Suvestinė redakcija nuo 2018-01-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-08, i. k. 2017-17606

 

 

LiETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL FINANSŲ INŽINERIJOS PRIEMONĖS „PORTFELINĖS GARANTIJOS FAKTORINGO SANDORIAMS“ SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. 4-638

Vilnius

 

 

T v i r t i n u Finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ schemą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras,                                                                           Žygimantas Vaičiūnas

laikinai einantis ūkio ministro pareigas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-638

 

FINANSŲ INŽINERIJOS PRIEMONĖS „PORTFELINĖS GARANTIJOS FAKTORINGO SANDORIAMS“ schema

 

Eil.

Nr.

Pagrindiniai

elementai

Paaiškinimas

 

1.

 

Teisinis pagrindas

 

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1407/2013).

2.

 

Sąvokos

2.1. Didžiausia išmokų suma – didžiausia išmokų suma, kurią viešojo pirkimo būdu atrinktas finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ (toliau – PGF) finansų tarpininkas (toliau – PGF priemonės valdytojas) galėtų gauti pagal pirkimo sutartį, sudarytą su uždarąja akcine bendrove „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – „Invega“).

 

2.2. Faktoringo avansas – pagal faktoringo sandorį labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei (toliau – MVĮ) išmokama PGF priemonės valdytojo pasirinktinai ne daugiau kaip 100 proc. suma nuo MVĮ pateiktos sąskaitos faktūros sumos.

 

2.3. Faktoringo limitasPGF priemonės valdytojo su MVĮ sudarytoje faktoringo sandorio sutartyje nustatyta didžiausia faktoringo sandorio suma, iki kurios yra išmokami faktoringo avansai ir gali būti perimami piniginiai reikalavimai pagal MVĮ prekių ar paslaugų pirkėjui išrašytas sąskaitas faktūras.

 

2.4. Faktoringo sandoris – trumpalaikis finansavimas, kai MVĮ perleidžia ar įsipareigoja perleisti PGF priemonės valdytojui piniginius reikalavimus pagal savo sąskaitas faktūras už pirkėjams parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, o PGF priemonės valdytojas, įsigydamas MVĮ priklausančius piniginius reikalavimus pirkėjams, išmoka arba įsipareigoja išmokėti MVĮ faktoringo avansą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

 

2.5. Garantuotas portfelis – portfelis, į kurį įtrauktiems faktoringo sandoriams yra suteikta garantija, užtikrinanti į portfelį įtrauktų faktoringo sandorių, atitinkančių tinkamumo sąlygas, nustatytos reikalavimų dalies sumokėjimą.

 

2.6. Portfelis – faktoringo sandorių, atitinkančių tinkamumo sąlygas, suma.

 

2.7. Tinkamumo sąlygos – sąlygos, nustatytos PGF priemonės valdytojo paslaugų pirkimo dokumentuose.

 

2.8. Viršutinė ribos norma – didžiausias išmokų, kurias „Invega“, kaip Kontroliuojančiojo fondo „INVEGOS fondas“ (toliau – INVEGOS fondas) valdytoja, gali išmokėti PGF priemonės valdytojui nuo garantuoto portfelio, dydis.

3.

Portfelinėms garantijoms planuojamo skirti finansavimo suma

Iki 4 000 000 Eur (keturių milijonų eurų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių finansų inžinerijos priemonių lėšų).

4.

 

Schemos galiojimo trukmė

Faktoringo sandoriai per PGF priemonę pagal šią schemą gali būti teikiami Reglamento Nr. 1407/2013 taikymo laikotarpiu.

5.

 

Priemonės valdytojų atrinkimas ir portfelinių garantijų faktoringo sandoriams teikimo sąlygos

 

INVEGOS fondo valdytoja „Invega“, kuriai, vadovaujantis 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir „Invegos“, tolesniam esamų ir naujų priemonių įgyvendinimui skirta dalis į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, atrinks finansų tarpininkus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir su Ūkio ministerija suderintomis pagrindinėmis PGF sąlygomis.

 

Tinkamumo sąlygas atitinkantys ir į portfelį įtraukti faktoringo sandoriai yra garantuojami 80 proc. faktoringo sandorio nuostolio, tačiau bendra išmokų suma negali viršyti didžiausios išmokų pagal faktoringo sandorį sumos ir yra ribojama viršutinės ribos normos dydžio.

 

PGF priemonės valdytojui MVĮ nesumokėti mokesčiai, palūkanos, netesybos ir delspinigiai bei kitos sąnaudos nėra kompensuojami.

 

Didžiausia išmokos pagal faktoringo sandorį suma – pagal sukontraktuotą ir į portfelį įtrauktą faktoringo sandorį išmokėta MVĮ faktoringo avansų suma, neviršijanti faktoringo limito, padauginta iš garantijos dydžio (80 proc.).  Didžiausia išmokos pagal faktoringo sandorį suma negali viršyti didžiausios išmokų sumos, ribojamos viršutinės ribos normos, dydžio.

 

Didžiausia išmokų portfeliui suma apskaičiuojama pagal formulę:

I = A x G x R, čia:

I – didžiausia išmokų suma;

A – į portfelį faktiškai įtrauktų faktoringo sandorio faktoringo avansų suma, išmokėta MVĮ, neviršijanti faktoringo limito;

G – garantijos dydis (80 proc.);

R – viršutinės ribos normos dydis (20 proc.).

 

Suteiktų garantijų tinkamumo laikotarpis – 3 metai nuo pirkimo sutarties, sudarytos tarp „Invegos“ ir PGF priemonės valdytojo, pasirašymo datos, su galimybe šį laikotarpį pratęsti, tačiau ne ilgiau nei Reglamento Nr. 1407/2013 galiojimo laikotarpiui.

6.

 

Remiami subjektai

 

Faktoringo sandorio, įtraukiamo į PGF priemonės portfelį, gavėjas yra subjektas, kuris pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (toliau – SVV įstatymas) priskiriamas MVĮ.

7.

Remiami sektoriai

 

Portfelinės garantijos gali būti teikiamos, jei PGF priemonės valdytojas sutartis sudaro su MVĮ, veikiančiomis visuose ūkio sektoriuose, išskyrus Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus sektorius.

8.

 

Netinkamos investicijos

8.1. Faktoringo sandorių, kurių negalima įtraukti į portfelį, kriterijai:

8.1.1. Faktoringo sandoriai, kurie skirti MVĮ, veikiančioms Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose sektoriuose;

8.1.2. Faktoringo sandoriai, kurie skirti MVĮ ir kuriems galėtų būti ir (arba) yra taikoma Reglamento Nr. 1407/2013 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta kolektyvinė nemokumo procedūra;

8.1.3. Faktoringo sandoriai, kurie skirti MVĮ ir su MVĮ susijusių įmonių, kaip jos apibrėžtos SVV įstatyme, tarpusavio prekybiniams sandoriams finansuoti.

8.2. 8.1.1–8.1.3 punktuose apibrėžti kriterijai nustatomi faktoringo suteikimo metu. (Faktoringo suteikimas suprantamas kaip procesas arba laikotarpis nuo faktoringo sandorio gavėjo kreipimosi į PGF priemonės valdytoją dėl faktoringo iki faktoringo sandorio sutarties pasirašymo dienos).

9.

 

Finansavimo dydis vienai MVĮ

Didžiausia vieno faktoringo limito vienai MVĮ suma yra ne didesnė nei 1 875 000 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų) arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – ne didesnė nei 937 500 Eur (devyni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų). Pasibaigus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpiui, su MVĮ gali būti sudaromas naujas faktoringo sandoris, tačiau bet kokiu atveju MVĮ pagal faktoringo limitą apskaičiuota de minimis pagalbos suma negali būti didesnė nei pagal Reglamento Nr. 1407/2013 nuostatas leidžiama didžiausia de minimis pagalbos suma.

MVĮ finansavimas pagal garantuotus PGF priemonės faktoringo sandorius yra de minimis pagalba MVĮ, kuri teikiama pagal Reglamentą Nr. 1407/2013 ir PGF priemonės schemą. PGF priemonės valdytojas yra atsakingas už tai, kad į portfelį įtraukiami faktoringo sandoriai būtų suteikiami atsižvelgiant į Reglamentą Nr. 1407/2013 ir į PGF priemonės schemą.

PGF priemonės valdytojas yra atsakingas už de minimis pagalbos MVĮ apskaičiavimą ir registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre ir už galimybės gauti de minimis pagalbą tinkamumo sąlygų užtikrinimą.

De minimis pagalbos, suteikiamos MVĮ, dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

D , kur:

 

D – de minimis pagalbos dydis;

FL – įsipareigojimų (faktoringo limito) suma;

G – garantijos dydis (proc.);

T – garantijos trukmė (mėnesiais).

10.

 

MVĮ veiklos vykdymo vieta

MVĮ, kurių faktoringo sandoriai traukiami į portfelius, turi veikti Lietuvos Respublikoje. MVĮ laikoma veikiančia Lietuvos Respublikoje tuo atveju, jei ji kuria darbo vietas Lietuvos Respublikoje ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą.

11.

 

De minimis pagalbos sumavimas

De minimis pagalba sumuojama, kaip tai nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 5 straipsnyje.

12.

Stebėsena

 

12.1. De minimis pagalbos stebėsena atliekama, kaip tai nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 6 straipsnyje.

 

12.2. PGF priemonės valdytojai, teikdami de minimis pagalbą, turi:

12.2.1.suteikti de minimis pagalbą tik patikrinę, ar ją suteikus nebus viršyta de minimis pagalbos suteikimo riba ir ar laikomasi Reglamente Nr. 1407/2013 nustatytų sąlygų;

12.2.2. apie suteiktą de minimis pagalbą per 5 darbo dienas pranešti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-15, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-15, i. k. 2018-00584

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-15, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-15, i. k. 2018-00584

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 4-638 „Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo