Suvestinė redakcija nuo 2019-02-06 iki 2019-02-28

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-11-28, i. k. 2014-18152

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDO PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 26 d. Nr. 1326
Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 110 punktą, atsižvelgdama į Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimą Nr. C(2014)6397, kuriuo patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, priede nustatytą atsakomybės paskirstymą tarp institucijų, atsakingų už 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą (pridedama).

2. Nustatyti, kad ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, planuodamos 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių (toliau – priemonės) finansavimo šaltinius priemonių įgyvendinimo planuose ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašuose, kai įgyvendinamos priemonės pagal 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, ir pagal kurias iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektai) įgyvendins savivaldybių administracijos ir (arba) joms pavaldžios institucijos, nustato mažiausią galimą šių projektų projektų vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavų lėšų sumą, kuri turi būti naudojama projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti:

2.1. kai projekto veiklos susijusios su valstybinėmis (valstybės perduotomis savivaldybėms) funkcijomis arba įgyvendinant projektą investuojama į valstybei priklausančius kultūros paveldo objektus, – ne mažiau kaip 7,5 procento visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

2.2. kai projektai įgyvendinami pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamas veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas ir 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemones, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, – ne mažiau kaip 7,5 procento bendros pagal tą patį veiksmų programos prioritetą ir fondą finansuojamų projektų, kuriuos įgyvendins savivaldybių administracijos ir (arba) joms pavaldžios institucijos, tinkamų finansuoti išlaidų sumos; konkrečiam projektui įgyvendinti numatoma projektų vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavų lėšų suma gali būti mažesnė nei 15 procentų, kai jis atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus kriterijus, susijusius su:

2.2.1. siekiamų rezultatų apimtimi ir jų indėliu, siekiant veiksmų programos, priemonių ir integruotų teritorijų vystymo programų rodiklių;

2.2.2. mažesniu arba visai nenumatomu iš savivaldybių ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetų asignavimų finansuojamų išlaidų poreikiu įgyvendinus projektą, kai kuriama nauja arba atnaujinama infrastruktūra;

2.2.3. spartesniu lėšų panaudojimu;

2.3. šio nutarimo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nenurodytais atvejais – ne mažiau kaip 15 procentų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

21. Nustatyti, kad savivaldybei gali būti skiriama dotacija projekto tinkamų finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis išlaidų savivaldybės nuosavų lėšų indėliui ar jo daliai, kurie yra privalomi pagal atitinkamos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, padengti tais atvejais, kai savivaldybė neturi galimybių nuosavomis lėšomis finansuoti projekto ir (arba) tapti ES struktūrinių fondų finansinės priemonės (toliau – finansinė priemonė) galutiniu naudos gavėju ir (arba) negali prisiimti įsipareigojimų dėl įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo projektų, kai taikomas energijos taupymo paslaugų teikėjo modelis, ir (arba) negali prisiimti įsipareigojimų pagal įgyvendinant projektą sudaromą valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį, nes būtų viršyti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme savivaldybei nustatyti asignavimų dydžio apribojimai ir (arba) Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyti skolos ir (arba) skolinimosi limitai, ir kai yra tenkinamos visos šios sąlygos:

21.1. 2017–2018 metais – jeigu savivaldybės pajamos, apskaičiuotos neįskaitant iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialių tikslinių dotacijų ir ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (toliau – savivaldybės pajamos), paskutiniais pasibaigusiais metais buvo didesnės nei prieš tai buvusiais metais, skolos lygis, apskaičiuotas kaip savivaldybės skolos ir atitinkamų metų savivaldybės pajamų santykis (toliau – skolos lygis), paskutinių pasibaigusių metų pabaigoje turi būti mažesnis negu prieš tai buvusių metų pabaigoje; 2019–2023 metais – jeigu savivaldybės pajamos per paskutinius trejus pasibaigusius metus kiekvienais metais didėjo, skolos lygis paskutinių pasibaigusių metų pabaigoje turi būti mažesnis negu trejų paskutinių pasibaigusių metų pabaigoje buvusių skolos lygių vidurkis;

21.2. savivaldybei projekto nuosavų lėšų indėliui trūksta ne mažiau kaip 15 000 eurų;

21.3. visų projektų, prie kurių įgyvendinimo prisideda arba planuoja prisidėti savivaldybė atitinkamais metais, atitinkamų metų savivaldybės biudžeto asignavimuose numatyta savivaldybės nuosavų lėšų indėlio suma, kuriai neprašoma skirti dotacijos, viršija 0,5 procento atitinkamų metų planuojamų savivaldybės pajamų;

21.4. savivaldybė dalyvauja arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant finansines priemones projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

Papildyta punktu:

Nr. 486, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13662

 

22. Nustatyti, kad gautą dotaciją ar jos dalį savivaldybė privalo grąžinti per penkerius metus nuo projekto pabaigos, bet ne vėliau nei iki 2028 m. spalio 1 d., jeigu įgyvendinus projektą tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

22.1. projektas neturės poveikio po projekto pabaigos numatomam savivaldybės ir (arba) jos įmonių ar įstaigų išlaidų sumažėjimui arba pajamų padidėjimui;

22.2. iki projekto pabaigos nebus pasiekti rodikliai, susiję su darbo vietų kūrimu ir privačių investicijų pritraukimu atitinkamos savivaldybės teritorijoje;

22.3. atitinkamais metais įgyvendinamų ir planuojamų įgyvendinti projektų savivaldybės nuosavo indėlio, numatyto visam projektų įgyvendinimo laikotarpiui, dalis yra mažesnė nei 15 procentų visų projektų ES struktūrinių fondų lėšomis tinkamų finansuoti išlaidų;

22.4. savivaldybės skolos lygis paskutinių pasibaigusių metų pabaigoje įgyvendinus projektą yra didesnis negu paskutinių pasibaigusių metų pabaigoje iki suteikiant dotaciją;

22.5. nuo 2014 metų iki projekto pabaigos savivaldybė nevykdo arba neįvykdė įsipareigojimo dalyvauti įgyvendinant finansines priemones.

Papildyta punktu:

Nr. 486, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13662

 

23. Nustatyti, kad dotacija skiriama ir grąžinama, projekto ir savivaldybės atitiktis šio nutarimo 22 punkte nustatytiems reikalavimams vertinama finansų ministro nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 486, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13662

 

3. Pavesti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, koordinuojančioms 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, horizontaliesiems prioritetams įgyvendinti patvirtintų tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimą, peržiūrėti šiuose planuose numatytus asignavimus pagal priemones ir finansavimo šaltinius ir prireikus suderinti juos su šio nutarimo 2 punkto nuostatomis ir šiuo nutarimu patvirtintame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priede nustatytu ES struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymu.

4. Neteko galios nuo 2016-04-27

Punkto naikinimas:

Nr. 388, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10395

 

5. Vidaus reikalų ministerija, prisiimdama įsipareigojimus pagal sudarytas projektų sutartis, gali viršyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 15,39 procento.

Išmokama ES fondų lėšų suma negali viršyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Vidaus reikalų ministerijos administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti skiriamos šiuo nutarimu patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo 1 lentelės „Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioritetams įgyvendinti, eurais“ 8 punkte nurodytos sumos.

Papildyta punktu:

Nr. 1120, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21229

Punkto pakeitimai:

Nr. 1108, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18293

 

6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, prisiimdama įsipareigojimus pagal sudarytas projektų sutartis, gali viršyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos:

6.1. 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 1,64 procento. Išmokama ES fondų lėšų suma negali viršyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti skiriamos šiuo nutarimu patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo 1 lentelės „Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioritetams įgyvendinti, eurais“ 7 punkte nurodytos sumos;

6.2. 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 12,02 procento. Išmokama ES fondų lėšų suma negali viršyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinti skiriamos šiuo nutarimu patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo 1 lentelės „Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioritetams įgyvendinti, eurais“ 8 punkte nurodytos sumos.

Papildyta punktu:

Nr. 1108, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18293

Punkto pakeitimai:

Nr. 98, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01755

 

7. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, prisiimdama įsipareigojimus pagal sudarytas projektų sutartis, gali viršyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti skiriamas lėšas 6,27 procento.

Išmokama ES fondų lėšų suma negali viršyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš Europos socialinio fondo, įgyvendinti skiriamos šiuo nutarimu patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo 1 lentelės „Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioritetams įgyvendinti, eurais“ 9 punkte nurodytos sumos.

Papildyta punktu:

Nr. 1108, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18293

Punkto pakeitimai:

Nr. 98, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01755

 

8. Asignavimų valdytojai, prisiimdami įsipareigojimus pagal sudarytas projektų sutartis, gali laikinai, iki 2020 m. gruodžio 31 d., viršyti (ne daugiau, negu nurodyta šio punkto lentelėje) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų administruojamoms priemonėms įgyvendinti skiriamas ES fondų lėšas. Nuo 2021 metų projektų sutartyse ankstesniais metais viršytąja suma, prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas projektų sutartis, patikslinama finansavimo Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis dalis.

lentelė

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES struktūrinių fondų lėšų ūkio sektorius

ES struktūrinis fondas

Dydis, kuriuo galima viršyti numatytas ES lėšas procentais

1.

2. Informacinės visuomenės skatinimas

Susisiekimo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

6,66

2.

5. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos

Aplinkos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

9,19

Kultūros ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

5,32

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

1,12

Vidaus reikalų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

1,06

3.

7. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

Kultūros ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

8,99

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos socialinis fondas

2,35

Vidaus reikalų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

4,60

4.

8. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

6,38

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos socialinis fondas

10,87

Sveikatos apsaugos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

6,98

Sveikatos apsaugos ministerija

Europos socialinis fondas

12,34

5.

9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

7,06

6.

10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinis fondas

11,72

Išmokama ES fondų lėšų suma negali viršyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos atitinkamų prioritetų asignavimų valdytojų administruojamoms priemonėms, finansuojamoms iš atitinkamo ES struktūrinio fondo, įgyvendinti skiriamų šiuo nutarimu patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo 1 lentelėje „Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioritetams įgyvendinti, eurais“ nurodytų sumų.

Papildyta punktu:

Nr. 1108, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18293

Punkto pakeitimai:

Nr. 98, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01755

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. sausio 30 d. nutarimo Nr.98

redakcija)

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDAS

 

 

 

1 lentelė. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioritetams įgyvendinti, eurais

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už bendrai finansuoja-mus iš ES struktūrinių fondų lėšų ūkio sektorius

Skiriamas finansavimas

Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos – ne mažiau kaip

ES struktūrinio fondo lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos

kitos viešosios lėšos

privačios lėšos

ES struktūrinis fondas

ES struktūrinio fondo lėšos be veiklos lėšų rezervo – iki

veiklos lėšų rezervas – iki

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, neįskaitant lėšų veiklos lėšų rezervui bendrai finansuoti, – iki

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos veiklos lėšų rezervui bendrai finansuoti – iki

1.

Mokslinių tyrimų, eksperimenti-nės plėtros ir inovacijų skatinimas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

265 956 808

16 975 966

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

372 189 297

23 756 764

270 482 435

2.

Informacinės visuomenės skatinimas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

177 695 047

 

11 342 237

 

30 773 372

1 964 258

627 774

3.

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencin-gumo skatinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

 

508 167 057

 

32 436 196

507 953 130

4.

Energijos efektyvumo ir atsinaujinan-čių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

364 679 854

23 277 438

68 463 051

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

102 091 056

6 516 450

19 166 031

Sanglaudos fondas

281 657 786

19 917 644

151 813 379

Susisiekimo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

40 836 423

2 606 580

7 666 412

Sanglaudos fondas

54 583 116

3 859 886

10 313 471

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

23 682 262

1 511 634

16 838 248

5.

Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir

Aplinkos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

63 669 484

4 064 010

11 235 791

717 178

 

prisitaikymas prie klimato

Sanglaudos fondas

664 508 654

46 991 233

37 786 477

94 909 495

 

kaitos

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

91 039 172

5 811 011

10 899 739

695 728

1 532 651

3 963 132

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

21 648 222

1 381 800

1 441 286

91 997

1 698 689

1 192 030

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

3 820 169

243 841

674 148

43 031

6.

Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų

Energetikos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

130 869 721

8 353 386

139 223 107

 

infrastruktūros plėtra

Susisiekimo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

236 317 979

15 084 127

19 147 061

4 927 579

4 432 055

10 988 524

 

Sanglaudos fondas

737 689 814

52 166 295

59 874 680

17 479 420

82 054 100

7.

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

Kultūros ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

95 757 117

6 112 156

13 518 652

862 893

3 595 386

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

3 609 016

230 363

677 537

 

Europos socialinis fondas

228 745 621

14 976 176

37 319 733

2 443 356

3 243 744

2 896

 

Jaunimo užimtumo iniciatyva

63 565 266

5 608 700

 

Vidaus reikalų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

296 655 055

18 935 429

26 175 446

1 670 773

27 846 219

8.

Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

93 871 275

5 991 784

6 361 045

406 024

10 855 823

 

Europos socialinis fondas

161 635 957

 

10 582 595

31 398 032

1 446 778

3 475 440

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

157 816 396

10 073 387

24 787 220

1 582 163

3 258 225

Europos socialinis fondas

49 592 657

3 246 875

8 520 595

557 851

130 329

115 848

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos socialinis fondas

2 718 373

177 827

 

Vidaus reikalų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

44 920 065

2 867 238

3 963 535

252 992

4 216 527

 

Europos socialinis fondas

 

18 527 116

1 212 986

1 634 745

107 028

870 887

870 887

9.

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

196 035 585

12 512 910

26 978 208

1 722 013

7 812 834

289 620

 

potencialo didinimas

Europos socialinis fondas

348 625 483

22 824 815

3 879 742

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos socialinis fondas

78 710 385

5 153 238

76 469 774

10.

Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinis fondas

 

 

115 403 609

 

7 555 575

18 972 767

1 242 164

 

1 483 749

11.

Techninė parama veiksmų programai administruoti

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Sanglaudos fondas

187 543 198

33 095 859

12.

Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti

Finansų ministerija

Europos socialinis fondas

25 812 183

4 555 092

Iš viso

6 310 646 278

398 749 852

297 913 965

15 806 227

89 403 452

120 737 033

22 704 860

1 448 783 053

 

 

2 lentelė. ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo planas, eurais

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

Ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES struktūrinių fondų lėšų ūkio sektorius

ES struktūrinis fondas

Pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ES struktūrinių fondų lėšos kaupiamuoju būdu

2018 metai

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

1.

Mokslinių tyrimų, eksperimenti-nės plėtros ir inovacijų skatinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

26 099 042

 

170 031 264

 

224 428 409

 

257 236 283

 

278 666 146

 

282 932 774

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

36 523 915

 

212 682 442

 

284 358 793

 

338 232 657

 

383 378 314

 

395 946 061

 

2.

Informacinės visuomenės skatinimas

Susisiekimo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

17 694 465

 

103 938 285

 

140 716 929

 

172 631 177

 

186 002 420

 

189 037 284

 

3.

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

66 625 762

 

319 077 019

 

407 935 437

 

492 776 520

 

535 769 410

 

540 603 253

 

4.

Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas

Aplinkos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

93 082 032

 

269 096 849

 

312 096 849

 

342 096 849

 

375 096 849

 

387 957 292

 

Energetikos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

26 058 042

 

62 065 224

77 266 720

92 558 769

102 734 121

108 607 506

Sanglaudos fondas

46 805 652

 

137 399 513

185 317 513

215 702 061

258 925 941

301 575 430

Susisiekimo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

10 423 217

 

18 680 491

26 934 662

35 333 642

40 981 233

43 443 003

Sanglaudos fondas

9 070 576

 

14 114 422

40 587 974

53 443 003

55 943 003

58 443 002

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

6 044 735

 

17 442 957

21 314 913

24 466 451

25 193 895

25 193 896

5.

Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos

Aplinkos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

12 739 279

 

34 000 000

44 000 000

54 000 000

62 000 000

67 733 494

Sanglaudos fondas

164 389 535

 

414 240 808

524 705 023

611 971 754

677 145 641

711 499 887

Kultūros ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

18 215 530

 

45 021 421

 

63 901 711

 

82 746 576

 

95 183 516

 

96 850 183

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

4 331 474

 

14 734 437

 

19 295 480

 

22 223 311

 

23 030 022

 

23 030 022

 

Vidaus reikalų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

764 356

 

4 064 010

4 064 010

4 064 010

4 064 010

4 064 010

6.

Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra

Energetikos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

21 074 161

 

57 000 000

78 000 000

100 000 000

122 000 000

139 223 107

Susisiekimo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

38 054 662

 

145 841 821

183 636 944

219 289 458

239 647 915

251 402 106

Sanglaudos fondas

192 290 454

 

448 598 411

571 304 103

675 099 954

760 329 240

789 856 109

7.

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

Kultūros ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

23 386 191

 

60 102 871

84 266 168

93 943 812

101 869 273

101 869 273

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

881 408

 

3 658 928

3 839 379

3 839 379

3 839 379

3 839 379

 

Europos socialinis fondas

80 642 668

 

172 665 721

209 116 651

224 978 011

235 791 472

243 721 797

Jaunimo užimtumo iniciatyva

63 565 266

63 565 266

63 565 266

63 565 266

63 565 266

63 565 266

 

Vidaus reikalų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

72 450 300

 

162 348 001

212 842 479

257 025 146

294 896 004

315 590 484

8.

Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

23 056 182

 

44 024 991

61 835 447

77 458 903

90 673 342

99 863 059

 

Europos socialinis fondas

39 162 030

 

113 709 453

 

136 110 329

 

155 395 041

 

164 176 855

 

172 218 552

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

38 762 056

 

94 857 744

121 048 551

143 081 008

158 810 471

167 889 783

Europos socialinis fondas

12 015 566

 

31 220 393

44 174 132

50 082 380

52 839 532

52 839 532

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos socialinis fondas

0

0

0

868 860

1 737 720

2 896 200

 

Vidaus reikalų ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

11 033 036

 

26 283 017

34 884 731

41 574 954

45 875 811

47 787 303

 

Europos socialinis fondas

4 488 846

 

4 720 210

6 932 603

9 144 996

15 236 196

 

19 740 102

 

9.

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Europos regioninės plėtros fondas

18 203 388

 

118 361 351

167 021 548

194 004 576

205 420 239

208 548 495

Europos socialinis fondas

68 649 635

 

227 332 715

 

289 602 757

 

337 489 400

 

366 101 830

 

371 450 298

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos socialinis fondas

15 499 267

 

42 077 284

 

60 312 558

 

75 458 955

 

81 932 659

 

83 863 623

 

10.

Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinis fondas

12 022 017

 

49 378 570

 

69 904 589

 

90 491 731

 

106 828 526

 

122 959 184

 

11.

Techninė parama veiksmų programai administruoti

Finansų ministerija

Sanglaudos fondas

75 218 984

101 648 211

128 077 438

154 506 665

180 935 891

187 543 198

12.

Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti

Finansų ministerija

Europos socialinis fondas

10 267 149

13 389 832

16 686 287

19 808 970

22 815 805

25 812 183

Iš viso Europos socialinio fondo lėšų*

242 747 177

654 494 178

832 839 906

963 718 344

1 047 460 595

1 095 501 471

Europos socialinio fondo lėšos, kurios, jeigu nebus panaudotos, gali būti prarastos

206 107 118

350 557 013

500 751 027

656 142 556

819 341 963

1 095 501 471

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo lėšų

565 503 235

1 983 313 123

2 573 689 160

3 048 583 481

3 375 132 370

3 501 411 767

Europos regioninės plėtros fondo lėšos, kurios, jeigu nebus panaudotos, gali būti prarastos

723 795 808

1 172 357 221

1 638 760 210

2 121 060 194

2 627 967 299

3 501 411 767

Iš viso Sanglaudos fondo lėšų

487 775 201

1 116 001 365

1 449 992 051

1 710 723 437

1 933 279 716

2 048 917 626

Sanglaudos fondo lėšos, kurios, jeigu nebus panaudotos, gali būti prarastos

421 998 262

684 790 681

958 277 345

1 240 821 883

1 538 045 867

2 048 917 626

Iš viso Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų**

63 565 266

63 565 266

63 565 266

63 565 266

63 565 266

63 565 266

Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos, kurios, jeigu nebus panaudotos, gali būti prarastos**

63 565 266

63 565 266

63 565 266

63 565 266

63 565 266

63 565 266

 

* Nurodomos Europos socialinio fondo lėšos, išskyrus Jaunimo užimtumo iniciatyvai finansuoti skirtas Europos socialinio fondo lėšas.

** Nurodomos Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvai finansuoti skirtos Europos socialinio fondo lėšos.

 

3 lentelė. Veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo planas

Eil. Nr.

Veiksmų programos prioritetas

ES struktūrinis fondas

Ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už bendrai finansuoja-mus iš ES struktūrinių fondų lėšų ūkio sektorius

Veiklos peržiūros rodiklis

Siektinos reikšmės pamečiui (kaupiamuoju būdu)

rūšis

pavadinimas

Matavimo vienetai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

1.

Mokslinių tyrimų, eksperimen-tinės plėtros ir inovacijų skatinimas

Europos regioninės plėtros fondas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Produkto

„Tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius“

visos darbo dienos ekviva-lentai

80

150

240

350

370

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius“ reikšmė“

visos darbo dienos ekviva-lentai

240

 

 

Ekonomi-kos ir inovacijų ministerija

produkto

„Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“

įmonės

76

140

190

260

330

400

2.

Informaci-nės visuomenės skatinimas

Europos regioninės plėtros fondas

Susisiekimo

produkto

Sukurtos elektroninės paslaugos

skaičius

70

100

110

160

170

ministerija

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurtos elektroninės paslaugos“ reikšmė“

skaičius

85

 

 

 

 

produkto

„Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumo ir saugos užtikrinimui“

skaičius

-

1

1

2

3

3

 

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumo ir saugos užtikrinimui“ reikšmė“

skaičius

1

-

-

-

-

-

3.

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkuren-cingumo skatinimas

Europos regioninės plėtros fondas

Ekonomi-kos ir inovacijų ministerija

produkto

„Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“

įmonės

260

368

526

684

842

1 000

4.

Energijos efektyvumo ir atsinauji-nančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas

Europos regioninės plėtros fondas

Aplinkos ministerija

produkto

„Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius“

namų ūkiai

12 000

16 000

22 000

25 000

30 000

įgyvendi-nimo etapo

„Paskolų ar garantijų, suteiktų daugiabučio namo atnaujinimui, skaičius“

skaičius

1 070

Sanglau-dos fondas

Energetikos ministerija

produkto

„Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai“

megavatai

25

 

280

 

300

 

460

 

467

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai“ reikšmė“

megavatai

200

 

produkto

„Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai“

kilo-metrai

150

200

300

450

550

600

5.

Aplinkosau-ga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaiky-mas prie klimato kaitos

Europos regioninės plėtros fondas

Kultūros ministerija

produkto

„Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“

skaičius

15

20

24

40

 

47

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“ reikšmė“

skaičius

28

 

 

 

Aplinkos ministerija

produkto

„Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“

skaičius

5

15

27

33

 

33

 

 

 

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“ reikšmė“

skaičius

33

 

 

 

Sanglau-dos fondas

Aplinkos ministerija

produkto

„Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos“

asmenys

32 000

40 000

50 000

53 000

60 000

 

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos“ reikšmė“

asmenys

60 000

produkto

„Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos“

gyven-tojų ekviva-lentas

15 000

 

115 000

 

300 000

 

470 000

 

1 020 000

 

 

 

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos“ reikšmė“

gyven-tojų ekviva-lentas

990 000

 

 

 

 

produkto

„Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis“

kilo-metrai

50

 

100

 

200

 

250

 

350

 

 

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis“ reikšmė“

kilo-metrai

350

 

 

 

 

 

produkto

„Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai“

tonos per metus

-

0

 

160 000

160 000

160 000

160 000

 

 

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai“ reikšmė“

tonos per metus

160 000

-

-

-

-

-

6.

Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktū-ros plėtra

Europos regioninės plėtros fondas

Susisiekimo ministerija

produkto

„Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“

kilo-metrai

59

73

87

101

116

116

produkto

„Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“

skaičius

5

10

10

10

10

10

Energetikos ministerija

produkto

„Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis“

kilo-metrai

83

83

105

170

250

500

Sanglau-dos fondas

Susisiekimo ministerija

produkto

„Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio kelių TEN-T tinkle ilgis“

kilo-metrai

32

100

 

170

 

220

 

220

 

 

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio kelių TEN-T tinkle ilgis“ reikšmė“

kilo-metrai

61

 

 

 

 

produkto

„Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių TEN-T tinkle ilgis“

kilo-metrai

60

70

157

157

157

157

7.

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

Europos regioninės plėtros fondas

Vidaus reikalų ministerija

produkto

„Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“

kv. metrai

2 880 000

3 100 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“ reikšmė“

kv. metrai

3 900 000

 

Europos socialinis fondas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

produkto

„Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius“

asmenys

36 000

44 000

52 000

55 000

55 000

55 000

 

produkto

„Vyresni negu 54 metų asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę Europos socialinio fondo veiklose“

asmenys

19 000

24 000

29 000

30 000

30 000

30 000

 

Jaunimo užimtumo iniciatyva

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

produkto

„15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę Jaunimo užimtumo iniciatyvos remiamoje intervencijoje“

asmenys

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

8.

Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Europos regioninės plėtros fondas

Sveikatos apsaugos ministerija

produkto

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

skaičius

45

80

120

190

200

200

Europos socialinis fondas

Socialinės apsaugos ir darbo

produkto

„Europos socialinio fondo subsidijas gavę socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms“

asmenys

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

 

 

 

ministerija

produkto

„Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos)“

asmenys

2 750

10 000

 

12 500

 

14 500

 

16 000

 

17 000

 

 

 

 

 

produkto

„Asmenys virš 54 metų amžiaus, dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose Europos socialinio fondo veiklose“

asmenys

1 200

3 000

6 000

8 000

8 000

8 000

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija

produkto

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

asmenys

13 000

 

50 000

85 000

95 000

100 000

100 000

9.

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Europos regioninės plėtros fondas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

produkto

„Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos“

skaičius

16

20

20

 

 

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos“ reikšmė“

skaičius

20

 

 

 

 

produkto

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

skaičius

35

62

99

135

180

 

 

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“ reikšmė“

skaičius

99

 

 

Europos socialinis fondas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

produkto

„Studentai, kurie pagal veiksmų programą Europos socialinio fondo lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose“

asmenys

700

1 212

1 812

2 412

3 012

3 600

produkto

„Tyrėjai, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

asmenys

480

740

1 227

1 714

2 200

2 200

Ekonomi-kos ir inovacijų ministerija

produkto

„Dirbantieji, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją“

asmenys

15 000

30 000

43 000

54 000

65 000

65 000

10.

Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

Europos socialinis fondas

Vidaus reikalų ministerija

produkto

„Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“

skaičius

8

12

17

31

 

43

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“ reikšmė“

skaičius

20

 

 

produkto

„Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“

skaičius

7

9

24

35

 

45

 

įgyvendi-nimo etapo

„Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą

Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“ reikšmė“

skaičius

23

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1108, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18293

Nr. 98, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01755

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 388, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10395

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 486, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13662

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 399, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09547

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 774, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15675

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1120, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21229

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1108, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18293

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1294, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20786

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 98, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01755

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo