Suvestinė redakcija nuo 2022-01-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04668

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LICENCIJOS VYKDYTI ORO SUSISIEKIMĄ IR PARAIŠKOS GAUTI LICENCIJĄ VYKDYTI ORO SUSISIEKIMĄ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 3 d. Nr. 2BE-79

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Oro susisiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 483 „Dėl Oro susisiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 6 ir 14 punktais:

1.   T v i r t i n u: 

1.1. Licencijos vykdyti oro susisiekimą formą (pridedama);

1.2. Paraiškos gauti licenciją vykdyti oro susisiekimą formą (pridedama).

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 2BE-79

 

)

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJA

LITHUANIAN TRANSPORT SAFETY ADMINISTRATION

 

LICENCIJA VYKDYTI ORO SUSISIEKIMĄ

AIR OPERATING LICENCE

 

Nr./No

 

1.             Vadovaujantis 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu  (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių ir Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 34 straipsnio nuostatomis, suteikiama ....... tipo licencija vykdyti oro susisiekimą

 

Pursuant to Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community and following the provisions of Article 34 of the Law of the Republic of Lithuania on the Aviation a Type …….. Air Operating Licence hereby is granted to

 

 

(įmonės pavadinimas, teisinė forma / name of enterprise and its status)

 

 

(registracijos kodas / code of registration)

 

 

(buveinės adresas / registered office)

 

2............. Ši licencija leidžia jos turėtojui vežti..............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

This Licence permits the Licence holder to carry by air ............................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

3.             Licencijos turėtojas, užsiimdamas 2 punkte nurodyta veikla, privalo laikytis vežėjo pažymėjime nustatytų reikalavimų.

 

As authorized in Item 2 of this Licence the Licence holder in operating air services must comply with all the terms and conditions specified in the Air Operators Certificate.

 

Licencijos išdavimo data / Date of issue

 

Licencijos patikslinimo data / Date of change

 

Licencijos galiojimo data / Date of validity 

 

Registracijos Nr. / Registration No

 

Direktorius

Director

(parašas / signature)                       (vardas, pavardė / name, surname)

A.V. / Stamp

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus

2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 2BE-79

(Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo

Nr. 2BE-354 redakcija)

 

 

 

Lietuvos transporto saugos administracija

Gauta

 

20___-___-___Nr. ____________________

 

 

 

DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!

 

 

 

1. Juridinio asmens pavadinimas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas,                 

pildyti nereikia).

(Vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Juridinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Juridinio asmens buveinės adresas

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra) 

 

 

 

 

 

 

4. Juridinio asmens korespondencijos adresas (jeigu korespondencijos adresas sutampa su buveinės adresu, pildyti nereikia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra) 

 

 

 

 

5. Telefonas

 

6. Faksas

 

 

 

 

 

 

7. El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

8. Lietuvos transporto saugos administracijai

 

PARAIŠKA

GAUTI LICENCIJĄ VYKDYTI ORO SUSISIEKIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

___________________________   

 

 

(sudarymo vieta)

9. Prašau išduoti licenciją oro susisiekimui vykdyti (pažymėti „X“):

 

 

 

 

 

1. Licenciją vežti keleivius ir (arba) krovinius, už atlygį ir (arba) samdos pagrindais orlaiviais (A tipo licencija vykdyti oro susisiekimą)

 

 

 

 

 

 

 

2. Licenciją vežti keleivius ir (arba) krovinius, paštą už atlygį ir (arba) samdos pagrindais tik tokiais orlaiviais, kurių maksimali kilimo masė mažesnė kaip 10 tonų ir (arba) kuriuose mažiau kaip 20 sėdimųjų vietų (B tipo licencija vykdyti oro susisiekimą).

 

 

 

 

 

 

10. Data, nuo kurios ketinama pradėti veiklą pagal licenciją

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Maršrutai, kuriais ketinama vykdyti oro susisiekimą pagal licenciją, arba geografinis rajonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Oro vežėjo pažymėjimo duomenys:

 

1. Išdavusios institucijos pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

2. Išdavimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

3. Numeris

 

 

 

 

 

4. Veiklos, kuriai išduotas pažymėjimas, pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Duomenys apie naudojamus orlaivius:

 

1. Tipas                                                                   2. Registravimo ženklai                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. PRIDEDAMA (pažymėti „X“):

 

Prašant A tipo licencijos

 

 

 

 

 

Pirmųjų trejų metų verslo planas (verslo plane, be kita ko, detaliai nurodomi finansiniai pareiškėjo ryšiai su kitomis komercinėmis veiklos rūšimis, kuriomis pareiškėjas susijęs tiesiogiai arba per susijusias įmones), ____ lapas (-ai / -ų).

 

Naujausia (einamųjų metų) vidaus valdymo finansinė atskaitomybė ir, jei turima – audituota praėjusių finansinių

metų atskaitomybė, ____lapas (-ai / -ų).

 

Būsimų trejų metų planuojamas balansas, įskaitant pelno (nuostolio) ataskaitą, ____ lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindiniai planuojamų išlaidų ir pajamų rodikliai (susiję su degalais, rinkliavomis ir tarifais, atlyginimais, priežiūra,

nusidėvėjimu, valiutų kursų svyravimu, oro uosto mokesčiais, oro navigacijos mokesčiais, antžeminių paslaugų išlaidomis, draudimu ir kt.), ____ lapas (-ai / -ų).

 

Maršrutų / eismo pajamų ir išlaidų prognozė, ____ lapas (-ai / -ų).

 

 

Duomenys apie nuo paraiškos pateikimo iki veiklos pradžios patirtas pradines išlaidas bei paaiškinimas, kaip ketinama padengti šias išlaidas, ____ lapas (-ai / -ų).

 

 

Duomenys apie turimus ir numatomus finansavimo šaltinius, turimos veiklos sutartys, ____ lapas (-ai / -ų).

 

Planuojamų pinigų srautų ataskaita ir pirmųjų trejų veiklos metų likvidumo planai, ____ lapas (-ai / -ų).

 

Duomenys apie orlaivių įsigijimo / nuomos finansavimą, įskaitant, nuomos atveju, sutarties terminus ir sąlygas, ____ lapas (-ai / -ų).

 

Draudimo sertifikatų, įrodančių, kad oro vežėjo atsakomybė yra apdrausta pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams nuostatas, kopijos, ____ lapas (-ai / -ų).

 

Oro vežėjo vadovo deklaracija dėl geros reputacijos (forma patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-418), ____ lapas (-ai / -ų).

 

Dokumentų, įrodančių, kad įmonės vadovas nebuvo bankrutavusios įmonės vadovas ar valdymo organo narys, kopijos___ lapas (-ai / -ų).

 

Jei akcijas turi įmonių grupė – pateikiama informacija apie jų ryšį (pateikiami kiekvienos oro vežėjo įmonę valdančios įmonės išrašai iš jų vertybinių popierių sąskaitų ar akcininkų žurnalų. Jei minėtas įmones valdo kitos įmonės – atitinkamai išrašai iš jų vertybinių popierių sąskaitų ar akcininkų žurnalo apie akcininkus, jų valdomų akcijų klases, skaičių ir specialiąsias teises, kol tokiu būdu prieinama iki fizinių asmenų – galutinių naudos gavėjų. Pateikiamos minėtų fizinių asmenų pasų kopijos. Nurodytų dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos), ____ lapas (-ai / -ų).

 

Bendrovės valdymo organų narių tinkamai patvirtintos pasų kopijos (jeigu bendrovės valdymo organas – juridinis asmuo, pateikiamas išrašas iš registrų apie jo akcininkus ir valdymo organus iki fizinių asmenų)___lapas (-ai / -ų). Naujausi išrašai iš įmonių registrų (išskyrus duomenis iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro), ____ lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašant B tipo licencijos

 

 

 

Draudimo sertifikatų, įrodančių, kad oro vežėjo atsakomybė yra apdrausta pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams nuostatas, kopija____ lapas (-ai / -ų).

 

Oro vežėjo vadovo deklaracija dėl geros reputacijos (forma patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-418), ____ lapas (-ai / -ų).

 

Dokumentų, įrodančių, kad įmonės vadovas nebuvo bankrutavusios įmonės vadovas ar valdymo organo narys, kopijos___ lapas (-ai / -ų).

 

Jei akcijas turi įmonių grupė – pateikiama informacija apie jų ryšį (pateikiami kiekvienos iš oro vežėjo įmonę valdančios įmonės išrašai iš jų vertybinių popierių sąskaitų ar akcininkų žurnalų. Jei minėtas įmones valdo kitos įmonės – atitinkamai išrašai iš jų vertybinių popierių sąskaitų ar akcininkų žurnalo apie akcininkus, jų valdomų akcijų klases, skaičių ir specialiąsias teises, kol tokiu būdu prieinama iki fizinių asmenų – galutinių naudos gavėjų. Pateikiamos minėtų fizinių asmenų pasų kopijos. Nurodytų dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos), ____ lapas (-ai / -ų).

 

 

Bendrovės valdymo organų tinkamai patvirtintos pasų kopijos (jeigu bendrovės valdymo organas – juridinis asmuo, pateikti išrašą iš registrų apie jo akcininkus ir valdymo organus iki fizinių asmenų). Naujausi išrašai iš įmonių registrų (išskyrus išrašus iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro), ____ lapas (-ai / -ų).

 

Dokumentai, įrodantys, kad bendrovės grynasis kapitalas yra ne mažesnis nei 100 tūkst. Eur, ____ lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Patvirtinu, kad:

– pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;

– esu susipažinęs (-usi) su 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių ir Oro susisiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 483 „Dėl Oro susisiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Oro susisiekimo licencijavimo taisyklės), ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;

- žinau, kad Administracija užtikrina kartu su šia paraiška gautos informacijos ir duomenų tinkamą slaptumą;

– žinau, kad dėl bet kokių klaidingų duomenų šis prašymas nebus tenkinamas arba išduotas dokumentas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

– sutinku, kad mano asmens duomenys, pateikti šioje paraiškoje, taip pat informacija apie mano teistumą būtų tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka paraiškoje nurodytai paslaugai suteikti, būtų gaunami iš valstybės registrų, duomenų bazių ir informacinių sistemų ir būtų teikiami duomenų gavėjams;

– žinau, kad Lietuvos transporto saugos administracija gali kreiptis į atitinkamas institucijas, valstybės registrus ir informacines sistemas ir tikrinti pateiktą informaciją.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________                    _______________________            __________________________         

(įgalioto asmens pareigos)                                                                      (parašas)                                            (vardas (-ai), pavardė (-ės))

 

 

16. TARNYBINĖS ŽYMOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-274, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18581

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 2BE-79 „Dėl Licencijos vykdyti oro susisiekimą ir paraiškos gauti licenciją vykdyti oro susisiekimą formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-354, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26766

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 2BE-79 „Dėl licencijos vykdyti oro susisiekimą ir paraiškos gauti licenciją vykdyti oro susisiekimą formų patvirtinimo“ pakeitimo