Suvestinė redakcija nuo 2017-09-06

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13520

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS, ATLIEKANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRĄ, PRIORITETO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 2 d. Nr. 1S-89

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1S-136, 2013-09-24, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14163

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) (toliau – Konkurencijos įstatymas) 18 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į tai, kad, vykdydama valstybinę konkurencijos politiką bei prižiūrėdama, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo (toliau – Veikla), Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) įgyvendina savo misiją – saugoti veiksmingą konkurenciją vartotojų gerovei, Konkurencijos taryba nutaria:

1.    Nustatyti, kad Konkurencijos tarybos Veiklos prioritetas – atlikti tyrimus ar kitaip įsikišti į rinkos veikimą, jei toks įsikišimas galėtų reikšmingai prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę (toliau – Veiklos prioritetas).

2.    Patvirtinti Konkurencijos tarybos Veiklos prioriteto įgyvendinimo principų aprašą (toliau – Aprašas) (pridedamas).

3.    Nustatyti, kad Konkurencijos taryba įgyvendina Veiklos prioritetą, vadovaudamasi Apraše nurodytais principais.

4.    Paskelbti Veiklos prioritetą ir Aprašą Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                             Šarūnas Keserauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2012 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 1S-89

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS, ATLIEKANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PRIEŽIŪRĄ, PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRINCIPŲ APRAŠO

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1S-136, 2013-09-24, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14163

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) veiklos prioriteto įgyvendinimo principų aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindinius principus (toliau – Principai), kuriais vadovaudamasi Konkurencijos taryba įgyvendina veiklos vykdant valstybinę konkurencijos politiką bei prižiūrint, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo (toliau – Veikla) prioritetą.

2.    Šiame Apraše sąvokos vartojamos taip, kaip jos aiškinamos taikant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) (toliau – Konkurencijos įstatymas).

 

II. PRINCIPŲ TAIKYMAS

 

3.    Konkurencijos taryba remiasi šiais Principais, kai Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 8 punkte ir 28 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytais atvejais ji sprendžia klausimus dėl Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų (toliau – Pažeidimai, Pažeidimas) tyrimų (toliau – Tyrimai, Tyrimas) atlikimo tikslingumo ir apimties.

4.    Spręsdama, ar Tyrimas atitinka Veiklos prioritetą, Konkurencijos taryba kiekvienu atveju atlieka reikšmingų faktinių ir teisinių aplinkybių vertinimą vadovaudamasi Principais.

5.    Nė vienas iš Principų neturi iš anksto nustatytos lemiamos įtakos Konkurencijos tarybos sprendimui dėl konkretaus Tyrimo atlikimo, tačiau Konkurencijos tarybai gali pakakti įvertinti Tyrimą pagal vieną iš Principų, kad galėtų priimti sprendimą dėl Tyrimo atlikimo tikslingumo ar apimties.

6.    Konkurencijos tarybos sprendimas atsisakyti pradėti Tyrimą ar atliekamą Tyrimą nutraukti dėl to, kad jis neatitinka Veiklos prioriteto, nereiškia, kad ūkio subjektų ar viešojo administravimo subjektų sprendimai ar kitokie veiksmai (toliau bendrai – Veiksmai) negali pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimų.

7.    Konkurencijos taryba turi teisę vadovautis šiais Principais, kai sprendžia ir kitus nei Tyrimų atlikimas Veiklos klausimus.

 

III. PRINCIPAI

 

8.    Konkurencijos taryba, spręsdama, ar Tyrimai atitinka Veiklos prioritetą, vadovaujasi šiais Principais:

8.1. įtaka veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei;

8.2. strateginė reikšmė;

8.3. racionalus išteklių naudojimas.

 

IV. ĮTAKA VEIKSMINGAI KONKURENCIJAI IR VARTOTOJŲ GEROVEI

 

9.    Konkurencijos taryba vertins tikėtiną Tyrimo įtaką veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei. Toks vertinimas paprastai apima, bet nebūtinai apsiriboja, galimo Pažeidimo pobūdžio, masto ir su galimu Pažeidimu susijusių prekių vertinimu.

10Paprastai didžiausią neigiamą įtaką veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei gali daryti galimi Pažeidimai, pasireiškiantys ūkio subjektų ar viešojo administravimo subjektų Veiksmais:

10.1.    kuriais tiesiogiai daroma įtaka prekių kainoms, kokybei, įvairovei;

10.2.    kuriais tiesiogiai apribojamos ūkio subjektų galimybės veikti atitinkamoje rinkoje ją uždarant, stumiant iš jos ar ją pasidalinant;

10.3.    kuriais tiesiogiai daroma įtaką reikšmingai daliai Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų ar vartotojų;

10.4.    kurie tiesiogiai susiję su vartotojams skirtomis prekėmis.

11Paprastai laikoma, kad didžiausia tiesioginė ar netiesioginė neigiama įtaka vartotojų interesams daroma tais atvejais, kai galima daryti pagrįstą išvadą, kad dėl neteisėtų Veiksmų prekių kainos vartotojams yra didesnės, prekių pasiūla, skirtingų prekės ženklų įvairovė yra mažesnė ar prekės pasižymi žemesniu inovacijų lygiu, nei kad būtų nesant galimo Pažeidimo.

 

V. STRATEGINĖ REIKŠMĖ

 

12Konkurencijos taryba vertins Tyrimo prevencinį poveikį, galimo Pažeidimo naujumą pagal jo pobūdį, kitų institucijų galimybes efektyviai išspręsti su galimu Pažeidimu susijusias problemas ir kitas strateginę Tyrimo reikšmę rodančias aplinkybes.

13Paprastai didžiausią strateginę reikšmę turi Tyrimai dėl:

13.1.    pakartotinių ūkio subjektų ar viešojo administravimo subjektų daromų Pažeidimų. Šie Pažeidimai rodo, kad ankstesni Konkurencijos tarybos Tyrimai neturėjo pakankamo atgrasomojo poveikio;

13.2.    Veiksmų, kurių pobūdžio Konkurencijos taryba anksčiau nebuvo vertinusi, tačiau tokių Veiksmų tyrimas suteiks didesnį teisinį tikrumą dėl tokio pobūdžio Veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams ateityje;

13.3.    Veiksmų, kurių pripažinimas Pažeidimais galėtų paskatinti nutraukti tokio paties pobūdžio Veiksmus, atliekamus kitose ūkinės veiklos srityse;

13.4.    galimų Pažeidimų, kuriuos Konkurencijos taryba gali ištirti ir nutraukti efektyviau nei kitos institucijos. Šiuo tikslu Konkurencijos taryba bendradarbiaus su kitomis institucijomis.

 

VI. RACIONALUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS

 

14Konkurencijos taryba sieks atlikti Tyrimus, kuriems reikalingi Konkurencijos tarybos ištekliai būtų proporcingi tikėtiniems Tyrimų rezultatams.

15Konkurencijos taryba, be kita ko, vertins:

15.1.    konkretaus Tyrimo tikslus bei tikimybę juos pasiekti;

15.2.    Tyrimui atlikti reikalingą laiką, o taip pat būtinus bei turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius;

15.3.    ar dėl Tyrimui atlikti reikalingų Konkurencijos tarybos išteklių dydžio nebus pakenkta kitiems Tyrimams ir Konkurencijos tarybos strateginiuose planuose numatytų uždavinių vykdymui.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16Vadovaudamasi šiame Apraše nurodytais Principais, Konkurencijos taryba turi teisę atsižvelgti ir į kitas Apraše nenurodytas reikšmingas aplinkybes, svarbias Konkurencijos tarybos veiklos prioriteto įgyvendinimui.

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nutarimas

Nr. 1S-136, 2013-09-24, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14163

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012 m. liepos 2 d. nutarimo Nr. 1S-89 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos veiklos prioriteto“ pakeitimo