Suvestinė redakcija nuo 2018-12-21

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06738

 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

DĖL Šiaulių RAJONO savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-138

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T-7 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-138

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-354  redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švaros ir teritorijos priežiūros reikalavimus, apibrėžia fizinių ir juridinių asmenų pareigas užtikrinti švarą ir tvarką.

2.     Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

3.     Taisyklėse vartojamų sąvokų paaiškinimas:

3.1. Atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų;

3.2. Bendro naudojimo teritorija – valstybinė ar Savivaldybės žemė;

3.3. Priklausanti teritorija – nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar kitais teisiniais pagrindais naudojama arba valdoma teritorija (sklypų ribos nustatytos schemose ir detaliuosiuose planuose bei kt.);

3.4. Priskirta teritorija – teritorijų naudotojams teisės aktų nustatyta tvarka priklausanti ar priskirta teritorija, kurioje jie atlieka sanitarinę priežiūrą;

3.5. Sanitarinė priežiūra – praktinių priemonių visuma higieniniams reikalavimams užtikrinti;

3.6. Teritorijų naudotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu naudojasi teritorija ar ją valdo.

4Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

5Želdiniai, augantys Savivaldybės teritorijoje, įvairios paskirties žemės sklypuose, išskyrus miško paskirties žemę, saugomi, prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-219 „Dėl Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

6Atliekų turėtojai privalo naudotis Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema, kuri reglamentuojama Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T-71 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

7Teritorijų naudotojai privalo jiems priklausančioje teritorijoje nuolat palaikyti tvarką, švarą ir atlikti šiuos darbus:

7.1. valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, gatves, šaligatvius, surinkti ir išvežti šiukšles ir atliekas, įvykdžius ūkio darbus nedelsiant sutvarkyti teritoriją ir pašalinti darbų metu atsiradusias šiukšles;

7.2. mesti sąšlavas į specialiai tam skirtus konteinerius arba kitas specialias surinkimo priemones (dėžes, maišus ir pan.);

7.3. nupjauti žolę du kartus per metus iki liepos 1 d. ir rugpjūčio 15 d. Šis reikalavimas netaikomas žemės ūkio paskirties sklypų savininkams, nuomininkams ar kitu pagrindu sklypą valdantiems asmenims, išskyrus, kai jie apaugę Sosnovskio barščiais, bei kitos paskirties žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomininkams, kurie privalo iki einamųjų metų liepos 15 d. sutvarkyti žemės sklypą taip, kad jis neatitiktų kriterijų, nustatytų Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio  24 d. sprendimu Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.4naikinti piktžoles nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų, mechaniniu būdu ir (ar) panaudojant herbicidus arba kitus chemikalus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.5.  prižiūrėti (kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti) augančius želdinius taip, kad medžių, krūmų, kitų augalų šakos nepatektų į kaimyninį žemės sklypą ir netrukdytų juo naudotis, taip pat netrukdytų pėstiesiems, dviratininkams, nekeltų pavojaus eismui.

8Sosnovskio barščiais apaugusi teritorija prižiūrima ir tvarkoma visą augalų vegetacijos periodą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengta Kenksmingų žmogaus sveikatai invazinių rūšių augalų naikinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ pakeitimu.

9Savivaldybės teritorijoje gyvūnų laikymą reglamentuoja Gyvūnų laikymo Savivaldybės  teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A-919 „Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR KIEMŲ PRIEŽIŪRA

 

10.  Valstybinės reikšmės magistralinius, krašto ir rajoninius kelius, tiltus, viadukus, jų skiriamąsias juostas, pakeles, geležinkelių ir jų objektų sanitarines apsaugos zonas prižiūri ir tvarko šiuos objektus eksploatuojančios įmonės ar jų savininkai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta kelių priežiūros tvarka.

11.  Vietinės reikšmės kelių ir gatvių, priklausančių Savivaldybei, priežiūrą organizuoja ir už jų būklę atsako Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai (toliau – seniūnas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta kelių priežiūros tvarka.

12.  Teritorijų naudotojai gali pavesti jiems priklausančių ar teisės aktų nustatyta tvarka priskirtų teritorijų tvarkymą specializuotoms įmonėms, sudarant paslaugų teikimo sutartį.

13Teritorijų naudotojai priskirtoje teritorijoje privalo:

13.1. nuo šaligatvių laiku nuvalyti sniegą, barstyti smėlį, pašalinti ledą (naudojant slidumą mažinančias priemones), nuvalyti nuo pastatų, lietvamzdžių, balkonų varveklius. Sniegą, valyti ir kaupti taip, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui;

13.2. valydami nuo gyvenamųjų namų ir kitų statinių stogų ir balkonų ledą, sniegą ir varveklius, laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti ir pažymėti įspėjamaisiais ženklais pavojingą teritoriją, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;

13.3. prasidėjus plikšalai, per kaip įmanoma trumpiausią laiką, prižiūrimas teritorijas privalo mechaniškai nuvalyti ir pabarstyti smėliu, smėlio ir natrio chlorido mišiniu (šlapia druska), kad būtų užtikrintas transporto eismo ir pėsčiųjų saugumas. Pirmiausiai barstomos sankryžos, perėjos, tiltai, viadukai, tiltų nuovažos, gatvės, kuriomis važiuoja viešasis transportas, viešojo transporto stotelės, viešojo transporto apsisukimo žiedų teritorijos.

 

IV SKYRIUS

GYVENAMŲJŲ IR BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJŲ PRIEŽIŪRA

 

14Bendro naudojimo teritorijų priežiūrą vykdo seniūnai, kuriems pavesta:

14.1. organizuoti miškelių, parkų, skverų, aikščių, paplūdimių (maudyklų), upių ir vandens telkinių (nepriskirtų fiziniams ar juridiniams asmenims) priežiūros, tvarkymo ir valymo darbus;

14.2. organizuoti kapinių priežiūrą, vadovaudamiesi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-10 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

14.3. kontroliuoti daugiabučių namų bendrijų ir administruojamų daugiabučių namų, sodų ir garažų bendrijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų žemių ir privačių valdų teritorijų būklę ir imtis administracinių priemonių aplinkos tvarkai užtikrinti;

14.4. organizuoti gatvių pavadinimų lentelių įrengimą.

15Už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar patikėjimo teise valdomų statinių ženklinimo organizavimą atsako Savivaldybės administracijos atsakingi padaliniai.

16Valstybinių miškų teritorijas prižiūri VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninis padalinys, o už privačių miškų priežiūrą atsako jų savininkai.

17Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai ar nuomininkai privalo vykdyti daugiabučių namų bendrijų ar administratorių bei organizacijų, eksploatuojančių šiuos namus, priimtus įstatus ir namo vidaus ir aplinkos tvarkos taisykles.

18Statybinių ir griovimo atliekų turėtojai privalo aplinką teršiančias ir pavojų žmonėms keliančias atliekas kaupti ir saugoti aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpoje iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui ar atliekų perdirbėjui.

19Asmenys, vykdydami statybos, griovimo darbus, privalo:

19.1. užtikrinti, kad statybos vietoje būtų palaikoma švara ir tvarka, atitinkanti higienos normų reikalavimus;

19.2. prižiūrėti statybos aikšteles ir įvažiuojamuosius kelius į jas;

19.3. naudoti transporto priemones taip, kad nebūtų teršiamos gatvės;

19.4. sutvarkyti nugriautų namų ar kitų statinių teritorijas.

20.                Pastatų, statinių savininkai (valdytojai) privalo:

20.1. pritvirtinti prie visų statinio fasadų arba kitoje matomoje vietoje namo numerius;

20.2. prižiūrėti statinių fasadus užtikrinančius veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ar pagal Statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisykles; 

20.3. rūpintis eksploatuojamų statinių estetiniu vaizdu, laiku juos dažyti, remontuoti, taisyti sulūžusias tvoras;

20.4. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės požymių turinčius statinius, užtikrinti, kad tokiuose statiniuose nebūtų kaupiamos atliekos.

21Asmenys, turintys lauko prekybos statinį ar įrangą, turi:

21.1. sukomplektuoti juos pagal projektą ir pastatyti plane nurodytoje vietoje;

21.2. įrengti šiukšliadėžes, palaikyti švarą ir tvarką 10 m spinduliu;

21.3. likvidavus statinį ar įrangą, sutvarkyti aplinką, atnaujinti dangą (jei buvo sugadinta), atželdinti žaliuosius plotus ir apie tai informuoti seniūną.

22Turgavietėse ir viešose vietose prekiaujama ir palaikoma tvarka vadovaujantis Savivaldybės prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-150 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“.

23Savivaldybės viešosiose vietose renginiai organizuojami vadovaujantis renginių organizavimo Savivaldybės teritorijoje taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl Renginių organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“.

24Kuršėnų miesto centrinės dalies tvarkymas ir priežiūra vykdoma pagal nustatytus Kuršėnų miesto centrinės dalies tvarkymo ir priežiūros taisyklių reikalavimus, patvirtintus Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-169„Dėl Kuršėnų miesto centrinės dalies tvarkymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

NUOTEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

25.     Asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo:

25.1užtikrinti nuotekų kaupimo (laikymo) ir (ar) valymo įrenginių priežiūrą (eksploataciją) teisės aktų nustatyta tvarka;

25.2sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius.

26Jeigu asmuo atsisako pasirašyti nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, nuotekų tvarkytojas apie tai informuoja aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančią instituciją.

27Asmenys, naudojantys ir prižiūrintys individualias ar atskirąsias nuotekų tvarkymo sistemas (nuotekų kaupimo rezervuarus, nuotekų valymo įrenginius ir kt.), privalo užtikrinti:

27.1kiekybines ir kokybines charakteristikas, visapusišką sandarumą, tinkamą priežiūrą, nuotekų apskaitą (jei nėra apskaitos įrenginių, nuotekų kiekis prilyginamas sunaudotam vandens kiekiui);

27.2lygiavertį centralizuotai nuotekų surinkimo sistemai aplinkos apsaugos lygį (nuotekos kaupiamos ir periodiškai išvežamos į valymo įrenginius arba išvalomos iki nustatytų normatyvų);

27.3nuotekų išleidimą į aplinką tik tose vietose, kurios yra numatytos suderintuose statybos (įrengimo) projektuose.

28Jei individualus nuotekų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų nuotekų tvarkymo reikalavimų, asmenys privalo per dvylika mėnesių prijungti nuosavybės teise priklausančią nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomos infrastruktūros.

 

VI SKYRIUS

SANITARIJOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI

 

29Vykdomos veiklos ir atskirų technologinių procesų metu išsiskiriantys žalingi sveikatai veiksniai (cheminės medžiagos, dulkės, fizikiniai, biologiniai ir kiti faktoriai) gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti leistinų ribų pagal patvirtintas ir galiojančias Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas higienos normas.

30Pastatų patalpose ir aplinkoje neturi būti nariuotakojų, graužikų ir kitų užkrečiamųjų ligų šaltinių. Asmenys privalo nuosavybės teise priklausančiose arba priskirtose teritorijose, pastatuose ir patalpose organizuoti vabzdžių ir graužikų kontrolę bei jų kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją).

31Asmenys yra atsakingi už asmeniniame namų ūkyje naudojamo šachtinio šulinio vandens saugą ir kokybę. Šulinių įrengimas ir priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513 „Dėl  Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“.  

32Mažiausi leistini sanitariniai atstumai tarp statinių atsižvelgiant į jų paskirtį nustatomi vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ normos, nustatančios atstumus nuo nesudėtingų pastatų iki kaimyninių sklypų ribų.

33 Lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi, neperpildyti ir dezinfekuojami. Lauko tualetų savininkai privalo užtikrinti, kad tualeto dugnas būtų sandarus.

 

VII SKYRIUS

DRAUDIMAI

 

34Draudžiama:

34.1laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias aplinkiniams, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėje arba už jos ribų ir teršti statybinėmis atliekomis aplinkines teritorijas;

34.2be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo sandėliuoti statybines  medžiagas, statybines atliekas ir gruntą  ant  kelių, gatvių, šaligatvių, aikščių, automobilių stovėjimo aikštelių ir želdynų;

34.3vežti statybos ar griovimo atliekas neuždengtas, nesudrėkintais paviršiais. Vežti nepritaikytuose kėbuluose ar į netvarkingą tarą sukrautus (supiltus) krovinius, kurie teršia kelius, barstyti įvairias medžiagas ar laistyti skysčius, ypač degalus ar tepalus, gadinančius kelių dangą, jų statinius ir keliančius pavojų eismui;

34.4važinėti transporto priemonėmis ir savaeigiais mechanizmais tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į gatvę vikšriniam transportui ir transportui su nešvaria važiuokle, sandėliuoti iškastą gruntą, neuždengus vejos specialia paklote, gadinti ir teršti kelio dangas vykdant šalia kelių žemės ūkio ir kitus darbus, bendro naudojimo teritorijose važinėti visų rūšių transporto priemonėmis, jei neįrengta kieta danga (išskyrus aptarnaujantįjį transportą);

34.5ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus;

34.6laužyti ir gadinti parkų inventorių, įrenginius ir statinius;

34.7savavališkai įrengti stovėjimo vietas, išvažinėti (sugadinti) vejas, žolynus ir panašiose vietose kloti plyteles, trinkeles ar kitą dangą, ant tokiu būdu savavališkai įrengtos dangos sustoti, statyti ir laikyti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas, priekabas;

34.8statyti ir įrengti laikinus statinius, įrenginius (kuoliukus, atitvarus, kelio užtvarus, grandines, akmenis) ar pastolius neturint nustatyta tvarka suderinto projekto ar statybos leidimo (jeigu jis reikalingas) ir leidimo vykdyti žemės kasimo darbus Savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje;

34.9savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose be Savivaldybės nustatyta tvarka išduoto leidimo, kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės ir kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo standartai;

34.10plauti transporto priemones gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose (maudyklose), prie upių, ežerų, gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose ar neskirtose vietose;

34.11palikti, padėti, išmesti pakuotes, nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius daiktus, įrenginius viešoje vietoje, miško teritorijoje, žaliuosiuose plotuose;

34.12palikti nesurinktas stiklo, molio ar  kitas duženas, kai asmuo sudaužo ir jam sudūžta stiklinis, molinis ar kitoks daiktas viešoje vietoje, miško teritorijoje, žaliuosiuose plotuose;

34.13išmesti bet kokias atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, kitose viešose vietose ir kitur, mesti nuorūkas, popierius, įvairias atliekas ar kitaip teršti aplinką;

34.14pavojingas atliekas laikyti ilgiau nei šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas ilgiau nei vienerius metus;

34.15lesinti laukinius paukščius (karvelius, balandžius, varnas, žvirblius ir kt.) balkonuose, atvirose bendrojo naudojimo patalpose, bendrojo naudojimo teritorijose, daugiabučių namų teritorijose, išskyrus žiemą, kai paukščiams to labiausiai reikia, tam specialiai pritaikytose lesyklose;

34.16 įrengti nuolatines ar laikinas vietas poilsiui, miegui ar gyvenimui po daugiabučių gyvenamųjų namų balkonais, tiltais, laiptais ir kitose viešose vietose, šiose vietose dėti, laikyti ir kaupti daiktus, medžiagas ar atliekas;

34.17palikti nesurinktus naminių gyvūnų (šunų, kačių ar kt.) ekskrementus;

34.18gyvenamojoje teritorijoje laikyti atviras mėšlo krūvas bei atviras srutų duobes, talpas;

34.19šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos ir kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;

34.20palikti sušluotas šiukšles ir žemes po medžiais, krūmais, ant vejų, gėlynų, prie gatvės, elektros stulpų ir kitų statinių;

34.21gadinti ar kitaip naikinti melioracijos įrenginius ir kitus vandens nutekėjimo griovius ar įrenginius;

34.22pilti į buitinių atliekų konteinerius sąšlavas, skystas atliekas, pavojingas medžiagas, sodo bei daržo atliekas, naminių gyvulių ir paukščių mėšlą;

34.23pilti į fontanus bet kokias atliekas, valiklius, chemines medžiagas, higienos priežiūros priemones ar kitus skysčius, gadinti, teršti, šiukšlinti fontanus, naudoti jų vandenį. Draudimas pilti valiklius netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims;

34.24krauti sniegą arčiau kaip vieno metro atstumu nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų atramų;

34.25tvirtinti skelbimus ar kitokias nuorodas ant medžių, stulpų, pastatų, statinių ir kitose šiam tikslui nenumatytose vietose;

34.26rašyti, braižyti, piešti ant visuomeninės paskirties statinių, tvorų  ir kitų statinių be Savivaldybės institucijų leidimo;

34.27statyti kioskus ir kitus statinius be Savivaldybės institucijų leidimo;

34.28naikinti ar žaloti medžius, krūmus, žaliąsias vejas ir gėlynus;

34.29teršti aplinką nuotekomis, kenksmingomis ar nuodingomis medžiagomis.

 

VIII SKYRIUS

TAISYKLIŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

 

35Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina įgalioti Savivaldybės administracijos darbuotojai, policijos ir aplinkos apsaugos pareigūnai.

36Teisę pradėti administracinio nusižengimo tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.

37Taisyklių laikymosi kontrolę atliekantiems specialistams ir pareigūnams leidžiama naudoti vaizdo ir garso įrašymo įrangą, siekiant užfiksuoti galimus pažeidimus.

38Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, tai neatleidžia jų nuo prievolės pašalinti esančius pažeidimus.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos arba pripažįstamos negaliojančiomis Savivaldybės tarybos sprendimu.

____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-354, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20950

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-354, 2018-12-18, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20950

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo