Suvestinė redakcija nuo 2017-10-24 iki 2019-07-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05500

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE TEIKIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR FORMOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 19 d. Nr. 3R-25

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 9 d. tarp Europos patentų organizacijos ir Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro sudarytą Darbo susitarimą dėl bendradarbiavimo atliekant paieškas,

1. T v i r t i n u pridedamus: 

1.1. Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašą;

1.2. Neteko galios nuo 2017-10-24

Punkto naikinimas:

Nr. 3R-50, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16652

 

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas aprašas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Valstybiniam patentų biurui pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymą paduotoms patentų paraiškoms.

 

 

 

L.e. direktoriaus pareigas                                                                                         Žilvinas Danys


 

PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3R-25

(2017 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3R-50

redakcija)

 

PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE TEIKIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato prašymų atlikti patento paraiškoje nurodyto išradimo technikos lygio paieškas Europos patentų tarnyboje (toliau – prašymai atlikti paieškas) teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui (toliau – Valstybinis patentų biuras) tvarką, Valstybinio patentų biuro veiksmus gavus prašymus atlikti paieškas, taip pat tvarką, pagal kurią Valstybinis patentų biuras bendradarbiauja su Europos patentų tarnyba šiai atliekant paieškas

2. Paduoti prašymą atlikti paiešką turi teisę bet kuris patento paraišką pagal Lietuvos Respublikos patentų įstatymą padavęs pareiškėjas.

3. Paieškos mokesčio dydį ir mokestį už dokumentų kopijų parengimą nustato Europos patentų organizacija. Šių mokesčių dydis ir mokėjimo tvarka skelbiama Valstybinio patentų biuro interneto tinklalapyje adresu http://www.vpb.gov.lt.

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos patentų įstatyme, Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinio patentų biuro direktoriaus 1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11 „Dėl  Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO ATLIKTI PAIEŠKĄ TURINYS IR PADAVIMAS

 

5. Prašymas atlikti paiešką paduodamas Valstybinio patentų biuro nustatytoje formoje TLP-1/2017, kuri išduodama Valstybiniame patentų biure ir yra viešai prieinama Valstybinio patentų biuro interneto tinklalapyje.

6. Prašymas atlikti paiešką gali būti teikiamas tuomet, kai paduotai patento paraiškai yra suteikta padavimo data ir numeris.

7. Jeigu patento paraiška paduodama pirmą kartą (t. y., joje neprašoma suteikti prioriteto), ir pareiškėjas siekia gauti paieškos ataskaitą per 9 mėnesius nuo patento paraiškos padavimo datos, prašymas atlikti paiešką Valstybiniam patentų biurui pateikiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos padavimo datos. Jeigu patento paraiškoje prašoma suteikti prioritetą, šis terminas netaikomas.

8. Prašyme atlikti paiešką pareiškėjas nurodo:

8.1. pareiškėjo duomenis (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, valstybės kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; elektroninio pašto adresas);

8.2. atstovo duomenis, jeigu prašymą atlikti paiešką paduoda atstovas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, valstybės kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas; įgaliojimo duomenys; elektroninio pašto adresas);

8.3. kuriai iš 15.1-15.4 punktuose nurodytų kategorijų asmenų priklauso pareiškėjas (jei taikytina);

8.4. paraiškos, kurios pagrindu prašoma suteikti prioritetą, duomenis (jei taikytina).

9. Prašymas atlikti paiešką turi būti pasirašytas prašymą teikiančio asmens arba jo atstovo, nurodant pasirašančio asmens vardą, pavardę ir pareigas, jeigu reikia. Parašas gali būti originalus arba faksimilė, už kurios naudojimą atsako pats pasirašantis asmuo.

Dokumentai tvirtinami antspaudu, jeigu juridinis asmuo jį privalo turėti.

Jeigu dokumentai teikiami elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, parašui taikomi šiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

10. Prašymą padavęs asmuo atsako už pareiškimo, kurį pateikia pagal šio aprašo 8.3 punktą, teisingumą, ir jam tenka visos su klaidingai pateikta informacija susijusios pasekmės.

11. Prie prašymo atlikti paiešką pridedamas įgaliojimas, jei prašymą paduoda pareiškėjo atstovas. Įgaliojimui taikomi Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių XV skirsnio reikalavimai. Jeigu įgaliojimas buvo pateiktas paduodant patento paraišką, prašyme nurodomi tik šio įgaliojimo duomenys.

12. Prašymas Valstybiniam patentų biurui paduodamas 2 egzemplioriais. 

13. Valstybiniam patentų biurui dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai, paštu arba elektroniniu būdu teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

 

III SKYRIUS

PAIEŠKOS MOKESČIO SUMAŽINIMAS

 

14. Prašyme atlikti paiešką pareiškėjas gali nurodyti prašymą šio aprašo nustatyta tvarka pritaikyti paieškos mokesčio sumažinimą dydžiu, kurį nustato Europos patentų organizacija. Dydis, kuriuo sumažinamas mokestis, skelbiamas Valstybinio patentų biuro interneto tinklalapyje http://www.vpb.gov.lt.

15. Prašymą atlikti paiešką taikant paieškos mokesčio sumažinimą Valstybiniam patentų biurui turi teisę paduoti šie pirmą kartą paraišką (t. y. nesant anksčiau paduotos paraiškos, kurios pagrindu prašoma suteikti prioritetą) padavę pareiškėjai, nuolat gyvenantys ar turintys nuolatinę buveinę, įregistruotą filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos patentų konvencijos valstybėje narėje:

15.1. fiziniai asmenys;

15.2. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos Nr. 2003/361/EB (nepriklausomos įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, o metinė apyvarta neviršija 50 milijonų eurų arba metinė bendra balanso suma neviršija 43 milijonų eurų, ir ne daugiau kaip 25 proc. kapitalo priklauso kitai įmonei) ir Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje;

15.3. mokslo ir studijų institucijos;

15.4. pelno nesiekiančios organizacijos.

16. Jei prašymą teikia keli pareiškėjai, visi šie pareiškėjai privalo priklausyti vienai iš 15.1 – 15.4 punktuose nurodytų kategorijų.

17. Paieškų, kurioms gali būti taikomas paieškos mokesčio sumažinimas, limitą nustato Europos patentų organizacija.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO VEIKSMAI GAVUS PRAŠYMĄ ATLIKTI PAIEŠKĄ

 

18. Gavęs prašymą atlikti paiešką Valstybinis patentų biuras patikrina, ar jis atitinka šio aprašo reikalavimus.

19. Atlikus paraiškos, dėl kurios pateiktas prašymas atlikti paiešką, ekspertizę pagal Patentų įstatymo 24 straipsnį, ir Valstybiniam patentų biuro Išradimų skyriaus ekspertui patvirtinus, kad patento paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, Valstybinis patentų biuras apie tai informuoja pareiškėją ar jo atstovą.

Valstybinio patentų biuro pranešime nurodoma Valstybinio patentų biuro sąskaita, į kurią turi būti sumokėtas paieškos mokestis ir Europos patentų tarnybos nustatytas mokestis už dokumentų kopijų parengimo išlaidas.

20. Jeigu atlikus ekspertizę pagal Patentų įstatymo 24 straipsnį priimamas sprendimas patento paraišką atmesti, pareiškėjo pateiktas prašymas atlikti paiešką pripažįstamas nepaduotu, apie tai informuojamas pareiškėjas ar jo atstovas.

21. Pareiškėjas ar jo atstovas, gavęs 19 punkte nurodytą Valstybinio patentų biuro pranešimą, privalo pateikti patento paraiškos (išradimo apibrėžties, aprašymo, referato ir, jeigu reikia, brėžinių), dėl kurios paduotas prašymas atlikti paiešką, vertimą į anglų kalbą, sumokėti Valstybiniam patentų biurui visą paieškos mokestį ir Europos patentų tarnybos nustatytą mokestį už dokumentų kopijų parengimo išlaidas.

Pareiškėjas atsako už pasekmes, kylančias dėl pateikto netikslaus paraiškos dokumentų vertimo.

22. Valstybinis patentų biuras pareiškėjui grąžina Europos patentų organizacijos nustatytą dalį sumokėto paieškos mokesčio, kai Europos patentų tarnyba šią sumą kompensuoja Valstybiniam patentų biurui.

23. Valstybinis patentų biuras, gavęs pareiškėjo ar jo atstovo pateiktą tinkamą paraiškos vertimą ir duomenis apie paieškos mokesčio sumokėjimą Valstybiniam patentų biurui, nedelsiant išsiunčia Europos patentų tarnybai prašymą atlikti paiešką kartu su pareiškėjo pateiktu paraiškos vertimu bei apie tai informuoja pareiškėją ar jo atstovą.

24. Valstybinis patentų biuras nesiunčia Europos patentų tarnybai prašymo atlikti paiešką, jeigu pareiškėjas arba jo atstovas nepateikė reikiamų dokumentų, duomenų arba jie įforminti ne pagal šio aprašo reikalavimus ir trūkumai neištaisyti, arba jeigu pareiškėjas nesumoka paieškos mokesčio Valstybiniam patentų biurui šio aprašo 21 punkte nustatyta tvarka..

25. Jei viršijamas Valstybinio patentų biuro Europos patentų tarnybai pateiktų prašymų atlikti paieškas, kuriuose prašoma taikyti paieškos mokesčio sumažinimą, limitas, apie tai informuojamas pareiškėjas ar jo atstovas.

Valstybinio patentų biuro tinklalapyje http://www.vpb.gov.lt kartą per mėnesį skelbiama informacija apie paieškų, kurioms gali būti taikomas paieškos mokesčio sumažinimas, skaičių.

 

V SKYRIUS

EUROPOS PATENTŲ TARNYBOS PAIEŠKŲ APMOKĖJIMAS

 

26. Jeigu pareiškėjas sumokėjo paieškos mokestį Valstybiniam patentų biurui, gautas Europos patentų tarnybos sąskaitas apmoka Valstybinis patentų biuras.

27. Valstybinis patentų biuras kartą per ketvirtį išsiunčia Europos patentų tarnybai sumokėtų Europos patentų tarnybai sumų suvestines su prašymu kompensuoti nustatytą sumos dalį.

 

VI SKYRIUS

PAIEŠKŲ, ATLIKTŲ EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE, ATASKAITŲ TEIKIMAS IR SKELBIMAS

 

28. Valstybinis patentų biuras iš Europos patentų tarnybos gautas paieškos ataskaitas su raštiška nuomone ir kitą Europos patentų tarnybos pateiktą medžiagą per 5 darbo dienas pateikia pareiškėjui, dėl kurio paduotos paraiškos atlikta paieška, ar jo atstovui.

29. Valstybinis patentų biuras savo interneto tinklalapyje http://www.vpb.gov.lt skelbia pagal šį aprašą Europos patentų tarnyboje atliktas paieškų ataskaitas ir raštiškas nuomones kartu su skelbiama patento paraiška, arba, jei paieška gauta jau paskelbus paraišką, nedelsiant po jos gavimo Valstybiniame patentų biure.

 

VII SKYRIUS

VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO IR EUROPOS PATENTŲ TARNYBOS BENDRADARBIAVIMAS

 

30. Valstybinis patentų biuras atlieka kokybinę ir kiekybinę bendradarbiavimo su Europos patentų tarnyba veiklos kontrolę bei nagrinėja jos gerinimo būdus.

31. Valstybinis patentų biuras su Europos patentų tarnyba bendrauja tarpusavio susitarimu nustatytomis komunikacijos formomis.

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3R-50, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16652

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas

Nr. 3R-80, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21056

Dėl Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3R-25 „Dėl Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas

Nr. 3R-21, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06703

Dėl Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3R-25 „Dėl Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas

Nr. 3R-36, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24351

Dėl Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3R-25 „Dėl Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas

Nr. 3R-50, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16652

Dėl Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3R-25 „Dėl Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo