Suvestinė redakcija nuo 2019-02-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-01-13, i. k. 2015-00574

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAVIMO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 13 d. Nr. 3D-16

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsniu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu:

t v i r t i n u Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2014-12-12 raštu Nr. (9.8-25)6V-2614

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-16

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-9 redakcija)  

 

ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAVIMO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja valstybės pagalbos teikimo žinių perdavimo ir informavimo veiklai tvarką.

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), bei Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“  (toliau – Pagrindinių reikalavimų aprašas).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 702/2014, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose (toliau – Registro nuostatai), patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, Bendrosiose administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės pagalbos teikimą.

 

II SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

4. Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo tikslai:

4.1. skleisti gerąją patirtį ir informaciją apie žemės ūkio mokslo ir gamybos naujoves.

4.2. remti žemės ūkio veiklos subjektų profesinį tobulėjimą.

5. Valstybės pagalba žinių perdavimo ir informavimo veiklai (toliau – pagalba) pagal šias taisykles teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomoms respublikinės ir regioninės reikšmės priemonėms (konferencijoms, seminarams), skirtoms žemės ūkio veiklos subjektams (toliau – priemonės), organizuoti.

6.  Finansuojamos priemonės, kurios pristato pareiškėjo per pastaruosius 5 metus atliktų žemės ir (arba) maisto ūkio mokslinių tyrimų, vykdytų pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-18 „Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ir (arba) Žemės ūkio ministerijos 2015–2020 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-349 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2015–2020 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, rezultatus.

 

III SKYRIUS

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

7. Pareiškėjas – juridinis asmuo, teikiantis Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraišką (toliau – paraiška) (taisyklių 1 priedas)  ir  užsiimantis žemės ūkio veiklos subjektų informavimu ar švietimu.

8. Pareiškėjai, teikiantys paraišką, turi turėti tinkamų pajėgumų (turėti kvalifikuotus darbuotojus ir patirties) paraiškoje nurodytai priemonei vykdyti, t. y. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį įgyvendinant panašaus pobūdžio priemones (seminarus, konferencijas, mokymo kursus ir kitus šviečiamuosius renginius), ir pareiškėjo numatomos įgyvendinti priemonės vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį administruojant panašaus pobūdžio priemones (seminarus, konferencijas, mokymo kursus ir kitus šviečiamuosius renginius).

 

IV SKYRIUS

GALUTINIAI PAGALBOS GAVĖJAI

 

9. Galutinis pagalbos gavėjasžemės ūkio sektoriuje (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje) veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, žinių perdavimo ir informavimo veiklos dalyviai:

9.1. atitinkantys labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžtis, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede, kurioms pagalba yra teikiama natūra, kaip subsidijuojamos paslaugos, ir negali apimti tiesioginių išmokų pinigais;

9.2. kurie nėra sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje;

9.3. kurie nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra sugrąžinusios visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

10. Galutinis pagalbos gavėjas, norėdamas dalyvauti priemonėje, turi užpildyti ir pateikti priemonės vykdytojui Paraišką dalyvauti žinių perdavimo ir informavimo priemonėje (taisyklių 2 priedas).

V SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

11. Pareiškėjas įsipareigoja:

11.1. gautas pagalbos lėšas panaudoti galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti (t. y. visą gautą naudą perleisti galutiniams pagalbos gavėjams);

11.2. užtikrinti, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitiks šių taisyklių 9 punkte jiems keliamus reikalavimus;

11.3. nebūti gavęs ir nesiekti paramos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti;

11.4. paraiškos pateikimo dienai neturėti įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu;

11.5. viešinti vykdomą priemonę, vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-839 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešinimo organizuojamų renginių metu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir įvardyti Žemės ūkio ministeriją (toliau – Ministerija), kaip vieną iš rėmėjų, naudodamas  Ministerijos logotipą žinių perdavimo ir informavimo priemonės atributikoje (kvietimuose, programose, plakatuose) ir (arba) pristatančiose (anonsuojančiose) visuomenės informavimo priemonėse – spaudoje ar internete. Jeigu apie žinių perdavimo ir informavimo priemonę skelbiama radijo stotyse, Ministerija, kaip viena iš rėmėjų, turi būti įvardijama žodžiu;

11.6. užtikrinti, kad galutinis pagalbos gavėjas, norėdamas dalyvauti priemonėje, užpildys ir pateiks taisyklių 10 punkte nurodytą Paraišką dalyvauti žinių perdavimo ir informavimo priemonėje;

11.7. atsiskaitymus su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ir darbų rangovais vykdyti tik per finansų įstaigas.

VI SKYRIUS

PAGALBOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

12. Pagalba žinių perdavimo ir informavimo veiklai teikiama iš valstybės biudžeto lėšų. Pagalbai, teikiamai pagal Reglamentą (ES) Nr. 702/2014, taikomos šio reglamento I skyriaus nuostatos ir specialios Reglamento (ES) Nr. 702/2014 21 straipsnio nuostatos, skirtos pagalbai žinių perdavimo ir informavimo veiklai.

13. Finansuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

14. Didžiausias žinių perdavimo ir informavimo veiklai skiriamos pagalbos dydis:

14.1. seminarui:

14.1.1. iki 740 Eur su PVM, kai seminaras vyksta vieną dieną;

14.1.2. iki 1 480 Eur su PVM, kai seminaras  vyksta ilgiau kaip vieną dieną;

14.2. konferencijai:

14.2.1. iki 900 Eur su PVM, kai konferencija vyksta vieną dieną;

14.2.2. iki 1 800 Eur su PVM, kai konferencija vyksta ilgiau kaip vieną dieną.

 

VII SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

15. Tinkamos finansuoti yra šios žinių perdavimo ir informavimo veiklos išlaidos:

15.1. lektorių (kurie veda žinių perdavimo ir informavimo priemones, pvz., mokslininkai, konsultantai, moderatoriai) darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, autorinis atlyginimas ir su juo susiję mokesčiai;

15.2. transporto (nuomos ir kitos transporto išlaikymo) išlaidos;

15.3. patalpų ir (arba) įrangos (programinės, kompiuterių, demonstravimo technikos) nuoma;

15.4. priemonių (vienkartinių spec. drabužių ir kitų priemonių, būtinų seminarui, ar konferencijai) įsigijimo išlaidos;

15.5. dalyvių aprūpinimo maistu išlaidos;

15.6. kanceliarinės prekės;

15.7. vertimai, informacinės ir metodinės medžiagos rengimas ir (arba) įsigijimas; 

15.8. informacijos sklaida, viešinimo išlaidos (skelbimams spaudoje, radijo stotyse žinių perdavimo ir informavimo priemonei viešinti);

15.9. organizacinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su priemonės administravimu. Šios išlaidos gali sudaryti iki 15 proc. tinkamų finansuoti priemonės išlaidų. Tinkamos finansuoti organizacinės išlaidos yra šios:   

15.9.1. darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos priemonę administruojantiems asmenims;

15.9.2. komandiruočių (kai į komandiruotes vyksta pareiškėjo darbuotojai) išlaidos;

15.9.3. ryšių (telefono, pašto, interneto) išlaidos.

16. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos 15 punkte nurodytos išlaidos:

16.1. būtinos žinių perdavimo ir informavimo veiklai vykdyti ir numatytos paraiškoje;

16.2. padarytos einamaisiais metais nuo sprendimo apie pagalbos teikimą priėmimo, t. y. nuo Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio dėl pagalbos skyrimo priemonėms įgyvendinti įsigaliojimo dienos iki priemonės įgyvendinimo pabaigos, nurodytos paraiškoje;

16.3. neviršijančios paraiškoje numatytos sumos;

16.4. kai yra pateikiamos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintos kopijos.

17. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai:

17.1. jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;

17.2. pareiškėjo – PVM mokėtojo veikla, kuriai organizuoti teikiama pagalba pagal šias taisykles, nėra laikoma ekonomine veikla ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.

18. Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

19. Pagalba nėra sumuojama su kita valstybės pagalba, kita nereikšminga (de minimis) pagalba arba parama, teikiama pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17  d. Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentu (ES) 2017/825 (OL 2017 L 129, p. 1), 81 straipsnio 2 dalį bei 82 straipsnį skiriama toms pačioms  tinkamoms finansuoti sąnaudoms.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

20. Kvietimą teikti paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką. Paraiškų priėmimo terminas negali būti trumpesnis nei 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.

21Paraiškos forma pateikiama šių taisyklių 1 priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (Agentūros – www.nma.lt, Ministerijos – www.zum.lrv.lt).

22. Kvietime teikti paraiškas nurodoma: 

22.1. Agentūros ir jos padalinių, kuriuose priimamos ir registruojamos paraiškos ar mokėjimo prašymai, adresai;

22.2. priemonė, pagal kurią kviečiama teikti paraiškas;

22.3. paraiškų pateikimo terminai;  

22.4. informacija, kur galima rasti šias taisykles ir paraiškos formą;

22.5. teikiamoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriama bendra pagalbos suma ir pagalbos intensyvumas;

22.6. pirmumo kriterijai arba kitos priemonės, taikomos pateiktų paraiškų prašomai pagalbos sumai viršijus kvietime nurodytą visoms renkamoms paraiškoms skiriamą bendrą pagalbos sumą;

22.7. kita Agentūros nustatyta informacija.

23.  Pareiškėjas, norintis gauti pagalbą, per skelbime nustatytą laiką Agentūrai su lydraščiu turi pateikti paraišką, užpildytą kompiuteriu, lietuvių kalba. Ranka užpildytos paraiškos nepriimamos.

24Lydraštis, kuriame nurodyti teikiami dokumentai ir jų lapų skaičius, užpildyta paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens, ir pridedami dokumentai (susegti į bylą ir sunumeruoti), pateikiami vienu iš būdų:

24.1 spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

24.2 elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

25. Registruotu paštu pateikta paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paraiškų priėmimo grafike / kvietime nurodytą dieną. Turi būti pateikiamas  vienas originalus paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu, arba dokumentų nuorašai ir išrašai, patvirtinti notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą. Paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą, o jų puslapiai sunumeruoti.

26. Užregistravus paraišką Agentūroje, pareiškėjas negali teikti papildomos informacijos, jei jos nepaprašo Agentūra (išskyrus informaciją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis). Į papildomą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva, paraiškos vertinimo ir atrankos metu neatsižvelgiama.

27. Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti Agentūrai apie pateiktos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti paraiškas metu. Pareiškėjui raštu pranešus apie pateiktos paraiškos, kuri jau yra užregistruota, atšaukimą, Agentūra jo prašymu išregistruoja paraišką. Į vėlesnius pareiškėjo prašymus toliau administruoti pareiškėjo prašymu išregistruotą paraišką neatsižvelgiama.

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKOS KRITERIJAI

 

28.  Agentūra, priėmusi paraiškas, vadovaudamasi savo parengtu paraiškų vertinimo tvarkos aprašu, per 30 darbo dienų  įvertina jų  tinkamumą ir, sudariusi paraiškų vertinimo suvestines, pateikia Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komitetui, sudarytam Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-34 „Dėl Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Priemonių atrankos komitetas). Į paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo bei ekspertizės atlikimo terminas. Siunčiant paklausimus pareiškėjui ir (arba) priemonės vykdytojui, laiškas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo paštu arba išsiuntimo dieną, kai paklausimas siunčiamas elektroniniu paštu ar per informacines sistemas, jeigu asmuo sutiko, kad informacija jam bus teikiama tokiu būdu.

29. Paraiškos turi būti pradėtos vertinti nelaukiant paraiškų priėmimo termino pabaigos.

30. Jeigu dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų Agentūra negali įvertinti paraiškos, ji turi paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją.  Prašymą pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją Agentūra išsiunčia pareiškėjui raštu ir (arba) elektroniniu paštu, jeigu asmuo sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu; pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 5 darbo dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo  dienos. Pareiškėjui per 5 darbo dienas nepateikus papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, paraiška baigiama vertinti pagal turimus duomenis.

31. Agentūra nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta paraišką ir neteikia paraiškos svarstyti Priemonių atrankos komitetui, kai pateikta paraiška:

31.1. užpildyta ne lietuvių kalba;

31.2. užpildyta netinkamos formos.

32. Paraiškų vertinimo metu yra nustatoma, ar paraiška yra tinkama finansuoti pagal šiose taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus. Vertinimo metu gali būti atliekama patikra vietoje.

33. Paraiškų vertinimo metu paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

33.1. ar numatoma įgyvendinti priemonė atitinka šių taisyklių II skyriuje nustatytus žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo tikslus ir finansuojamas priemones;

33.2. ar numatoma įgyvendinti priemonė vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje;

33.3. ar pareiškėjas atitinka kriterijus, nustatytus šių taisyklių III skyriuje;

33.4. ar numatoma įgyvendinti priemonė skirta galutiniams pagalbos gavėjams, nurodytiems šių taisyklių 9 punkte;

33.5. ar pagristas numatomos įgyvendinti priemonės poreikis (atsižvelgiant į planuojamos priemonės tematiką, jos vykdymo vietą bei apimtį);

33.6. išlaidų tinkamumą:

33.6.1. ar prašoma pagalba neviršija intensyvumo ir pagalbos dydžio, nustatyto taisyklių 13–14 punktuose;

33.6.2. ar tinkamos (kaip nurodyta šių taisyklių 15 punkte) priemonei numatytos išlaidos;

33.6.3. ar priemonei numatytos išlaidos pagrįstos, racionalios ir priemonei įgyvendinti būtinos.

34. Vertinimo metu nustatoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma ir pagalbos intensyvumas, taip pat apskaičiuotas lėšų poreikis priemonei finansuoti.

35. Agentūra, įvertinusi paraiškas, per 5 darbo dienas, po paraiškų įvertinimo termino pabaigos, parengia paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, kurią pateikia priemonių atrankos komitetui.

36. Sprendimą dėl pateiktų paraiškų finansavimo priemonių atrankos komitetas priima ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės gavimo dienos.

37. Priemonių atrankos komitetas, įvertinęs Agentūros pateiktus paraiškų vertinimo rezultatus, atsižvelgdamas į  einamaisiais metais žinių perdavimo ir informavimo veiklai skirtas lėšas, taip pat, jei paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikis didesnis nei visoms priimtoms paraiškoms skiriama bendra pagalbos suma, nurodyta paskelbtame kvietime teikti paraiškas, į pareiškėjams taikomus pirmumo kriterijus, nustatytus taisyklių 38 punkte, gali siūlyti skirti visą prašomą pagalbos sumą priemonei įgyvendinti, ją sumažinti ir siūlyti pareiškėjui įgyvendinti priemonę už mažesnę lėšų sumą ar pagalbos neskirti. Priemonių atrankos komitetas, vadovaudamasis Priemonių atrankos komiteto darbo reglamentu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-34, gali priimti ir kitus sprendimus (siūlymus dėl avanso mokėjimo, dėl pagalbos nutraukimo ir kt.).

38. Esant didesniam paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikiui, nei skiriama bendra pagalbos suma, numatyta paskelbtame kvietime teikti paraiškas, priemonėms taikomi šie pirmumo kriterijai:

38.1. priemone pristatomas per  pastaruosius 2 kalendorinius metus atliktas mokslinis tyrimas ir jo rezultatai;

38.2. numatomas didesnis pareiškėjo prisidėjimas lėšomis prie priemonės įgyvendinimo (vertinama procentais, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų).

39. Taisyklių 38 punkte numatyti pirmumo kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka (pirmas kriterijus yra  svarbiausias, antras – mažiau svarbus). Jei  pritaikius pirmumo kriterijus, kvietimui skirtų lėšų nepakanka tą patį atrankos pirmumo kriterijų  atitinkančioms paraiškoms finansuoti, pagalbos suma šioms paraiškoms mažinama proporcingai trūkstamų  lėšų kiekiui, o paraiškoms, kurios neatitiko pirmumo kriterijų, finansavimas neskiriamas. Jei pritaikius paraiškoms pirmumo kriterijus lieka nepaskirstytų kvietimui skirtų lėšų, bet jų nepakanka visoms paraiškoms, neatitikusioms pirmumo kriterijų, finansuoti, pagalbos suma šioms paraiškoms mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Jeigu paraiškoje ar prie jos pridedamuose dokumentuose nėra duomenų ir (arba) informacijos, iš kurių būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį pirmumo kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.

40. Priemonių atrankos komitetas turi teisę prašyti papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, reikalingos paraiškai įvertinti. Pareiškėjui per 5 darbo dienas nepateikus papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, paraiška baigiama vertinti pagal turimus duomenis.

41. Tais atvejais, kai prašoma pakoreguoti ar papildyti paraiškoje pateiktus duomenis, arba kai pareiškėjas sutinka įgyvendinti priemonę už mažesnę lėšų sumą, pareiškėjas patikslina paraišką.

42. Paraišką siūloma atmesti, jei:

42.1. priemonė neatitinka bent vieno šių taisyklių 33 punkte nurodytų kriterijų;

42.2. pareiškėjas nesutinka įgyvendinti priemonės už mažesnę lėšų sumą.

43. Galutinį sprendimą dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti, remdamasis Priemonių atrankos komiteto posėdžio protokolu, priima Žemės ūkio ministerijos kancleris, išleisdamas potvarkį. Priėmus sprendimą skirti pagalbą priemonei įgyvendinti,  pareiškėjas tampa priemonės vykdytoju.

44. Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintas sprendimas dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo priemonei įgyvendinti yra perduodamas Agentūrai raštu ir el. paštu adresu nacparama@nma.lt per 3 darbo dienas nuo Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio įsigaliojimo dienos.

45. Agentūra apie sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus paraiškoje nurodytu būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

46. Informacija apie pagalbos gavėjus skelbiama Agentūros interneto svetainėje.

 

X SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMAS, PRIEMONIŲ VYKDYMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

47. Priemonės vykdytojams lėšos išmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, kaip numatyta Bendrosiose administravimo taisyklėse.

48. Gavusi taisyklių 44 punkte nurodytus dokumentus Agentūra priemonės vykdytojui avansu perveda 50 proc. (išskyrus priemones, įgyvendinamas nuo lapkričio 1 d., šiuo atveju priemonės vykdytojui avansu pervedama 100 proc.) Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos sumos, jei minėtame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti nenumatyta kita avanso suma.

49. Jeigu Agentūra negali atlikti taisyklių 48 punkte nustatytų veiksmų dėl Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti pastebėtų klaidų ar kitų neatitikimų ir šiems netikslumams ištaisyti reikia laiko, 48 taisyklių punkte nustatyti Agentūros veiksmai atliekami iš Ministerijos gavus patikslintus duomenis dėl pastebėtų klaidų ar kitų neatitikimų.

50. Priemonės vykdytojams atsiskaitant už patirtas išlaidas, galimas 20 proc. išlaidų nukrypimas pagal paraiškoje nurodytas atskiras išlaidų rūšis, neviršijant Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos bendros sumos.

51. Išlaidų viršijimas pagal atskiras išlaidų rūšis daugiau kaip 20 proc. negalimas ir išlaidos, nenumatytos taisyklėse ir paraiškoje, nefinansuojamos.

52. Priemonės vykdytojai, įgyvendinę priemonę, atsiskaito Agentūrai už patirtas išlaidas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo priemonės įgyvendinimo pabaigos, išskyrus lapkričio mėnesį įgyvendintas priemones, už kurių patirtas išlaidas priemonės vykdytojai atsiskaito ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo priemonės įgyvendinimo pabaigos, ir gruodžio mėnesį įgyvendintas priemones, už kurių išlaidas atsiskaito ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo priemonės įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 20 d., ir pateikia Agentūrai mokėjimo prašymą, kurio forma tvirtinama Agentūros nustatyta tvarka ir skelbiama interneto tinklalapyje adresu www.nma.lt.

53. Mokėjimo prašymai teikiami ir tikrinami vadovaujantis Bendrosiose administravimo taisyklėse ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Pateikdamas mokėjimo prašymą, priemonės vykdytojas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą priemonę ir gautą avansą. Kartu su mokėjimo prašymu pateikia:

53.1. išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintas kopijas;

53.2. galutinių pagalbos gavėjų sąrašą spausdintine forma ir elektronine versija Excel formatu (taisyklių 3 priedas).

54.   Agentūra, gavusi priemonės vykdytojo mokėjimo prašymą, jį įvertina per 30 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo Agentūroje dienos, išskyrus, kai dėl mokėjimo prašymo reikia atlikti patikrą vietoje arba priemonės vykdytojo yra prašoma papildomos informacijos ir (arba) dokumentų,  ir nustato prašomų kompensuoti išlaidų tinkamumą finansuoti.

55. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą ir kartu su mokėjimo prašymu pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, ar mokėjimo prašymui tinkamai įvertinti trūksta informacijos, Agentūra siunčia priemonės vykdytojui paklausimą dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo. Jei per Agentūros nustatytą laiką priemonės vykdytojas nepateikia prašomų dokumentų ir (arba) informacijos, mokėjimo prašymas vertinamas pagal turimus duomenis.

56. Jei vertinant mokėjimo prašymą kyla įtarimų, kad dokumentuose pateikta netiksli, neišsami arba klaidinga informacija, gali būti atliekama patikra vietoje.

57. Mokėjimo prašymo pateikimo terminą dėl objektyvių, nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių, Agentūra gali pratęsti. Šiuo atveju priemonės vykdytojas iki taisyklių 52 punkte nustatyto termino turi pateikti Agentūrai prašymą dėl mokėjimo prašymo ir pridedamų dokumentų pateikimo  termino pratęsimo, jį pagrindžiant atitinkamais  dokumentais, liudijančiais nuo priemonės  vykdytojo nepriklausančių aplinkybių buvimą. Jei Agentūra  prašymui nepritaria, apie tai informuoja priemonės vykdytoją raštu, nurodydama priežastis. 

58. Agentūra, norėdama išmokėti avansą ar likusią pagalbos sumą priemonės vykdytojui, atsiskaičiusiam už įgyvendintas priemones, užsako lėšas ir išmoka jas Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu, įvertinus mokėjimo prašymą, nustatoma, kad avansu išmokėta suma didesnė, negu priemonės vykdytojas padarė tinkamų finansuoti išlaidų, šį skirtumą priemonės vykdytojas privalo grąžinti.

59. Agentūra, įvertinusi mokėjimo prašymą ir priėmusi sprendimą išmokėti lėšas priemonės vykdytojui, vadovaudamasi Registro nuostatais ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, duomenis apie galutiniams pagalbos gavėjams suteiktą valstybės pagalbą pateikia į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą (toliau – Registras) per Registro nuostatuose nustatytą terminą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.

60. Jei vienam galutiniam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama valstybės pagalbos suma viršija Reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytas ribas, Agentūra informaciją apie skirtą pagalbą pateikia Ministerijai, o Ministerija per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

61. Priemonės vykdytojas, norėdamas pakeisti neesminius paraiškos duomenis (pvz., keičiasi priemonės vykdytojo rekvizitai, sąskaita banke arba kredito unijoje, priemonės įgyvendinimo data ar vieta ir kt.), kurie neturi įtakos priimant sprendimą dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti, informuoja Agentūrą raštu, nurodydamas norimus pakeisti arba papildyti paraiškos  duomenis,  jų   pakeitimo  arba   papildymo  priežastis,  ir  pateikia  patvirtinimo dokumentus (jei tokie yra). Jei Agentūra prašomiems paraiškos duomenų pakeitimams nepritaria, apie tai informuoja priemonės vykdytoją raštu, nurodydama priežastis.

62. Pasikeitus priemonės įgyvendinimo datai, valandai ir (arba) vietai, Priemonės vykdytojas, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatytos priemonės įgyvendinimo datos, apie tai raštu informuoja Ministeriją ir Agentūrą el. paštu nacparama.zpiv@nma.lt.

63. Išmokėjusi priemonės vykdytojams lėšas, Agentūra iki kitų metų sausio 31 d. teikia Ministerijai el. paštu informaciją apie Žinių perdavimo ir informavimo priemonės įgyvendinimo rezultatus, t. y., kiek suorganizuota priemonių ir kiek kiekvienoje priemonėje dalyvavo galutinių pagalbos gavėjų. Kitos Agentūros Ministerijai teikiamos ataskaitos ir jų teikimo tvarka nustatyta Bendrosiose administravimo taisyklėse.

 

XI SKYRIUS

PAŽEIDIMAI IR SANKCIJOS

 

64.    Priemonės vykdytojui nesilaikant ar pažeidžiant šiose taisyklėse nustatytas pagalbos skyrimo sąlygas, taikomos sankcijos, t. y. pagalba gali būti sumažinta arba pareikalauta ją grąžinti. Pažeidimai nustatomi, sprendimai dėl pagalbos, sumažinimo ir susigrąžinimo priimami ir grąžintinos lėšos administruojamos taisyklių, Bendrųjų administravimo taisyklių ir Agentūros nustatyta tvarka. Sankcijos netaikomos, jei nustatytų reikalavimų nesilaikoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Priemonės vykdytojas apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes turi pranešti Agentūrai per 15 darbo dienų nuo jų atsiradimo dienos ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad tokios aplinkybės buvo.

65Jeigu pareiškėjas ir (arba) priemonės vykdytojas, norėdamas gauti pagalbą, pateikė melagingą informaciją arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos, pagalba visai neskiriama arba susigrąžinama visa jos suma. Tokiu atveju pareiškėjas netenka teisės kreiptis pagalbos pagal priemonę visus kalendorinius metus, kuriais nustatytas pažeidimas, ir kitus kalendorinius metus.

66. Jei priemonės vykdytojas pavėluotai pateikia mokėjimo prašymą, pagalba už kiekvieną pavėluotą darbo dieną sumažinama  1 proc. nuo apskaičiuotos pagalbos sumos už mokėjimo prašyme deklaruotas patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, išskyrus atvejus, kai priemonės įgyvendinimo metu priemonės vykdytojas mokėjimo prašymą pateikia pavėluotai dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikomos nenumatytos (force majeure) aplinkybės, priemonės vykdytojo vadovo ar kito, atsakingo už mokėjimo prašymo pateikimą, asmens liga). Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 20 darbo dienų nuo taisyklių 52 punkte nurodyto termino pabaigos, vėliau pateikti mokėjimo prašymai neadministruojami. Pareiškėjas turi grąžinti gautą avansą Agentūrai.

67. Pagalba susigrąžinama, jei Agentūra nustato, kad Priemonės vykdytojas:

67.1. nesilaiko taisyklių 11.1–11.3 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų;

67.2. panaudojo pagalbos lėšas, nesilaikydamas taisyklių II skyriaus reikalavimų.

68. Nustačius šių taisyklių 11.5 papunkčio reikalavimo pažeidimus (neįvardijus Ministerijos, kaip vienos iš rėmėjų), pagalbos suma mažinama 20 proc.

69. Rekomendacinio pobūdžio sprendimams dėl pagalbos nutraukimo ar sumažinimo priimti bei informacijai apie padarytus pažeidimus nagrinėti žemės ūkio ministro įsakymu sudaroma komisija. Galutinis sprendimas dėl pagalbos nutraukimo ar sumažinimo tvirtinamas Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu. Ministerija apie galutinį sprendimą informuoja Agentūrą, o ši – priemonės vykdytoją.

 

XII SKYRIUS

LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

70. Už skirtų lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojas.

71. Už paraiškoje ir kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas. Pareiškėjas ir priemonės vykdytojas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinio mokėjimo prašymo užregistravimo dienos saugoti visą su paraiška ir vykdoma priemone susijusią medžiagą ir dokumentus.

72. Bet kuriuo priemonės įgyvendinimo laikotarpiu Agentūra savo nustatyta tvarka gali atlikti patikrą vietoje. Priemonės vykdytojas privalo leisti Agentūros ir kitiems kompetentingiems darbuotojams atlikti patikras.

73. Už Priemonių atrankos komiteto posėdžių organizavimą, sprendimų dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti priėmimą, žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkių dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo priemonėms įgyvendinti rengimą, informacijos apie priemonių vertinimo kriterijus kaupimą, informacijos apie priemonių vykdytojus ir jiems skirtas lėšas viešinimą yra atsakinga Ministerija.

74. Už informavimą pagalbos teikimo klausimais, paraiškų priėmimą, jų vertinimą, mokėjimo prašymų vertinimą, lėšų užsakymą ir išmokėjimą priemonių vykdytojams, lėšų apskaitą, jų panaudojimo kontrolę bei informacijos apie projektų vykdytojus ir jiems skirtas lėšas viešinimą pagal taisykles atsako Agentūra.

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

76. Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai nuo jų įsigaliojimo dienos taikomi vienodai visiems priemonės vykdytojams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme  nustatyta kitaip.

77. Kiti šiose taisyklėse nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.

______________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-457, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21362

Nr. 3D-70, 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-06, i. k. 2018-01861

Nr. 3D-9, 2019-01-08, paskelbta TAR 2019-01-09, i. k. 2019-00268

 

 

Žinių perdavimo ir informavimo 

veiklos finansavimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiškos forma)

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__SKYRIUS*

 

|_|_|_|_| |_|_| |_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigų pavadinimas)                 

(vardas, pavardė)     (parašas)

 

Paraiška vertinti priimta

Paraiška atmesta

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio paramos departamento

Nacionalinės paramos skyriui

 

 

ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAVIMO VEIKLOS FINANSAVIMO

PARAIŠKA**

 

____________ Nr. __________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

1. Informacija apie pareiškėją

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(pareiškėjo teisinė forma ir pavadinimas)

 

Pareiškėjo (įstaigos, organizacijos, institucijos) kodas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(registracijos kodas iš pareiškėjo registravimo pažymėjimo)

 

 

Adresas (buveinė)

(pareiškėjo buveinės adresas, telefonas, el. pašto adresas, kuriais bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Seniūnijos pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Gatvės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Namo Nr.

|_|_|_|

Buto Nr.

|_|_|_|

Pašto indeksas

|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono Nr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

El. pašto adresas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banko pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

Banko kodas

|_|_|_|_|_|

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

(nurodomas sąskaitos, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, numeris)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą? (Užpildykite tik vieną langelį)

Paštu                      □

Elektroniniu paštu □

Sutinku elektroniniu paštu gauti Agentūros interneto svetainėse publikuojamas naujienas

Pažymėti tinkamą

□ PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: _________________

□ ne PVM mokėtojas

Jei PVM mokėtojas:

Patvirtinu, kad pagal priemonę prašoma lėšų neekonominei veiklai vykdyti ir už šiai veiklai organizuoti įsigytas prekes ir paslaugas negalėsiu susigrąžinti PVM

 

□ Taip

 

□ Ne

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

□ Taip

 

□ Ne

Priemonės vadovas

(priemonės, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės pagalbos, vadovo vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)

Asmuo, atsakingas už paraišką

(pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už reikiamos informacijos teikimą, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)

 

2. Priemonės apibūdinimas

2.1. Priemonės aprašymas

Priemonės pavadinimas

Nurodomas priemonės, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės pagalbos, pavadinimas. Rekomenduojama pasirinkti trumpą pavadinimą

 

 

 

Mokslinio tyrimo darbo, kurio rezultatai bus pristatomi priemonės įgyvendinimo metu, pavadinimas ir data

Nurodykite mokslinio tyrimo darbo, vykdyto pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-18 „Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ar Žemės ūkio ministerijos 2015–2020 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-349 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2015–2020 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“,  pavadinimą bei įgyvendinimo metus

 

Priemonės tikslinė grupė ir priemonės dalyviai (galutiniai pagalbos gavėjai)

Konkrečiai įvardykite, kas yra galutiniai pagalbos gavėjai, ir nurodykite numatomą galutinių pagalbos gavėjų skaičių

 

 

Priemonės įgyvendinimo tikslas bei priemonės poreikio pagrindimas

Nurodykite priemonės tikslą, jis turi būti konkretus ir pasiekiamas.

Atsižvelgiant į planuojamos priemonės tematiką, jos vykdymo vietą bei apimtį, pagrįskite priemonės poreikį, nurodykite kokių rezultatų norite pasiekti įgyvendindami priemonę

 

Priemonės viešinimas

Nurodoma, kokios viešinimo priemonės bus taikomos

 

 

 

2.2. Priemonės organizavimo detali programa (nurodoma tiksli žinių perdavimo ir informavimo priemonės data, laikas, vieta ir pranešėjai)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Pareiškėjo pajėgumai numatytai priemonei įgyvendinti

3.1. Trumpai aprašykite patirtį  vykdant panašias priemones (konferencijas, seminarus ir kitus renginius) (pateikite svarbiausių renginių, organizuotų per trejus metus, sąrašą)

Eil.

 

Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Trumpai aprašykite priemonės vadovo patirtį administruojant panašaus pobūdžio priemones (pateikite svarbiausių priemonių, administruotų per trejus metus, sąrašą)

Eil.

 

Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Duomenys apie priemonę

Bendra priemonės vertė su PVM, Eur (bendra priemonės vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis)

 

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Prašoma pagalbos suma

su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Pagalbos dydis, proc.

(procentas skaičiuojamas nuo bendros

tinkamų finansuoti išlaidų sumos)

 

Planuojama priemonės įgyvendinimo pradžia

20..... m. ...................... d.

Planuojama priemonės įgyvendinimo pabaiga

20..... m. ....................... d.

Planuojama priemonės įgyvendinimo vieta

(nurodyti adresą, kuriame bus vykdomas renginys)

 

 

5. Priemonės tinkamų išlaidų sąrašas

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas (nurodyti pagal taisyklių 15  punkte nurodytas tinkamas finansuoti išlaidų rūšis)

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Prašoma pagalbos suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Pagrindimas

(nurodykite tinkamas finansuoti išlaidas ir trumpai pagrįskite, kodėl šios išlaidos yra būtinos, kaip jos buvo apskaičiuotos ir kuo buvo remiamasi jas apskaičiuojant.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

6. Pareiškėjo deklaracija

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

2. Pareiškėjas vykdys taisyklių sąlygas tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

3. Prašoma pagalba priemonei įgyvendinti yra mažiausia priemonei įgyvendinti reikalinga suma.

4. Pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

5. Pareiškėjui nėra iškeltos bylos dėl bankroto, jis nėra likviduojamas.

6. Pareiškėjas gautas pagalbos lėšas panaudos galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti (t. y., visą gautą naudą perleis galutiniams pagalbos gavėjams).

7. Pareiškėjas užtikrina, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitiks taisyklių 9 punkte jiems keliamus reikalavimus.

8. Pareiškėjas nesieks susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida.

9. Pareiškėjas nėra  gavęs ir nesieks paramos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų išlaidoms, numatytoms paraiškoje finansuoti.

10. Pareiškėjas įsipareigoja viešinti vykdomą priemonę.

11. Pareiškėjas įsipareigoja bendradarbiauti su priemonės įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis: laiku teiks jiems visą prašomą informaciją, sudarys sąlygas tikrinti priemonės vykdymą vietoje, susipažinti su dokumentais, susijusiais su priemonės įgyvendinimu, leis asmenims, vykdantiems kontrolės ir tikrinimo funkcijas, atlikti dokumentų patikrinimus, patikras vietoje.

12. Pareiškėjas įsipareigoja teikti papildomą informaciją ir dokumentus, susijusius su priemonės įgyvendinimu, taisyklių ir (arba) Ministerijos ar Agentūros nustatytais terminais.

13. Gavus Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos avanso (jo dalies) ar pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėto pagalbos avanso ar permokėtos pagalbos grąžinimo per reikalavime nurodytą terminą, pareiškėjas grąžins Agentūrai išmokėtą pagalbos avansą (jo dalį) ar pagalbą (jos dalį) ir (arba) permokėtą pagalbos avansą ar pagalbą.

14. Ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo šios paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paskutinio mokėjimo prašymo užregistravimo dienos pareiškėjas saugos visą su pagalbos skyrimu susijusią medžiagą ir dokumentus.

15. Pareiškėjas sutinka, kad informacija apie pareiškėjui numatomą skirti ir (arba) skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus.

16. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso pareiškėjui ir pareiškėjas prisiima visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį.

17. Pareiškėjas įsipareigoja iki taisyklėse nurodytos datos ir taisyklėse nustatytomis sąlygomis įgyvendinti priemonę ir pateikti Agentūrai mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus.

18. Esu informuotas ir sutinku, kad paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, juridinio asmens atstovo, ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad su pagalbos administravimu susijusios institucijos gautų juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais.

19. Esu informuotas ir sutinku, kad turiu teisę žinoti apie savo duomenų bei savo atstovo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo arba savo atstovo asmens duomenis arba apriboti savo arba savo atstovo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano (ir atstovo) duomenys, teisę į duomenų perkeliamumą.

 

 

 

(Pareiškėjo vadovo ar jo                                   (Parašas)                                             (Vardas, pavardė)

įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-457, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21362

Nr. 3D-49, 2019-02-01, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01528

 

 

Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių

2 priedas

 

(Paraiškos dalyvauti žinių perdavimo ir informavimo priemonėse forma)

 

______________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

(žinių perdavimo ir informavimo priemonės vykdytojo pavadinimas)

 

PARAIŠKA

DALYVAUTI ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAVIMO PRIEMONĖSE

 

_______________  Nr._______

(data)

__________________________

(sudarymo vieta)

1.    Informacija apie priemonę:

1.1. Priemonės pavadinimas: _______________________________________________________

1.2. Priemonės vykdymo data: __________

2.    Pagalbos gavėjo (priemonės dalyvio) duomenys*

Fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

 

Fizinio asmens kodas arba juridinio asmens kodas

 

Adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

Pagalbos gavėjas yra (pagal Reglamento (EB) Nr. 702/2014— I priede nustatytus kriterijus)  (pažymėti)

Labai maža įmonė    Maža įmonė    Vidutinė įmonė

 

2. Pagalbos gavėjo (priemonės dalyvio) deklaracija

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

1. esu žemės ūkio sektoriuje (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje) veikiantis fizinis ar juridinis asmuo;

2. nesu sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 dalyje;

3. nesu gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba žemės ūkio veiklos subjektas yra sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

(Parašas)                                            (Vardas ir  pavardė)

*- Pasirašydamas šioje paraiškoje patvirtinu, kad esu informuotas, jog mano asmens duomenys  tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), mano asmens duomenų  rinkimo tikslas yra identifikuoti valstybės pagalbą gavusius asmenis. Mano asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas yra Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“

 

Papildyta priedu:

Nr. 3D-457, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21362

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-9, 2019-01-08, paskelbta TAR 2019-01-09, i. k. 2019-00268

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-457, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21362

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-16 „Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-70, 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-06, i. k. 2018-01861

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-16 „Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-266, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06662

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-16 ,,Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-341, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08736

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-16 "Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-9, 2019-01-08, paskelbta TAR 2019-01-09, i. k. 2019-00268

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-16 „Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-49, 2019-02-01, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01528

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-16 ,,Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo