Suvestinė redakcija nuo 2018-09-29

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11376

 

 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d.  Nr. T2-202

Kretinga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi 17 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Kretingos rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažinti netekusiu galios Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d.   sprendimą Nr. T2-49 „Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto nuostatų, kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų vertinimo komisijos darbo reglamento tvirtinimo“.

3Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Juozas Mažeika

 

 

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d.

sprendimu Nr. T2-202

 

 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Kretingos rajono kūno kultūros ir sporto veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kretingos rajono savivaldybėje registruotų visuomeninių sporto organizacijų (toliau – VSO) sportinės veiklos projektų paraiškų (toliau – Paraiška) pateikimo, vertinimo, atrankos organizavimo ir finansavimo kriterijus, savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

2.    VSO kūno kultūros ir sporto veiklos projektai (toliau – Projektas) finansuojami iš Savivaldybės biudžeto asignavimų, numatytų Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programai.

3. Projektų paraiškų dalinio finansavimo vertinimo komisijos (toliau – Komisija) darbą techniškai aptarnauja Kultūros ir sporto skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-259, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15299

 

4.    Šiame Apraše įtvirtintos taisyklės taikomos tiek, kiek šios srities teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

5.    Konkursas dėl ateinančių metų VSO sportinės veiklos finansavimo skelbiamas kiekvienais metais iki spalio 1 dienos Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt. Skelbime nurodomos finansuojamos priemonės, galimi paraiškų pateikėjai, paraiškų priėmimo sąlygos, terminas ir vieta.

6.    Paraiškos priimamos iki spalio 31 d.

7. Paraiškos Projektams finansuoti su priedais teikiamos registruoti Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui (Savanorių g. 23A, Kretinga).

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-259, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15299

 

8.    Konkursui, teikiami šie dokumentai:

8.1.    Paraiškos 1 egzempliorius (Aprašo 1 priedas) užpildytas A4 formato lapuose lietuvių kalba, kompiuteriu, pasirašytas vadovo. Paraiška ir priedų lapai privalomai sunumeruojami eilės tvarka, patvirtinami VSO antspaudu;

8.2.    juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta antspaudu ir pasirašyta vadovo;

8.3.    įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir pasirašyta vadovo.

9.    Paraiškos nesvarstomos, jei pateiktos pasibaigus nustatytam Paraiškų priėmimo laikui, nepateikti šio Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai.

10.  Viena VSO gali pateikti ne daugiau kaip vieną Paraišką ir gauti dalinį finansavimą pagal pasirinktą priemonę:

10.1.  Kretingos rajono „Sportas visiems“ renginiai;

10.2.  Kretingos rajono sportinio meistriškumo plėtotė.

11.  Finansuojant Projektus, prioritetas teikiamas tam Projektui:

11.1.  kuris skatina rajono kūno kultūros ir sporto plėtrą;

11.2.  įtraukia daugiau rajono gyventojų į organizuotas kūno kultūros ir sporto pratybas;

11.3.  užima neįgaliuosius;

11.4.  įtraukia vaikus, jaunimą į kūno kultūros ir sporto veiklą;

11.5.  turi papildomus finansavimo šaltinius;

11.6.  kurio dalyviai rungtyniauja ne žemesnėje nei šalies II lygoje bei reprezentuoja Kretingos rajoną;

11.7.  į kurio veiklą įtraukiami dalyviai, iš kurių ne mažiau kaip 60 % yra Kretingos rajono gyventojai;

11.8.  projektams, kurie yra tęstiniai ir turi išliekamąją vertę.

12.  Sportinio meistriškumo plėtotės Projektams skiriama ne mažiau kaip 75 % visų skiriamų lėšų.

13. Pasibaigus Paraiškų priėmimo terminui, Kultūros ir sporto skyriaus specialistas, kuris yra Komisijos sekretorius, per 5 darbo dienas patikrina, ar Paraiškos užpildytos tinkamai, ar yra pridėti visi Paraiškoje nurodyti dokumentai ir kita reikalinga informacija. Jeigu VSO pateikia neišsamią ar netinkamai įformintą Paraišką arba pateikia ne visus dokumentus, Kultūros ir sporto skyriaus specialistas Paraiškoje nurodytu elektroniniu adresu vieną kartą praneša VSO apie būtinybę pateikti trūkstamą informaciją ir nurodo 3 darbo dienų terminą bei sąlygas trūkumams pašalinti. Jeigu per nustatytą terminą, VSO nepateikia prašomos informacijos, Paraiška nėra vertinama Komisijos posėdyje. Paraiškas, atitinkančias pateikimo reikalavimus, Kultūros ir sporto skyriaus specialistas pateikia Komisijos pirmininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-259, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15299

 

14.  Paraiškas vertina rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 7 narių sudaryta Komisija. Komisija sprendžia visus su projektų finansavimu ar vykdymu susijusius klausimus.

15.  Komisijos pirmininką ir sekretorių skiria Savivaldybės administracijos direktorius. Komisijos pirmininkas organizuoja Komisijos darbą. Sekretorius rašo Komisijos posėdžių protokolus ir tvarko kitus komisijos dokumentus.

16.  Komisijos nariu negali būti asmuo, kurį su paraišką pateikusia VSO sieja ryšiai, neleidžiantys priimti objektyvių sprendimų, arba dėl jo veiklos Komisijoje gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

17.  Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami paprasta Komisijos posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jeigu Komisijos balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

18.  Komisija, vertindama paraiškas, vadovaujasi sąžiningumo, nešališkumo ir atsakingumo principais. Komisija, vykdydama savo funkcijas, privalo užtikrinti informacijos, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl dalinio finansavimo skyrimo.

19.  Komisijos nariai užpildo Paraiškų vertinimo lentelę (Aprašo 2 priedas).

20.  Jei Komisijos posėdyje  nusprendžiama projektui skirti ne visą prašomą sumą, Komisija gali siūlyti sumažinti projekto išlaidų finansavimą.

21.  Vertinimo Komisija, įvertinusi Paraiškas, pateikia Administracijos direktoriui protokolą ir rekomenduojamų finansuoti projektų sąrašą, kuriame  nurodoma VSO ir projekto pavadinimas, siūlomas skirti lėšų dydis.

22.  Paraiškos nevertinamos:

22.1.  jeigu paaiškėja, kad projekte numatyti renginiai yra finansuojami iš kitų Savivaldybės programų;

22.2.  surinkusios mažiau kaip 22 Komisijos įvertinimo balų;

22.3.  tų VSO, kurios nustatyta tvarka nepateikė ataskaitų Savivaldybės administracijai už anksčiau gautas lėšas projektų įgyvendinimui ar anksčiau gautas lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS, SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

23. Kultūros ir sporto skyriaus specialistas, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas, parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl biudžeto lėšų skyrimo Projektų daliniam finansavimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-259, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15299

 

24.  Biudžeto lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma: VSO pavadinimas, Projekto pavadinimas, skiriama lėšų suma eurais.

25.  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas skelbiamas Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt, skiltyje „Sportas“.

26. VSO, gavusi dalinį finansavimą, Kultūros ir sporto skyriui pateikia išlaidų sąmatą, atitinkančią Savivaldybės administracijos finansavimui skirtą lėšų sumą, ir pasirašo Biudžeto lėšų naudojimo sutartį (Aprašo 3 priedas) su Savivaldybės administracija. Dalinio finansavimo sutartį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-259, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15299

 

27.  Finansuojamos Projekto įgyvendinimo išlaidos:

27.1.  sporto renginių dalyvių (sportininkas, treneris, teisėjas ir kiti organizatoriai) maitinimo ir apgyvendinimo, kelionių, startinių ir nario mokesčių išlaidos;

27.2.  paslaugų išlaidos (internetas, reklama, leidyba, informacijos sklaida, renginių organizavimas, sporto bazių teikiamos paslaugos);

27.3.  patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus, įrangos, transporto ir kitos programai vykdyti reikalingos nuomos ar įsigijimo bei komunalinių paslaugų išlaidos.

28.  VSO vadovas, pasirašęs Biudžeto lėšų naudojimo sutartį, atsako už projekto įgyvendinimą ir tikslinį lėšų panaudojimą. Išlaidų sumos, numatytos sąmatoje, negali viršyti daugiau kaip 20 procentų nuo bendros paskirtos sumos. Išlaidos, numatytos sąmatoje, gali būti peskirstomos, jeigu išlaidos numatytoms priemonėms yra didesnės nei 20 procentų nuo paskirtos sumos, šalys pasirašo papildomą rašytinį susitarimą dėl sąmatos pakeitimo (Aprašo 4 priedas).

29.  VSO, gavusi lėšas ir sužinojusi, kad negalės vykdyti biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatytų įsipareigojimų, turi ne vėliau kaip per 20 dienų nuo sužinojimo apie aplinkybes, dėl kurių negali vykdyti projekto, apie tai informuoti raštu Savivaldybės administracijos direktorių, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

30.  Įgyvendinus projektą, nepanaudotos projektui įgyvendinti skirtos lėšos turi būti grąžintos į Savivaldybės Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

31.  VSO gali prašyti nutraukti biudžeto lėšų naudojimo sutartį, jeigu VSO valdymo organai priima sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka baigti VSO veiklą arba tokį sprendimą priima teismas. Savivaldybės administracija, gavusi prašymą nutraukti Biudžeto lėšų naudojimo sutartį, privalo patikrinti jau panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu patikrinus ataskaitas nerandama pažeidimų, pasirašomas susitarimas dėl Biudžeto lėšų naudojimo sutarties nutraukimo.

32.  Jeigu patikrinus Aprašo 33 punkte nurodytas ataskaitas nustatoma pažeidimų, Savivaldybės administracija gali nustatyti terminą jiems pašalinti. Jeigu per nurodytą terminą nustatyti pažeidimai nepašalinami, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

VSO ATSAKOMYBĖ IR ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠAS

 

33. VSO už Projektui įgyvendinti gautas lėšas atsiskaito iki sutartyje numatyto termino, pateikdama Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui Biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą (Aprašo 5 priedas) kartu su lėšų panaudojimo bei apmokėjimo patvirtinančių dokumentų kopijomis ir Kultūros ir sporto skyriui Projekto įgyvendinimo ataskaitą (Aprašo 6 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-259, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15299

 

34.  Jeigu VSO už Projektui įgyvendinti gautas lėšas atsiskaito po sutartyje numatyto termino ar laiku nepateikia kitais teisės aktais nustatytų ataskaitų, arba gavus ataskaitą apie Projekto įvykdymą, paaiškėja, kad Projektui įgyvendinti gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį ir (ar) jų negrąžino, tai lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka ir VSO 5 (penkeriems) metams praranda teisę dalyvauti Projektų finansavimo konkurse.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.  Einamaisiais biudžetiniais metais gali būti skiriamos lėšos iš nepanaudotų arba papildomai gautų lėšų, paskelbus papildomą konkursą projektams finansuoti. Pateiktos Paraiškos vertinamos šio Aprašo nustatyta tvarka. Lėšų paskirstymą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

36.  Paraiškos ir ataskaitų dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

37.  Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

38.  VSO yra atsakinga už tinkamą biudžeto lėšų naudojimą.

39.  Biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

_____________________

 

Kretingos rajono savivaldybės

kūno kultūros ir sporto veiklos

projektų dalinio finansavimo aprašo

1 priedas

 

Gauta (data)__________________                             Paraiškos Nr. _______________

 

 

(projekto teikėjo pavadinimas)

 

 

(projekto pavadinimas)

Kretingos rajono savivaldybei

 

PARAIŠKA

Kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo konkursui

 

I. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

Teisinis statusas, įregistravimo data ir numeris, įstaigos kodas

 

Adresas ir pašto indeksas

 

Telefonas

 

 

Faksas

 

 

Elektroninis paštas

 

 

Banko pavadinimas

 

 

Banko kodas

 

 

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

Organizacijos vadovo vardas, pavardė

 

 

Projekto vykdytojo vardas, pavardė

 

 

 

II. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

 

Konkurso projektų priemonės

Pažymėkite (X)

(nurodyti tik vieną grupę)

I priemonė

Kretingos rajono „Sportas visiems“ renginiai

 

II priemonė

Kretingos rajono sportinio meistriškumo plėtotė

 

 

Projekto finansavimo prioritetai

Pažymėkite (X)

I prior.

Projektas, kuris skatina rajono kūno kultūros ir sporto plėtrą

 

II prior.

Projektas, kuris įtraukia daugiau rajono gyventojų į organizuotas kūno kultūros ir sporto pratybas

 

III prior.

Projektas turi papildomo finansavimo šaltinius

 

IV prior.

Projektas, kurio dalyviai dalyvauja ne žemesnėje nei šalies antroje lygoje, reprezentuoja Kretingos rajoną

 

V prior.

Projektas, kuris įtraukia vaikus ir jaunimą į sportinę veiklą

 

VI prior.

Projektas, kurio veikloje dalyvauja 60 % Kretingos rajono gyventojų

 

VII prior.

Projektas, kurio veiklos skirtos neįgaliesiems

 

VIII prior.

Projektas, kuris tęstinis ir turi išliekamąją vertę

 

 

 

Projekto aprašymas

2.1. Projekto tikslas

(Nurodomas tikslas turi būti formuluojamas glaustai, atitikti projekto pavadinimą, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y., ko bus siekiama įgyvendinant projektą)

 

2.2. Projekto uždaviniai

(Uždaviniai turėtų būti nustatomi taip, kad būtų galima surinkti ir pateikti duomenis, patvirtinančius projekto metu padarytą pažangą; uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas)

2.3. Trumpas projekto esmės aprašymas

(Aprašoma, kokias problemas sprendžia šis projektas, ar šios problemos yra aktualios ir prioritetinės per artimiausius metus ir pagrįsti, kodėl šis projektas ir jo eigoje numatytos veiklos yra efektyvi priemonė spręsti paminėtas problemas, kodėl jis reikšmingas vykdytojams, dalyviams ir aplinkai, aprašyti projekto idėją)

 

2.4. Tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai

(Kas dalyvaus projekto veikloje – sportininkai, teisėjai, komandos, miestai, šalys, kiek bus dalyvaujančiųjų šiame projekte)

 

2.5. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą

(Pagal projekte iškeltus tikslus ir uždavinius)

2.6. Projekto vykdytojai, tęstinumas

(Nurodoma projekto vykdytojų kvalifikacija, pažymima, ar projektas yra tęstinis ir ilgalaikis, ar bus tęsiamas toliau)

 

2.7. Projekto vykdymo vieta ir laikas

(Nurodoma projekto vykdymo vieta (miestas, šalis, sporto bazė ar vietovė, tiksli projekto vykdymo data)

 

 

2.8. Projekto viešinimas ir pristatymas visuomenei

(Trumpai aprašykite, kaip ir kokiais būdais projektas bus pristatomas bendruomenei, visuomenei)

 

 

 

Projekto veiklos planas:

Mėnuo

Veiklos pavadinimas

Trumpas veiklos aprašymas

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

III. PROJEKTO SĄMATA

 

Projekto įgyvendinimui reikalinga suma

(eurais)

 

Iš Kretingos rajono savivaldybės prašoma suma (eurais)

 

 

 

Išlaidų sąmata

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Reikalinga suma (Eur)

Iš savivaldybės prašoma suma (Eur)

 

 

1.

Patalpų ir transporto nuoma

 

 

1.1

Transporto nuoma

 

 

1.2

Sporto bazės nuoma

 

 

1.3

Sporto salių, aikštelių nuoma

 

 

1.4

Sporto inventoriaus nuoma

 

 

2.

Komandiruotės

 

 

2.1

Kelionės išlaidos

 

 

2.2

Nakvynės išlaidos

 

 

3.

Maitinimo išlaidos

 

 

3.1

Sportininkams

 

 

3.2

Sporto treneriams

 

 

3.3

Teisėjams ir kitiems renginių organizatoriams.

 

 

4.

Kitos prekės ir paslaugos

 

 

4.1

Sporto aprangos įsigijimas

 

 

4.2

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

 

 

4.3

Maisto papildai, medikamentai

 

 

4.4

Apdovanojimai (taurės, prizai, medaliai, diplomai)

 

 

4.5

Skelbimų, bukletų, renginio programų, skrajučių gaminimo išlaidos

 

 

4.6

Reklaminių skelbimų spausdinimas žiniasklaidos priemonėse, interneto paslaugos

 

 

4.7

Starto ir dalyvio nario mokesčiai

 

 

5.

Kitos išlaidos (įrašyti)

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Papildomas finansavimas (Trumpai aprašyti, iš kur ir kiek bus surinktas / gautas papildomas finansavimas šio projekto veikloms įgyvendinti)

Fondų lėšos

 

Federacijų lėšos

 

Rėmėjų lėšos

 

Nuosavos lėšos

 

Kitos lėšos (įvardinti)

 

 

Pridedami šie dokumentai (įrašyti):

1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija (teikiama tik pirmą kartą dalyvaujant programos finansavimo konkurse).

2. Įstatų kopija (teikiama tik pirmą kartą dalyvaujant programos finansavimo konkurse).

 

 

 

 

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju, gavęs dalinį finansavimą, informuoti Kultūros ir sporto skyrių, kaip vykdoma programa, laikydamasis nustatytų terminų, ir laiku pateikti įvykdymo ataskaitas.

 

Projekto vykdytojas                                _____________                 ____________________                                                                    (parašas)                                         (vardas, pavardė)

 

VSO vadovas                                          _____________                  ____________________

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

 

A.V.

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T2-259, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15299

 

 

 

Kretingos rajono savivaldybės

kūno kultūros ir sporto veiklos

projektų dalinio finansavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS PROJEKTŲ VERTINIMO LENTELĖ

 

Projekto teikėjas:___________________________________________

Projekto pavadinimas:_______________________________________

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Maksimalus galimų balų skaičius

Rekomenduojamos balų ribos

Skirtų balų skaičius

1.

Ar projektas atitinka prioritetus (projektas vertinamas pagal Aprašo atitinkamai 11 punktų nustatytus projektų prioritetus)

- atitinka keturis prioritetus

- atitinka tris prioritetus

- atitinka du prioritetus

- atitinka vieną prioritetą

- neatitinka

10

 

 

 

10

9

5

2

0

 

2.

Sprendžiamos problemos

- aiškiai įvardytos, aktualios ir turi poveikį

- iš dalies įvardytos, aktualios ir turi poveikį

- aktualumas ir naudingumas abejotinas

- neaktualios

10

 

10

7

4

0

 

3.

Projekto veiklos planas (nuoseklus ir gerai parengtas projekto veiklos planas)

- nuoseklus ir išsamus

- trūksta nuoseklumo ir detalumo

- nedetalus ir nenuoseklus

5

 

 

5

3

0

 

4.

Reikalingų lėšų pagrindimas

- pagrįstos ir realiai suplanuotos

- iš dalies pagrįstos

- nepagrįstos

5

 

5

3

0

 

5.

Kiti finansavimo šaltiniai

- skiriama daugiau kaip 25 procentų projektui įgyvendinti prašomų lėšų

- skiriama iki 25 procentų prašomų lėšų

- kitų finansavimo šaltinių nenumatyta

5

 

 

5

3

0

 

6.

Laukiamas projekto įgyvendinimo rezultatas (ilgalaikis ir žymus tiesioginis poveikis bendruomenei, išliekamoji vertė)

- ilgalaikis ir žymus

- abejotinas

- jokio poveikio bendruomenei

5

 

 

 

5

3

0

 

7.

Projekto viešinimas

- pasirinktos įvairios informacijos sklaidos priemonės atsižvelgiant į asmenų grupes, kurioms skirtas renginys;

- viešinama informacija apie renginį (renginio programos aprašymas, nuotraukos, ataskaitos ir kita aktuali informacija);

- neviešinamas

5

 

 

 

5

 

3

 

0

 

Bendra balų suma

45

 

 

Projekto įvertinimas balais

 

 

 

 

Projekto veiklos, sąmatos išlaidų rūšys, kurių siūloma nefinansuoti

 

Teigiamai įvertintam projektui iš dalies finansuoti siūloma suma:

 

 

Pastaba. Projektas gauna teigiamą įvertinimą, jei surenka ne mažiau kaip 22 balų sumą.

 

Komisija:                                            ____________                          _____________________

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

____________                          _____________________

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

____________                         _____________________

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

:                                                          ____________                           _____________________

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

____________                          _____________________

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

____________                         _____________________

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

____________                          _____________________

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

_______________

(data)

 

_______________________________

 

Kretingos rajono savivaldybės

kūno kultūros ir sporto veiklos

projektų dalinio finansavimo aprašo

3 priedas

 

BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO

SUTARTIS  Nr.

__________________

(data)

Kretinga

 

1.  SUTARTIES ŠALYS

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), vadovaudamasi Savivaldybės direktoriaus _____________(data) įsakymu Nr.______, atstovaujama Savivaldybės direktoriaus ____________________________, ir visuomeninė sporto organizacija (toliau – VSO) ____________________________, atstovaujama ________________________, sudarė šią sutartį:

 

2.  SUTARTIES TURINYS

2.1.    VSO įsipareigoja įgyvendinti kūno kultūros ir sporto veiklos projektą

________________________________________________________________________________ (toliau sutartyje – Projektas) ir naudoti Projektui įgyvendinti skirtą finansavimą pagal sutarties priede nurodytą sąmatą.

 

2.2.    Savivaldybė įsipareigoja skirti VSO ________ eurų Projektui įgyvendinti pagal sutarties priede nurodytą sąmatą.

3.  ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.    VSO įsipareigoja:

3.1.1. atsiskaityti per dvi savaites po paskutinės Projekto įgyvendintos veiklos, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų _______________ dienos, už gautų lėšų panaudojimą Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriui, pateikdama Biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą (Aprašo 5 priedas);

3.1.2. kartu su Biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita (Aprašo 5 priedas) pateikti visų pirminių buhalterinių dokumentų, patvirtinančių padarytas ir apmokėtas išlaidas, kopijas, patvirtintas VSO antspaudu ir vadovo parašu;

3.1.3. pateikti per dvi savaites po paskutinės Projekto įgyvendintos veiklos, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų ________________ dienos, Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui Projekto veiklos įgyvendinimo ataskaitą (Aprašo 6 priedas);

3.1.4. pristatyti Projektą visuomenei (per žiniasklaidos priemones, leidinius, susitikimus su visuomene, kitomis organizacijomis ir pan.), nurodydama Savivaldybę, kaip Projektą iš dalies finansavusią instituciją.

3.2.    VSO turi teisę:

3.2.1. dėl iš anksto nenumatytų priežasčių ar dėl atsiradusių aplinkybių, kurioms esant Projekto veikla būtų neįmanoma, atsisakyti vykdyti Projektą. Tokiu atveju Savivaldybės direktorių informuoti raštu, o į VSO sąskaitą pervestas lėšas grąžinti Savivaldybei per 10 darbo  nuo informacijos pateikimo;

3.2.2. išlaidas, numatytas sąmatoje, gali paskirstyti kitaip nei planuota išlaidų sąmatoje, sudarant papildomą rašytinį susitarimą tarp sutarties šalių. (Aprašo 4 priedas);

3.2.3. inicijuoti sutarties pakeitimo bei nutraukimo svarstymą;

3.3.    Savivaldybė turi teisę:

3.3.1. prašyti patikslinti VSO projekto sąmatą;

3.3.2. tikrinti, ar VSO laikosi šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Savivaldybės atstovai gali apsilankyti VSO vykdomuose Projekto renginiuose ar pristatant Projektą visuomenei;

3.4.    Savivaldybė įsipareigoja teikti visokeriopą informacinę bei konsultacinę pagalbą, padedančią laikytis sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

4.  LĖŠŲ PERVEDIMO TVARKA IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO SĄLYGOS

4.1.    Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs iš Ekonomikos ir biudžeto skyriaus lėšas, perveda jas VSO per 5 darbo dienas;

4.2.    Savivaldybės lėšos gali būti naudojamos tik išlaidoms, padarytoms nuo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų ________________d.;

4.3.    Savivaldybės lėšos gali būti naudojamos tik išlaidoms, nurodytoms sutarties priede „Išlaidų sąmata“;

4.4.    Jei VSO, įvykdžiusi projektą, kalendoriniais metais nepanaudos visų jai skirtų lėšų ar panaudos jas ne pagal paskirtį, lėšos turi būti grąžintos iki einamųjų metų gruodžio 15 d. į Savivaldybės sąskaitą, nurodytą sutartyje.

5.  SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

5.1.    Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo ir galioja iki visų įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties, įvykdymo.

5.2.    Sutarties galiojimas gali būti nutrauktas, atskiros sutarties dalys pakeistos abiejų šalių susitarimu.

5.3.    Jeigu sutarties šalys nevykdo sutartyje numatytų sąlygų arba nustačius, kad pateikiami neteisingi duomenys, sutartis gali būti sustabdyta arba nutraukta vienašališkai, apie tai raštu pranešus kitai šaliai.

5.4.    Sutartį nutraukus dėl VSO kaltės, VSO per 10 darbo dienų privalo grąžinti visą iš Savivaldybės biudžeto gautą sumą.

6.  KITOS SĄLYGOS

6.1.    Sutartis yra sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

6.2.    Prie šios sutarties  pridedama sąmata, kuri yra neatskiriama sutarties dalis.

7.  JURIDINIŲ ŠALIŲ ADRESAI

 

Savivaldybė                                                                                                VSO

 

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Kodas 188715222

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

Tel. (8 445) 53 141

Faks. (8 445) 52 448

A.s. LT734010041800000035

AB Luminor bankas

 

Administracijos direktorius

 

A.V                                                                                                  A.V.

Priedo pakeitimai:

Nr. T2-259, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15299

 

 

 

Kretingos rajono savivaldybės

kūno kultūros ir sporto veiklos

projektų dalinio finansavimo aprašo

Biudžeto lėšų naudojimo sutarties

priedas

 

(projekto vykdytojo pavadinimas)

 

(projekto pavadinimas)

 

 

 

Išlaidų sąmata

 

 

Eil.

Nr.

 

Išlaidų pavadinimas

 

Reikalinga suma (Eur)

 

Iš savivaldybės prašoma suma (Eur)

1.

Patalpų ir transporto nuoma

 

 

1.1

Transporto nuoma

 

 

1.2

Sporto bazės nuoma

 

 

1.3

Sporto salių, aikštelių nuoma

 

 

1.4

Sporto inventoriaus nuoma

 

 

2.

Komandiruotės

 

 

2.1

Kelionės išlaidos

 

 

2.2

Nakvynės išlaidos

 

 

3.

Maitinimo išlaidos

 

 

3.1

Sportininkams

 

 

3.2

Sporto treneriams

 

 

3.3

Teisėjams ir kitiems renginių organizatoriams.

 

 

4.

Kitos prekės ir paslaugos

 

 

4.1

Sporto aprangos įsigijimas

 

 

4.2

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

 

 

4.3

Maisto papildai, medikamentai

 

 

4.4

Apdovanojimai (taurės, prizai, medaliai, diplomai)

 

 

4.5

Skelbimų, bukletų, renginio programų, skrajučių gaminimo išlaidos

 

 

4.6

Reklaminių skelbimų spausdinimas žiniasklaidos priemonėse, interneto paslaugos

 

 

4.7

Starto  ir dalyvio nario mokesčiai

 

 

5.

Kitos išlaidos (įrašyti)

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Vadovas

 

 

Kretingos rajono savivaldybės

kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo aprašo

4 priedas

 

 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.

Prie_____________________

(sutarties data, Nr.)

___________________

(data)

Kretinga

 

 

 

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus ____________________________, ir visuomeninė sporto organizacija (toliau – VSO) ____________________________, atstovaujama ________________________, vadovaudamiesi ______________________________________

(sutarties data, Nr.)

3.2.2 punktu, sudarėme šį papildomą susitarimą pakeisti sąmatą (pridedama).

 

Šalių rekvizitai:

 

 

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Savanorių 29A, LT-97111 Kretinga

Tel. (8-445) 53 141, faks. (8-445) 52 448

Kodas 188715222             

A.s. LT734010041800000035                                                                                 

AB DNB bankas               

Kodas 40100                                                                                                           

Administracijos direktorius                    

 

A.V.

VYKDYTOJAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.V.

 

 

 

20     m. ________ ____ d.

Papildomo susitarimo Nr. S1-____ priedas

 

 

 

(projekto vykdytojo pavadinimas)

 

(projekto pavadinimas)

 

IŠLAIDŲ SĄMATA

 

 

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

1.

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

(pareiškėjo vadovas)

 

(parašas)

 

 

 

 

 

 

(projekto vadovas)

 

(parašas)

 

 

 

 

 

 

(buhalteris)

 

(parašas)

 

 

 

Kretingos rajono savivaldybės

kūno kultūros ir sporto veiklos

projektų dalinio finansavimo aprašo

5 priedas

 

 

LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

_____________________________________________________

(VSO pavadinimas )

_________ eurų, skirtų ________________________________________ projektui įgyvendinti, panaudojimas

 

 

Eil.

Nr.

 

Išlaidų  pavadinimas

 

Suma (Eur)

 

Išlaidas patvirtinantis dokumentas

 

Dokumento data. Nr.

 

Trumpas aprašymas, pastabos

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Iš viso panaudota

 

 

 

 

 

Nepanaudota

 

 

 

 

 

Papildomos rėmėjų ar savos  lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSO vadovas                                            (parašas)                                               (vardas, pavardė)                          

 

A.V.

 

 

Kretingos rajono savivaldybės

kūno kultūros ir sporto veiklos

projektų dalinio finansavimo aprašo

6 priedas

 

 

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

Organizacijos ar įstaigos pavadinimas:_____________________________________

Projekto pavadinimas:_______________________________________________

Projekto vadovas:___________________________________________________

Projekto trukmė:____________________________________________________

 

1. Projekto įvykdymo rezultatai:

 

Projekto priemonė.

 

Projekto svarba.

 

Adresatas arba projekto naudos gavėjas – kas ir kokią naudą gavo.

 

Projekto partneriai.

 

Problemos, su kuriomis susidurta įgyvendinant projektą.

 

2. Išvados, bendras projekto įvertinimas:

 

Projekto efektyvumas: ko išmokta ir kaip ketinama panaudoti įgytą patirtį.

 

Teigiami ar neigiami, nenumatyti ar netikėti projekto rezultatai.

 

Projekto poveikis tikslinei ir kitoms gyventojų grupėms.

 

3. Kiti finansavimo šaltiniai.

 

4. Projekto tęstinumas. Ar numatytas projekto tęstinumas?

 

Pastaba: projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita pateikiama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui.

 

 

VSO vadovas                                            (parašas)                                       (vardas, pavardė)                          

 

 

 

A.V.

Priedo pakeitimai:

Nr. T2-259, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15299

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kretingos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-259, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15299

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo