Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-11-04, i. k. 2016-26361

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-198

Biržai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, 2 punktu, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios nuo 2020-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-181, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18185

 

2. Pripažinti netekusiu galios Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Valdemaras Valkiūnas

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2020-09-01

Priedo naikinimas:

Nr. T-181, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18185

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Biržų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-2, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01369

Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų pakeitimo

 

2.

Biržų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-181, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18185

Dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo