Suvestinė redakcija nuo 2016-12-17

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25905

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ IR KAINOS 2017 METAMS NUSTATYMO

 

2016m. spalio 31 d. Nr. O3-347

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 7 punktu, 74 straipsniu, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgdama į LITGRID AB 2016 m. rugpjūčio 11 d. raštą Nr. SD-3567, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. rugpjūčio 12 d. raštą Nr. 12400-1523 ir 2016 m. rugsėjo 15 d. raštą Nr. 40420-1659, UAB „Baltpool“ 2016 m. rugsėjo 15 d. raštą Nr. 16-SD-359 bei 2016 m. spalio 14 d. raštą Nr. 16-SD-379 bei į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2016 m. spalio 24 d. pažymą Nr. O5-270 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2017 metams nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

1. Nustatyti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšas 2017 metams elektros energetikos įmonėms, teikiančioms VIAP:

1.1. elektros energijos gamintojams už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius 106,559 mln. EUR;

1.2. perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų operatoriams už elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansavimą:

1.2.1. perdavimo sistemos operatoriui – 3,827 mln. EUR;

1.2.2. skirstomųjų tinklų operatoriui – 0,915 mln. EUR;

1.3. skirstomųjų elektros tinklų operatoriui už atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimą prie elektros tinklų – 23 153,06 EUR;

1.4. administratoriui VIAP lėšų administravimo sąnaudoms padengti 0,162 mln. EUR;

1.5. su saulės šviesos energijos elektrinių projektų plėtojimu susijusioms išlaidoms kompensuoti – 0,035 mln. EUR;

1.6. už elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimą nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti – 34,308 mln. EUR.

Papildyta papunkčiu:

Nr. O3-434, 2016-12-16, paskelbta TAR 2016-12-16, i. k. 2016-29030

 

2. Nustatyti VIAP kainą visiems asmenims, išskyrus asmenis, nurodytus Aprašo 21 punkte – 1,386 ct/kWh be PVM.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-434, 2016-12-16, paskelbta TAR 2016-12-16, i. k. 2016-29030

 

3. Nustatyti VIAP kainą asmenims, nurodytiems Aprašo 21 punkte – 1,466 ct/kWh be PVM.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-434, 2016-12-16, paskelbta TAR 2016-12-16, i. k. 2016-29030

 

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                          Inga Žilienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-434, 2016-12-16, paskelbta TAR 2016-12-16, i. k. 2016-29030

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3-347 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2017 metams nustatymo“ pakeitimo