

 

Biochemija

 

1.5.

 

N 005

 

Geologija

 

1.6.

 

N 006

 

Fizinė geografija

 

1.7.

 

N 007

 

Paleontologija

 

1.8.

 

N 008

 

Astronomija

 

1.9.

 

N 009

 

Informatika

 

1.10.

 

N 010

 

Biologija

 

1.11.

 

N 011

 

Biofizika

 

1.12.

 

N 012

 

Ekologija ir aplinkotyra

 

1.13.

 

N 013

 

Botanika

 

1.14.

 

N 014

 

Zoologija

 

2.

 

Technologijos mokslai T 000

 

2.1.

 

T 001

 

Elektros ir elektronikos inžinerija

 

2.2.

 

T 002

 

Statybos inžinerija

 

2.3.

 

T 003

 

Transporto inžinerija

 

2.4.

 

T 004

 

Aplinkos inžinerija

 

2.5.

 

T 005

 

Chemijos inžinerija

 

2.6.

 

T 006

 

Energetika ir termoinžinerija

 

2.7.

 

T 007

 

Informatikos inžinerija

 

2.8.

 

T 008

 

Medžiagų inžinerija

 

2.9.

 

T 009

 

Mechanikos inžinerija

 

2.10.

 

T 010

 

Matavimų inžinerija

 

3.

 

Medicinos ir sveikatos mokslai M 000

 

3.1.

 

M 001

 

Medicina

 

3.2.

 

M 002

 

Odontologija

 

3.3.

 

M 003

 

Farmacija

 

3.4.

 

M 004

 

Visuomenės sveikata

 

3.5.

 

M 005

 

Slauga

 

4.

 

Žemės ūkio mokslai A 000

 

.1.

 

A 001

 

Agronomija

 

4.2.

 

A 002

 

Veterinarija

 

4.3.

 

A 003

 

Gyvūnų mokslai

 

4.4.

 

A 004

 

Miškotyra

 

5.

 

Socialiniai mokslai S 000

 

5.1.

 

S 001

 

Teisė

 

5.2.

 

S 002

 

Politikos mokslai

 

5.3.

 

S 003

 

Vadyba

 

5.4.;

 

S 004

 

Ekonomika

 

5.5.

 

S 005

 

Sociologija

 

5.6.

 

S 006

 

Psichologija

 

5.7.

 

S 007

 

Edukologija

 

5.8.

 

S 008

 

Komunikacija ir informacija

 

6.

 

Humanitariniai mokslai H 000

 

6.1.

 

H 001

 

Filosofija

 

6.2.

 

H 002

 

Teologija

 

6.3.

 

H 003

 

Menotyra

 

6.4.

 

H 004

 

Filologija

 

6.5.

 

H 005

 

Istorija ir archeologija

 

6.6.

 

H 006

 

Etnologija

 

_______________________

 

 

P ATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93

 

MENO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIUS

 

Kodas

Meno kryptis

Scenos ir ekrano menai C 000

C 001

Muzika

C 002

Teatras ir kinas

Vaizduojamieji menai V 000

V 001

Architektūra

V 002

Dailė

V 003

Dizainas

_______________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-156, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02763

Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro vasario 6 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Mokslo krypčių ir Meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo