Suvestinė redakcija nuo 2019-11-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13743

 

MOKSLO, inovacijų IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL „BALTIJOS BONUS“ PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 11 d. Nr. 2V-148

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-305/V-546, 10.2 punktu ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2015 m. veiklos planu, patvirtinu Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 4-302/V-451,

tvirtinu „Baltijos BONUS“ papildomo finansavimo skyrimo aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                      Birutė Bukauskaitė

 

 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

direktoriaus

2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 2V-148

 

 

 

„BALTIJOS BONUS“ PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. „Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo skyrimo aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja papildomo finansavimo skyrimą Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – Horizontas 2020) paraiškų rengėjams, dalyvaujant partneriams iš Latvijos Respublikos ar Estijos Respublikos.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. „Baltijos Bonus“ papildomas finansavimas – Aprašo 7 punkte nustatyto dydžio finansavimas, kuris pareiškėjui skiriamas tuo atveju, jei Horizontas 2020 paraiškoje dalyvauja dalyvis (-iai) iš Latvijos Respublikos ar Estijos Respublikos bei pareiškėjas atitinka Aprašo 4 punktą.

2.2. Lėšų gavėjas – juridinis asmuo, kuriam šiame Apraše nustatyta tvarka skiriamas finansavimas.

2.3. Pareiškėjas – juridinis asmuo, šiame Apraše nustatyta tvarka siekiantis gauti finansavimą.

2.4. Prašymas „Baltijos Bonus“ papildomam finansavimui gauti (toliau – prašymas) – šiame Apraše nustatyta tvarka Agentūrai pateiktas prašymas finansavimui gauti.

3. Pagal šį Aprašą skiriamos lėšos yra tikslinės. Jos skiriamos šio Aprašo 6 punkte numatytoms išlaidoms finansuoti.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

4. Pagal šį Aprašą tinkami pareiškėjai yra mokslo ir studijų institucijos, kurioms paskirtas finansavimas remiantis Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos mokslo tarybos 2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-185.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-321, 2017-11-14, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17955

 

5. Papildomos sąlygos pareiškėjų tinkamumui gali būti nustatytos kvietime teikti prašymus.

 

III SKYRIUS

IŠLAIDŲ NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO PRINCIPAI

 

6. Agentūra šio Aprašo nustatyta tvarka skiria lėšas tik tinkamų Horizontas 2020 paraiškų parengimo išlaidoms, nekompensuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti.

7. Maksimali „Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo lėšų suma vienai Horizontas 2020 paraiškai yra 1000 (vienas tūkstantis) eurų.

8. Neteko galios nuo 2019-11-13

Punkto naikinimas:

Nr. 2V-387, 2019-11-12, paskelbta TAR 2019-11-12, i. k. 2019-18109

 

IV SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS IŠLAIDOS

 

9. Tinkamos išlaidos turi būti:

9.1. aiškiai apibrėžtos;

9.2. realios ir teisingos, pagrįstos administraciniais ir finansiniais dokumentais;

9.3. susijusios su Horizontas 2020 paraiškų parengimu.

10. Tinkamų išlaidų, kurioms finansuoti šiame Apraše nustatyta tvarka gali būti skiriamos lėšos, kategorijos:

10.1. išlaidos personalui, susijusiam su Horizontas 2020 paraiškos rengimu: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;

10.2. išlaidos pagal sutartis.

11. Netinkamos išlaidos yra:

11.1. išlaidos, nesusijusios su Horizontas 2020 paraiškų parengimu;

11.2. baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;

11.3. finansinių operacijų išlaidos, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kiti finansinių sandorių kaštai;

11.4. ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

12. Lėšų gavėjai, pirkdami prekes, paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

 

V SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

13. Prašymai priimami pagal Agentūros skelbiamą kvietimą. Kvietimas teikti prašymus skelbiamas Agentūros interneto svetainėje, adresu http://www.mita.lt.

14. Pareiškėjai, siekiantys gauti „Baltijos Bonus“ papildomą finansavimą, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą lydraštį ir prašymo rengėjo pasirašytą prašymą (1 priedas) pateikia Agentūrai el. paštu info@mita.lt.

15. Prašymai turi būti pateikti iki kvietime nurodyto termino paskutinės dienos 17.00 val. Vėliau gauti prašymai nenagrinėjami. Už prašymo pateikimą laiku atsako pareiškėjas.

16. Jeigu pareiškėjas vienu metu rengia kelias Horizontas 2020 paraiškas ir siekia gauti jų parengimo išlaidoms apmokėti finansavimą šio Aprašo nustatyta tvarka, kiekvienai iš parengtų Horizontas 2020 paraiškų turi būti pateiktas atskiras prašymas.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMŲ VERTINIMAS

 

17. Vertinant prašymus yra atliekamas administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimas.

18. Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta Prašymų vertinimo darbo grupė (toliau – darbo grupė) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kvietimo uždarymo datos.

19. Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo metu tikrinama, ar prašymas yra tinkamas ir teisingai užpildyta prašymo forma, ar prašymas yra tinkamas finansuoti.

20. Jeigu vertinant prašymą nustatoma, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai, darbo grupė turi teisę paprašyti, kad pareiškėjas paaiškintų, papildytų ar patikslintų prašyme pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus, ir nustatyti terminą informacijai ir (ar) dokumentams pateikti.

21. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomos informacijos ir (ar) dokumentų nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, taip pat, jei prašymas nėra tinkamas, darbo grupė turi teisę priimti sprendimą siūlyti atmesti prašymą.

22. Darbo grupė, atlikusi administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą, užpildo prašymo administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (2 priedas).

23. Atlikusi administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą, darbo grupė teikia Agentūros direktoriui vieną iš šių siūlymų:

23.1. skirti lėšas, jeigu prašymas atitinka šio Aprašo reikalavimus nustatant skiriamų lėšų dydį;

23.2. atmesti prašymą, jeigu jis neatitinka šio Aprašo reikalavimų. Tokiu atveju turi būti nurodytos prašymo atmetimo priežastys ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuotas pareiškėjas.

 

VII SKYRIUS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

24. Galutinį sprendimą skirti arba neskirti lėšas ir skiriamų lėšų dydį įsakymu tvirtina Agentūros direktorius.

25. Apie priimtą sprendimą Agentūra informuoja pareiškėją per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiųsdama jam informacinį pranešimą ir paskelbia Agentūros interneto svetainėje adresu: http://www.mita.lt.

 

VIII SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

26. Priėmus sprendimą skirti lėšas, Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos su pareiškėju sudaro lėšų skyrimo sutartį. Sudarius sutartį, pareiškėjas tampa lėšų gavėju.

27. Lėšos lėšų gavėjui pervedamos į sutartyje nurodytą sąskaitą per sutartyje nustatytą terminą.

 

IX SKYRIUS

MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI

 

28. Agentūra perveda lėšų gavėjui lėšas pagal lėšų skyrimo sutartį avansu.

29. Lėšų gavėjas atsiskaito lėšų skyrimo sutartyje nustatytu terminu ir forma teikdamas finansinę ataskaitą.

30. Jei lėšų gavėjas lėšų skyrimo sutartyje nurodytu terminu nepateikia atsiskaitymo dokumentų ir dėl ne laiku atlikto atsiskaitymo neinformuoja Agentūros, Agentūra tai raštu primena lėšų gavėjui. Jeigu lėšų gavėjas ir po priminimo per rašte nustatytą terminą nepateikia atsiskaitymo dokumentų, Agentūra turi teisę nutraukti su lėšų gavėju sudarytą sutartį ir/ar pareikalauti grąžinti pervestas lėšas (ar jų dalį).

31. Naudojant lėšas ne pagal paskirtį arba jų neišnaudojus, lėšų gavėjas jas privalo grąžinti Agentūrai lėšų skyrimo sutartyje nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Už informacijos ir pateiktų duomenų tikslumą bei gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir ataskaitų teikimą atsako lėšų gavėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________

 

 

„Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo

skyrimo aprašo

1 priedas

 

PRAŠYMAS SKIRTI „BALTIJOS BONUS“ PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ

 

_____________

(data)

 

1. Pareiškėjo pavadinimas

 

2. Juridinio asmens kodas

 

3. PVM mokėtojo kodas

 

4. Buveinės adresas, tel., fakso Nr., el. p. adresas

 

5. Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, pasirašysiančio lėšų skyrimo sutartį, pareigos vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas

 

6. Pareiškėjo banko pavadinimas ir sąskaitos numeris

 

7. Prašymo rengėjo vardas, pavardė, pareigos, tel., fakso Nr., el. p. adresas

 

8. Paraiškos, teiktos programos Horizontas 2020 kvietimui, santrumpa ir pavadinimas (lietuvių ir anglų k.)

 

9. Programos Horizontas 2020 kvietimo, kuriam buvo teikta paraiška, identifikatorius

 

10. Paraiškoje, teiktoje programos Horizontas 2020 kvietimui, nurodytame projekto konsorciume yra partneris iš Latvijos Respublikos

□ Taip  □ Ne

11. Tarptautinėje paraiškoje, teiktoje programos Horizontas 2020 kvietimui, nurodytame projekto konsorciume yra partneris iš Estijos Respublikos

□ Taip  □ Ne

12. Prašoma finansavimo suma (eurais)

1000 (vienas tūkstantis)

Pateikdamas šį prašymą, pareiškėjas patvirtina, kad prašomos kompensuoti Horizontas 2020 paraiškų rengimo išlaidos nebuvo kompensuotos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

 

 

Paraiškos rengėjo pareigos                             parašas                                                            vardas, pavardė

 

 

_________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2V-321, 2017-11-14, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17955

 

 

 

„Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo

skyrimo aprašo

2 priedas

 

(Prašymo administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės forma)

 

PRAŠYMO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

________________

(data)

Pareiškėjo pavadinimas __________________________________

Tarptautinės paraiškos santrumpa ______________________

Tarptautinės paraiškos pavadinimas _________________________

 

Nr.

Administracinės atitikties vertinimo kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1.

Prašymas pateiktas laiku ir tinkamai (atitinka Aprašo V skyriaus reikalavimus)

 

 

 

2.

Pareiškėjas atitinka reikalavimus pareiškėjams, nustatytus Aprašo 4-5 punktus ir kvietime teikti prašymus

 

 

 

3.

Tarptautinėje paraiškoje yra partneris iš Estijos arba Latvijos

 

 

 

4.

Prašoma skirti lėšas tinkamų tarptautinių paraiškų parengimo išlaidoms, nekompensuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti

 

 

 

 

Siūlymas (prašymą atmesti, prašymą tikslinti, prašymą finansuoti)

_______________________________________________________________________

 

Darbo grupės narių pareigos, parašai, vardai, pavardės

 

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-321, 2017-11-14, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17955

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 2V-148 „Dėl „Baltijos BONUS“ papildomo finansavimo skyrimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2V-387, 2019-11-12, paskelbta TAR 2019-11-12, i. k. 2019-18109

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 2V-148 „Dėl „Baltijos BONUS“ papildomo finansavimo skyrimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo