Suvestinė redakcija nuo 2022-02-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03388

 

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL Informacijos APIE PAŽEIDIMUS VALSTYBINĖJE LIGONIŲ KASOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINĖSE LIGONIŲ KASOSE TEIKIMO TVARKOS Aprašo patvirtinimo

 

2022 m. vasario 23 d. Nr. 1K-86

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei atsižvelgdamas į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas:

1T v i r t i n u  Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P a v e d u  Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjui, atsakingam už korupcijos prevenciją, vykdyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintame apraše nustatytas kompetentingo subjekto funkcijas. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Gintaras Kacevičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriaus 2022 m. vasario 23 d.

įsakymu Nr. 1K-86

 

 

Informacijos APIE PAŽEIDIMUS VALSTYBINĖJE LIGONIŲ KASOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR TERITORINĖSE LIGONIŲ KASOSE TEIKIMO TVARKOS AprašAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gautos informacijos apie Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) ir teritorinėse ligonių kasose (toliau Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos kartu – ligonių kasos) galimai rengiamus, daromus ar padarytus teisės pažeidimus, nustatytus Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 7 dalyje ir 3 straipsnio 2 dalyje (toliau – pažeidimai), pateikimo, priėmimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

 

2. Informacijos apie pažeidimus pateikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, atlyginimo ir kompensavimo tvarka nustatyti Įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).

 

3. Pranešimai apie pažeidimus Valstybinėje ligonių kasoje priimami, registruojami, nagrinėjami ir pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Vyriausybės nutarimu, Aprašu ir kitais teisės aktais.

 

4. Aprašo nuostatos taikomos nagrinėjant pranešimus apie pažeidimus, rengiamus, daromus ar padarytus iki Įstatymo įsigaliojimo ir po Įstatymo įsigaliojimo.

 

5. Apraše vartojamos sąvokos:

 

5.1. Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo fizinis asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą ligonių kasose, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su ligonių kasomis arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikęs savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, įskaitant savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus, arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

 

5.2. Kompetentingas subjektas – Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, asmenų grupė ar specialus padalinys, kurie administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, pagal kompetenciją nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą ir atlieka kitas Vyriausybės nutarime numatytas funkcijas.

 

5.3. Pažeidimas – ligonių kasose galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, susijęs su Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sritimis, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su ligonių kasomis (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

5.4. Pranešimas – Apraše nustatytos formos reikalavimus atitinkantis arba laisvos formos kreipimasis (nurodant, kad vadovaujamasi Įstatymu), kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį Apraše nustatytus požymius.  

 

5.5Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – Apraše nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus ligonių kasose teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

 

5.6.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme ir Vyriausybės nutarime.

 

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

6.       Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Valstybinei ligonių kasai, turi teisę tai atlikti šiais būdais:

 

6.1. elektroninio pašto adresu pranesk@vlk.lt atsiųsdamas užpildytą pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 1 priedas) arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi nurodyti, kad teikia šį pranešimą vadovaudamasis Įstatymu, nurodyti jam žinomą informaciją apie konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes, fizinį ar juridinį asmenį (-is), kuris (-ie) galimai rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą arba yra siejamas (-i) su tuo pažeidimu, sužinojimo apie pažeidimą datą, taip pat nurodyti, ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas, nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, siejančius ar siejusius su Valstybine ligonių kasa tarnybos, darbo santykius ar sutartinius santykius (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kitus ikisutartinius santykius, gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti. Jei įmanoma, prie pranešimo pridedami rašytiniai ar kitokie turimi duomenys apie pažeidimą;

6.2. paštu Valstybinei ligonių kasai (adresu Europos aikštė 1, 03505 Vilnius) atsiųsdamas užpildytą pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 1 priedas) arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 6.1 papunktyje nurodyta informacija. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti dedama žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

6.3. žodžiu, tiesiogiai atvykęs į Valstybinę ligonių kasą pas kompetentingą subjektą (adresu Europos aikštė 1, Vilnius). Šiuo atveju kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę užfiksuoti susitikimą – daryti pokalbio įrašą ir jį išsaugoti patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją, arba užpildyti pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 1 priedas) su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“. Asmeniui suteikiama galimybė patikrinti ir ištaisyti nurodytoje formoje pateiktą informaciją ir išreikšti savo sutikimą šią formą pasirašant.

7Pranešimas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomai ir pateikiamas pasirašytas. Jei nesilaikoma šio reikalavimo, pranešimas neregistruojamas ir netiriamas.

 

8Pranešimus apie pažeidimus priima kompetentingas subjektas. Siekiant užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir su juo susijusių duomenų konfidencialumą, pranešimas registruojamas Dokumentų valdymo sistemoje Valstybinės ligonių kasos dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2015 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 1K-40 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų valdymo taisyklės), nustatyta tvarka. Gautą informaciją, susijusią su Įstatymo nuostatų įgyvendinimu, kompetentingas subjektas darbuotojui, atsakingam už dokumentų registravimą, pateikia užkoduotą. Darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą, užregistruoja šį dokumentą ir priskiria jį kompetentingam subjektui. Dokumentų valdymo sistemoje saugomi nuskenuoti tik užkoduoti dokumentai, jų kodą saugo kompetentingas subjektas.  

 

9.    Jei pranešimas apie pažeidimą ligonių kasose buvo gautas kitu būdu, nei nurodyta Aprašo 6 punkte, jis Valstybinėje ligonių kasoje Dokumentų valdymo taisyklėse nustatyta tvarka neregistruojamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio pranešimo gavimo dienos persiunčiamas Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu (jeigu pranešimas buvo gautas elektroniniu paštu) arba užklijuotame voke perduodamas kompetentingam subjektui (jeigu pranešimas buvo gautas raštu). Kitu elektroninio pašto adresu, negu nurodyta Aprašo 6.1 papunktyje, gauta ir persiųsta arba kompetentingam subjektui perduota informacija apie pažeidimą turi būti nedelsiant ištrinta.

 

10.     Jeigu Dokumentų valdymo taisyklių ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jis atitinka Aprašo 6.1 papunktyje nustatytą laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, apie tai nedelsiant informuojamas kompetentingas subjektas. Šio punkto nustatyta tvarka užregistruotas prašymas, pareiškimas ar skundas, atitinkantis Aprašo 6.1 papunktyje nurodytas sąlygas, perduodamas kompetentingam subjektui, nedelsiant pašalinant prašymo, pareiškimo ar skundo ir jį pateikusio asmens duomenis iš Dokumentų valdymo sistemos, žurnalų ir kitų laikmenų. Jeigu prašymas, pareiškimas ar skundas buvo perduotas nagrinėti vykdytojui, jis pašalinamas iš to vykdytojo kompiuterio ar kitų laikmenų, taip pat sunaikinamos pranešimo duomenų kopijos, jeigu tokios buvo darytos.

 

11.     Valstybinei ligonių kasai gavus Lietuvos Respublikos prokuratūros persiųstą raštą apie pažeidimą, kurio Lietuvos Respublikos prokuratūra neįgaliota tirti, kai Lietuvos Respublikos prokuratūra yra pripažinusi informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju arba kai Lietuvos Respublikos prokuratūra nepripažino informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pranešėju ir informaciją apie pažeidimą persiuntė vadovaudamasi Įstatymu, gautas raštas ir jo priedai (jei yra) Dokumentų valdymo sistemoje neregistruojami. Šiame punkte nurodyti dokumentai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos perduodami kompetentingam subjektui ir registruojami Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

 

12.     Valstybės ar savivaldybės institucijos susirašinėja dėl nustatytų pažeidimų ligonių kasose ar pranešimų tyrimų tik su kompetentingu subjektu, pateikdamos informaciją elektroninio pašto adresu pranesk@vlk.lt arba siųsdamos pranešimą paštu Valstybinei ligonių kasai adresu Europos aikštė 1, 03505 Vilnius. Po adresato pavadinimu turi būti dedama žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

 

13.     Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu gauta ir išsiųsta informacija saugoma tris mėnesius nuo jos išsiuntimo ar gavimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, informacija ištrinama.

 

14.     Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

 

14.1pažeidimas turi esminės reikšmės viešajam interesui;

 

14.2būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali būti padaryta didelė žala;

14.3ligonių kasoms vadovaujantys, su ligonių kasomis darbo, tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys arba kompetentingas subjektas patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

 

14.4. informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;

 

14.5. yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens anonimiškumas ar konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti, arba informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui bus daromas neigiamas poveikis;

 

14.6. asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su ligonių kasomis nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai;

14.7. kai asmeniui tampa žinomi galbūt rengiamos daryti, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos požymiai.  

15. Kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos turi pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, kad jo pateikta informacija buvo gauta. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, nėra informuojamas apie pateiktos informacijos gavimą, jei jis išreiškė valią jo neinformuoti apie informacijos apie pažeidimą gavimą ar tokios informacijos gavimo patvirtinimas sukeltų pavojų jo konfidencialumui.

 

 

III SKYRIUS

PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, TYRIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

16.     Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įvertina vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu asmens pateiktą ir užregistruotą pranešimą šiais aspektais:

 

16.1ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo nėra anoniminis;

 

16.2ar Valstybinė ligonių kasa yra įgaliota tirti asmens pranešime pateiktą informaciją;

 

16.3. ar asmuo pageidauja, kad jam būtų suteiktas pranešėjo statusas.

 

17.     Kompetentingas subjektas, įvertinęs vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu asmens pateiktą ir užregistruotą pranešimą, priima vieną šių sprendimų:

 

17.1nustatęs, kad asmuo pateikė Aprašo 1 priede nustatytos formos pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame pateikiama Aprašo 6.1 papunktyje nurodyta informacija, ir įvertinęs, kad Valstybinė ligonių kasa yra įgaliota tirti asmens pranešime pateiktą informaciją, priima sprendimą nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos persiunčia pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai, prašydamas spręsti klausimą dėl pranešėjo statuso asmeniui suteikimo;

 

17.2nustatęs, kad asmuo pateikė Aprašo 1 priede nustatytos formos pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame pateikiama Aprašo 6.1 papunktyje nurodyta informacija, ir įvertinęs, kad Valstybinė ligonių kasa nėra kompetentinga ją vertinti, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos persiunčia pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui; 

 

17.3nustatęs, kad pranešimas pateiktas anonimiškai arba asmuo nepageidauja įgyti pranešėjo statuso, o pagal pranešime nurodytą informaciją yra pagrindo manyti, kad galbūt buvo padarytas kitas, Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje neapibrėžtas teisės aktų pažeidimas, ir įvertinęs, kad šį pažeidimą teisės aktų nustatyta tvarka yra įgaliota tirti Valstybinė ligonių kasa, priima sprendimą nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą. Jeigu kompetentingas subjektas priima sprendimą, kad Valstybinė ligonių kasa nėra įgaliota tirti pranešime nurodyto (-ų) pažeidimo (-ų), jis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, persiunčia pranešimą kitai institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui (išskyrus tuos atvejus, kai pranešimas pateikiamas anonimiškai);    

 

17.4nenagrinėti Aprašo 17.3 papunktyje nurodytos informacijos apie pažeidimą, o apie priimtą sprendimą ir jo motyvus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, kai:

 

17.4.1. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija, informacija yra abstrakti, pagrįsta bendrojo pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

 

17.4.2. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, nors prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas;

17.4.3. yra žinoma, kad informaciją apie pažeidimą gavo ir nagrinėja kita institucija.

 

18.  Kompetentingas subjektas, gavęs Aprašo 6 ir 11 punktuose nurodytą informaciją apie pažeidimą, organizuoja jo tyrimą, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės ligonių kasos veiklą ir nustatančiais tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų, profesinės etikos normų pažeidimų tyrimo tvarką. Kompetentingas subjektas prireikus turi teisę kreiptis (pateikiama nuasmeninta informacija) į atitinkamos ligonių kasos direktorių dėl tarnybinio nusižengimo, darbo pareigų pažeidimo tyrimo komisijos sudarymo arba kreiptis (pateikiama nuasmeninta informacija) į ligonių kasų profesinės etikos komisijas dėl galimai padaryto profesinės etikos pažeidimo tyrimo.

 

19.  Kompetentingas subjektas, išnagrinėjęs jam pateiktą informaciją apie pažeidimą ir priėmęs Aprašo 17.1 ar 17.4 papunktyje nurodytus sprendimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo minėtos informacijos gavimo dienos turi pranešti informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui ar pranešėjui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą) arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti.

20Jeigu paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, kurių anksčiau nebuvo arba kurios nebuvo žinomos priimant sprendimą nenagrinėti gautos informacijos apie pažeidimą,  kompetentingas subjektas gali priimti sprendimą nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimą. Apie sprendimą nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimą ir jo motyvus kompetentingas subjektas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį.

21. Kompetentingas subjektas, gavęs Aprašo 11 punkte nurodytą informaciją arba priėmęs Aprašo 17.1 papunktyje ar 18 punkte nurodytą sprendimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja Lietuvos Respublikos prokuratūrą apie nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, o jeigu Lietuvos Respublikos prokuratūra nepripažino Aprašo 11 punkte nurodytą informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pranešėju – ir informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį. 

 

22.  Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją ir Lietuvos Respublikos prokuratūrą apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustatęs pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją apie pažeidimą padariusiam (-iems) asmeniui (-ims) taikytą atsakomybę.

 

 

IV skyrius

KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS  

 

 

23. Kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, taip pat pranešėjo ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus Įstatymo nustatytus atvejus.

 

24. Jeigu asmuo pranešimą apie pažeidimą, atitinkantį Įstatymo nuostatas, pateikia nesilaikydamas Aprašo 6 punkto reikalavimų, kompetentingas subjektas užtikrina tokio asmens konfidencialumą nuo pranešimo gavimo Aprašo 9 ir 10 punktuose nustatyta tvarka dienos.

 

25. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su ja susiję duomenys (dokumentai, įrašai) būtų saugomi, kad su šiais duomenimis galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys, pasirašę nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 2 priedas).

 

26.  Valstybinės ligonių kasos darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo pateiktų duomenų arba gali sužinoti juos pateikusio asmens duomenis (Dokumentų valdymo skyriaus, Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų priežiūros skyriaus ir kt. darbuotojai), yra supažindinami su atsakomybe už Įstatymo ir (ar) kitų teisės aktų nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų tretiesiems asmenims, pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.

 

27.  Ligonių kasų darbuotojai, kuriems tapo žinomi informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo asmens duomenys ir (ar) tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti šios informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek tarnybos (darbo) metu, tiek po jo.

 

28. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, jei to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo ar pranešėjas arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.  

29.  Susirašinėjimą, susijusį su gauta informacija apie pažeidimą, kuriai taikomi Įstatymo reikalavimai, vykdo kompetentingas subjektas elektroninio ryšio kanalais. Siunčiamų dokumentų lydraščius (be pridedamų dokumentų) Dokumentų valdymo sistemoje rengia ir teikia pasirašyti kompetentingas subjektas. Gaunami ir siunčiami raštai Dokumentų valdymo sistemoje saugomi nuskenuoti, į šią sistemą įkeliami tik užkoduoti dokumentai, kurių kodą saugo kompetentingas subjektas.  

 

30.  Siunčiant elektroniniu paštu Aprašo 29 punkte nurodytus raštus, naudojamasi Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Siunčiant nurodytus raštus paštu, užklijuotas vokas įteikiamas Dokumentų valdymo skyriui išsiųsti. Atsakymai į kompetentingo subjekto raštus, susijusius su Įstatymo nuostatų įgyvendinimu, turi būti teikiami Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu arba paštu Valstybinei ligonių kasai adresu Europos aikštė 1, 03505 Vilnius, užklijuotame voke su žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

 

31.  Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Valstybinėje ligonių kasoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

 

32.   Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo konfidencialumas turi būti užtikrinamas viešojo administravimo, tarnybinio nusižengimo, darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūrų metu tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su informaciją apie pažeidimą pateikusiu asmeniu ar pranešėju.

33Informacija apie informaciją apie pažeidimus pateikusius asmenis ar pranešėjus, taip pat informacija apie asmenis, susijusius su pažeidimu, ar jų pagalbininkus tyrime nedalyvaujantiems asmenims neteikiama.

 

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34.  Ligonių kasų direktoriams ir darbuotojams draudžiama informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, taip pat jo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems ligonių kasose arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, jo šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių nuo informacijos apie pažeidimą pateikimo momento, daryti neigiamą poveikį pagal Įstatymo 10 straipsnį, nesvarbu, ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

35.  Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo ar pranešėjas dėl Įstatymo taikymo, procedūrų, jam galimo daryti ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, savo teisių gynimo būdų ar priemonių ir kitais klausimais gali konsultuotis su kompetentingu subjektu, taip pat, vadovaudamasis Įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, gali pranešimu kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą dėl jo pripažinimo pranešėju.

 

36. Dokumentus ir įrašus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, ne trumpiau kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo apie pažeidimą saugo kompetentingas subjektas, laikydamasis konfidencialumo reikalavimų ir vadovaudamasis Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1K-35 „Dėl Bylų sudarymo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Valstybinės ligonių kasos direktoriaus tvirtinamu dokumentacijos planu. Informacijos apie pažeidimus saugojimo įstaigoje terminas gali būti pratęstas motyvuotu Lietuvos Respublikos prokuratūros nurodymu.

37. Pranešėjas turi teisę į atlyginimą už vertingą informaciją ir kompensaciją dėl patiriamo neigiamo poveikio ar galimų padarinių dėl jo pateikto pranešimo, taip pat teisę į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

38.  Kompetentingas subjektas iki einamųjų metų kovo 1 d. apibendrina praėjusių metų informacijos apie pažeidimus, kuriai taikomi Įstatymo reikalavimai, gavimo ir nagrinėjimo (kai informacija nagrinėjama pagal Aprašo 11 punktą, 17.1 ir 17.3 papunkčius) nuasmenintus duomenis ir Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje paskelbia statistinius duomenis apie pateiktos informacijos apie pažeidimus atvejus (gautos informacijos apie pažeidimus skaičių, turimą informaciją apie nagrinėjimo rezultatus, kitą apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija).

39. Valstybinės ligonių kasos darbuotojų pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimai saugomi Dokumentų valdymo sistemoje.

 

40. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Aprašo 1 priedas (nauja redakcija pagal 1K-97)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-97, 2022-02-25, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03659

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-97, 2022-02-25, paskelbta TAR 2022-02-25, i. k. 2022-03659

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo