Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-26, i. k. 2017-12657

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo

 

2017 m. liepos 25 d. Nr. 3D-488

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu:

1.    T v i r t i n u Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašą (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1.    Valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai turi būti naudojami kuriant valstybės kadastrus ir registrus, tvarkant erdvinių duomenų rinkinius, vykdant žemėtvarkos planavimo darbus bei kitą veiklą, kuriai reikalingi erdviniai duomenys.

2.2.    šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                             Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-488

 

 

VALSTYBINIŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIŲ IR ŽEMĖLAPIŲ SĄRAŠAS

 

 

1.    Lietuvos Respublikos apskričių centrų M 1:2 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (sutrumpintas pavadinimas – ORT2LT);

2.    Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (sutrumpintas pavadinimas – ORT5LT);

3.    Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis (sutrumpintas pavadinimas – ORT10LT);

4.    Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR50LT);

5.    Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 skaitmeninis rastrinis topografinis žemėlapis (sutrumpintas pavadinimas – GDR50LT-SR);

6.    Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR250LT);

7.    Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 skaitmeninis rastrinis topografinis žemėlapis (sutrumpintas pavadinimas – GDR250LT-SR);

8.    Lietuvos Respublikos apskričių centrų lazerinio skenavimo taškų erdvinių duomenų rinkiniai:

8.1.    skaitmeniniai erdviniai objektų paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys, sugrupuoti pagal temas: augmenija, statiniai, tiltai ir žemės paviršiaus taškai (sutrumpintas pavadinimas – SEOP);

8.2.    skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys (sutrumpintas pavadinimas – SEŽP).

9.    Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys (sutrumpintas pavadinimas – SEŽP_0,5LT);

10.  Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – Mel_DR10LT);

11.  Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – SŽNS_DR10LT);

12.  Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – Dirv_DR10LT);

13.  Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – AŽ_DRLT);

14.  Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus (sutrumpintas pavadinimas – EBM_100LT);

15.  Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus (sutrumpintas pavadinimas – ERM_250LT);

16.  Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:1 000 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus (sutrumpintas pavadinimas – EGM_1000LT);

17.  Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografiniai žemėlapiai LKS-94 koordinačių sistemoje:

17.1.    skaitmeninis vektorinis topografinis žemėlapis (sutrumpintas pavadinimas – TOP50LKS);

17.2.    spausdintinis ar skaitmeninis rastrinis topografinis žemėlapis (sutrumpintas pavadinimas – TOP50LKS-SR).

18.  M 1:200 000 jūrlapis (22006-L, 82001) spausdintine ar skaitmenine forma;

19.  M 1:225 000 jūrlapis (82002) spausdintine ar skaitmenine forma;

20Valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GPDR);

21Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GV_DRLT).

22. Lietuvos Respublikos teritorijos žemės paviršiaus palydovinės nuotraukos („Sentinel“ palydovų):

22.1. poliarimetrinių žemės paviršiaus palydovinių nuotraukų („Sentinel-1“ palydovo) mozaikos (sutrumpintas pavadinimas – PNP);

22.2. multispektrinių žemės paviršiaus palydovinių nuotraukų („Sentinel-2“ palydovo) mozaikos (sutrumpintas pavadinimas – PNM).

Papildyta punktu:

Nr. 3D-793, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-14, i. k. 2017-20076

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-793, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-14, i. k. 2017-20076

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-488 „Dėl valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo