Suvestinė redakcija nuo 2019-08-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-10-24, i. k. 2017-16717

 

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.1.5-2017 „VISUOMENĖS DALYVAVIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIME BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITYJE PROCEDŪRŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 23 d. Nr. 22.3-182

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 9 dalimi,

t v i r t i n u Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                                                               Michail Demčenko

 

PATVIRTINTA

Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos viršininko

2017 m. spalio 23 d.

įsakymu Nr. 22.3-182

 

BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

bsr-1.1.5-2017

 

Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje PROCEDŪRŲ ORGANIZAVIMO tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja visuomenės dalyvavimo Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytų sprendimų branduolinės energetikos srityje priėmime procedūrų organizavimo tvarką.

 

Ii SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS VISUOMENEI APIE BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 391 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ PROCESŲ PRADŽIĄ

 

2.  Informaciją apie Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytų procesų pradžią – apie tai, kad gauta ir priimta nagrinėti paraiška, reikalinga Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti – visuomenei pateikia Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) savo interneto svetainėje ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš ūkio subjekto dienos, išskyrus dėl Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų sprendimų. Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų sprendimų atveju pateikiama informacija apie tai, kad buvo gautas ir suderintas dokumentų pateikimo grafikas (toliau – grafikas) ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo sprendimo suderinti grafiką priėmimo dienos. Apie pagal grafiką nagrinėti VATESI pateiktus dokumentus informuoja ūkio subjektas Reikalavimų 6 punkte nurodyta tvarka.

3.  Vadovaudamasi Reikalavimų 2 punktu, VATESI paskelbia:

3.1.    informaciją apie tai, dėl kurio iš sprendimų branduolinės energetikos srityje, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje, yra gauta ir priimta nagrinėti paraiška;

3.2.    informaciją apie branduolinės energetikos objektą, su kuriuo susijusi veikla, dėl kurios prašoma priimti vieną iš Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytų sprendimų (branduolinės energetikos objekto pavadinimą, jo vietą (adresą, jei jo nėra – apskritį, miestą, rajoną, seniūniją, kaimą, gatvę);

3.3.    pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, buveinę (adresą), kontaktinius duomenis (telefono numerį,  elektroninio pašto adresą ir, jei pareiškėjas jį turi, fakso numerį);

3.4.    pareiškėjo pateiktą ir VATESI suderintą grafiką. Pakeitus grafiką, VATESI per 5 darbo dienas nuo grafiko pakeitimų suderinimo paskelbia atnaujintą grafiką;

3.5.    informaciją apie tai, per kiek laiko turi būti priimamas Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimas, dėl kurio kreipiamasi;

3.6.    kontaktinio VATESI darbuotojo duomenis – vardą ir pavardę, pareigas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

4.  Informaciją apie Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytų procesų pradžią ir galimybę susipažinti su dokumentais, reikalingais Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti (įskaitant dokumentus, teikiamus pagal grafiką), be VATESI taip pat paskelbia ūkio subjektas savo interneto svetainėje. Ūkio subjektas šią informaciją turi teisę papildomai paskelbti ir kitais savo pasirinktais būdais.

5.  Informaciją apie tai, kad pateikta ir priimta nagrinėti paraiška dėl Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalies 1, 3–4 punkte nurodytų sprendimų, ūkio subjektas paskelbia ne vėliau nei per 2 darbo dienas po Reikalavimų 2 punkte nurodyto informacijos pateikimo apie Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytų procesų pradžią.

6.  Informaciją apie tai, kad Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų sprendimų atveju arba kitais atvejais, kai dokumentai teikiami pagal grafiką, pateikti pagal grafiką teikiami dokumentai, ūkio subjektas paskelbia per 5 darbo dienas nuo kiekvieno iš jų pateikimo VATESI dienos (informuojama apie dokumentų pateikimą pirmąjį kartą). Jei kartu teikiama keletas dokumentų, apie juos gali būti informuojama vienu pranešimu. 

7.  Vadovaudamasis Reikalavimų 4–6 punktais, ūkio subjektas paskelbia:

7.1.    informaciją apie tai, dėl kurio iš sprendimų branduolinės energetikos srityje, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje, yra pateikti dokumentai VATESI;

7.2.    informaciją apie branduolinės energetikos objektą, su kuriuo susijusi veikla, dėl kurios prašoma priimti vieną iš Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytų sprendimų (branduolinės energetikos objekto pavadinimą, jo vietą (adresą, jei jo nėra – apskritį, miestą, rajoną, seniūniją, kaimą, gatvę);

7.3.    savo pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, buveinę (adresą), kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir, jei ūkio subjektas jį turi, fakso numerį);

7.4.    informaciją apie tai, kur ir kada galima susipažinti su dokumentais (nurodomas adresas ir asmenų, siekiančių susipažinti su informacija, priėmimo valandos, o tuo atveju, jei su dokumentais suteikiama galimybė susipažinti elektroniniu būdu – elektroninis adresas);

7.5.    informaciją, kokie dokumentai pateikti ir priimti nagrinėti VATESI;

7.6.    terminą, per kurį visuomenė turi teisę pateikti komentarus, informaciją, analizes arba nuomones (toliau – pasiūlymai) ūkio subjektui, kuris negali būti trumpesnis nei Reikalavimų 11 punkte nurodytas terminas;

7.7.    informaciją, reikalingą pasiūlymams pateikti (kokiu adresu (fiziniu ir elektroniniu) arba kokiu būdu (pavyzdžiui, interneto svetainėje) gali būti pateikti pasiūlymai, informaciją, kuri turi būti nurodyta teikiant pasiūlymą arba pasiūlymo pateikimo formą);

7.8.    ūkio subjekto kontaktinio darbuotojo duomenis – vardą ir pavardę, pareigas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

8.  Reikalavimų 3 ir 7 punktuose nurodyta informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.  Informacija ją skelbiančio subjekto sprendimu gali būti paskelbta papildomai ir kitomis kalbomis.

 

III SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 391 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTIEMS SPRENDIMAMS PRIIMTI REIKALINGAIS DOKUMENTAIS ORGANIZAVIMAS Ir atsaKymų dėl pasiūlymų pateikimas

 

9.  Galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, reikalingais Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti, kurie ūkio subjekto yra pateikti VATESI ir jos priimti nagrinėti, sudaro šiuos dokumentus pateikęs ūkio subjektas.

10.  Ūkio subjektas privalo sudaryti galimybę su dokumentais susipažinti savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama vykdyti su Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytais sprendimais susijusi veikla, teritorijoje ir (ar) privalo sudaryti galimybę su dokumentais susipažinti elektroniniu būdu (dokumentų pateikimo būdas pasirenkamas ūkio subjekto sprendimu).

11.   Visuomenė turi teisę susipažinti su Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti reikalingais dokumentais ir pateikti pasiūlymus ūkio subjektui per 1 mėnesį po informacijos visuomenei pateikimo apie Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytų procesų pradžią (Reikalavimų 2 punkte nurodytos informacijos paskelbimo dienos), o tais atvejais, kai dokumentai teikiami pagal grafiką, – per 1 mėnesį po informacijos apie dokumentų pateikimą VATESI paskelbimo (Reikalavimų 6 punkte nurodytos informacijos paskelbimo dienos).

12. Tais atvejais, kai taikytinas Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 49 punktas, pareiškėjas turi visuomenei leisti susipažinti su dokumentais, tačiau nurodyti, kad jie pakartotinai su paraiška neteikiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 22.3-186, 2019-08-06, paskelbta TAR 2019-08-06, i. k. 2019-12909

 

13.       Pasiūlymai dėl dokumentų, reikalingų Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti, teikiami raštu ūkio subjektui. Teikiant pasiūlymą nurodoma:

13.1.  jei tai yra fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;

13.2.  jei tai yra juridinis asmuo – pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą;

13.3.  jei pasiūlymą pateikia pasiūlymą teikiančio asmens atstovas – atstovo vardas, pavardė, adresas (jeigu atstovas yra fizinis asmuo), pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas (jeigu atstovas yra juridinis asmuo), atstovavimą liudijantis dokumentas, asmuo, kurio vardu jis kreipiasi, ir kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), nurodant, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

14.   Visuomenės pasiūlymai ūkio subjektui teikiami raštu šiais būdais: paštu, faksu (jei ūkio subjektas jį turi), elektroniniu paštu, interneto svetainėje (tais atvejais, jei tokią galimybę sudaro ūkio subjektas), įteikiami asmeniškai ar kitais būdais. Jei fizinis asmuo dėl negalėjimo rašyti negali pateikti pasiūlymų raštu, toks asmuo gali pateikti pasiūlymus žodžiu, kurie yra užfiksuoti (pavyzdžiui, pateikti garso arba vaizdo įrašą) arba, jei asmuo negali užfiksuoti pasiūlymų pats, užfiksuojami (pavyzdžiui, atvykus pas ūkio subjektą padaromas garso arba vaizdo įrašas). Ūkio subjektas, skelbdamas Reikalavimų 7 punkte nurodytą informaciją, gali nurodyti, kuriuo būdu galima pateikti  pasiūlymus, tačiau tuo atveju, jei pasiūlymai pateikiami ne jo nurodytu būdu, ūkio subjektas šiuos pasiūlymus taip pat privalo užregistruoti ir įvertinti.

15.   Ūkio subjektas visus visuomenės pasiūlymus užregistruoja ir įvertina. Pasiūlymus Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti reikalingiems dokumentams pateikusiems asmenims per 20 darbo dienų nuo pasiūlymų gavimo ūkio subjektas raštu pateikia informaciją apie tai, kaip yra įvertinti pasiūlymai, kartu nurodant ir argumentus, jeigu į pasiūlymus neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies. Šią informaciją ūkio subjektas pateikia kiekvienam iš pasiūlymus pateikusių asmenų (teikiant pasiūlymą jų nurodytu pageidaujamu būdu) arba paskelbia informaciją internete. Tuo atveju, kai šiame punkte nurodyta informacija paskelbiama internete:

15.1per šiame punkte nurodytą terminą pasiūlymą pateikęs asmuo turi būti jo teikiant pasiūlymą nurodytu pageidaujamu būdu informuojamas apie tai, kur gali rasti atsakymą;

15.2.  negali būti atskleisti pasiūlymus pateikusių asmenų asmens duomenys.

16.   Ūkio subjektas, atsižvelgęs į visuomenės pasiūlymus, VATESI pateikia pagal visuomenės pasiūlymus patikslintus dokumentus. Patikslinti dokumentai pakartotinai visuomenei ūkio subjekto neteikiami (su šiais dokumentais visuomenė turi teisę susipažinti Reikalavimų 17 punkte nurodyto proceso metu). Jei į visuomenės pasiūlymus ūkio subjektas nusprendžia neatsižvelgti, jis pateikia VATESI informaciją apie tai, kokie pasiūlymai buvo pateikti, ir argumentus, kodėl į juos nutarta neatsižvelgti. Jei visuomenė pasiūlymų nepateikė, ūkio subjektas apie tai informuoja VATESI. Ši nuostata taip pat taikoma ūkio subjekto dokumentų tikslinimui po viešo svarstymo.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 391 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ SPRENDIMŲ PROJEKTUS PASKELBIMAS IR SUSIPAŽINIMO SU JAIS ORGANIZAVIMAS

 

17.       Vadovaudamasi Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 5 dalimi, VATESI savo interneto svetainėje paskelbia šią informaciją apie tai, kad yra parengtas sprendimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje, projektas ir galima su juo bei dokumentais, pateiktais sprendimui priimti, susipažinti ir pateikti pasiūlymus:

17.1.  sprendimo projekto pavadinimą;

17.2.  informaciją apie branduolinės energetikos objektą, su kuriuo susijusi veikla, dėl kurios parengtas sprendimo projektas (branduolinės energetikos objekto pavadinimas, jo vieta (adresas, jei jo nėra – apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė);

17.3.  pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, buveinę (adresą), kontaktinius duomenis (telefono, fakso numeriai ir (arba) elektroninio pašto adresas, jei pareiškėjas juos turi);

17.4.  terminą, per kurį visuomenė turi teisę susipažinti su sprendimo projektu ir galutiniais dokumentais, pateiktais sprendimui priimti, ir pateikti pasiūlymus VATESI, kuris negali būti trumpesnis nei Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 6 dalyje nurodytas terminas;

17.5.  informaciją apie tai, kur ir kada galima susipažinti su dokumentais (nurodomas adresas ir asmenų priėmimo valandos, o tuo atveju, kai su dokumentais suteikiama galimybė susipažinti elektroniniu būdu – elektroninis adresas);

17.6.  informaciją, reikalingą pasiūlymams pateikti (kokiu adresu (fiziniu arba elektroniniu) arba kokiu būdu (pavyzdžiui, interneto svetainėje) gali būti pateikti pasiūlymai, ir pasiūlymo teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pateikimo formos pavyzdį (1 priedas);

17.7.  VATESI kontaktinio darbuotojo duomenis – vardą ir pavardę, pareigas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

18.   Visuomenės pasiūlymai  dėl sprendimo projekto VATESI teikiami raštu šiais būdais: paštu, faksu, elektroniniu paštu, elektroniniu būdu, pavyzdžiui, interneto svetainėje (tais atvejais, jei tokią galimybę sudaro VATESI), įteikiami asmeniškai ar kitais būdais. Jei fizinis asmuo dėl negalėjimo rašyti negali pateikti pasiūlymų raštu, toks asmuo gali pateikti pasiūlymus žodžiu, kurie yra užfiksuoti (pavyzdžiui, pateikti garso arba vaizdo įrašą) arba, jei asmuo negali užfiksuoti pasiūlymų pats,  užfiksuojami (pavyzdžiui, atvykus į VATESI padaromas garso arba vaizdo įrašas).

19.   VATESI visus visuomenės pasiūlymus užregistruoja ir įvertina. VATESI informaciją apie tai, kaip yra įvertinti pasiūlymai, kartu nurodant ir argumentus, jeigu į pasiūlymus neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, paskelbia kartu su galutiniu sprendimu VATESI interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

20. Reikalavimų 17 punkte nurodyta informacija skelbiama lietuvių ir anglų kalba. Informacija apie tai, kad priimtas sprendimas, ir nuoroda į jį paskelbiama lietuvių ir anglų kalbomis. VATESI sprendimu ši informacija gali būti paskelbta papildomai ir kitomis kalbomis.

 

V SKYRIUS

BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 391 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTIEMS SPRENDIMAMS PRIIMTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ IR BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 391 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ SPRENDIMŲ GALUTINIŲ PROJEKTŲ VIEŠAS SVARSTYMAS

 

21.       Nusprendus organizuoti Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti reikalingų dokumentų ir Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytų sprendimų galutinių projektų viešą svarstymą (toliau – viešas svarstymas), apie viešo svarstymo vietą ir laiką paskelbiama ne vėliau nei likus 10 darbo dienų iki jo. Apie viešą svarstymą paskelbiama visuomenės informavimo priemonėse ir (ar) viešą svarstymą inicijavusio subjekto (ūkio subjektas arba VATESI) interneto svetainėje. Papildomai apie viešą svarstymą jį inicijavęs subjektas gali pranešti ir kitais savo pasirinktais būdais.

22.       Siekiat užfiksuoti viešo svarstymo metu pateiktus pasiūlymus ir atsakymus į juos, viešas svarstymas yra protokoluojamas jį inicijavusio subjekto. Protokolo tikslumui užtikrinti gali būti daromas garso arba vaizdo įrašas. Jei nusprendžiama daryti garso ar vaizdo įrašą, apie tai viešo svarstymo dalyviai įspėjami viešo svarstymo pradžioje.

23.       Viešą svarstymą inicijavęs subjektas viešo svarstymo dalyvius registruoja viešo svarstymo dalyvių sąraše (2 priedas), kuris pridedamas prie protokolo.

24.       Jei viešą svarstymą inicijavusio subjekto atstovai negali pateikti atsakymo dėl pasiūlymo viešo svarstymo metu, atsakymas parengiamas po viešo svarstymo ir pridedamas prie protokolo, kuris paskelbiamas Reikalavimų 26 punkte nurodyta tvarka ir pateikiamas klausimą pateikusiam asmeniui.

25.       Jeigu per valandą po paskelbto viešo svarstymo pradžios visuomenės atstovai neatvyksta, laikoma, kad viešo svarstymo procedūra atlikta ir tai nurodoma viešo svarstymo protokole.

26.       Viešo svarstymo protokolas surašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po svarstymo. Viešo svarstymo protokolą pasirašo viešą svarstymą inicijavusio subjekto atstovas. Viešo svarstymo protokolas per 1 darbo dieną po jo surašymo paskelbiamas viešą svarstymą inicijavusio subjekto interneto svetainėje, išskyrus viešo svarstymo dalyvių sąrašą ir kitą viešai neskelbiamą informaciją apie viešo svarstymo dalyvių asmens duomenis. Reikalavimų 22 punkte nurodytas vaizdo ar garso įrašas nėra skelbiamas.

27.       Informacija viešo svarstymo metu turi būti pristatoma lietuvių kalba arba turi būti užtikrinamas vertimas į lietuvių kalbą.

 

VI SKYRIUS

NETEIKTINOS INFORMACIJOS APSAUGA

 

28.     Jei Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti reikalinguose dokumentuose yra informacijos, neteiktinos vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu arba kitais įstatymais:

28.1.  jei visą dokumentą sudaro neteiktina informacija, šis dokumentas neteikiamas visuomenei susipažinti, tačiau dokumentų rinkinys pateikiamas taip, kad asmuo, siekiantis susipažinti su dokumentais, galėtų įsitikinti, kad dokumentas buvo pateiktas (pavyzdžiui, nurodomas dokumento pavadinimas, data, numeris);

28.2.  jei neteiktina informacija sudaro dalį dokumento, neteikiama susipažinti ši dalis arba, jei jos atskirti neįmanoma, neteiktina informacija pašalinama.

29.     Pareiškėjas, teikdamas Branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti reikalingus dokumentus, kuriuose yra neteiktinos informacijos, VATESI taip pat turi pateikti elektronines ir atspausdintas tokių dokumentų kopijas, sutvarkytas Reikalavimų 28 punkte nurodyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.     Siekiant gerinti visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime procesą, VATESI  ir ūkio subjektai užtikrina, kad dalyvavę šiame procese asmenys galėtų pareikšti nuomonę dėl proceso organizavimo kokybės bei pasiūlymus dėl proceso tobulinimo. VATESI  ir ūkio subjektai privalo įvertinti pareikštą nuomonę ir pateiktus pasiūlymus.

_______________

 

Branduolinės saugos reikalavimų

BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas

1 priedas

 

(Pasiūlymo teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai formos pavyzdys)

 

(pasiūlymo teikėjo rekvizitai)

 

Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai

A. Goštauto 12, LT-01108 Vilnius,

faksas (8 5) 261 4487,  el. p. dokumentai@vatesi.lt

 

PASIŪLYMAS

DĖL _______________

(pasiūlymo antraštė)

 

_________ Nr.__________

(data, numeris, jei pasiūlymas registruotas jį teikiančio asmens)

 

Pasiūlymas (komentaras, informacija, analizė arba nuomonė) teikiama dėl                                                                                      .

(Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 391 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo projekto pavadinimas)

Pasiūlymas (komentaras, informacija, analizė arba nuomonė) ir jo argumentai:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pasiūlymą teikia:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Nurodoma ši pasiūlymą teikiančio asmens informacija:

1)            jei tai yra fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas);

2)            jei tai yra juridinis asmuo – pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas);

3)            jei pasiūlymą pateikia atstovas – atstovo vardas, pavardė, adresas (jeigu atstovas yra fizinis asmuo), pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas (jeigu atstovas yra juridinis asmuo), atstovavimą liudijantis dokumentas, asmuo, kurio vardu jis kreipiasi, ir kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas.)

 

PRIDEDAMA:

(gali būti pridedami pasiūlymą pagrindžiantys dokumentai) 

 

Pasiūlymą teikiantis asmuo

(ar jo įgaliotas asmuo)                                                    (Parašas)                                        (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Branduolinės saugos reikalavimų

BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas

2 priedas

 

(Viešo svarstymo dalyvių sąrašo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________

(viešo svarstymo objekto pavadinimas)

VIEŠO SVARSTYMO DALYVIŲ SĄRAŠAS

 

 

Viešo svarstymo vieta:

Viešo svarstymo data:

Viešo svarstymo pradžios laikas:

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Kontaktiniai duomenys: adresas, telefono numeris, el. pašto adresas

Jei atstovaujama juridiniam asmeniui, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys

Parašas

 

 

 

 

Viešo svarstymą inicijavusio subjekto atstovas

 

(Pareigos)                                                                                                                                         (Parašas)                                                                    (Vardas ir pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. 22.3-186, 2019-08-06, paskelbta TAR 2019-08-06, i. k. 2019-12909

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 22.3-182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo