Suvestinė redakcija nuo 2020-09-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-10-25, i. k. 2019-17005

 

herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO
2020 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. 2V-228 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-613 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.3.5 priemonę „konkurso būdu atrinkti ir finansuoti atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu:

1.1Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Nerijus Miginis – Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos narys (komisijos pirmininkas);

Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Giedrė Valčiukaitė – Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos pirmininkė (jos nesant, Ieva Stogevičiūtė – Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos narė);

Andrius Zajančkauskas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Neformaliojo vaikų švietimo kokybės ir stebėsenos skyriaus vedėjo pavaduotojas (jo nesant, Reda Zinkevičiūtė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė);

Eglė Došienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyriausioji patarėja (jos nesant, Laima Jasionytė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyriausioji specialistė).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-160 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18391

 

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Gintarę Stankevičienę (jos nesant Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniąją patarėją Valdą Karnickaitę) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiajai specialistei Gintarei Stankevičienei teisės aktų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Jonas Laniauskas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 2V-228 (1.4)

 

ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO
2020 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų reikalavimus turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursui (toliau – Konkursas), projektų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.    Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.socmin.lt ir www.jrd.lt.

3.    Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

4. Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 9 000 (devyni tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 128 668 (šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni) Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-160 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18391

 

5.    Projekto vykdymo laikotarpis – nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

6.    Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. atvirasis darbas su jaunimu – darbo su jaunimu forma, paremta darbo su jaunimu principais ir vykdoma atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse;

6.2. atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą;

6.3. dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas ir kuris dalyvauja projekto numatytose veiklose (pvz., projekte numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

6.4. gyvenamoji aplinka – aplinka, kuri kasdien supa jauną žmogų: mokykla, veikla už mokyklos ribų, santykiai su mokytojais, bendraamžiais, įvairiomis jaunų žmonių grupėmis ir pan.;

6.5. individualus atvirosios jaunimo erdvės lankytojas – žmogus, neskaičiuojant, kiek kartų jis apsilankė atvirojoje jaunimo erdvėje;

6.6. individualus darbas su jaunimu – trumpalaikės konsultacijos arba tęstinė pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas;

6.7.    jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

6.8.    jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

6.9. mažiau galimybių turintys jauni žmonės – jaunimas, kuris turi mažiau galimybių nei jo bendraamžiai, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, tokius kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos;

6.10. pareiškėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo, atitinkantis Nuostatų sąlygas ir teikiantis Konkursui paraišką;

6.11. partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projekto veiklas. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) projekto vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai);

6.12. projektas – atvirosios jaunimo erdvės veikla, kuri turi nustatytus pasirengimo ir įgyvendinimo terminus, tikslus, finansavimo šaltinius, vykdytojus ir dalyvius;

6.13. projekto vadovas – asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

6.14. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai ir nuolat vykdantis projektą, atsakingas už projekto ar jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir (ar) veikla (pvz., savanoris, lektorius, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai);

6.15. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Atvirųjų jaunimo centrų veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), apibrėžtas sąvokas.

7. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

8. Konkurso būdu finansuotinos veiklos (gali būti įgyvendinamos kartu su partneriu (-iais):

8.1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;

8.2. veiklų organizavimas atvirosios jaunimo erdvės darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (rekomenduojama vadovautis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“ patvirtintomis Rekomendacijomis atvirųjų jaunimo erdvių ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui).

8.3. bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais ir (ar) erdvėmis) vykdomos veiklos.

9. Konkursui teikiami projektai privalo atitikti visas šias sąlygas:

9.1. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo, taip pat darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

9.2. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

10. Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

10.1. pareiškėjas planuoja vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu savivaldybėje, kurioje projekto teikimo dieną nėra veiklą vykdančio atvirojo jaunimo centro ir / ar atvirosios jaunimo erdvės;

10.2. Atvirojoje jaunimo erdvėje tiesioginį darbą su jaunimu dirba darbuotojas, kuris turi psichologo, socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo arba edukologo profesinę kvalifikaciją ir kuris Nuostatų 1 priedo paraiškos formoje nurodytas vykdytoju (būtina pateikti dokumentus nurodytus Nuostatų 24.4. papunktyje);

10.3. Atvirojoje jaunimo erdvėje vykdomas atviras darbas su jaunimu ne mažiau nei 3 dienas per savaitę, ne trumpiau nei po 4 valandas per dieną pagal įstaigos patvirtintą darbo grafiką (būtina pateikti dokumentus nurodytus Nuostatų 24.10 papunktyje);

10.4. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną atitinka Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo išvardintus bruožus, pažymėtus numeriais – 1, 4.

11. Finansavimą gavę pareiškėjai iki 2020 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

11.1. esminius kiekybinius:

11.1.1. į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 partnerius – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančias organizacijas, veikiančias vietos lygmeniu;

11.1.2. užtikrinti, jog atvirąjį darbą su jaunimu vykdytų ne mažiau nei 1 darbuotojas, dirbantis ne mažiau kaip pusę etato, skirto atvirajam darbui su jaunimu vykdyti, pagal darbo sutartį projekto vykdymo laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios.

11.2. kiekybinius:

11.2.1. į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 75 jaunų žmonių – individualių atvirosios jaunimo erdvės lankytojų (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

11.2.2. projekto metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 18 asmenų (jaunimu, jaunimo tėvais, artimaisiais giminaičiais);

11.3. kokybinius:

11.3.1. užtikrinti, kad planuojamos įgyvendinti veiklos yra pagrįstos jaunimo poreikiais, suplanuotos remiantis jaunimo padėties tyrimais, jaunų žmonių pasiūlytomis įgyvendinti veiklomis ir yra orientuotos į jaunų žmonių interesus;

11.3.2. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

11.3.3. sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties;

11.3.4. sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriantiems, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją;

12. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas.

13. Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikoje.

14. Konkursui negali būti teikiama projektas, kuris:

14.1.  tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

14.2.  siekia pelno;

14.3.  kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

14.4.  bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

14.5.  bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų, azartinių lošimų populiarinimą;

14.6bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

14.7. skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

15. Konkursui projektus gali teikti pareiškėjai, atitinkantys visas toliau išvardytas sąlygas:

15.1. pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris vykdo veiklą atvirojoje jaunimo erdvėje, kaip ji apibrėžiama Nuostatų 6.2. punkte;

15.2. pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs veiklos;

15.3. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 Eur;

15.4. pareiškėjo projektui prašoma skirti suma nėra mažesnė negu Nuostatų 4 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

16. Konkursui teikiamo projekto vykdytojas (-ai), kuriam (-iems) numatytas (-i) atlyginimas (-ai) iš projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų, turi atitikti bent vieną iš šių keliamų reikalavimų:

16.1. per 2017–2019 metus ir (ar) einamaisiais metais turi būti dalyvavęs (-ę) ne trumpesniuose nei 6 astronominių valandų Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims;

16.2. turi būti įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo arba psichologo išsilavinimą.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

17. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

18. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

19. Jeigu pareiškėjas šiame punkte nustatyta tvarka teikia daugiau nei vieną paraišką, jo teikiamose paraiškose nurodytos savivaldybės, kuriose vykdomos veiklos, vykdymo teritorija (-os) ir vykdytojas (-ai) negali sutapti. Jeigu pareiškėjas neatitinka šiame punkte nustatyto kriterijaus, pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta jo paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, tačiau ne vėlesnė, nei nurodyta Nuostatų 25 punkte. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

20.     Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir 24 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

21.     Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba ir pasirašyti pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.

22.     Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų finansavimo konkursuose.

23.     Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kurios pareiškėjas nėra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat negali būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Projektų administravimo taisyklių 64 punkte numatytas trejų metų terminas.

24.     Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

24.1.  pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan.);

24.2.  dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2017–2019 metais ir (ar) einamaisiais metais  Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);

24.3dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

24.4. dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų išsilavinimą (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.2 punkto reikalavimus);

24.5. pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas;

24.6. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti įgytas išsilavinimas, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

24.7. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimą (-us), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

24.8. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

24.9. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

24.10. įstaigos vadovo patvirtintą darbo grafiką (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.3 punkto reikalavimus).

25. Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 24 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Konkurso paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai). 

26. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. paštas gintare.stankeviciene@jrd.lt, tel. 8 683 63 179), arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ ir projektų VERTINIMAS

 

27.     Paraiškos vertinimas susideda iš šių dalių vertinimo:

27.1.  formaliųjų kriterijų;

27.2.  projekto turinio;

27.3.  lėšų planavimo.

28.     Pareiškėjo ir paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD)  specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateikto projekto formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 4 priedas).

29.     Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai, išskyrus dokumentus, nurodytus Nuostatų 24.5 ir 24.7 punktuose, SPPD specialistas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų, SPPD specialistas apie tai informuoja Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau komisija) sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), kuri (-ios) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisijos sekretorius pateikia SPPD suvestinėje pateiktus siūlymus dėl projekto (-ų), neatitinkančios (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susijusius dokumentus komisijai. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.

30.     Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 15, 20–21, 23, 25 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

31.     Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

32.     Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus atlieka užpildydami Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateiktos projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas).

33.     vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 74 balai vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 20 balų. Projektas, kuris nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojamas.

34.     Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

35.     Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

36.     Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

37.     Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

38.     Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projekto buvo įrašytos į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

381. Papildomai Konkursui paskirtos lėšos komisijos siūlymu ir Departamento direktoriaus sprendimu gali būti skiriamos rezerviniam sąrašui finansuoti.

Papildyta punktu:

Nr. 2V-160 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18391

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

39.     Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių projektų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per Nuostatų 50 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba valstybės biudžeto lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

40.     Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

40.1.  projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 procentų visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

40.1.1. projekto vadovo ir asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

40.1.2. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens).

40.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 8 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

40.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas (prašoma ir skirta valstybės biudžeto lėšų suma gali sudaryti iki 100 proc. iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos; vykdytojas privalo atitikti bent vieną iš Nuostatų 16 punkte numatytų reikalavimų);

40.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

40.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 projekto vykdytojui per mėnesį), pašto);

40.2.2.2. transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

40.2.2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

40.2.2.4. ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis (lektoriai, mokymų vadovai (ne daugiau kaip 40 Eur už 1 val.);

40.2.2.5. komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros išlaidos);

40.2.2.6. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

40.2.2.6.1. kitos Nuostatų 40.2.2.1–40.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz.: kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

40.2.2.6.2. kitos Nuostatų 40.2.2.1–40.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

40.2.2.6.2.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos) ne daugiau kaip 15 Eur 1 asmeniui per dieną);

40.2.2.6.2.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

40.2.2.6.2.3 viešinimo paslaugos (lankstinukų gamybos paslaugų, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų pirkimas);

40.2.2.6.2.4. kitos Nuostatų 40.2.2.1–40.2.2.5 ir 40.2.2.6.2.1–40.2.2.6.2.3 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektas susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas).

41.     Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 40.1 papunktyje, apmokėti negali būti skirta daugiau kaip 10 procentų nuo visos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

42.     Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 40.2.1 papunktyje, apmokėti gali būti skirta 100 procentų visos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

43.     Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

43.1.  ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

43.2.  statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto išlaidos;

43.3. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui ir patirtos bei apmokėtos iki 2019 m. gruodžio 31 d. imtinai, taip pat išlaidos, 2020 metais patirtos ir apmokėtos iki Departamento direktoriaus įsakymo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.);

43.4.  išlaidos pareiškėjo įsiskolinimams padengti;

43.5. išlaidos vykdytojų darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas, jei vykdytojo kvalifikacija neatitinka bent vieno iš Nuostatų 16.1 ir (ar) 16.2 papunkčiuose išdėstytų reikalavimų;

43.6. kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos;

43.7. išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

44. Pareiškėjas privalo raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus SPPD, atnaujinamas sustabdytas  valstybės biudžeto lėšų pervedimas.

45. Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

46. Pareiškėjas (pareiškėjo atstovai) turi dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

47. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

48.     Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

49.     Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų ir patikslintų dokumentų (jeigu tokie buvo teikti) kopijas.

50.     Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui pripažįstama netekusia galios.

51.     Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2020 metams. Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos Nuostatų 5 punkte nurodytu laikotarpiu. Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas panaudojo ne pagal paskirtį, privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet nevėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

52.     Pareiškėjas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

52.1. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. atitinkamai ketvirčio / metų SPPD nustatytos formos projekto finansines ataskaitas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-56 (1.4), 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06076

 

52.2. pusmečiui pasibaigus, iki liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. atitinkamai pusmečio / metų veiklų įvykdymo ataskaitą (Nuostatų 6 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-56 (1.4), 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06076

 

52.3. jeigu SPPD arba Departamentas per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties galiojimo pabaigos pateikia prašymą, pareiškėjas privalo pateikti bendradarbiavimo sutarčių kopijas tarp pareiškėjo ir partnerių ar protokolus, įrodančius bendrų veiklų įgyvendinimą su jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, veikiančiomis vietos lygmeniu ir (ar) darbo sutarties, užtikrinančios jog atvirąjį darbą su jaunimu vykdo ne mažiau nei 1 darbuotojas, dirbantis ne mažiau kaip pusę etato, skirto atvirajam darbui su jaunimu vykdyti, pagal darbo sutartį projekto vykdymo laikotarpiui, kopijas, taip pat kitus dokumentus ar informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2V-56 (1.4), 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06076

 

53.     Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

54.     Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja pareiškėją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato pareiškėjui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš pareiškėjo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

55.      SPPD nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

55.1. SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

55.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinga, klaidinanti  ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui  Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos iš pareiškėjo;

55.3.  vadovaujantis Nuostatų 54 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

55.4.  nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

55.5 nustatoma, kad per 2020 metus pareiškėjas neįvykdė Nuostatų 11 punkte nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų:

55.5.1. jeigu pareiškėjas nepasiekė vieno iš 11 punkte nurodyto esminio kiekybinio rodiklio, pareiškėjas turi grąžinti 50 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų;

55.5.2. jeigu pareiškėjas nepasiekė dviejų iš 11 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 100 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų.

56.     Pareiškėjai gautas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

57.     Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos, bet ne ankščiau kaip 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS IR VEIKLŲ PLANO TIKSLINIMAS

 

58.     Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai raštu informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

59.     Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

60.     Jeigu tikslinama projekto išlaidų sąmata keičia pareiškėjo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti veiklos plano keitimą su Departamentu Nuostatų 61–62 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų pakeitimas pakeis pareiškėjo projekto veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o pareiškėją – apie Nuostatų 61–62 punktuose nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

61.     Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti projekto veiklų planą, kartu pateikdamas projekto veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

62.     Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2020 m. gruodžio 15 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63.     Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

64.     Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo projekte (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

65.      Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma bei didžiausia vienam projektui galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

66. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

6 forma 20-03-25

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-56 (1.4), 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06076

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-56 (1.4), 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06076

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 2V-228 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-160 (1.4), 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-09-01, i. k. 2020-18391

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 2V-228 (1.4) „Dėl Atvirųjų junimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo