Suvestinė redakcija nuo 2020-10-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02593

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 19 d.  Nr. T1-36

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimą Nr. T1-234 „Dėl Savivaldybės materialiojo  turto nuomos“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-36

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-205

redakcija)

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Pasvalio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto (toliau – turto) nuomos viešo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką, viešo nuomos konkurso nutraukimo tvarką ir pagrindus, pavyzdinę nuomos sutarties, kurioje nustatytos nuomos sutarties sąlygos, formą.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Savivaldybės turtas gali būti išnuomotas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ar atstovybėms, asmenims, sudariusiems rašytinį susitarimą. Kai minėti subjektai dalyvauja viešajame turto nuomos konkurse, toliau tvarkos apraše jie vadinami konkurso dalyviais.

4. Savivaldybės turtas išnuomojamas:

4.1. jeigu jis neskirtas šalies gynybai ar saugumui užtikrinti, išskyrus atvejus, kai turtas nuomojamas karinių pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių metu;

4.2. nenaudojamas valstybinėms arba savivaldybių funkcijoms įgyvendinti.

5. Savivaldybės turtas išnuomojamas viešo nuomos konkurso būdu, išskyrus šiuos Savivaldybės turto nuomos atvejus, kai toks turtas gali būti išnuomotas be konkurso:

5.1. Savivaldybės turtas išnuomojamas neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai) ar trumpalaikiam renginiui (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros renginiams), kurio trukmė yra ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų, organizuoti;

5.2. perkamos paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas savivaldybių ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, ir šis turtas išnuomojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu;

5.3. bent 3 kartus neįvyksta Savivaldybės turto viešas nuomos konkursas;

5.4. bendrosios nuosavybės teise valdomas Savivaldybės nekilnojamasis turtas išnuomojamas šio turto bendraturčiams arba kai išnuomojamas Savivaldybės nekilnojamasis turtas yra greta šio turto nuomininkams priklausančių ir (arba) jų naudojamų statinių;

5.5. Savivaldybės turtas išnuomojamas pelno nesiekiantiems subjektams, kurių pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų;

5.6. Savivaldybės turtas išnuomojamas subjektams Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

6. Savivaldybės turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), išskyrus atvejus, kai įstatymai, tarptautinės sutartys ar tarptautiniai susitarimai nustato kitaip, taip pat atvejus, kai Savivaldybės turtas išnuomojamas įgyvendinant valstybei svarbius ekonominius projektus, nuomos laikotarpį nustatant atsižvelgiant į projekto investicijų grąžą ir projekto veiklos pobūdį. Savivaldybės trumpalaikis materialus turtas gali būti išnuomojamas kartu su Savivaldybės ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą.

7. Pradinis nuompinigių dydis už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytomis Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis. Atsižvelgiant į nuomojamo turto paklausą ir paskirtį, Savivaldybės tarybos sprendimu pradinis nuompinigių dydis gali būti padidintas.

 

II SKYRIUS

TURTO NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SPRENDIMŲ DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS PRIĖMIMAS

 

8. Sprendimą dėl Savivaldybės turto nuomos viešo nuomos konkurso būdu priima Savivaldybės taryba išskyrus tvarkos aprašo 5.1-5.6 papunkčiuose nustatytus atvejus, kai priimamas sprendimas dėl turto nuomos be konkurso, ir 9 punkte nustatytus atvejus, kai sprendimą dėl turto nuomos viešo nuomos konkurso būdu priima Savivaldybės turto valdytojas.

9. Sprendimą dėl Savivaldybės turto nuomos viešo nuomos konkurso būdu priima turto valdytojas, kai išnuomojama ne daugiau kaip 10 m2 nekilnojamojo turto ploto kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms reikmėms.

10. Sprendime išnuomoti Savivaldybės turtą turi būti nustatytos šios sąlygos: nuomojamas turtas ir jo identifikavimo duomenys, turto naudojimo paskirtis, numatomas nuomos terminas, pradinis turto nuompinigių dydis, kitos nuomos ar nuomos organizavimo sąlygos.

11. Savivaldybės nekilnojamojo turto viešas nuomos konkursas gali būti organizuojamas ir vykdomas informacinių technologijų priemonėmis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NUOMOS SĄLYGŲ NUSTATYMAS

 

12. Savivaldybės tarybai ar turto valdytojui priėmus sprendimą dėl turto nuomos, turto valdytojas sudaro turto nuomos konkurso komisiją viešam turto nuomos konkursui organizuoti (toliau – komisija).

12.1. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių – turto valdytojo darbuotojų.

12.2. Komisijos sudėtis: komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, kuris atlieka komisijos pirmininko funkcijas pirmininkui nesant, komisijos nariai.

12.3. Kiekvienam turto nuomos konkursui sudaroma nauja komisija.

12.4. Komisijos narys neturi teisės dalyvauti posėdyje, jeigu paaiškėja, kad jis su konkurse dalyvaujančių juridinių asmenų vadovais, dalyviais ar jų įgaliotais atstovais arba konkurse dalyvaujančiais fiziniais asmenimis ar jų įgaliotais atstovais susijęs šeimos ar giminystės ryšiais – tokiais laikomi tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), senoliai, broliai, seserys, vaikaičiai, proseneliai ir prosenelės, brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), tėvo ar motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos), tėvo ar motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės), – arba yra veikiamas kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos jo nešališkumui. Paaiškėjus, kad konkurse dalyvauja fizinis asmuo ar jo įgaliotas atstovas susijęs su komisijos nariu šeimos ar giminystės ryšiais, komisijos narys informuoja komisiją apie galimą įtaką jo, kaip komisijos nario, nešališkumui ir palieka patalpą. Jeigu paaiškėja, kad konkurse dalyvauja fizinis asmuo ar jo įgaliotas atstovas, susijęs su komisijos pirmininku šeimos ar giminystės ryšiais, komisijos pirmininkas informuoja komisiją apie galimą įtaką jo, kaip komisijos pirmininko, nešališkumui ir, prieš pasišalindamas iš patalpos, paskiria pirmininkaujantį asmenį ir palieka patalpą.

13. Vadovaudamasi sprendimu dėl turto nuomos, komisija tvirtina turto viešo nuomos konkurso sąlygas, kuriose turi būti nurodyta:

13.1. sprendimą dėl turto nuomos priėmusio subjekto pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas;

13.2. informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys);

13.3. turto naudojimo paskirtis ir ypatumai (specialios turto charakteristikos, veiklos, kuriai vykdyti galės (turės) būti naudojamas išnuomojamas turtas, pobūdis);

13.4. pradinis turto nuompinigių dydis, nustatytas sprendime dėl Savivaldybės turto nuomos. Skelbiant kitus to paties turto nuomos konkursus, pradinis turto nuompinigių dydis nustatomas Aprašo 30 punkte nustatyta tvarka;

13.5. nuompinigių mokėjimo tvarka;

13.6. informacija apie delspinigius už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą;

13.7. turto nuomos terminas;

13.8. konkurso dalyvių registravimo vieta (adresas, kabineto numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), data ir laikas, registravimo pabaigos terminas (data ir laikas). Dalyvių registravimo terminas negali būti trumpesnis nei 10 kalendorinių dienų nuo konkurso sąlygų paskelbimo turto valdytojo interneto svetainėje dienos;

13.9. konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai. Savivaldybės turtą išnuomojant iki 1 metų laikotarpiui, konkurso dalyvio pradinis įnašas negali būti mažesnis kaip 1 mėnesio pradinio turto nuompinigių dydžio suma, o turtą išnuomojant ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui – 3 mėnesių pradinio savivaldybės turto nuompinigių dydžio suma. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas iki registruojantis konkurso dalyviu;

13.10. turto apžiūros sąlygos (asmens, atsakingo už turto apžiūrą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.); turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pradžios;

13.11. komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas;

13.12. kita informacija ir papildomi reikalavimai, kuriuos turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės atitikti ir (arba) įgyvendinti iki bus sudaryta nuomos sutartis ir (arba) nuomos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

14. Konkurso sąlygos ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų patvirtinimo komisijos posėdyje dienos turi būti paskelbtos turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje vietinėje visuomenės informavimo priemonėje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIEŠO NUOMOS KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 

15. Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu adresu ir laiku pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

15.1. paraiška, kurioje nurodoma:

15.1.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

15.1.2. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

15.1.3. sąskaita, į kurią pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

15.1.4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

15.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

15.3. pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai;

15.4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

16. Konkurso dalyviai registruojami turto nuomos konkurso dalyvių registracijos pažymoje, nurodant: konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko gavimo datą ir tikslų laiką (minučių tikslumu), konkurso dalyvio pavadinimą, bei ant voko nurodant registravimo eilės numerį. Konkurso dalyvius registruoja komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys arba turto valdytojo įgaliotas atstovas. Pasibaigus konkurso dalyvių registravimo laikui, tai pažymima registravimo pažymoje.

17. Konkurso dalyviui išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvauja registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodomas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data, laikas.

18. Asmenys neregistruojami konkurso dalyviais, jeigu:

18.1. pateiktas neužklijuotas vokas;

18.2. vokas pateiktas pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui;

18.3. pagal užrašą ant užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti Savivaldybės turto;

18.4. nurodžius trūkumus, jie nėra ištaisomi dokumentų registravimo metu.

19. Jeigu dėl tvarkos aprašo 18.1–18.4 papunkčiuose nurodytų priežasčių asmenys neregistruojami konkurso dalyviais, jiems ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo dienos dokumentai išsiunčiami registruotu laišku.

20. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę:

20.1. atšaukti pateiktą paraišką. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą parašką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui;

20.2. atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką kartu su kitais tvarkos aprašo 15 punkte nurodytais dokumentais. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Atšaukta paraiška, pateikti dokumentai, grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.

21. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIEŠO NUOMOS KONKURSO VYKDYMAS

 

22. Viešas nuomos konkursas vykdomas jo sąlygose numatyto komisijos posėdžio metu. Iki komisijos posėdžio pradžios komisijos nariai turi pasirašyti nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas. Deklaracijos saugomos nuomos konkursui skirtoje byloje. Komisijos narių dalyvavimas komisijos posėdyje yra būtinas. Neatvykimas į komisijos posėdį turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai.

23. Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai, turintys konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

24. Komisijos posėdžio metu konkurso dalyviai įsitikina, kad vokai su dokumentais nepažeisti, komisijos pirmininkas atplėšia vokus, nepažeisdamas voko užklijavimo juostos. Komisijos nariai, nustatę, kad konkurso dalyvių vokuose yra visi tvarkos aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai, o paraiškose nurodyta visa reikiama informacija, skelbia konkurso dalyvių siūlomus Savivaldybės turto nuompinigių dydžius.

25. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį patį (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, kurio pateiktas vokas anksčiau įregistruotas konkurso dalyvių registracijos pažymoje.

26. Kai konkursą laimi didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į komisijos posėdį neatvykęs konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo dienos, turto valdytojas registruotu ar elektroniniu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma tiksli data ir laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis, taip pat nurodoma galimybė konkurso laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojami raštu (išsiunčiami pranešimai) per 7 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo dienos.

27. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos apie tai informuoti turto valdytoją ir suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti nuomos sutartį arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį ir jam išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis.

28. Jeigu dalyvauti konkurse užsiregistruoja tik vienas konkurso dalyvis, o jo pateikti dokumentai atitinka tvarkos aprašo 15 punkto reikalavimus ir jis pasiūlo Savivaldybės turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, konkurso dalyvis pripažįstamas konkurso laimėtoju.

29. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlo nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, ir (ar) buvo pateikiami ne visi tvarkos aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

30. Jeigu tvarkos aprašo 29 punkte nustatytais atvejais konkursas du kartus paskelbtas neįvykusiu, komisija skelbiant trečią to paties turto nuomos konkursą pradinį nuompinigių dydį gali sumažinti iki 30 procentų nuo prieš jį skelbtame konkurse nustatyto pradinio nuompinigių dydžio. Skelbiant to paties turto nuomos konkursą ketvirtą ar daugiau kartų, pradinį turto nuompinigių dydį nustato sprendimą dėl turto nuomos priėmęs subjektas.

31. Konkurso dalyviams, kurie nelaimėjo konkurso, arba tvarkos aprašo 29 punkte nurodytu atveju konkursą paskelbus neįvykusiu, turto valdytojas per 10 darbo dienų po komisijos protokolo pasirašymo dienos grąžina pradinius įnašus į sąskaitas, nurodytas konkurso dalyvių dokumentuose.

32. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į Savivaldybės turto nuompinigius.

33. Savivaldybės turto valdytojas bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu:

33.1. atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;

33.2. paskelbus konkursą paaiškėjo, kad Savivaldybės turto nuoma negalima. 

34. Apie turto nuomos konkurso nutraukimą nurodant priežastį skelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt arba įstaigos interneto svetainėje. Jeigu konkursas nutraukiamas prasidėjus konkursui, apie jo nutraukimą ir / ar numatomus tolesnius veiksmus papildomai raštu informuojamas kiekvienas voką pateikęs konkurso dalyvis. Konkurso dalyvių sumokėtas pradinis įnašas jiems grąžinamas per 10 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkursą priėmimo dienos.

35. Paskelbti Savivaldybės turto nuompinigių dydžiai, juos pasiūlę konkurso dalyviai, konkurso rezultatai įrašomi komisijos protokole, kurį ne vėliau kaip kitą dieną po komisijos posėdžio dienos pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Komisijos nariai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, savo atskirąją nuomonę gali įrašyti protokole.

36. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai turi teisę susipažinti su komisijos protokolu.

 

III SKYRIUS

TURTO NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

37. Sprendimą dėl Savivaldybės turto nuomos ne konkurso būdu priima:

37.1. tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nustatytais atvejais – turto valdytojas;

37.2. tvarkos aprašo 5.2–5.6 papunkčiuose – Savivaldybės taryba.

38. Savivaldybės turtas ne konkurso būdu išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

39. Subjektai, norėdami be konkurso išsinuomoti Savivaldybės turtą, turi pateikti turto valdytojui (tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nustatytais atvejais) arba Savivaldybės administracijai (tvarkos aprašo 5.2–5.6 papunkčiuose nustatytais atvejais):

39.1. prašymą, kuriame nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas; kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;  pageidaujamo išsinuomoti turto duomenys; turto naudojimo paskirtis (tikslas); turto naudojimo terminas, laikotarpis;

39.2. tvarkos aprašo 5 punkte nustatytas sąlygas patvirtinančius dokumentus (pvz., dokumentus, patvirtinančius, kad turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti išnuomotas ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose).

39.3. įsipareigojimą, kad prieš pasirašydamas nuomos sutartį sumokės už visą nuomos laikotarpį (taikoma tik tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nustatytais atvejais);

39.4. įsipareigojimą, kad prieš pasirašydamas nuomos sutartį sumokės nuomos mokestį už 3 mėnesius, kuris liks nuomotojui kaip sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas iki sutarties termino pasibaigimo ar jos nutraukimo prieš terminą su sąlyga, kad nuomininkas tinkamai įvykdė sutarties sąlygas (taikoma tik tvarkos aprašo 5.2–5.6 papunkčiuose nustatytais atvejais).

40. Jeigu Savivaldybės turtas išnuomojamas neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ar panašiai), tuomet Savivaldybės turtas išnuomojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

41. Jeigu nagrinėjant prašymą nustatoma, kad subjektas nepateikė visų dokumentų, nurodytų tvarkos aprašo 39 punkte, arba dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės išnuomoti prašomo turto, prašymas atmetamas ir apie tai informuojamas jį pateikęs subjektas (ne vėliau kaip per 20 darbo dienų išsiunčiamas motyvuotas atsakymas).

42. Turto valdytojo įsakyme (tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nustatytais atvejais) arba Savivaldybės tarybos sprendime (tvarkos aprašo 5.2–5.6 papunkčiuose nustatytais atvejais) be konkurso išsinuomoti Savivaldybės turtą turi būti nurodyta: ilgalaikio turto nuomos teisinis pagrindas, informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys), turto naudojimo paskirtis (tikslas), nuompinigių dydis, nuomos terminas, gali būti nurodomas asmuo, įgaliotas pasirašyti nuomos sutartį ir turto perdavimo ir priėmimo aktą.

43. Prie teikiamo pasirašyti/svarstyti teisės akto, nurodyto tvarkos aprašo 42 punkte, projekto pridedami tvarkos aprašo 39 punkte nurodyti dokumentai.

44. Apie priimtą įsakymą/sprendimą subjektas informuojamas raštu per 10 kalendorinių dienų nuo įsakymo/sprendimo priėmimo dienos ir nurodoma data ir laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis.

45. Nuomos sutartis gali būti pasirašoma tik tuo atveju, jei būsimasis nuomininkas pateikia mokėjimo kvitą ar mokėjimo nurodymą, įrodantį, kad yra sumokėtas nuomos mokestis, nurodytas tvarkos aprašo 39.3 ar 39.4 papunktyje.

46. Nuompinigiai apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytomis Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis.

47. Jeigu asmuo (ar jo tinkamai įgaliotas atstovas) neatvyksta pasirašyti turto nuomos sutarties per nurodytą terminą (tvarkos aprašo 44 punktas), laikoma, kad turtas nėra perduotas nuomos pagrindais, o sumokėti nuompinigiai negrąžinami.

48. Jei asmuo, sudaręs turto nuomos sutartį, atsisako pasinaudoti turtu arba juo nepasinaudoja, sumokėti nuompinigiai negrąžinami.

49. Pasibaigus turto nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui, sutartis pasibaigia.

50. Sutartis sudaryta tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nustatytais atvejais, gali būti pratęsiama tik tada, jei:

50.1. bendras (su visais pratęsimais) nuomos terminas pagal šią sutartį yra ne ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų, ir

50.2. turto valdytojas nenaudoja šio turto savo poreikiams, ir

50.3. nėra ketinimo išnuomoti šį Savivaldybės turtą kitam subjektui.

 

IV SKYRIUS

NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS

 

51. Turto valdytojas Savivaldybės turto nuomos sutartį, sudarytą pagal tvarkos aprašo 1 priede nustatytą Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pavyzdinę formą, pasirašo:

51.1. su turto nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu – ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įvykusio nuomos konkurso dienos. Jeigu nuomos konkurse dalyvavo tik vienas dalyvis, kuris pripažintas konkurso laimėtoju, nuomos sutartis gali būti pasirašoma anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų;

51.2. kai turtas išnuomojamas be konkurso, su paraišką išsinuomoti turtą pateikusiu asmeniu – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo/sprendimo priėmimo dienos, o kai siekiama atlikti neatidėliotinus darbus – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po įsakymo priėmimo dienos.

52. Nuomos sutartyje gali būti numatytos ir kitos, nei nustatytos Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pavyzdinėje formoje, sąlygos, neprieštaraujančios teisės aktams.

53. Vienas nuomos sutarties egzempliorius registruojamas nuomos konkursą vykdžiusio subjekto dokumentų valdymo sistemoje.

54. Savivaldybės turtas perduodamas:

54.1. turto nuomos konkurso laimėtojui arba jo įgaliotam atstovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po nuomos sutarties pasirašymo dienos;

54.2. kai turtas išnuomojamas be konkurso – per 5 darbo dienas nuo įsakymo/sprendimo priėmimo dienos, o kai siekiama atlikti neatidėliotinus darbus – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po įsakymo priėmimo dienos.

55. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu, parengtu pagal tvarkos aprašo 2 priede nustatytą formą.

 

V SKYRIUS

NUOMOS SUTARČIŲ VYKDYMO IR TURTO NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

56. Nuomos sutarčių vykdymą kontroliuoja turto valdytojas, Savivaldybės administracijos atveju – atitinkamas struktūrinis (struktūrinis teritorinis) padalinys, kurio žinioje yra nuomojamas turtas.

57. Nuomininkas, pageidaujantis pratęsti nuomos sutartį, raštu kreipiasi į nuomotoją  ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki nuomos termino pabaigos dėl galimybės pratęsti nuomos sutartį naujam terminui.

58. Jeigu nuomininkas tvarkos aprašo 57 punkte nustatyta tvarka nesikreipė dėl nuomos sutarties pratęsimo, turto valdytojas, o Savivaldybės administracijos atveju – atitinkamas struktūrinis (struktūrinis teritorinis) padalinys, informuoja nuomininką apie nuomos sutarties pasibaigimą.  Naujas nuomos konkursas (jeigu skelbiamas) organizuojamas šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

59. Nuomos mokesčio mokėjimą pagal sutartis kontroliuoja Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius arba įstaigos, kuri išnuomojo turtą, finansininkas.

60. Jeigu nuomininkas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir ilgiau kaip du mėnesius nemoka nuomos mokesčio ir/ar neatsiskaito už komunalines paslaugas, mokesčio mokėjimo kontrolę atliekantys asmenys du kartus, ne mažesniais nei 5 darbo dienų intervalais, išsiunčia priminimus dėl skolų ir delspinigių sumokėjimo.

61. Nuomininkui po priminimų pateikimo nesumokėjus skolos ir delspinigių, Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius parengia reikalingus dokumentus ir perduoda juos Savivaldybės administracijos Juridiniam ir personalo skyriui. Savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius parengia dokumentus dėl skolų ir delspinigių išieškojimo ir / arba iškeldinimo, ir / arba sutarties nutraukimo teismine tvarka.

62. Jeigu turtą išnuomojo įstaiga, nuomos mokesčio mokėjimo kontrolę atliekantis asmuo apie delspinigių ir skolos nesumokėjimą informuoja įstaigos vadovą, kuris inicijuoja delspinigių ir skolos išieškojimą ir / arba iškeldinimą, ir / arba sutarties nutraukimą teismine tvarka.

 

VI SKYRIUS

NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS, SAVIVALDYBĖS TURTO GRĄŽINIMAS

 

63. Išnuomotas Savivaldybės turtas grąžinamas be atskiro Savivaldybės tarybos sprendimo/ turto valdytojo įsakymo nuomotojui ir nuomininkui pasirašant susitarimą dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo ir Turto perdavimo (grąžinimo) ir priėmimo aktą.

64. Savivaldybės turto nuomos sutartis gali būti nutraukta sutartyje numatytais pagrindais be atskiro Savivaldybės tarybos sprendimo ar  turto valdytojo įsakymo.

65. Pasibaigus sutarties terminui arba nutraukus sutartį vienašališkai pasirašomas Turto perdavimo (grąžinimo) ir priėmimo aktas.

66. Nuomininkas, grąžindamas Administracijos išnuomotą turtą, Turto perdavimo (grąžinimo) ir priėmimo aktą turi suderinti su Savivaldybės seniūnijos, kurioje yra išnuomotas turtas, seniūnu.

67. Nuomotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartyse nustatyta tvarka vienašališkai nutraukia Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis su nuomininkais, kurie pažeidė nuomos sutartį ir nepašalino pažeidimų per nustatytą terminą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Nuomininkas savo lėšomis atlikti išsinuomoto Savivaldybės turto kapitalinio remonto, rekonstravimo darbus arba patalpų perplanavimą gali tik gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą vykdyti statybos darbus pagal parengtą statinio projektą (projektinius pasiūlymus).

69. Jei teisės aktų nustatyta tvarka atlikus Savivaldybės turto statybos (naujo statinio statybos užbaigimas), kapitalinio remonto, rekonstravimo darbus arba patalpų perplanavimą, pasikeičia išnuomoto turto kadastro duomenys, Administracijos direktorius pasirašo susitarimą dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pakeitimo ir nurodomi Nekilnojamojo turto registre naujai įregistruoti išnuomoto Savivaldybės turto duomenys.

70. Šiame tvarkos apraše nustatyta tvarka savo lėšomis atlikęs remonto darbus, nuomininkas privalo juos įforminti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

71. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą Savivaldybės turtą. Jis gali dalyvauti parduodant šį turtą teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Sprendimą subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis, perleisti nuomininko teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties, įkeisti nuomos teisę, perduoti ją kaip turtinį įnašą ar kitaip ją suvaržyti priima Savivaldybės taryba.

73. Nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

74. Jei nuomos sutartis buvo sudaryta trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui (išskyrus tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nustatytus atvejus), tai nuomos sutartį gali pratęsti Savivaldybės administracijos direktorius neviršydamas bendro 10 metų termino. Jeigu nuomos sutartis buvo sudaryta įstaigos vadovo, leidimą pratęsti nuomos sutartį duoda Savivaldybės administracijos direktorius neviršydamas bendro 10 metų termino.

75. Nuomininkui nustatytu laiku nesumokėjus nuompinigių yra skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

76. Jeigu nuomininkas atsisako dalies nuomojamų patalpų, atskiro Savivaldybės tarybos sprendimo/turto valdytojo įsakymo dėl nuomojamų patalpų ploto sumažinimo nereikia. Tokiu atveju Administracijos direktorius/turto valdytojas pasirašo Susitarimą dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pakeitimo ir Turto perdavimo (grąžinimo) ir priėmimo aktą.

77. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-205, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22497

 

 

Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto

nuomos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinė sutarties forma)

 

SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS

SUTARTIS

 

______________ Nr.____________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

________________________________ (toliau – Nuomotojas), kodas __________,

(perduodančios turtą savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas ir kodas)

buveinė ________________, atstovaujamas (-a) ________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

veikiantis (-i) pagal _____________________________________________________________, ir

( institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

_____________________________ (toliau – Nuomininkas), asmens kodas arba įstaigos kodas

_______________________________________, gyvenantis adresu ____________________ , arba

atstovaujamas ________________________, veikiantis pagal _____________________________ ,

vadovaudamiesi Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 20 _____ m. __________ d. sprendimu Nr. __________________ ir  _____________ patalpų, esančių ________________________________,

nuomos konkurso komisijos protokolu Nr. _____________, arba vadovaudamiesi Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (ar turto valdytojo) 20 ______ m. ______________ d. įsakymu Nr. _______, sudarė šią Savivaldybės turto nuomos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje nuomotojas ir nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis.

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti Nuomininkui Pasvalio rajono savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą (toliau – patalpas arba turtą) –______________________________________________________________________________

(nuomojamo objekto adresas, trumpas apibūdinimas, bendrasis  plotas, patalpų indeksai, unikalus numeris, teisinės registracijos Nr. ir kt.)

 

naudoti ir laikinai jį valdyti už nuomos mokestį, o Nuomininkas įsipareigoja priimti turtą ir už jį mokėti nuomos mokestį.

1.2. Turtas skirtas ___________________________________________veiklai vykdyti.

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

 

II. NUOMOS TERMINAS

 

2.1. Turto nuomos terminas nustatomas ____________ nuo turto perdavimo ir priėmimo

(skaičiais ir žodžiais)

akto pasirašymo dienos.

 

III. NUOMOS MOKESTIS

 

 

3.1. Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui nuompinigius – _______ Eur už 1 kvadratinį metrą per mėnesį, iš viso _________ Eur (suma žodžiais) per mėnesį už nuomojamą plotą. Nuomininkui, kuris turtą nuomoja ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus, nuompinigių dydį Nuomotojas gali perskaičiuoti kiekvienų kalendorinių metų pradžioje teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.2. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį / kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos / einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

3.3. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį apmoka sąskaitas už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas (kiekvienu individualiu atveju surašomi mokesčiai ir atsiskaitymas už juos).

3.4. Nuomininkas nuomotojo ir (arba) paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas už Sutarties 3.3 papunktyje nurodytas paslaugas apmoka per 10 darbo dienų nuo sąskaitų gavimo arba pagal atskirą susitarimą.

3.5. Nuompinigiai ir mokėjimai už Sutarties 3.3 papunktyje nurodytas paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

 

 

IV. ŠALIŲ PAREIGOS

 

4.1. Nuomotojas įsipareigoja:

4.1.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos perduoti 1 punkte nurodytą turtą pagal Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą;

4.1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai;

4.1.3. informuoti nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie trukdytų nuomininko veiklai, per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo; nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta ne dėl nuomotojo kaltės;

4.1.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš nuomininko turtą.

4.2. Nuomotojas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti išnuomotą turtą, taip pat turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

4.3. Nuomininkas įsipareigoja:

4.3.1. savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre ir pateikti įregistravimo faktą patvirtinančius dokumentus Nuomotojui. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, tokia pat tvarka išregistruoti sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

4.3.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo priimti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;

4.3.3. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitus pagal Sutartį priklausančias įmokas ir mokesčius;

4.3.4. naudoti turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, vadovautis nustatytais šios paskirties turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti turtą nuo sugadinimo, dingimo;

4.3.5. sudaryti nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;

4.3.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, perduoti turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas nuomininkui, atsižvelgdamas į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais, kurių negalima atskirti nepadarant žalos turtui; nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, todėl nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą.

4.3.7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį dėl žemės nuomos sutarties sudarymo; sudarytą sutartį užregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo raštu informuoti Nuomotoją.

4.4. Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

4.5. Nuomininkas be rašytinio nuomotojo sutikimo neturi teisės subnuomoti turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, įkeisti turto nuomos teisės ar perduoti jos kaip turtinio įnašo kuriam nors trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų turto nuomos teisių.

4.6. Sutartis nesuteikia nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių.

4.7. Nuomininkui draudžiama be rašytinio nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus. Nuomininkas turi teisę be išankstinio nuomotojo sutikimo savo lėšomis atlikti turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad turtą būtų galima naudoti pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, su sąlyga, kad tokie pertvarkymai nesusiję su statinio rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

 

5.1. Nuomininkui šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus nuompinigių yra skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Už nuomojamo turto pabloginimą Nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja, iki visiškai ir tinkamai įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.

6.2. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų. Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja nuomininką apie siūlymą sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos terminą, nuomos mokestį ir kitas nuomos sąlygas, kurias nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis.

6.3. Nuomininkas neturės pirmenybės teisės sudaryti naujos turto nuomos sutarties papildomam terminui, jeigu nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus pareiškęs nuomininkui bent vieną pagrįstą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo. Tokiu atveju, pasibaigus turto nuomos terminui, nuomotojas turės teisę (tačiau neprivalės) pasiūlyti nuomininkui išsinuomoti turtą tokiomis pat ar naujomis nuomotojo nuožiūra nurodytomis sąlygomis ir terminais.

6.4. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti Sutarties šalių.

6.5. Ši Sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta:

6.5.1. pasibaigus nuomos terminui;

6.5.2. Sutarties šalių susitarimu;

6.5.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka;

6.5.4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai išnuomoto turto reikia savivaldybės funkcijoms atlikti.

 

VII. NENUGALIMOS JĖGOS (Force Majeure) APLINKYBĖS

 

7.1. Nė viena šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

7.2. Jeigu kuri nors šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jeigu nuomotojas raštu nenurodo kitaip, nuomininkas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų, kaip vykdyti savo įsipareigojimus, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo.

7.3. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, viena iš šalių turi teisę Sutartį nutraukti įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jeigu praėjus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1. Papildomos sąlygos (nurodyti kitas teisės aktams neprieštaraujančias sąlygas).

8.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

8.4. Sutarties priedai:

8.4.1. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;

8.4.2. kiti nuomojamo valstybės materialiojo turto dokumentai ir priedai.

 

IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI:

 

Nuomotojas

Nuomininkas

Pavadinimas

Pavadinimas (fizinio asmens vardas ir pavardė)

Adresas

Adresas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens kodas

Atsiskaitomoji banko sąskaita

Atsiskaitomoji banko sąskaita

Nuomotojo vardu

Nuomininko vardu

________________________

________________________

A.V.

A.V.

(Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose.)

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto

nuomos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto pavyzdinė forma)

 

SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO perdavimo IR

PRIĖMIMO AKTAS

 

______________ Nr.____________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

(Nuomotojas ___________________________________________________________________ ,

(turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas)

atstovaujamas __________________________________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal _________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

perduoda, o nuomininkas _________________________________________________________ ,

(teisinė forma, pavadinimas, registracijos numeris ir adresas, jeigu nuomininkas yra

______________________________________________________________________________ ,

juridinis asmuo, arba vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)

atstovaujamas __________________________________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal _________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

remdamiesi _____m. ____d. sudaryta Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartimi Nr.       ,

perduoda ir priima savivaldybės materialųjį turtą – ______________________________________

(perduodamo valstybės turto pavadinimas, adresas,

______________________________________________________________________________ .

unikalus ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris, turto būklė ir pan.)

 

Perdavė

________________________________                                                      _______________

(nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

A.V.

Priėmė

_________________________________                                                   _______________

(nuomininko ar jo atstovo pareigų pavadinimas)                  (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

A.V. (Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose.)

A. V.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-138, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17549

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-205, 2020-10-28, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22497

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo