Suvestinė redakcija nuo 2021-02-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14413

 

Nauja redakcija nuo 2021-02-20:

Nr. BV-56, 2021-02-18, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03195

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIus

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE, ŠEIMYNOJE ar globos centre GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. BV-148

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.267 straipsniu bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo,  9 punktu, 10.9, 10.12 ir 10.26 papunkčiais,

t v i r t i n u Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis Tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                                   Jan Maciejevski

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. BV-56

 

SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE, ŠEIMYNOJE ar globos centre GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Socialinės globos įstaigoje (toliau – Institucija), šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Institucijoje, šeimynoje ar globos centre (toliau – vaiko globėjas (rūpintojas)) globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 patvirtintuose Vaiko globos organizavimo nuostatuose, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. BV-9 „Dėl Tarpžinybinės komisijos sudarymo, jos sekretoriaus skyrimo ir darbo reglamento patvirtinimo“.

3. Institucijoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis organizuojamas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“, vaiko teisių apsaugą ir vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais  ir Aprašu.

 

II SKYRIUS

VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS tikslas,

PRINCIPAI IR SĄLYGOS

 

4. Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tikslas:

4.1. pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį, įskaitant vaiko giminaičius – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ir (ar) vaiko atostogų metu su Institucijoje, šeimynoje ar globos centre globojamu (rūpinamu) vaiku, siekiant padėti vaikui užmegzti emociškai saugius santykius su suaugusiu žmogumi;

4.2. pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį giminaitį – trumpalaikiai suplanuoti susitikimai švenčių ir (ar) ne ilgesnių nei 3 mėnesių atostogų metu su Institucijoje, šeimynoje ar globos centre augančiu vaiku, siekiant išsaugoti ryšį su biologine šeima, jei tai atitinka geriausius vaiko interesus ir  (arba) gali padėti vaikui užmegzti emociškai saugius santykius su suaugusiu žmogumi.

4.3. pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – trumpalaikiai suplanuoti susitikimai švenčių ir (ar) ne ilgesnių nei 3 mėnesių atostogų metu su Institucijoje ar šeimynoje augančiu vaiku, siekiant vaiką supažindinti su šalies tradicijomis, kalba, jos kultūra, užmegzti draugiškus ryšius su tos šalies jaunimu;

4.4. pas tėvus, vieną iš tėvų – suplanuoti susitikimai įgyvendinant atvejo vadybininko sudarytą pagalbos šeimai planą, jei vaiko tėvai pakeitė savo netinkamą elgesį su vaiku ir dėl to negresia realus pavojus jo fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei ir nelieka socialinės rizikos veiksnių arba kai vaiko tėvai stengiasi pakeisti savo elgesį arba yra kitų priežasčių, dėl kurių galima pagrįstai manyti, kad egzistuoja reali galimybė ateityje grąžinti vaiką į šeimą.

5. Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis grindžiamas šiais principais:

5.1. vaiko interesų prioritetiškumo;

5.2. galinčio išreikšti savo nuomonę vaiko išklausymo ir atsižvelgimo į jo nuomonę;

5.3. vaiko saugumo užtikrinimo;

5.4. vaiko poreikių tenkinimo.

6. Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai:

6.1. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį kartu su savo nepilnamečiais tėvais ar vienu iš jų;

6.2. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas savo tėvus ar vieną iš tėvų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas;

6.3. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas;

6.4.  siekiama neišskirti brolių ir (arba) seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas, jei vaikai  išleidžiami kartu svečiuotis pas tą patį fizinį asmenį;

6.5. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas asmenis, kurie kreipėsi dėl jo įvaikinimo, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas.

7. Pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 10 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai:

7.1. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius, bet ne jaunesnis kaip 6 metų vaikas;

7.2. siekiama neišskirti brolių ir (ar) seserų, bet ne jaunesnis kaip 6 metų, jei jie išleidžiami svečiuotis pas tą patį fizinį asmenį;

7.3. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas užsienio valstybėje gyvenančius asmenis, kuriuos Komisija, parenkanti vaikui labiausiai jo poreikius atitinkančius asmenis, įrašytus į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje (toliau - Sąrašas) bei asmenis, kurie tinkami įvaikinti vaiką, įrašytą į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą parinko kaip labiausiai šio vaiko interesus atitinkančius įvaikintojus ir kurie yra įrašyti Sąrašą, bet ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas.

8. Pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį laikinai svečiuotis gali būti išleidžiami tik vaikai, kuriems yra nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

9. Vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba), svečiuotis gali būti išleidžiamas tik pas  giminaičius ir pas asmenis, su vaiku susijusius emociniais ryšiais.

10. Laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį, įskaitant vaiko giminaitį, gali būti išleidžiamas vaikas, dėl kurio nėra pradėta įvaikinimo procedūra konkrečioje šeimoje ar globos (rūpybos) nustatymo procedūra konkrečioje šeimoje.

11. Vaikas, dėl kurio yra pradėta įvaikinimo konkrečioje šeimoje procedūra arba pradėta globos (rūpybos) nustatymo konkrečioje šeimoje procedūra, svečiuotis gali būti išleidžiamas tik pas fizinius asmenis, kurie ketina vaiką įvaikinti ar globoti (rūpinti).

12. Globėjas (rūpintojas) privalo užtikrinti, kad vaiko išleidimas laikinai svečiuotis būtų derinamas su vaiko mokymusi, gydymusi ir kitomis vaiko interesus atitinkančiomis sąlygomis bei atsižvelgiant į paslaugas ir pagalbą vaikui teikiančių specialistų rekomendacijas dėl vaiko paslaugų tęstinumo užtikrinimo.

13. Laikinai globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas tėvus ar vieną iš tėvų (svečiavimosi galimybė dėl saugios aplinkos vaikui užtikrinimo, svečiavimosi trukmė, svečiavimosi sąlygos, vaiko nuomonės išklausymas ir kt.) sprendžiamas atvejo vadybos posėdžio metu:

13.1. prieš tai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) teritoriniam skyriui aplankius globojamą (rūpinamą) vaiką, išklausius jo nuomonę dėl laikino svečiavimosi pas tėvus;

13.2. vaiko globėjui (rūpintojui) pateikus informaciją apie vaiko ryšius su biologiniais tėvais (pavyzdžiui, apie lankymą, domėjimąsi, vaiko elgesį ir emocijas po bendravimo su tėvais ir pan.);

13.3. vaiko išleidimas laikinai svečiuotis į biologinę šeimą yra galimas tik įsitikinus, kad tai atitiks geriausius vaiko interesus, o vaiko fiziniam ir emociniam saugumui, fizinei ir psichinei sveikatai ar gyvybei nekils grėsmė.

14. Vaikas, kurio tėvai kreipėsi į teismą dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo panaikinimo arba tėvams ar vieninteliam iš tėvų taikomas atskyrimas, gali būti išleidžiamas laikinai svečiuotis pas tėvus šiame Apraše nustatyta tvarka, jeigu vaiko globėjas (rūpintojas) įvertina, kad tai atitinka vaiko interesus ir Tarnybos teritoriniam skyriui įvertinus, kad vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei nekils grėsmė.

15. Vaikas, kurio tėvams yra laikinai apribota tėvų valdžia ir jie nesikreipė į teismą dėl laikino tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, gali būti išleidžiamas laikinai svečiuotis pas tėvus šiame Apraše nustatyta tvarka, jeigu vaiko globėjas (rūpintojas) įvertina, kad tai atitinka vaiko interesus ir Tarnybos teritoriniam skyriui įvertinus, kad vaiko fiziniam ir emociniam saugumui, fizinei ir psichinei sveikatai ar gyvybei nekils grėsmė.

16. Esant neterminuotam tėvų valdžios apribojimui, dėl kurio panaikinimo tėvai nesikreipė į teismą, vaikas pas tėvus ar vieną iš tėvų svečiuotis negali būti išleidžiamas.

17. Institucijoje, šeimynoje ar globos centre kartu augantys broliai ir (ar) seserys gali būti išleidžiami laikinai svečiuotis skyrium tik išimtiniais atvejais, jeigu tai atitinka šių vaikų interesus bei gavus raštišką Tarnybos teritorinio skyriaus sutikimą:

17.1. vaiko globėjas (rūpintojas), globojantis brolių ir (ar) seserų grupę, gavęs fizinio asmens prašymą išleisti vaiką (-us) svečiuotis skyriumi nuo kitų brolių ir (ar) seserų arba pas skirtingus fizinius asmenis, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, kreipiasi į Tarnybos teritorinį skyrių, kurio veiklos teritorijoje jis veikia, su motyvuotu prašymu išduoti leidimą, išleisti laikinai svečiuotis vaiką skyrium nuo brolių ir (ar) seserų, nurodydamas, kodėl tai atitinka geriausius vaikų interesus;

17.2. Tarnybos teritorinis skyrius, įvertinęs turimą informaciją ir išklausęs vaikų nuomonę,  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą išduoti arba neišduoti leidimą leisti vaikams svečiuotis skyriumi.

18.  Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį:

18.1. kuris negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.269 straipsnio nustatytais pagrindais, taip pat jei asmuo buvo nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų vykdymo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalimi arba neatitiktų įvaikintojui keliamų reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje. Šie reikalavimai netaikomi vaiko tėvams;

18.2. kurio vaikui (-ams) buvo nustatytas apsaugos poreikis. Šis reikalavimas netaikomas vaiko tėvams;

18.3. su kuriuo jau buvo sudaryta sutartis dėl vaiko laikino išleidimo svečiuotis (toliau – Sutartis), tačiau ji buvo nutraukta, dėl sutarties sąlygų nesilaikymo, asmens netinkamų veiksmų ar neveikimo ir (ar) padarytų vaiko teisių pažeidimų.

19. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis fizinis asmuo, užsienio valstybėje gyvenantis fizinis ir užsienio valstybės organizacija, turinti užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą leidimą vykdyti socialinę su vaiko gerove susijusią veiklą (toliau vadinama – juridinis asmuo) vaiko laikino svečiavimosi metu neįgyja atstovo pagal įstatymą teisių ir (ar) pareigų, tačiau privalo užtikrinti jo saugumą ir poreikių tenkinimą, nuo vaiko globėjo (rūpintojo) įsakyme arba Sutartyje nurodytos laikino svečiavimosi pradžios iki vaiko grąžinimo jo globėjui (rūpintojui) momento.

 

III SKYRIUS

VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ TVARKA

 

20. Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį (toliau – fizinis asmuo) sudarius Sutartį tarp vaiko globėjo (rūpintojo) ir priimančio laikinai svečiuotis vaiką fizinio asmens (Aprašo 2 priedas).

21. Sutartis gali būti sudaroma tik su fiziniu asmeniu, turinčiu teigiamą Tarnybos teritorinio skyriaus parengtą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis.

22. Fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis vertinimas, kurį atlieka Tarnybos teritorinis skyrius bendradarbiaudamas su globos centru, privalomas visiems fiziniams asmenims, ketinantiems priimti vaiką laikinai svečiuotis. Šis reikalavimas netaikomas vaiko tėvams.

23. Fizinis asmuo, ketinantis priimti laikinai svečiuotis vaiką, savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

23.1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis (Aprašo 1 priedas);

23.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);

23.3. kartu gyvenančių asmenų, vyresnių nei 16 metų amžiaus, raštiškus sutikimus dėl vaiko laikinojo svečiavimosi.

24. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs Aprašo 23 punkte nurodytus dokumentus, privalo surinkti (renkamas mažiausias kiekis duomenų, kurio užtenka atitinkamam faktui nustatyti):

24.1. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro – duomenis apie fizinio asmens, norinčio priimti vaiką svečiuotis, šeiminę padėtį;

24.2. iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis apie fizinį asmenį, norintį priimti vaiką svečiuotis, t. y. ar jis nebuvo teistas už tyčinius nusikaltimus ir kitas nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkte ir 3.210 straipsnio 4 dalyje, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas. Dėl asmens, nuteisto už kitas nusikalstamas veikas nei numatytos  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkte ir 3.210 straipsnio 4 dalyje, sprendžiama įvertinus padarytos nusikalstamos (nusikalstamų) veikos (veikų) pobūdį ir pavojingumą bei atsižvelgus į vaiko interesus;

24.3. duomenis iš Administracinių nusižengimų registro apie fizinio asmens patraukimą (nepatraukimą) administracinėn atsakomybėn;

24.4. iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, kurio tvarkytojas yra Registrų centras – duomenis, ar fizinis asmuo, norintis priimti vaiką svečiuotis, nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu asmeninių neturtinių santykių  srityje (duomenys apie tai, ar asmuo yra ar nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu asmeninių neturtinių santykių srityje);

24.5. iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) – duomenis, ar nuo fizinio asmens, norinčio priimti vaiką svečiuotis, yra atskirtas vaikas (duomenys apie tai, ar nuo šio asmens yra ar nėra atskirtas vaikas);

24.6. iš SPIS – duomenis, ar fiziniam asmeniui, norinčiam priimti vaiką svečiuotis, yra ar buvo apribota tėvų valdžia (duomenys apie tai, ar šiam asmeniui yra ar nėra, buvo ar nebuvo apribota tėvų valdžia);

24.7. iš SPIS – duomenis, ar fizinio asmens, norinčio priimti vaiką laikinai svečiuotis, įgaliojimai buvo nutraukti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais (duomenys apie tai, ar globėjas (rūpintojas), kuris netinkamai atliko pareigas, neužtikrino globotinio ar rūpintinio teisių ir interesų apsaugos, naudojosi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, buvo teismo nutartimi nušalintas nuo globėjo ar rūpintojo pareigų);

24.8. iš Tarnybos dokumentų ir (arba) duomenų valdymo sistemos – ar su asmeniu nebuvo nutraukta Sutartis dėl jos nuostatų pažeidimo, netinkamo veikimo ir (ar) neveikimo ar vaiko teisių pažeidimo.

25. Tarnybos teritorinis skyrius, įvertinęs Aprašo 23 ir 24 punktuose nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją, priima sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio priimti vaiką laikinai svečiuotis, pradinio įvertinimo.

26. Sprendimas dėl fizinio asmens, norinčio priimti vaiką laikinai svečiuotis, pradinio įvertinimo turi būti priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 23 punkte nurodytų dokumentų Tarnybos teritoriniame skyriuje gavimo dienos.

27. Tarnybos teritorinis skyrius, priėmęs teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio priimti vaiką laikinai svečiuotis, pradinio įvertinimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos globos centrą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendacijos pateikimo. Jei Tarnybos teritorinio skyriaus veiklos teritorijoje veikia daugiau nei vienas globos centras, Tarnybos teritorinis skyrius nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija, gavusi Tarnybos teritorinio skyriaus kreipimąsi, perduoda jį paskirtajam globos centrui, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi.

28. Jei nustatoma, kad prašymą pateikęs fizinis asmuo neatitinka Aprašo keliamų reikalavimų asmeniui, ketinančiam priimti laikinai svečiuotis vaiką, Tarnybos teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie priimtą sprendimą informuoja raštu asmenį, pateikusį prašymą.

29. Globos centro paskirtas Tarnybos atestuotas asmuo, gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus kreipimąsi, susitinka su fiziniu asmeniu, norinčiu priimti vaiką laikinai svečiuotis, bei, vadovaudamasis fizinio asmens tinkamumo priimti Institucijoje, šeimynoje ar globos centre globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis įvertinimo klausimynu (Aprašo 8 priedas), parengia fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendaciją (Aprašo 9 priedas) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarnybos teritorinio skyriaus kreipimosi gavimo globos centre dienos.

30. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs Tarnybos atestuoto asmens parengtą rekomendaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rekomendacijos gavimo dienos parengia išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis (Aprašo 4 priedas). Jei fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus (-čių) vaiko (-ų) išleidimo laikinai svečiuotis, išvadoje dėl fizinio asmens pasirengimo nurodomi jo lūkesčiai, susiję su laikinai svečiuotis priimamo (-ų) vaiko (-ų) amžiumi, lytimi, sveikata ir kt.

31. Jei išvada dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis yra rengiama dėl konkretaus vaiko, privalo būti išklausoma vaiko nuomonė dėl laikinojo svečiavimosi konkretaus fizinio asmens šeimoje, o išvadoje dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis turi būti nurodytas vaiko vardas ir pavardė, gimimo data, vaiko globėjas (rūpintojas), globos (rūpybos) vieta. Atvejais, kai dėl to paties konkretaus vaiko laikino svečiavimosi kreipiasi keli fiziniai asmenys, Tarnybos teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijoje gyvena globojamas (rūpinamas) vaikas, jį aplanko, išklauso nuomonę ir kartu su globėju (rūpintoju) priima sprendimą geriausiai atitinkantį vaiko interesus.

32. Tarnybos teritorinio skyriaus parengtoje išvadoje dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis turi būti nurodytas jos galiojimo terminas, kuris negali būti ilgesnis nei 24 mėnesiai nuo išvados parengimo datos. Išvados dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis galiojimas per nustatytą laikotarpį gali būti sustabdytas ir (ar) pakeistas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimu, paaiškėjus, jog vaiko laikinas svečiavimasis neatitinka Apraše nustatytų vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principų ir (ar) Sutarties sąlygų

33.  Tarnybos teritorinis skyrius:

33.1. parengęs teigiamą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, šią išvadą ir Institucijų bei šeimynų, veikiančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, sąrašą (jei fizinis asmuo kreipėsi ne dėl konkretaus vaiko (-ų) svečiavimosi) per 3 darbo dienas pateikia fiziniam asmeniui;

33.2. parengęs neigiamą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, ją per 3 darbo dienas pateikia fiziniam asmeniui, nurodydamas sprendimo priežastis ir apskundimo tvarką. Tolesni veiksmai dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį neatliekami.

34. Fizinis asmuo, dėl kurio Tarnybos teritorinis skyrius parengė neigiamą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus Tarnybos teritorinio skyriaus išvadoje dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis nurodytoms priežastims.

35. Fizinis asmuo, gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus parengtą teigiamą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, raštu kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją) pagal Tarnybos teritorinio skyriaus pateiktą Institucijų ir šeimynų, veikiančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, sąrašą bei pateikia jam Tarnybos teritorinio skyriaus parengtos išvados dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis kopiją.

36. Vaiko globėjas (rūpintojas), gavęs raštišką asmens prašymą bei teigiamą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis:

36.1. išklausęs vaiko, dėl kurio išleidimo laikinai svečiuotis kreipėsi fizinis asmuo, nuomonę priima sprendimą, ar vaiko laikinas svečiavimasis pas konkretų fizinį asmenį atitinka jo geriausius interesus. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl fizinio asmens galimybių visapusiškai užtikrinti vaiko poreikius ir (ar) saugumą laikino svečiavimosi metu, vaikui nesutinkant vykti svečiuotis, vaiko globėjas (rūpintojas) turi teisę per 3 darbo dienas nuo fizinio asmens kreipimosi fiziniam asmeniui bei Tarnybos teritoriniam skyriui, išdavusiam teigiamą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, raštu pateikti priežastis, dėl kurių nesutinka pasirašyti Sutarties;

36.2. jei fizinis asmuo kreipiasi ne dėl konkretaus vaiko ar vaiko, kuris pas fizinį asmenį svečiuosis ne pirmą kartą, vaiko globėjas (rūpintojas) raštu pateikia fiziniam asmeniui informaciją apie vaiką (amžių, lytį vaiko poreikius, informaciją apie elgesio strategijas, dirgiklius, nuraminimo būdus ir kitą svarbią informaciją, galinčią turėti įtakos užtikrinant geriausius vaiko interesus), kurio poreikius jis gebėtų geriausiai užtikrinti vadovaujantis išvados duomenimis;

36.3. informuoja apie svečiavimąsi pas fizinį asmenį vaiką, išklauso jo nuomonę, aptaria vaikui rūpimus klausimus;

36.4. sudaro su fiziniu asmeniu Sutartį (Aprašo 2 priedas);

36.5. per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo jos kopiją pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos Tarnybos teritoriniam skyriui, kuris Sutartį užregistruoja Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje bei užtikrina išleidžiamų svečiuotis vaikų apskaitą ir jų globos (rūpybos) priežiūrą;

36.6. Vaiko globėjas (rūpintojas) savo lėšomis užtikrina vaiko poreikių tenkinimą vaiko laikino svečiavimosi metu (apmoka arba kompensuoja fizinio asmens patirtas išlaidas už vaiko maitinimą, gydymą ir kt.). Globėjas (rūpintojas) proporcingai vaiko išleidimo laikinai svečiuotis laikotarpiui, į Sutartyje nurodytą fizinio asmens sąskaitą gali pervesti vaiko priežiūrai skirtas lėšas arba kompensuoti jas pagal pateiktus pagrindžiančius dokumentus.

37. Vaiko globėjas (rūpintojas), nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi trukmės, nepertraukiamai vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas ir vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą vaiko laikino svečiavimosi pas fizinį ar juridinį asmenį laikotarpiu: palaiko ryšius su vaiku, domisi jo svečiavimosi sąlygomis, išklauso vaiko nuomonę apie laikiną svečiavimąsi ir kt. Tiesioginis bendravimas su vaiku turi vykti ne rečiau kaip kartą per savaitę. Globėjas (rūpintojas) fiziniam asmeniui, pas kurį vaikas svečiuojasi, privalo perduoti visą reikalingą informaciją apie vaiką (pvz., vaiko sveikatą, vartojamus vaistus, vaiko poreikius, elgesio strategijas, dirgiklius ir nuraminimo būdus ir pan.), kad svečiavimasis vyktų kuo sklandžiau ir vaikas patirtų kuo mažiau atotrūkio nuo kasdienio savo gyvenimo bei jam taikomų intervencijų (jei tokios yra).

38.  Tais atvejais, kai vaikas kartu su vaiką laikinai priėmusiu svečiuotis fiziniu asmeniu išvyksta iš laikino svečiavimosi vietos ilgesniam nei 5 dienų laikotarpiui, fizinis asmuo,  ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki išvykimo, apie tai raštu privalo informuoti vaiko globėją (rūpintoją) ir gauti jo rašytinį sutikimą. Vaiko globėjas (rūpintojas), gavęs informaciją apie fizinio asmens, priėmusio laikinai svečiuotis vaiką, išvykimą kartu su vaiku iš laikinos svečiavimosi vietos ilgesniam nei 10 darbo dienų laikotarpiui, per 3 darbo dienas raštu informuoja Tarnybos teritorinį skyrių, kurio teikimu nustatyta vaiko globa (rūpyba).

39. Paaiškėjus, kad vaiko laikinas svečiavimasis neatitinka Apraše nustatytų vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principų ir (ar) Sutarties sąlygų, vaiko globėjas (rūpintojas) kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, o jei yra duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nedelsiant:

39.1. žodžiu informuoja fizinį asmenį, raštu – vaiko globos (rūpybos) vietos ir fizinio asmens gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinį skyrių apie galimą vaiko teisių pažeidimą bei paima vaiką iš fizinio asmens, pas kurį vaikas laikinai svečiuojasi;

39.2. jei yra duomenų apie galimai daromą ar galimai padarytą nusikalstamą veiką vaiko atžvilgiu, nedelsiant informuoja policiją;

39.3. nutraukia Sutartį.

40. Sutartis dėl laikino vaiko svečiavimosi gali būti sudaroma ne ilgesniam laikui nei išvados dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis galiojimo terminas. Sutartis gali būti pratęsiama esant rašytiniam fizinio asmens prašymui, pateikus atnaujintą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis. Vaiko globėjui (rūpintojui) nusprendus vienašališkai nutraukti Sutartį, fizinis asmuo privalo grąžinti vaiką jo atstovui pagal įstatymą nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

 

IV SKYRIUS

VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANTĮ GIMINAITĮ TVARKA

 

41. Vaiko globėjas (rūpintojas) gali nuolatinai globojamą (rūpinamą) vaiką išleisti laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį giminaitį. 

42.  Vaiko giminaitis vaiko gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia:  

42.1. rašytinį prašymą (Aprašo 1 priedas), kuriame nurodo savo ir vaiko giminystės ryšius bei pateikia pagrindžiančius duomenis ir tai įrodančių dokumentų kopijas;

42.2. sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kurioje nurodyti sveikatos sutrikimai turi būti pažymėti kodais pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikaciją (TLK-10-AM), ir pažymą apie psichinės sveikatos būklę;

42.3. užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažymą, kad jis nebuvo teistas;

42.4. savo gyvenamosios vietos kompetentingos institucijos informaciją arba pažymą dėl gyvenimo sąlygų tinkamumo tenkinti vaiko poreikius bei informaciją, ar jo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų atžvilgiu nebuvo taikytos vaiko teisių apsaugos užtikrinimo priemonės;

43. Visi pateikiami dokumentai turi būti legalizuoti ir patvirtinti Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

44. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs Aprašo 42.1. – 42.4. papunkčiuose nurodytus dokumentus ir išsiaiškinęs, ar vaiko giminaitis nėra priskirtas Aprašo 18.1. – 18.3. papunkčiuose nurodytų asmenų grupei bei įvertinęs jo ryšį su norimu priimti svečiuotis vaiku, per 10 darbo dienų parengia išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis.

45. Tarnybos teritorinis skyrius, parengęs teigiamą išvadą dėl vaiko giminaičio pasirengimo priimti vaiką svečiuotis, per 3 darbo dienas pateikia ją pareiškėjui.

46. Tarnybos teritorinis skyrius, parengęs neigiamą išvadą dėl vaiko giminaičio pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, ją per 3 darbo dienas pateikia pareiškėjui, nurodydamas sprendimo priežastis ir apskundimo tvarką. Tolesni veiksmai dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas vaiko giminaitį neatliekami.

47. Tarnybos teritorinio skyriaus parengta teigiama išvada dėl vaiko giminaičio pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis galioja ne ilgiau nei 24 mėnesius nuo jos priėmimo dienos. Išvados dėl vaiko giminaičio pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis galiojimas per numatytą laikotarpį gali būti sustabdytas ir (ar) pakeistas Tarnybos teritorinio skyriaus ir (ar) globėjo (rūpintojo) sprendimu, paaiškėjus, jog vaiko laikinas svečiavimasis neatitinka Apraše nustatytų vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principų, geriausių vaiko interesų ir (ar) Sutarties.

48. Tarnybos teritorinis skyrius, parengęs teigiamą išvadą dėl vaiko giminaičio pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, per 3 darbo dienas raštu pateikia išvados dėl vaiko giminaičio pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis kopiją vaiko, dėl kurio laikino svečiavimosi gautas prašymas, globėjui (rūpintojui).

49. Vaiko globėjas (rūpintojas), gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus parengtą teigiamą išvadą dėl vaiko giminaičio pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis:

49.1. priima galutinį sprendimą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl vaiko giminaičio galimybių visapusiškai užtikrinti vaiko fizinius ir emocinius poreikius ar saugumą laikino svečiavimosi metu, vaiko globėjas (rūpintojas) turi teisę per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo vaiko giminaičiui bei Tarnybos teritoriniam skyriui, išdavusiam teigiamą išvadą dėl vaiko giminaičio pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, raštu pateikti priežastis, dėl kurių nesutinka pasirašyti Sutarties;

49.2. sudaro su vaiko giminaičiu Sutartį (Aprašo 2 priedas) ir per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo jos kopiją pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos Tarnybos teritoriniam skyriui, kuris Sutartį užregistruoja Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje bei užtikrina išleidžiamų svečiuotis vaikų apskaitą ir jų globos (rūpybos) priežiūrą.

50. Globėjas (rūpintojas) vaiko giminaičiui, pas kurį vaikas laikinai svečiuosis, raštu pateikia informaciją apie vaiką (vardas, pavardė, gimimo metai, vaiko dienos rutina, vaiko poreikiai,  informacija apie vartojamus vaistus, informacija apie elgesio strategijas, dirgiklius ir nuraminimo būdus ir kita svarbi informacija, galinti turėti įtakos užtikrinant geriausius vaiko interesus), kad svečiavimasis vyktų kuo sklandžiau ir vaikas patirtų kuo mažiau atotrūkio nuo kasdienio savo gyvenimo ir jam taikomų intervencijų (jei tokios yra).

51. Vaiko globėjas (rūpintojas), nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi vietos ir trukmės, vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas vaiko laikino svečiavimosi metu: palaiko ryšius su vaiku, domisi svečiavimosi sąlygomis ir jas vertina, išklauso vaiko nuomonę tais būdais, kuriais ją gali išreikšti vaikas. Vaiko globėjas turi užtikrinti, kad vaiko svečiavimasis netrukdytų vaiko ugdymui, gydymui, sveikatos priežiūrai ir pan.

52. Svečiavimosi metu vaikui pareiškus nesutikimą toliau svečiuotis pas giminaitį, taip pat vaiko giminaičiui nusprendus vienašališkai nutraukti Sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, vaiko giminaitis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti vaiką globėjui (rūpintojui). Vaiko globėjui (rūpintojui) nusprendus vienašališkai nutraukti Sutartį, vaiko giminaitis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti vaiką jo atstovui pagal įstatymą.

 

V SKYRIUS

VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAGAL JURIDINIO ASMENS VYKDOMĄ INSTITUCIJOJE AR ŠEIMYNOJE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ LAIKINO SVEČIAVIMOSI UŽSIENIO VALSTYBĖJE PROGRAMĄ TVARKA

 

53. Vaiko globėjas (rūpintojas) gali nuolatinai globojamą (rūpinamą) vaiką išleisti laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, su vaiku nesusijusį giminystės ryšiais, jei dėl to kreipiasi juridinis asmuo.

54.  Juridinis asmuo, siekiantis vykdyti Institucijoje, šeimynoje ar globos centre globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programą Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – Programa), Tarnybai pateikia:

54.1. dokumentus, įrodančius, kad jo įsisteigimo valstybės teisės aktų nustatyta tvarka jam suteikiama teisė vykdyti socialinę, su vaiko gerove susijusią, veiklą;

54.2. Programos aprašymą, kuriame nurodomas Programos tikslas, vaikų tikslinė grupė (vaikų amžius, sveikata), kuriai taikoma Programa ir vaikams planuojamos teikti paslaugos, informacija apie asmenų, priimančių vaikus laikinai svečiuotis, paiešką, parengimą, vertinimą bei Programos priežiūrą;

54.3. asmenų, kurie atsakingi už Programos Lietuvos Respublikoje koordinavimą ir įgyvendinimą, gyvenimo aprašymus.

55. Tarnyba, gavusi Aprašo 54.1 – 54.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, kreipiasi į tarpžinybinę komisiją (toliau vadinama – Komisija) dėl rekomendacijos leisti ar neleisti vykdyti juridiniam asmeniui Programą.

56. Komisija sudaroma iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tarnybos bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius, Komisijos sprendimai Tarnybos direktoriui – rekomendaciniai.

57. Tarnybos direktorius, gavęs Komisijos rekomendaciją leisti vykdyti juridiniam asmeniui Programą, priima galutinį sprendimą:

57.1. jei Tarnybos direktorius priima teigiamą sprendimą – juridiniam asmeniui, ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui, išduodamas leidimas vykdyti Programą (Aprašo 3 priedas) bei informuojamos Programoje nurodytos arba visos Institucijos ir šeimynos dėl jų galimybės dalyvauti Programoje;

57.2. jei Tarnybos direktorius priima neigiamą sprendimą – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Tarnyba apie tai informuoja juridinį asmenį bei visas Institucijas ir šeimynas, dalyvavusias Programoje, dėl juridinio asmens negalėjimo tęsti Programos.

58. Institucijos ir šeimynos per 20 darbo dienų nuo Aprašo 57.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos pateikia Tarnybai sutikimą arba nesutikimą dalyvauti Programoje. Tarnyba raštu pateikia juridiniam asmeniui socialinės globos įstaigų ir šeimynų, ketinančių dalyvauti Programoje, sąrašą.

59. Juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas vykdyti Programą, įsipareigoja ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomo vaikų svečiavimosi parengti ir pateikti vaiko globėjui (rūpintojui) raštą (o Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriui - rašto kopiją) apie asmenis, dalyvaujančius Programoje ir ketinančius priimti vaikus laikinai svečiuotis, nurodant šių asmenų motyvaciją bei pasirengimą priimti vaikus laikinai svečiuotis, pasirengimą užtikrinti vaikui taikomų auklėjimo, pagalbos būdų tęstinumą, patvirtinimą, jog jie susipažinę su reikalinga informacija apie vaiką (jo fizinius ir emocinius poreikius, patinkančias veiklas, dirgiklius, nusiraminimo būdus ir kt.) ir užtikrins vaikui taikomų intervencijų bei pagalbos būdų tęstinumą, taip pat asmenų patvirtinimą raštu, kad yra susipažinę su Programos tikslu, jos sąlygomis bei tvarka ir Aprašo 42.2 – 42.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas. Juridinis asmuo privalo užtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys Programoje ir ketinantys priimti vaikus laikinai svečiuotis, nėra priskirtini Aprašo 18.1. – 18.3. papunkčiuose nurodytų asmenų grupei ).

60. Juridinis asmuo kartu su vaiko globėju (rūpintoju) raštu suderina Programos vykdymo sąlygas. Susitarime turi būti nurodyta:

60.1. kiek, kokio amžiaus ir sveikatos būklės vaikų galės laikinai svečiuotis;

60.2. nustato konkrečius vaikų svečiavimosi terminus;

60.3. vaikų atvykimo, išvykimo, išlaikymo ir svečiavimosi sąlygas;

60.4. suderina paslaugų ir pagalbos poreikio užtikrinimą vaikui bei asmenims, kurie priima laikinai svečiuotis vaiką;

60.5. vaiko ir vaiko globėjo (rūpintojo) bendravimo tvarka (kokiu dažnumu, kokiomis priemonėmis ir pan.) laikino svečiavimosi metu.

61. Vaiko globėjas (rūpintojas), suderinęs Programos vykdymo sąlygas, su juridiniu asmeniu pasirašo dvišalę sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis  (toliau – Dvišalė sutartis) (Aprašo 5 priedas) ir jos kopiją pateikia Tarnybai.

62. Vaiko globėjas (rūpintojas), gavęs Aprašo 58 punkte nurodytą raštą, kartu su specialistais, dirbančiais su vaiku (jei tokie yra, pvz. psichologas, socialinis pedagogas ar kiti specialistai, kurie yra gerai susipažinę su vaiko situacija, jo poreikiais) parenka konkrečiam vaikui konkretų fizinį asmenį ir ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki numatomo išvykimo apie tai informuoja Tarnybą ir juridinį asmenį. Juridinis asmuo negali savo iniciatyva keisti globėjo (rūpintojo) parinkto asmens.

63. Vaiko globėjas (rūpintojas) kiekvieną kartą prieš išleisdamas vaiką laikinai svečiuotis ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki išvykimo turi pateikti raštu Tarnybai informaciją, susijusią su konkretaus globotinio (rūpintinio) svečiavimusi užsienio piliečių šeimoje, t. y. nurodyti šeimą (pilnamečių asmenų vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresas), kurioje svečiuosis, svečiavimosi laikotarpį, lydintį asmenį, o vaikui sugrįžus, per 10 darbo dienų raštu informuoti Tarnybą dėl įvykusio svečiavimosi trukmės, ryšio palaikymo su globotiniu (rūpintiniu), aplankymų bei vaikų nuomonę (įspūdžius).

64. Globėjas (rūpintojas):

64.1. privalo paruošti vaiką svečiavimuisi pas fizinį asmenį užsienio valstybėje: parengti vaiko adaptacijos naujoje šeimoje, šalyje, kitoje kalbinėje kultūroje adaptacijos planą ir jį įgyvendinti, informuoti vaiką iš anksto, bet ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki išvykimo, jam suprantamu būdu, kur jis svečiuosis, kokioje šeimoje gyvens, kas jį lydės į užsienio šalį ir atgal, kam jis gali pranešti užsienio šalyje, jei yra pažeidžiamos jo teisės ir neužtikrinami poreikiai, taip pat suteikti vaikui informaciją, nurodyti kokiais kontaktais (telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kt.) jis gali bet kada palaikyti ryšį su globėju (rūpintoju). Iki išvykimo vaikui turi būti suteikta galimybė pabendrauti su šeima į kurią vyksta;

64.2. išklausyti vaiko nuomonę dėl svečiavimosi ir priimant sprendimus į ją atsižvelgti, jei tai neprieštarauja geriausiems vaiko interesams;

64.3. užtikrinti nuolatinį ryšio su išvykusiu laikinai svečiuotis vaiku palaikymą bei galimybę išvykusiam laikinai svečiuotis vaikui bet kuriuo metu susisiekti su globėju (rūpintoju).

65. Juridinis asmuo:

65.1. gali sudaryti Dvišales sutartis su keliais vaikų globėjais (rūpintojais);

65.2.  privalo likus mėnesiui iki Programos Lietuvos Respublikoje veiklos nutraukimo apie tai raštu informuoti Tarnybą.

66. Tais atvejais, kai vaikų globėjas (rūpintojas) gauna informaciją apie fizinio asmens, dalyvaujančio Programoje, pas kurį laikinai svečiuojasi vaikas, nesilaikymą Programos tikslų ir sąlygų arba kai vaiko laikino svečiavimosi sąlygos tampa netinkamos, ar kai paaiškėja vaiko, galinčio išreikšti savo nuomonę, nenoras laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį, vaiko globėjas (rūpintojas):

66.1. nedelsdamas raštu informuoja apie tai Tarnybą ir juridinį asmenį;

66.2. pareikalauja iš juridinio asmens nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jam grąžinti vaiką, išleistą laikinai svečiuotis pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį ir užtikrinti skubų vaiko perkėlimą į jam saugią aplinką iki kol vaikas bus grąžintas globėjui (rūpintojui).

67. Juridiniam asmeniui pažeidus Dvišalės sutarties sąlygas arba vienašališkai nutraukus Dvišalę sutartį, vaiko globėjas (rūpintojas):

67.1. kreipiasi į Tarnybą su prašymu panaikinti juridiniam asmeniui išduotą leidimą;

67.2. pareikalauja iš juridinio asmens nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, jam grąžinti visus vaikus, išleistus laikinai svečiuotis pas užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis;

67.3. apie vaikų sugrąžinimą globėjui (rūpintojui) raštu informuoja Tarnybą.

68. Juridinis asmuo privalo užtikrinti skubų vaiko perkėlimą į jam saugią aplinką, iki kol vaikas bus grąžintas globėjui (rūpintojui) ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, užtikrinti vaiko grąžinimą jo globėjui (rūpintojui), kai:

68.1. gaunama informacija, kad vaiko svečiavimosi fizinio asmens šeimoje metu įvyko galimas vaiko teisių pažeidimas;

68.2. juridinis asmuo pažeidžia Dvišalės sutarties sąlygas arba vienašališkai nutraukia Dvišalę sutartį;

68.3. panaikinamas leidimas juridiniam asmeniui vykdyti Programą:

68.4. paaiškėja vaiko, galinčio išreikšti savo nuomonę, nenoras laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį.

69. Tarnyba sustabdo juridinio asmens leidimą vykdyti Programą ir apie tai informuoja juridinio asmens Programoje nurodytas arba visus Institucijas ir šeimynas, jeigu:

69.1. nustatoma, kad juridinis asmuo, pateikdamas Aprašo 54.1–54.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, pateikė žinomai klaidinančią informaciją;

69.2. gauta vaiko globėjo (rūpintojo) informacija apie Dvišalės sutarties sąlygų nesilaikymą arba Dvišalės sutarties nutraukimą;

69.3. po vaiko svečiavimosi atliktas psichosocialinis funkcionavimo įvertinimas (jei toks atliekamas) rodo vaiko adaptacijos sutrikimus dėl vaiko elgesio ir emocijų;

69.4. nustatoma, kad juridinio asmens vykdoma veikla neatitinka Programos tikslų ir sąlygų.

70. Juridinis asmuo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo leidimo vykdyti Programą sustabdymo privalo Tarnybai pateikti pagrįstus paaiškinimus dėl Aprašo 69.1. – 69.4. papunkčiuose nurodytų aplinkybių.

71. Tarnyba:

71.1. gavusi juridinio asmens paaiškinimus, kreipiasi į Komisiją dėl rekomendacijos panaikinti ar atnaujinti leidimą juridiniam asmeniui vykdyti Programą. Gavus Komisijos rekomendaciją, Tarnybos direktorius priima motyvuotą sprendimą panaikinti arba atnaujinti juridinio asmens leidimą vykdyti Programą ir apie tai raštu informuoja juridinį asmenį bei Institucijas ir šeimynas, su kuriomis juridinis asmuo buvo sudaręs Dvišales sutartis.

71.2. per nustatytą 20 darbo dienų terminą Tarnyboje negavus juridinio asmens pagrįstų paaiškinimų dėl Aprašo 69.1. – 69.4. papunkčiuose nurodytų aplinkybių, leidimas vykdyti Programą juridiniam asmeniui panaikinamas.

72. Globėjas (rūpintojas) kiekvienu atveju svarsto, ar nuo leidimo vykdyti Programą sustabdymo iki jo galimo atnaujinimo yra tęsiamas vaiko laikinas svečiavimasis pas fizinį asmenį, ar vaikas privalo būti perkeliamas į saugią jam aplinką. Panaikinus leidimą juridiniam asmeniui vykdyti Programą, vaikas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi būti grąžinamas vaiko globėjui (rūpintojui).

 

VI SKYRIUS

VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PRIEŽIŪRA

 

73. Vaiko globėjas (rūpintojas) vykdo vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį priežiūrą ir saugo informaciją bei duomenis, susijusius su vaiko išleidimu laikinai svečiuotis. Vaiko globėjas (rūpintojas) kas ketvirtį Tarnybos teritoriniams skyriams, kurių teikimu nustatyta vaiko globa (rūpyba), pateikia informaciją apie globotinių (rūpintinių) laikiną svečiavimąsi pas Aprašo 4.1 – 4.4 papunkčiuose nurodytus asmenis per praėjusius 3 mėnesius. Informacija pateikiama per 10 dienų nuo laikotarpio pabaigos.  (Aprašo 6 priedas).

74. Tarnybos teritorinis skyrius, vykdydamas vaiko globos (rūpybos) priežiūrą, vertina, ar vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas Aprašo 4.1 – 4.4 papunkčiuose nurodytus asmenis atitinka vaiko interesus, nepažeidžia Aprašo nuostatų, vaiko teisių apsaugą bei vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisų pažeidimą, susijusį su svečiavimosi sąlygomis, terminų pažeidimais, netinkamu Sutarties sąlygų vykdymu ir kt., reaguoja Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, prireikus – vykdo neeilinę globojamo (rūpinamo) vaiko globos peržiūrą.

75. Tarnyba prižiūri, kaip juridinis asmuo įgyvendina vykdomą Programą ir analizuoja bei sistemina Tarnybos teritorinių skyrių pateiktą informaciją dėl Institucijoje ar šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi.

76. Tarnybos teritorinis skyrius kiekvienais metais iki sausio 31 d. pateikia apibendrintą informaciją Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriui: kiek iš viso vaikų, kuriems jų teikimu nustatyta globa (rūpyba) Institucijoje, šeimynoje ar globos centre, per metus laikinai svečiavosi pas tėvus, giminaičius ir (ar) kitus asmenis (Aprašo 7 priedas).

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

77. Šiame apraše nustatyti Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimai bei vaiko globėjo (rūpintojo) sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

78. Savivaldybių administracijų, Tarnybos, globos centrų, Tarnybos teritorinių skyrių Apraše nurodyti renkami asmens duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir institucijos ar įstaigos, į kurią kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos

centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo

laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo forma)

__________________________________________________________________________

(Asmens, nuolat gyvenančio Lietuvos Respublikoje ir priimančio vaiką laikinai svečiuotis, vardas ir pavardė)

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ____________________ vaiko teisių apsaugos skyriui

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO PRIIMTI LAIKINAI SVEČIUOTIS

SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE, ŠEIMYNOJE AR GLOBOS CENTRE GLOBOJAMĄ (RŪPINAMĄ) VAIKĄ

 

__________Nr. _________

                                                                  (data)

_______________

(vieta)

 

Prašau leisti man priimti laikinai svečiuotis socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamą (rūpinamą) vaiką.

 

1. Mano duomenys:

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Šeiminė padėtis

(susituokęs, išsituokęs ar kt.)

 

 

Kartu gyvenantis (-ys) nepilnametis (-čiai) vaikas (-ai)

(nurodyti amžių ir lytį)

 

 

 

Kiti kartu gyvenantys pilnamečiai šeimos nariai, asmenys

(nurodyti amžių, lyti ir tarpusavio ryšį)

 

 

 

Ar kažkuris (-ie) iš kartu gyvenančių pilnamečių asmenų buvo teistas? (Nurodyti taip arba ne)

 

Ar kažkuris iš kartu gyvenančių pilnamečių asmenų turi proto negalią, serga arba sirgo psichine liga? (Nurodyti taip arba ne)

 

Kontaktiniai duomenys

(gyvenamosios vietos adresas, telefono nr., el. paštas)

 

 

 

 

2. Vaiko (-ų), dėl kurio (-ių) laikino svečiavimosi kreipiamasi, duomenys:

Konkretus laikinam svečiavimuisi prašomas priimti vaikas (pildoma, kai nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis fizinis asmuo kreipiasi dėl konkretaus vaiko)

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Susipažinimo su vaiku aplinkybės. Bendravimo / ryšių užmezgimo su vaiku pradžia

 

 

 

Giminystės ryšys su vaiku (tokiam esant nurodyti)

 

Kita turima informacija

 

Lūkesčiai dėl laikinai svečiuotis priimamo vaiko (pildoma, kai nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo nesikreipia dėl konkretaus vaiko)

 

Vaiko amžius

 

Vaiko lytis

 

Vaiko sveikatos būklė

 

Kita svarbi informacija

(prašančio asmens nuožiūra)

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, jog visa mano pateikta informacija yra teisinga.

Sutinku, kad papildoma informacija apie mane būtų renkama iš kitų institucijų, įstaigų ir (ar) registrų.

 

_____________

(parašas)

 

 

________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos

centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo

laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sutarties pavyzdinė forma)

 

SUTARTIS

DĖL INSTITUCIJOJE, ŠEIMYNOJE AR GLOBOS CENTRE GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT LIETUVOS RESPUBLIKOJE AR UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ

 

__________________ Nr. _____________

                                                              (data)

________________________

(vieta)

 

Vaiko globėjas (rūpintojas) ________________________________________________ ,

(Institucijos, šeimynos, globos centro pavadinimas)

 

atstovaujamas ________________________________________________________  ,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

_____________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

 

laikinai priimančio svečiuotis  socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamą (rūpinamą) vaiką (toliau kartu – Šalys), vadovaudamiesi  Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, tvirtinamu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl  socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarė šią sutartį dėl Socialinės globos įstaigoje (toliau – Institucija), šeimynoje ar globos centre globojamojo (rūpinamo) vaiko laikino išleidimo svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Šalys susitaria dėl Institucijoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko

___________________________________________________________________________

                                                         (vaiko vardas ir pavardė, gimimo metai)

 

išleidimo nuo ___________ iki _______________laikinai svečiuotis savaitgalį,  švenčių dienomis ir / ar ne ilgesnių nei 3 mėnesių laikotarpį atostogų metu pas nuolat (Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje) gyvenantį

                                                                            (fizinio asmens vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________________ .

                                      (fizinio asmens kontaktiniai duomenys, ryšiams palaikyti)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Vaiko laikino svečiavimosi metu jį priėmęs laikinai svečiuotis  fizinis asmuo įsipareigoja:

2.1. tenkinti vaiko poreikius, gerbti jo prigimtines ir tarptautinių teisės aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas teises ir laisves;

2.2. užtikrinti visapusišką vaiko saugumą ir tinkamas svečiavimosi sąlygas;

2.3. apsaugoti vaiką nuo visų  smurto formų, bei alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, nuodingų, narkotinių medžiagų ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimo;

2.4. suderinti su vaiko globėju (rūpintoju) datą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas;

2.5. užtikrinti vaiko sugrąžinimą globėjui (rūpintojui) iki Sutartyje nustatyto termino pasibaigimo datos;

2.6. išvykti su vaiku į užsienio valstybę tik leidus vaiko globėjui (rūpintojui);

2.7. skubiai informuoti vaiko globėją (rūpintoją) apie esminius su vaiku susijusius įvykius: ligą, su juo įvykusią nelaimę, pablogėjus ar pasikeitus gyvenimo sąlygoms ir kt.;

2.8. bendradarbiauti su vaiko globėju (rūpintoju) ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, visais su vaiku susijusiais klausimais.

2.9. vaiko atstovui pagal įstatymą arba Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareikalavus, nedelsiant perduoti jiems vaiką.

3. Vaiko globėjas (rūpintojas) įsipareigoja:

3.1. suteikti fiziniam asmeniui reikalingą informaciją apie vaiką;

3.2. parengti vaiką laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį;

3.3. išklausyti vaiko nuomonę;

3.4. vaiko svečiavimosi metu palaikyti su juo ryšį;

3.5. palaikyti ryšius su fiziniais asmenimis (jei vaikas pageidauja ir tai neprieštarauja jo interesams), pas kuriuos vaikas laikinai svečiavosi, vaiką sugrąžinus globėjui (rūpintojui);

3.6. reikalauti iš fizinio asmens grąžinti jam vaiką, jeigu, pasibaigus nustatytam vaiko laikino svečiavimosi terminui ar nutraukus Sutartį, asmuo negrąžina vaiko globėjui (rūpintojui).

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

4. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo momento ir galioja iki Sutartyje numatyto termino pasibaigimo dienos.

5. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių vienas tenka vaiko globėjui (rūpintojui), o kitas – asmeniui, kuris priėmė vaiką laikinai svečiuotis.

 

IV. SUTARTIES PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sutartis gali būti pratęsta fizinio asmens rašytiniu prašymu, tačiau ne ilgesniam laikui negu išvados dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis galiojimo terminas.

7. Sutartis gali būti nutraukiama:

7.1. priėmusio vaiką laikinai svečiuotis fizinio asmens rašytiniu prašymu. Tokiu atveju fizinis asmuo atsako už vaiko grąžinimą vaiko globėjui (rūpintojui) per Šalių nustatytą terminą;

7.2. jeigu paaiškėja:

7.2.1. kad vaikas, kuris gali išreikšti savo nuomonę, nenori laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį;

7.2.2. kad vaiko svečiavimosi ir buities sąlygos tapo netinkamos;

7.2.3. kitos aplinkybės, kurios neužtikrina visapusiškos vaiko apsaugos ir jo teisėtų interesų;

7.2.4. gaunamas pranešimas apie galimą vaiko teisių pažeidimą.

 

V. SUTARTIES PAPILDYMAI IR PRIEDAI

 

8. Sutarties papildymai galioja tik tada, kai jie atlikti raštu ir pasirašyti Šalių. Sutarties priedai ir vėliau atlikti Sutarties papildymai laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

9. Sutarties priedai:

9.1. išvada dėl asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis;

9.2. kiti su šios Sutarties turiniu susiję dokumentai.

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Fizinis asmuo vaiko laikino svečiavimosi metu yra atsakingas už vaiko saugumą, gyvybę, sveikatos būklę, kitokią vaiko teises pažeidžiančią veiklą, trukdymą vaikui naudotis savo teisėmis ir kt. Už svečiavimosi metu nepilnamečio padarytą žalą tretiesiems asmenims atsako fizinis asmuo, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės.

11. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad ši Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti (force majeure aplinkybės). Force majeure aplinkybių faktui nustatyti Šalys susitaria taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure aplinkybės), aplinkybės taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

12. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vaiko globėjas (rūpintojas)

Vaiką laikinai svečiuotis priimantis fizinis asmuo

 

_______________________________

(pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys)

_______________________________

 

_______________________________

(parašas) A.V.

____________________________

(vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys)

____________________________

 

____________________________

(parašas)

 

 

 

Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos

centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo

laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Leidimo forma)

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

 

LEIDIMAS

JURIDINIAM ASMENIUI VYKDYTI SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE, ŠEIMYNOJE AR GLOBOS CENTRE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ LAIKINO SVEČIAVIMOSI UŽSIENIO VALSTYBĖJE PROGRAMĄ

 

__________________ Nr. _____________

                                                              (data)

Vilnius

 

Patvirtiname, kad vadovaujantis  Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje, ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  20.... m. .................. .... d. įsakymu Nr. ............ „Dėl  Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ....... punktu, užsienio  valstybės organizacijai _______________________________________________________________________________

(užsienio valstybės organizacijos pavadinimas, duomenys ryšiams palaikyti)

 

nuo ______________ iki  yra išduodamas leidimas Nr. _________ vykdyti Lietuvos Respublikoje  Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamų (rūpinamų) vaikų išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis programą.

Įgaliota užsienio valstybės organizacija įpareigoja gerbti ir užtikrinti Lietuvos Respublikoje nuolat globojamų (rūpinamų) vaikų, kurie laikinai svečiuosis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis (atstovaujamų šios organizacijos), teises ir jų geriausius interesus, vadovaujantis tarptautinių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimais.

 

______________________

(pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

(A. V.)

 

 

 

Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos

centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo

laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Išvados forma)

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

______________________________________________________________

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

IŠVADA

 

DĖL FIZINIO ASMENS PASIRENGIMO PRIIMTI VAIKĄ LAIKINAI SVEČIUOTIS

 

__________________ Nr. _____________

                                                              (data)

 

Vadovaujantis Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 20______________d. įsakymu Nr. BV-_____, ________ punktu (-ais), Tarnybos teritorinis skyrius, įvertinęs ___________________________________, gim. _______________, gyv., adresu________________________________________________________________________, pateiktus dokumentus, surinktą informaciją iš valstybės registrų ir Globos centro pateiktą rekomendaciją, konstatuoja, kad asmuo atitinka / neatitinka aukščiau nurodyto teisės akto reikalavimus, keliamus kiekvienam fiziniam asmeniui ketinančiam priimti socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis ir gali / negali priimti vaiką (-us) laikinai svečiuotis.

*Vaiko vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, vaiko globėjas (rūpintojas), globos (rūpybos) vieta: ________________________________________________________________.

** Duomenys apie galimą priimti svečiuotis vaiką (amžius, lytis, kita svarbi informacija):
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

***Motyvacija__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo suinteresuotai šaliai gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________ (pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

__________________________

(vardas ir pavardė)

 

*Pildoma, kai fizinis asmuo kreipiasi dėl konkretaus vaiko (-ų) svečiavimosi;

**Pildoma, kai fizinis asmuo kreipiasi ne dėl konkretaus vaiko (-ų) svečiavimosi;

***Pildoma, kai fiziniam asmeniui parengiama neigiama išvada dėl tinkamumo priimti vaiką svečiuotis.

 

Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos

centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo

laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Sutarties pavyzdinė forma)

 

SUTARTIS

DĖL  SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANČIUS FIZINIUS ASMENIS, KURIEMS ATSTOVAUJA UŽSIENIO VALSTYBĖS ORGANIZACIJA

 

_____________ Nr. _____________

                                                              (data)

 

________________________

(vieta)

 

Vaikų globėjas (rūpintojas), _________________________________________________

(Įstaigos pavadiniams)

 

atstovaujamas__________________________________________________________________,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

ir užsienio valstybės organizacija, vykdanti Lietuvos Respublikoje vaikų laikino išleidimo svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis programą (toliau – juridinis asmuo)_______________________________________________________________________,

(juridinio asmens pavadinimas)

Leidimas išduotas ___________, Nr. __________, galioja iki ___________________________ ,

                                                  (leidimo išdavimo data ir numeris, leidimo galiojimo data)

atstovaujamas___________________________________________________________________

____________________________________________________ _______________________,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

vadovaudamiesi  Socialinės globos įstaigoje šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus 20____m. ____________d. įsakymu Nr. BV-____ „Dėl  Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarė šią dvišalę sutartį dėl socialinės globos įstaigoje (toliau – institucija) arba šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų laikino išleidimo svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis, kuriems atstovauja juridinis asmuo, vykdantis Lietuvos Respublikoje vaikų laikino svečiavimosi užsienyje programą (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Šalys susitaria, kad juridinis asmuo, vykdantis Lietuvos Respublikoje vaikų laikino
svečiavimosi pas fizinius asmenis programą (toliau vadinama – Programa),  priima svečiuotis šiuos vaikus:

Nr.

Vaiko vardas, pavardė

Vaiko globėjas (rūpintojas)

Fizinio asmens pas kurį laikinai svečiuosis vaikas vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys

Svečiavimosi laikotarpis (nuo/iki)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Juridinis asmuo įsipareigoja kitai šaliai:

2.1. pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduoto leidimo vykdyti Programą kopiją;

2.2. sudaryti vaikų globėjo (rūpintojo) atstovui sąlygas nevaržomai lankyti vaiką ir padengti su vaikų aplankymu susijusias išlaidas globėjui (rūpintojui) ar jo atstovui;

2.3. vykdyti vaikų laikino svečiavimosi priežiūrą;

2.4. užtikrinti, kad vaikus priėmę laikinai svečiuotis fiziniai asmenys:

2.4.1. padengs vaikų kelionės ir svečiavimosi laikotarpiu išlaikymo išlaidas;

2.4.2. užtikrins visapusišką vaikų saugumą ir tinkamas svečiavimosi sąlygas;

2.4.3. saugos vaikus nuo  visų rūšių smurto bei alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, nuodingų, narkotinių medžiagų ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimo;

2.4.4. suderins su vaiko globėju (rūpintoju) datą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų;

2.4.5. užtikrins vaiko sugrąžinimą globėjui (rūpintojui) iki Sutartyje nustatyto termino pasibaigimo datos;

2.4.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną, informuos vaikų globėją (rūpintoją) apie esminius su vaikais susijusius įvykius: ligą, su jais įvykusią nelaimę, pablogėjus ar pasikeitus gyvenimo sąlygoms ir kt.;

2.4.7. bendradarbiaus su vaikų globėju (rūpintoju) ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos visais su vaiku susijusiais klausimais.

2.4.8. vaiko atstovui pagal įstatymą arba Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareikalavus, nedelsiant perduoti jiems vaiką.

3. Vaikų globėjas (rūpintojas) įsipareigoja:

3.1. suteikti juridiniam asmeniui reikalingą informaciją apie vaikus, Aprašo 52 punkte numatyta apimtimi;

3.2. parengti vaikus laikinai svečiuotis pas fizinius asmenis;

3.3. išklausyti ir atsižvelgti į vaikų nuomonę, jei tai neprieštarauja jų interesams;

3.4. vaiko svečiavimosi metu palaikyti su juo ryšį;

3.5. palaikyti ryšius su fiziniais asmenimis (jei vaikas pageidauja ir tai neprieštarauja jo interesams), pas kuriuos vaikas laikinai svečiavosi, vaiką sugrąžinus globėjui (rūpintojui);

3.6. vadovaujantis CK 3.272 straipsnio 2 dalimi, reikalauti iš juridinio asmens grąžinti jam vaiką, jeigu, pasibaigus nustatytam vaiko laikino svečiavimosi terminui ar nutraukus Sutartį, juridinis asmuo negrąžina vaiko globėjui (rūpintojui).

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

4. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo momento ir galioja iki _________________.

5. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių vienas tenka vaikų globėjui (rūpintojui), o antras – užsienio valstybės organizacijai, vykdančiai Programą.

 

IV. SUTARTIES PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sutartis nepratęsiama.

7. Sutartis gali būti nutraukiama:

7.1. vienašališkai, kai juridinis asmuo likus mėnesiui iki Programos Lietuvos Respublikoje veiklos nutraukimo, informuoja vaikų globėją (rūpintoją) apie ketinimą nutraukti Sutartį. Tokiu atveju juridinis asmuo atsako už vaikų grąžinimą vaikų globėjui (rūpintojui) per Šalių nustatytą terminą;

7.2. vienašališku vaikų globėjo (rūpintojo) sprendimu, jeigu paaiškėja:

7.2.1. kad juridinis asmuo, vykdantis Programą, pažeidžia Programos ir (ar) Sutarties sąlygas;

7.2.2. kitos aplinkybės, kurios neužtikrina visapusiškos vaiko apsaugos ir jo geriausių interesų.

 

V. SUTARTIES PAPILDYMAI IR PRIEDAI

 

8. Sutarties papildymai galioja tik tada, kai jie atlikti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedas ir vėliau atlikti Sutarties papildymai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Šios Sutarties priedas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas leidimas užsienio valstybės organizacijai vykdyti Programą.

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Užsienio valstybės organizacija, vykdanti Programą, atsako už globojamų (rūpinamų) vaikų, kurie laikinai svečiuojasi pas užsienio valstybės organizacijos atstovaujamus asmenis, saugumą, gyvybę, sveikatos būklę, kitokią vaiko teises pažeidžiančią veiklą, trukdymą vaikui naudotis savo teisėmis ir kt. Už svečiavimosi metu nepilnamečio padarytą žalą tretiesiems asmenims atsako fizinis asmuo pas kurį vaikas svečiuojasi, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės.

11. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Force majeure aplinkybių fakto nustatymui Šalys susitaria taikyti, UNIDROIT Tarptautinių Komercinių Sutarčių principų  7.1.7 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure aplinkybės), aplinkybės taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

12. Ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vaiko globėjas (rūpintojas)

 

Užsienio valstybės organizacija

 

________________________________

(Institucijos ar šeimynos pavadinimas, adresas)

 

________________________________

(parašas)    

A. V.

_____________________

(organizacijos pavadinimas, adresas)

 

_____________________

(parašas)    

A. V.

 

 

 

Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos

centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo

laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Informacijos pateikimo forma)

__________________________________________________________________________

(Institucijos, šeimynos ar globos centro pavadinimas, adresas)

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

______________________________________________________________

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

INFORMACIJA

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS TERITORINIAM SKYRIUI , APIE GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) LAIKINĄ SVEČIAVIMĄSI PER ......... M.

____________

(data)

 

Globotiniai (rūpintiniai), vykę laikinai svečiuotis per ............ m.

 

Vyko svečiuotis Lietuvos Respublikoje į:

Globotinių (rūpintinių) vardai, pavardės, gimimo datos, laikino svečiavimosi datos

tėvų šeimą

 

brolio ar sesers šeimą

 

senelių šeimą

 

kitų, aukščiau neįvardintų, giminaičių šeimą

 

asmenų, susijusių emociniais ryšiais, šeimą

 

kitų asmenų, ne giminaičių ir nesusijusių emociniais ryšiais, šeimą

 

Vyko svečiuotis užsienio valstybėje į:

 

tėvų šeimą

 

brolio ar sesers šeimą

 

kitų giminaičių šeimą

 

per užsienio valstybės organizaciją

 

 

Pastebėjimai, susiję su laikino svečiavimosi priežiūra ir nustatytais vaiko teisių pažeidimais svečiavimosi metu per ................ m.:

________________________________________________________________________________

 

_________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

 

 

Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos

centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo

laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Informacijos pateikimo forma)

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

______________________________________________________________

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

INFORMACIJA

APIE SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE, ŠEIMYNOJE AR GLOBOS CENTRE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ LAIKINĄ SVEČIAVIMĄSI PER ................. M., KURIEMS TARNYBOS TERITORINIO SKYRIAUS VEIKLOS TERITORIJOJE  NUSTATYTA GLOBA (RŪPYBA)

 

____________ Nr. ________

                                                                                  (data)

 

Vyko svečiuotis Lietuvos Respublikoje į:

Vykusių laikinai svečiuotis globotinių (rūpintinių) skaičius pagal konkrečios Institucijos ar šeimynos duomenis

Vykusių laikinai svečiuotis globotinių (rūpintinių) bendras skaičius

tėvų šeimą

 

 

brolio ar sesers šeimą

 

 

senelių šeimą

 

 

Kitų, aukščiau nenurodytų, giminaičių šeimą

 

 

asmenų, susijusių emociniais ryšiais, šeimą

 

 

kitų asmenų, ne giminaičių ir nesusijusių emociniais ryšiais, šeimą

 

 

Iš viso:

 

Vyko svečiuotis užsienio valstybėje į:

 

 

tėvų šeimą

 

 

brolio ar sesers šeimą

 

 

kitų giminaičių šeimą

 

 

per užsienio valstybės organizaciją

 

 

Iš viso:

 

 

Pastebėjimai, susiję su laikino svečiavimosi priežiūra ir nustatytais vaiko teisių pažeidimais svečiavimosi metu per ................ m.:

________________________________________________________________________________

___________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

 

 

Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos

centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo

laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Klausimyno forma)

 

nuolat Lietuvos respublikoje gyvenančio FIZINIO ASMENS TINKAMUMO PRIIMTI SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE, ŠEIMYNOJE AR GLOBOS CENTRE GLOBOJAMĄ (RŪPINAMĄ) VAIKĄ LAIKINAI SVEČIUOTIS ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

I.          Fizinio asmens duomenys

 

Kontaktinė informacija

Vardas ir Pavardė

 

Gimimo data

 

Adresas

 

Tel. nr., el. paštas

 

 

Duomenys apie fizinio asmens užimtumą, šeimos narius ir kitus kartu gyvenančius asmenis

Užimtumas

(Darbovietės pavadinimas, pareigos, darbo laikas, kitas užimtumas)

 

Pajamos

 

Šeiminė padėtis

(Vienišas asmuo / Vedęs(ištekėjusi), išsituokęs (-si), sugyventinis (-ė), našlys (-ė), gyvenantis (-i) skyrium)

 

Šeimos nariai ir kiti kartu gyvenantys asmenys

(Vardas Pavardė„ gimimo data, giminystės ryšys)

 

Kartu gyvenančių asmenų nuomonė dėl laikinai svečiuotis priimamo vaiko

(Jeigu vizito šeimoje metu kiti kartu gyvenantys asmenys nedalyvauja, reikalingi sutikimai raštu)

 

Mitybos įpročiai (vegetaras, laikosi dietos, skiriamas laikas maisto kokybei, ar ir kiek atsižvelgs į besisvečiuojančio vaiko mitybos įpročius, poreikius)

 

Kita svarbi informacija

(teistumas / baustumas, sveikatos būklės ypatumai, žalingi įpročiai ir pan.)

 

 

II.        Duomenys apie fizinio asmens gyvenimo ir buities sąlygas

 

Būsto tipas ir jo saugumas

(kenksmingų medžiagų, alkoholio, degtukų ir pan. laikymas, kiti galimi pavojai)

 

Gyvenamasis plotas ir kambarių skaičius

 

Būsto šildymas

 

Komunaliniai patogumai

 

Švara ir tvarka

(naminiai gyvūnai)

 

 

III.       Fizinio asmens apsisprendimas priimti vaiką laikinai svečiuotis

 

Apsisprendimas priimti vaiką laikinai svečiuotis

1. Motyvai nulėmę Jūsų norą priimti vaiką laikinai svečiuotis Jūsų šeimoje.

 

2. Kokie Jūsų santykiai su vaiku? (jei kreipiamasi dėl konkretaus vaiko).

 

3. Koks giminystės ryšys? (jei kreipiamasi dėl konkretaus vaiko).

 

4. Susipažinimo su vaiku aplinkybės (jei kreipiamasi dėl konkretaus vaiko).

 

5. Kokie Jūsų lūkesčiai (amžius, lytis ir kt.) vaikui, kuris laikinai svečiuosis Jūsų namuose? Kokius vaiko poreikius galėtumėte patenkinti? Ką vaikui suteiktų svečiavimasis Jūsų šeimoje?

 

6. Kokias matote bendravimo su vaiku perspektyvas?

 

IV.       gyvenamojo ploto, sąlygų ir fizinio asmens galimybių tenkinti vaiko poreikius vertinimas

 

Vaikui svečiavimosi metu skirto gyvenamojo ploto ir sąlygų įvertinimas (Kambario tipas (atskiras ar bendra su kitais šeimos nariais), plotas, įrengimas, sąlygos poilsiui, ugdymui ir žaidimams)

 

Bendravimo su vaikais patirtis

1. Kokia veikla su vaiku jo svečiavimosi metu planuojate užsiimti?

 

2. Ar turite bendravimo su vaikais patirties, jei taip, apibūdinkite, kokios?

 

3. Kokius keliate sau ir (ar) vaikui tikslus bendraujant tarpusavyje? Ko sieksite savo bendravimu su vaiku?

 

4. Koks vaiko elgesys jus trikdytų?

 

5. Kokius drausminimo būdus taikote (taikysite) auklėdami vaiką (us)? Kokiam drausminimui nepritariate?

 

6. Kas, Jūsų nuomone, svarbiausia auginant vaikus, su jais bendraujant?

 

7. Kas sutampa ir kas skiriasi Jūsų ir sutuoktinio (ar kitų asmenų su kuriais gyvenate) požiūriuose į vaikų auginimą? Kaip spręstumėte iškilusius nesutarimus dėl bendravimo su vaiku?

 

8. Įvertinkite savo stipriąsias ir silpnąsias puses bendraujant su vaikais

 

Be tėvų globos likusio vaiko poreikių supratimas

1. Kokie vaiko poreikiai yra svarbiausi?

 

2. Ar žinote vaiko lūkesčius jums?

 

3. Kaip parodysite vaikui savo jausmus?

 

4. Kaip padėsite vaikui susitvarkyti su negatyviais jausmais?

 

5. Kaip elgtumėtės, jeigu vaiko emocijų raiškos būdai būtų Jums nepriimtini?

 

6. Kaip skatintumėte ir (ar) skatintumėte emocinį vaiko prieraišumą prie Jūsų    šeimos narių?

 

7. Kokiais būdais stiprinsite vaiko psichologinį atsparumą?

 

8. Kaip palaikysite ryšį su vaiko globėju (rūpintoju), sprendžiant su vaiku susijusius klausimus?

 

9. Kokios paramos tikėtumėtės iš specialistų?

 

10. Kaip reaguotumėte į socialinių darbuotojų apsilankymus jūsų namuose svečiavimosi metu?

 

11. Kaip padėsite vaikui palaikyti ryšius su jo biologine šeima, jei toks poreikis būtų?

 

12. Kaip užtikrinsite vaiko mokymąsi ir pamokų ruošimą vaikui svečiuojantis pas jus?

Vaiko sveikatos sutrikimų kompensavimas

1. Ar priimtumėte svečiuotis vaiką su:

   sveikatos problemomis

 

   fizine negalia

 

   protine negalia (lengva, vidutine, didele)

 

   sutrikusiu elgesiu ir emocijomis

 

 

 

2. Su kokiais kitais sveikatos sutrikimais nenorėtumėte priimti svečiuotis vaiko?

 

 

 

3. Ką darytumėte vaikui susirgus, jam svečiuojantis pas jus?

 

 

 

 

V. duomenys apie konkretų / nekonkretų laikinai svečiuotis priimamą vaiką

 

Vaiko vardas ir pavardė, gimimo data (jei žinoma)

 

 

Amžius

 

 

 

Lytis

 

 

Sveikatos būklė (sveikas, sveikatos užtikrinimo poreikiai, fizinė negalia, protinė negalia, kiti sveikatos sutrikimai)

 

 

Globos vieta

 

Vaiko ugdymo / mokymosi (klasė) įstaiga

 

 

Bendravimo su konkrečiu vaiku pradžia

 

Susipažinimo su konkrečiu vaiku aplinkybės prieš bendravimą reiktų

 

 

Giminystės su konkrečiu vaiku ryšiai

 

 

Kita svarbi informacija

(vaiko savybės, spec. poreikiai,

mokymasis, pomėgiai)

 

 

 

VI.       KITA SVARBI INFORMACIJA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

______________

 

 

Socialinės globos įstaigoje , šeimynoje ar globos

centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo

laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Rekomendacijos forma)

 

__________________________________________________________________________

Įstaigos pavadinimas, rekvizitai

 

NUOLAT LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANČIO FIZINIO ASMENS TINKAMUMO PRIIMTI VAIKĄ LAIKINAI SVEČIUOTIS

Rekomendacija

 

________________________________

Data, numeris

________________________________

Vieta

 

I.     Duomenys apie nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį

 

VARDAS PAVARDĖ, GIMIMO DATA

 

Duomenys

(Deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, telefono Nr. ir el. paštas)

 

užimtumas

(Darbovietės pavadinimas, darbo laikas kitas užimtumas )

 

šeiminė padėtis

((Ne)Vedęs, (ne)ištekėjusi, išsituokęs (-si), sugyventinis (-ė), našlys (-ė), gyvenantis (-i) skyrium)

 

šeimos nariai ir kiti kartu gyvenantys asmenys

(Vardas, pavardė, gimimo data, statusas, užimtumas)

 

kitų nuomonė dėl PRIIMAMO vaiko laikinai svečiUOTIS

(Jeigu vizito šeimoje metu kiti kartu gyvenantys asmenys nedalyvauja, reikalingi sutikimai raštu)

 

Mitybos įpročiai

(vegetaras, laikosi dietos, skiriamas laikas maisto kokybei, ar ir kiek atsižvelgs į besisvečiuojančio vaiko mitybos įpročius, poreikius)

 

kita svarbi informacija

(sveikatos būklės ypatumai, žalingi įpročiai ir pan.)

 

INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI

 

 

II.      Informacija apie būstą

 

1.    Būsto tipas (atskiras šeimos namas; namo dalis; butas daugiabučiame name; kambarys bendrame bute ar bendrabutyje): __________________________________________________

2.    Gyvenamasis plotas: _________________________________________________________

3.    Būsto šildymas: _____________________________________________________________

4.    Būstas (su patogumais, be patogumų, su daliniais patogumais): _______________________

______________________________________________________________________________

5.    Būsto saugumas (kenksmingų medžiagų, alkoholio, degtukų ir pan. laikymas, kiti galimi pavojai): ___________________________________________________________________

6.    Švara ir tvarka (naminiai gyvūnai): ______________________________________________

______________________________________________________________________________

 

III.    Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens apsisprendimas priimti vaiką laikinai svečiuotis

(Nurodyti apsisprendimo motyvus, aplinkybes ar įvykius, kurie paskatino apsisprendimą, lūkesčius vaikui ir kitą svarbią informaciją)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

IV.    Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens galimybės tenkinti vaiko poreikius

(Nurodyti svečiuotis priimamam vaiku skirtą gyvenamąjį plotą ir sąlygas, bendravimo su vaikais, vaikų auklėjimo patirtį, be tėvų globos likusio vaiko poreikių supratimą, gebėjimą kompensuoti vaiko sveikatos sutrikimus).

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

V.      DUOMENYS apie konkretų / nekonkretų laikinai svečiuotis priimamą vaiką

(Nurodyti konkretaus vaiko vardą, pavardę, lytį, amžių / nekonkretaus vaiko pageidaujama lytis, amžius, kiti duomenys apie norimą priimti laikinai svečiuotis vaiką)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Rekomenduojama leisti / neleisti _________________________ savaitgaliais, švenčių ir

                                                                                               (fizinio asmens vardas pavardė)

atostogų metu priimti laikinai svečiuotis _____________________________________________.

                                                                                           (vaiko vardas pavardė, lytis, amžius, gimimo data (jei yra žinoma)

 

VI.    PAGRINDIMAS

(Nurodyti priežastis, jei rekomenduojama neleisti vaikui svečiuotis pas fizinį asmenį)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Tarnybos atestuotas asmuo, parengęs rekomendaciją: 

 

__________________________________________________________

(vardas pavardė, parašas)                                                                                 

 

Susipažinau:

__________________________________________________________

(vardas, pavardė parašas)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. BV-56, 2021-02-18, paskelbta TAR 2021-02-19, i. k. 2021-03195

Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. BV-148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo