Suvestinė redakcija nuo 2017-04-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-29, i. k. 2015-06507

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ VEIKLOS „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PLĖTRA“ įgyvendinimo TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 27 d. Nr. 3D-337

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015) 842 (KPP), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas ir siekdama, kad būtų efektyviai panaudotos EŽŪFKP lėšos,

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ įgyvendinimo taisykles.

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                  Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. balandžio 27d. įsakymu Nr. 3D-337


LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ VEIKLOS „tRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015) 842 (KPP), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

II. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

2. Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

2.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

2.2. ES – Europos Sąjunga.

2.3. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

2.4. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Ne pelno projektas – projektas, iš kurio projekto vykdytojas nesiekia gauti pelno arba gaunamas pelnas investuojamas į projekto veiklos plėtrą, tęstinumą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo ir (ar) miesto vietovėje veikiantys ir (arba) gyvenantys asmenys.

3.2. Projektas – visuma dokumentų, kuriuose nurodomi verslo plane (projekto apraše) numatyti veiksmai, pagrįsti paramos paraiškoje, jos prieduose ir tam tikrose duomenų bazėse esama informacija, ir pinigų suma numatytiems projekto tikslams pasiekti.

3.3. Projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto statyba ir (arba) įsigijimu, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu ir (arba) išperkamąja nuoma, taip pat viešinimo išlaidos.

3.4. Tradicinių amatų centras – įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis arba privatus juridinis asmuo, tenkinantis tradicinių amatų amatininkų interesus, besirūpinantis tradicinių produktų gamyba ir plėtra, teikiantis tradicinių amatų mokymo, konsultavimo, eksperto ir kitas paslaugas.

3.5. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Administravimo taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

III. PRIORITETAi, TIKSLINĖ SRITiS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

5. Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ (toliau – Priemonės veikla) prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

6. Priemonės veiklos tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.

7. Priemonės veiklos kompleksinis tikslas – kultūros ir gamtos paveldo išlaikymas, atkūrimas ir atnaujinimas.

IV. REMIAMA VEIKLA

 

8. Pagal Priemonės veiklą remiama tradicinių amatų centrų, kurie patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo“, plėtra.

V. GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

9. Paramos gali kreiptis viešasis juridinis asmuo.

10. Paramos paraiškos pateiktos kartu su partneriais, nepriimamos.

 

VI. TINKAMUMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI PARAMAI GAUTI

 

11. Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus, ir (ar) viešuosiuose registruose esančius duomenis.

12. Bendrosios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai yra šie:

12.1. projektas atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytą Priemonės veiklos prioritetą, tikslinę sritį ir kompleksinį tikslą;

12.2. projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje;

12.3. pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

12.4. pareiškėjas užtikrina tinkamą ir pakankamą projekto finansavimo šaltinį;

12.5. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių mokėjimo terminai);

12.6. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus (netaikoma kai pareiškėjas yra savivaldybės administracija);

12.7. nekilnojamasis turtas ( žemė, statiniai), į kurį investuojama paramos lėšomis, pareiškėjo valdomas nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais (nuoma, panauda ir kt.):

12.7.1. jei projekte numatytos investicijos į viešosios paskirties pastatų tvarkybą, pastatai pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise arba būti valdomi patikėjimo teise (jeigu projekto įgyvendinimo metu investuojama į valstybės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti nekilnojamojo turto valdymo pagrindimo dokumentus ir turto valdytojo sutikimą dėl projekto įgyvendinimo);

12.7.2. jeigu planuojama investuoti į ne nuosavybės teise, o nuomos, panaudos arba kitais teisėtais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo su nekilnojamo turto savininku sudaro ir įregistruoja Nekilnojamojo turto registre valdymo teisėtumo pagrindimo sutartį, kurios galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip projekto kontrolės laikotarpis, o asmuo, kuris teisėtai valdo nekilnojamąjį turtą, sutinka, kad būtų atliekami su nekilnojamuoju turtu susiję ir projekte numatyti darbai.

12.7.3. jeigu projekte numatyti rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai, kartu su paramos paraiška pateikiami rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų projektiniai dokumentai (pateikiamos statinio techninio projekto bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano, architektūros, technologijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ir statybą leidžiantys dokumentai.

Statinių projektams turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR.1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Statybos techninio reglamento STR.1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“, nuostatomis. Ekspertizės išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir pateikta kartu su paramos paraiška;

Papildyta punktu:

Nr. 3D-184, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07664

 

12.7.4. jeigu projekte numatyta viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkyba, kartu su paramos paraiška pateikiamas Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos išduotas leidimas įgyvendinti projektą.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-184, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07664

 

12.8. projekte numatytos prekės ir paslaugos turi būti įsigytos laikantis Administravimo taisyklėse nurodytų pirkimo procedūrų.

13. Priemonės veiklos tinkamumo sąlygos ir reikalavimai yra šie:

13.1. projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, miestelyje, mieste ar savivaldybės centre, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus (Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir Šiaulius);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-907, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19463

 

13.2. tradicinių amatų centro veikloje dalyvauja tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus;

13.3. tradicinis amatų centras teikia viešąsias paslaugas (vykdo mokymus, edukacinius užsiėmimus, rengia paskaitas, demonstruoja tradicinius amatus ir kt.);

13.4. projektas turi atitikti savivaldybės plėtros strateginį planą.

VII PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

14. Pareiškėjas prisiima šiuos įsipareigojimus:

14.1. nenutraukti ir neperkelti veiklos už Programos įgyvendinimo teritorijos ribų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

14.2. nepakeisti infrastruktūros objekto ar jo dalies nuosavybės teisių iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

14.3. nepakeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams projekto tikslams iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

14.4. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos: projekto įgyvendinimo laikotarpiui – didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, jeigu pareiškėjas pagrindžia, kad nėra draudimo galimybių. Tokiu atveju pareiškėjas įsipareigoja, jog, įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu buvo sunaikintas projekto metu įsigytas ar sukurtas turtas, atstatys savo lėšomis arba Agentūrai sugrąžins projektui įgyvendinti skirtą paramos sumos dalį, kuri buvo padengta iš EŽŪFKP skirtų paramos lėšų;

14.5. nuo paramos paraiškos pateikimo datos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

14.6. užtikrinti, kad projektas yra ne pelno projektas iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta taisyklių 3.1 papunktyje;

14.7. užtikrinti, kad projekto investicijos bus nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto atnaujinimą;

14.8. sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdomas projektas ir (arba), kaip vykdoma veikla po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

14.9. viešinti paramą, vadovaudamasis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“;

14.10. teikti visą informaciją ir duomenis, susijusius su projektu, reikalingus statistikos tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.

VIII. PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

15. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

16. Finansuojama 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

17. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, projekto vykdytojas turi finansuoti savo piniginiu įnašu.

18. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) Eur ir turi būti skiriama nepažeidžiant nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo reikalavimų, taikomų vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).

19. Pakartotinai investicinės paramos pagal šią programos priemonės veiklą galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ (ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą), nepažeidžiant Taisyklių 18 punkto reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-229, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05526

 

IX. TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

20. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali trukti ilgiau kaip 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo.

21. Projekte turi būti numatytos išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla, nurodyta Taisyklių 8 punkte.

22. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos, padarytos laikantis pirkimo procedūrų, nurodytų Administravimo taisyklėse, ir numatytos paramos paraiškoje, neviršijant numatyto paramos dydžio ir intensyvumo.

23. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės (paslaugos) darbų kaina yra 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės (paslaugos) ar darbų kainos, atliekami Administravimo taisyklių 69 punkte nurodyti veiksmai.

24. Jei prekių paslaugų ir (ar) darbų pirkimai (bendrųjų išlaidų atveju) atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.

25. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

25.1. būtinos projektui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje;

25.2. realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų;

25.3. patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos (iškyrus bendrąsias išlaidas). Išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše, pateiktame Taisyklių 27 punkte, arba jei jos padarytos nesilaikant Administravimo taisyklėse nurodytų pirkimo procedūrų;

25.4. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip vieni metai iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau, jei parama projektui neskiriama arba pirkimai atlikti nesilaikant Administravimo taisyklėse nurodytų pirkimo procedūrų, išlaidos nefinansuojamos;

25.5. faktiškai padarytos ir paramos gavėjo apskaitoje užfiksuotos išlaidos, pagrįstos dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis;

25.6. patirtos naujoms, nenaudotoms, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančioms prekėms įsigyti.

26. Tinkamos finansuoti išlaidos paramos paraiškoje negali būti pateikiamos bendra suma, o šios išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas.

27. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

27.1. projektui įgyvendinti būtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto darbų atlikimas; 

27.2. naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimas;

27.3. viešosios infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (apšvietimas, privažiavimas, daugiamečių augalų įsigijimas ir kitos su tradicinių amatų centrų plėtra susijusios viešosios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);

27.4. priemonės ir medžiagos, reikalingos tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas ir tradicinių amatų demonstravimui vykdyti (išskyrus maisto produktus);

27.5. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne didesnė kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur. Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-184, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07664

 

28. Netinkamos finansuoti išlaidos:

28.1. nenumatytos projekte, nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 21 – 25 punktuose išlaidoms nustatytų reikalavimų, nėra nurodytos Taisyklių 27 punkte;

28.2. trumpalaikio turto, įgyto paramos gavėjo projekto, kurio vertė yra mažesnė nei paramos gavėjo numatyta mažiausia ilgalaikio turto vertė, paramos lėšomis, išlaidos. Paramos gavėjas, siekdamas, kad trumpalaikis turtas būtų pripažintas tinkamomis finansuoti išlaidomis, jį turi panaudoti projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

28.3. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas ir nesilaikant pirkimo procedūrų, nurodytų Administravimo taisyklėse;

28.4. detaliųjų planų rengimo išlaidos;

28.5. žemės pirkimo ir (arba) nuomos, ir (arba) kito nekilnojamojo turto nuomos išlaidos;

28.6. pastatų, statinių pirkimo išlaidos;

28.7. buitinės technikos pirkimo išlaidos;

28.8. vandens, elektros, šildymo, telefono ir interneto ryšio, biuro prekių, kuro, transporto priemonių eksploatavimo išlaidos;

28.9. komandiruočių išlaidos;

28.10. projekte naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos;

28.11. banko mokesčiai už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, banko operacijų išlaidos;

28.12. nekilnojamojo  turto vertės ataskaitos parengimo išlaidos;

28.13. statinio paprastojo remonto išlaidos.

29. PVM finansavimas apibrėžtas Administravimo taisyklėse.

 

X. PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

30. Kvietimą teikti paramos paraiškas skelbia Agentūra pagal Ministerijos patvirtintą paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštį.

31. Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių 1 priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (www.zum.lt ir www.nma.lt.). Kartu su paramos paraiška privalomai pateikiami dokumentai, nurodyti paramos paraiškos formoje.

32. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paraiškos ir jų priedai nepriimami. Paramos paraiška ir jos priedai turi būti pateikti spausdintine forma (surinkti kompiuteriu). Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

33. Paramos paraiškas ir reikalaujamus priedus iš pareiškėjų priima, registruoja ir vertina Agentūros Kaimo plėtros ir Žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt.

34. Paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

35. Užregistravus paramos paraišką, pirmiausia atliekamas administracinės atitikties tikrinimas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

36. Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių.

XI. PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

37. Projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

38. Atrankos kriterijai:

38.1. pareiškėjas planuoja, kad tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, į savo veiklą įtrauks 10 ir daugiau tradicinių amatininkų, sertifikavusių tautinio paveldo produktus – suteikiama 20 balų;

38.2. tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas – suteikiama 20 balų;

38.3. tradicinių amatų centro, į kurį investuojama paramos lėšomis, patalpose demonstruojami tradiciniai amatai – suteikiama 20 balų;

38.4. tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui – suteikiami 25 balai;

38.5. tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, rengia tautinio paveldo produktų ekspozicijas arba parodas – suteikiama 15 balų.

39. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

40. Projektų atranka ir projektų pirmumo eilės sudarymas atliekami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

41. Jeigu paramos paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, dokumentų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.

 

XII. PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

42. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai;

43. Ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) svarsto projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. Vadovaujantis PAK rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima ministras ar jo įgaliotas asmuo. Ministerija apie galutinį sprendimą informuoja Agentūrą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

44. Apie paramos skyrimą Pareiškėjas informuojamas, paramos sutartis rengiama ir pasirašoma Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

45. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

XIII. MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS MOKĖJIMO TVARKA

46. Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos sutartyje, teikia mokėjimo prašymą vadovaudamasis Administravimo taisyklių nuostatomis.

47. Paramos gavėjas gali pateikti iki penkių mokėjimo prašymų (įskaitant avansinį mokėjimo prašymą).

48. Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo arba išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos. Avanso dydis paramos gavėjui negali būti didesnis nei 50 proc. nuo sprendime skirti paramą nurodytos paramos sumos.

49. Mokėjimo prašymų teikimo, administravimo ir paramos lėšų išmokėjimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

XIV. SANKCIJOS

 

50. Priemonės veiklai netaikoma Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos patvirtinimo“.

51. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos, t. y: paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas, sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

52. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Paramos paraiškų vertinimas, administravimas, paramos lėšų išmokėjimas, ataskaitų teikimas, projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, apskundimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

____________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

(Paramos paraiškos forma)

Nacionalinės mokėjimo agentŪros prie žemės ūkio ministerijos KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ departamento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO  skyrius*

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)                   (vardas, pavardė)            (parašas)

 

Paraiška vertinti priimta                     

Paraiška atmesta                                 

 

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų 

departamento                                                             paramos administravimo skyriui

 

PARAMOS ParaiškA pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemonĖS „pagrindinės paslaugos ir KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“ VEIKLOS „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS[1]

 

Nr.________

(data)

 

(sudarymo vieta)

 

 

 

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1. Pareiškėjo pavadinimas

2. Pareiškėjo rekvizitai:

2.1. Savivaldybės pavadinimas

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.2. Gyvenamosios vietovės pavadinimas

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.3. Gatvės pavadinimas

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.4. Namo Nr.                  |__|__|__|__|__|

2.5. Kabineto  Nr.            |__|__|__|__|__|

2.6. Pašto indeksas           |__|__|__|__|__|__|__|__|

2.7. Telefono (-ų) Nr.       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.8. Fakso Nr.                   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.9. El. pašto adresas       

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3. Registravimo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nurodomas kodas pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą)

4. Pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo:

4.1. Vardas, pavardė

4.2. Pareigos

4.3. Telefono Nr.

4.4. Fakso Nr.

4.5. El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą?

(Pasirinktas variantas žymimas ženklu „X“)

Paštu

 

Elektroniniu paštu

 

Sutinku elektroniniu paštu gauti Agentūros interneto svetainėse publikuojamas naujienas

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS  

1. Programos priemonės veiklos srities kodas

7.6

2. Programos priemonės veiklos srities remiama veikla

Tradicinių amatų centro plėtra                                                                                

3. Projekto pavadinimas (nurodyti planuojamo plėsti tradicinių amatų centro pavadinimą, kaip nurodyta  Tradicinių amatų centrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-206 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2017–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu tradicinių amatų centrų sąrašo tvirtinimo“

 

4. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

 

5. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, eurais)

6. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, eurais)

7. Bendra prašoma paramos suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra prašoma paramos suma, eurais (nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

8. Planuojama projekto pradžia

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

(nurodoma planuojama sutarties pasirašymo data)

9. Projekto įgyvendinimo etapai (pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Eur:

 

Pirmojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

Antrojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

N-ojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

Paramos lėšų išmokėjimo būdas:

 

Išlaidų kompensavimo

Išlaidų kompensavimo su avansu

10. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

(nurodoma data, kada planuojama pateikti paskutinį mokėjimo prašymą Agentūrai)

11. Asmuo, atsakingas už projektą

(vardas, pavardė):

Telefono Nr.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Pareiškėjo paskirto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

 

III. INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ

Ar buvo suteikta valstybės pagalba?

Taip                  Ne

 

Jei taip, nurodyti suteiktos pagalbos formą:

 

 

Kompensuotos palūkanos

 

Kompensuotas garantinis užmokestis

 

Kita

 

IV. PROJEKTO APRAŠYMAS ir ATITIKTIS priemonės veiklos PRIORITETui IR jo TIKSLINei SRIčiai

 

Pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą (pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta, kaip projektas atitinka taisyklių III skyriuje nurodytą prioritetą, tikslinę sritį ir kaip prisideda prie kompleksinio tikslo įgyvendinimo; kaip pareiškėjas atitinka atrankos kriterijus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS (nurodomos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: išlaidų pavadinimas, planuojamo pirkimo kaina be PVM, PVM suma, bendra suma su PVM, prašoma paramos suma pagal konkrečias išlaidų kategorijas (Eur); pildant lentelę vadovaujamasi prie paramos paraiškos pridedamais komerciniais pasiūlymais ir kitais numatytų išlaidų vertės pagrindimo dokumentais)

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Išlaidų suma be PVM, Eur

 

PVM, Eur

Išlaidų suma su PVM, Eur

Prašoma paramos suma, Eur

Išlaidų pagrindimas (trumpai pagrįskite, kodėl šios išlaidos yra būtinos, kaip jos susijusios su projektu, kaip jos buvo apskaičiuotos, kuo buvo remiamasi jas apskaičiuojant ir kaip jos prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo)

1.

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Vi. Projekto finansavimo šaltiniai (Nurodomos visos projekto įgyvendinimui reikalingos lėšos ir jų šaltiniai. Jeigu projekte numatytos investicijos netinkamos finansuoti paramos lėšomis, tačiau būtinos projektui įgyvendinti, jos turi būti įskaičiuotos į projekto vertę ir turi būti užtikrintas jų finansavimas. Projekto finansavimo šaltiniai turi atitikti projekto vertę su PVM)

 

Eil. Nr.

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, Eur

Pagrindimas

1.

Prašoma paramos lėšų suma

(Nurodoma projektui įgyvendinti numatoma gauti paramos lėšų suma eurais)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

______________

(nepildyti)

2.

Pareiškėjo lėšos

(Nurodoma konkreti pareiškėjo projektui įgyvendinti skiriamų lėšų suma eurais)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

2.1.

Nacionalinės lėšos

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

2.1.1.

Valstybės biudžeto lėšos

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

2.1.2.

Savivaldybių disponuojamos lėšos

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

2.1.3.

Kiti valstybės lėšų šaltiniai

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

2.2.

Privačios pareiškėjo lėšos

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

3.

Paskola

(Nurodoma paskola iš finansinės institucijos, pagrįsta dokumentais, įrodančiais paskolos suteikimo galimybę)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

Numatoma bendra projekto vertė iš viso (1+2+3)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

______________

(nepildyti)

 

VII. PROJEKTŲ PRIEŽIŪROS RODIKLIAI (Projektas privalo prisidėti prie privalomų siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Programos 11 dalyje „Rodiklių planas“)

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vienetas

Planuojama rodiklio reikšmė

Prieš pradedant įgyvendinti projektą

20____m.

Po projekto įgyvendinimo           (prognozė 20____m.)

 

Specifiniai veiklos rodikliai

Tradicinių amatininkų, įtrauktų tradicinių amatų centro veiklą, skaičius

Tradicinių amatininkų skaičius

 

 

Vykdomų tradicinių amatų mokymų pagal Žemės ūkio ministerijos sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas skaičius

Tradicinių amatų mokymo programų skaičius

 

 

Demonstruojamų tradicinių amatų skaičius

Tradicinių amatų skaičius

 

 

Vykdomų tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų skaičius

Edukacinių užsiėmimų skaičius

 

 

Rengiamų tautinio paveldo produktų ekspozicijų ir parodų skaičius

Ekspozicijų ir parodų skaičius

 

 

Produkto rodiklis

Veiksmų, kuriais remiamos investicijos į nedidelio masto infrastruktūrą, skaičius

veiksmų skaičius (planuojamas rekonstruoti tradicinių amatų centras ir (arba) kiti veiksmai)

 

Tikslo rodiklis

Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, skaičius

gyventojų skaičius (kaimo vietovėje, miestelyje, mieste arba savivaldybės centre, kuriame planuojama tradicinių amatų centro veikla)

 

 

VIII. VIEŠINIMO PRIEMONĖS

 

(Pareiškėjas privalo pasirinkti įgyvendinti viešinimo priemones, kaip nustatyta Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo)

 

Eil. Nr.

Projekto viešinimo priemonės

1.

Projekto metu įsigytų materialinių vertybių (įrangos, baldų, technikos ir kt.) ar įrengtų patalpų ženklinimas Programos logotipu, šūkiu „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir ES emblema (vėliava)

Taip         

Ne

2.

Aiškinamieji stendai

 

Taip         

Ne

3.

Kitos priemonės (neprivaloma)

(jei taip, nurodyti, kokios)

Taip         

Ne

 

IX. KITA INFORMACIJA

(Pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“)

1.

Ar projektas atitinka Priemonės veiklos prioritetą „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“, jo tikslinę sritį „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ ir prisideda prie kompleksinio tikslo „Kultūros ir gamtos paveldo išlaikymas, atkūrimas ir atnaujinimas“ tenkinimo?

Taip                  Ne

2.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų?

Taip                  Ne

3.

Ar patvirtinate, kad neturite įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos? (netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai)

Taip                  Ne

 

Netaikoma

4.

Ar patvirtinate, kad neturite įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos?

(netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai)

Taip                  Ne

 

Netaikoma

5.

Ar tvarkote ir įsipareigojate tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus visą projekto kontrolės laikotarpį (netaikoma kai pareiškėjas savivaldybės administracija)?

Taip                  Ne

6.

Ar patvirtinate, kad nekilnojamasis turtas (žemė, statiniai), į kurį investuojama paramos lėšomis, pareiškėjo valdomas nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais (nuoma, panauda ir kt.), kaip nurodyta Taisyklių 12.7 papunktyje?

(taikoma, jei projekto metu numatyta investuoti į pareiškėjo valdomą turtą)

Taip                  Ne

 

Netaikoma

7.

Ar įsipareigojate apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui). Šis reikalavimas gali būti netaikomas, jeigu pareiškėjas pagrindžia, kad nėra draudimo galimybių. Tokiu atveju pareiškėjas įsipareigoja, jog, įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu buvo sunaikintas projekto metu įgytas ar sukurtas turtas, atstatys savo lėšomis arba Agentūrai sugrąžins projektui įgyvendinti skirtą paramos sumos dalį, kuri buvo padengta iš EŽŪFKP skirtų paramos lėšų?

Taip                  Ne

8.

Ar įsipareigojate iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos:

1.         nenutraukti ir neperkelti veiklos už Programos įgyvendinimo teritorijos ribų;

2.         nepakeisti infrastruktūros objekto ar jo dalies nuosavybės teisių;

3.         nepakeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams projekto tikslams?

Taip                  Ne

Taip                  Ne

Taip                  Ne

9.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos prekės ir paslaugos įsigytos laikantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse (toliau – Administravimo taisyklės) nurodytų pirkimo procedūrų?

Taip                  Ne

10.

Ar patvirtinate, kad projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, miestelyje, mieste  ar savivaldybės centre, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus (Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir Šiaulius)?

Taip                  Ne

11.

Ar patvirtinate, kad tradicinių amatų centro, į kurį investuojama paramos lėšomis, veikloje dalyvauja tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus?

Taip                  Ne        

 

12.

Ar užtikriname, kad tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, teikia viešąsias paslaugas ?

Taip                  Ne

13.

Ar įsipareigojate užtikrinti, kad projektas yra ne pelno projektas, kaip nurodyta Taisyklių 3.1 papunktyje?

Taip                  Ne

14.

Ar įsipareigojate užtikrinti, kad projekto investicijos bus nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto atnaujinimą?

Taip                 Ne

15.

Ar įsipareigojate viešinti gautą paramą?

Taip                 Ne

16.

Ar patvirtinate, kad projektas atitinka savivaldybės plėtros strateginį planą?

Taip                  Ne     

17.

Ar įsipareigojate sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdomas projektas ir (arba), kaip vykdoma veikla po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

Taip                  Ne    

18.

Ar įsipareigojate teikti visą informaciją ir duomenis, susijusius su projektu, reikalingus statistikos tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.

Taip                  Ne    

Klausimai projektų atrankos kriterijams nustatyti

1.

 

Ar patvirtinate, kad tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, planuoja į savo veiklą įtraukti 10 ir daugiau tradicinių amatininkų, sertifikavusių tautinio paveldo produktus?

 

Taip                  Ne

 

2.

Ar patvirtinate, kad tradicinių amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas?

Taip                  Ne

 

3.

Ar patvirtinate, kad tradicinių amatų centro, į kurį planuojama investuoti paramos lėšomis, patalpose  demonstruojami tradiciniai amatai ?

 

Taip                  Ne

 

4.

Ar patvirtinate, kad tradicinių amatų centras, į kurį planuojama investuoti paramos lėšomis, vykdo tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui ?

Taip                  Ne

 

5.

Ar patvirtinate, kad tradicinių amatų centras, į kurį planuojama investuoti paramos lėšomis, rengia tautinio paveldo produktų ekspozicijas arba parodas?

Taip                  Ne

 

 

X. PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Lapų skaičius

 

1.  

Pareiškėjo registravimo pažymėjimo patvirtinta kopija

 

|__|__|

2.  

Paramos paraišką pasirašiusio ir (arba) pateikusio Agentūrai asmens įgaliojimų patvirtinimo dokumentas (Teikiama, jeigu paramos paraišką ir kitus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus pasirašo ir pateikia pareiškėjo vadovo įgaliotas asmuo)

 

|__|__|

3.

Dokumentai, kuriuose patvirtinamas mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminų atidėjimas

(Taikoma, kai pareiškėjui yra atidėti mokesčių ir (arba) socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai)

 

|__|__|

4.

Pareiškėjo nekilnojamojo turto, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant projektą, teisėto valdymo įrodymo dokumentai

(Nuosavybės teisei patvirtinti pateikiama VĮ Registrų centro išduota pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teisės faktą. Turtą valdant, naudojantis juo nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, pateikiama rašytinės nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopija (sutarties galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip projekto kontrolės laikotarpis). VĮ Registrų centro išduota pažyma apie nuomos, panaudos ar kitos sutarties registravimą Nekilnojamojo turto registre ir asmens, kuriam nekilnojamasis turtas priklauso nuosavybės teise, sutikimas, kad būtų atliekami su nekilnojamuoju turtu susiję ir projekte numatyti darbai. Pateikiama kartu su paramos paraišką)

 

|__|__|

5.

Valstybinio nekilnojamojo turto valdytojo sutikimas dėl projekto įgyvendinimo ir dokumentai, kuriuose patvirtinama, kad nekilnojamasis turtas (žemė, statiniai) yra valstybinis ir negrąžintinas savininkams

(Taikoma, kai projekto įgyvendinimo metu investuojama į valstybės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemę, statinius. Pateikiama kartu su paramos paraiška)

 

|__|__|

6.

Numatomų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų projektiniai dokumentai (pateikiamos statinio techninio projekto bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano, architektūros, technologijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys).

(Taikoma, kai projekte numatyti rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai. Pateikiama kartu su paramos paraiška.)

 

|__|__|

7.

Rekonstravimą ar kapitalinį remontą leidžiantys dokumentai. Statinio techninio projekto ekonominės dalies ekspertizės išvada.

(Taikoma, kai projekte numatyti rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai. Pateikiama kartu su paramos paraiška)

 

|__|__|

8.

Jei projekte numatyta viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkyba, pateikiamas Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos išduotas leidimas įgyvendinti projektą.

(Taikoma, kai projekte numatyta viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkyba. Pateikiama kartu su paramos paraiška)

 

|__|__|

9.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas tinkamas projekto finansavimo šaltinis (pvz. savivaldybės tarybos sprendimas, paskolos sutartis su finansine institucija ir pan.).

 

|__|__|

10.

Prekių, darbų ar paslaugų tiekėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, kuriuose patvirtinama tinkamų finansuoti išlaidų vertė

 

|__|__|

11.

Dokumentai įrodantys, kad tradicinių amatų centras teikia viešąsias paslaugas (pvz. vykdytų edukacinių užsiėmimų dalyvių registras, aprašas su vaizdine medžiaga)

 

 

12.

Savivaldybės raštas, kuriuo patvirtinama, kad projektas atitinka savivaldybės plėtros strateginį planą

 

|__|__|

13.

Tradicinių amatininkų, sertifikavusių tautinio paveldo produktus ir dalyvaujančių tradicinių amatų centro veikloje, sąrašas ir kiti tradicinių amatų centro atitiktį atrankos kriterijams įrodantys dokumentai (pvz. aprašas su vaizdine medžiaga, dalyvių sąrašai ir pan.)

 

|__|__|

14.

Kiti su projektu susiję ir, pareiškėjo manymu, būtini dokumentai

(nurodyti)

 

|__|__|

 

14.     PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Patvirtinu, kad:

 

1.   Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

 

2.   Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

 

3.   Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 

4.   Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

 

5.   Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

 

6.   Sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

 

7.   Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

 

8.   Žinau, kad, pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos Administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja paramos teikimą ir administravimą, nustatyta tvarka.

 

9.   Esu informuotas, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta

 

 

 

tvarka.

 

10. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

 

11. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

12. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

 

____________________________                           ______________                              __________________

(pareiškėjo arba jo paskirto asmens                               (parašas)                                             (vardas, pavardė)                                                                                                                           pareigos)                                                         

 

 

 

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

Konsultanto vardas ir pavardė    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Institucijos pavadinimas              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Telefono ir fakso Nr.                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

 

________________                                                           _____________________

(parašas)                                                                     (konsultanto vardas, pavardė)

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu, juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-907, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19463

Nr. 3D-184, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07664

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-907, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19463

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-184, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07664

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-229, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05526

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos „Tradicinių amatų centrų plėtra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 *Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinio  Paramos administravimo skyriaus tarnautojas.