Suvestinė redakcija nuo 2017-01-04 iki 2018-04-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20894

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ MĖSINIUS GALVIJUS, MĖSINES AVIS, PIENINIŲ VEISLIŲ bULIUS IR PIENINES OŽKAS ADMINISTRAVIMO, KONTROLĖS BEI MOKĖJIMO 2015–2020 M. TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-1009

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1001/2014 (OL 2014 L 281, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), ir 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL 2014 L 181, p. 48), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2014-11-17 raštu Nr. (18)-SD-839


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-1009

 

 

SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ MĖSINIUS GALVIJUS, MĖSINES avis,

pieniniŲ VEISLIŲ bulius, pienines ožkas

ADMINISTRAVIMO, KONTROLĖS BEI MOKĖJIMO 2015–2020 M. TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1237 (OL 2016 L 206, p. 1), ir 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL 2014 L 181, p. 48), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr.  2016/1393 (OL 2016 L 225, p. 41), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014, kuriuo  nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 69), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1394 (OL 2016 L 225, p. 50), ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką, nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

2. Taisyklių tikslas – nustatyti susietosios paramos valdos valdytojams už savo ir (ar) partnerio (-ių) vardu laikomus mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, kuriomis palaikomos mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių, pienui laikomų pieninių ožkų laikytojų pajamos užtikrinant dabartinį gamybos lygį, skyrimo 2015–2020 metais tvarką ir reikalavimus.

3. Susietosios paramos išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas (toliau – išmoka) mokamos vieną kartą per metus iš Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų, atitinkamai sumažinant vienkartinių išmokų už plotus schemos (VIPS) metinį finansinį paketą, remiantis reglamento (EB) Nr. 1307/2013 53 straipsnio nuostatomis.

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Mėsinis galvijas – mėsai ir (ar) veislei laikomas mėsinės veislės galvijas, kelių mėsinių veislių ar pieninės ir mėsinės veislės galvijų mišrūnas.

4.2. Mėsinė avis – mėsai ir (ar) veislei laikoma mėsinės veislės avis, kelių mėsinių veislių ar pieninės ir mėsinės veislės avių mišrūnas.

4.3. Pareiškėjo ar paramos gavėjo dokumentų ar duomenų neatitiktis (toliau – neatitiktis)pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktų dokumentų ar duomenų neatitiktis, kai trūksta reikiamų dokumentų arba pateikiami netikslūs ar nesutampantys su tikrove duomenys, randama klaidų ar kitokių faktų, dėl kurių Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui nepadaroma finansinės žalos.

4.4. Pieninės veislės bulius – mėsai laikomas pieninių veislių galvijų bulius (grynaveislis ar kelių pieninių veislių mišrūnas).

4.5. Pieninė ožka – pienui laikoma pieninės veislės ožka arba kelių pieninių veislių ožkų  mišrūnė.

4.6. Teisės aktų nuostatų pažeidimas – pareiškėjo ar paramos gavėjo ir (arba) vykdomosios institucijos veikimas arba neveikimas, kai pažeidžiamos Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, dėl kurio atsiranda arba gali atsirasti valstybės ir (arba) Europos  Sąjungos biudžeto nuostolių.

4.7. Tyčinis reikalavimų pažeidimas (toliau – tyčinis pažeidimas) – žemės ūkio valdos valdytojo sąmoninga veika, siekiant neteisėtai gauti paramą už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) už mėsinių veislių bulius, ir (ar) už pienines ožkas.

4.8. Žemės ūkio valda – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais.

4.9. Žemės ūkio valdos valdytojas – žemės ūkio arba alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės, nuomos, panaudos teise ar kitais pagrindais valdantis vieną žemės ūkio valdą arba, kai šią valdą naudoja keli partneriai, paskirtas vadovauti jungtinei veiklai žemės ūkio valdos partnerių rašytiniu tarpusavio susitarimu.

5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (EB) Nr. 1307/2013 ir kituose teisės aktuose.

 

ii. SKYRIUS

REIKALAVIMAI SUSIETOSIOS PARAMOS IŠMOKAI GAUTI

 

6. Išmoka mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojams:

6.1. kurie einamaisiais metais yra pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles (toliau – paraiška) ir šiose Paraiškose nurodę, jog prašo skirti išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, ir (arba) pieninių veislių bulius, ir (arba) pienines ožkas;

6.2. už valdoje nepertraukiamai išlaikytas ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius. Mėsiniai galvijai ir (ar) mėsinės avys, ir (ar) pieninių veislių buliai, ir (ar) pieninės ožkos turi būti ŪGR įregistruoti iki einamųjų metų spalio 31 d. Tais atvejais, kai dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo valdos valdytojo valios (force majeure) (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas), įpėdinis ar valdos perėmėjas perima valdą su joje laikomais mėsiniais galvijais ir (ar) mėsinėmis avimis, ir (ar) pieninių veislių buliais, ir (ar) pieninėmis ožkomis, laikotarpis, kurį šiuos gyvulius išlaikė valdos perdavėjas, įskaitomas valdos perėmėjui. Mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų ženklinimas  ir šių gyvulių perkėlimų ir (ar) kaitos registravimas nustatyta tvarka ŪGR turi būti vykdomas nuo pirmosios gyvulio išlaikymo valdoje dienos, t. y. atitikti Aprašo, nurodyto taisyklių 12 punkte, reikalavimus. Tais atvejais, kai netinkamai ženklintus ir (ar) registruotus ŪGR mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas įsigyja kitas laikytojas, gyvulys laikomas atitinkančiu paramos skyrimo reikalavimus, jeigu Aprašo reikalavimai vykdomi gyvulį įsigijusio laikytojo  nuo pirmosios gyvulio laikymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-43, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-28, i. k. 2015-01224

Nr. 3D-308, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-23, i. k. 2015-06149

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

6.3. išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už tą patį mėsinį galviją arba tą pačią mėsinę avį, arba tą patį pieninės veislės bulių, arba tą pačią pieninę ožką gali būti skiriama tik vieną kartą. Jeigu mėsiniai galvijai ir (arba) mėsinės avys, ir (arba) pieninių veislių buliai, ir (arba) pieninės ožkos buvo parduoti (ar dovanoti) kitam laikytojui, pardavėjui (dovanojusiajam) išmoka neskiriama. Šių gyvulių pirkėjas gali pretenduoti į paramą, jei atitinka visas šiose taisyklėse numatytas paramos skyrimo sąlygas. Išmoka neskiriama pareiškėjui, kuris nesilaikė Aprašo reikalavimų, nurodyto taisyklių 12 punkte, pardavė (ar dovanojo) kitam laikytojui savo valdoje laikytus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas ir pakartotinai tuos pačius gyvulius įsigijo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

6.4. išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už mėsinį galviją arba mėsinę avį, arba pieninės veislės bulių, arba pieninę ožką gali būti skiriama pareiškėjui, jei pasibaigus numatytam išlaikymo laikotarpiui gyvulys yra paskerdžiamas, parduodamas eksportui, įvykus gyvulio kritimui arba esant gyvuliui gyvam valdoje einamųjų metų gruodžio 31 d. ir duomenys apie šių gyvulių perkėlimus ir (ar) kaitą buvo suvesti į ŪGR pagal Aprašo, nurodyto taisyklių 12 punkte, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

7. Valdų valdytojai, kurie atitinka reikalavimus gauti bet kurias kitas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už mėsinius galvijus ir (ar) avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas turi teisę pretenduoti į kitas išmokas pagal kelias paramos schemas.

8. Išmokos už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas valdos valdytojams pradedamos mokėti nuo kitų metų kovo 1d. ir turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki birželio 30 d., išskyrus šių taisyklių 15.4 papunktyje minimus valdos valdytojus ir (ar) partnerius, kurie įtraukiami į papildomai rengiamas suvestines.

9. Neteko galios nuo 2016-07-25

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-430, 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-21, i. k. 2016-20874

 

10. Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai nustatomi ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 10 d. atskiru žemės ūkio ministro įsakymu po lėšų, skirtų iš Europos Sąjungos biudžeto, patikslinimo ir gavus informaciją iš valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) apie šių taisyklių reikalavimus atitinkančių valdos valdytojų, pretenduojančių gauti paramą, už savo ir (ar) partnerių vardu laikomą mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių ir pieninių ožkų skaičių.

11. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), patvirtinusi tikslius išmokų dydžius, apie tai raštu informuoja ŽŪIKVC, Agentūrą ir Lietuvos savivaldybių asociaciją.

12. Išmokos gavėjai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), reikalavimų. Šiame Apraše nurodytus reikalavimus turi atitikti visi valdos valdytojo ir (ar) jo partnerių vardu laikomi mėsiniai galvijai, mėsinės avys, pieninių veislių buliai ir pieninės ožkos.

13. Išmokos gavėjai privalo laikytis žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, nustatytų Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ (toliau – Valdymo reikalavimai), ir Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nustatytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – GAAB).

14. Išmokos už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas neskiriamos valdos valdytojams, kurie patys arba jų sutuoktiniai yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, įskaitant gaunančius paramą iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšų, vykdant tęstinius įsipareigojimus pagal šiame punkte išvardintas priemones.

 

III. SKYRIUS

INFORMACIJOS teikimo IR APDOROJIMO TVARKA

 

15. ŽŪIKVC:

15.1. einamaisiais metais elektroninėmis priemonėmis (šių taisyklių 2 priede nustatytos formos duomenų suvestinę) teikia Agentūrai duomenis apie valdoje ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų nepertraukiamai išlaikytus valdos valdytojo ir (ar) jo partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje registruotus mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius (gyvulio paskerdimo, eksporto ar kritimo datai arba gyvus einamųjų metų gruodžio 31 d. ne jaunesnius kaip 12 mėn.), ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pienines ožkas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-43, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-28, i. k. 2015-01224

 

15.2. iki kitų metų sausio 19 d. raštu ir elektroniniu paštu ŽŪM pateikia valdos valdytojų, pretenduojančių  gauti susietosios paramos išmokas už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas savo ir (ar) partnerių vardu einamaisiais metais laikytą gyvulių skaičių, duomenis šių taisyklių 3 priede nustatytos formos pažymoje. Raštu ir elektroniniu paštu pateiktos pažymos duomenys turi sutapti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

15.3. gavęs iš ŽŪM atskiru žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus tikslius išmokų dydžius už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas, apskaičiuoja preliminarias išmokų sumas valdų valdytojams (išskiriant gyvulius, kurių  duomenis apie perkėlimus ir (ar) kaitą  valdos valdytojas ar jo partneris pavėluotai (po 7 dienų) suvedė į ŪGR  ar užpildytą GŽ-2 (ar GŽ-2a) formą pavėluotai teikė paslaugos teikėjui), atitinkantiems šių taisyklių keliamus reikalavimus, už savo ir (ar) partnerių vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pienines ožkas, ir per 5 darbo dienas nuo minėto įsakymo įsigaliojimo elektroninėmis priemonėmis perduoda Agentūrai duomenų apie valdos valdytojų, pretenduojančių gauti susietosios paramos išmokas už savo ir (ar) partnerių vardu laikytus ir atitikusius taisyklėse nustatytus reikalavimus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas, suvestinę, užpildytą pagal šių taisyklių 4  priede nustatytos formos suvestinę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

15.4. per 7 darbo dienas nuo 15.3 papunktyje nurodytos suvestinės perdavimo Agentūrai dienos, šią suvestinę (Excel formatu) perduoda  savivaldybėms kartu  su užpildyta taisyklių  5 priede nustatytos formos suvestine apie valdos valdytojus, neatitikusius taisyklių reikalavimų susietosios paramos išmokai gauti už savo ir (ar) partnerių vardu laikytus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

15.5 duomenis apie valdų valdytojus, kurie Paraiškose nurodė (ar nenurodė, nepažymėjo varnele), jog prašo skirti išmoką už visus valdoje savo ir (ar) partnerio (-ių) vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pienių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas ir kreipėsi per savivaldybes į ŽŪIKVC su prašymais, kad ne dėl jų kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (trečiosios šalies klaidingų veiksmų (ar neveikimo), kompiuterinio ryšio gedimo, ženklinimo klaidų pildant formas ir pan.) nebuvo skirtos išmokos, kartą per mėnesį arba ne vėliau kaip iki kitų metų (už einamųjų metų išmoką) rugpjūčio 1 d. papildomai įtraukia į Agentūrai rengiamas suvestines, kurias elektroninėmis ryšio priemonėmis perduoda Agentūrai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

15.6. neįtraukia į perduodamus duomenis ir suvestines tų valdos valdytojų, kurie įrašyti į Agentūros pateiktą Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, įskaitant gaunančius paramą iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšų, vykdant tęstinius įsipareigojimus pagal šiame papunktyje išvardintas priemones, patvirtintų paramos gavėjų ir jų sutuoktinių sąrašą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

16. Agentūra:

16.1. iki kitų metų sausio 1 d. pateikia ŽŪIKVC asmenų, kurie:

16.1.1. yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“,  įskaitant gaunančius paramą iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšų, vykdant tęstinius įsipareigojimus pagal šiame papunktyje išvardintas priemones, sąrašus;

16.1.2. Paraiškas Agentūrai pateikė pasibaigus plotų deklaravimo laikotarpiui ir (arba) pasibaigus šiam laikotarpiui Paraiškose nurodė, jog prašo skirti išmoką už visus valdoje valdos valdytojo ir (ar) partnerio (-ių) laikomus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas sąrašus;

16.2. gavusi iš ŽŪIKVC elektroninėmis ryšio priemonėmis duomenis, nurodytus 15.1 ir 15.3 papunkčiuose, ir Paraiškas, kuriose valdos valdytojai nurodo, jog prašo skirti išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio (-ių) mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis,  ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas:

16.2.1. organizuoja bei atlieka patikrą vietoje valdų valdytojų ir (ar) partnerių, laikančių mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas valdose pagal Agentūros direktoriaus nustatytą kontrolės tvarką;

16.2.2. atlikusi patikras vietoje ir nustačiusi reikalavimų nesilaikymo atvejus, apskaičiuoja galutines išmokų sumas valdos valdytojams už jų ir (ar) partnerių laikomus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas;

16.2.3. užsako paramos lėšas;

16.3. prireikus siunčia pranešimą valdos valdytojui, laikančiam savo ir (ar) partnerio vardu mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas, kuriame prašo nurodyti banko sąskaitos duomenis, jeigu Agentūrai atliekant mokėjimus paaiškėja, kad duomenų apie valdos valdytojo sąskaitą nėra ar turimi duomenys yra netikslūs;

16.4. iki kitų metų rugpjūčio 15 d. ŽŪM raštu pateikia informaciją apie bendras išmokėtas paramos sumas pagal šias taisykles;

16.5. baigusi administruoti paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas, informaciją apie apskaičiuotas išmokas bei pritaikytas sankcijas valdos valdytojui pateikia atskiru pranešimu, nurodydama tinkamų išmokai gauti mėsinių galvijų,  atskirai mėsinių avių, atskirai pieninių veislių bulių, atskirai pieninių ožkų, skaičių (vnt.)  ir suteiktą paramos sumą (Eur) pagal atskirą gyvulių rūšį; iš viso tinkamų išmokai gauti gyvulių skaičių ir paramos sumą (Eur).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

16.6. siekdama viešai ir skaidriai panaudoti Europos Sąjungos paramą, interneto svetainėje www.nma.lt iki kitų metų birželio 30 d. paskelbia teisės aktuose nustatyta tvarka išmokų už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas gavėjų (juridinių asmenų) sąrašus ir sumas, kurios buvo išmokėtos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo finansiniais metais kiekvienam valdos valdytojui už savo ir (ar) partnerio vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas.

17. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

IV. SKYRIUS

IŠMOKŲ IR SANKCIJŲ APSKAIČIAVIMAS

 

18. Išmoka valdų valdytojams, laikantiems savo ir (ar) partnerio vardu mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas, mokama vadovaujantis ŽŪIKVC atliktais bei Agentūrai pateiktais paramos sumų už mėsinius galvijus ir pieninių veislių bulius, ir mėsines avis  ir pienines ožkas apskaičiavimais.

19. Valdų valdytojams, laikantiems savo ir (ar) partnerio vardu mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas, kurių valdose buvo atliktos patikros vietoje, galutinė išmokos suma apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros rezultatus. Skaičiuojant galutinę išmokos sumą valdos valdytojui, taip pat atsižvelgiama į partnerio (-ių) valdoje atliktų patikrų vietose rezultatus.

20. Jei deklaruotų mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų skaičius yra didesnis už skaičių, nustatytą vykdant administracinę kontrolę arba patikras vietoje, parama apskaičiuojama atsižvelgiant į nustatytų mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų skaičių, išskyrus atvejus, išdėstytus šių taisyklių 20–23 punktuose. Parama negali būti skiriama už didesnį gyvulių skaičių, nei yra įregistruota Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje.

21. Išmokos valdos valdytojams už savo ir (ar) partnerio vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas sumažinamos, kai nustatomi Apraše nurodytų reikalavimų nesilaikymo atvejai:

21.1. jeigu pateikus paraišką gauti paramą pagal šias taisykles nustatoma, kad deklaruotų ir pagal šių taisyklių 20 punktą nustatytų mėsinių galvijų  ir (ar) pieninių veislių bulių skaičius skiriasi (nustatomi Apraše nurodytų reikalavimų nesilaikymo atvejai), visa paramos suma, kurią valdos valdytojas turi teisę gauti pagal šias taisykles už atitinkamą išmokos mokėjimo laikotarpį, sumažinama procentiniu dydžiu, apskaičiuotu pagal šių taisyklių 25 punktą, jeigu Apraše nurodytų reikalavimų neatitinka ne daugiau kaip 3 (trys) mėsiniai galvijai ir (ar) pieninių veislių buliai;

21.2. jeigu nustatytas deklaruotų mėsinių galvijų ir (ar) pieninių veislių bulių skaičius, kuris neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, yra didesnis nei 3 (trys), arba nustatoma viena ar daugiau deklaruotų mėsinių avių ir (ar) pieninių ožkų, kuri neatitinka Apraše nurodytų reikalavimų, paramos suma sumažinama:

21.2.1. procentiniu dydžiu, apskaičiuotu pagal šių taisyklių 25 punktą, jeigu procentinis neatitikimų dydis ne didesnis kaip 10 proc.;

21.2.2. dvigubu procentiniu dydžiu, apskaičiuotu pagal šių taisyklių 25 punktą, jeigu procentinis neatitikimų dydis yra didesnis kaip 10 proc., bet ne didesnis kaip 20 proc.

21.3. jeigu duomenys apie mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų perkėlimus ir (ar) kaitą valdos valdytojo ar jo partnerio buvo pateikti (GŽ-2 ar GŽ-2a) paslaugos teikėjui (ir (ar) VMVT, ir (ar) skerdimo įmonei, ir (ar) prekiautojui ūkiniais gyvūnais) pavėluotai arba suvesti į ŪGR pavėluotai, tuomet už tokį pažeidimą konkrečiam gyvuliui taikoma 20 proc. sankcija pagal einamaisiais metais patvirtintus  atskiru žemės ūkio ministro įsakymu tikslius išmokos dydžius už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

22. Išmokos valdos valdytojams už savo ir (ar) partnerio vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas atitinkamą išmokos mokėjimo laikotarpį neskiriamos:

22.1. jeigu pagal šių taisyklių 25 punktą apskaičiuotas procentinis dydis yra didesnis kaip 20 proc. išmoka, kurią valdos valdytojas būtų turėjęs teisę gauti atsižvelgiant į pagal šių taisyklių 20 punktą nustatytą gyvulių skaičių;

22.2. jeigu deklaruotų mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų, pagal 20 punktą nustatytų gyvulių skaičius skiriasi dėl tyčinių pažeidimų.

23. Jeigu pagal šių taisyklių 25 punktą apskaičiuotas procentinis dydis yra didesnis kaip 50 proc., valdos valdytojui dar kartą neskiriama išmoka, kurios suma ne didesnė kaip deklaruotų gyvulių skaičiaus ir pagal šių taisyklių 20 punktą nustatytų gyvulių skaičiaus skirtumas. Suma yra išskaičiuojama iš bet kokios valdos valdytojams per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, priskaičiuotos paramos sumos (mokamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar valstybės biudžeto lėšų, kurių asignavimų valdytoja yra Žemės ūkio ministerija). Suma gali būti pradėta išskaičiuoti iš paramos sumos, priskaičiuotos pažeidimo nustatymo metais. Jei visa ši suma negali būti išieškota per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, likutis panaikinamas.

24. Jeigu pažeidimai padaryti tyčia ir pagal šių taisyklių 25 punktą nustatytas gyvulių skirtumas yra didesnis kaip 20 proc., valdos valdytojui dar kartą neskiriama išmoka, kurios suma ne didesnė kaip deklaruotų gyvulių skaičiaus ir pagal šių taisyklių 20 punktą nustatytų gyvulių skaičiaus skirtumas. Suma yra išskaičiuojama iš bet kokios valdos valdytojams per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, priskaičiuotos paramos sumos (mokamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar valstybės biudžeto lėšų, kurių asignavimų valdytoja yra Žemės ūkio ministerija). Suma gali būti pradėta išskaičiuoti iš paramos sumos, priskaičiuotos pažeidimo nustatymo metais. Jei visa ši suma negali būti išieškota per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, likutis panaikinamas.

25. Šių taisyklių 21–24 punktuose nurodytas procentinis dydis apskaičiuojamas deklaruotų mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų, kurie neatitinka teisės aktų reikalavimų, skaičių (mėsinių galvijų ir pieninių veislių bulių atveju įskaičiuojami ir potencialiai reikalavimus atitinkantys galvijai, kuriems nustatyti reikalavimų neatitikimo atvejai) dalijant iš visų per atitinkamą išmokos skyrimo laikotarpį nustatytų mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų skaičiaus.

26. Agentūra, atlikusi administracinę kontrolę ar patikrą vietoje ir nustačiusi, kad pareiškėjas nesilaikė paramos teikimo reikalavimų ir (arba) pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas, ir (arba) nesilaikė paramos paraiškoje numatytų reikalavimų, turi teisę ankstesniais ar einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

27. Už GAAB reikalavimų ir Valdymo reikalavimų pažeidimus sankcijos skaičiuojamos pagal Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“.

28. Valdos valdytojas ir (ar) jo partneris privalo ne vėliau kaip per 48 val. nuo informavimo apie patikrą sudaryti tinkamas sąlygas Agentūros darbuotojams atlikti patikrą vietoje. Jei valdos valdytojas ir (ar) partneris Agentūros darbuotojui neleido atlikti patikros vietoje, siekiant tinkamai suskaičiuoti mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas, arba nesudarė kitų tinkamų sąlygų (neleido pažymėti specialiomis priemonėmis, neatskyrė gyvulių pagal atskiras rūšis ir veisles grupėmis (pvz., neatskyrė pieninių veislių galvijų nuo mėsinių veislių galvijų), nesuvarė į užtvarus ir pan.), išmokos už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas valdos valdytojui nebus mokamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-308, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-23, i. k. 2015-06149

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

29. Teisė į išmoką neprarandama, jei nustatyti reikalavimai neįvykdomi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo valdos valdytojo valios. Tokiais atvejais valdos valdytojas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo valdos valdytojo valios nepriklausančias aplinkybes, praneša raštu Agentūrai apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas tai įrodančius dokumentus.

 

V. SKYRIUS

PAPILDOMOS NUOSTATOS

 

30. Valdos valdytojas, kuris Paraiškoje nurodė, jog prašo skirti išmoką už visus savo ir (ar) partnerio (-ių) vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas laiku negavęs išmokų, ne vėliau kaip iki kitų metų (už einamųjų metų išmoką) liepos 15 d. gali kreiptis į ŽŪIKVC dėl informacijos suteikimo apie išmokų neskyrimo aplinkybes ir iki nurodytų šiame punkte terminų pateikti ŽŪIKVC prašymą dėl įtraukimo į Agentūrai papildomai rengiamas suvestines.

31. Valdos valdytojui, atitikusiam taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą ir (ar) įregistruotas valdos valdytoju, pateikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl išmokų priskyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją, nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį.

32. Valdos valdytojui, atitikusiam taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus, perduodant visą valdą ar dalį valdos, perėmėjas, įregistruotas valdos valdytoju, pateikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl išmokų priskyrimo ir prideda fakto patvirtinimo dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį. Parama skiriama valdos ar dalies valdos perėmėjui, jei valdos perdavėjas neturi skolų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Kai žemė ar jos dalis paimama visuomenės poreikiams, teisės į išmokas lieka buvusiam jų gavėjui.

33. Valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų  gruodžio 31 d. įskaitytinai, valdos valdytojas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų gruodžio 31 d. valdos valdytojui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.

 

VI. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

34. Už paraiškoje  ir patikros vietoje metu pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę valdų valdytojai ir (ar) partneriai, laikantys mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

35. Už ūkinių gyvūnų perkėlimo ir (ar) kaitos  duomenų įvedimą į ŪGR atsako valdų valdytojai ir (ar) partneriai, laikantys mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas, ir (ar) paslaugų teikėjai (gyvulių produktyvumo kontrolės asistentai ir (ar) privatūs veterinarijos gydytojai) ir (ar) VMVT teritoriniai skyriai, ir (ar) skerdimo įmonės, ir (ar)  prekiautojai ūkiniais gyvūnais.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

36. Už preliminarių išmokų apskaičiavimą kiekvienam valdų valdytojui ir (ar) partneriui, laikančiam mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas atsako ŽŪIKVC.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

37. Už galutinių išmokų apskaičiavimą, išmokų pervedimą valdų valdytojams ir pervestų lėšų apskaitą atsako Agentūra.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

37. Valdų valdytojai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto išmokų gavimo (sąmoningai patvirtino klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

39. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų veiksmus (neveikimą) valdos valdytojas gali apskųsti Agentūros direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

40. ŽŪIKVC konkrečių darbuotojų veiksmus (neveikimą) valdos valdytojas gali apskųsti ŽŪIKVC generaliniam direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

41. Agentūros ir ŽŪIKVC sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

3D-1009 1 priedas

Neteko galios nuo: 2016-07-25

Nr. 3D-430, 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-21, i. k. 2016-20874

 

3D-1009 2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-43, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-28, i. k. 2015-01224

Nr. 3D-308, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-23, i. k. 2015-06149

 

3D-1009 3priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

3D-1009 4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

3D-783 5 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-43, 2015-01-27, paskelbta TAR 2015-01-28, i. k. 2015-01224

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-1009 „Dėl Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-308, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-23, i. k. 2015-06149

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-1009 „Dėl Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-430, 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-21, i. k. 2016-20874

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-1009 „Dėl Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-783, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00382

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-1009 „Dėl Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo