Suvestinė redakcija nuo 2023-05-17

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-01-04, i. k. 2021-00003

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. 1-318

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi:

1.  Tvirtinu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisykles (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 1-150 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 1-39 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vertinamųjų vizitų atlikimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šiuo įsakymu tvirtinamų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių 14 priedas galioja iki 2021 m. liepos 15 d.;

3.2. šiuo įsakymu tvirtinamų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių 18 priedas įsigalioja 2021 m. liepos 16 d.

4. P a v e d u :

4.1. Vidaus administravimo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

4.2. Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;

4.3. regionų rinkos priežiūros skyrių vedėjams supažindinti vadovaujamo skyriaus specialistus su šio įsakymo nuostatomis;

4.4. įsakymo vykdymo kontrolę kancleriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                        Neringa Ulbaitė


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. 1-318 (Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktoriaus

2023 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-94

redakcija)

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) vykdomų gamintojų, įgaliotųjų atstovų, importuotojų, platintojų ir paslaugos teikėjų (toliau – Ekonominės veiklos vykdytojai) veiklos patikrinimų atlikimo pagrindus, planinių patikrinimų plano sudarymo kriterijus ir trukmę, patikrinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo tvarką, vykdant ne maisto gaminių ir paslaugų (toliau – ne maisto produktų) rinkos priežiūrą bei išvadų dėl gaminių ir paslaugų vertinimo teikimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – Viešojo administravimo įstatymas), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu (toliau – Produktų saugos įstatymas), Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Tarnybos nuostatai), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 511), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ne maisto produktų saugą, ženklinimo bei kokybės reikalavimus, ir šiuos teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis.

3. Pagrindinis Tarnybos ne maisto produktų rinkos priežiūros veiklos siekis (misija) – apsaugoti vartotojų ekonominę gerovę ne maisto produktų srityje, vartotojų sveikatą ir ekonominės veiklos laisvę vartotojams teikiamų ne maisto produktų srityje.

4. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos priežiūra – Tarnybos veikla, skirta vertinti informaciją apie Ekonominės veiklos vykdytojus, teikti jiems metodinę pagalbą ir prižiūrėti, kaip tinkamai Ekonominės veiklos vykdytojai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir užkertančias kelią žalai teisės normų saugomoms vertybėms atsirasti.

5. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos priežiūra apima Ekonominės veiklos vykdytojų konsultavimą Tarnybos kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimą, Ekonominės veiklos vykdytojų patikrinimus, teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie Ekonominės veiklos vykdytojų veiklą vertinimą, poveikio priemonių Ekonominės veiklos vykdytojams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Patikrinimus atlieka Tarnybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kuriems Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka paveda atlikti patikrinimus. Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, vadovaujantis Taisyklių VII skyriaus nuostatomis, gali pavesti atlikti konkretaus Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą ir kitam Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriui ar Tarnybos darbuotojui, kuris nėra Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas.

7. Patikrinimai atliekami vadovaujantis Produktų saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu (toliau – Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas), Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (toliau – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas), Tarnybos nuostatais, šiomis Taisyklėmis ir kitais vartotojų teisių apsaugą bei ne maisto produktų rinkos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais.

8. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Taisyklių 7 punkte nurodytuose ir kituose vartotojų teisių apsaugą bei ne maisto produktų rinkos priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ VEIKLOS

PATIKRINIMŲ RŪŠYS

 

9. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai.

10. Planinių ir neplaninių Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos patikrinimų tikslas – informacijos apie Ekonominės veiklos vykdytoją ir jo realizuojamus ne maisto gaminius ar teikiamas paslaugas rinkimas, vertinimas, turimos informacijos apie platinamus ne maisto produktus patikrinimas, konsultacijų ir metodinės pagalbos Ekonominės veiklos vykdytojui teikimas, prireikus poveikio priemonių, užtikrinančių ne maisto produktų rinkos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančių galimų pažeidimų skaičių, taikymas.

11. Atliekant planinius ir neplaninius patikrinimus taip pat vadovaujamasi minimalios ir proporcingos ūkio subjektų veiklos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, funkcijų atskyrimo principais.

12. Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyriai savo veiklą organizuoja taip, kad patvirtinti patikrinimų planai būtų įgyvendinti.

13. Atliekant patikrinimą būtina veiksmus atliekamus tiesiogiai pas Ekonominės veiklos vykdytoją organizuoti taip, kad patikrinimo trukmė būtų kiek įmanoma trumpesnė.

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

14. Planiniai Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos patikrinimai vykdomi pagal Tarnybos parengtus ir patvirtintus planus. Atliekant patikrinimus vadovaujamasi Tarnybos metiniu gaminių ir paslaugų patikrinimo planu ir jo pagrindu rengiamais Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių mėnesio patikrinimų planais, kuriuose nurodomi konkretūs tikrinami objektai ir produktų grupės. Patikrinimų planai sudaromi vadovaujantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-41 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ūkio subjektų priežiūros nurodymų patvirtinimo (2022 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1-25 redakcija), 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-43 Dėl Produktų grupių rizikos vertinimo taisyklių patvirtinimo (2022 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1-24 redakcija), 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-44 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ūkio subjektų rizikos vertinimo metodikos patvirtinimo (2022 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1-26 redakcija), 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-45 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos rinkos priežiūros planų rengimo ir jų vykdymo kontrolės taisyklių patvirtinimo ir Nutarimu Nr. 511. Metinį gaminių ir paslaugų patikrinimo planą įsakymu tvirtina Tarnybos direktorius, o Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių mėnesio patikrinimų planus tvirtina Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyriaus vedėjas. Patvirtintas Metinis gaminių ir paslaugų patikrinimo planas ir Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių mėnesio patikrinimų planai ir jų pakeitimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje per 3 (tris) darbo dienas nuo plano ar jo pakeitimo patvirtinimo. Skelbiamame interneto svetainėje Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių mėnesio patikrinimų plane nuasmeninami Ekonominės veiklos vykdytojų duomenys, kuriems nesiunčiamas pranešimas apie numatomą atlikti patikrinimą.

15. Planavimo kriterijai skirstomi į privalomus ir kintamus:

15.1. Privalomi kriterijai, susiję su ataskaitomis, teikiamomis Europos Komisijai:

15.1.1. su nustatyta kontrolės apimtimi (naftos produktų, LOJ (lakieji organiniai junginiai) ir kitų teisės aktuose nurodytų ne maisto produktų rinkos padėties stebėsena ( monitoringas));

15.1.2. su nenustatyta kontrolės apimtimi (pagal tikslines Europos Sąjungos užklausas ar programas).

15.2. Kintami kriterijai (skaičiuojami vadovaujantis Taisyklių 14 punkte nurodytais teisės aktais):

15.2.1. nustatyti ne maisto produktų neatitikimai teisės aktų reikalavimams;

15.2.2. nustatytas pažeidimų skaičius pakartotinių patikrinimų metu;

15.2.3. nustatytų pavojingų ne maisto produktų skaičius;

15.2.4. dėl pavojingo ne maisto produkto įvykusių nelaimingų atsitikimų skaičius;

15.2.5. pagrįstų vartotojų skundų skaičius procentais nuo bendro patikrinimų skaičiaus;

15.2.6. produkto arba Ekonominės veiklos vykdytojo vidutinis rizikos lygis;

15.2.7. bendro metinio patikrinimų skaičiaus gaminių grupėje/paslaugų srityje periodiškumas.

16. Tarnyba, likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki Ekonominės veiklos vykdytojo planinio patikrinimo pradžios, informuoja Ekonominės veiklos vykdytoją raštu apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą, nurodydama atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką bei preliminarų dokumentų, kuriuos Ekonominės veiklos vykdytojas turi pateikti Tarnybai patikrinimo metu, sąrašą. Ekonominės veiklos vykdytojas taip pat informuojamas apie pareigą, atsisakant teikti dokumentus, nurodyti priežastį, dėl kurios negali pateikti dokumentų. Jeigu patikrinimas bus atliekamas naudojant kontrolinį klausimyną, kartu su pranešimu pateikiama Tarnybos interneto svetainės nuoroda, kur Ekonominės veiklos vykdytojas gali surasti Tarnybos naudojamus kontrolinius klausimynus bei nurodyti, kokį kontrolinį klausimyną naudojant bus atliekamas patikrinimas.

17. Pranešimai Ekonominės veiklos vykdytojams apie atliekamą patikrinimą nesiunčiami:

17.1. kai atliekami neplaniniai patikrinimai;

17.2. kai tikrinamos prekės, kurioms taikomas akcizo tarifas (tabako gaminiai, naftos produktai ir kt.) bei vykdomas naftos produktų monitoringas;

17.3. kai, atliekant planinį patikrinimą, neįmanoma išskirti konkretaus Ekonominės veiklos vykdytojo, pvz., kai tikrinamos prekyvietės arba apie tai koks Ekonominės veiklos vykdytojas vykdo veiklą galima nustatyti tik pradėjus patikrinimą ir patikrinus Ekonominės veiklos vykdytojo statusą patvirtinančius dokumentus;

17.4. kai patikrinimas atliekamas vykdant tikslines produktų saugos ir atitikties vertinimo programas bei, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (toliau – Reglamentas (ES) 2019/1020) suteiktais įgaliojimais, atliekant patikrinimus, kurių metu tikslingai atrenkami bandiniai, siekiant įvertinti produkto saugą;

17.5. kai atliekamas kontrolinis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų prekių ir paslaugų kontrolinių pirkimų taisyklių patvirtinimo“.

18. Patikrinimo rezultatai įforminami šiomis Taisyklėmis patvirtintomis tipinėmis dokumentų formomis (4 ir 5 priedai).

19. Vertinant pluoštinių kanapių gaminių gamybos patalpų ir tarpinių produktų laikymo patalpų atitiktį Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 230 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą“ pakeitimo“ reikalavimams, užpildoma Patalpų patikrinimo pažyma (22 priedas). Nustačius Pluoštinių kanapių įstatymo pažeidimus, surašomas Pluoštinių kanapių įstatymo pažeidimo protokolas (23 priedas).

20. Patikrinimų dokumentai registruojami dokumentų registruose, kurie nurodyti Tarnybos direktoriaus patvirtintame dokumentacijos plane.

21. Informacija apie Tarnybos atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kai šią informaciją privaloma pateikti.

 

IV SKYRIUS

NEPLANINIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

22. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos neplaniniai patikrinimai atliekami, kai Tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo arba Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas priima motyvuotą sprendimą ir paveda atlikti neplaninį patikrinimą.

23. Neplaniniai Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimai gali būti vykdomi:

23.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ir/ar pavedimą atlikti Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą arba kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

23.2. įvertinus turimą informaciją ir kilus įtarimų dėl Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos, kuri gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms;

23.3. gavus anoniminį skundą dėl konkretaus Ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, kai, įvertinus turimą informaciją, kyla įtarimų, kad Ekonominės veiklos vykdytojo veikla gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms;

23.4. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai, išskyrus mažareikšmių teisės aktų pažeidimų atvejais;

23.5. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato kitas Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos priežiūrą reglamentuojantis teisės aktas;

23.6. gavus iš Europos Sąjungos skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai gaminius sistemos RAPEX (toliau – RAPEX) informaciją apie pranešime nurodyto Ekonominės veiklos vykdytojo platinamus nesaugius ne maisto gaminius ar turint informacijos, kad Ekonominės veiklos vykdytojas platina ne maisto gaminius, kurie galimai yra nesaugūs, kai informacija apie analogišką ne maisto gaminį, kurį realizuoja Ekonominės veiklos vykdytojas, yra pateikiama RAPEX sistemoje. Atliekant patikrinimus pagal RAPEX sistemoje pateikiamą informaciją, pavedime, kaip patikrinimo pagrindas įrašomas RAPEX sistemos pranešimo numeris.

 

V SKYRIUS

PAVEDIMŲ ATLIKTI PATIKRINIMĄ IŠRAŠYMAS

 

24. Tarnybos darbuotojas, prieš atlikdamas Ekonominės veiklos vykdytojo neplaninį patikrinimą, gauna Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytą pavedimą (6 ir 7 priedai). Pavedimas taip pat išrašomas tais atvejais, kai tikrinamos prekės, kurioms taikomas akcizo tarifas (tabako gaminiai, naftos produktai ir kt.) bei vykdomas naftos produktų monitoringas. Pavedimus Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyriuose pasirašo skyriaus vedėjas arba Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. Atliekant planinį Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą, pavedimas neišrašomas, o patikrinimo pagrindu laikomas Tarnybos metinis gaminių ir paslaugų patikrinimo planas, kuris viešai skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.

25. Pavedime turi būti nurodyta darbuotojo, kuriam pavesta patikrinti Ekonominės veiklos vykdytoją, vardas ir pavardė, pareigos, tikrinamo Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, veiklos vykdymo adresas, patikrinimo trukmė, vieta ir data, kada bus atliekamas tikrinimas. Pavedimas registruojamas Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje. Jeigu dėl atitinkamų priežasčių neplaninis patikrinimas nepradedamas nurodytą datą, išrašomas naujas pavedimas, o Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje prie nepanaudoto pavedimo („Pastabose“) nurodoma, dėl kokių priežasčių neįvyko patikrinimas. Jeigu pavedimas atlikti neplaninį patikrinimą išrašomas keliems asmenims, pirmas pavedime nurodytas asmuo vadovauja patikrinimo atlikimui. Jeigu atliekamas bendras neplaninis patikrinimas su kitos institucijos pareigūnais, apie tai nurodoma pavedimo „1.“ skiltyje.

26. Kiekvienam Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos neplaniniam patikrinimui rašomas atskiras pavedimas. Pavedimas turi būti pridedamas prie neplaninio patikrinimo dokumentų. Gali būti išrašomi keli pavedimai, kai nėra žinoma, ar neplaninis patikrinimas bus tęsiamas (pvz., atrinkus bandinius surašomas patikrinimo aktas, o nustačius pažeidimus surašomas dar vienas patikrinimo aktas Ekonominės veiklos vykdytojui, kuris pateikė gaminį į Lietuvos rinką) arba kai neplaninio patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, kurias reikia įvertinti patikrinimo metu ir tai nebuvo nurodyta pavedimo skiltyje „1.2. Užduotis“. Kitas pavedimas išrašomas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tada, kai sužinoma, kad toks dokumentas bus reikalingas, pvz., gavus ne maisto gaminių gavimo dokumentus ar bandymų protokolus.

27. Kai neįmanoma išskirti konkretaus Ekonominės veiklos vykdytojo, pvz., kai tikrinamos prekyvietės arba apie tai koks Ekonominės veiklos vykdytojas vykdo veiklą galima nustatyti tik patikrinus Ekonominės veiklos vykdytojo statusą patvirtinančius dokumentus, pavedime įrašomas tik tikrinamo objekto pavadinimas arba adresas (pvz. turgavietės pavadinimas arba adresas, kuriuo Ekonominės veiklos vykdytojas vykdo veiklą).

28. Tikrinant užsienio valstybių laivų, esančių Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, naudojamo kuro atitiktį pagal Privalomųjų kokybės rodiklių reikalavimus, nustatytus MARPOL 73/78 konvencijoje, išrašomas pavedimas atlikti patikrinimą anglų kalba (7 priedas).

29. Tarnybos darbuotojui, nuvykus atlikti neplaninio patikrinimo ir dėl objektyviai pagrįstų priežasčių neatlikus Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimo, pavedimas laikomas negaliojančiu, apie tai pažymint Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje

30. Pradėdamas Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos neplaninį patikrinimą, Tarnybos darbuotojas pateikia tikrinamam Ekonominės veiklos vykdytojui pavedimo atlikti neplaninį patikrinimą kopiją. 

31. Atliekant neplaninį Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą, pavedimo skiltyje „1.2. Užduotis“ įrašomas dokumento registracijos numeris ir pavadinimas, nurodoma informacija, kurios pagrindu atliekamas patikrinimas (dokumento, kurio pagrindu priimtas motyvuotas sprendimas atlikti patikrinimą, registracijos Nr.).

32. Neplaninio Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimo metu, paaiškėjus, kad yra būtinybė tikrinti ir kitas Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos sritis, kurios nebuvo nurodytos pavedimo užduotyje, Tarnybos darbuotojai turi teisę išplėsti Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimo sritis ir laiką, tai motyvuotai fiksuojant patikrinimo dokumentuose.

 

 

VI SKYRIUS

PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA

 

33. Planinį ar neplaninį Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du Tarnybos darbuotojai, išskyrus atvejus, kai nėra objektyvių galimybių atlikti planinį ar neplaninį Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą dalyvaujant ne mažiau kaip dviem Tarnybos darbuotojams. Sprendimą atlikti planinį ar neplaninį Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą dalyvaujant vienam Tarnybos darbuotojui priima Tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

34. Tarnybos darbuotojams draudžiama į patikrinimą arba iš jo vykti Ekonominės veiklos vykdytojo ar kito patikrinimo rezultatais suinteresuoto asmens transportu.

35. Tarnybos darbuotojas, atvykęs atlikti Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą, prisistato Ekonominės veiklos vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

36. Įstatymų nustatytais atvejais (pvz., atliekant kontrolinį pirkimą) patikrinimai gali būti atliekami nepateikus Ekonominės veiklos vykdytojui pavedimo atlikti neplaninį patikrinimą kopijos. Šiais atvejais pavedimo atlikti neplaninį patikrinimą kopija Ekonominės veiklos vykdytojui turi būti pateikta iš karto po atlikto kontrolinio pirkimo.

37. Tarnybos darbuotojas, pradėdamas patikrinimą, paprašo Ekonominės veiklos vykdytojo pateikti dokumentus, reikalingus patikrinimui atlikti ir paskirti atsakingą asmenį dalyvauti patikrinime.

38. Atsisakydamas teikti dokumentus, Ekonominės veiklos vykdytojas privalo raštu nurodyti priežastį, dėl kurios negali pateikti dokumentų arba nurodyti, kokiam kitam Ekonominės veiklos vykdytojo veiklą prižiūrinčiam subjektui šie dokumentai yra pateikti. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklą prižiūrintys subjektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tarpusavyje keičiasi jiems suteiktiems įgaliojimams įgyvendinti būtinais dokumentais, kuriuos jiems yra pateikę Ekonominės veiklos vykdytojai.

39. Į Ekonominės veiklos vykdytojo sandėlius, gamybos patalpas, kitas pagalbines patalpas Tarnybos darbuotojas privalo eiti tik lydimas Ekonominės veiklos vykdytojo atstovo. Vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, Ekonominės veiklos vykdytojo nustatytos tvarkos pažeidimas vertinamas kaip Tarnybos darbuotojo darbo drausmės pažeidimas.

40. Jeigu Tarnybos darbuotojas neįleidžiamas į Ekonominės veiklos vykdytojo patalpas, jam nepateikiami ar nuslepiami patikrinimui būtini dokumentai, klaidingai suteikiamos žinios ar kitaip kliudoma atlikti tikrinimą, nevykdomi kiti teisėti reikalavimai ir įpareigojimai (nurodymai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) 505 straipsniu, surašomas administracinio nusižengimo protokolas, kuris per 3 (tris) darbo dienas pateikiamas Ekonominės veiklos vykdytojui.

41. Tarnybos darbuotojas Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą pradeda nuo patikrinimo, ar neprekiaujama pavojingais ne maisto produktais, kurie yra nustatyti ir paskelbti Tarnybos interneto svetainėje ir RAPEX sistemoje, ar pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai.

42. Planinio patikrinimo metu patikrintų ne maisto gaminių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 10 (dešimt) skirtingų ne maisto gaminių, kurie atrenkami remiantis rizikos vertinimo kriterijais. Jeigu tikrinami ne maisto gaminiai reikalauja didelės apimties dokumentų įvertinimo (chemijos produktai, statybos produktai ir pan.) gali būti tikrinami 8 (aštuoni) skirtingi ne maisto gaminiai. Jeigu Ekonominės veiklos vykdytojas patikrinimo vietoje turi mažiau ne maisto gaminių, negu nurodyta šiame punkte, tikrinami visi tos prekių grupės ne maisto gaminiai. Ne maisto gaminiai tikrinimui atrenkami atsitiktinės atrankos būdu.

 

VII SKYRIUS

PATIKRINIMAI VYKDANT ROTACIJĄ

 

43. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos patikrinimai rotacijos būdu vykdomi siekiant mažinti korupcijos prielaidas, atliekant ne maisto produktų rinkos priežiūrą ir didinti patikrinimų skaidrumą.

44. Rotacija taikoma planiniams Ekonominės veiklos vykdytojų patikrinimams. Dėl rotacijos taikymo neplaniniams patikrinimams sprendimą priima Tarnybos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, atsižvelgiant į aplinkybes ar informaciją dėl galimai netinkamai vykdomos Ekonominės veiklos vykdytojų priežiūros arba siekiant įgyvendinti korupcijos prevencijos uždavinius.

45. Tarnyboje taikomos šios rotacijos:

45.1. tarp darbuotojų tame pačiame Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriuje;

45.2. tarp Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių.

46. Ekonominės veiklos vykdytojų rotaciniai patikrinimai, Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto darbuotojo sprendimu, įtraukiami į Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių mėnesio patikrinimų planus, atsižvelgiant į:

46.1. Ekonominės veiklos vykdytojo rizikingumo laipsnį;

46.2. Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimo dažnumą;

46.3. darbuotojo, kuris rotuojamas, atliekamų patikrinimų dažnumą ar kitas reikšmingas aplinkybes tikrinamo Ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu;

46.4. ne maisto produktų riziką;

46.5. esant įtarimui apie galimai netinkamai vykdomą Ekonominės veiklos vykdytojo priežiūrą ir (ar) galimai neteisėtus jo veiklos patikrinimą atliekančio darbuotojo (toliau - darbuotojas, kontroliuojantis Ekonominės veiklos vykdytoją) veiksmus;

46.6. kitas svarbias aplinkybes (kompetentingų institucijų ar kitų subjektų pranešimai, skundai ar informacija iš viešai prieinamų informacijos šaltinių ir kt.).

47. Planuojant rotaciją siekiama tolygaus rotavimo tarp visų Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių, atsižvelgiant į žmogiškuosius ir kitus išteklius. Planuojant rotacinius patikrinimus atsižvelgiama į darbuotojo kompetenciją ir praktines žinias, vykdant ne maisto produktų rinkos priežiūrą konkrečioje srityje.

48. Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių mėnesio patikrinimų planuose nustatoma, kuriuos patikrinimus, kuriame skyriuje bei kurie darbuotojai atliks taikant rotacijos principą.

49. Darbuotojas, kontroliuojantis Ekonominės veiklos vykdytoją, sudaro sąlygas rotacinį patikrinimą atliekančiam darbuotojui susipažinti su turimais Ekonominės veiklos vykdytojo dokumentais, gauti kitą patikrinimui reikalingą informaciją (dokumentų kopijas, išrašus ir kt.) ir pagalbą, taip pat prireikus sudaro sąlygas naudotis kompiuterine ir spausdinimo technika.

50. Rotacinį patikrinimą atliekantis darbuotojas Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ne maisto produktų rinkos priežiūrą, nustatyta tvarka atlieka patikrinimą pilna apimtimi, t. y. surašo patikrinimo aktą, o nustačius pažeidimą (-us), taiko administracinę nuobaudą. Nustačius pavojingą (-us) ne maisto produktą (-us), surašomi sprendimai dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo ir atitinkamo įstatymo pažeidimo protokolas. Darbuotojas, kontroliuojantis Ekonominės veiklos vykdytoją, jam pageidaujant, sudaro sąlygas Ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti administracinių nusižengimų protokolo surašymo procedūroje ir tokiu atveju tinkamai pabaigia administracinės teisenos procedūrą, kai rotacinį patikrinimą atliekantis darbuotojas jau būna pabaigęs rotacinio patikrinimo veiksmus ir išvykęs.

51. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrius duomenis apie atliktus rotacinius patikrinimus per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus ketvirčiui pateikia Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyriui pagal Taisyklių 21 priede pridedamą lentelę.

 

VIII SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PIRMAISIAIS METAIS NUO JŲ VEIKLOS PRADŽIOS

PRIEŽIŪROS YPATUMAI

 

52. Prieš atliekant Ekonominės veiklos vykdytojo planinį patikrinimą pirmaisiais jo veiklos metais, šiam Ekonominės veiklos vykdytojui įteikiama Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų bei Tarnybos parengtas informacinis lapas (11 priedas) apie Teisinės informacijos sąvadą, esantį Tarnybos interneto svetainėje.

53. Pirmieji veiklos metai – ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo momento, kai Ekonominės veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą, – ar jo veikla tapo prižiūrima priežiūros institucijos. Ekonominės veiklos vykdytojas laikomas pradėjęs ūkinę veiklą nuo registracijos Juridinių asmenų registre, nebent Ekonominės veiklos vykdytojas pateiktų pagrįstus įrodymus, kad ūkinę veiklą pradėjo vykdyti vėliau. Naujos prekybos ar paslaugų teikimo vietos atidarymas (kai Ekonominės veiklos vykdytojas vykdo ar vykdė veiklą kitu adresu) nelaikomas Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos pradžia.

54. Pirmaisiais metais po Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos pradžios prioritetas taikomas šių subjektų konsultavimui ir metodinės pagalbos teikimui ne maisto produktų saugos, ženklinimo ir kitais klausimais. Šiems Ekonominės veiklos vykdytojams poveikio priemonės taikomos tik išimtinais atvejais, kaip paskutinė priemonė, visuomet iš anksto įvertinus, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas konsultuojant Ekonominės veiklos vykdytoją ir tik tuomet, kai jos yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią žalos asmens sveikatai, gyvybei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui. Atitinkamas poveikio priemones pirmuosius metus veiklą vykdančio Ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu galima taikyti, kai:

54.1. pirmuosius metus veiklą vykdantis Ekonominės veiklos vykdytojas teikia į rinką pavojingus ne maisto produktus, kurie yra nustatyti ir paskelbti Tarnybos interneto svetainėje ir RAPEX sistemoje, arba

54.2. pirmuosius metus veiklą vykdantis Ekonominės veiklos vykdytojas teikia į rinką pavojingus ne maisto produktus, kurie neatitinka Produktų saugos įstatyme saugiam produktui nustatytų reikalavimų;

54.3. kitais atvejais, kai pirmuosius metus Ekonominės veiklos vykdytojams už padarytus teisės aktų pažeidimus poveikio priemonių taikymas yra būtinas ir neišvengiamas, siekiant užkirsti kelią žalos asmens sveikatai, gyvybei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui.

55. Kitais atvejais, atliekant Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą pirmaisiais jo veiklos metais, už nustatytą mažareikšmių teisės aktų reikalavimų nesilaikymą netaikomos poveikio priemonės (baudos, veiklos ribojimas ir kt.), tačiau nustatomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip 1 (vieno) mėnesio) terminas pažeidimams ištaisyti/pašalinti.

 

IX SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, KURIE PATIKRINIMO METU LAIKOMI MAŽAREIKŠMIAIS

 

56. Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, kuris vertintinas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas ir kurį galima ištaisyti nedelsiant priežiūrą atliekančio Tarnybos darbuotojo akivaizdoje, tokio pažeidimo tyrimas nutraukiamas, įstatyme numatyta poveikio priemonė neskiriama, o Ekonominės veiklos vykdytojui pareiškiama žodinė pastaba (apie tai daromas įrašas patikrinimo akte). Teisės aktų reikalavimų pažeidimai mažareikšmimams priskiriami vadovaujantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-263 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikytinas mažai pavojingu, patvirtinimo“ ir 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-42 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ženklinimo mažareikšmiškumo taikymo, vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, rekomendacijų patvirtinimo“ (2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1-46 redakcija).

57. Tais atvejais, kai mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima Tarnybos darbuotojo akivaizdoje, Ekonominės veiklos vykdytojui pateikiamas rašytinis nurodymas (įrašomas patikrinimo akte skiltyje „Nurodau“) pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir nustatomas protingas terminas (ne mažiau kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų) pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą.

58. Jeigu Ekonominės veiklos vykdytojas nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimo pažeidimo, pakartotinai žodinė pastaba arba rašytinis nurodymas negali būti pateikti. Mažareikšmio teisės aktų reikalavimo pažeidimo pašalinimo faktas gali būti patvirtintas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, o kilus pagrįstų įtarimų dėl nurodymų vykdymo, Ekonominės veiklos vykdytojui yra primenama apie mažareikšmio pažeidimo neištaisymo per nustatytą terminą faktą.

 

X SKYRIUS

BANDINIŲ PAĖMIMAS

 

59. Vykdant ne maisto produktų saugos ir atitikties tikrinimus, ne maisto gaminių bandiniai paimami tirti vadovaujantis Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1103 „Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Už ne maisto gaminių bandymus, ekspertizes apmokama vadovaujantis Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1150 „Dėl Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Bandiniai imami užpildant Bandinių paėmimo tirti aktą (14 priedas).

60. Naftos produktų bandiniai imami vadovaujantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos naftos produktų tikrinimo ir ėminių ėmimo taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1-73 „Dėl valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos naftos produktų tikrinimo ir ėminių ėmimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, užpildant Naftos produktų bandinių paėmimo tirti aktą (15 priedas). Tarnybos Naftos produktų bandymų laboratorija atlikusi bandymus surašo Bandymų protokolą (2, 18, 19, 20 priedai).

61. Bandinys paimamas pagal konkretaus ne maisto gaminio bandinių paėmimo tirti normatyvinį dokumentą bei laikomas, gabenamas ir pristatomas į laboratoriją pagal konkretaus ne maisto gaminio normatyvinį dokumentą, o jeigu jo nėra, vadovaujantis Tarnybos Prekių (gaminių) bandinių paėmimo tirti ir grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1-60 „Dėl Prekių (gaminių) bandinių paėmimo tirti ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

62. Paimant bandinius, turi dalyvauti Ekonominės veiklos vykdytojo atstovas. Kiekvieno ne maisto gaminio paimami du, o jeigu Ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja turėti dar vieną kontrolinį bandinį, trys bandiniai. Kontrolinį bandinį saugo Tarnybos darbuotojas, paėmęs bandinį. Ekonominės veiklos vykdytojui pageidaujant, vienas kontrolinis bandinys gali būti saugomas pas Ekonominės veiklos vykdytoją (jeigu to nereikalaujama konkrečiame ne maisto gaminio atrinkimą reglamentuojančiame normatyviniame dokumente).

63. Bandiniai paimami apžiūrėjus gabenamąją ir prekinę tarą, ženklinimą, žymėjimą, plombavimą, komplektiškumą, patikrinus ne maisto gaminių lydimuosius dokumentus (tiekėjo atitikties deklaraciją ar pan., jeigu tokie dokumentai tai ne maisto gaminių grupei privalomi, siuntos identifikavimo rekvizitus juridinę galią turinčiuose buhalterinės apskaitos dokumentuose).

64. Atrinkdamas ne maisto gaminio bandinį, Tarnybos darbuotojas, iki bandinio perdavimo laboratorijai, pareikalauja iš Ekonominės veiklos vykdytojo pateikti ne maisto gaminio gavimo dokumentus (sąskaitas faktūras, važtaraščius ir pan.), kad nustatytų platintoją, importuotoją, gamintoją ar įgaliotąjį asmenį.

65. Ne maisto gaminių, turinčių aiškius defektus/trūkumus bandiniai laboratoriniams tyrimams neimami (išimtis – pardavėjo ar vartotojo prašymu atrinkti bandiniai, už kurių atliekamus tyrimus apmoka vartotojas ar pardavėjas).

66. Fasuotų ne maisto gaminių bandiniai paimami originalioje pakuotėje (taroje).

67. Nefasuotų ne maisto gaminių bandiniai paimami ir įpakuojami taip, kad nenukentėtų jų sauga ir kokybė, kad nepasikeistų jų savybės, kad imama medžiaga nepatektų į aplinką (neišbyrėtų, neišsilietų).

68. Bandiniai turi būti numeruojami (užrašomas Bandinių paėmimo tirti akto Nr. ir per brūkšnį įrašomas imamo bandinio eilės numeris (tokia tvarka taikoma, jeigu numeracija nenustatyta kitame bandinių atrinkimą reglamentuojančiame normatyviniame dokumente), ženklinami, jeigu reikia, sudedami į tarą, kuri turi būti antspauduojama arba plombuojama, ir siunčiami į laboratoriją su Tarnybos darbuotojo ir gamintojo, platintojo, paslaugos teikėjo ar jų įgalioto asmens pasirašytu Bandinių paėmimo tirti aktu.

69. Jeigu Ekonominės veiklos vykdytojas nepasirašo bandinių paėmimo tirti akto, pakviečiami du liudytojai jo pasirašyti. Liudytoju gali būti kviečiamas bet kuris pilnametis veiksnus fizinis asmuo. Jeigu liudytojų neįmanoma surasti, daromas įrašas apie tai, kad bandinys atrinktas dalyvaujant Ekonominės veiklos vykdytojo darbuotojams, jiems stebint visą bandinio atrinkimo procedūrą ir dalyvavę atrinkime Ekonominės veiklos vykdytojo darbuotojai pasirašyti atsisakė. Už tinkamą bandinio pateikimą laboratorijai atsako Tarnybos darbuotojas, paėmęs bandinį (išskyrus atvejus, kai už bandinio praradimą atsako tretieji asmenys).

70. Tarnybos darbuotojas, gavęs bandymų laboratorinius rezultatus (bandymų protokolus) ar kitą informaciją ir nustatęs, kad ne maisto gaminys yra galimai pavojingas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas kreipiasi į Ekonominės veiklos vykdytoją, kad šis per ne trumpesnį kaip 10 (dešimties) dienų terminą pareikštų savo nuomonę ir informaciją apie gaminį, nebent ši konsultacija būtų neįmanoma dėl neatidėliotinos taikytinos priemonės pobūdžio.

 

XI SKYRIUS

PATIKRINIMO AKTŲ SURAŠYMO TVARKA

 

71. Tarnybos darbuotojas, atlikęs Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą, į Tarnybos Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinę sistemą Ripris suveda patikrinimo duomenis bei surašo patikrinimo aktą, kuris registruojamas Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje. Patikrinimo aktai surašomi atlikus planinį ar neplaninį patikrinimą (4 priedas), dalyvavus tabako gaminių naikinimo procedūroje (5 priedas). Atliekant ne maisto gaminio atitikties įvertinimą pagal užsakymą ar gavus teismo nurodymą, surašomas Ne maisto produkto atitikimo kokybės rodikliams įvertinimo aktas (16 priedas).

72. Tarnybos darbuotojai, kartu atlikę Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą, kai buvo tikrinamos kelios ne maisto gaminių grupės, atskirai kiekvienai ne maisto gaminių grupei surašo patikrinimo aktą. Jeigu už kelis nustatytus pažeidimus atsako vienas atsakingas asmuo, atsakingam asmeniui surašomas vienas administracinio nusižengimo protokolas, ir šiame protokole nurodomi visi su pažeidimais susiję patikrinimo aktai. Jeigu atsakingų asmenų daugiau kaip vienas, kiekvienam atsakingam asmeniui surašomas administracinio nusižengimo protokolas.

73. Jeigu galimai nesaugaus ne maisto gaminio bandinys paimamas mažmeninėje prekyboje (pas Ekonominės veiklos vykdytoją, kuris neatsako už nustatytą ne maisto gaminio saugos pažeidimą), patikrinimo akte aprašomos nustatytos aplinkybės, o patikrinimo akto išvadose nurodoma, kad „Ekonominės veiklos vykdytojas už nustatytus ne maisto gaminių saugos pažeidimus neatsako ir tolesnis patikrinimas bus vykdomas pas „Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas“.

74. Keliems Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriams atlikus to paties Ekonominės veiklos vykdytojo patikrinimą (-us) ir nustačius pavojingą (-us) ne maisto produktą (-us), surašomi kiekvieno Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus patikrinimo aktai, sprendimai dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo (3 priedas) ir vienas Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolas (1 priedas). Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą surašo Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrius, kurio teritorijoje yra Ekonominės veiklos vykdytojo buveinė. Jeigu Ekonominės veiklos vykdytojo buveinė nėra patikrinimą atlikusių Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrių teritorijose, Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą surašo Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrius, kurio teritorija yra arčiausiai Ekonominės veiklos vykdytojo buveinės.

75. Vykdant rinkos priežiūrą, patikrinimo akto pradžios data yra laikoma Tarnybos direktoriaus įgalioto asmens pavedime nurodyta patikrinimo pradžios data, kuri turi sutapti su data, kurią Tarnybos darbuotojas prisistato Ekonominės veiklos vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Patikrinimo baigimo data yra laikoma data, kai patikrinimo aktas pateikiamas Ekonominės veiklos vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Patikrinimo aktas registruojamas Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje, t. y. įrašoma data ir suteiktas registracijos numeris, prieš pateikiant patikrinimo aktą tikrinamo Ekonominės veiklos vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

76. Tarnybos darbuotojas, atlikęs patikrinimą pas Ekonominės veiklos vykdytoją ir surašęs patikrinimo aktą, skiltyje Patikrinimo trukmė pas Ekonominės veiklos vykdytoją nurodo, kiek laiko užtruko pas Ekonominės veiklos vykdytoją.

77. Parengtas ir pasirašytas patikrinimo aktas siunčiamas Ekonominės veiklos vykdytojui. Patikrinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais tik tada, kai yra siunčiamas paštu. Patikrinimo aktas (išskyrus pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu) su prie jo pridėtais dokumentais (originalais) saugomas Tarnybos skyriuje, atlikusiame Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimą. Užbaigus patikrinimą, patikrinimo aktas kartu su visa papildoma medžiaga (visais priedais) skenuojamas ir talpinamas Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje. Rekomenduojama patikrinimo aktą su visais priedais papildomai talpinti Tarnybos naudojamoje skaitmeninės informacijos kaupykloje „Tulpė“.

78. Patikrinimo aktas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikiamas Ekonominės veiklos vykdytojui viešai skelbiamu, oficialiu ar Ekonominės veiklos vykdytojo nurodytu elektroniniu pašto adresu ar viešai skelbiamu buveinės adresu (išsaugant tai pagrindžiančius dokumentus).

79. Užbaigus patikrinimą, atliekama Ekonominės veiklos vykdytojo apklausa dėl patikrinimo metu naudotų Kontrolinių klausimynų naudojimo (8 priedas; šio priedo 1 punkte išvardinti klausimynai gali keistis patvirtinus naujus klausimynus). Jeigu patikrinimas atliekamas pas pirmus metus veiklą vykdantį Ekonominės veiklos vykdytoją, užpildoma Ekonominės veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą pirmus metus, anketa (9 priedas).

 

XII SKYRIUS

RINKOS RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

80. Ne maisto produktų tikrinimas ir rinkos ribojimo priemonių taikymas atliekamas vadovaujantis Produktų saugos įstatymu, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymu, Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, Reglamentu (ES) 2019/1020.

81. Sprendimą (3 priedas) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo priima Tarnybos regionų rinkos priežiūros skyrių vedėjai, vadovaudamiesi Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Pavojingų gaminių ir paslaugų vertinimo darbo grupės protokolo išvadomis.

82. Jeigu sprendimas priimamas atlikus patikrinimą pagal Lietuvos Respublikos muitinės padalinio užpildytą Pranešimą apie sulaikytus ne maisto gaminius, sprendimą dėl ne maisto gaminio draudimo išleisti/ išleidimo į laisvą apyvartą (17 priedas) priima Tarnybos darbuotojas, patikrinęs ne maisto gaminius, nurodytus Pranešime apie sulaikytus ne maisto gaminius. Sprendimas priimamas be Pavojingų gaminių ir paslaugų vertinimo darbo grupės išvadų.

83. Sprendimas dėl ne maisto gaminio draudimo išleisti/išleidimo į laisvą apyvartą Reglamento (ES) 2019/1020 nustatyta tvarka ir terminais siunčiamas Lietuvos Respublikos muitinės padaliniui, kuris užpildė Pranešimą apie sulaikytus ne maisto gaminius ir Ekonominės veiklos vykdytojui, dėl kurio įvežamų ne maisto gaminių priimtas sprendimas.

84. Sprendimas dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo surašomas dviem egzemplioriais. Sprendimą pasirašo Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas, kurio darbuotojas nustatė rinkoje pavojingą ne maisto gaminį ir Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Sprendimas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikiamas Ekonominės veiklos vykdytojui. Jei Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas arba įgaliotas asmuo pasirašyti atsisako, apie tai pažymima sprendime.

85. Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti ne maisto produktą (12 priedas), ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pasirašymo, skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.

86. Ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam buvo surašytas Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti ne maisto produktą, pateikus dokumentus, kurie įrodo, kad ne maisto gaminys atitinka privalomuosius bei deklaruojamus parametrus, surašomas Sprendimas dėl laikinai uždrausto tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produkto leidimo tiekti į rinką ir jį demonstruoti (13 priedas).

87. Tarnybos darbuotojas, nustatęs, kad ne maisto produktas pavojingas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tada, kai sužinojo apie pavojingą ne maisto produktą, raštu kreipiasi į Ekonominės veiklos vykdytoją, kad šis vykdytų Produktų saugos įstatyme nustatytus reikalavimus.

88. Tarnybos darbuotojas, surašęs sprendimą dėl pavojingo ne maisto produkto, surašo Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą (1 priedas). Protokolą pasirašo Tarnybos darbuotojas, kuris nustatė rinkoje pavojingą ne maisto produktą ir Ekonominės veiklos vykdytojo atsakingas asmuo. Jeigu protokolas surašomas dėl kelių Tarnybos darbuotojų nustatytų pavojingų ne maisto gaminių ir kuriuos nustatė skirtingi Tarnybos darbuotojai, protokolą pasirašo Tarnybos skyriaus vedėjas, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruotas Ekonominės veiklos vykdytojas, ir kartu su tyrimo medžiaga per 3 (tris) darbo dienas po protokolo pasirašymo tarnybiniu pranešimu perduoda Tarnybos administracijai.

89. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo taikyti rinkos ribojimo priemonę priėmimo dienos privalo elektroniniu paštu išsiųsti elektroninę priimto sprendimo versiją su nesaugaus ne maisto gaminio ir jo pakuotės nuotraukomis (ne mažiau kaip 3 (tris)) bei užpildytą pranešimo RAPEX formą Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyriui. Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyrius per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina gautą informaciją ir Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriui pateikia pranešimą dėl minėto sprendimo patalpinimo Tarnybos interneto svetainėje bei išsiunčia informaciją RAPEX kontaktiniam asmeniui.

 

XIII SKYRIUS

PROCEDŪROS NUSTAČIUS ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ

 

90. Tarnybos darbuotojas, Ekonominės veiklos vykdytojo veiklos patikrinimo metu nustatęs administracinį nusižengimą, surašo administracinio nusižengimo protokolą ir atlieka kitus veiksmus, vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu.

91. Tarnybos darbuotojas turi teisę reikalauti iš Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens pateikti su administraciniu nusižengimu susijusių dokumentų kopijas.

92. Ekonominės veiklos vykdytojas galimo administracinio nusižengimo tyrimo metu turi teisę susipažinti su surinkta medžiaga, pateikti įrodymus, duoti paaiškinimus raštu ar žodžiu, teikti prašymus. Ekonominės veiklos vykdytojui suteikiama pakankamai laiko įrodymams pateikti ir paaiškinimams duoti.

93. Tarnybos darbuotojams, kurie pagal Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnį turi teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir (ar) kurie turi teisę ne teismo tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, turi būti suteiktos Administracinių nusižengimų registro (toliau – ANR) naudotojų teisės. ANR yra registruojami Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai.

94. Sprendimas dėl administracinio nusižengimo įregistravimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo administracinio nusižengimo nustatymo ir įregistruotas ANR ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo įregistruoti ANR objektą į ANR priėmimo, o jeigu surašomas popierinis procesinis dokumentas, ANR objektas procesinio dokumento pagrindu įregistruojamas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo procesinio dokumento surašymo. Duomenų pakeitimai į ANR įrašomi ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo patikslintos informacijos gavimo.

95. Teismų priimtus nutarimus administracinio nusižengimo byloje, kai protokolas surašomas, į ANR įkelia ir nutarimo duomenis į ANR įrašo tas Tarnybos darbuotojas, kuris surašė administracinio nusižengimo protokolą (ANR naudotojas).

96. Baigęs administracinio nusižengimo tyrimą, jį atlikęs Tarnybos darbuotojas surašo administracinio nusižengimo protokolą. Administracinio nusižengimo protokolas surašomas vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso XXXI skyriaus nuostatomis. Administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėja Tarnybos darbuotojai, įgalioti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymu „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1-272 „Dėl įgaliojimų pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo“ pakeitimo“, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso XXXIII skyriaus nuostatomis.

97. Nutarimas administracinio nusižengimo byloje gali būti skundžiamas Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

98. Tarnybos darbuotojas nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo administracinėje procedūroje, kai:

98.1. yra susijęs artimos giminystės ar svainystės ryšiais su Ekonominės veiklos vykdytoju  ar pas Ekonominės veiklos vykdytoją dirbančiu (-iais) asmenimis;

98.2. yra buvęs tikrinamo Ekonominės veiklos vykdytojo darbuotojas ir nuo darbo santykių pasibaigimo yra praėję mažiau kaip vieneri metai;

98.3. yra tikrinamo Ekonominės veiklos vykdytojo akcininkas;

98.4. yra veikiamas kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos patikrinimo objektyvumui.

99. Jeigu paaiškėja aplinkybės, kada Tarnybos darbuotojas turi nusišalinti pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo administracinėje procedūroje, Tarnybos darbuotojas privalo nedelsdamas raštu informuoti savo tiesioginį vadovą. Sprendimą dėl Tarnybos darbuotojo nušalinimo priima Tarnybos direktorius.

 

XIV SKYRIUS

GAMINIO IR PASLAUGOS VERTINIMO IŠVADŲ TEIKIMAS

 

100. Gaminio ir paslaugos vertinimo išvada (toliau – Išvada) teikiama nagrinėjant vartojimo ginčus ne teismo tvarka, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo VI skirsnio nuostatomis, bei nagrinėjant skundus pagal Europos vartotojų centro prašymą.

101. Tarnybos darbuotojas, kuris nagrinėja vartojimo ginčą ir kurio sprendimui priimti reikalingas ne maisto gaminio ar paslaugos vertinimas, Vartotojų teisių informacinės sistemos dokumentų valdymo posistemėje prie gauto vartotojo prašymo suformuoja naują užduotį tam Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriui, kurio teritorijoje yra ne maisto gaminys ar paslauga. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas ar kitas įgaliotas skyriaus darbuotojas nedelsdamas paskiria užduotį darbuotojui, kuris ne maisto gaminio ar paslaugos vertinimą turi organizuoti ir Išvadą parengti per 15 (penkiolika) darbo dienų.

102. Naujai perduodamos užduoties skiltyje „Apibūdinimas“ Tarnybos darbuotojas, kuris nagrinėja vartojimo ginčą, suformuluoja klausimus, į kuriuos turi atsakyti Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas vertinimo metu.

103. Jeigu gaminio ar paslaugos vertinimui reikalinga apžiūra, Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas apie atliekamą apžiūrą (laikas, vieta) informuoja abi ginčo puses raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Kvietimas Vartotojų teisių informacinės sistemos dokumentų valdymo posistemėje pridedamas prie nagrinėjamo vartotojo prašymo, dėl kurio teikiama Išvada, dokumentų.

104. Išvadoje (10 priedas) aprašomos nustatytos aplinkybės ir atsakoma į pateiktus klausimus (įrašomas klausimas ir išsamiai atsakymas, pagrindžiant nustatytomis aplinkybėmis). Jeigu į kurį klausimą Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas negali atsakyti, apie tai motyvuotai parašo Išvadoje.

105. Jeigu prieš atliekant gaminio ar paslaugos vertinimo veiksmus ginčo šalys susitaiko, Išvada nerašoma, o Vartotojų teisių informacinės sistemos dokumentų valdymo posistemėje užregistruojamas rašytinis ginčo šalių susitarimas dėl ginčo sprendimo taikiu būdu.

106. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyrius per 3 (tris) darbo dienas pasirašytą (pasirašo Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas, teikiantis išvadas ir Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis asmuo) Išvadą išsiunčia Ekonominės veiklos vykdytojui ir vartotojui elektroniniu paštu ar paštu.

107. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas Išvadą su visais vertinimo metu surinktais priedais (nuotraukos, papildomi dokumentai ir pan.), ar informaciją apie taikų ginčo sprendimą, pateikia per Vartotojų teisių informacinės sistemos dokumentų valdymo posistemę darbuotojui, kuris nagrinėja ginčą ir suformavo užduotį dėl ne maisto gaminio ar paslaugos vertinimo.

108. Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas, surašęs Išvadą, į Tarnybos ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinę sistemą Ripris suveda Išvados statistinius duomenis (patikrinimo tipas parenkamas „pagal skundą“). Vietoje pavedimo Nr. įvedamas Išvadai suteiktas Nr.

109. Ginčo šaliai (turinčiai savo žinioje gaminį) nepristačius gaminio apžiūrai ir (ar) nesudarius galimybės gaminio apžiūrėti ir apie tai raštu neinformavus Tarnybos, nurodant pagrįstas priežastis, o taip pat, kai gaminys/paslaugos atlikimo rezultatas yra prarastas (žuvęs) ar dingęs, Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus darbuotojas Vartotojų teisių informacinės sistemos dokumentų valdymo posistemėje suformuoja laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma, kad gaminys nebuvo įvertintas dėl gaminio nepateikimo įvertinimui. Pranešimas perduodamas ginčą nagrinėjančiam specialistui Vartotojų teisių informacinės sistemos dokumentų valdymo posistemėje kartu su nagrinėjamo vartotojo prašymo dokumentais, dėl kurių turėjo būti teikiama Išvada.

 

XV SKYRIUS

NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ ŠALINIMO KONTROLĖ

 

110. Jeigu tikrinant Ekonominės veiklos vykdytojo veiklą nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai, pažeidimą nustatę Tarnybos darbuotojai vykdo pažeidimų šalinimo kontrolę, vertindami, ar Ekonominės veiklos vykdytojai iki nurodyto termino įvykdė Tarnybos nurodymus ar sprendimus dėl rinkos ribojimo priemonių.

111. Dėl Ekonominės veiklos vykdytojo pakartotinio patikrinimo pagal Ekonominės veiklos vykdytojų, valstybės institucijų bei vartotojų pateikiamą informaciją, kad Ekonominės veiklos vykdytojas nevykdė Tarnybos nurodymų, nepašalino pažeidimų ar juos tęsė, atlikimo sprendimą priima Tarnybos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjas, motyvuotu Tarnybos darbuotojo, nustačiusio pažeidimą, teikimu.

 

XVI SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMIS PLANINIŲ

IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ KLAUSIMAIS

 

112. Siekiant, kad Ekonominės veiklos vykdytojui nebūtų padidinta priežiūros našta, planiniai ir neplaniniai patikrinimai atliekami maksimaliai koordinuotai arba per Jungtinius operacijų centrus (JOC) bendradarbiaujant su kitomis priežiūros įstaigomis. Tarnyba nevykdo planinių patikrinimų, jeigu paaiškėja, kad tuo metu pas Ekonominės veiklos vykdytoją kiti Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos priežiūrą atliekantys subjektai jau atlieka jo veiklos planinius patikrinimus, nesusijusius su Tarnybos priežiūros klausimais. Taip pat Tarnyba tiesiogiai arba per Jungtinius operacijų centrus (JOC) aktyviai keičiasi informacija apie atliktų patikrinimų rezultatus bei kitaip bendradarbiauja su kitomis priežiūros įstaigomis.

113. Tarnyba gali inicijuoti bendrą kartu su kitomis priežiūros įstaigomis planinį ar neplaninį patikrinimą, jeigu jų priežiūros dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir taip bus sumažinama priežiūros našta Ekonominės veiklos vykdytojui.

 

XVII SKYRIUS

PATIKRINIMĄ ATLIEKANČIŲ SPECIALISTŲ VEIKSMŲ IR SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

114. Tarnybos darbuotojų veiksmai (neveikimas), taip pat vilkinimas atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiami Tarnybai arba Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai; Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka – Lietuvos administracinių ginčų komisijai; Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka – Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

115. Tarnybos priimtas sprendimas dėl pavojingo produkto, sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, sprendimas dėl laikinai uždrausto tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produkto leidimo tiekti į rinką ir jį demonstruoti ir sprendimas dėl ne maisto gaminio draudimo išleisti/ išleidimo į laisvą apyvartą per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

XVIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

116. Tarnyba, vadovaudamasi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymu patvirtintomis Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklėmis, konsultuoja Ekonominės veiklos vykdytojus Tarnybos kompetencijos klausimais ir savo veikloje taiko išankstinio įsipareigojimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo principą (binding ruling), reiškiantį tai, kad Tarnyba išankstiniu patvirtinimu pritarusi Ekonominės veiklos vykdytojo paaiškinimui, kaip šis ketina laikytis tam tikrų teisės aktų reikalavimų, vėliau yra saistoma savo patvirtinimo, išskyrus atvejus, numatytus Viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnyje.

______________

 

part_a94b974bfd7b4db59e5a358e2c21a4de_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

1 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

 

20__m.__________________d. Nr. ___________

 

_____________________________________________________

(protokolo surašymo vieta)

 

Aš,_____________________________________________________________________________ ,

_______________________________________________________________________________ ,

(protokolą surašiusios institucijos darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13 str. ir atlikto patikrinimo

duomenimis ir rezultatais (Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, kodas, adresas, tel., faks.,

kiti rekvizitai. Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo vardas, pavardė)

___________________________________________________________________ , nustačiau, kad

                                              (tikrinimo akto numeris, data)

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, pažeidimo nustatymo data, vieta)

________________________________________________________________________________

__________________________________________________  pateikė į rinką pavojingus produktus

________________________________________________________________________________

(pilnas ne maisto gaminio (paslaugos) pavadinimas, identifikavimo duomenys, pagaminimo data,

________________________________________________________________________________

pateikimo į rinką vieta ir data, kiti reikalingi duomenys)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

kurie neatitiko produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų produktų saugos reikalavimų

 

________________________________________________________________________________

(pažeidimo esmė, teisės akto priėmimo data, numeris, pavadinimas, punktas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo _____________ str.

 

Nukentėjusių asmenų, iš jų vaikų, skaičius (pildyti jei reikia):_______________________________

________________________________________________________________________________

Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo (ar įgalioto atstovo) paaiškinimas_____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Teikti nurodymai, taikytos produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonės:____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Priemonės, kurių ėmėsi Ekonominės veiklos vykdytojas, vykdydamas kontrolės institucijos

nurodymus:

________________________________________________________________________________

(priemonės apibūdinimas, data)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Šis Ekonominės veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą pažeidė pirmą

kartą pakartotinai (tai, kas nereikalinga, išbraukti)

______________________ (nurodyti ankstesnių pažeidimų esmę, vietą, datą tikrinimo akto numerį)

Pridedami dokumentai:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Kitos bylai nagrinėti būtinos žinios (lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir kt.):_____________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(protokolą surašiusio darbuotojo pareigos, (parašas, vardas, pavardė

 

Pastaba. Jei Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidėjas yra fizinis asmuo, įsigijęs patentą, protokole nurodoma fizinio asmens vardas, pavardė ir patento numeris.

 

Su protokolu susipažinau:

 

Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas (įgaliotas asmuo):

 

_________________________________

                       (parašas)

 

_________________________________

                (vardas, pavardė)

 

_________________________________

                         (data)

______________

 

part_463482b51d5b49d8a3667cc412b07b04_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

2 priedas

 

 

Puslapis 1 iš 1

(Akreditacijos simbolis)

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ  APSAUGOS TARNYBOS

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJA

TYRIMŲ PROTOKOLAS   Nr. : 2N – MM-0000

20   m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d.

 

Tiriamasis objektas  _________________________________________________________________________________

(pavadinimas,  techninės specifikacijos žymuo arba aprašymas)

 

Tyrimų užsakovas ________________________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas, telefonas)

 

Tiriamojo objekto gavimo data, val.:**  __________________________________________________________________

 

Tyrimų atlikimo data :  _____________________             Tiriamojo objekto  kodas ______________________________

 

 

Tyrimų rezultatai:

Tiriamojo objekto tiriamieji parametrai, matavimo vienetai, sąlygos

Tyrimų metodai/metodo papildymai, nuokrypiai arba išimtys/ nuoroda į ėminių ėmimo planą ir metodą

 

Tyrimų rezultatai, neapibrėžtis

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

*Matavimo neapibrėžtis. Matavimo išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri, esant normaliniam skirstiniui, atitinka apytikriai 95% pasikliautinumo lygmenį.

** Laboratorija neatsako už tiriamojo  objekto  atrinkimą.

*** Užsakovo pateikta informacija, už kurios patikimumą Laboratorija neatsako.

N - Laboratorija neakredituota pažymėtiems metodams.

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu.

Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas iš užsakovo.

Rengia                     __________________                     ________________________________________

(parašas)                                                           ( vardas ir pavardė)

 

Tvirtina                    __________________                     ________________________________________

(parašas)                                                           ( vardas ir pavardė)

 

A.V.

Be  raštiško laboratorijos sutikimo bandymų protokolo dalys neturi būti dauginamos

 

 

 

 

 

V. Bielskio g. 47B,

LT-76159 Šiauliai

 

Tel./faks.: (8-41) 441164

El. p.: laboratorija@vvtat.lt

Įmonės kodas 188770044

PVM mokėtojo kodas LT100009880415

a/s LT 567044060008069296

AB  SEB bankas

Banko kodas 70440

 

 

_________________

part_1f0cc0472fbf4047b21664895c7d03f1_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

3 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVOJINGO PRODUKTO

 

20___m. _____________ ___ d. Nr. ________________

__________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ______________________________________

________________________________________________________________________________

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________, patikrinęs

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas, telefonas, įmonės kodas)

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo vardas ir pavardė; patikrinimo akto data ir registracijos numeris)

produktą ______________________________________________________________________________

(ne maisto gaminio ar paslaugos pavadinimas)

identifikavimo duomenys (tipas/ modelio numeris)_______________________________________

trumpas produkto aprašymas_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pagaminimo data _________________________________________________________________

gamintojo ar paslaugos teikėjo pavadinimas ir adresas_____________________________________

________________________________________________________________________________

ne maisto gaminio kilmės šalis_______________________________________________________

atitikties produktų saugos reikalavimams įrodymas _______________________________________

_________________________________________________________________________________

importuotojas ir jo adresas___________________________________________________________

platintojas (-ai) ir jo (-ų) adresas (-ai)__________________________________________________

________________________________________________________________________________

kiekis (vienetai, masė, tūris)_________________________________________________________

partijos (siuntos) numeris ir kiti duomenys______________________________________________

sąskaitos faktūros data ir numeris_____________________________________________________

krovinio važtaraščio data ir numeris___________________________________________________

kiti dokumentai___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

vadovaudamasis__________________________________________________________________

(nurodyti produkto saugos įvertinimo, patikrinimo ir kontrolės medžiagą, valstybinės produktų saugos ekspertizės dokumento pavadinimą, datą ir registracijos numerį)

____________________________________________________________________ rezultatais,

 

nustačiau, kad šis produktas yra pavojingas, t. y.______________________________________

_____________________________________________________ (nurodyti teisės akto pavadinimą,

_______________________________________________________________________________

priėmimo datą, straipsnio/punkto reikalavimus, kurio produktas neatitinka, o jei produkto saugą reglamentuojančio

______________________________________________________________________________

teisės akto nėra, nurodyti produkto nesaugumo požymius)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais bei siekdamas, kad produktas nepatektų vartotojams,

n u s p r e n d ž i u ______________________________________________________________________

(uždrausti produkto tiekimą į rinką; įpareigoti gamintoją, įgaliotą atstovą, importuotoją, platintoją, paslaugos teikėją

________________________________________________________________________________

pavojingą produktą pašalinti iš rinkos; įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką; nurodyti, kad

________________________________________________________________________________

pavojingas produktas būtų sugrąžintas iš vartotojų ir sunaikintas atitinkamomis sąlygomis)

________________________________________________________________________________

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė data.

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

_______________________         _______________________        _________________________

(pareigos)                                     (parašas)                              (vardas ir pavardė)                    

 

Su sprendimu susipažinau:

 

Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas (įgaliotas asmuo):

 

____________________

(pareigos)

____________________

(parašas)                 

____________________

(vardas ir pavardė)   

____________________

(data)

_________________________


 

part_5d98f076b79f4749a05a1bd33929631a_end

part_30c763f8053b4ef88cb8f80f6119eeaf_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

4 priedas

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

____________ Nr. __________

(data)_____________

(surašymo vieta)

 

Patikrinimą atliko___________________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

Padalinys ________________________________________________________________________

 

Pavedimo/metinio patikrinimų plano/tikslinės patikrinimų programos data __________________, registracijos Nr.__________________

 

Patikrinimo vieta  _________________________________________________________________

(adresas)

Tikrinamas Ekonominės veiklos vykdytojas:____________________________________________

(Pavadinimas, kodas, buveinės adresas, el. paštas. Jeigu tikrinamas fizinis asmuo - vardas ir pavardė, verslo liudijimo data,

________________________________________________________________________________

registracijos Nr., pažymos apie vykdomą individualią veiklą data, registracijos Nr.)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Patikrinime dalyvavo Ekonominės veiklos vykdytojo atstovas: ______________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimas planinis/neplaninis_______________________________

(patikrinimo akto data, registracijos Nr. ar gauto dokumento reg. Nr.)

Patikrinimas pradėtas _____________________

(data)

Patikrinimo trukmė pas Ekonominės veiklos vykdytoją  _____________

(val.)

 

Patikrino pateiktų į rinką ne maisto gaminių/paslaugų atitikimą šių teisės aktų reikalavimams:

1.  _____________________________________________________________________________

2.  _____________________________________________________________________________

 

Patikrinta:

 

Ne maisto gaminiai

Ne maisto gaminio pavadinimas, identifikavimo duomenys(art., mod., markė, tipas, rūšis, gavimo dokumento Nr. ir kt.)

Importuotojas

(I), platintojas(P) (pavadinimas, adresas)

Gamintojas (G), gamintojo atstovas (A) (pavadinimas, adresas, kilmės šalis)

Ne maisto gaminio saugą ir (ar) kokybę patvirtinančio privalomo dokumento (atitikties deklaracijos, sertifikato ir kt.) Nr.

Į rinką pateikti ne maisto gaminiai

Patikrinti ne maisto gaminiai

Patikrinti ne maisto gaminiai su pažeidimais

kiekis

mato vnt.

kiekis

mato vnt.

kiekis

mato vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nustatyta  _______________________________________________________________________

(faktinės aplinkybės, teisės aktų reikalavimų pažeidimai)

________________________________________________________________________________

Patikrinimo išvada  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

N u r o d a u _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1.   _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.   _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimą atliko:

__________________           __________________           _________________________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)                                

 

Patikrinime dalyvavo:

 

__________________           __________________           _________________________________

(pareigos)                                                    (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)                               

__________________           __________________           _________________________________

(pareigos)                                                                 (parašas)                                                        (vardas ir pavardė)                                

 

Patikrinime dalyvavo _____________________________________________________________

(Valstybės institucijos pavadinimas)                                             

 

Atstovas __________________          __________________                        __________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

__________________

part_c40056b1053a4de08a109510d44467f8_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

5 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

DALYVAVIMO TABAKO NAIKINIME

AKTAS

 

____________ Nr. __________

(data)_____________

(surašymo vieta)

 

Dalyvavo __________________________________________________________________

(Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

 

Padalinys _______________________________________________________________________

 

Pranešimo data  ____________, registracijos Nr._________________

 

Tabako naikinimo vieta ____________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, vietos pavadinimas ir jos adresas )

________________________________________________________________________________

 

Tabako naikinimo procedūra vykdyta vadovaujantis šių teisės aktų reikalavimais:

1.    ____________________________________________________________________________

2.    ____________________________________________________________________________

 

Sunaikinti tabako gaminiai:

Tabako gaminio pavadinimas

 

Kilmės šalis

Sunaikinta tabako gaminių

kiekis

mato vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.   ____________________________________________________________________

2.   ____________________________________________________________________

3.   ____________________________________________________________________

 

 

____________________________               ____________________________________________

(Valstybinės vartotojų teisių apsaugos           ( parašas)                  (vardas ir pavardė)                      

tarnybos atstovo pareigos)

___________________

 

part_4ffc039989434aaab40aec61a1e0d371_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

6 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

PAVEDIMAS

 

_______________ Nr.________________

(data)

________________________

(išdavimo vieta)

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsniu bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 10.9 punktu:

1.      P a v e d u Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos _______________________________________________________________________________:

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

1.1. Patikrinti _______________________________________________________________________________

(tikrinamojo Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas)

1.2. Užduotis ___________________________________________________________________________________________________________

(patikrinimo tikslas,)

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

1.3. Patikrinimą pradėti 20____m. ____________________d.

 

 

___________________________         __________________           _____________________

(pavedusiojo valstybės tarnautojo pareigos)       (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

 

_________________

 

part_66503b5c6dbf4d1e903f28efb81d0563_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

7 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

PAVEDIMAS

 

THE MANDATE OF THE STATE CONSUMER RIGHTS PROTECTION AUTHORITY

 

_______________ Nr. / No. ________________

(data / date)

________________________

(išdavimo vieta / place of issue)

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsniu bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 10.9 punktu / In accordance with the Article 364 of the Law on Public Administration of the Republic of Lithuania and item 10.9 of the State Consumer Rights Protection Authority Regulations approved by the Resolution No. 1333 of 23 December 1992 of the Government of the Republic of Lithuania „On approval of the State Consumer Rights Protection Authority Regulations“:

1.         P a v e d u Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos / I instruct the State Consumer Rights Protection Authority‘s ________________________________________________________________________________:

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė / function, name and surname of public official, employee)

1.1. Patikrinti / To check ________________________________________________________________________________

(tikrinamojo Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas / name and address of the inspected entity)

1.2. Užduotis / Task ___________________________________________________________________________________________________________

(patikrinimo tikslas, rūšis / the purpose and type of the check)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.3. Patikrinimą pradėti / To start inspection 20____m. ____________________d.

 

 

___________________________         _______________________             ___________________

(pavedusiojo valstybės tarnautojo     (vardas ir pavardė / name and surname)     (parašas / signature)

pareigos / function of public official

who commissioned the task)

 

__________________

part_1a227d8ebef6450a828f36c687421cc5_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

patikrinimų taisyklių

8 priedas

 

KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ* NAUDOJIMO VERTINIMAS

1)    Pasirinkite kontrolinio klausimyno rūšį (pažymėtas gali būti daugiau nei vienas variantas):


Asmeninių apsauginių priemonių  tikrinimo

Baldų tikrinimo

Biocidinio produkto tikrinimo

Buitinių dujinių prietaisų tikrinimo

C1, C2 ir C3 klasių padangų efektyvumo ženklinimo

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo

Cheminių medžiagų ir mišinių

Dviratininkų, riedlentininkų ir riedutininkų šalmų tikrinimo

Dujų balionų pripildytų suskystintomis naftos dujomis (SND)

Elektrotechnikos gaminių

Kosmetikos gaminio tikrinimo

Maitinimo elementų (pirminės baterijos) ženklinimo

Mažmeninės prekybos organizavimo

Medienos ir medienos produktų tikrinimo

Pakuočių atitikties reikalavimams tikrinimo

Prekių ženklinimo

Ploviklių tikrinimo

Pluoštinių kanapių ir pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos tikrinimo

Prekybos fasuotomis suskystinto-mis naftos dujomis (SND)

Prekybos mašinomis tikrinimo

Slėginės įrangos tikrinimo

Statybos produktų

Statybinių dažų, lakų ir gruntų (nau-dojamų pastatų, jų apdailos elementų bei detalių ir susijusių konstrukcijų padengimui dekoraty-viniai, funkciniais ir apsauginiais tikslais) tikrinimo

Šviesos diodų (LED) lempų tikrinimo

Tekstilės gaminių

Transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų tikrinimo

Vaikų vežimėlių tikrinimo

Žaislų

 


 

2)   Ar tikrinimų metu naudojami kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus?


Taip

Ne

Iš dalies


3)   Ar tikrinimų metu naudojami kontroliniai klausimynai padėjo geriau įgyvendinti teisės aktų reikalavimus?


Taip

Ne

Iš dalies


 

 

 

 

4)   Pasirinkite labiausiai tinkančius požymius klausimynui/(-ams) apibūdinti:

 

Inovatyvus

Padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus

Nenaudingas

Aiškus

Informatyvus

Sudėtingas

Naudingas

Neinformatyvus

Klausimynas įmonės veiklai įtakos neturi

Komentarai, pastabos ir pasiūlymai     _________________________________________

*Kontroliniai klausimynai – tai verslo priežiūrą atliekančios institucijos dokumentas, pagal kurį atliekami ūkio   subjektų patikrinimai. Jie sudaryti iš kontrolinių klausimų, kurie atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams.

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

______________

 

part_d0e478b7f2cb46319708cabd59a31660_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

9 priedas

 

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ PIRMUS METUS, ANKETA

 

2011 m. rugsėjo 14 d. 9 valstybinės institucijos pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų (toliau – Deklaracija), kuria įsipareigojo pirmaisiais Ekonominės veiklos vykdytojo  veiklos metais netaikyti poveikio priemonių, o identifikavus pažeidimus, nustatyti tinkamą terminą jiems ištaisyti, taip pat daugiau dėmesio skirti tokiems Ekonominės veiklos vykdytojams konsultuoti. Vėliau prisijungė dar 34 institucijos.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba taiko ir ateityje taikys Deklaracijos nuostatas, tikrindama pirmus metus veiklą vykdančius Ekonominės veiklos vykdytojus. 

Vienas iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos vertinimo kriterijų – procentas Ekonominės veiklos vykdytojų, teigiančių, kad pirmaisiais metais gavo naudingas konsultacijas ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui.

Tikslinė grupė – Ekonominės veiklos vykdytojai, vykdantys ūkinę komercinę veiklą pirmus metus.

Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus:

1.   Ar žinote (ar esate girdėję) apie Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų?

       Taip

       Ne

       Iš dalies

2.   Ar pirmaisiais veiklos metais gavote naudingų konsultacijų iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos?

       Taip

       Ne

       Iš dalies

3.   Ar tikrinimų metu buvo nustatyti pažeidimai?

       Taip

       Ne

4.   Ar pirmaisiais veiklos metais Jums buvo taikytos poveikio priemonės?

       Taip

       Ne

5.   Komentarai, pastabos ir pasiūlymai     _________________________________________

                              Dėkojame už Jūsų atsakymus!

______________

part_b346f588d7e546d0bc99509bc5ff45a7_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

10 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA
GAMINIO/PASLAUGOS VERTINIMO IŠVADA

(Dėl vartotojo skundo (prašymo)

 

____________ Nr. __________

(data)

_____________

(surašymo vieta)

Vertinimą atliko___________________________________________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

Padalinys ________________________________________________________________________

 

Vartotojas (ai) kurių teisės bei įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti, vardai, pavardės, adresai, telefonų numeriai:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ekonominės veiklos vykdytojas (ai) dėl kurio veiksmų kilo ginčas (vardas, pavardė), buveinės (gyvenamosios vietos) adresas:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nurodymo pateikti išvadas vartojimo ginčus Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje nagrinėjantiems subjektams gavimo data, registracijos Nr._________________________________

Gaminys/paslauga ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Kas pateikė gaminį/paslaugą vertinimui (apžiūrai): _______________________________________________________________________________

Vertinimo vieta _______________________________________________________________________________

(vartotojo, pardavėjo, paslaugos teikėjo ir kt. adresas)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Gaminio/paslaugos vertinime dalyvavę asmenys (pareigos, vardas ir pavardė):

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

 

Vertinimas pradėtas _______________________________________________________________

(data, laikas)

Vartotojo skundo (prašymo) turinys: __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nustatytos aplinkybės (gaminio būklė, ženklinimas ir pan.)_________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Papildomos aplinkybės reikalingos išvadoms pateikti)

 

Klausimai į kuriuos reikia atsakyti (pateikti išvadas):

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5 ______________________________________________________________________________

(Nurodomi klausimai į kuriuos reikia atsakyti prekės ar paslaugos vertinimo metu)

 

Išvados: 1. _______________________________________________________________________

(pateikiami atsakymai į Nurodymo pateikti išvadas vartojimo ginčus tarnyboje nagrinėjantiems

2. ______________________________________________________________________________

subjektams užduotus klausimus eilės tvarka)

3.______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________

 

Papildomos aplinkybės susijusios su vartojimo ginčo sprendimu, nustatytos gaminio/paslaugos vertinimo metu:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1.         _____________________________________________________________________

2.         _____________________________________________________________________

 

Gaminio/paslaugos vertinimą atliko

 

__________________                __________________      _________________________________

(pareigos)                                                                            (parašas)                                              (vardas ir pavardė)

 

Gaminio/paslaugos vertinimą

atlikusio padalinio vadovas

__________________                  __________________    _________________________________

(pareigos)                                                                            (parašas)                                              (vardas ir pavardė)                                            

____________________

part_5a81dc8fe1534056bf3070f2ba2ce5a0_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

11 priedas

 

MŪSŲ MISIJA - PROFESIONALI PAGALBA VERSLUI

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pagal kompetenciją yra parengusi teisinės informacijos vadovą verslininkams ne maisto produktų (gaminių ir paslaugų) ir vartotojų teisių apsaugos srityse. Teisinės informacijos vadove aiškiai ir patogiai susisteminome informaciją, leidžiančią gerinti verslo supratimą bei išmanymą, susijusį su teisės aktais ir jų kaita, kurių privalu laikytis vykdant ūkinę veiklą ne maisto gaminių ir paslaugų srityse.

 

Bendrojoje sąvado dalyje pateikiama teisinė informacija, susijusi su Tarnybos funkcijomis ir veiklos procedūromis. Specialiojoje dalyje, kuri suskirstyta pagal Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtas ne maisto gaminių ir paslaugų grupes, pateikiama informacija apie bendruosius, specialiuosius ir kitus reikalavimus, taikomus tam tikrai produktų grupei, su nuorodomis į teisės aktus, konkrečius jų straipsnius, dalis ir punktus.

 

Ieškodami aktualios informacijos apie produktų atitiktį, pasinaudokite šiuo teisinės informacijos vadovu, kurį rasite Tarnybos interneto svetainėje www.vvtat.lt verslininkams skirtoje skiltyje arba atsidarius šią nuoroda: https://vvtat.lt/ukio-subjektu-prieziura/savadas/340.

 

Taip pat interneto svetainėje www.vvtat.lt kviečiame susipažinti su Tarnybos parengtais dažniausiai užduodamais klausimais.

 

Iškilus papildomiems klausimams, susisiekite su mumis ir mes suteiksime Jums konsultaciją, metodinę pagalbą, susitarsime dėl konsultacinio seminaro ar susitikimo.

 

 

 

 

 

Artimiausias Jūsų konsultantas:

..............................................(vardas, pavardė)

..................................... (pareigų pavadinimas)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

.................... regiono rinkos priežiūros skyrius

........................................................... (adresas)

Tel. Nr. ..................................

El. p. .......................(vardas.pavarde@vvtat.lt)

____________________

 

part_21d1e8b4e4e545d6b8f3859060a37fee_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

12 priedas

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

SPRENDIMAS

LAIKINAI UŽDRAUSTI TIEKTI, SIŪLYTI TIEKTI Į RINKĄ

IR DEMONSTRUOTI PRODUKTĄ

 

20__m. _____________ d. Nr. ________________

__________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  ________________________________

________________________________________________________________________________

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

patikrinęs________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo, adresas, telefonas, įmonės kodas )                     

 

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo vardas ir pavardė, patikrinimo akto data ir registracijos numeris)

 

produktą ________________________________________________________________________

(ne maisto gaminio ar paslaugos pavadinimas)

 

identifikavimo duomenys (tipas/modelio numeris)________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

trumpas produkto aprašymas_________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

pagaminimo data__________________________________________________________________

 

gamintojo ar paslaugos teikėjo pavadinimas ir adresas____________________________________

________________________________________________________________________________

 

ne maisto gaminio kilmės šalis_______________________________________________________

atitikties ne maisto gaminio saugos reikalavimams įrodymas ________________________________

 

importuotojas ir jo adresas___________________________________________________________

 

platintojas (-ai) ir jo (-ų) adresas (-ai)__________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

kiekis (vienetai, masė, tūris)_________________________________________________________

 

partijos (siuntos) numeris ir kiti duomenys ____________________________________________,

 

nustačiau,  kad šis produktas gali būti pavojingas t. y._____________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

(vartotojai, Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje vartoję produktą pagal paskirtį, apsinuodijo ar produktas kitaip

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

pakenkė vartotojų sveikatai arba dėl to juos ištiko mirtis; teisės aktais produktui nėra nustatyti privalomieji saugos

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

reikalavimai arba produktas atitinka privalomuosius saugos reikalavimus, tačiau yra pagrindas įtarti, kad produktas

 

_______________________________________________________________________________

 

pavojingas vartotojų sveikatai ar saugai; produktas neatitinka privalomųjų saugos reikalavimų, bet neatitikimus galima

 

_______________________________________________________________________________

 

pašalinti)

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais bei siekdamas, kad produktas nepatektų vartotojams, 

n u s p r e n d ž i u  laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė.

 

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė data.

 

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

 

______________________         _______________________        _________________________

(pareigos)                                   (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

 

Su sprendimu susipažinau:

 

Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas (įgaliotas asmuo):

 

____________________      

(pareigos)

____________________

(parašas)                       

____________________

(vardas ir pavardė)                   

____________________

(data)

_____________________

part_067e8b407ac14dc0b013827d4bdbd5e7_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

13 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIKINAI UŽDRAUSTO TIEKTI, SIŪLYTI TIEKTI Į RINKĄ IR DEMONSTRUOTI PRODUKTO LEIDIMO TIEKTI Į RINKĄ IR JĮ DEMONSTRUOTI

 

20__m. _____________ ___ d. Nr. ________________

__________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  ______________________________________

_______________________________________________________________________________,

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

vadovaudamasis produkto saugos įvertinimų, patikrinimų ir kontrolės medžiaga, valstybinės

produktų saugos ekspertizės rezultatais________________________________________________,

(nurodyti dokumento pavadinimą, datą ir registracijos numerį)

 

n u s p r e n d ž i u leisti teikti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą,

________________________________________________________________________________

(nurodyti produkto pavadinimą, identifikavimo duomenis (tipą ar modelio numerį, matmenis,

gamintoją, kilmės šalį,

_______________________________________________________________________________

kiekį ir kt.)

_______________________________________________________________________________,

 

kurio tiekimas, siūlymas tiekti į rinką ir demonstravimas buvo laikinai uždraustas

20__ m. _____________ ___ d. sprendimu Nr. _____________

 

Sprendimas įsigalioja nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė data.

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

_______________________     __________________       ____________________________

(pareigos)                                (parašas)                       (vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau:

 

Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas (įgaliotas asmuo):

 

____________________      

(pareigos)

____________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)                   

____________________

(data)

__________________

part_42d79e19cdf94aaebef1409fe1c61a7f_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

14 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

BANDINIŲ PAĖMIMO Tirti

AKTAS

 

__________________Nr. __________________

(data)

______________

(surašymo vieta)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, kodas 188770044, telefonas (8 5) 262 6751,  _______________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

vykdydama(-as)                                                                      _______________________________

______________________________________

(valstybinės kontrolės institucijos dokumento, kuriuo vadovaujantis bandiniai paimami tirti, pavadinimas,

data, registracijos numeris),

 

paėmė bandinius                                                                     _______________________________

_______________________________

(bandinių paėmimo vieta – Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas.

kodas, telefono numeris)

 

Bandinių paėmimo laikas ………………………………………….. (data, val.)

Bandinių gabenimo temperatūra …………………………………...

 

 

Eil. Nr.

Ne maisto gaminio pavadinimas, tipas, normatyvinio dokumento žymuo

Pagaminimo data

Partijos dydis

Įpakavi-mo būdas

Bandinio pa-ėmimo nor-matyvinio dokumento žymuo

Bandi-nio kiekis

Tiriamasis rodiklis

Bandinio kaina (€)

Sertifikato (kokybės pažymėjimo  registracijos Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolinis bandinys saugomas pardavimo vietoje ______________________________________________________________________________

( atsakingo asmens  vardas, pavardė  ir parašas)

Kontrolinį bandinį grąžinti/ negražinti _________________________________________________________________________________________

( nereikalingą žodį išbraukti )                                                                          ( atsakingo asmens vardas, pavardė  ir parašas)

 

 

___________________________                  ______________                 _________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos)                                       (Parašas)                                          (vardas ir pavardė)

 

___________________________                             _________                __________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo                                            (Parašas)                                           (vardas ir pavardė)

ar įgalioto asmens pareigos)

________________

 

part_eaf38855bdc940baa12f1f0ff6ef2bae_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

15 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

NAFTOS PRODUKTŲ BANDINIŲ PAĖMIMO Tirti

AKTAS

 

__________________ Nr. ________________

(data)

________________

(surašymo vieta)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, kodas 188770044, telefonas (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, ___________________________________________

___________________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

vykdydama(-as)                                                                     

 

(valstybinės kontrolės institucijos dokumento, kuriuo vadovaujantis bandiniai paimami tirti,

pavadinimas, data, numeris).

Bandinių paėmimo laikas ………………………………………….. (data, val.)

Bandinių gabenimo temperatūra …………………………………...

Bandinių pristatymo į laboratoriją laikas ………………..………… (data, val.)

 

 

Eil. Nr.

Ne maisto gaminio pavadinimas,  normatyvinio dokumento žymuo, važtaraščio numeris

Bandinio identifikacinis kodas

(žymimas ir ant taros etiketės)

Partijos dydis

(kg).,

vertė

(EUR)., likutis

Įpakavimo būdas

Bandinio paėmimo nor-matyvinio dokumento žymuo

Bandinio kiekis

Bandinio kaina (EUR)

Kolonėlės Nr. kokybės pažymėji-mo numeris

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolinis bandinys saugomas pardavimo vietoje ar laboratorijoje (nereikalingus išbraukti) užplombuotas dalyvaujant                      

_________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo atstovo parašas, vardas ir pavardė)

Kontrolinį bandinį negrąžinti  (grąžinti) ______________________ _________________

(atsakingo asmens parašas, vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos)             (Parašas)                       (vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo                   (Parašas)                     (vardas ir pavardė)

ar jo įgalioto asmens pareigos)

___________________

part_5f10d015e6d8408bbe3ade42c83a9408_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

16 priedas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

 

NE MAISTO PRODUKTO ATITIKIMO KOKYBĖS RODIKLIAMS ĮVERTINIMO AKTAS

 

____________ Nr. __________

(data)_____________

(surašymo vieta)

 

 

Užsakovas_______________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, įmonės kodas ar verslo liudijimo Nr., adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

 

Užsakymo dokumentas _____________________________________________________________

(pavadinimas, data, Nr.)

________________________________________________________________________________

Pateikti dokumentai, vaizdinė medžiaga ir kt.____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pateikto ne maisto produkto aprašymas ________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dokumentų analizė________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Įvertinimas atliktas pagal____________________________________________________________

(dokumento pavadinimas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Produkto bandinių paėmimo akto data, laikas ir Nr. ______________________________________

 

Produkto bandinių pateikimo tyrimui data ______________________________________________

 

Bandymų rezultatai surašyti į bandymo protokolus

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA............lapų.

 

Išvados__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Kokybę įvertino:

_________________                       __________                      __________________

(Pareigų pavadinimas)                       (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

Dalyvavo

_________________                       __________                      __________________

(Pareigų pavadinimas)                      (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

_________________

part_c7398c56e7b742eb82361757d3760691_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų  taisyklių

17 priedas

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NE MAISTO GAMINIO DRAUDIMO IŠLEISTI/ IŠLEIDIMO

Į LAISVĄ APYVARTĄ

 

_____________ Nr. ____________

_____________________

(surašymo vieta)

 

Aš, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, _____________________________ _______________________________________________________________________________,

(sprendimą surašiusio valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

pagal _______________ teritorinės muitinės 20.... m. ................... .... d. pranešimą Nr. _____, įvertinęs sustabdytą(-us) ne maisto gaminį(-ius)/ ne maisto gaminių siuntą (toliau – gaminys):

gaminys ________________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas pagal kombinuotąją nomenklatūrą)

________________________________________________________________________________________________________________________

identifikavimo duomenys (tipas, modelio numeris ir kt.)__________________________________

_______________________________________________________________________________

trumpas gaminio aprašymas: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

gamintojas:______________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

gaminio kilmės šalis: ______________________________________________________________

pagaminimo data: ________________________________________________________________

importuotojas:____________________________________________________________________

(pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

_____________________________________________________________________________________________________________________

gaminio kiekis; vertė: _____________________________________________________________

partijos, siuntos Nr. ir kt.: __________________________________________________________

sąskaitos faktūros data, Nr., krovinio važtaraščio data, Nr., kiti atitiktį patvirtinantys dokumentai:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Tikrinimo metu nustatyta: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vadovaudamasis: __________________________________________________________

(teisės aktai, kuriais vadovaujantis buvo įvertinta gaminio atitiktis saugos reikalavimams, atlikti tyrimai, valstybinė gaminio saugos ekspertizė ir kt.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nustačiau, kad sustabdytas gaminys (pasirinkti):

 

Kelia rimtą pavojų sveikatai ir saugai.

Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (Tekstas svarbus EEE.), 28 straipsnio 1 dalimi,

d r a u d ž i u pavojingą gaminį išleisti į laisvą apyvartą ir prašau ______________ teritorinę muitinę sąskaitoje faktūroje ir kituose gaminio lydimuose dokumentuose įrašyti:

Dangerous product — release for free circulation not authorised — Regulation (EU) 2019/1020”.

(„Pavojingas gaminys: išleisti į laisvą apyvartą draudžiama: Reglamentas (ES) 2019/1020“).

 

Neatitinka gaminio saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (Tekstas svarbus EEE.), 28 straipsnio 2 dalimi,

d r a u d ž i u gaminį išleisti į laisvą apyvartą ir prašau ______________ teritorinę muitinę sąskaitoje faktūroje ir kituose gaminio lydimuose dokumentuose įrašyti:

Dangerous product — release for free circulation not authorised — Regulation (EU) 2019/1020”.

(„Pavojingas gaminys: išleisti į laisvą apyvartą draudžiama: Reglamentas (ES) 2019/1020“).

 

Nepateikti saugą patvirtinantys dokumentai ar/ir neatlikti gaminio įvertinimo veiksmai.

Atlikus šiuos veiksmus gaminys gali būti tiekiamas į rinką:________________________________

________________________________________________________________________________

(Veiksmų, kuriuos turi atlikti importuotojas, kad produktas galėtų būti tiekiamas į rinką  aprašymas)

L e i d ž i u gaminį išmuitinti; siuntai surašytas 20....m. ......................  „Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą“ Nr. ..........

 

 

Nekelia rimto pavojaus sveikatai ir saugai ir atitinka gaminio saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

L e i d ž i u gaminį išleisti į laisvą apyvartą.

 

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

___________________________        ______________              ___________________________

(sprendimą surašiusio pareigūno pareigos)                                (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

__________________

part_186d956d59f2411b87f28a16fa5b79a2_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

18 priedas

(Akreditacijos simbolis)

 

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ  APSAUGOS TARNYBOS

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJA

TYRIMŲ PROTOKOLAS   Nr. : 2N – MM-0000

20   m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d.

 

Tiriamasis objektas  _________________________________________________________________________________

(pavadinimas,  techninės specifikacijos žymuo arba aprašymas)

 

Tyrimų užsakovas ________________________________________________________________________________                  

(pavadinimas, adresas, telefonas)

 

Tiriamojo objekto gavimo data, val.:**  __________________________________________________________________

 

Tyrimų atlikimo data :  _____________________             Tiriamojo objekto  kodas ______________________________

 

Tyrimų rezultatai:

Tiriamojo objekto tiriamieji parametrai, matavimo vienetai, sąlygos

Tyrimų metodai/metodo papildymai nuokrypiai arba išimtys/ nuoroda į ėminių ėmimo planą ir metodą

 

 

Tyrimų rezultatai/

neapibrėžtis/ išvada apie atitiktį

1

2

3

 

 

 

 

 

 

*Matavimo neapibrėžtis. Matavimo išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri, esant normaliniam skirstiniui, atitinka apytikriai 95% pasikliautinumo lygmenį.

** Laboratorija neatsako už tiriamojo  objekto  atrinkimą.

*** Užsakovo pateikta informacija, už kurios patikimumą Laboratorija neatsako.

N - Laboratorija neakredituota pažymėtiems metodams.

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu.

Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas iš užsakovo.

Laboratorija pateikdama pareiškimą apie atitiktį specifikacijai ar standartui taiko sprendimo taisyklę be apsaugos juostos w=0 (Simple Acceptance rule).

Rengia                     __________________                     ________________________________________

(parašas)                                                           ( vardas ir pavardė)

 

Tvirtina                    __________________                     ________________________________________

(parašas)                                                           ( vardas ir pavardė)

A.V.                                                                      Be  raštiško laboratorijos sutikimo bandymų protokolo dalys neturi būti dauginamos

 

 

 

 

 

 

V. Bielskio g. 47B,

LT-76159 Šiauliai

 

Tel./faks.: (8-41) 441164

El. p.: laboratorija@vvtat.lt

Įmonės kodas 188770044

PVM mokėtojo kodas LT100009880415

a/s LT 567044060008069296

AB  SEB bankas

Banko kodas 70440

 

________________

 

part_59fcd0531e8d4bb9a8909ebd864fe49d_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

19 priedas

 

 

(Akreditacijos simbolis)

 

 

                             

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ  APSAUGOS TARNYBOS

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJA

 

 

 

STATE CONSUMER RIGHTS PROTECTION AUTHORITY OF LITHUANIA

OIL PRODUCT TESTING LABORATORY

TEST PROTOCOL No. 2N-MM-0000

 

( date )

Test object                   

                               (name, technical specifications and description)

amount of delivered test object:

 


 Customer   

(name, address, phone number)

 

 


 The date/time of receipt of  test object.:**   

            Test date :                                                                      Code of  test object :  

Test results:

Test parameters, units, conditions of measurement of test object

 

Testing methods/method additions devations or exceptions/ reference to the sampling plan and method

 

Test results, uncertainty*

1

2

3

 

 

 

 

 

 

*  Measurement uncertainty. Measurement expanded uncertainty is calculated by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor

k = 2, which for a normal distribution corresponds to a level of confidence of approximately 95%.

**The laboratory is nor responsible for the selection of test object.

*** The laboratory is not responsible for the reliability of the customer information.

Test results are coherent only with the tested object.

The results are applicable with a such  sample condition  as received from the customer.

Prepare                                                                                                                      

(name and surname)

Confirm                                                                                                                       

(name and surname)

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

V.Bielskio str. 47B

LT-76159 Šiauliai

 

 

Tel./fax. (8 41) 44 1164

E-mail laboratorija@vvtat.lt

Code 188770044

VAT payer’s number LT100009880415

B/a LT 567044060008069296

AB SEB bank

Bank code 70440

 

________________

part_8531958b5ac8456ca68065cf31017127_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

20 priedas

 

(Akreditacijos simbolis)

 

      

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ  APSAUGOS TARNYBOS

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJA

 

 

STATE CONSUMER RIGHTS PROTECTION AUTHORITY OF LITHUANIA

OIL PRODUCT TESTING LABORATORY

TEST PROTOCOL No. 2N-MM-0000

 

( date )

Test object                   

                               (name, technical specifications and description)

amount of delivered test object:

 


 Customer   

(name, address, phone number)

 

 


 The date/time of receipt of  test object.:**   

            Test date :                                                                      Code of  test object :  

Test results:

Test parameters, units, conditions of measurement of test object

Testing methods/method additions, devations or exceptions/ reference to the sampling plan and method

 

Test results, uncertainty*/ conformity assessment

1

2

3

 

 

 

 

 

 

*  Measurement uncertainty. Measurement expanded uncertainty is calculated by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor

k = 2, which for a normal distribution corresponds to a level of confidence of approximately 95%.

**The laboratory is nor responsible for the selection of test object.

***The Laboratory is not responsible for the reliability of the customer information.

Test results are coherent only with the tested object.

The results are applicable with a such  sample condition  as received from the customer.

Submitting a statement of compliance with a specification or standard, a laboratory applies a decision rule without a protection band w = 0 (Simple Acceptance rule).

Prepare                                                                                                                      

(name and surname)

Confirm                                                                                                                       

(name and surname)

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

V.Bielskio str. 47B

LT-76159 Šiauliai

 

 

Tel./fax. (8 41) 44 1164

E-mail laboratorija@vvtat.lt

Code 188770044

VAT payer’s number LT100009880415

B/a LT 567044060008069296

AB SEB bank

Bank code 70440

 

________________

 

part_0d4f94f83ea14e6392d518c6d51e1c48_end


Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

21 priedas

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS ______________ REGIONO RINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

(regiono rinkos priežiūros skyriaus pavadinimas)

ATASKAITA APIE ATLIKTŲ EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ VEIKLOS ROTACINIŲ PATIKRINIMŲ REZULTATUS

 

Ataskaita teikiama už 20__ m. __________ ketvirtį

 

Eil. Nr.

Ekonominės veiklos vykdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas, veiklos adresas

Ekonominės veiklos vykdytoją kontroliuojančio darbuotojo vardas pavardė

 

Ekonominės veiklos vykdytojo rotacinį patikrinimą atlikusių darbuotojų vardas pavardė

 

Patikrinimo akto data/numeris

 

Sprendimo data/numeris

Protokolo data/numeris

Administracinio nusižengimo bylos numeris (ROIK numeris)

 

Pažeidimas galėjo būti nustatytas ankstesnio patikrinimo metu (taip/ne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

part_dd46c0266bea4edd86370e7fa84991aa_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

22 priedas

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

PATALPŲ

PATIKRINIMO PAŽYMA

 

20__m.__________________d. Nr. ___________

 

_____________________________________________________

(pažymos surašymo vieta)

 

Patikrinimas pradėtas     20__ m._____________mėn.______d. ____val.

 

Aš,_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(pažymą surašiusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo __________ str. ________ d., įvertinęs________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, kodas, adresas, tel., kiti rekvizitai, vadovo (įgalioto asmens) vardas, pavardė)

 

 

 

Eil. Nr.

Vertinama sritis

Eil. Nr.

Tikrinami aspektai

Taip

Ne

Pastabos

Pluoštinių kanapių gaminių gamybos patalpos

 

Ar pluoštinių kanapių gaminių gamybos patalpos yra rakinamos, įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys? (Taisyklių[1] 26 p.)

1.

Ar pluoštinių kanapių gaminių gamybos patalpos yra rakinamos?

1.1.

Patikrinimo metu patalpos buvo užrakintos.

 

 

 

2.

Ar pluoštinių kanapių gamybos patalpos įrengtos taip, kad į jas negalėtų patekti pašaliniai asmenys?

2.1.

Patikrinimo metu patalpų įrengimas leidžia užtikrinti, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys.

 

 

 

3.

Ar pluoštinių kanapių gaminių gamybos patalpose yra įrengta signalizacija?

(Taisyklių 34 p.)

3.1.

Apsaugos nuo įsibrovimo signalizacijos įrenginiai patalpose yra.

 

 

 

3.2.

Signalizacijos signalai perduodami saugos tarnybai / asmeniui, atsakingam už greitą reagavimą dėl įsibrovimo į patalpas.

 

 

 

3.3.

Išbandžius apsauginė signalizacija suveikė.

 

 

 

Nesunaudotų tarpinių produktų laikymo iki pašalinimo patalpa

Ar pluoštinių kanapių gaminių gamybai nesunaudoti tarpiniai produktai iki pašalinimo bus laikomi atskirai nuo kitų medžiagų ir produktų tam specialiai pritaikytoje patalpoje arba patalpoje, kurioje yra rakinama spinta arba seifas?

4.

 

Ar pluoštinių kanapių gaminių gamybai nesunaudoti tarpiniai produktai iki pašalinimo laikomi atskirai nuo kitų medžiagų ir produktų tam specialiai pritaikytoje patalpoje?

(Taisyklių 33 p.)

4.1.

Tarpinių produktų laikymo patalpa yra įrengta.

 

 

 

 

5.

Ar pluoštinių kanapių gaminių gamybai nesunaudoti tarpiniai produktai iki pašalinimo laikomi tam specialiai nepritaikytoje patalpoje, kurioje yra rakinama spinta arba seifas?

5.1.

Tarpiniai produktai laikomi seife.

 

 

 

 

5.2.

Tarpiniai produktai laikomi rakinamoje spintoje. 

 

 

 

 

5.3.

Patikrinimo metu spinta ar seifas buvo užrakintas arba buvo atrakintas ir jame buvo atliekami veiksmai tam teisę turinčio asmens.

 

 

 

Ar tarpinių produktų laikymo patalpoje, rakinamoje spintoje arba seife yra įrengta signalizacija ir patalpoje yra visą parą veikianti vaizdo stebėjimo sistema?

6.

Ar tarpinių produktų laikymo atskiroje patalpoje arba patalpoje, kurioje yra tarpinių produktų laikymo rakinama spinta arba seifas yra visą parą veikianti vaizdo stebėjimo sistema?

6.1.

Apsaugos nuo įsibrovimo vaizdo stebėjimo įrenginiai patalpoje yra. 

 

 

 

 

(Taisyklių 34 p.)

6.2.

Apsaugos nuo įsibrovimo vaizdo stebėjimo įrenginių siunčiamas vaizdas stebimas atsakingų asmenų.

 

 

 

 

 

6.3.

Apsaugos nuo įsibrovimo vaizdo stebėjimo tvarka yra (tvarka nustato stebėjimą visą parą).

 

 

 

Ar pluoštinių kanapių gaminių tarpinių produktų laikymo patalpa, kitos patalpos tarpinių produktų laikymo rakinama spinta arba seifas turi veikiančią apsauginę signalizaciją? 

7.

Ar pluoštinių kanapių gaminių tarpinių produktų laikymo patalpoje, rakinamoje spintoje arba seife yra įrengta signalizacija?

(Taisyklių 34 p.)

7.1.

Apsaugos nuo įsibrovimo signalizacijos įrenginiai patalpose yra 

 

 

 

 

 

 

7.2.

Signalizacijos signalai perduodami saugos tarnybai / asmeniui, atsakingam už greitą reagavimą dėl įsibrovimo į patalpas.

 

 

 

 

 

7.3.

Išbandžius apsauginė signalizacija suveikė.

 

 

 

 

 

7.4.

Yra patalpų, metalinių spintų arba seifų raktų saugojimo tvarka.

 

 

 

 

 

7.5.

Yra patalpų, metalinių spintų arba seifų užrakinimo darbo dienos pabaigoje tvarka ir signalizacijos įjungimo tvarka.

 

 

 

 

Pažyma surašyta ___ egzemplioriais, kurių _____ perduodamas ekonominės veiklos vykdytojui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar) kitam ekonominės veiklos vykdytojo darbuotojui, dalyvavusiam patikrinime.

 

Patikrinimas baigtas       20    m._____________ mėn.______d._____val.

 

Patikrinimo trukmė administracinės naštos skaičiavimui: ________ min.

 

________________________________________________________________________________

(pažymą surašiusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, pavardė, pareigos, parašas)

 

Su pažyma susipažinau:

 

Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas (įgaliotas asmuo):

 

____________________      

(pareigos)

____________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)                   

____________________

(data)

______________

 

part_2aa47c0ab9c0408380b1b3d88d303994_end


 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos patikrinimų taisyklių

23 priedas

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

 

20__m.__________________d. Nr. ___________

 

_____________________________________________________

(protokolo surašymo vieta)

 

Aš,_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(protokolą surašiusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo __________ str. ________ d., įvertinęs________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, kodas, adresas, tel., faks., kiti rekvizitai, vadovo (įgalioto asmens) vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(tiriamo pažeidimo apibūdinimas)

nustačiau, kad____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(įstatymo pažeidimo esmė, nustatymo data)

ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo __________ str. _________ d.

Nukentėjusių asmenų kurių teisės bei įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti, vardai, pavardės, adresai, telefonų numeriai:____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ekonominės veiklos vykdytojo vadovo (įgalioto asmens) paaiškinimas:_______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Protokolą surašiusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo nurodymai:__________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Priemonės, kurių ėmėsi Ekonominės veiklos vykdytojas, vykdydamas protokolą surašiusios institucijos nurodymus:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(priemonės apibūdinimas)

 

Šis Ekonominės veiklos vykdytojo Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą pažeidė pirmą kartą/pakartotinai (nereikalingus žodžius išbraukti):______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(nurodyti ankstesnių pažeidimų esmę, vietą, datą)

 

Nustatytos sunkinančios, lengvinančios aplinkybės_______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Pridedami dokumentai:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

 

________________________________________________________________________________

(protokolą surašiusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, pavardė, pareigos, parašas)

 

Su protokolu susipažinau:

 

Ekonominės veiklos vykdytojo vadovas (įgaliotas asmuo):

 

____________________      

(pareigos)

____________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)                   

____________________

(data)

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Įsakymas

Nr. 1-45, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02963

Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Įsakymas

Nr. 1-230, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-26, i. k. 2021-18022

Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Įsakymas

Nr. 1-64, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-02, i. k. 2022-04177

Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Įsakymas

Nr. 1-94, 2023-05-16, paskelbta TAR 2023-05-16, i. k. 2023-09199

Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_0e4da298d574475caf7ca1b4e97de514_end[1] Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 230 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą“ pakeitimo“