Suvestinė redakcija nuo 2020-12-18 iki 2020-12-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04392

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 20202022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. V17E-28

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Strateginio planavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu   Nr. V17-279 „Dėl Strateginio planavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginį 2020–2022 metų veiklos planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. V17-24 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Vytenis Tomkus

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

V17E-28 3 priedas, pagal pakeitimą V17E-341

Priedo pakeitimai:

Nr. V17E-85, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09238

Nr. V17E-116, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11617

Nr. V17E-167, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14969

Nr. V17E-205, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17995

Nr. V17E-248, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19793

Nr. V17E-268, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22640

Nr. V17E-311, 2020-11-26, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25149

Nr. V17E-341, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27631

 

V17E-28 2 priedas, pagal pakeitimą V17E-411

Priedo pakeitimai:

Nr. V17E-85, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09238

Nr. V17E-116, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11617

Nr. V17E-167, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14969

Nr. V17E-205, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17995

Nr. V17E-248, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19793

Nr. V17E-268, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22640

Nr. V17E-311, 2020-11-26, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25149

Nr. V17E-341, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27631

 

V17E-28 1 priedas pagal pakeitimą V17E-341

Priedo pakeitimai:

Nr. V17E-70, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07904

Nr. V17E-85, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09238

Nr. V17E-116, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11617

Nr. V17E-167, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14969

Nr. V17E-205, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17995

Nr. V17E-248, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19793

Nr. V17E-268, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22640

Nr. V17E-311, 2020-11-26, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25149

Nr. V17E-341, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27631

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-70, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07904

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. V17E-28 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-85, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09238

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. V17E-28 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-116, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11617

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. V17E-28 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-167, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14969

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. V17E-28 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-205, 2020-08-28, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17995

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. V17E-28 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-248, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-24, i. k. 2020-19793

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. V17E-28 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-268, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22640

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. V17E-28 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-311, 2020-11-26, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25149

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. V17E-28 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. V17E-341, 2020-12-17, paskelbta TAR 2020-12-17, i. k. 2020-27631

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. V17E-28 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo