Suvestinė redakcija nuo 2018-08-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14327

 

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJŲ TURĖTOJŲ AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PERLEIDIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 23 d. Nr. KS-172

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. KS-45, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13634

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2015 m. gegužės 21 d. įstatymo Nr. XII-1731 redakcija) 22 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. KS-45, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13634

 

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. 23 „Dėl transliuotojų ir operatorių akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                Edmundas Vaitekūnas                    

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. KS-172

(Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. KS-45

redakcija)

 

 

TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJŲ TURĖTOJŲ AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PERLEIDIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pranešimo apie transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) perleidimą pateikimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (toliau – Komisija), prašymų dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės perleidimo ir įgijimo pateikimo Komisijai, Komisijos sutikimo dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo davimo ir atsisakymo duoti tokį sutikimą sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas taikomas transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijų turėtojams ir asmenims, ketinantiems perleisti ir įgyti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir suprantamos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas), Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme (toliau – Konkurencijos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMO APIE TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJOS TURĖTOJO AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PERLEIDIMĄ PATEIKIMAS KOMISIJAI

 

4. Pardavus ar kitaip perleidus ne mažiau kaip 10 procentų transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų), licencijos turėtojas  privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nuosavybės teisių perėjimo pranešti apie tai Komisijai.

5. Pranešime apie transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) perleidimą turi būti nurodyta:

5.1. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) perleidusio asmens vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens kodas (užsienio valstybės fizinio asmens, kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, atveju – turi būti nurodyta asmens gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas) (kodas, užsienio valstybės juridinio asmens atveju – turi būti nurodyta valstybė ir registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas), gyvenamoji vieta (buveinė), telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, adresas korespondencijai;

5.2. perleistų transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) kiekis bei balsų dalis procentais;

5.3. asmens, įgijusio  transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus), vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens kodas (užsienio valstybės fizinio asmens, kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, atveju – turi būti nurodyta gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas) (kodas, užsienio valstybės juridinio asmens atveju – turi būti nurodyta valstybė ir registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas), gyvenamoji vieta (buveinė), telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, adresas korespondencijai;

5.4. nuosavybės teisių į transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) perėjimo data;

5.5. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir balsų pasiskirstymas po transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) perleidimo.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ DĖL TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJOS TURĖTOJO AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) IR (AR) KONTROLĖS (VALDYMO) PERLEIDIMO IR ĮGIJIMO PATEIKIMAS KOMISIJAI

 

6. Jeigu pardavus ar kitaip perleidus transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) keičiasi kontrolinio akcijų paketo savininkas (savininkai) arba transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo kontrolė (valdymas) pereina kitam asmeniui (asmenims) kitais pagrindais, transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinantys perleisti ir įgyti asmenys privalo pateikti Komisijai prašymus dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo ir gauti Komisijos rašytinį sutikimą.

7. Asmens, ketinančio perleisti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą), prašyme turi būti nurodyta:

7.1. asmens, ketinančio perleisti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą), vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens kodas (užsienio valstybės fizinio asmens, kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, atveju – turi būti nurodyta gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas) (kodas, užsienio valstybės juridinio asmens atveju – turi būti nurodyta valstybė ir registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas), gyvenamoji vieta (buveinė), adresas korespondencijai;

7.2. perleidžiamų transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) kiekis ir balsų dalis procentais;

7.3. asmens, ketinančio įgyti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens kodas (užsienio valstybės fizinio asmens, kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, atveju – turi būti nurodyta gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas) (kodas, užsienio valstybės juridinio asmens atveju – turi būti nurodyta valstybė ir registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas), gyvenamoji vieta (buveinė), telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, adresas korespondencijai;

7.4. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir balsų pasiskirstymas po transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) perleidimo;

7.5. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo bendrosios pajamos paskutiniais prieš transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimą ūkiniais metais.

8. Asmens, ketinančio įgyti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą), prašyme turi būti nurodyta:

8.1. asmens, ketinančio įgyti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą), ir asmenų, galinčių tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti šį asmenį, turinčių įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įgyti asmens valdymo organuose arba galinčio skirti bent vieną transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įgyti asmens stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narį, vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens kodas (užsienio valstybės fizinio asmens, kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, atveju – turi būti nurodyta gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas) (kodas, užsienio valstybės juridinio asmens atveju – turi būti nurodyta valstybė ir registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas), gyvenamoji vieta (buveinė), telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, adresas korespondencijai;

8.2. įgyjamų transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) kiekis bei balsų dalis procentais;

8.3. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) perleidžiančio asmens vardas ir pavardė (pavadinimas), asmens kodas (užsienio valstybės fizinio asmens, kuriam pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, atveju – turi būti nurodyta gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas) (kodas, užsienio valstybės juridinio asmens atveju – turi būti nurodyta valstybė ir registras, kuriuose juridinis asmuo įregistruotas), gyvenamoji vieta (buveinė), telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, adresas korespondencijai;

8.4. trumpas vykdomos veiklos aprašymas (juridiniam asmeniui) arba gyvenimo aprašymas (fiziniam asmeniui);

8.5. informacija apie turtinius santykius ir (ar) jungtinę veiklą, siejančią su kitais transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijas turinčiais asmenimis bei kitais viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais;

8.6. bendrosios pajamos paskutiniais prieš transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų)  ir (ar) kontrolės (valdymo) įgijimą ūkiniais metais;

8.7. patvirtinimas, kad transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įgyti asmens atžvilgiu nėra aplinkybių, nurodytų Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje.

9. Prie asmens, ketinančio įgyti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą), prašymo turi būti pridėta asmens tapatybės dokumento kopija ir (arba) juridinio asmens vadovo patvirtintos steigimo dokumentų kopijos (steigimo sutartis (aktas)), registravimo pažymėjimas, įstatai (nuostatai), Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija.

10. Komisija turi teisę pareikalauti per Komisijos nustatytą laiką, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos, pateikti kitą, Aprašo 8 ir 9 punktuose nenurodytą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus nustatyti asmens, ketinančio įgyti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą), atitiktį Aprašo 12 punkte nurodytiems reikalavimams.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUTIKIMO DĖL TRANSLIAVIMO IR (AR) RETRANSLIUOJAMO TURINIO LICENCIJOS TURĖTOJO AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) IR (AR) KONTROLĖS (VALDYMO) PERLEIDIMO IR ĮGIJIMO DAVIMO IR ATSISAKYMO DUOTI TOKĮ SUTIKIMĄ SĄLYGOS IR TVARKA

 

11. Komisijos sutikimas dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo arba atsisakymas duoti tokį sutikimą išduodamas per 2 mėnesius nuo visos Aprašo 7–9 punktuose nurodytos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų gavimo Komisijoje dienos. Komisijos sutikimas dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo arba atsisakymas duoti tokį sutikimą įforminamas Komisijos sprendimu, kuris priimamas Komisijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

12. Komisija atsisako duoti sutikimą dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo, jeigu yra nors viena iš šių aplinkybių:

12.1. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinantiems įgyti asmenims įstatymų nustatytais atvejais draudžiama būti viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų dalyviais;

12.2. perleidžiant ir (ar) įgyjant transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą), vyksta koncentracija ir nėra gautas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimas, kai pagal Konkurencijos įstatymą toks leidimas būtinas;

12.3. transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinantis įgyti asmuo arba asmuo, galintis tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti šį asmenį, turintis įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įgyti asmens valdymo organuose arba galintis skirti bent vieną transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įgyti asmens stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narį, buvo nuteistas už nusikaltimą Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai;

12.4. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gaunama informacija, kad transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinantis įgyti asmuo arba asmuo, galintis tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti šį asmenį, turintis įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įgyti asmens valdymo organuose arba galintis skirti bent vieną transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įgyti asmens stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narį, turi ar praeityje turėjo grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių ryšių su Europos Sąjungai ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai nepriklausančių užsienio valstybių institucijomis ar tų valstybių tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamais asmenimis;

12.5. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gaunama informacija, kad transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinantis įgyti asmuo arba asmuo, galintis tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti šį asmenį, turintis įgaliojimus naudotis balsavimo teisėmis transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įgyti asmens valdymo organuose arba galintis skirti bent vieną transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinančio įgyti asmens stebėtojų tarybos ir (ar) valdybos narį, yra ar praeityje buvo susijęs su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis ar grupuotėmis, susijusiomis su tarptautinėmis teroristinėmis organizacijomis, ar palaiko ryšius su asmenimis, priklausančiais joms.

13. Komisija, gavusi asmens, ketinančio perleisti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą), ir asmens, ketinančio įgyti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą), prašymus dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreipiasi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl informacijos, nurodytos Aprašo 12.4 ir 12.5 papunkčiuose, gavimo.

14. Tais atvejais, kai transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) ir (ar) kontrolę (valdymą) ketinantys perleisti ir (ar) įgyti asmenys nepateikė Aprašo 7–9 punktuose nurodytos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų, Komisijos pareikalautos pateikti informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų arba pateikė neteisingą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus, Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo (prašymų) gavimo Komisijoje dienos arba Komisijos nustatyto termino papildomai informacijai, duomenims ir (ar) dokumentams pateikti pabaigos informuoja apie pateikto prašymo (pateiktų prašymų) trūkumus ir nurodo terminą jiems pašalinti. Komisija iš esmės nesvarsto klausimo dėl sutikimo dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo davimo iki bus pašalinti visi Komisijos nurodyti trūkumai ir (ar) pateikta Komisijos reikalaujama informacija, duomenys ir (ar) dokumentai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Komisijos sprendimas, kuriuo duodamas sutikimas dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo arba atsisakoma duoti tokį sutikimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčiamas asmenims, pateikusiems prašymus dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo

16. Komisijos sprendimas, kuriuo atsisakoma duoti sutikimą dėl transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijų (dalių, pajų) ir (ar) kontrolės (valdymo) perleidimo ir įgijimo, gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. KS-45, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13634

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-45, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-30, i. k. 2018-13634

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. KS-172 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų turėtojų akcijų (dalių, pajų) perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo