Suvestinė redakcija nuo 2021-02-04 iki 2021-10-31

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-02-14, i. k. 2018-02273

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Nutarimas

Dėl lietuvos respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. 1S-10 (2018)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

1.  Patvirtinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 129 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.  Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2018 m. gegužės 1d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                            Šarūnas Keserauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2018 m. vasario 1 d. nutarimu  Nr. 1S-10 (2018)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato darbo tvarką Konkurencijos tarybai atliekant jai įstatymų nustatytas funkcijas ir įgaliojimus, Konkurencijos tarybos pirmininko ir narių (toliau kartu – Taryba), Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojų (toliau – administracijos darbuotojai) teises ir pareigas, Konkurencijos tarybos atliekamų procedūrų dėl įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, pažeidimų taisykles.

2.  Konkurencijos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis (įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir jos papildomus protokolus), Europos Sąjungos teisės aktais (įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją), bendraisiais Europos Sąjungos teisės principais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

3.  Konkurencijos tarybos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais viešojo administravimo principais.

4. Reglamente vartojamos sąvokos, jei nenurodyta kitaip, atitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

5. Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų tyrimo ir procedūros dalyvių išklausymo procedūra reglamentuota šio Reglamento IV skyriuje, o kita Reglamente numatyta tvarka taikoma tiek, kiek atitinkamų klausimų nereglamentuoja nurodytas įstatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

6.  Taikydama Reglamento nuostatas, Konkurencijos taryba vadovaujasi savo, Lietuvos Respublikos teismų, taip pat Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika bei išaiškinimais.

7.  Reglamente neaptarti klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

KONKURENCIJOS TARYBOS FUNKCIJOS IR ĮGALIOJIMAI

 

8.  Taryba kolegialiai priima sprendimus:

8.1 pradėti, pratęsti, papildyti, nutraukti, atnaujinti ar atlikti papildomą tyrimą dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, pažeidimo (toliau – tyrimas) bei priimti nutarimus pripažinti šių įstatymų pažeidimą ir taikyti įstatymų nustatytas sankcijas ar, jeigu nėra įstatymų nustatyto pagrindo, atsisakyti taikyti sankcijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

8.2. išskirti tyrimą į atskirus tyrimus ar sujungti atskirus tyrimus į vieną;

8.3. atsisakyti pradėti tyrimą, išskyrus Reglamento 15.6 papunktyje numatytus atvejus;

8.4. atlikti tyrimo veiksmus, kuriems reikalingas teismo leidimas;

8.5. įgalioti administracijos darbuotojus atlikti tyrimą ar atskirus tyrimo veiksmus;

8.6 patvirtinti tyrimo ar pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo išvadas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

8.7. išklausyti procedūros dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis;

8.8. atidėti ar atsisakyti atidėti viešojo administravimo subjektams ar ūkio subjektams nustatytų sankcijų įvykdymo terminą;

8.9. kreiptis į teismą su prašymu skirti sankcijas ūkio subjekto vadovui;

8.10.  teikti siūlymus Vyriausybei ir Seimui dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, ribojančių konkurenciją, pakeitimo, kai tai nustatoma Konkurencijos tarybai atliekant įstatymuose numatytas funkcijas;

8.11.  kreiptis į teismą Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 7 dalyje numatytais atvejais bei siekiant apginti įstatymų saugomus viešuosius interesus;

8.12.  taikyti laikinąsias priemones, Konkurencijos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais kreiptis į teismą dėl laikinųjų priemonių ir ūkinės veiklos apribojimų taikymo;

8.13.  leisti vykdyti koncentraciją, atlikti atskirus koncentracijos veiksmus, atsisakyti duoti leidimą vykdyti koncentraciją, nustatyti koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus ir pakeisti ar panaikinti Konkurencijos tarybos nutarimą dėl koncentracijos;

8.14.  pratęsti ar nutraukti pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą;

8.15.  taikyti koncentracijų priežiūros procedūrą savo iniciatyva;

8.16.  pradėti, pratęsti, papildyti ar nutraukti konkurencijos veiksmingumo rinkose stebėseną, patvirtinti konkurencijos veiksmingumo rinkose stebėsenos išvadas;

8.17.  nustatyti ir skelbti savo interneto svetainėje Konkurencijos tarybos veiklos prioritetus;

8.18. patvirtinti Konkurencijos tarybos administracijos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, Konkurencijos tarybos administracijos (padalinių) nuostatus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

 

8.19.  sudaryti patarėjų komitetą;

8.20.  dėl skundų, pateiktų dėl Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų ir kitų administracijos darbuotojų veiksmų ir sprendimų pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnį;

8.21.  priimti norminius teisės aktus, susijusius su įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, taikymu;

8.22.  suteikti pagalbą Europos Komisijai ar Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos institucijoms 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo numatytais atvejais;

8.23. pavesti Tarybos nariams prižiūrėti Konkurencijos tarybos veiklos sritį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-103 (2020), 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20600

 

8.24.  pateikti antstoliui vykdyti paskirtos baudos ir (ar) palūkanų priverstinį išieškojimą į valstybės biudžetą;

8.25.  kitais klausimais, susijusiais su įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, taikymu.

9.  Taryba dalį savo įgaliojimų, išskyrus nurodytus Reglamento 8.1–8.24 papunkčiuose, turi teisę perduoti Konkurencijos tarybos pirmininkui arba nariams pagal veiklos sritis. Tokiu atveju Konkurencijos tarybos pirmininkas arba nariai veikia Konkurencijos tarybos vardu.

10.  Konkurencijos tarybos pirmininkas:

10.1.  vadovauja Konkurencijos tarybai, organizuoja Konkurencijos tarybos darbą ir atsako už tai, kad Konkurencijos taryba atliktų pavestas funkcijas;

10.2.  atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

10.3. teikia Seimui ir Vyriausybei metinę Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitą;. Ataskaitoje be kita ko turi būti nurodyta informacija apie Konkurencijos tarybos pirmininko ir narių skyrimą bei atleidimą iš pareigų, atitinkamais metais Konkurencijos tarybai skirtą finansavimą iš biudžeto, įskaitant kitas teisėtai gautas pajamas ir lėšas, bet kokius jų pakeitimus, palyginti su ankstesniais metais. Ataskaita taip pat skelbiama viešai Konkurencijos tarybos interneto svetainėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

10.4.  dalyvauja patariamojo balso teise Vyriausybės posėdžiuose ir privalo pareikšti savo pastabas tuo atveju, jeigu siūlomi priimti sprendimai prieštarautų įstatymams, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;

10.5.  pasirašo išvadas Seimui ir Vyriausybei dėl teisės aktų projektų derinimo;

10.6.  pasirašo raštus, skirtus Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei;

10.7.  Konkurencijos tarybai pritarus, tvirtina Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą;

10.8.  tvirtina administracijos darbuotojų pareigybių aprašymus;

10.9.  priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, priima sprendimus skirti jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, juos skatinti bei įgyvendina kitus įgaliojimus personalo valdymo srityje;

10.10.  priima sprendimus pasitelkti kompetentingus specialistus ir ekspertus;

10.11.  priima sprendimus dėl darbo Konkurencijos taryboje organizavimo, leidžia įsakymus;

10.12.  vadovauja Tarybos posėdžiams;

10.13.  pasirašo Tarybos nutarimus;

10.14.  Konkurencijos tarybos vardu sudaro sutartis, išskyrus Reglamento 14 punkte numatytus atvejus;

10.15.  priima sprendimus dėl Konkurencijos tarybos pozicijos atstovavimo teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;

10.16. sudaro Administracinių nusižengimų nagrinėjimo komisiją ir kitas komisijas, darbo grupes bei paveda administracijos darbuotojams atitinkamas funkcijas Konkurencijos taryboje atlikti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-103 (2020), 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20600

 

10.17.  atlieka kitas įstatymuose įstaigos vadovui nustatytas ir Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

11.  Konkurencijos tarybos pirmininkas, kiek to nedraudžia įstatymai ir kiti teisės aktai, dalį savo įgaliojimų turi teisę perduoti Konkurencijos tarybos nariui, administracijos direktoriui ar kitam administracijos darbuotojui.

12.  Konkurencijos tarybos narys:

12.1. dalyvauja svarstant ir priimant nutarimus Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtais klausimais, teikia pasiūlymus dėl nutarimų turinio;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

12.2 atsako už Tarybos nutarimu pavestą Konkurencijos tarybos veiklos sritį, prisideda prie jam pavestos Konkurencijos tarybos veiklos srities strateginio plano rengimo, prižiūri, kaip jam pavestoje Konkurencijos tarybos veiklos srityje vykdomos Konkurencijos tarybos funkcijos ir įgaliojimai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

12.3.  Tarybos pavestoje veiklos srityje pasirašo išvadas dėl teisės aktų projektų derinimo ir raštus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus Reglamento 10.5 ir 10.6 papunkčiuose numatytus atvejus;

12.4 teikia siūlymus dėl jam pavestoje Konkurencijos tarybos veiklos srityje iškilusių klausimų sprendimo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

12.5 dalyvauja ir atstovauja Konkurencijos tarybai susitikimuose, darbo grupėse, seminaruose ir konferencijose, taip pat pokalbiuose ir susitikimuose su žiniasklaidos atstovais, kuriuose nagrinėjami su Konkurencijos tarybos veikla susiję klausimai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

13.  Konkurencijos tarybos nario kompetencijai priskirtus klausimus turi teisę spręsti ir Konkurencijos tarybos pirmininkas.

14. Administracijos direktorius pagal kompetenciją organizuoja ir prižiūri Konkurencijos tarybos administracijos veiklą, padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui užtikrinti veiksmingos vidaus kontrolės sukūrimą, jos įgyvendinimą ir tobulinimą, valdo įstaigos administracijos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams. Administracijos direktorius turi teisę priimti sprendimus strateginio planavimo, finansų, personalo, dokumentų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto, informacinių technologijų valdymo, viešųjų pirkimų, ir kitais, su jo kompetencija susijusiais, klausimais. Administracijos direktorius Konkurencijos tarybos vardu pasirašo raštus, sudaro sutartis, tvirtina dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su jo įgaliojimų įgyvendinimu, jei įstatymuose ar kituose teisės aktuose nenumatyta kitaip. Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus klausimus turi teisę spręsti ir Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

141. Vyriausiasis patarėjas (pažeidimų tyrimo procedūrų koordinatorius) koordinuoja Konkurencijos įstatymo ir kitų įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, pažeidimų tyrimo procedūras, teikia pasiūlymus dėl pažeidimų tyrimo procedūrų strategijos ir krypčių. Vyriausiasis patarėjas (pažeidimų tyrimo procedūrų koordinatorius) koordinuojamoje srityje rengia dokumentus, pasirašo raštus, atlieka kitus veiksmus, susijusius su Konkurencijos taryboje vykdomų pažeidimų tyrimo procedūrų tinkamu atlikimu. Vyriausiasis patarėjas (pažeidimų tyrimo procedūrų koordinatoriaus) prisideda prie koordinuojamos srities strateginio plano rengimo. Vyriausiojo patarėjo (pažeidimų tyrimo procedūrų koordinatoriaus) kompetencijai priskirtus klausimus turi teisę spręsti ir Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-103 (2020), 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20600

 

15. Skyriaus vedėjas pagal skyrių kompetenciją ir grupės vadovas pagal grupių kompetenciją, apibrėžtą Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinių vienetų veiklos ir atsakomybės sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose, vadovauja atitinkamai Konkurencijos tarybos skyriaus ar grupės darbui ir atsako, kad skyrius ar grupė atliktų jiems pavestas funkcijas. Skyriaus vedėjas, grupės vadovas, skyriaus ar grupės vyresnysis patarėjas priima sprendimus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Nr. 1S-166 (2018), 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20855

15.1.  informuoti pareiškėją, kad pareiškimas pradėti tyrimą ar kito klausimo nagrinėjimą neatitinka įstatymuose ir Reglamento 20–24 punktuose nustatytų reikalavimų;

15.2 duoti privalomus nurodymus pateikti dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Konkurencijos tarybos funkcijoms atlikti, įskaitant nurodymus pateikti dokumentus ir kitą informaciją pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 5 dalį ir 18 straipsnio 2 dalies 1 punktą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

15.3.  informuoti ūkio subjektus ir kitus asmenis, ar tam tikri veiksmai, sprendimai ar teisės aktai patenka į įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, taikymo sritį, ar pateikti informaciją, susijusią su Konkurencijos tarybos veikla;

15.4. neteko galios nuo 2021-02-03;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

15.5.. dėl pranešimo apie koncentraciją atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos, kurią tvirtina Konkurencijos taryba, reikalavimams;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

15.6.. dėl pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo termino sustabdymo ir dėl šio termino sustabdymo pasibaigimo pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 6 dalį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

15.7. dėl Tarybos patvirtintų tyrimo ar pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo išvadų pateikimo procedūros dalyviams įstatymų nustatyta tvarka ir termino iki kada gali būti pateikti rašytiniai paaiškinimai dėl tyrimo ar pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo išvadų nustatymo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

15.8. dėl prašymų leisti pranešime apie koncentraciją nepateikti tam tikros konkrečios informacijos, reikalaujamos pagal Pranešimo apie koncentraciją formą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

15.9.. dėl dienos, kurią pranešimas apie koncentraciją laikomas gautu Konkurencijos taryboje, nustatymo Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos, kurią tvirtina Konkurencijos taryba, 33 ir 35 punktuose numatytais atvejais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

15.10. dėl prašymų dėl komercinių paslapčių apsaugos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

15.11.. kitais Reglamente, pareigybės aprašyme, Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinių vienetų veiklos ir atsakomybės sritis reglamentuojančiuose ir kituose teisės aktuose numatytais, Tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

16. Kai nėra skyriaus vedėjo, grupės vadovo, grupės ar skyriaus vyresniojo patarėjo ar jie dėl kitų priežasčių negali vykdyti Reglamento 15 punkte nustatytų funkcijų, jas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko paskirtas administracijos darbuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Nr. 1S-166 (2018), 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20855

 

17. Administracijos darbuotojai vykdo pareigybės aprašyme, Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinių vienetų veiklos ir atsakomybės sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas funkcijas, taip pat Tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko, nario, administracijos direktoriaus, vyriausiojo patarėjo (pažeidimų tyrimo procedūros koordinatoriaus), skyriaus vedėjo, grupės vadovo, skyriaus ar grupės vyresniojo patarėjo pavedimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Nr. 1S-166 (2018), 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20855

Nr. 1S-103 (2020), 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20600

 

171. Konkurencijos tarybos pirmininkas ir nariai, Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojai vykdydami jiems Konkurencijos įstatymo, Reglamento ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, turi teisę dokumentus parengti, suformuoti, pasirašyti, perduoti, derinti ir kitaip administruoti ir dokumentų valdymo sistemoje.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-103 (2020), 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20600

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

III SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ TYRIMO PROCEDŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

18.  Vadovaudamasi šiame Reglamento skyriuje numatyta tyrimo procedūra, Konkurencijos taryba tiria Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TYRIMO PRADĖJIMAS

 

19.  Taryba tyrimą pradeda:

19.1.  Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytų pareiškėjų rašytinio pareiškimo (toliau – pareiškimas) pagrindu; 

19.2.  savo iniciatyva.

20.  Pareiškime turi būti nurodyta:

20.1.  pareiškėjo pavadinimas, registras, kuriame jis įregistruotas, kodas ir kontaktiniai duomenys (registracijos ir buveinės adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

20.2.  pareiškėjo atstovo, turinčio teisę Konkurencijos tarybai teikti ir gauti su pareiškimu susijusią informaciją, vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

20.3.  galimą įstatymo pažeidimą padariusio ūkio subjekto ar viešojo administravimo subjekto pavadinimas, registras, kuriame jis įregistruotas, kodas ir kontaktiniai duomenys (registracijos ir buveinės adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

20.4.  su galimu įstatymo pažeidimu susijusios ir pareiškėjui žinomos aplinkybės, kuriomis yra grindžiamas reikalavimas;

20.5. kai teikiamas pareiškimas dėl galimo Konkurencijos įstatymo 4, 5, 7 straipsnių pažeidimo, turi būti:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

20.5.1. apibūdinti skundžiami ūkio subjektų ar viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai;

20.5.2. apibūdintos prekės ir (ar) paslaugos, su kuriomis susiję skundžiami veiksmai ar sprendimai;

20.5.3. apibūdinta geografinė teritorija, kurioje atlikti skundžiami veiksmai ar sprendimai, ir geografinė teritorija, kurioje pasireiškė, galėjo ar gali pasireikšti skundžiamų veiksmų ar sprendimų pasekmės;

20.5.4. pateikta informacija apie susijusius su skundžiamais veiksmais ar sprendimais rinkos dalyvius ir jų padėtį rinkoje;

20.5.5. nurodytas skundžiamų veiksmų atlikimo, sprendimų priėmimo, jų galiojimo laikotarpis;

20.5.6. nurodyti pareiškėjui žinomi kitų su skundžiamais veiksmais ar sprendimais susijusių, jame dalyvavusių asmenų ar asmenų, kuriems galimas pažeidimas padarė, galėjo ar gali daryti įtaką, duomenys: pavadinimas, registras, kuriame asmuo įregistruotas, ir kodas, jeigu tai yra fizinis asmuo – vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas);

20.5.7. paaiškinta, kokiu būdu skundžiami veiksmai ar sprendimai paveikė, galėjo ar gali paveikti pareiškėjo ir (ar) kitų asmenų galimybes veikti rinkoje, kaip pasireiškė, galėjo ar gali pasireikšti konkurencijos ribojimas, žala vartotojų interesams;

20.5.8. neteko galios nuo 2021-02-03;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

20.6.  informacija, ar dėl skundžiamų ūkio subjekto ar viešojo administravimo subjekto veiksmų ar sprendimų buvo kreiptasi, jie buvo nagrinėti ar yra nagrinėjami kitose viešojo administravimo institucijose, ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose ar teismuose, kokia nagrinėjimo eiga ar baigtis, kokie ir kada sprendimai buvo priimti;

20.7.  pareiškime nurodytas faktines aplinkybes patvirtinantys dokumentai ir įrodymai, informacija apie galimų kitų įrodymų, kurių pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių negali gauti, šaltinius;

20.8.  pareiškėjo prašymai.

21Pareiškimą pasirašo pareiškėjo vadovas arba įgaliotas atstovas. Prie atstovo pasirašyto pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimus atstovauti pareiškėjui patvirtinantis dokumentas.

22Priedai prie pareiškimo yra neatsiejama pareiškimo dalis. Pareiškimas turi atitikti Reglamento VI skyriaus reikalavimus. Pareiškime pateikta faktinė informacija turi atitikti tikrovę.

23.  Pareiškimas įteikiamas Konkurencijos tarybai, siunčiamas paštu, elektroniniais ryšiais, įskaitant elektroniniu paštu, jei toks pareiškimas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

24.  Jei pateikiama pareiškimo kopija, pareiškimas Reglamento 23 punkte nurodytu būdu turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kopijos pateikimo dienos.

25.  Jei pareiškimas neatitinka Reglamento 20–24 punktuose nurodytų reikalavimų, pareiškėjas informuojamas apie nustatytus trūkumus ir terminą jiems pašalinti.

26Jeigu pareiškėjas nepateikia atsakymo dėl nurodytų trūkumų per nustatytą terminą, pareiškimas toliau nenagrinėjamas.

27. Jei pareiškėjas pateiktame atsakyme nepašalina nurodytų trūkumų, pareiškimą nagrinėjusios grupės vadovas ar grupės vyresnysis patarėjas informuoja pareiškėją, kad pareiškimas, neatitinkantis nustatytų reikalavimų, nesudaro pagrindo Konkurencijos tarybai svarstyti klausimo dėl tyrimo pradėjimo pareiškimo pagrindu ir toliau nebus nagrinėjamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Nr. 1S-166 (2018), 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20855

 

28.  Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo Reglamento 20 punkto reikalavimus atitinkančio ir Reglamento 21–24 punktų nustatyta tvarka pateikto pareiškimo gavimo Konkurencijos taryboje.

29.  Reglamento 20–24 punktų reikalavimus atitinkantį pareiškimą išnagrinėję administracijos darbuotojai teikia siūlymą Konkurencijos tarybai priimti vieną iš nutarimų, nurodytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje arba 24 straipsnio 4 dalyje.

30.  Ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai, kurių veiksmai ar sprendimai buvo skundžiami ir kurie buvo informuoti apie Konkurencijos taryboje gautą pareiškimą, ir pareiškimą pateikęs asmuo yra informuojami apie pareiškimo nagrinėjimo rezultatą.

31.  Konkurencijos taryba turi teisę savo iniciatyva nagrinėti klausimą dėl įstatymo pažeidimo tyrimo pradėjimo, atsižvelgusi į asmenų prašymus, pranešimus, viešai prieinamą informaciją, informaciją, gautą kitų tyrimų ar kitų klausimų nagrinėjimo metu, administracijos darbuotojų, jiems vykdant numatytas funkcijas, užfiksuotas faktines aplinkybes ar kitą turimą informaciją, kiek tokios informacijos naudojimo neriboja teisės aktai.

32. Nutarime nurodomas administracijos darbuotojas arba jų grupė (tyrimo grupė), kurie įgaliojami atlikti tyrimą ar atskirus tyrimo veiksmus (toliau – įgalioti pareigūnai). Kai tyrimui atlikti yra sudaroma tyrimo grupė, nurodomas jos vadovas. Tyrimą atliekančios grupės vadovas ir vyresnysis patarėjas turi įgaliotų pareigūnų teises.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Nr. 1S-166 (2018), 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20855

 

33Įtariamas ūkio subjektas ar viešojo administravimo subjektas ir pareiškėjas yra informuojami apie priimtą nutarimą pradėti tyrimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Konkurencijos tarybos posėdžio, kurio metu šis sprendimas buvo priimtas, protokolo pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, kai apie nutarimą, kuris, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, laikomas konfidencialiu, informuojami nedelsiant, išnykus pastarajame straipsnyje numatytoms aplinkybėms.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TYRIMO ATLIKIMO TVARKA IR VEIKSMAI

 

34.     Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą, įgalioti pareigūnai turi Konkurencijos įstatyme ir kituose Konkurencijos tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

35.     Tyrimas atliekamas laikantis Konkurencijos įstatyme ir kituose Konkurencijos tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų terminų. Tyrimo terminų skaičiavimas pradedamas nuo Konkurencijos tarybos nutarimo pradėti tyrimą priėmimo dienos.

36Įgaliotas pareigūnas, prieš atlikdamas tyrimo veiksmus, ūkio subjektui ar viešojo administravimo subjektui pateikia Konkurencijos tarybos nutarimo kopiją ar išrašą, kuriuo pradėtas tyrimas, bei dokumentus, patvirtinančius įgaliojimus atlikti tyrimą ar konkretų tyrimo veiksmą.

37Įgaliotas pareigūnas, prieš atlikdamas tyrimo veiksmus, įspėja asmenis apie jiems įstatymuose numatytą atsakomybę už Konkurencijos tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

38Įgaliotas pareigūnas, atlikdamas atskirus tyrimo veiksmus Reglamente numatytais ir kitais atvejais, kai tai yra būtina, juos įformina surašydamas paaiškinimų, patikrinimo, paėmimo, faktinių aplinkybių nustatymo protokolus ar kitus dokumentus, kurių formas patvirtina Konkurencijos taryba.

39Patikrinimas, numatytas Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose (toliau – patikrinimas), atliekamas po to, kai tikrinamam ūkio subjektui (ūkio subjekto vadovui, darbuotojui ar kitam atstovui) kartu su Reglamento 36 punkte nurodytais dokumentais pateikiamas ir teismo nutarties, kuria leidžiama atlikti patikrinimą, išrašas.

391. Patikrinimą atlieka daugiau nei vienas įgaliotas patikrinimą atlikti pareigūnas. Patikrinime gali dalyvauti Konkurencijos tarybos pasitelkti specialistai ir ekspertai, įskaitant kitų valstybinių institucijų pareigūnus.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

40.  Tikrinamas ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas) turi pareigą netrukdyti įgaliotiems patikrinimą atlikti pareigūnams įgyvendinti jiems Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi suteiktas teises.

41Ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas) patikrinimo metu turi pareigą vykdyti įgaliotų patikrinimą atlikti pareigūnų nurodymus ir su jais bendradarbiauti, teikti visą patikrinimui atlikti reikalingą informaciją bei pagalbą, įskaitant informaciją dėl tikrinamo ūkio subjekto informacinių technologijų infrastruktūros, vykdyti tokius reikalavimus kaip laikinas elektroninio pašto blokavimas, kompiuterių atjungimas nuo įmonės tinklo, administratoriaus teisių suteikimas.

42Patikrinime turi teisę dalyvauti ūkio subjekto (ūkio subjekto vadovo, darbuotojo ar kito atstovo) pakviestas advokatas ir (ar) advokato padėjėjas. Advokato ir (ar) advokato padėjėjo nedalyvavimas netrukdo pradėti ir atlikti patikrinimo.

43Patikrinimo metu įgalioti patikrinimą atlikti pareigūnai turi teisę naudoti techninę ir programinę įrangą, reikalingą dokumentams peržiūrėti bei kopijuoti. Iš kompiuterių bei kitų elektroninių laikmenų paimtos dokumentų ir kitos informacijos kopijos paliekamos tikrinamam ūkio subjektui (ūkio subjekto vadovui, darbuotojui ar kitam atstovui), nebent dėl techninių ar kitų priežasčių susitariama kitaip. Šie veiksmai fiksuojami patikrinimo metu surašomuose protokoluose.

44Jeigu ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas) teigia, kad patikrinimo metu norimi paimti dokumentai (susirašinėjimas) sudaro advokato profesinę paslaptį, jis turi pagrįsti šį teiginį.

45.     Įgalioti patikrinimą atlikti pareigūnai turi teisę peržiūrėti bendrą dokumento (susirašinėjimo) struktūrą, antraštę, pavadinimą ar kitas išorines ypatybes, kad galėtų patvirtinti ūkio subjekto (ūkio subjekto vadovo, darbuotojo ar kito atstovo) motyvus dėl advokato profesinės paslapties. Jeigu toks dokumento peržiūrėjimas reikštų advokato profesinės paslapties atskleidimą, ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas) turi pagrįsti šį teiginį. Patikrinimo metu kilus ginčui dėl dokumentų (susirašinėjimo) pripažinimo advokato profesine paslaptimi, dokumentų (susirašinėjimo) kopijos, dėl kurių kilo ginčas, dedamos į dėžę, voką ar kitą uždarą talpyklą, kuri yra užantspauduojama, ant kurios pasirašo įgaliotas patikrinimą atlikti pareigūnas ir tikrinamas ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas) ir kuri paimama į Konkurencijos tarybos patalpas. Per 7 darbo dienas nuo patikrinimo pabaigos, dalyvaujant ūkio subjektui (ūkio subjekto vadovui, darbuotojui ar kitam atstovui), Konkurencijos tarybos patalpose dėžė, vokas ar kita uždara talpykla atidaroma nuimant antspaudą ir priimamas sprendimas dėl dokumentų (susirašinėjimo) pripažinimo advokato profesine paslaptimi. Sprendimo dėl šių dokumentų (susirašinėjimo) pripažinimo advokato profesine paslaptimi nepriima tyrimą atlikti įgaliotas pareigūnas.

46Jeigu įgalioti patikrinimą atlikti pareigūnai įsitikina, kad dokumentus (susirašinėjimą) sudaro advokato profesinė paslaptis, šių dokumentų (susirašinėjimo) nekopijuoja ir neima. Jeigu ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas) vėliau informuoja Konkurencijos tarybą, kad patikrinimo metu buvo paimti dokumentai (susirašinėjimas), sudarantys advokato profesinę paslaptį, įgalioti pareigūnai įsitikinę, kad dokumentus (susirašinėjimą) sudaro advokato profesinė paslaptis, juos grąžina ūkio subjektui arba ištrina ar kitaip sunaikina.

47Ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas) patikrinimo ar paėmimo protokole turi teisę nurodyti, kad patikrinimo metu buvo paimta dokumentų, kurie sudaro ūkio subjekto komercinę paslaptį, ir motyvuotai prašyti ją saugoti bei neleisti su ja susipažinti tretiesiems asmenims. Motyvuotą prašymą dėl komercinių paslapčių apsaugos ūkio subjektas gali pateikti ir po patikrinimo Reglamento VI skyriuje numatyta tvarka.

48. Peržiūrėti tyrimui reikalingus dokumentus bei daiktus įgalioti patikrinimą atlikti pareigūnai gali ir Konkurencijos tarybos patalpose. Tokiu atveju tyrimui reikalingi dokumentai ar daiktai sudedami į dėžes, vokus ar kitas talpyklas, kurios užantspauduojamos, ant kurių pasirašo įgaliotas patikrinimą atlikti pareigūnas ir tikrinamas ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas) ir kurios paimamos į Konkurencijos tarybos patalpas. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikrinimo pabaigos, paimti dokumentai ir daiktai peržiūrimi Konkurencijos tarybos patalpose. Paimti dokumentai ar daiktai peržiūrimi per trumpesnį nei per 10 darbo dienų laikotarpį, jeigu ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas) pateikia pagrįstą prašymą dėl trumpesnio termino būtinumo, išskyrus atvejus, kai to negalima padaryti dėl objektyvių priežasčių. Tikrinamas ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas) yra informuojamas apie antspaudo nuėmimo ir (ar) paimtų dokumentų bei daiktų peržiūrėjimo laiką ir turi teisę dalyvauti atliekant šiuos veiksmus. Ūkio subjekto (ūkio subjekto vadovo, darbuotojo ar kito atstovo) nedalyvavimas netrukdo nuimti antspaudo, peržiūrėti paimtų dokumentų bei daiktų. Šie veiksmai užfiksuojami faktinių aplinkybių nustatymo protokole, kurį kartu su įgaliotais pareigūnais gali pasirašyti ir ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

 

49. Patikrinimo metu įgalioti patikrinimą atlikti pareigūnai turi teisę užantspauduoti ūkio subjekto naudojamas patalpas, dokumentus, darbuotojų užrašus ir informacijos laikmenas Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punkto numatytomis aplinkybėmis ir tvarka. Antspaudas nuimamas dalyvaujant ūkio subjektui (ūkio subjekto vadovui, darbuotojui ar kitam atstovui). Uždedant, nuimant antspaudą yra pildomas užantspaudavimo protokolas, kurį kartu su įgaliotais patikrinimą atlikti pareigūnais gali pasirašyti ir tikrinamas ūkio subjektas (ūkio subjekto vadovas, darbuotojas ar kitas atstovas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-103 (2020), 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20600

 

50.  Ūkio subjektui (ūkio subjekto vadovui, darbuotojui ar kitam atstovui) paliekamos protokolų, kurie surašomi patikrinimo metu, kopijos, išskyrus paaiškinimų protokolo priedus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

51Įgalioti pareigūnai, norėdami gauti žodinius paaiškinimus iš asmenų, susijusių su tiriamų subjektų veikla, gali tai atlikti patikrinimo metu ar žinomu asmens darbovietės ar gyvenamosios vietos adresu išsiuntę rašytinį reikalavimą atvykti duoti žodinius paaiškinimus Konkurencijos tarybos patalpose. Asmuo duoti žodinius paaiškinimus turi teisę ir savo iniciatyva. Asmuo duoti žodinius paaiškinimus turi teisę dalyvaujant advokatui ir (ar) advokato padėjėjui.

52. Asmens žodinius paaiškinimus įgaliotas pareigūnas užfiksuoja paaiškinimų protokole, kuriame turi būti atskleistas teisingas duotų paaiškinimų turinys. Įgaliotas pareigūnas gali pasiūlyti paaiškinimus duodančiam asmeniui pačiam surašyti savo paaiškinimus į paaiškinimų protokolą. Jei reikia, prie protokolo pridedami su paaiškinimų turiniu susiję dokumentai ar kiti priedai. Įgaliotas pareigūnas, informavęs asmenį ir pažymėjęs paaiškinimų protokole, turi teisę daryti paaiškinimų garso ar vaizdo įrašą. Paaiškinimus davusiam asmeniui po paaiškinimų davimo suteikiama paaiškinimų protokolo, išskyrus protokolo priedus, kopija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

521. Garso ar vaizdo įrašas yra daromas protokolų surašymo tikslu ir gali būti saugomas bei naudojamas tyrimo tikslais. Jeigu surašius paaiškinimų ar kitą protokolą, įgaliotas pareigūnas, įvertinęs paaiškinimų ar kito tyrimo veiksmo turinį, priima sprendimą, kad garso ar vaizdo įrašas tyrimo tikslais nėra reikalingas, dalyvaujant paaiškinimus davusiam ar fiksuojant kitą tyrimo veiksmą dalyvavusiam asmeniui įrašas yra sunaikinamas apie tai pažymėjus protokole. Jeigu įgaliotas pareigūnas priima sprendimą garso ar vaizdo įrašą naudoti tyrimo tikslais, jis yra saugomas tyrimo bylos medžiagoje. Konkurencijos taryba turi teisę parengti įrašo stenogramą.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

53.  Įgalioti pareigūnai tyrimo metu turi teisę gauti paaiškinimus raštu, dokumentus, daiktus ir kitą informaciją iš įtariamų subjektų bei asmenų, susijusių su įtariamų ūkio subjektų veikla, kitų asmenų. Šią informaciją ir paaiškinimus asmenys turi teisę pateikti ir savo iniciatyva.

54.  Prašyme pateikti informaciją nustatomas informacijos pateikimo terminas ir gali būti reikalaujama pateikti informaciją tam tikru formatu. Jame informuojama apie prašymo dėl komercines paslaptis sudarančios informacijos apsaugos pateikimo tvarką bei tokios informacijos apsaugai Konkurencijos taryboje taikomus reikalavimus. Konkurencijos taryba prašyme pateikti informaciją neturi teisės įstatymo pažeidimu įtariamo subjekto versti pripažinti įstatymo pažeidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

55Informacijos pateikimo terminas nustatomas atsižvelgus į prašymo apimtį, sudėtingumą bei tyrimo poreikius. Įtariami subjektai ir kiti asmenys, įvertinę prašomos informacijos pobūdį bei apimtį, gali pateikti motyvuotą prašymą pratęsti informacijos pateikimo terminą.

56Jeigu įtariami subjektai ir kiti asmenys, atsakydami į įgaliotų pareigūnų prašymą, pateikia akivaizdžiai tyrimui nereikšmingą informaciją, įgalioti pareigūnai turi teisę grąžinti šią informaciją ją pateikusiam asmeniui.

57.  Įgalioti pareigūnai tyrimui atlikti gali naudoti viešai prieinamą ar Konkurencijos tarybos turimą informaciją, gautą kitų tyrimų ar klausimų nagrinėjimo metu, jei tokios informacijos naudojimo neriboja teisės aktai. Šios informacijos naudojimas fiksuojamas faktinių aplinkybių nustatymo protokole.

58Įgalioti pareigūnai turi teisę rengti susitikimus su įtariamais subjektais, pareiškėjais ir kitais asmenimis. Jeigu susitikimas, įskaitant ir pokalbį telefonu, vyksta įtariamų subjektų, pareiškėjų ar kitų asmenų iniciatyva, įgalioti pareigūnai gali prašyti iš anksto pateikti susitikimo metu siūlomus aptarti klausimus. Įgalioti pareigūnai priima sprendimą dėl susitikimo tikslingumo ir apimties.

59. Įgaliotų pareigūnų ir įtariamų subjektų, pareiškėjų ar kitų asmenų susitikimai ar pokalbiai telefonu gali būti protokoluojami, užfiksuojant esmines aplinkybes. Protokolą pasirašo įgalioti pareigūnai, o susitikimo protokolą – ir įtariamo subjekto, pareiškėjo ar kito asmens atstovas. Konkurencijos taryba suteikia protokolo, išskyrus jo priedus, kopiją susitikime ar pokalbyje dalyvavusiems asmenims. Susitikimų ar pokalbių telefonu eigai fiksuoti gali būti daromas garso ar vaizdo įrašas, informuojant apie tai susitikime ar pokalbyje telefonu dalyvaujančius asmenis ir pažymint tai protokole.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

591. Konkurencijos tarybos Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo tyrimą atlikti įgalioti pareigūnai įgyvendindami jiems Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje suteiktas teises mutatis mutandis vadovaujasi šiame Reglamento skirsnyje nustatyta tyrimo atlikimo tvarka ir veiksmais. Ūkio subjektai bendradarbiauja su įgaliotais pareigūnais ir sudaro sąlygas įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje suteiktas teises. Įgalioti pareigūnai suteiktas teises gali įgyvendinti Konkurencijos tarybos patalpose ir (arba) nuvykę pas ūkio subjektą.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TYRIMO PABAIGA

 

60Įgalioti pareigūnai, įvertinę tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos tarybai teikia svarstyti siūlymą dėl tyrimo nutraukimo arba siūlymą dėl tyrimo baigimo, kaip tai numatyta Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

61. Tyrimas laikomas baigtu, kai Konkurencijos taryba patvirtina įgaliotų pareigūnų tyrimo išvadas dėl įtariamo pažeidimo (toliau – tyrimo išvados arba pranešimas apie įtariamą pažeidimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

62.  Pranešime apie įtariamą pažeidimą įgalioti pareigūnai nurodo:

62.1.  informaciją apie procedūros dalyvius:

62.1.1. pareiškėją;

62.1.2. įstatymo pažeidimu įtariamą subjektą;

62.1.3. kitus suinteresuotus asmenis (toliau visi kartu – procedūros dalyviai);

62.2.  informaciją apie tyrimo pradėjimo pagrindą, atliktus tyrimo veiksmus bei kitas su tyrimo eiga susijusias aplinkybes;

62.3.  nustatytas faktines aplinkybes, susijusias su įtariamu pažeidimu, ir jas patvirtinančius įrodymus, procedūros dalyvių pateiktus paaiškinimus;

62.4.  tyrimo metu nustatytų aplinkybių vertinimą;

62.5.  išvadas dėl įtariamo pažeidimo ir sankcijų taikymo.

63.  Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi pranešimą apie įtariamą pažeidimą, priima vieną iš šių sprendimų:

63.1.  tyrimą baigti;

63.2.  tyrimą nutraukti Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies pagrindais;

63.3.  tyrimą papildyti, išskirti, sujungti, pratęsti ir (ar) kitais jo eigos klausimais;

63.4.  atidėti klausimo nagrinėjimą kitam Konkurencijos tarybos posėdžiui.

64.  Konkurencijos taryba, nusprendusi baigti tyrimą, turi teisę iš karto paskirti procedūros dalyvių žodinio išklausymo posėdžio datą. Tokiu atveju išklausymo posėdžio data turi būti skiriama atsižvelgus į laikotarpį, kuris būtinas Reglamento III skyriaus penktajame skirsnyje nurodytoms procedūros dalyvių teisėms pateikti paaiškinimus dėl tyrimo išvadų raštu užtikrinti.

65.  Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą tyrimą nutraukti, papildyti, išskirti ar sujungti, per 3 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos posėdžio, kurio metu šis sprendimas buvo priimtas, protokolo pasirašymo dienos procedūros dalyviai informuojami apie sprendimą, išskyrus atvejus, kai, apie nutarimą, kuris, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, laikomas konfidencialiu, informuojami nedelsiant, išnykus pastarajame straipsnyje numatytoms aplinkybėms.

651. Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą tyrimą nutraukti pagal Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 ar 4 dalį, per 3 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos posėdžio, kurio metu šis sprendimas buvo priimtas, protokolo pasirašymo dienos Europos Komisija informuojama apie šį sprendimą, jei iki tyrimo pradžios ar jį pradėjus buvo teiktas pranešimas pagal Reglamento (EB) Nr.  1/2003 11 straipsnio 3 dalį apie tyrimo pradėjimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-103 (2020), 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20600

 

66Konkurencijos tarybai pritarus tyrimo išvadoms dėl įtariamo pažeidimo, pranešimas apie įtariamą pažeidimą per 3 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos posėdžio, kurio metu buvo priimtas šis sprendimas, protokolo pasirašymo dienos išsiunčiamas pareiškėjui, pažeidimu įtariamam subjektui ir Konkurencijos tarybos sprendimu kitiems suinteresuotiems asmenims nurodant, kad per nustatytą terminą jie turi teisę raštu pateikti paaiškinimus dėl tyrimo išvadų.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PROCEDŪROS DALYVIŲ IŠKLAUSYMAS

 

67. Su procedūros eiga nuo tyrimo baigimo iki Konkurencijos tarybos nutarimo dėl įstatymo pažeidimo paskelbimo susijusius sprendimus, išskyrus tuos, kurie priskirti išimtinai Tarybos kompetencijai, priima tyrimą atlikusios grupės vadovas ar vyresnysis patarėjas, ar jų pavedimu tyrimą atlikęs administracijos darbuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Nr. 1S-166 (2018), 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20855

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

68. Pareiškėjui ir įstatymo pažeidimu įtariamam subjektui kartu su pranešimu apie įtariamą pažeidimą pateikiama elektroninė tyrimo bylos medžiagos kopija. Tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti elektroninės tyrimo bylos medžiagos ar jos dalies kopijos, pareiškėjas ir įstatymo pažeidimu įtariamas subjektas informuojami apie teisę susipažinti su tyrimo bylos medžiaga Konkurencijos tarybos patalpose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

69. Pareiškėjo ir įstatymo pažeidimu įtariamo subjekto teisė susipažinti su tyrimo bylos medžiaga neapima teisės susipažinti su:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

69.1.  dokumentais, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslapčių;

69.2.  dokumentais, kuriuose yra kito ūkio subjekto komercinių paslapčių, išskyrus, jeigu gautas ūkio subjekto, su kurio komercines paslaptis sudarančia informacija norima susipažinti, sutikimas;

69.3. Konkurencijos tarybos tarnybinio naudojimo dokumentais, kaip apibrėžta Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

69.4. dokumentais, nurodytais Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 9, 10 ir 11 dalyse, išskyrus pastarajame Konkurencijos įstatymo straipsnyje numatytas išimtis ir jame nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

69.5.  kitų procedūros dalyvių rašytiniais paaiškinimais dėl tyrimo išvadų, išskyrus Reglamento 73 punkte nurodytus atvejus;

69.6.  informacija, kurios atskleidimas galėtų daryti neigiamą įtaką konkurencijai;

69.7.  kita teisės aktuose numatyta neskelbtina informacija.

70.  Terminas rašytiniams paaiškinimams dėl tyrimo išvadų pateikti nustatomas atsižvelgiant į bylos apimtį, sudėtingumą, eigą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Šis terminas nustatomas ne trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų, išskyrus, kai dėl minėtų su tyrimu susijusių aplinkybių gali būti nustatomas trumpesnis terminas.

71Procedūros dalyviai turi teisę prašyti pratęsti rašytinių paaiškinimų dėl tyrimo išvadų pateikimo terminą, nurodydami priežastis ir motyvus, dėl kurių šis terminas turėtų būti pratęstas. Šis prašymas išnagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

72. Pažeidimu įtariami subjektai, teigdami, kad dokumentai, nurodyti Reglamento 69.5 papunkčiuose, yra būtini tam, kad jie galėtų veiksmingai pasinaudoti teise į gynybą, turi pateikti prašymą. Prašyme turi būti pagrįsta, kodėl prašomi dokumentai ar informacija yra būtini teisei į gynybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

73. Jeigu tai gali padėti išsiaiškinti svarbias aplinkybes Konkurencijos tarybai priimant sprendimą dėl įtariamo pažeidimo, tyrimą atlikusios grupės vadovas ar vyresnysis patarėjas, ar tyrimą atlikęs administracijos darbuotojas iki Konkurencijos tarybos procedūros dalyvių išklausymo posėdžio turi teisę pažeidimu įtariamiems subjektams pateikti procedūros dalyvių rašytinių paaiškinimų dėl tyrimo išvadų nekonfidencialias versijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Nr. 1S-166 (2018), 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20855

 

74. Jeigu, gavus procedūros dalyvių rašytinius paaiškinimus dėl tyrimo išvadų, paaiškėja naujų aplinkybių, kurios gali būti reikšmingos Konkurencijos tarybai priimant sprendimą dėl įtariamo pažeidimo, tyrimą atlikusios grupės vadovas ar vyresnysis patarėjas, ar tyrimą atlikęs administracijos darbuotojas turi teisę nurodyti tas aplinkybes raštu ir paprašyti procedūros dalyvių per nustatytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus dėl jų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Nr. 1S-166 (2018), 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20855

 

75. Konkurencijos taryba, įvertinusi informaciją, susijusią su atliktu tyrimu, turi teisę priimti Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose numatytus nutarimus arba, jeigu ketina priimti Konkurencijos įstatymo 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus nutarimus, skiria procedūros dalyvių išklausymo posėdį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KONKURENCIJOS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ĮSTATYMO PAŽEIDIMO IR JO PASKELBIMAS

 

76.  Išklausiusi procedūros dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis, Konkurencijos taryba priima vieną iš Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytų nutarimų.

77.  Konkurencijos taryba nutarimo pagal Reglamento 76 punktą paskelbimo datą ir laiką nurodo išklausymo posėdžio metu. Posėdyje nedalyvavę procedūros dalyviai apie nutarimo paskelbimo datą ir laiką informuojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išklausymo posėdžio pabaigos.

78. Konkurencijos tarybos nutarimas pagal Reglamento 76 punktą priimamas Konkurencijos tarybos posėdyje. Motyvuotu sprendimu Konkurencijos taryba gali papildomai vieną kartą atidėti nutarimo paskelbimą ne ilgesniam terminui nei pirminis nutarimo paskelbimo atidėjimo terminas ir apie šiuos paskelbimo datos ir laiko pasikeitimus informuoti procedūros dalyvius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

79.  Konkurencijos tarybos nutarimas paskelbiamas:

79.1.  procedūros dalyviams Konkurencijos taryboje. Laikoma, jog nutarimas tinkamai paskelbtas, jei atvykusiems į nutarimo paskelbimą procedūros dalyviams įteiktos jiems skirtos nutarimo kopijos ar išrašai;

79.2.  Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.

80.  Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarimo paskelbimo datos paskelbime nedalyvavusiems procedūros dalyviams išsiunčiamos nutarimo kopijos ar išrašai. Jie turi teisę nutarimo kopiją ar išrašą pasiimti atvykę į Konkurencijos tarybą.

 

IV SKYRIUS

KITŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO KONKURENCIJOS TARYBOJE PROCEDŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KLAUSIMŲ DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAMS NUSTATYTŲ ĮPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO NAGRINĖJIMAS

 

81.  Administracijos darbuotojai teikia siūlymą Konkurencijos tarybai priimti nutarimą kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti viešojo administravimo subjektą įvykdyti Konkurencijos tarybos nustatytus įpareigojimus, jeigu viešojo administravimo subjektas neįvykdė pagal Konkurencijos įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konkurencijos tarybos nustatytų įpareigojimų.

82.  Nutarime Konkurencijos taryba nurodo:

82.1.  nustatyto Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir įpareigojimų esmę, nustatytas aplinkybes dėl įpareigojimų neįvykdymo;

82.2.  motyvus, pagrindžiančius, kad nustatyti įpareigojimai nebuvo įvykdyti;

82.3.  prašymą panaikinti Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui prieštaraujantį viešojo administravimo subjekto teisės aktą ar kitokį sprendimą ar pažeidimą pašalinti kitu būdu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KLAUSIMŲ DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VADOVAMS SKIRIAMŲ SANKCIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

83.  Administracijos darbuotojai teikia siūlymą Konkurencijos tarybai priimti nutarimą kreiptis į teismą su prašymu taikyti sankcijas ūkio subjekto vadovui, įvykus Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose numatytoms aplinkybėms ir kai yra tenkinamos Konkurencijos įstatymo 40 straipsnyje numatytos sąlygos.

84.  Nutarime Konkurencijos taryba nurodo:

84.1.  aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas;

84.2.  prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus;

84.3.  motyvuotą siūlymą dėl sankcijų taikymo ir jų dydžio.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SKUNDŲ DĖL KONKURENCIJOS TARYBOS ĮGALIOTŲ PAREIGŪNŲ IR KITŲ ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ IR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

85.  Rašytiniame skunde dėl Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų ir kitų administracijos darbuotojų atliktų veiksmų ir priimtų sprendimų (toliau – skundas) turi būti nurodyta:

85.1.  įgalioti pareigūnai ar kiti administracijos darbuotojai, kurių veiksmai ir (ar) sprendimai yra skundžiami;

85.2.  skundžiami veiksmai ir (ar) sprendimai;

85.3.  paaiškinimai ir duomenys dėl to, kaip skundžiami veiksmai ir (ar) sprendimai pažeidė asmens teises;

85.4.  prašymas Konkurencijos tarybai;

85.5.  duomenys, pagrindžiantys, kad skundas pateiktas nepraleidus Konkurencijos įstatyme nustatyto termino. Jei terminas praleistas, kartu su skundu pateikiamas motyvuotas prašymas terminą atnaujinti;

85.6.  jeigu skundą pateikia asmens atstovas, jis turi pateikti atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.

86.  Konkurencijos tarybos pirmininkas skundą paveda nagrinėti administracijos darbuotojui. Skundas neperduodamas nagrinėti įgaliotiems pareigūnams ar administracijos darbuotojams, kurių veiksmai ir (ar) sprendimai yra skundžiami, ir kitiems struktūrinio vieneto, kuriam priklauso šie pareigūnai ar darbuotojai, darbuotojams.

87.  Jei skundas neatitinka Reglamento 85 punkte nustatytų reikalavimų, skundą nagrinėjantis administracijos darbuotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo skundo gavimo Konkurencijos taryboje dienos informuoja skundą pateikusį asmenį apie nustatytus trūkumus ir suteikia ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą jiems pašalinti.

88.  Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas pradedamas skaičiuoti nuo reikalavimus atitinkančio skundo gavimo dienos. Skundą nagrinėjantis administracijos darbuotojas informuoja skundą pateikusį asmenį apie skundo gavimą ir apie tai, kuris administracijos darbuotojas nagrinėja skundą.

89.  Skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

90.  Skundą išnagrinėjęs administracijos darbuotojas teikia siūlymą Konkurencijos tarybai priimti sprendimą atnaujinti arba atsisakyti atnaujinti terminą skundui pateikti, tenkinti skundą arba netenkinti skundo.

91.  Konkurencijos tarybos nutarimas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos posėdžio, kurio metu jis buvo priimtas, protokolo pasirašymo dienos išsiunčiamas skundą pateikusiam asmeniui.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ŪKIO SUBJEKTŲ PATEIKTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

92. Galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo padarymu įtariami ūkio subjektai gali siūlyti Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkančius įsipareigojimus (toliau – įsipareigojimai). Ūkio subjektai turi kuo anksčiau informuoti apie savo ketinimus prisiimti įsipareigojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

93. Įgalioti pareigūnai, gavę ūkio subjekto siūlomus įsipareigojimus, nustato, ar turi pakankamai duomenų įvertinti siūlomų įsipareigojimų atitiktį Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies reikalavimams. Konkurencijos taryba pagal Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį turi teisę, tačiau neprivalo nagrinėti ir priimti ūkio subjekto siūlomų įsipareigojimų. Konkurencijos taryba turi teisę bet kuriuo metu nutraukti ir netęsti įsipareigojimų nagrinėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

94. Jeigu Konkurencijos taryba neketina nagrinėti ir priimti ūkio subjekto siūlomų įsipareigojimų ir tęsia tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, įgalioti pareigūnai apie tai informuoja įsipareigojimus siūliusį ūkio subjektą. Jeigu Konkurencijos taryba ketina priimti ūkio subjektų pasiūlytus įsipareigojimus, jų nagrinėjimą atlieka įgalioti pareigūnai. Įgalioti pareigūnai turi teisę pasiūlyti įsipareigojimus pateikusiam ūkio subjektui pateikti papildomus paaiškinimus ir duomenis, reikalingus įsipareigojimams tinkamai nagrinėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

95. Įgalioti pareigūnai, išnagrinėję siūlomus įsipareigojimus ir įvertinę, kad jie preliminariai atitinka Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies reikalavimus, teikia siūlymą Konkurencijos tarybai patvirtinti siūlomus įsipareigojimus ir nutraukti tyrimą Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies pagrindu. Įgaliotų pareigūnų siūlymas dėl siūlomų įsipareigojimų gali būti pateiktas ir pranešime apie įtariamą pažeidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

96.  Prieš priimdama sprendimą patvirtinti siūlomus įsipareigojimus, Konkurencijos taryba savo interneto svetainėje paskelbia ūkio subjektų siūlomų įsipareigojimų nekonfidencialią versiją ir suteikia galimybę suinteresuotiems asmenims per nustatytą terminą pateikti argumentuotą nuomonę dėl siūlomų įsipareigojimų (toliau – vieša konsultacija).

97.  Atsižvelgiant į viešos konsultacijos rezultatus, ūkio subjektui gali būti suteikiama galimybė patikslinti siūlomus įsipareigojimus. Konkurencijos taryba gali paskelbti pakartotinę viešą konsultaciją, jei ūkio subjektas esmingai pakeičia ar patikslina siūlomus įsipareigojimus. Pakeitimas laikomas esminiu, jei pasikeičia įsipareigojimų pobūdis ar apimtis.

98. Konkurencijos taryba ūkio subjekto įsipareigojimus patvirtina ir tyrimą Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies pagrindu nutraukia priimdama nutarimą. Nutarimas ar jo išrašas yra skelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KONKURENCIJOS TARYBOS NUSTATYTŲ SANKCIJŲ ĮVYKDYMO ATIDĖJIMAS

 

99.  Ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai motyvuotą prašymą atidėti Konkurencijos tarybos nustatytų sankcijų įvykdymą (toliau – prašymas atidėti sankcijų įvykdymą) turi pateikti iki sankcijų įvykdymo termino pabaigos.

100.   Ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai prašyme atidėti sankcijų įvykdymą turi nurodyti objektyvias priežastis, dėl kurių negali laiku įvykdyti nustatytų sankcijų, veiksmus, kurių ketina imtis, jeigu Konkurencijos taryba atidėtų sankcijų įvykdymą, bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

101.   Prašyme atidėti baudos ar jos dalies mokėjimą taip pat turi būti pateikta:

101.1.  dvejų paskutinių metų ir visų einamųjų metų pasibaigusių ketvirčių pelno (nuostolių) ataskaitų bei balansų kopijos;

101.2.  informacija apie turimus įsiskolinimus ir juos patvirtinantys dokumentai, kuriuose būtų nurodyta įsiskolinimų suma ir jos mokėjimo terminai, ūkio subjekto ar viešojo administravimo subjekto ir kitų asmenų, kuriems jie yra skolingi didžiausias sumas, tarpusavio ryšiai;

101.3.  kitus dokumentus ir paaiškinimus, pagrindžiančius baudos ar jos dalies mokėjimo atidėjimo būtinybę;

101.4.  mokėjimų grafiką, kuriame būtų nurodyta, kokiomis dalimis ūkio subjektas ar viešojo administravimo subjektas sumokėtų baudą ar jos dalį, jeigu ji būtų atidėta;

101.5.  informaciją apie lėšų šaltinį, iš kurio ūkio subjektas ar viešojo administravimo subjektas ketina sumokėti paskirtą baudą, jeigu visos baudos ar jos dalies mokėjimas būtų atidėtas.

102.   Prašymas atidėti sankcijų įvykdymą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

103.   Jeigu prašymas atidėti sankcijų įvykdymą neatitinka reikalavimų ir nesudaro pagrindo įvertinti šio prašymo pagrįstumo, prašymą nagrinėjantis administracijos darbuotojas apie tai informuoja prašymą pateikusį ūkio subjektą ar viešojo administravimo subjektą ir pasiūlo pateikti papildomus dokumentus ir paaiškinimus.

104.   Prašymą atidėti sankcijų įvykdymą išnagrinėjęs administracijos darbuotojas teikia siūlymą Konkurencijos tarybai priimti sprendimą atidėti ar atsisakyti atidėti viešojo administravimo subjektams ar ūkio subjektams nustatytų sankcijų įvykdymo terminą.

105.   Konkurencijos tarybos nutarimas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos posėdžio, kurio metu jis buvo priimtas, protokolo pasirašymo dienos išsiunčiamas prašymą atidėti sankcijų įvykdymą pateikusiam ūkio subjektui ar viešojo administravimo subjektui.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KONKURENCIJOS VEIKSMINGUMO RINKOSE STEBĖSENA

 

106.   Konkurencijos taryba nutarimu gali nuspręsti atlikti konkurencijos veiksmingumo rinkose stebėseną (toliau – stebėsena). Nutarime nurodomas administracijos darbuotojas arba jų grupė, kurie įgaliojami atlikti stebėseną. Kai stebėsenai atlikti sudaroma administracijos darbuotojų darbo grupė, nurodomas jos vadovas.

107.   Stebėseną atlikti įgalioti administracijos darbuotojai mutatis mutandis turi teises, numatytas Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5, 6, 10, 11, 12 ir 13 punktuose.

108.   Stebėseną atlikę įgalioti administracijos darbuotojai teikia Konkurencijos tarybai svarstyti stebėsenos išvadas ir pasiūlymus dėl priemonių veiksmingai konkurencijai užtikrinti.

109.   Prieš priimdama sprendimą patvirtinti stebėsenos išvadas, Konkurencijos taryba jas gali teikti susipažinti ir pareikšti nuomonę suinteresuotiems asmenims ir (ar) skelbti Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.

110.   Konkurencijos taryba, įvertinusi stebėsenos išvadas, priima sprendimą:

110.1.  tęsti stebėseną ar atlikti papildomą stebėseną;

110.2.  stebėseną nutraukti;

110.3.  stebėseną baigti ir patvirtinti stebėsenos išvadas;

110.4.  teikti pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingai konkurencijai užtikrinti.

111.   Nekonfidenciali stebėsenos išvadų versija gali būti skelbiama Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.

 

Septintasis skirsnis

MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ TYRIMAS IR PROCEDŪROS DALYVIŲ IŠKLAUSYMAS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

112. Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyti mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų sudarytų sutarčių, galimų ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų, nurodytų Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, iki ir po sutarties sudarymo patikrinimai yra tyrimai Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo trečiojo skirsnio prasme ir yra atliekami pagal šio įstatymo trečiojo skirsnio nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

113. Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, įvertinę galimo Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos tarybai pateikia tyrimo išvadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

114.   Konkurencijos taryba, pritarusi tyrimo išvadoms, paskiria bylos nagrinėjimo posėdžio datą ir laiką. Bylos nagrinėjimas vyksta rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai Konkurencijos taryba pripažįsta, kad nagrinėjimas žodinio proceso tvarka yra būtinas.

115.   Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ne vėliau kaip prieš 21 kalendorinę dieną iki posėdžio Konkurencijos taryboje dienos išsiunčia procedūros dalyviams tyrimo išvadas, informuoja juos apie teisę per nustatytą terminą pateikti paaiškinimus raštu bei nurodo datą ir laiką, kada vyks rašytinis bylos nagrinėjimo posėdis. Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai taip pat nurodo terminą, per kurį procedūros dalyviai turi teisę pateikti motyvuotą prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka.

116.   Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai procedūros dalyvių prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka išnagrinėja per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir teikia siūlymą Konkurencijos tarybai bylos nagrinėjimo procedūrą vykdyti žodinio proceso tvarka arba atsisakyti tenkinti prašymą ir tęsti bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka.

117.   Konkurencijos taryba priima sprendimą nagrinėjimo procedūrą vykdyti žodinio proceso tvarka arba atsisako tenkinti prašymą ir tęsia nagrinėjimo procedūrą rašytinio proceso tvarka. Per 1 darbo dieną nuo Konkurencijos tarybos posėdžio, kurio metu priimtas sprendimas, protokolo pasirašymo dienos apie sprendimą informuojami procedūros dalyviai.

118.   Procedūros dalyvių susipažinimui su tyrimo bylos medžiaga mutatis mutandis taikoma Reglamento 68 ir 69 punktuose numatyta tvarka.

119.   Bylos nagrinėjimo procedūros posėdžio tvarkai mutatis mutandis taikomi Reglamento 138–145 punktai.

120. Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo priimamas Konkurencijos tarybos posėdyje. Motyvuotu sprendimu Konkurencijos taryba gali papildomai vieną kartą atidėti nutarimo paskelbimo laiką ne ilgesniam terminui nei pirminis nutarimo paskelbimo atidėjimo terminas ir informuoti procedūros dalyvius apie paskelbimo laiko pasikeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

121.   Konkurencijos tarybos nutarimas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos paskelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje. Nutarimo kopija ar išrašas išsiunčiamas asmenims, dėl kurių šis nutarimas priimtas. Jie turi teisę nutarimo kopiją ar išrašą pasiimti atvykę į Konkurencijos tarybą. 

V SKYRIUS

KONKURENCIJOS TARYBOS POSĖDŽIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

122.   Konkurencijos tarybos posėdžiai yra tvarkomieji ir procedūros dalyvių išklausymo posėdžiai (toliau kartu – posėdžiai).

123. Posėdžiai vyksta Konkurencijos tarybos patalpose, išskyrus, kai dėl svarbių priežasčių Konkurencijos taryba nusprendžia kitaip. Esant techninėms galimybėms, Konkurencijos taryba turi teisę posėdžius organizuoti ir nuotoliniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

124.   Posėdžiams pirmininkauja Konkurencijos tarybos pirmininkas, o jam nesant – jį pavaduojantis pirmininko pavaduotojas (toliau – posėdžio pirmininkas).

125.   Posėdžiai vyksta valstybine lietuvių kalba.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KONKURENCIJOS TARYBOS TVARKOMIEJI POSĖDŽIAI

 

126.   Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje (toliau – tvarkomasis posėdis) svarstomi visi Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirti įstatymų taikymo, vidaus darbo organizavimo ir kiti klausimai, išskyrus procedūros dalyvių išklausymą, kurį reglamentuoja Reglamento V skyriaus trečiojo skirsnio nuostatos.

127.   Tvarkomieji posėdžiai yra uždari, jeigu Konkurencijos taryba nenusprendžia kitaip.

128.   Konkurencijos taryba gali suteikti teisę tvarkomajame posėdyje dalyvauti asmenims, susijusiems su nagrinėjamu klausimu ir galintiems suteikti Konkurencijos tarybai informacijos, reikalingos priimant sprendimą.

129. Tvarkomieji posėdžiai gali vykti Konkurencijos tarybos nariams iš anksto balsuojant nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

1291. Posėdžio dalyviai yra supažindinami su nuotoliniu būdu balsuojančių Konkurencijos tarybos pirmininko ar narių balsais ir pastabomis, jeigu tokios buvo pateiktos balsavimo biuletenyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

130.   Tvarkomajame posėdyje dalyvaujantys asmenys turi teisę žodžiu arba raštu išdėstyti savo siūlymus, nuomonę ar pateikti paaiškinimus.

1301. Kai posėdžio metu pateikiama papildoma reikšminga informacija, su kuria neturėjo galimybės susipažinti nuotoliniu būdu balsuojantys Konkurencijos tarybos pirmininkas ar nariai, atitinkamo klausimo svarstymas atidedamas kitam tvarkomajam posėdžiui.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

131.   Tvarkomojo posėdžio klausimo svarstymas baigiamas Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PROCEDŪROS DALYVIŲ IŠKLAUSYMO POSĖDŽIAI

 

132.   Konkurencijos taryba arba Konkurencijos tarybos pirmininkas nustato ir turi teisę keisti procedūros dalyvių išklausymo posėdžio (toliau – išklausymo posėdis) datą.

1321. Išimtiniais atvejais, jeigu nėra galimybės organizuoti procedūros dalyvių išklausymo posėdžių Konkurencijos tarybos patalpose, Konkurencijos taryba arba Konkurencijos tarybos pirmininkas turi teisę priimti sprendimą procedūros dalyvių išklausymo posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu. Procedūros dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys informuojami apie šį sprendimą ir tokio posėdžio tvarką.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

133.   Apie išklausymo posėdį procedūros dalyviai informuojami išsiunčiant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytus reikalavimus atitinkantį pranešimą apie posėdį (toliau – pranešimas apie posėdį).

134.   Pranešimas apie posėdį išsiunčiamas ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki išklausymo posėdžio, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių Konkurencijos taryba nusprendžia kitaip.

135.   Pranešimas apie posėdį išsiunčiamas registruotu paštu Konkurencijos tarybai žinomais procedūros dalyvių bei jų atstovų adresais. Jeigu procedūros dalyviai bei jų atstovai nėra Konkurencijos tarybai nurodę adreso, pranešimas apie posėdį išsiunčiamas juridinių asmenų registre nurodytais procedūros dalyvių bei jų atstovų buveinės adresais ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresu. Apie išklausymo posėdžio vietą ir laiką Konkurencijos taryba turi teisę paskelbti viešo skelbimo būdu Civilinio proceso kodekse numatyta tvarka.

136.   Išklausymo posėdžiai yra vieši. Informacija apie išklausymo posėdžius skelbiama Konkurencijos tarybos interneto svetainėje. Konkurencijos taryba savo iniciatyva ar procedūros dalyvių prašymu gali paskelbti išklausymo posėdį arba jo dalį uždarą, jeigu tai būtina siekiant apsaugoti ūkio subjektų komercinę paslaptį ar kitą neskelbtiną informaciją.

137.   Išklausymo posėdis vyksta dalyvaujant procedūros dalyviams. Neatvykus bet kuriam iš išklausymo posėdžio dalyvių, išklausymo posėdis gali vykti tuo atveju, kai yra duomenų, kad neatvykusiam procedūros dalyviui buvo laiku pranešta apie išklausymo posėdžio datą, buvo suteikta galimybė susipažinti su tyrimo išvadomis ir pateikti rašytinius paaiškinimus, arba kai pats dalyvis informavo Konkurencijos tarybą, kad neketina dalyvauti išklausymo posėdyje.

138.   Išklausymo posėdžiuose procedūros dalyviams gali atstovauti advokatai, advokatų padėjėjai ir kiti procedūros dalyvių įgalioti atstovai.

139.   Posėdžio pirmininkas užtikrina, kad būtų iš esmės, visapusiškai ir objektyviai išaiškintos visos nagrinėjamam įtariamam pažeidimui įvertinti reikšmingos aplinkybės, ir šalina iš nagrinėjimo visa tai, kas nėra susiję su nagrinėjamu įtariamu pažeidimu.

140.   Posėdžio pirmininkas imasi reikiamų priemonių išklausymo posėdžio tvarkai užtikrinti. Jeigu posėdžio dalyviai pažeidžia tvarką, posėdžio pirmininkas įspėja, kad, pasikartojus minėtiems veiksmams, jiems bus nurodyta pasišalinti iš posėdžio salės.

141.   Prieš pradedant išklausymo posėdį, posėdžio pirmininkas suteikia galimybę posėdžio dalyviams pateikti prašymus. Sprendimą dėl prašymų Konkurencijos taryba turi teisę priimti prieš pradedant išklausymo posėdį arba vėliau.

142.   Jeigu nėra kliūčių pradėti išklausymo posėdį, posėdžio pirmininkas pristato posėdyje dalyvaujančius asmenis, išaiškina jiems jų teises ir pareigas bei suteikia teisę pasisakyti posėdyje svarstomu klausimu.

143.   Išklausymo posėdis pradedamas pažeidimo tyrimą atlikusio arba kito administracijos darbuotojo tyrimo išvadų bei rašytinių procedūros dalyvių paaiškinimų pristatymu. Po to eilės tvarka pasisako pareiškėjas, įtariami ūkio ar viešojo administravimo subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys. Klausimai pareiškėjui, įtariamiems ūkio ar viešojo administravimo subjektams ir kitiems suinteresuotiems asmenims užduodami po kiekvieno iš jų pasisakymo. Klausimus pareiškėjui, įtariamiems ūkio ar viešojo administravimo subjektams ir kitiems suinteresuotiems asmenims iš eilės užduoda posėdžio pirmininkas, Tarybos nariai, administracijos darbuotojai, pareiškėjas, įtariamas ūkio ar viešojo administravimo subjektas, kiti suinteresuoti asmenys. Baigus pasisakymus, administracijos darbuotojams, procedūros dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims suteikiama replikos teisė. Paskutinis replikos teise pasisako įtariamas pažeidimu ūkio ar viešojo administravimo subjektas.

144.   Per išklausymo posėdį procedūros dalyviai gali papildyti rašytinius paaiškinimus ir pateikti papildomus rašytinius įrodymus, kurių dėl objektyvių priežasčių neturėjo galimybės pateikti anksčiau. Įtariami ūkio ar viešojo administravimo subjektai taip pat gali pateikti paaiškinimus bei duomenis dėl aplinkybių, kurios gali būti reikšmingos baudų ar kitų sankcijų skyrimui.

145. Išklausymo posėdis baigiamas informavus išklausymo posėdžio dalyvius apie Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodyto nutarimo paskelbimo datą ir laiką. Konkurencijos taryba turi teisę papildomai atidėti nutarimo paskelbimą Reglamento 78 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KONKURENCIJOS TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

 

146. Posėdžio eigai fiksuoti rašomas posėdžio protokolas. Posėdžio metu gali būti daromas posėdžio garso įrašas. Posėdžio garso įrašas yra sunaikinamas surašius posėdžio protokolą ir suėjus Reglamento 151 punkte numatytam pastabų protokolui pateikimo terminui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

147.   Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Posėdžio protokolas parengiamas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio.

148.   Posėdžio protokole nurodomi dalyvaujantys asmenys, svarstomi klausimai bei kitos reikšmingos posėdžio aplinkybės:

148.1.  posėdžio pobūdis (tvarkomasis ar išklausymo), data ir vieta;

148.2.  esminiai posėdžio pirmininko, narių, kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų pareiškimai, paaiškinimai, išvados, nuomonės ir pasiūlymai;

148.3.  Konkurencijos tarybos balsavimo rezultatai svarstomu klausimu;

148.4.  Konkurencijos tarybos sprendimas svarstomu klausimu.

149.   Posėdyje dalyvaujantys asmenys turi teisę prašyti, kad į posėdžio protokolą būtų įrašytos aplinkybės, kurias jie laiko esminėmis svarstomu klausimu.

150.   Galima susipažinti tik su viešų posėdžių protokolais. Uždarų posėdžių protokolai susipažinti neteikiami, išskyrus asmenims, turintiems teisę su jais susipažinti.

151.   Posėdyje dalyvavę asmenys per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos gali pareikšti pastabas raštu bei prašyti pataisyti posėdžio protokolą. Posėdyje dalyvavusių asmenų prašymą nagrinėja ir sprendimą dėl posėdžio protokolo pakeitimų priima posėdžio pirmininkas per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KONKURENCIJOS TARYBOS NUTARIMAI

 

152. Konkurencijos taryba, spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima nutarimus. Konkurencijos taryba turi teisę savo priimtų sprendimų atskirai neforminti, o įrašyti juos į posėdžio protokolą (protokolinis nutarimas). Protokolo išrašas (protokolinis nutarimas) suinteresuotiems asmenims siunčiamas Konkurencijos tarybos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

153.   Konkurencijos tarybos nutarimai yra vieši, išskyrus atvejus, kai pagal Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 4 dalį nutarimai laikomi konfidencialiais.

154.   Nutarimą pasirašo Konkurencijos tarybos pirmininkas.

155.   Konkurencijos tarybos nutarime nurodoma:      

155.1.  priėmimo laikas ir vieta;

155.2.  svarstomas klausimas;

155.3.  nustatytos su svarstomu klausimu susijusios faktinės ir teisinės aplinkybės;

155.4.  asmenų, susijusių su svarstomu klausimu, prašymai, pareiškimai, reikalavimai ar nuomonės;

155.5.  motyvai, kuriais Konkurencijos taryba grindžia savo nutarimą;

155.6.  teisės normos, kuriomis vadovaujasi Konkurencijos taryba;

155.7.  Konkurencijos tarybos sprendimas;

155.8.  apskundimo tvarka;

155.9.  kiti įstatymuose įtvirtinti nutarimo turiniui keliami reikalavimai.

156.   Išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, nutarimui gali būti netaikomi kai kurie Reglamento 155 punkte numatyti reikalavimai.

157.   Konkurencijos tarybos pirmininkas pasirašo nutarimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos posėdžio, kurio metu jis priimtas, protokolo pasirašymo.

1571 Konkurencijos tarybos nutarimai, kurie nėra viešai skelbiami, įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Jeigu nutarimai yra skelbiami Konkurencijos tarybos interneto svetainėje, nutarimai įsigalioja nuo jų paskelbimo arba įteikimo dienos, priklausomai nuo to, kuris įvyksta pirmiau, ir jei pačiuose nutarimuose nenustatyta kita įsigaliojimo data. Jeigu nutarimai yra skelbiami Teisės aktų registre, nutarimai įsigalioja kitą dieną po jų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu nutarimuose nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

158.   Administracijos darbuotojas įstatymuose ir Reglamente nustatytais atvejais išsiunčia patvirtintas nutarimo kopijas ar išrašus procedūros dalyviams.

 

VI SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR JOS TVARKYMAS KONKURENCIJOS TARYBOJE

 

159.   Dokumentai ir kita informacija Konkurencijos tarybai teikiama vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai Reglamentas nustato kitaip.

160. Dokumentai ir kita informacija Konkurencijos taryboje tvarkoma Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, kitų įstatymų, Reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Asmens duomenys Konkurencijos taryboje tvarkomi Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

 

161.   Dokumentai ir kita informacija Konkurencijos tarybai teikiami ta kalba, kuria jie surašyti. Jeigu dokumentai ir kita informacija yra surašyti ne valstybine lietuvių kalba, pridedamas įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jų vertimas į valstybinę lietuvių kalbą. Dokumentai ir kita informacija, surašyta anglų kalba, gali būti pateikiama be vertimo į valstybinę lietuvių kalbą, tačiau Konkurencijos taryba turi teisę reikalauti pateikti dokumentų ir kitos informacijos vertimą į valstybinę lietuvių kalbą.

162.   Konkurencijos taryboje gauti dokumentų ir kitos informacijos originalai ir kiti daiktai gali būti grąžinami juos pateikusiam asmeniui, praėjus Konkurencijos tarybos sprendimo apskundimo terminui, jei sprendimas nėra apskundžiamas teismui, arba įsiteisėjus teismo sprendimui, jei sprendimas apskundžiamas teismui.

163.   Ūkio subjektas kartu su Konkurencijos tarybai teikiamais dokumentais ir kita informacija arba nedelsdamas, kai tik sužino, kad Konkurencijos taryba turi dokumentų ir kitos informacijos, sudarančios ūkio subjekto komercinę paslaptį, gali pateikti motyvuotą prašymą dėl komercinių paslapčių apsaugos (toliau – prašymas dėl komercinių paslapčių apsaugos).

164.   Prašyme dėl komercinių paslapčių apsaugos turi būti nurodyta:

164.1.  informacija, kurią Konkurencijos taryba turėtų laikyti ūkio subjekto komercine paslaptimi;

164.2.  ar informacija laikytina komercine paslaptimi visų trečiųjų asmenų atžvilgiu. Jeigu informacija nelaikytina komercine paslaptimi visų trečiųjų asmenų atžvilgiu, turi būti nurodyti asmenys, galintys susipažinti su komercinę paslaptį sudarančia informacija. Jeigu pateiktame prašyme dėl komercinių paslapčių apsaugos nenurodyta, kieno atžvilgiu informacija laikytina komercine paslaptimi, laikoma, jog su ja neturi teisės susipažinti jokie tretieji asmenys.

165.   Įgalioti pareigūnai ar administracijos darbuotojai turi teisę pareikalauti, kad ūkio subjektas pagrįstų savo prašymą dėl komercinių paslapčių apsaugos.

166. Jeigu ūkio subjektas prašyme dėl komercinių paslapčių apsaugos nenurodo, kurią konkrečią informaciją Konkurencijos taryba turėtų laikyti ūkio subjekto komercine paslaptimi, įgaliotas pareigūnas ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kitas administracijos darbuotojas gali įpareigoti jį per nustatytą ne trumpesnį negu vienos darbo dienos terminą šią informaciją nurodyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

167. Ūkio subjektą, kurio dokumentus ar kitą informaciją, sudarančią ūkio subjektų komercinę paslaptį, turi Konkurencijos taryba, įgaliotas pareigūnas ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kitas administracijos darbuotojas gali įpareigoti per nustatytą ne trumpesnį negu 3 darbo dienų terminą pateikti dokumento ar kitos informacijos išrašą be komercinę paslaptį sudarančios informacijos (toliau – išrašas) ir siekiamos apsaugoti informacijos aprašymą. Išraše komercinė paslaptis turi būti užslaptinta jos vietoje įrašant [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Siekiamos apsaugoti informacijos aprašymas turi būti parengtas taip, kad būtų galima suprasti, kokio pobūdžio informacija yra užslaptinta išraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

168.   Jeigu ūkio subjektas nepateikia prašymo dėl komercinių paslapčių apsaugos ar per nustatytą terminą nenurodo, kurią konkrečią informaciją Konkurencijos taryba turėtų laikyti ūkio subjekto komercine paslaptimi, ar nepateikia išrašo ir siekiamos apsaugoti informacijos aprašymo, laikoma, kad Konkurencijos tarybos apie ūkio subjektą turima informacija nėra komercinę paslaptį sudaranti informacija.

169.   Ūkio subjekto pateikti dokumentai ar kita informacija, kurią ūkio subjektas prašė laikyti jo komercine paslaptimi, nepripažįstama komercine paslaptimi, jeigu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tokia informacija yra vieša arba ji buvo viešai prieinama iki tokios informacijos pateikimo Konkurencijos tarybai, arba ji neatitinka kitų komercinės paslapties kriterijų.

170. Įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai apie savo sprendimą ūkio subjekto pateiktų dokumentų ar kitos informacijos, kurią jis prašė laikyti komercine paslaptimi, nepripažinti komercine paslaptimi raštu informuoja ūkio subjektą per protingą laikotarpį iki tokios informacijos atskleidimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

1701. Įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai taip pat turi teisę priimti sprendimą ūkio subjektų komercines ir profesines paslaptis atskleisti pažeidimu įtariamiems subjektams teisės į gynybą tikslais ir jas naudoti, jeigu to reikia pažeidimams, už kuriuos numatyta galimybė skirti baudas pagal Konkurencijos įstatymo 36 straipsnį, įrodyti. Prieš priimdami šį sprendimą įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai, ūkio subjektui, kurio komercines ir profesines paslaptis norima atskleisti, pasiūlo per nustatytą ne trumpesnį negu 3 darbo dienų terminą pateikti savo paaiškinimus. Įvertinę ūkio subjekto paaiškinimus, įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai priima sprendimą atskleisti komercines ar profesines paslaptis, jeigu ūkio subjektas nepagrindžia, kad komercinių ar profesinių paslapčių atskleidimas nereikalingas pažeidimams įrodyti, arba sprendimą neatskleisti komercinių ar profesinių paslapčių, jeigu ūkio subjektas pagrindžia, kad komercinių ar profesinių paslapčių atskleidimas nereikalingas pažeidimams įrodyti. Jeigu ūkio subjektas nepateikia paaiškinimų, įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai priima sprendimą atskleisti komercines ar profesines paslaptis.

Papildyta punktu:

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

 

171. Dokumentai ir kita informacija pripažįstami ūkio subjekto komercine paslaptimi, kai yra įsegami į atskirą bylos tomą, kuris nėra teikiamas susipažinti asmenims, neturintiems teisės susipažinti su šia informacija. Įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai parengia bylos tomų, kuriuose yra ūkio subjektų komercinę paslaptį sudarantys dokumentai, apyrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

 

172.   Ūkio subjektas ar kitas fizinis ar juridinis asmuo gali teikti prašymą apsaugoti pagal kitus įstatymus saugomus dokumentus ir informaciją. Tokiu atveju mutatis mutandis taikoma Reglamento 163–168 punktuose nustatyta tvarka.

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nutarimas

Nr. 1S-147 (2018), 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17443

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nutarimas

Nr. 1S-166 (2018), 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20855

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nutarimas

Nr. 1S-64 (2019), 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08852

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nutarimas

Nr. 1S-67 (2020), 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13131

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nutarimas

Nr. 1S-103 (2020), 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20600

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nutarimas

Nr. 1S-10 (2021), 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02042

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo