Suvestinė redakcija nuo 2017-05-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28703

 

 

HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-880

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2573 redakcija) 12 straipsnio 4, 7, 19 ir 20 dalimis, 16 straipsnio 4 dalimi, 17 straipsnio 2 ir 12 dalimis, 18 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.11, 1.19, 1.22, 1.23 ir 1.24 papunkčiais:

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. D1-601 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. D1-549 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Pavedu VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 369 straipsnio 2 dalimi, iki 2017 m. sausio 1 d. nustatyti mažareikšmių pažeidimų, įvykdytų šio įsakymo reguliavimo srityje veikiančių statybos dalyvių, sąrašą arba kriterijus mažareikšmiams pažeidimams nustatyti.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas            Kęstutis Trečiokas

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

kultūros ministerijos

2016-09-12 raštu Nr. S2-2360

SUDERINTA

Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos

2016-09-14 raštu Nr. (1.9-32)22.1-663

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gruodžio 12 d.

įsakymu Nr. D1-880

 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau – Reglamentas) nustato:

1.1. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečių ir kitų fizinių asmenų (išskyrus nurodytus šio Reglamento 1.2 papunktyje), kurie turi statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – Vadovų) pareigas, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo tvarką;

1.2. Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečių ir kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti Vadovų pareigas, kilmės valstybėje turimos teisės užsiimti atitinkama veikla pripažinimo dokumentų išdavimo tvarką, išduoto teisės pripažinimo dokumento papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir keitimo tvarką;

1.3. Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, kurie siekia būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir kvalifikacijos atestatų panaikinimo tvarką;

1.4. Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų ir jų padalinių, kurie siekia Lietuvos Respublikoje būti ypatingojo statinio projektuotoju, ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu, kilmės valstybėje turimos teisės užsiimti atitinkama veikla pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės pripažinimo dokumentų panaikinimo tvarką.

2. Reglamente nustatyta tvarka išduodami šie dokumentai:

2.1. Reglamento 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai (toliau – TPD), suteikiantys teisę eiti šias Vadovų pareigas:

2.1.1. ypatingojo statinio projekto vadovo;

2.1.2. ypatingojo statinio projekto dalies vadovo;

2.1.3. ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;

2.1.4. ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;

2.1.5. ypatingojo statinio statybos vadovo;

2.1.6. ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;

2.1.7. ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo;

2.1.8. ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo;

2.1.9. statinio projekto ekspertizės vadovo;

2.1.10. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo;

2.1.11. statinio ekspertizės vadovo;

2.1.12. statinio dalies ekspertizės vadovo;

2.1.13. neypatingojo statinio projekto vadovo;

2.1.14. neypatingojo statinio projekto dalies vadovo;

2.1.15. neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;

2.1.16. neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;

2.1.17. neypatingojo statinio statybos vadovo;

2.1.18. neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;

2.1.19. neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo;

2.1.20. neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo;

2.2. Reglamento 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims – kvalifikacijos atestatai ar TPD, suteikiantys teisę būti:

2.2.1. ypatingojo statinio projektuotoju (tik TPD);

2.2.2. ypatingojo statinio statybos rangovu;

2.2.3. statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu;

2.2.4. statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu.

3. Reglamento 1.1–1.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims, siekiantiems eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose ir Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), kvalifikacijos atestatai ir TPD, išduodami vadovaujantis Reglamento IV–VI skyrių nuostatomis.

4. Reglamento 1.3–1.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims, siekiantiems būti Reglamento 2.2.1–2.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais branduolinės energetikos objekto statiniuose ir statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), kvalifikacijos atestatai ar TPD išduodami vadovaujantis Reglamento VIII–IX skyrių nuostatomis.

5. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius (toliau – SPSC).

6. Architekto profesinę kvalifikaciją turintiems Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims Reglamento nuostatos taikomos tik tuo atveju, kai jie siekia Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objekto statiniuose.

7. Reglamentas privalomas visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [8.1].

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

8. Reglamento nuorodose įrašyti teisės aktai:

8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

8.2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

8.3. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas;

8.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

8.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“;

8.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1749 „Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos auštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“;

8.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.8. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“, ratifikuota 1996-09-24 Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“ ratifikavimo“;

8.9. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

8.10. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

8.11. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;

8.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 „Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.13. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 754 „Dėl Studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms“;

8.14. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“;

 

8.15. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L, 2005-09-30, Nr. 255-22).

 

 

 

III SKYRIUS

 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

9. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [8.1], Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme [8.2], Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme [8.3], Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme [8.4], Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime „Dėl Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“. Kitos šiame Reglamente vartojamos sąvokos:

9.1. kita užsienio organizacija – užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus;

9.2. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas – asmens įgytą aukštojo mokslo išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, išduotas baigus pirmąją universitetinių studijų (bakalauro) pakopą ar pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro) pakopą pagal Statybos įstatymo [8.1] 2 straipsnio 92 dalyje nurodytas studijų krypčių (šakų) programas, arba jam lygiavertis [8.13];

9.3. atestavimo ekspertas – SPSC direktoriaus paskirtas fizinis asmuo, atitinkantis Reglamente nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

9.4. statinio projekto dalies vadovas – statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai;

9.5. statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę;

9.6. techninis personalas – darbuotojai, atliekantys inžinerinį darbą, susijusį su statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, kuriam atlikti Reglamente nenustatytas reikalavimas turėti kvalifikacijos atestatą ar TPD (neatestuoti statybos inžinieriai, darbų vadovai, meistrai, brigadininkai, atestuotų vadovų padėjėjai ir kiti).

 

IV SKYRIUS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ ATESTAVIMAS

 

10. Šio skyriaus nuostatos taikomos:

10.1. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, išskyrus nurodytus Reglamento 10.2 papunktyje, turintiems statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas (toliau šiame ir V skyriuje – Pareiškėjai). Pareiškėjai turi atitikti Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Pareiškėjams iš trečiųjų šalių, siekiantiems gauti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas, netaikomos statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje šalyje, pripažinimo procedūros, nustatytos Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-875 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

10.2. Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie turi statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, tačiau neturi kilmės valstybėje išduoto dokumento (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio kilmės valstybėje turimą teisę dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją, ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas (toliau – ES pareiškėjai). ES pareiškėjams pirmiausia taikoma statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla, nustatyta Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. ES pareiškėjai SPSC pateikia Reglamento 1 priede nurodytos formos prašymą, Reglamento 13 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus 13.5 papunktyje, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo. ES pareiškėjams netaikomos Reglamento 14 punkto nuostatos. ES pareiškėjams taikomos visos kitos Reglamento nuostatos, kaip ir kitiems Pareiškėjams šiame skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

11. Neteko galios nuo 2017-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

12. Pareiškėjas, siekiantis gauti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas, teikia SPSC Reglamento 1 priede nustatytos formos prašymą. Pareiškėjas turi teisę prašymą ir Reglamento 13 punkte nurodytus dokumentus teikti SPSC Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 22 dalyje nustatytais būdais. Prašyme nurodoma:

12.1. prašymo pateikimo data;

12.2. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;

12.3. Vadovų pareigos, kurias Pareiškėjas siekia eiti, iš nurodytųjų Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas;

12.4. statiniai:

12.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

12.4.2. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

12.4.3. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose;

12.4.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose;

12.5. darbo sritis (sritys):

12.5.1. specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];

12.5.2. projektavimo ir ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje;

12.5.3. statinio dalies ekspertizės – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

12.5.4. darbo sritis nenurodoma, jei Pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.19 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas.

13. Prie prašymo pridedami dokumentai:

13.1. gyvenimo (profesinės patirties ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos) aprašymas. Pareiškėjas taip pat gali pateikti gyvenimo aprašymą curriculum vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu);

13.2. per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas;

13.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento) kopija;

13.4. vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) kopija;

13.5. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo ir jo priedėlio kopijos. Pareiškėjo įgytas išsilavinimas turi atitikti pareigas, statinių grupes (ar statinius) ir darbo sritį (sritis), kurios jo prašyme nurodytos pagal Reglamento 12.3, 12.4 ir 12.5 papunkčius;

13.6. profesinių žinių vertinimo egzamino protokolas, kurį išdavė Reglamento 30 punkte nurodyta organizacija ne anksčiau kaip prieš dvejus metus;

13.7. Pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo profesinę kvalifikaciją (dokumentus apie turimą mokslinį laipsnį, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir kita);

13.8. informacija ar dokumentai apie įvykusias statinių, kurių statybos procese dalyvavo Pareiškėjas, avarijas, kurių metu nukentėjo žmonės ar buvo sugadintas turtas.

14. Jeigu Reglamento 13.5 papunktyje nurodytas statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas yra išduotas baigus studijas ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje, Pareiškėjas privalo pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo ir Reglamento 13.5 papunktyje nurodytų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimo biuro antspaudu.

15. SPSC, gavęs Pareiškėjo prašymą ir Reglamento 13 punkte nurodytus dokumentus, patikrina, ar Pareiškėjas atitinka Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus išsilavinimo ir profesinės patirties trukmės kvalifikacinius reikalavimus ir:

15.1. jeigu Pareiškėjas atitinka Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, jo prašyme nurodyta visa prašoma informacija ir pateikti visi reikiami dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos įregistruoja prašymą ir apie įregistravimą informuoja Pareiškėją;

15.2. jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, prašyme nurodyta ne visa prašoma informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos praneša Pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus ar informaciją, nurodydamas terminą, per kurį šie dokumentai ar informacija turi būti pateikti;

15.3. per nurodytą terminą gavęs trūkstamus dokumentus ar informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų ar informacijos gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie prašymo įregistravimą informuoja Pareiškėją;

15.4. per nurodytą terminą negavęs trūkstamų dokumentų ar informacijos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus nurodytam terminui motyvuotai informuoja Pareiškėją, kad jo prašymas neregistruojamas;

15.5. jeigu Pareiškėjas neatitinka Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų, SPSC jo prašymo neregistruoja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos informuoja Pareiškėją, nurodydamas Prašymo neregistravimo motyvus.

16. Pareiškėjo profesinė patirtis skaičiuojama pradedant nuo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos. Į Pareiškėjo profesinės patirties trukmę įskaitoma jo baigtų atitinkamos srities antrosios ir trečiosios pakopų studijų trukmė, kuri nustatoma pagal aukštosios mokyklos studijų programą, ir:

16.1. darbo trukmė atitinkamoje veiklos srityje (projektavimo ar statybos) per paskutiniuosius 10 metų einant neypatingųjų statinių vadovo pareigas arba dirbant vadovaujamam atestuoto ypatingųjų statinių vadovo – Pareiškėjams, siekiantiems eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas ypatingųjų statinių Vadovų pareigas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

16.2. darbo trukmė atitinkamoje veiklos srityje (projektavimo ar statybos) per paskutiniuosius 5 metus dirbant vadovaujamam atestuoto ypatingųjų ar neypatingųjų statinių vadovo – Pareiškėjams, siekiantiems eiti Reglamento 2.1.13–2.1.20 papunkčiuose nurodytas neypatingųjų statinių Vadovų pareigas;

16.3. darbo trukmė institucijose ir tarnybose, jei pagal užimamas pareigas buvo tiesiogiai dalyvaujama išduodant statybą leidžiančius dokumentus, surašant statybos užbaigimo aktus, tvirtinant deklaracijas apie statybos užbaigimą, rengiant normatyvinius statybos techninius ar normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus, rengiant architektus ar statybos inžinierius studijų ir mokslo įstaigoje ir turint mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą – Pareiškėjams, siekiantiems eiti Reglamento 2.1.12.1.8 ir 2.1.132.1.20 papunkčiuose nurodytas ypatingųjų ir neypatingųjų statinių Vadovų pareigas;

16.4. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

16.5. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

17. Pareiškėjas, siekiantis eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas, turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal SPSC parengtą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau – aplinkos ministras) patvirtintą teisinių žinių egzaminų programą (toliau – Teisinių žinių programa), kuri skelbiama SPSC tinklalapyje www.spsc.lt. Teisinių žinių patikrinimą ir įvertinimą atlieka SPSC.

18. Teisinių žinių egzaminą organizuoja SPSC per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisinių žinių vertinimo testus rengia SPSC, tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis Teisinių žinių programa. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Nauji teisinių žinių testai tvirtinami pasikeitus teisės aktams ne vėliau kaip per du mėnesius ir ne rečiau kaip kas dveji metai (kai nėra pasikeitusių teisės aktų per 2 metų laikotarpį). Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių egzaminą du kartus iš eilės arba gavus neigiamą įvertinimą, atestavimo procedūra sustabdoma ir netaikomas Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytas kvalifikacijos atestato išdavimo terminas. Pareiškėjas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino vertinimo gavimo dienos. Atestavimo procedūra atnaujinama Pareiškėjui išlaikius teisinių žinių egzaminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

19. Pareiškėjai, siekiantys eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo papildomai išlaikyti profesinių žinių ir teisinių žinių egzaminus. Profesinių žinių egzaminą organizuoja Reglamento 30 punkte nurodytos organizacijos. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal Branduolinės energetikos objektų statinių teisinių žinių egzaminų programą (toliau – BEOS teisinių žinių programa), kurią rengia SPSC, derina su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kuriuos tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis šiame punkte nurodyta BEOS teisinių žinių programa.

20. Pareiškėjai, siekiantys eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius, privalo papildomai išlaikyti profesinių žinių ir teisinių žinių egzaminus. Profesinių žinių egzaminą organizuoja Reglamento 30 punkte nurodytos organizacijos. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal Kultūros paveldo teritorijų statinių teisinių žinių programą (toliau – KPTS teisinių žinių programa), kurią rengia SPSC, derina su kultūros ministru ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kuriuos tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis šiame punkte nurodyta KPTS teisinių žinių programa.

21. SPSC per 5 darbo dienas nuo Reglamento 17, 19 arba 20 punktuose nurodyto Pareiškėjo laikyto teisinių žinių egzamino dienos perduoda Pareiškėjo dokumentus Atestavimo ekspertams, kurie per 15 darbo dienų įvertina Reglamento 12 ir 13 punktuose nurodytus dokumentus, teisinių žinių egzamino rezultatus, parengia išvadą dėl kvalifikacijos atestato išdavimo ir ją teikia SPSC direktoriui. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius.

22. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados pateikimo priima sprendimą dėl kvalifikacijos atestato išdavimo. SPSC ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos Pareiškėjui išduoda kvalifikacijos atestatą. Esant techninėms galimybėms, kvalifikacijos atestatas išduodamas elektronine forma. Apie tokią galimybę informuoja SPSC savo interneto puslapyje. Jeigu SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, priima sprendimą per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą neišduoti kvalifikacijos atestato arba sustabdyti atestavimo procedūrą, SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja Pareiškėją ir nurodo kvalifikacijos atestato neišdavimo arba atestavimo procedūros sustabdymo priežastis.

23. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo sustabdo atestavimo procedūrą, netaikydamas Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodyto termino:

23.1. jeigu Pareiškėjo padarytų pažeidimų bylą pradėjo nagrinėti Lietuvos Respublikos teismas. Pareiškėjas privalo informuoti SPSC apie priimtą teismo sprendimą. Atestavimo procedūra sustabdoma, kol teismas priims sprendimą;

23.2. jeigu Pareiškėjas neatvyksta į Reglamento 17, 19 ar 20 punkte nurodytą teisinių žinių vertinimo egzaminą du kartus iš eilės;

23.3. paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kai reikia gauti papildomą informaciją;

23.4. Pareiškėjo prašymu, kai jis nurodo objektyvias aplinkybes. Tokių aplinkybių nenurodžius, SPSC Pareiškėjui gražina prašymą ir Reglamento 13 punkte nurodytus dokumentus.

24. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo gali sustabdyti kvalifikacijos atestato išdavimo procedūrą, kol baigsis Reglamento 23.2–23.4 papunkčiuose nurodytos aplinkybės, bet ne ilgiau kaip vienerių metų terminui, išskyrus Reglamento 23.1 papunktyje nurodytą atvejį. Jeigu suėjus šiame papunktyje nurodytam terminui nepasibaigia Reglamento 23.2–23.4 papunkčiuose nurodytos aplinkybės, SPSC Pareiškėjui gražina prašymą ir Reglamento 13 punkte nurodytus dokumentus.

25. Kvalifikacijos atestate nurodoma:

25.1. kvalifikacijos atestato numeris;

25.2. vardas ir pavardė;

25.3. asmens kodas;

25.4. Vadovo pareigos, kurias eiti Pareiškėjui suteikta teisė, iš nurodytųjų Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas;

25.5. statiniai:

25.5.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

25.5.2. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

25.5.3. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose;

25.5.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose;

25.6. darbo sritis (sritys):

25.6.1. projektavimo ir projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje;

25.6.2. statinio dalies ekspertizės – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

25.6.3. specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];

25.6.4. darbo sritis nenurodoma suteikiant teisę eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.19 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas;

25.7. kvalifikacijos atestato išdavimo data ir numeris. Kvalifikacijos atestato išdavimo data laikoma SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti kvalifikacijos atestatą diena;

25.8. pirmojo kvalifikacijos atestato išdavimo data;

25.9. SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens, priėmusio sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą, vardas, pavardė, parašas, SPSC antspaudas.

26. Jeigu Pareiškėjas nori pakeisti ar papildyti jam išduotame kvalifikacijos atestate nurodytas Vadovo pareigas, statinius (statinių grupes), darbo sritį (sritis), kurie kvalifikacijos atestate buvo nurodyti vadovaujantis Reglamento 25.4–25.6 papunkčiais, jam taikomos Reglamento IV skyriuje nustatytos atestavimo procedūros. Pareiškėjas turi pateikti SPSC Reglamento 1 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodo prašomo pakeisti kvalifikacijos atestato numerį, ir 13 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus Reglamento 13.3–13.5 papunkčiuose. Jei kvalifikacijos atestato tekstas pakeičiamas, Pareiškėjui išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas nekeičiant ankstesnio kvalifikacijos atestato numerio.

27. Asmuo, pametęs, sunaikinęs ar kitaip praradęs jam išduotą kvalifikacijos atestatą, per 20 darbo dienų nuo kvalifikacijos atestato praradimo dienos privalo informuoti SPSC ir pateikti paaiškinimą raštu. SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos interneto tinklalapyje www.spsc.lt paskelbia informaciją apie kvalifikacijos atestato originalo praradimą ir kvalifikacijos atestatą praradusiam asmeniui išduoda kvalifikacijos atestato dublikatą su ankstesniu numeriu neatliekant Reglamento IV skyriuje nustatytų atestavimo procedūrų. Jeigu informacija apie kvalifikacijos atestato originalo praradimą SPSC pateikiama vėliau, negu per šiame punkte nurodytą terminą, išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas šiame skyriuje nustatyta tvarka.

28. Kvalifikacijos atestatai ir atestavimo dokumentai saugomi SPSC 5 metus nuo kvalifikacijos atestato panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Profesinių ir teisinių žinių vertinimas vykdomas valstybine kalba. SPSC visą informaciją Pareiškėjams teikia valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas kvalifikacijos atestatui gauti, jeigu Pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

 

V SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

30. Pareiškėjo profesines žinias gali vertinti Statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje nurodytos organizacijos (toliau – Organizacijos), kai aplinkos ministras patvirtina jų parengtas profesinių žinių egzaminų programas. Organizacijų, turinčių teisę vertinti Pareiškėjų profesines žinias, sąrašas skelbiamas SPSC tinklalapyje www.spsc.lt.

31. Organizacija, siekianti įgyti teisę vertinti Pareiškėjų profesines žinias, SPSC nustatyta tvarka teikia SPSC šiuos dokumentus:

31.1. prašymą dėl Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo su vertinamos profesinės veiklos sąrašu, kuriame nurodomos Vadovų pareigos, statiniai, darbo sritys;

31.2. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas steigimo dokumentų kopijas;

31.3. Organizacijos veikloje dalyvaujančių subjektų (asociacijų atveju – jos narių) sąrašą;

31.4. specialistų, atsakingų už profesinių žinių vertinimą, sąrašą nurodant vardus, pavardes, pareigas, darbo patirtį, išsilavinimą, specialybę. Atsakingais už profesinių žinių vertinimą gali būti: aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovai; specialistai, turintys mokslinį laipsnį; vertinamoje profesinių žinių srityje Reglamento nustatyta tvarka atestuoti vadovai;

31.5. Organizacijos atliktų darbų arba įgytos patirties prašomoje vertinti profesinėje veikloje aprašymą;

31.6. profesinių žinių vertinimo egzaminų programos projektą (toliau – Programos projektas), parengtą pagal profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimo metodikos aprašą, kurį rengia SPSC ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui;

31.7. profesinių žinių vertinimo įkainius.

32. Organizacija teikia SPSC Reglamento 31.6 papunktyje nurodytus Programų projektus, suderintus su:

32.1. VATESI, jeigu Programos projekte numatyta, kad bus vertinamos profesinės žinios Pareiškėjų, siekiančių eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, profesinės žinios;

32.2. Kultūros ministerija, jeigu Programos projekte numatyta, kad bus vertinamos profesinės žinios Pareiškėjų, siekiančių eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius.

33. SPSC per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų Reglamento 31 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos juos įvertina ir informuoja Organizaciją apie Programos projekto derinimą. SPSC teikia pastabas Organizacijai dėl Programos projekto tobulinimo, jeigu jis neatitinka šių kriterijų: profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimo metodikos; Programos turinys nesusijęs su atestuojamomis statybos techninės veiklos sritimis; neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, nurodydamas ne trumpesnį nei 10 darbo dienų terminą nurodytiems trūkumams ištaisyti. Suderintą Programos projektą SPSC per 5 darbo dienas teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Jeigu Organizacija atsisako Programos projektą pataisyti pagal SPSC pastabas arba pateikia ne visus Reglamento 31 punkte nurodytus dokumentus, SPSC nutraukia Programos projekto nagrinėjimo procedūrą apie tai informuodama Programos projektą pateikusią Organizaciją ir Aplinkos ministeriją.

34. Jeigu SPSC nederina pagal SPSC pastabas pataisyto Programos projekto, Organizacija gali apskųsti SPSC sprendimą Aplinkos ministerijai vadovaudamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.

35. Organizacija privalo atnaujinti aplinkos ministro patvirtintas profesinių žinių vertinimo egzaminų programas ne rečiau kaip kas 5 metus, o pasikeitus statybos normatyviniams dokumentams, nurodytiems Programos projekte – per tris mėnesius, ir teikti SPSC, kuris jas derina ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui Reglamento 31–33 punktuose nustatyta tvarka.

36. Organizacija, gavusi Pareiškėjo prašymą vertinti profesines žinias, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos surengia Pareiškėjo profesinių žinių vertinimo egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą programą ir išduoda profesinių žinių vertinimo protokolą.

37. Jeigu Organizacija atsisako per Reglamento 36 punkte nurodytą terminą surengti Pareiškėjo profesinių žinių vertinimo egzaminą, ji privalo per 10 darbo dienų nuo Pareiškėjo prašymo gavimo dienos informuoti Pareiškėją, nurodydama atsisakymo vertinti jo profesines žinias motyvus. Skundus dėl Organizacijos sprendimų atsisakyti surengti profesinių žinių vertinimo egzaminą nagrinėja SPSC teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Organizacijų veiklą, susijusią su profesinių žinių vertinimo procedūromis, koordinuoja SPSC. Jeigu nustatoma, kad Organizacija nebeatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų arba nevykdo Reglamente nustatytų pareigų, SPSC teikia siūlymą Aplinkos ministerijai dėl Organizacijai suteiktos teisės vertinti Pareiškėjų profesines žinias panaikinimo. Informacija apie Organizacijas, netekusias teisės vertinti profesines žinias, skelbiama SPSC tinklalapyje www.spsc.lt.

39. Organizacija netenka teisės vertinti Pareiškėjų profesines žinias nuo programos pripažinimo netekusia galios dienos. Organizacija, kurios parengta profesinių žinių vertinimo programa buvo pripažinta netekusia galios, nepraranda teisės vertinti Pareiškėjų profesines žinias pagal kitas šios organizacijos parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas profesinių žinių vertinimo programas.

40. Jeigu nėra Organizacijos, kuriai suteikta teisė vertinti profesines žinias pagal Pareiškėjo prašyme nurodytą veiklos sritį, profesines žinias vertina SPSC paskirti Atestavimo ekspertai posėdyje dalyvaujant Pareiškėjui. Posėdyje turi dalyvauti bent vienas Pareiškėjo prašyme nurodytos darbo srities Atestavimo ekspertas.

41. Informacija apie aplinkos ministro patvirtintas profesinių žinių vertinimo programas ir profesinių žinių vertinimo įkainiai skelbiami Organizacijos tinklalapyje.

 

VI SKYRIUS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ TEISĖS PRIPAŽINIMAS

 

42. Šio skyriaus nuostatos taikomos Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kilmės valstybėje turi teisę dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas (toliau šiame skyriuje – Pareiškėjas). Pareiškėjams netaikoma statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla, nustatyta Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

43. Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD, suteikiantį teisę Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas, arba jo įgaliotas asmuo teikia SPSC Reglamento 2 priede nurodytos formos prašymą. Pareiškėjas turi teisę teikti dokumentus Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 22 dalyje nustatytais būdais. Prašyme nurodoma:

43.1. prašymo pateikimo data;

43.2. vardas, pavardė, adresas;

43.3. Vadovų pareigos (viena ar kelios), kurias Pareiškėjas siekia eiti, iš nurodytųjų Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas;

43.4. statiniai:

43.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

43.4.2. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

43.4.3. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose;

43.4.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose;

43.5. darbo sritis (sritys):

43.5.1. specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];

43.5.2. projektavimo ir ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje;

43.5.3. statinio dalies ekspertizės – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

43.5.4. darbo sritis nenurodoma, jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.19 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas;

43.6. dokumento (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio Pareiškėjo turimą teisę kilmės valstybėje dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją, išduoto Pareiškėjo kilmės valstybės paskirtos kompetentingos institucijos ar organizacijos, paskirtos vadovaujantis tos valstybės teisės aktais, pavadinimas, išdavimo data, numeris, juos išdavusių institucijų ar organizacijų, valstybės pavadinimas.

44. Prie prašymo pridedami dokumentai:

44.1. įgaliojimas, jei Pareiškėjo prašymą dėl TPD išdavimo ir prie jo pridedamus dokumentus teikia Pareiškėjo įgaliotas asmuo;

44.2. Reglamento 43.6 papunktyje nurodyti dokumentai ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos – Pareiškėjams iš valstybių, kurios yra pasirašiusios tarptautines sutartis ar susitarimus dėl teisinės pagalbos su Lietuvos Respublika, jeigu tokiose sutartyse yra nuostatos dėl tokių dokumentų abipusio pripažinimo;

44.3. Reglamento 43.6 papunktyje nurodyti dokumentai ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos kartu pridedant šių dokumentų (kopijų) patvirtinimo pažymas “Apostille“ – Pareiškėjams iš valstybių, kurios nėra pasirašiusios Reglamento 44.2 papunktyje nurodytų sutarčių, tačiau yra pasirašiusios ir ratifikavusios 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“;

44.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija;

44.5. vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija;

44.6. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta diplomo ir jo priedėlio kopija;

44.7. gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos rūšies) aprašymas curriculum vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu);

44.8. per Statybos įstatymo [8.1.] 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas.

45. Pareiškėjas turi teisę pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą. Visi Reglamento 44 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti kartu su jų vertimais į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimo biuro antspaudu.

46. SPSC, gavęs Pareiškėjo prašymą ir Reglamento 44 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina ir:

46.1. jei pateikti visi Reglamento 44 punkte nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie prašymo įregistravimą informuoja Pareiškėją;

46.2. jei pateikti ne visi Reglamento 44 punkte nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos informuoja Pareiškėją apie trūkstamus dokumentus, nurodydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams pateikti;

46.3. per nurodytą terminą gavęs trūkstamus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie prašymo įregistravimą informuoja Pareiškėją;

46.4. per nurodytą terminą negavęs trūkstamų dokumentų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus nurodytam terminui motyvuotai informuoja Pareiškėją, kad jo prašymas neregistruojamas.

47. Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD, turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal SPSC parengtą ir aplinkos ministro patvirtintą teisinių žinių programą (toliau – Teisinių žinių programa), kuri skelbiama SPSC tinklalapyje www.spsc.lt. Teisinių žinių patikrinimą ir įvertinimą organizuoja SPSC.

48. Teisinių žinių egzaminą organizuoja SPSC per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino įvertinimo gavimo dienos. Teisinių žinių testus SPSC rengia valstybine kalba, tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis Teisinių žinių programa. Testų vertimą į užsienio kalbą organizuoja ir vertimo išlaidas apmoka Pareiškėjas. Testų negali versti Pareiškėjo atžvilgiu suinteresuoti asmenys (bendradarbiai, giminaičiai). Nauji teisinių žinių testai tvirtinami pasikeitus teisės aktams ne vėliau kaip per du mėnesius, bet ne rečiau kaip kas dveji metai. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių egzaminą du kartus iš eilės arba gavus neigiamą egzamino įvertinimą, teisės pripažinimo procedūra sustabdoma ir netaikomas Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytas TPD išdavimo terminas. Pareiškėjas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino rezultatų vertinimo gavimo dienos. Teisės pripažinimo procedūra atnaujinama Pareiškėjui išlaikius teisinių žinių egzaminą.

49. Pareiškėjai, siekiantys gauti TPD, suteikiantį teisę eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą, kurį organizuoja SPSC pagal Branduolinės energetikos objektų statinių teisinių žinių egzaminų programą (toliau – BEOS teisinių žinių programa), kurią rengia SPSC, derina su VATESI ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos testais, kuriuos tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis šiame punkte nurodyta BEOS teisinių žinių programa.

50. Pareiškėjai, siekiantys eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą, kurį organizuoja SPSC pagal Kultūros paveldo teritorijų statinių teisinių žinių egzaminų programą (toliau – KPTS teisinių žinių programa), kurią rengia SPSC, derina su kultūros ministru ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kuriuos tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis šiame punkte nurodyta KPTS teisinių žinių programa.

51. SPSC per 5 darbo dienas nuo Reglamento 47, 49 arba 50 punktuose nurodyto Pareiškėjo laikyto teisinių žinių egzamino dienos perduoda Pareiškėjo dokumentus Atestavimo ekspertams, kurie per 15 darbo dienų įvertina Reglamento 43 ir 44 punktuose nurodytus dokumentus, teisinių žinių egzamino rezultatus, parengia išvadą dėl TPD išdavimo ir ją teikia SPSC direktoriui. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius.

52. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados gavimo priima sprendimą dėl TPD išdavimo. SPSC ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda TPD. Esant techninėms galimybėms, TPD išduodamas elektronine forma. Apie tokią galimybę informuoja SPSC savo interneto puslapyje.

53. Pripažinimo procedūros vyksta ir TPD išduodami valstybine kalba. SPSC visą informaciją Pareiškėjui teikia valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas dėl TPD išdavimo, jeigu Pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

54. TPD nurodoma:

54.1. TPD numeris;

54.2. vardas, pavardė;

54.3. Vadovų pareigos (viena ar kelios), kurias Pareiškėjui suteikta teisė eiti Lietuvos Respublikoje, iš nurodytųjų Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas;

54.4. statiniai:

54.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

54.4.2. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

54.4.3. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose;

54.4.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose;

54.5. darbo sritis (sritys):

54.5.1. specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];

54.5.2. projektavimo ir ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje;

54.5.3. statinio dalies ekspertizės – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

54.5.4. darbo sritis nenurodoma pripažįstant teisę eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7,2.1.9, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.19 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas;

54.6. pripažįstamo dokumento (dokumentų), iš nurodytųjų Reglamento 43.6 papunktyje, pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos, valstybės pavadinimas;

54.7. TPD išdavimo data ir numeris. TPD išdavimo data laikoma SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti TPD diena;

54.8. pirmojo TPD išdavimo data;

54.9. SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens, priėmusio sprendimą išduoti TPD, vardas, pavardė, parašas, SPSC antspaudas.

55. Jeigu SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, priima sprendimą neišduoti TPD arba sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą, SPSC ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja Pareiškėją ir nurodo TPD neišdavimo arba teisės pripažinimo procedūros sustabdymo priežastis. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo gali sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą ne daugiau kaip vieneriems metams Reglamento 23 ir 48 punktuose nurodytais atvejais. Nurodytam sustabdymo terminui praėjus, prašymas nebenagrinėjamas, išskyrus Reglamento 23.1 papunktyje nurodytą atvejį.

56. Vadovas, turintis Reglamento VI skyriuje nustatyta tvarka išduotą TPD, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo informuoti SPSC, jeigu jo kilmės valstybėje išduoto ir Lietuvoje pripažinto dokumento, kuris TPD nurodytas vadovaujantis Reglamento 54.6 papunkčiu, galiojimas Vadovo kilmės valstybėje sustabdytas ar panaikintas.

57. SPSC informuoja Vadovą, turintį Reglamento VI skyriaus nustatyta tvarka išduotą TPD, kad ne vėliau kaip kas 5 metus nuo TPD išdavimo dienos SPSC nustatyta tvarka jis privalo pateikti SPSC patvirtinimą (pagal SPSC patvirtintą formą), kad TPD nurodyto pripažinto dokumento galiojimas kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikintas.

58. Jeigu Vadovas, turintis Reglamento VI skyriuje nustatyta tvarka išduotą TPD, per Reglamento 57 punkte nurodytą terminą nepateikia SPSC dokumento, kuris patvirtina jo teisę kilmės valstybėje dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją, SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio termino suėjimo dienos įspėja Vadovą, kad per 3 mėnesius nuo įspėjimo dienos nepateikus Reglamento 57 punkte nurodyto dokumento, TPD galiojimas gali būti sustabdytas 6 mėnesiams, vadovaujantis Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 3 papunktyje nurodytu atveju. SPSC per 3 mėnesių įspėjimo laikotarpį kreipiasi į instituciją, Vadovo kilmės valstybėje išdavusią dokumentą, kuris Lietuvoje buvo pripažintas išduodant TPD, dėl informacijos apie šio dokumento galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.

59. SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą sustabdyti TPD galiojimą 6 mėnesiams Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 3 papunktyje nurodytu atveju:

59.1. kai Vadovas informuoja SPSC, kad jo kilmės valstybėje išduoto dokumento, kuris Lietuvoje buvo pripažintas ir yra nurodytas Vadovui išduotame TPD, galiojimas kilmės valstybėje sustabdytas;

59.2. gavęs informaciją iš institucijos, kuri Vadovo kilmės valstybėje išdavė dokumentą, kuris Lietuvoje buvo pripažintas ir yra nurodytas Vadovui išduotame TPD, galiojimo sustabdymą.

60. SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą panaikinti TPD galiojimą Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 15 dalies 6 punkte nurodytu atveju:

60.1. kai Vadovas informuoja SPSC, kad jo kilmės valstybėje išduoto dokumento, kuris Lietuvoje buvo pripažintas ir yra nurodytas Vadovui išduotame TPD, galiojimas kilmės valstybėje panaikintas;

60.2. gavęs informaciją iš institucijos, kuri Vadovo kilmės valstybėje išdavė dokumentą, kuris Lietuvoje buvo pripažintas ir yra nurodytas Vadovui išduotame TPD, galiojimo panaikinimą.

61. Jeigu Pareiškėjas nori pakeisti ar papildyti jam išduotame TPD nurodytas vadovo pareigas, statinius (statinių grupes), darbo sritį (sritis), kurie TPD buvo nurodyti vadovaujantis Reglamento 54.3, 54.4 ir 54.5 papunkčiais, jam taikomos Reglamento VI skyriuje nustatytos teisės pripažinimo procedūros. Pareiškėjas turi pateikti SPSC Reglamento 2 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodo prašomo pakeisti ar papildyti TPD numerį ir Reglamento 44 punkte nurodytus dokumentus. Jeigu TPD tekstas pakeičiamas, Pareiškėjui išduodamas naujas TPD nekeičiant ankstesnio TPD numerio.

62. Jeigu TPD originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas, asmuo, kuriam buvo išduotas TPD, per 20 darbo dienų nuo TPD praradimo dienos privalo informuoti SPSC ir pateikti paaiškinimą raštu. SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos interneto tinklalapyje www.spsc.lt paskelbia informaciją apie TPD originalo praradimą. TPD turėtojui išduodamas TPD dublikatas su ankstesniu numeriu neatliekant Reglamento VI skyriuje nustatytų pripažinimo procedūrų. Jeigu informacija apie TPD originalo praradimą SPSC pateikiama vėliau, negu per šiame punkte nurodytą terminą, išduodamas naujas TPD šiame skyriuje nustatyta tvarka.

63. TPD ir kiti teisės pripažinimo procedūros dokumentai saugomi SPSC 5 metus nuo TPD galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

64. Kvalifikacijos tobulinimo kursus Reglamento 1.1 papunktyje nurodytiems asmenims, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos atestatai, organizuoja Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytos organizacijos pagal jų patvirtiną kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą (toliau – Kvalifikacijos tobulinimo programa), kai ją suderina Aplinkos ministerija, gavusi SPSC pateiktą išvadą dėl Kvalifikacijos tobulinimo programos derinimo.

65. Organizacija, siekianti rengti kvalifikacijos tobulinimo kursus, teikia SPSC parengtą Kvalifikacijos tobulinimo programos projektą ir šiuos dokumentus:

65.1. prašymą dėl Kvalifikacijos tobulinimo programos projekto derinimo;

65.2. Kvalifikacijos tobulinimo programos projektą, parengtą vadovaujantis Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų rengimo metodikos aprašu, kurį rengia SPSC ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui;

65.3. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas Organizacijos steigimo dokumentų kopijas;

65.4. Organizacijos veikloje dalyvaujančių subjektų (asociacijų atveju – jos narių) sąrašą, jei tokie subjektai (nariai) nėra nurodyti Organizacijos steigimo dokumentuose;

65.5. specialistų, vedančių kvalifikacijos tobulinimo mokymus, sąrašą, kuriame nurodo vardus, pavardes, pareigas, išsilavinimą, specialybę, darbo patirtį. Kvalifikacijos tobulinimo mokymus gali vesti specialistai, kurių profesinė kvalifikacija atitinka Reglamento 31.4 papunktyje nurodytus reikalavimus;

65.6. Organizacijos atliktų darbų arba įgytos patirties, susijusios su statybos techninės veiklos sritimis, statybos specialistų kvalifikacijos kėlimu ar profesinių žinių vertinimu, aprašymą.

66. SPSC, gavęs Reglamento 65 punkte nurodytus dokumentus, per 20 darbo dienų įvertina Kvalifikacijos tobulinimo programos projektą pagal šiuos kriterijus: ar Kvalifikacijos tobulinimo programos projektas atitinka Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų rengimo metodikos aprašo reikalavimus; ar Kvalifikacijos tobulinimo programos projekto turinys susijęs su Pareiškėjų, kuriems skirta ši programa, kvalifikacijos atestatuose nurodytomis statybos techninės veiklos sritimis; ar atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.

67. SPSC, įvertinęs Kvalifikacijos tobulinimo programos projektą:

67.1. jeigu projektas atitinka Reglamento 66 punkte nurodytus kriterijus, teikia jį derinti Aplinkos ministerijai per 3 darbo dienas nuo Reglamento 66 punkte nurodyto termino pabaigos kartu su išvada dėl Kvalifikacijos tobulinimo programos projekto derinimo ir apie tai informuoja Organizaciją;

67.2. teikia pastabas Organizacijai apie SPSC nustatytus Kvalifikacijos tobulinimo programos projekto trūkumus ir nurodo terminą jiems ištaisyti, kuris negali būti trumpesnis nei 10 darbo dienų (kartu Aplinkos ministerijai pateikia rašto Organizacijai kopiją);

67.3. per nurodytą terminą gavęs pagal pastabas pataisytą Kvalifikacijos tobulinimo programos projektą, SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį perduoda derinti Aplinkos ministerijai apie tai informuodamas Organizaciją. SPSC teikia motyvuotas išvadas raštu Aplinkos ministerijai dėl Kvalifikacijos tobulinimo programos projekto derinimo ar nederinimo;

67.4. per nurodytą terminą negavęs pagal pastabas pataisyto Kvalifikacijos tobulinimo programos projekto, SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino trūkumams pataisyti suėjimo dienos nutraukia Kvalifikacijos tobulinimo programos projekto vertinimo procedūrą ir apie tai informuoja Organizaciją ir Aplinkos ministeriją. Nutraukus Mokymo programos projekto vertinimo procedūrą šiame papunktyje nustatyta tvarka, nepanaikinama Organizacijos teisė iš naujo kreiptis į SPSC Reglamento 65 punkte nustatyta tvarka.

68. Aplinkos ministerija derina SPSC pateiktą Kvalifikacijos tobulinimo programos projektą per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos ir raštu apie tai informuoja Organizaciją ir SPSC. Jeigu Aplinkos ministerija Kvalifikacijos tobulinimo programos projekto nederina, per 20 darbo dienų raštu informuoja Organizaciją ir SPSC, nurodydama nederinimo priežastis pagal Reglamento 66 punkto reikalavimus.

69. Organizacija įgyja teisę organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus, kai patvirtina Kvalifikacijos tobulinimo programą prieš tai jos projektą suderinusi Reglamento 67 ir 68 punktuose nustatyta tvarka. Organizacija savo tinklalapyje skelbia su Aplinkos ministerija suderintas Kvalifikacijos tobulinimo programas, kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimo laiką ir įkainius, atitinkančius Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 13 dalyje nustatytus kriterijus.

70. Reglamento 10 punkte nurodyti Pareiškėjai, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos atestatai, ne vėliau negu sueina Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytas terminas nuo kvalifikacijos atestato išdavimo dienos, SPSC nustatyta tvarka privalo pateikti SPSC šiuos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus:

70.1. prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą pagal SPSC patvirtintą formą;

70.2. kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo dokumentą, kuris patvirtina, kad Pareiškėjas išklausė ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal Reglamento 69 punkte nurodytas Kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su kvalifikacijos atestate nurodyta veikla;

70.3. Pareiškėjai, dėstantys kvalifikacijos tobulinimo kursuose pagal Reglamento 69 punkte nurodytas Kvalifikacijos tobulinimo programas, jeigu šios programos turinys susijęs su kvalifikacijos atestate nurodyta veikla, turi teisę vietoje Reglamento 70.2 papunktyje nurodyto dokumento SPSC pateikti kvalifikacijos tobulinimo kursus surengusios Organizacijos išduotą pažymą, kurioje nurodytas programos žymuo ir skaitytų paskaitų valandų skaičius, kuris turi būti ne mažesnis kaip 20 valandų;

70.4. jeigu nėra Reglamento 69 punkte nurodytos Kvalifikacijos tobulinimo programos, susijusios su Pareiškėjo kvalifikacijos atestate nurodyta veikla, Pareiškėjas privalo išlaikyti profesinių žinių vertinimo egzaminą Reglamento 30 punkte nurodytoje Organizacijoje, kuriai suteikta teisė vertinti profesines žinias pagal Pareiškėjo kvalifikacijos atestate nurodytą veiklos sritį, ir pateikti SPSC profesinių žinių vertinimo egzamino protokolą, išduotą ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius;

70.5. per pastaruosius 5 metus atliktų darbų, kuriuos atlikti suteikia teisę kvalifikacijos atestatas, sąrašą;

70.6. Pareiškėjas gali pateikti ir kitus kvalifikacijos, susijusios su kvalifikacijos atestate nurodyta veikla, tobulinimo dokumentus.

71. SPSC patikrina Pareiškėjo pateiktus Reglamento 70 punkte nurodytus dokumentus ir:

71.1. jei pateikti visi Reglamento 70 punkte nurodyti dokumentai ir juose nurodyta visa informacija, kurios reikia Pareiškėjo kvalifikacijos tobulinimui įvertinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įregistruoja prašymą ir informuoja Pareiškėją;

71.2. jei pateikti ne visi Reglamento 70 punkte nurodyti dokumentai arba juose nurodytos informacijos nepakanka Pareiškėjo kvalifikacijos tobulinimui įvertinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus ar informaciją ir nurodo terminą jiems pateikti;

71.3. per nurodytą terminą gavęs Reglamento 71.2 papunktyje nurodytus trūkstamus dokumentus ar informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įregistruoja prašymą ir informuoja Pareiškėją;

71.4. per Reglamento 71.2 papunktyje nurodytą terminą negavęs visų trūkstamų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų, nurodytų Reglamento 70 punkte, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja Pareiškėją, kad jo prašymas neregistruojamas ir raštu įspėja, kad per 2 mėnesius nuo įspėjimo dienos (rašto ar pranešimo registruotu paštu įteikimo dienos) nepateikus SPSC kvalifikacijos tobulinimą įrodančių dokumentų, gali būti sustabdytas kvalifikacijos atestato galiojimas 6 mėnesiams Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 2 punkte nurodytu atveju.

72. SPSC perduoda Atestavimo ekspertams Pareiškėjo pateiktus Reglamento 70 punkte nurodytus dokumentus, kuriuos jie įvertina ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos ir teikia išvadą apie Pareiškėjo kvalifikacijos tobulinimą SPSC direktoriui. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius.

73. Vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl Pareiškėjo kvalifikacijos tobulinimo ir apie šį sprendimą informuoja Pareiškėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados gavimo dienos.

74. Vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą Pareiškėjo kvalifikacijos tobulinimą pripažinti netinkamu ir sustabdyti kvalifikacijos atestato galiojimą 6 mėnesiams Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 2 papunktyje nurodytu atveju Pareiškėjams, kurie buvo įspėti, kaip nurodyta Reglamento 71.4 papunktyje, ir per 2 mėnesių terminą nepateikė Reglamento 70 punkte nurodytų dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos tobulinimą. SPSC gali įspėti Pareiškėją ne anksčiau, kaip praėjus 5 metams nuo kvalifikacijos atestato išdavimo dienos arba ne anksčiau, kaip praėjus 5 metams po paskutinio kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo.

75. SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 15 dalies 4 punkte nurodytu atveju Pareiškėjams, kurių kvalifikacijos atestato galiojimas buvo sustabdytas 6 mėnesiams Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 2 papunktyje nurodytu atveju ir šios poveikio priemonės galiojimo laikotarpiu jie nepateikė Reglamento 70 punkte nurodytų dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos tobulinimą.

 

VIII SKYRIUS

ypatingoJO statinio statybos rangovO, statinio projekto ekspertizės rangovO IR statinio ekspertizės rangovO atestaVIMAS

 

76. Šio skyriaus nuostatos taikomos Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (toliau šiame skyriuje – Pareiškėjai), kurie:

76.1. siekia būti ypatingo statinio statybos rangovu ir atitinka Statybos įstatymo [8.1] 18 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;

76.2. siekia būti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu ir atitinka Statybos įstatymo [8.1] 17 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

77. Pareiškėjai turi teisę pateikti prašymą ir pridedamus dokumentus Statybos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje nustatytais būdais.

78. Pareiškėjas, siekiantis būti Reglamento 2.2.22.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais, teikia SPSC Reglamento 3 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodoma:

78.1. prašymo pateikimo data;

78.2. juridinio asmens, organizacijos (ar jos padalinio) pavadinimas, kodas, adresas;

78.3. rangovo pavadinimas iš nurodytųjų Reglamento 2.2.22.2.4 papunkčiuose;

78.4. statiniai:

78.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

78.4.2. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

78.4.3. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjas, siekia būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;

78.4.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjas siekia būti Reglamento 2.2.22.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;

78.5. darbo sritis (sritys):

78.5.1. statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];

78.5.2. statinio projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;

78.5.3. statinio ekspertizės darbo sritis (sritys) – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos.

79. Prie prašymo pridedami dokumentai:

79.1. Pareiškėjo įregistravimo pažymėjimo ir steigimo dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos;

79.2. Pareiškėjo duomenų kortelė pagal SPSC direktoriaus patvirtintą formą;

79.3. informacija apie Pareiškėjo darbuotojus, teisės aktų nustatyta tvarka turinčius teisę dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal SPSC patvirtintą formą: atestuotų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas; techninio personalo sąrašas; darbininkų sąrašas ir darbo sutarčių su atestuotais vadovais kopijos. Pareiškėjas, siekiantis būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytu rangovu branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo pateikti darbo sutarčių su atestuotais vadovais, turinčiais teisę dirbti šiuose statiniuose, kopijas. Pareiškėjas, siekiantis būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytu rangovu statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, privalo pateikti darbo sutarčių su atestuotais vadovais, turinčiais teisę dirbti šiuose statiniuose, kopijas;

79.4. atliktų darbų sąrašas pagal SPSC direktoriaus patvirtintą formą per laikotarpį, kurio trukmė nurodyta:

79.4.1. Statybos įstatymo [8.1] 18 straipsnio 3 dalies 6 punkte, jeigu Pareiškėjas siekia būti ypatingojo statinio statybos rangovu;

79.4.2. Statybos įstatymo [8.1] 17 straipsnio 3 dalies 2 punkte, jeigu Pareiškėjas siekia būti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu;

79.4.3. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

79.5. ne mažiau kaip 3 statytojų (užsakovų) veiklos vertinimai (atsiliepimai) apie pastatytus ir (ar) ekspertuotus statinius ar jų projektus per paskutiniuosius vienerius metus;

79.6. Pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Pareiškėjo prašymo SPSC pateikimo dienos;

79.7. darbininkų (aukštalipių, suvirintojų, krovinių kabinėtojų, autokranų vairuotojų ir kitų), kurie privalo turėti kvalifikaciją liudijančius pažymėjimus, šių pažymėjimų kopijos;

79.8. Pareiškėjo, vykdančio statybos darbus, susijusius su stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių ir stacionarių gaisro gesinimo sistemų, turinčių F-dujų, įrengimu – darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, suteikiančius teisę vykdyti vieną ar daugiau paminėtų veiklos rūšių;

79.9. statybos taisyklių, kuriomis Pareiškėjas vadovaujasi atlikdamas prašyme nurodytus statybos darbus, patvirtinimo dokumentas;

79.10. Pareiškėjo vadovo patvirtinta laisvos formos rašytinė deklaracija apie įvykusius arba neįvykusius draudiminius įvykius dėl klaidų ar blogai atliktų ekspertizių ar statybos darbų; apie įvykusias ar neįvykusias statinių avarijas, kurių statybos ar ekspertizės procese dalyvavo Pareiškėjas; apie Pareiškėjo įdiegtas kokybės vadybos sistemas; apie turimas (nuomojamas) svarbiausias technines priemones Pareiškėjo prašyme nurodytai veiklai vykdyti ir taikomas svarbiausias pagrindinių darbų technologijas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

80. Pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ar jo įgalioto darbuotojo teisės aktų nustatyta tvarka.

81. SPSC, gavęs Pareiškėjo prašymą ir Reglamento 79 punkte išvardintus dokumentus:

81.1. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti visi dokumentai ir visa prašyme reikalaujama informacija, įregistruoja prašymą bei apie įregistravimą informuoja Pareiškėją;

81.2. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir ne visa prašyme reikalaujama informacija, praneša Pareiškėjui, nurodydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams ir informacijai pateikti. Šiuo atveju prašymas neregistruojamas;

81.3. gavęs trūkstamus dokumentus ir visa prašyme reikalaujamą informaciją, per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei dokumentai atitinka Reglamento reikalavimus, įregistruoja prašymą bei apie įregistravimą informuoja Pareiškėją.

82. SPSC per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo Pareiškėjo pateiktus dokumentus perduoda Atestavimo ekspertams, kurie per 12 darbo dienų išnagrinėja pateiktus dokumentus ir parengia išvadą dėl kvalifikacijos atestato išdavimo, kurią teikia SPSC direktoriui. Pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas atstovas į Atestavimo ekspertų posėdį kviečiami SPSC direktoriaus patvirtintų Atestavimo nuostatų nustatyta tvarka. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius.

83. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada dėl kvalifikacijos išdavimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados gavimo priima sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą. SPSC ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos Pareiškėjui išduoda kvalifikacijos atestatą. Esant techninėms galimybėms kvalifikacijos atestatas išduodamas elektronine forma. Apie tokią galimybę informuoja SPSC savo interneto puslapyje.

84. Jeigu SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, priima sprendimą neišduoti kvalifikacijos atestato arba sustabdyti atestavimo procedūrą, SPSC ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo informuoja Pareiškėją ir nurodo kvalifikacijos atestato neišdavimo arba atestavimo procedūros sustabdymo priežastis. Atestavimo procedūros sustabdymo terminas gali būti ne daugiau kaip vieneri metai, išskyrus 84.1 papunktyje nurodytą atvejį. Atestavimas sustabdomas netaikant Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nurodyto kvalifikacijos atestato išdavimo termino:

84.1. jeigu teismas pradėjo nagrinėti bylą dėl Pareiškėjo padarytų pažeidimų, kol teismas priims sprendimą. Pareiškėjas privalo informuoti SPSC apie teismo priimtą sprendimą;

84.2. jeigu Pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas atstovas be svarbios priežasties neatvyksta į Atestavimo ekspertų posėdį;

84.3. kai reikia gauti papildomą informaciją apie Pareiškėją paaiškėjus naujoms aplinkybėms arba Pareiškėjo prašymu.

85. Atestavimo procedūros vyksta ir dokumentai išduodami valstybine kalba. SPSC visą informaciją Pareiškėjui teikia valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas kvalifikacijos atestatui gauti, jeigu Pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

86. Kvalifikacijos atestate nurodoma:

86.1. kvalifikacijos atestato numeris;

86.2. juridinio asmens ar organizacijos (jos padalinio) pavadinimas, kodas, adresas;

86.3. rangovo pavadinimas iš nurodytųjų Reglamento 2.2.3–2.2.4 papunkčiuose;

86.4. statiniai:

86.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

86.4.2. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

86.4.3. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjui suteikiama teisė būti Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytu rangovu šiuose statiniuose;

86.4.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjui suteikiama teisė būti Reglamento 2.2.22.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;

86.5. darbo sritis (sritys):

86.5.1. statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];

86.5.2. statinio projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;

86.5.3. statinio ekspertizės darbo sritis (sritys) – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

86.6. kvalifikacijos atestato išdavimo data ir numeris. Kvalifikacijos atestato išdavimo data laikoma SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti kvalifikacijos atestatą diena;

86.7. pirmojo kvalifikacijos atestato išdavimo data;

86.8. SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens, priėmusio sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą, vardas, pavardė, parašas, SPSC antspaudas.

87. Jeigu Rangovas nori pakeisti ar papildyti jam išduotame kvalifikacijos atestate nurodytą rangovo pavadinimą, statinius ar jų grupes, darbo sritį (sritis), kurie atestate buvo nurodyti vadovaujantis Reglamento 86.3, 86.4 ir 86.5 papunkčiais, jam taikomos Reglamento VIII skyriuje nustatytos atestavimo procedūros. Rangovas turi pateikti SPSC Reglamento 3 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodo prašomo pakeisti kvalifikacijos atestato numerį.

88. Prie prašymo pridedama:

88.1. informacija apie turimus darbuotojus veiklai, kurią prašoma papildomai nurodyti turimame kvalifikacijos atestate, Pareiškėjo duomenų kortelė pagal SPSC patvirtintą formą, darbo sutarčių su atestuotais vadovais kopijos;

88.2. per paskutiniuosius vienerius metus, o kai prašyme nurodyti bendrieji statybos darbai, – per paskutiniuosius dvejus metus atliktų darbų sąrašas prašomoje papildomai nurodyti veikloje pagal SPSC patvirtintą formą. Jeigu atlikti darbai neatspindi papildomai atestuojamos veiklos pobūdžio, Rangovas pateikia Reglamento 88.1 papunktyje nurodytų atestuotų vadovų atliktų darbų sąrašą per atitinkamą laikotarpį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

88.3. dviejų statytojų (užsakovų) rangovo veiklos įvertinimai (atsiliepimai) apie prašomą papildomai nurodyti veiklą;

88.4. vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Pareiškėjo prašymo pateikimo dienos;

88.5. statybos taisyklių, prašyme nurodytiems statybos darbams atlikti, patvirtinimo dokumentas.

89. Jeigu rangovui išduotame kvalifikacijos atestate pakeičiamas ar papildomas rangovo pavadinimas, statiniai ar jų grupės, darbo sritis (sritys), kurie atestate buvo nurodyti vadovaujantis Reglamento 86.3, 86.4 ir 86.5 papunkčiais, rangovui išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas nekeičiant ankstesnio kvalifikacijos atestato numerio.

90. Rangovas, pametęs, sunaikinęs ar kitaip praradęs jam išduotą kvalifikacijos atestatą, per 20 darbo dienų privalo informuoti SPSC ir pateikti paaiškinimą raštu. SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo interneto tinklalapyje www.spsc.lt paskelbia informaciją apie kvalifikacijos atestato originalo praradimą ir išduoda kvalifikacijos atestato dublikatą su ankstesniu numeriu neatliekant Reglamento VIII skyriuje nustatytų atestavimo procedūrų. Jeigu informacija apie kvalifikacijos atestato originalo praradimą SPSC pateikiama vėliau, negu per šiame punkte nurodytą terminą, išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas šiame skyriuje nustatyta tvarka.

91. Pasikeitus rangovo įmonės pavadinimui, adresui arba teisinei formai, išskyrus juridinio asmens kodą, rangovo kvalifikacijos atestatas pakeičiamas netaikant Reglamento VIII skyriuje nustatytų atestavimo procedūrų. Rangovas turi pateikti SPSC prašymą pakeisti turimą kvalifikacijos atestatą. Prie prašymo pridedama: naujo juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų kopija, įmonės vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie sumokėtus mokesčius, išduota ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Pakeistas kvalifikacijos atestatas išduodamas per Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo pateikimo dienos, nekeičiant ankstesnio kvalifikacijos atestato numerio.

92. Kvalifikacijos atestatai ir atestavimo dokumentai saugomi SPSC 5 metus nuo kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ypatingoJO statinio projEktuotojo, ypatingoJO statinio statybos rangovO, statinio projekto ekspertizės rangovO IR statinio ekspertizės rangovO teisės pripažinimAS

 

93. Šio skyriaus nuostatos taikomos Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, kurie siekia Lietuvos Respublikoje būti ypatingojo statinio projektuotoju, ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu, statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu ir kilmės valstybėje turi teisę užsiimti atitinkama veikla (toliau šiame skyriuje – Pareiškėjai).

94. Jeigu Pareiškėjas kilmės valstybėje turi teisę užsiimti statinių projektavimo, statybos ar ekspertizės veikla, tačiau šios valstybės teisės aktai nenumato dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti projektavimo, statybos ar ekspertizės veiklą išdavimo, Pareiškėjas turi pateikti deklaraciją apie jo kilmės valstybėje taikomą tvarką ir patvirtinti turimą teisę vykdyti projektavimą, statybą ar ekspertizę pagal SPSC patvirtintą formą.

95. Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD, suteikiantį teisę būti Lietuvos Respublikoje būti Reglamento 2.2.1 papunktyje nurodytu projektuotoju ar 2.2.22.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais, teikia SPSC Reglamento 4 priede nurodytos formos prašymą. Pareiškėjas turi teisę pateikti prašymą ir pridedamus dokumentus Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 10 dalyje nustatytu būdu. Prašyme nurodoma:

95.1. prašymo pateikimo data;

95.2. juridinio asmens, organizacijos (ar jos padalinio) pavadinimas, kodas, adresas;

95.3. kilmės valstybėje išduotas dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti statybą, projektavimą ar ekspertizę;

95.4. rangovo pavadinimas ir nurodytųjų Reglamento  2.2.12.2.4 papunkčiuose;

95.5. statiniai:

95.5.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

95.5.2. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

95.5.3. branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjas, siekia, kad būtų pripažinta jo teisė būti Reglamento 2.2.1 papunktyje nurodytu projektuotoju ar 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;

95.5.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjas siekia būti Reglamento 2.2.12.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;

95.6. darbo sritis (sritys):

95.6.1. statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];

95.6.2. statinio projektavimo ar projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) – pagal [6.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;

95.6.3. statinio ekspertizės darbo sritis (sritys) – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos.

96. Prie prašymo pridedama:

96.1. kvalifikaciją ir įsisteigimo faktą patvirtinantys dokumentai su „Apostille“ – Pareiškėjams iš valstybių, kurios yra pasirašiusios ir ratifikavusios 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytą Konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

96.2. dokumentų (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančių Pareiškėjo kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti statinių projektavimo, statinių statybos, statinių ar jų projektų ekspertizės veikla, (kopijų ar vertimo) patvirtinimas pagal sutartyse nustatytą dokumentų pripažinimo tvarką – Pareiškėjams iš valstybių, kurios yra pasirašiusios teisinės pagalbos ar kitas tarptautines ar tarpvalstybines sutartis su Lietuvos Respublika;

96.3. Pareiškėjo steigimo dokumentų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos;

96.4. užpildyta įmonės duomenų kortelė pagal SPSC patvirtintą formą;

96.5. pažyma apie Pareiškėjo struktūroje dirbančius darbuotojus pagal SPSC patvirtintą formą;

96.6. Pareiškėjo atliktų darbų sąrašas pagal SPSC direktoriaus patvirtintą formą per laikotarpį, kurio trukmė nurodyta:

96.6.1. Statybos įstatymo [8.1] 18 straipsnio 3 dalies 6 punkte, jeigu Pareiškėjas siekia, kad būtų pripažinta jo teisė Lietuvos Respublikoje būti ypatingojo statinio statybos rangovu;

96.6.2. Statybos įstatymo [8.1] 17 straipsnio 3 dalies 2 punkte, jeigu Pareiškėjas siekia kad būtų pripažinta jo teisė Lietuvos Respublikoje būti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu;

96.7. rašytinė deklaracija apie draudiminius įvykius, avarijas, turimą draudimą, kokybės užtikrinimą ir nešališkumą;

96.8. visų pateiktų dokumentų vertimai į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu  ir (ar) vertimų biuro antspaudu.

97. SPSC, gavęs Pareiškėjo prašymą ir Reglamento 96 punkte nurodytus dokumentus:

97.1. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) visa prašyme nurodyta informacija, įregistruoja prašymą ir apie įregistravimą  informuoja Pareiškėją;

97.2. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) visa prašyme nurodyta informacija, praneša Pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, nurodydamas per kiek laiko turi būti pateikti trūkstami dokumentai ir (ar) informacija. Šiuo atveju prašymas neregistruojamas;

97.3. gavęs trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei dokumentai atitinka Reglamento reikalavimus, įregistruoja prašymą bei apie įregistravimą raštu ar elektroniniu būdu informuoja Pareiškėją.

98. SPSC per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo dienos perduoda Pareiškėjo dokumentus Atestavimo ekspertams, kurie per 12 darbo dienų įvertina Reglamento 95 ir 96 punktuose nurodytus dokumentus ir parengia išvadą dėl TPD išdavimo, kurią teikia SPSC direktoriui. Pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas atstovas į Atestavimo ekspertų posėdį kviečiami SPSC direktoriaus patvirtintų Atestavimo nuostatų nustatyta tvarka. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius.

99. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados pateikimo priima sprendimą išduoti TPD. SPSC ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos Pareiškėjui išduoda TPD. Esant techninėms galimybėms TPD išduodamas elektronine forma. Apie tokią galimybę informuoja SPSC savo interneto puslapyje.

100. Jeigu SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, priima sprendimą neišduoti TPD arba sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą, SPSC ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo informuoja Pareiškėją ir nurodo TPD neišdavimo arba teisės pripažinimo procedūros sustabdymo priežastis. Teisės pripažinimo procedūros sustabdymo terminas gali būti ne daugiau kaip vieneri metai. Teisės pripažinimas sustabdomas Reglamento 84.184.3 papunkčiuose nurodytais atvejais netaikant Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 3 dalyje nurodyto TPD išdavimo termino.

101. Teisės pripažinimo procedūros vyksta ir dokumentai išduodami valstybine kalba. SPSC visą informaciją Pareiškėjui teikia valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas TPD gauti, jeigu Pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

102. TPD nurodoma:

102.1. TPD numeris;

102.2. juridinio asmens, organizacijos ar jos padalinio pavadinimas, kodas, adresas;

102.3. rangovo pavadinimas iš nurodytųjų Reglamento 2.2.12.2.4 papunkčiuose;

102.4. statiniai:

102.4.1. statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9] IV skyriuje „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [8.9] V skyrių „Ypatingieji statiniai“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

102.4.2. Neteko galios nuo 2017-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

 

102.4.3. branduolinės energetikos objektų statiniai, kai Pareiškėjui suteikta teisė būti Reglamento 2.2.1 papunktyje nurodytu projektuotoju ar 2.2.2–2.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;

102.4.4. ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjui suteikta teisė būti Reglamento 2.2.1 nurodytu projektuotoju ar 2.2.22.2.4 papunkčiuose nurodytais rangovais šiuose statiniuose;

102.5. darbo sritis (sritys):

102.5.1. statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11];

102.5.2. statinio projektavimo ar projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę;

102.5.3. statinio ekspertizės darbo sritis (sritys) – konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos;

102.6. pripažįstamo dokumento (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio Pareiškėjo kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti statinių projektavimo, statinių statybos, statinių ar jų projektų ekspertizės veikla, pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos, valstybės pavadinimas;

102.7. TPD išdavimo data ir numeris. TPD išdavimo data laikoma SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti TPD diena;

102.8. pirmojo TPD išdavimo data;

102.9. SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens, priėmusio sprendimą išduoti TPD, vardas, pavardė, parašas, SPSC antspaudas.

103. Pareiškėjas, turintis šio Reglamento nustatyta tvarka išduotą TPD ir norintis jį pakeisti nurodant naujas veiklos sritis, pateikia SPSC Reglamento 4 priede nurodytos formos prašymą ir Reglamento 96 punkte nurodytus dokumentus. Pareiškėjui taikomos Reglamento IX skyriuje nustatytos teisės pripažinimo procedūros. Prašyme turi būti nurodytas prašomo pakeisti TPD numeris. Jeigu įrašai TPD pakeičiami, Pareiškėjui išduodamas naujas TPD, nekeičiant ankstesnio TPD numerio.

104. Pareiškėjas, pametęs, sunaikinęs ar kitaip praradęs jam išduotą TPD, per 20 darbo dienų privalo informuoti SPSC ir pateikti paaiškinimą raštu. SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo interneto tinklalapyje www.spsc.lt paskelbia informaciją apie TPD originalo praradimą ir išduoda TPD dublikatą su ankstesniu numeriu neatliekant Reglamento IX skyriuje nustatytų pripažinimo procedūrų. Jeigu informacija apie kvalifikacijos atestato originalo praradimą SPSC pateikiama vėliau, negu per šiame punkte nurodytą terminą, išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas šiame skyriuje nustatyta tvarka.

105. TPD ir pripažinimo dokumentai saugomi SPSC 5 metus nuo TPD galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS ATESTATŲ IR TPD PERŽIŪRA

 

106. SPSC vykdo Reglamento 1.3–1.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims išduotų kvalifikacijos atestatų ir TPD peržiūrą.

107. Išduodant kvalifikacijos atestatą ar TPD, sudaroma sutartis tarp SPSC ir kvalifikacijos atestato ar TPD turėtojo dėl peržiūros vykdymo.

108. Kvalifikacijos atestato ir TPD turėtojas kas vienerius metus (I pusmetį) turi pristatyti SPSC užpildytą peržiūros duomenų kortelę pagal SPSC patvirtintą formą.

109. SPSC perduoda Pareiškėjo pateiktą Reglamento 108 punkte nurodytą dokumentą Atestavimo ekspertams, kurie jį įvertina ir teikia išvadą SPSC. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius.

110. SPSC kasmet atsitiktinės atrankos būdu patikrina ne mažiau kaip 10 kvalifikacijos atestatų ar TPD turėtojų. SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo paskiria Atestavimo ekspertus, kuriems perduoda duomenis apie atsitiktinės atrankos būdu atrinktus kvalifikacijos atestatų ir TPD turėtojus. Atestavimo ekspertai pagal gautus duomenis nustato, kaip jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir teikia išvadą SPSC Atestavimo nuostatų, patvirtintų SPSC direktoriaus, nustatyta tvarka.

111. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, priima sprendimą:

111.1. įpareigoti kvalifikacijos atestato arba TPD turėtoją pašalinti nustatytus trūkumus per SPSC nurodytą laikotarpį;

111.2. taikyti Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas, kai kvalifikacijos atestato arba TPD turėtojas nepašalina nustatytų trūkumų per SPSC nurodytą laikotarpį.

112. Kvalifikacijos atestatų ar TPD galiojimas panaikinamas Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.

 

XI SKYRIUS

ATESTAVIMO EKSPERTAI

 

113. Atestavimo ekspertai skiriami SPSC direktoriaus įsakymu. Atestavimo eksperto pareigas, išvadų rengimo reikalavimus ir atestavimo ekspertų posėdžių organizavimo tvarką nustato Atestavimo nuostatai, kuriuos tvirtina SPSC direktorius, laikydamasis Reglamento reikalavimų. Atestavimo ekspertas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

113.1. turi būti Reglamento nustatyta tvarka atestuotas vadovas;

113.2. turi ne mažesnę kaip 5 metų veiklos patirtį arba mokslinį laipsnį vertinamoje statybos techninės veiklos (ypatingo statinio projektavimo, ypatingo statinio statybos, projekto ekspertizės, statinio ekspertizės) srityje;

113.3. atitinka SPSC direktoriaus nustatytus nešališkumo kriterijus;

113.4. išklauso Atestavimo ekspertų mokymus, kuriuos organizuoja SPSC pagal SPSC direktoriaus patvirtintas Atestavimo ekspertų mokymo programas.

114. Atestavimo ekspertai posėdyje išnagrinėja Pareiškėjo dokumentus, įvertina Pareiškėjo pateiktą ir kitą turimą informaciją ir parengia išvadą, kurią teikia SPSC:

114.1. dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo, pakeitimo ar papildymo;

114.2. dėl kvalifikacijos atestato arba TPD neišdavimo ar poveikio priemonių taikymo, kurioje nurodo motyvus, dėl kurių siūloma neišduoti kvalifikacijos atestato arba TPD ar taikyti poveikio priemones, pateikdami nuorodas į teisės aktus, kuriuos pažeidė Pareiškėjas arba kokių reikalavimų jis neatitinka;

114.3. dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo sustabdymo, nurodant sustabdymo motyvus;

114.4. dėl Reglamento 70 punkte nurodytų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų vertinimo;

114.5. dėl Reglamento 108 punkte nurodyto peržiūrai pateikto dokumento vertinimo.

115. Atestavimo ekspertai turi teisę prašyti SPSC, o SPSC turi teisę:

115.1. gauti papildomą informaciją apie Pareiškėją iš valstybės bei savivaldos institucijų, ūkio subjektų, mokslo ir studijų institucijų, asociacijų, nepriklausomų specialistų, statybos ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų;

115.2. pasitelkti mokslo ir studijų institucijas ir statybos srities asociacijas bei kitas organizacijas, atestuotas ekspertizės įmones arba atestuotus ekspertizės vadovus, kad šie pateiktų Atestavimo ekspertams išvadas apie Pareiškėjo pateiktus ekspertizės aktus;

115.3. prašyti papildomos informacijos, reikalingos priimti spendimą dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo, tiesiogiai iš Pareiškėjo;

115.4. esant reikalui nuvykti arba įgalioti Atestavimo ekspertus nuvykti į įmonę ar objektą ir patikrinti, ar Pareiškėjas atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

116. Atestavimo ekspertų išvada įforminama raštu. Atestavimo ekspertų išvados formą nustato SPSC pagal Atestavimo nuostatuose nurodytus išvados rengimo reikalavimus.

117. Atestavimo ekspertai, rengdami Reglamento 114 punkte nurodytas išvadas, turi būti objektyvūs ir bešališki. Atestavimo ekspertai kasmet turi pasirašyti nešališkumo deklaracijas. Negalėdami nešališkai priimti sprendimo, Atestavimo ekspertai turi nusišalinti nuo sprendimo priėmimo. Pasirašytos nešališkumo deklaracijos saugomos SPSC teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

118. Ypatingųjų ir neypatingųjų statinių Vadovams, turintiems Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD, SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, taiko poveikio priemones:

118.1. sustabdo kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą 6 mėnesiams Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 14 dalies 1–5 punktuose nurodytais atvejais;

118.2. panaikina kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 15 dalyje 1–9 punktuose nurodytais atvejais;

118.3. įspėja Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 18 dalyje nurodytais atvejais.

119. Jeigu kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimas buvo panaikintas, prašymas dėl naujo kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo gali būti teikiamas SPSC ne anksčiau kaip po Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 16 dalyje nurodyto laikotarpio, išskyrus 15 dalies 3 punkte nurodytą atvejį.

120. Ypatingojo statinio projektuotojams, turintiems Reglamento nustatyta tvarka išduotą TPD, ypatingojo statinio statybos rangovams, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovams ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovams, turintiems Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD, SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, taiko poveikio priemones:

120.1. sustabdo kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą 6 mėnesiams Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 5 dalies 1–7 punktuose ir 9 dalyje nurodytais atvejais;

120.2. panaikina kvalifikacijos atestato ar TPD galiojimo sustabdymą neatliekant papildomų procedūrų, praėjus Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 6 dalyje nurodytam terminui, kai pašalinamos galiojimo sustabdymo priežastys ir pateikiami tai įrodantys dokumentai, išskyrus Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 5 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytus atvejus;

120.3. panaikina kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 7 dalies 1–11 punktuose nurodytais atvejais;

120.4. įspėja Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais.

121. Jeigu kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimas buvo panaikintas, prašymas dėl naujo kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo gali būti teikiamas SPSC ne anksčiau kaip po Statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 8 dalyje nurodyto laikotarpio, išskyrus 7 dalies 5 punkte nurodytą atvejį.

122. SPSC direktoriaus ar jo įgalioto asmens spendimai dėl poveikio priemonių taikymo asmenims, turintiems šio Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD, skelbiami tinklalapyje www.spsc.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

XIII SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS ATESTATŲ IR TPD REGISTRAI

 

123. Kvalifikacijos atestatų ir TPD registrų tvarkymo įstaiga – SPSC. Kvalifikacijos atestatų ir TPD registrų duomenys skelbiami SPSC interneto tinklalapyje www.spsc.lt. Informacija apie negaliojančius kvalifikacijos atestatus ir TPD skelbiama 3 metus nuo jų galiojimo pabaigos.

124. Skelbiami šie Statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir TPD registro duomenys:

124.1. vadovo vardas, pavardė;

124.2. dokumento tipas (kvalifikacijos atestatas arba TPD);

124.3. kvalifikacijos atestato arba TPD numeris;

124.4. vadovo pareigos, statiniai, darbo sritis (sritys), vadovaujantis Reglamento 25.4–25.6 ir 54.3–54.5 papunkčiais;

124.5. kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;

124.6. pirmojo kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;

124.7. pripažinto dokumento (dokumentų) pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos pavadinimas, valstybės pavadinimas (tik TPD);

124.8. kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimo sustabdymo data ir terminas arba galiojimo panaikinimo data;

124.9. kontaktiniai duomenys (tik kvalifikacijos atestato arba TPD turėtojo prašymu).

125. Skelbiami šie Statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatų ir TPD registro duomenys:

125.1. juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinio pavadinimas;

125.2. juridinio asmens kodas;

125.3. juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinio adresas;

125.4. dokumento tipas (kvalifikacijos atestatas arba TPD);

125.5. kvalifikacijos atestato arba TPD numeris;

125.6. rangovo pavadinimas, statiniai, darbo sritis (sritys), vadovaujantis Reglamento 86.3–86.5 ir 102.3–102.5 papunkčiais;

125.7. kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;

125.8. pirmojo kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo data;

125.9. pripažinto dokumento (dokumentų) pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos pavadinimas, valstybės pavadinimas (tik TPD);

125.10. kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimo sustabdymo data ir terminas arba galiojimo panaikinimo data;

125.11. kontaktiniai duomenys (tik kvalifikacijos atestato arba TPD turėtojo prašymu).

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

126. Reglamento 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodyti asmenys, pateikę prašymą išduoti, pakeisti ar papildyti kvalifikacijos atestatą arba TPD, sumoka SPSC už atestavimo arba pripažinimo paslaugas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 13 dalyje nurodytą įmoką per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo.

127. Reglamento 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nurodyti asmenys, pateikę prašymą išduoti, pakeisti ar papildyti kvalifikacijos atestatą arba TPD, sumoka SPSC už atestavimo arba pripažinimo paslaugas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [8.1] 22 straipsnio 4 dalyje nurodytą įmoką per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo.

128. Reglamento 126 ir 127 punktuose nurodytos sumokėtos įmokos Pareiškėjui negrąžinamos, jeigu SPSC direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą neišduoti kvalifikacijos atestato ar TPD arba sustabdyti atestavimo ar teisės pripažinimo procedūras Reglamento 23, 48, 84, 100 punktuose nurodytais atvejais.

129. Pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip per du mėnesius, SPSC teikia ataskaitas Aplinkos ministerijai:

129.1. apie statybos techninės veiklos vadovų atestavimo ir teisės pripažinimo veiklą, kurioje nurodomas Pareiškėjų skaičius, profesinę kvalifikaciją tobulinusių Pareiškėjų skaičius, Pareiškėjų skundų dėl Organizacijų skaičius, Atestavimo ekspertų parengtų išvadų skaičius, SPSC priimtų sprendimų išduoti (pakeisti) kvalifikacijos atestatą arba TPD skaičius ir duomenys apie sustabdytus ir (ar) panaikintus kvalifikacijos atestatus arba TPD;

129.2. apie ypatingo statinio projektuotojų teisės pripažinimo, ypatingo statinio statybos rangovų, projekto ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo veiklą, kurioje nurodomas bendras Pareiškėjų skaičius, pakartotinio Pareiškėjų prašymų išduoti (pakeisti) kvalifikacijos atestatą arba TPD nagrinėjimo skaičius ir duomenys apie sustabdytus ir (ar) panaikintus kvalifikacijos atestatus arba TPD.

130. SPSC direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimai dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo ar neišdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo teisėtumo gali būti skundžiami vadovaujantis Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 23 dalyje nurodyta tvarka.

131. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

_____________

 

 

 

 


 

Statybos techninio reglamento

 

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

 

1 priedas

 

 

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

 

 

(Vardas, pavardė)

 

(Ankstesnis vardas, pavardė (jei keitėsi))

 

(Asmens kodas)

 

(Adresas)

 

(Pagrindinė darbovietė)

 

(Pareigos)

 

(Darbovietės telefonas kontaktams, privatus telefonas)

 

(El. pašto adresas)

 

 

 

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRUI

 

 

 

PRAŠYMAS

 

DĖL STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVO KVALIFIKACIJOS ATESTATO IŠDAVIMO

 

(Data ir numeris)

 

 

 

Prašau išduoti kvalifikacijos atestatą (pakeisti arba papildyti turimą kvalifikacijos atestatą Nr.___).

 

Vadovų pareigos: ____________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčius)

 

Statiniai*: __________________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 12.4 papunktį).

 

Darbo sritis (sritys): __________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 12.5 papunktį).

 

Už paslaugą apmokėsiu asmeniškai arba apmokės darbovietė: (nurodyti įmonės pavadinimą, adresą, el. paštą, įmonės kodą, įmonės PVM mokėtojo kodą).

 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau.

 

Parašu patvirtinu, kad mano darbinėje veikloje iki šiol nebuvo avarijų, griūčių ar kitokių nelaimingų atsitikimų, dėl kurių nukentėjo žmonės ar buvo sugadintas turtas, arba pridedama informacija apie įvykusias statinių avarijas (pridedamas dokumentas Nr. 8).

 

Parašu patvirtinu, kad susipažinau su profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimais.

 

Sutinku, kad mano vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato numeris, išdavimo data, pirmojo išdavimo data ir kvalifikacijos atestato tekstas būtų skelbiami viešai. Prašau papildomai paskelbti šiuos mano kontaktinius duomenis: ___________________________.

 

Parašu patvirtinu, kad visa prašyme nurodyta ir kartu pateikta informacija yra teisinga. Visi pateikti dokumentai ir jų kopijos patvirtintos mano ir įmonės atsakingo darbuotojo parašu ir spaudu.

 

 

 

PRIDEDAMA:

 

1. Gyvenimo (profesinės patirties, susijusios su atestuojama veiklos sritimi) aprašymas (pagal Reglamento 13.1 papunktį),        lapų.

 

2. Atliktų darbų sąrašas (pagal Reglamento 13.2 papunktį),        lapų.

 

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pagal Reglamento 13.3 papunktį),         lapų.

 

4. Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) kopija (pagal Reglamento 13.4 papunktį), ..........lapų.

 

5. Diplomo ir jo priedėlio kopija (pagal Reglamento 13.5 papunktį),        lapų.

 

6. Studijų kokybės vertinimo centro pažyma (tik Reglamento 14 punkte nurodytu atveju),        lapų.

 

7. Profesinių žinių vertinimo protokolas (pagal Reglamento 13.6 papunktį),         lapų.

 

8. Kiti Pareiškėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (pagal Reglamento 13.7 papunktį),         lapų.

 

9. Informacija apie įvykusias statinių griūtis, kitus nelaimingus atsitikimus, kurių metu nukentėjo žmonės ar jų turtas (pagal Reglamento 13.8 papunktį),        lapų.

 

 

 

 

 

 

 

(Vardas, pavardė)                                                          (Parašas)

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

 


 

 

 

 

Statybos techninio reglamento

 

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

 

2 priedas

 

 

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

 

 

(Vardas, pavardė)

 

(Ankstesnis vardas, pavardė (jei keitėsi))

 

(Asmens kodas)

 

(Adresas)

 

(Pagrindinė darbovietė)

 

(Pareigos)

 

(Darbovietės telefonas kontaktams, privatus telefonas)

 

(El. pašto adresas)

 

 

 

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui

 

 

 

PRAŠYMAS

 

DĖL TEISĖS PRIPAŽINIMO DOKUMENTO, SUTEIKIANČIO TEISĘ EITI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS, IŠDAVIMO

 

(Data ir numeris)

 

 

 

Prašau išduoti teisės pripažinimo dokumentą (toliau – TPD) (pakeisti arba papildyti turimą TPD Nr.___).

 

Vadovų pareigos: ___________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 2.1.1–2.1.20 papunkčius)

 

Statiniai*: __________________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 43.4 papunktį)

 

Darbo sritis (sritys): __________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 43.5 papunktį)

 

Už paslaugą apmokėsiu asmeniškai arba apmokės darbovietė: (nurodyti įmonės pavadinimą, adresą, el. paštą, įmonės kodą, įmonės PVM mokėtojo kodą).

 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, TPD išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau.

 

Sutinku, kad mano vardas, pavardė, TPD numeris, išdavimo data, pirmojo išdavimo data ir TPD tekstas būtų skelbiami viešai. Prašau papildomai paskelbti šiuos mano kontaktinius duomenis: ____________________________________________________________.

 

Parašu patvirtinu, kad visa prašyme nurodyta ir kartu pateikta informacija yra teisinga.

 

PRIDEDAMA:

 

1. Įgaliojimas, jeigu Pareiškėjo prašymą dėl TPD išdavimo ir prie jo pridedamus dokumentus teikia Pareiškėjo įgaliotas asmuo.

 

2. Pareiškėjo kilmės valstybėje išduoti dokumentai, suteikiantys teisę vykdyti statybą, projektavimą ar ekspertizę (pagal Reglamento 44.2–44.3 papunkčius),        lapų.

 

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pagal Reglamento 44.4 papunktį).

 

4. Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento kopija (pagal Reglamento 44.5 papunktį),        lapų.

 

5. Diplomo kopija (pagal Reglamento 44.6 papunktį),         lapų.

 

6. Gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios profesinės veiklos) aprašymas (curriculum vitae) (pagal Reglamento 44.7 papunktį),         lapų.

 

7. Pareiškėjo atliktų darbų sąrašas (pagal Reglamento 44.8 papunktį),         lapų.

 

8. Kiti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją įrodantys dokumentai (pagal Reglamento 45 punktą),       lapų.

 

 

 

 

 

 

 

(Vardas ir pavardė)                                                          (Parašas)

 

 

 

 

 

 

 

_____________

 

 

 

 


 

 

Statybos techninio reglamento

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

 

3 priedas

 

 

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

 

 

(Juridinio asmens ženklas)

 

(Juridinio asmens pavadinimas)

 

(Juridinio asmens duomenys (gali būti lapo apačioje))

 

 

 

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRUI

 

 

 

PRAŠYMAS

 

DĖL ypatingoJO statinio statybos rangovO, statinio projekto ekspertizės rangovO IR statinio ekspertizės rangovO KVALIFIKACIJOS ATESTATO IŠDAVIMO

 

(Data ir numeris)

 

 

 

Prašome išduoti kvalifikacijos atestatą (pakeisti arba papildyti turimą kvalifikacijos atestatą Nr. ____).

 

Rangovo pavadinimas: _______________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 2.2.2–2.2.4 papunkčius)

 

Statiniai*: __________________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 78.4 papunktį)

 

Darbo sritis (sritys): _________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 78.5 papunktį).

 

Įmonės pavadinimas: ________________________________________________________

 

Įmonės kodas: ______________________________________________________________

 

Įmonės PVM mokėtojo kodas: _________________________________________________

 

Įmonės adresas: _____________________________________________________________

 

(nurodyti gatvę, pastato numerį, pašto kodą, miestą, šalį)

 

Įmonės atstovas kontaktams, pranešimams ir informacijai: ___________________________

 

(nurodyti vardą, pavardę, pareigas, adresą,

 

el. paštą, telefono Nr., mobilaus telefono Nr.)

 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau.

 

Su kvalifikacijos atestatų peržiūros tvarka susipažinau.

 

Savo parašu patvirtinu, kad visa prašyme nurodyta ir su juo pateikta informacija yra teisinga. Pateiktos dokumentų kopijos patvirtintos įmonės atsakingo darbuotojo parašu ir spaudu.

 

PRIDEDAMA:

 

1. Pareiškėjo įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos (pagal Reglamento 79.1 papunktį),         lapų.

 

2. Pareiškėjo duomenų kortelė (pagal Reglamento 79.2 papunktį),         lapų.

 

3. Informacija apie Pareiškėjo darbuotojus (pagal Reglamento 79.3 papunktį),        lapų.

 

4. Atliktų darbų sąrašas (pagal Reglamento 79.4 papunktį),        lapų.

 

5. Statytojų (užsakovų) vertinimai (pagal Reglamento 79.5 papunktį),        lapų.

 

6. Pareiškėjo vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) patvirtinta deklaracija arba valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą (pagal Reglamento 79.6 papunktį),         lapų.

 

7. Darbininkų (aukštalipių, suvirintojų, krovinių kabinėtojų ir kt.) kvalifikacijos pažymėjimų kopijos, (pagal Reglamento 79.7 papunktį),         lapų.

 

8. Darbuotojų, turinčių teisę dirbti su fluorintų dujų turinčiais įrenginiais, pažymėjimų kopijos (pagal Reglamento 79.8 papunktį),        lapų.

 

9. Pareiškėjo statybos taisyklių patvirtinimo dokumentas (pagal Reglamento 79.9 papunktį), lapų.

 

10. Rašytinė deklaracija apie draudiminius įvykius, avarijas, turimą draudimą, kokybės užtikrinimą ir bešališkumą (pagal Reglamento 79.10 papunktį),        lapų.

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                       (parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

____________

 

 


 

Statybos techninio reglamento

 

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

 

4 priedas

 

 

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

 

 

(Juridinio asmens ženklas)

 

(Juridinio asmens pavadinimas)

 

(Juridinio asmens duomenys (gali būti lapo apačioje))

 

 

 

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRUI

 

 

 

PRAŠYMAS

 

DĖL TEISĖS PRIPAŽINIMO DOKUMENTO, SUTEIKIANČIO TEISĘ BŪTI YPATINGOJO STATINIO PROJEKTUOTOJU, YPATINGOJO STATINIO STATYBOS RANGOVU, STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS RANGOVU, STATINIO EKSPERTIZĖS RANGOVU, IŠDAVIMO

 

(Data ir numeris)

 

 

 

Prašau išduoti teisės pripažinimo dokumentą (toliau – TPD) (pakeisti arba papildyti turimą TPD Nr.___).

 

Rangovo pavadinimas: ______________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 2.2.1–2.2.4 papunkčius)

 

Statiniai*: _________________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 95.5 papunktį)

 

Darbo sritis (sritys): _________________________________________________________

 

(nurodyti pagal Reglamento 95.6 papunktį).

 

Įmonės pavadinimas: ________________________________________________________

 

Įmonės kodas: ______________________________________________________________

 

Įmonės PVM mokėtojo kodas: _________________________________________________

 

Įmonės adresas: _____________________________________________________________

 

(gatvė, pastato numeris, pašto kodas, miestas, šalis)

 

Įmonės atstovas kontaktams, pranešimams ir informacijai: ___________________________

 

(vardas, pavardė, pareigos, adresas,

 

el. paštas, telefono Nr., mobilaus telefono Nr.)

 

Su kvalifikaciniais reikalavimais, TPD išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarka bei šių paslaugų įkainiais susipažinau.

 

Su TPD peržiūros tvarka susipažinau.

 

Savo parašu patvirtinu, kad visa prašyme nurodyta ir su juo pateikta informacija yra teisinga. Pateiktos dokumentų kopijos patvirtintos įmonės atsakingo darbuotojo parašu ir spaudu.

 

PRIDEDAMA:

 

1. Pareiškėjo kilmės valstybėje išduoti dokumentai, suteikiantys teisę vykdyti statybą, projektavimą ar ekspertizę (pagal Reglamento 96.1 papunktį),        lapų.

 

2. Teisės dokumentų (kopijų ar vertimo) patvirtinimas (pagal Reglamento 96.2 papunktį),         lapų.

 

3. Pareiškėjo steigimo dokumentų kopijos (pagal Reglamento 96.3 papunkti),         lapų.

 

4. Pareiškėjo duomenų kortelė (pagal Reglamento 96.4 papunktį),        lapų.

 

5. Informacija apie Pareiškėjo struktūroje dirbančius darbuotojus (pagal Reglamento 96.5 papunktį),         lapų.

 

6. Pareiškėjo atliktų darbų sąrašas (pagal Reglamento 96.6 papunktį),         lapų.

 

7. Rašytinė deklaracija apie draudiminius įvykius, avarijas, turimą draudimą, kokybės užtikrinimą ir bešališkumą (pagal Reglamento 96.7 papunktį),         lapų.

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                       (parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

____________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-364, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07703

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

 * Gali būti nurodyti branduolinės energetikos statiniai

* Gali būti nurodyti branduolinės energetikos statiniai

* Gali būti nurodyti branduolinės energetikos statiniai

* Gali būti nurodyti branduolinės energetikos statiniai