Suvestinė redakcija nuo 2022-02-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11022

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į AKVAKULTŪRĄ“ ĮGYVENDINIMO SUPAPRASTINTŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. 3D-439

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendrosios žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1241, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2221, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/1781, 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008, 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir į Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-393 „Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano patvirtinimo“,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2017 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. 3D-439

 

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į AKVAKULTŪRĄ“ ĮGYVENDINIMO SUPAPRASTINTOSIOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendrosios žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1241, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2221, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/1781 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1388/2014), 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (toliau – Reglamentas (ES) 2015/288), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, atsižvelgiant į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), ir į Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-393 „Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano patvirtinimo“ (toliau – Akvakultūros plėtros planas), nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

2. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

2.1. Sutrumpinimai:

2.1.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

2.1.2. EJRŽF – Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas.

2.1.3. ES – Europos Sąjunga.

2.1.4. EŽF – Europos žuvininkystės fondas.

2.1.5. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

2.2. Sąvokos:

2.2.1. Paramos sutartis – paramos projektams, įgyvendinamiems pagal Veiksmų programos priemones, skyrimo sutartis, kai tokia sutartis sudaroma.

2.2.2. Projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosaugos ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto statyba ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu ir (arba) išperkamąja nuoma.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.

3. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal Priemonę, kuri atitinka Reglamento (ES) Nr. 508/2014 48 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, f, g, h punktų nuostatas. Taisyklėmis turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paramos paraiškas, ir paramos gavėjai, įgyvendindami pagal Priemonę paramą gavusius žuvininkystės projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja šios Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

PRIEMONĖS KONKRETUS TIKSLAS

 

4. Priemonės konkretus tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau – MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

 

III SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

5. Pagal Priemonę remiamos produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją), kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 48 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, f, g, h punktuose:

5.1. produktyvios investicijos į akvakultūrą;

5.2. akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;

5.3. akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;

5.4. tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;

5.5. investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);

5.6. esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (tokia veikla negali būti remiama pareiškėjams, kuriems skirta parama pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);

5.7. akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.

6. Parama pagal Taisyklių 5.7 papunktį teikiama tik akvakultūros įmonėms, kai jų papildoma veikla, įskaitant žūklės turizmą, su akvakultūros aplinkosaugos funkcijų vykdymo arba šviečiamąją su akvakultūra susijusią veiklą, yra susijusi su pagrindiniu įmonės akvakultūros verslu.

7. Parama pagal Priemonę neteikiama genetiškai modifikuotų akvakultūros produktų auginimo veiklai.

 

IV SKYRIUS

GALIMI pareiškėjai

 

8. Paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra (toliau – Pareiškėjas).

9. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

 

V SKYRIUS

PARAMOS DYDIS, INTENSYVUMAS IR TRUKMĖ

 

10. Lėšos šiai Priemonei įgyvendinti skiriamos iš EJRŽF (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo).

11. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 eurų.

12. Paramos paraiška su partneriais neteikiama.

13. Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas MVĮ gali būti iki 50 proc., įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamam projektui, suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies, kurios nepadengia paramos lėšos, bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.

14. Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti ir paramos lėšos išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

 

VI SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

15. Paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių IV skyriuje.

16. Projektas atitinka Taisyklių II skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą.

17. Projekto veikla (-os) yra susijusi (-ios) su Priemonės remiama veikla (-omis), nurodyta (-omis) Taisyklių III skyriuje.

18. Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

19. Projektas nėra tinkamas paramai gauti, jeigu iki paramos paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas įsigijo projekte numatytas investicijas, kurioms prašoma paramos, ir nepatyrė tik bendrųjų ir viešinimo išlaidų.

20. Pareiškėjas neturi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybiniam socialinio draudimo fondui, išskyrus atvejus, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu).

21. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų, kitų viešųjų lėšų.

22. Pareiškėjas, numatęs projektą finansuoti iš skolintų lėšų, turi pateikti finansų įmonės ar kredito įstaigos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė, Administravimo taisyklėse numatyta tvarka. Agentūra neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

23. Pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų (jeigu įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą) ataskaitos arba ūkinės veiklos pradžios balansas). Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo atlikti auditą, jis turi pateikti audituotas finansines ataskaitas ir audito išvadą už praėjusius finansinius metus. 

24. Parama gali būti teikiama gamybai didinti ir (arba) esamoms akvakultūros įmonėms modernizuoti arba naujoms įmonėms kurti, jei plėtra atitinka Akvakultūros plėtros plano tikslus ir uždavinius.

25. Akvakultūros sektoriuje veiklą pradedantis pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti galimybių studiją, parengtą pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą, jeigu investicijų suma viršija 50 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

26. Pareiškėjas, teikdamas paramos paraišką, turi įrodyti, kad jis atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu prognozuojami ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus, nustatytus Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo taisyklės).

27. Kai pareiškėjo veiklai, kuriai prašoma paramos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo, ne vėliau kaip kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, turi būti pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamento (regiono, kuriame numatoma įgyvendinti projektą) išvada, kad numatoma įgyvendinti projekto veikla leistina pasirinktoje vietoje, arba išvada, kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma (įskaitant planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikalingumo išvadą, jeigu projektas gali daryti įtaką „Natura 2000“ teritorijai).

28. Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas ir statinio projekto bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas arba projektiniai pasiūlymai ir statinio statybos kainos apskaičiavimas (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis). Statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai turi būti parengti pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. D1-738), reikalavimus. Statinių techninis projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas ir statybą leidžiantys dokumentai pateikiami iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo arba su pirmuoju mokėjimo prašymu. Jei projekte numatyta tik nesudėtingų statinių (pagal statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, nustatytus konstrukcijų požymius ir techninius parametrus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia įsakymo Nr. D1-738 nustatyta tvarka parengtą supaprastintą statybos, rekonstravimo projektą ar kapitalinio remonto aprašą (kai juos privaloma rengti) ir leidimą statyti naują statinį, leidimą rekonstruoti statinį, leidimą atlikti statinio kapitalinį remontą (kai jis privalomas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“) arba kitus dokumentus: aiškinamąjį raštą, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai; sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane; statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymą, darbų techninę specifikaciją ir sąnaudų kiekių žiniaraščius.

29. Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, tačiau jiems paramos neprašoma, Taisyklių 28 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi.

30. Nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais:

30.1. kai numatoma investuoti į naujų statinių statybą, žemė po numatomais statyti statiniais priklauso nuosavybės teise, nuomojama arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis ja ne trumpesnį kaip 8 metų laikotarpį nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Jei žemė yra valdoma nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta statybų galimybė (atitiktis šiam reikalavimui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

30.2. statiniai, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise, nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesniu kaip 8 metų laikotarpiu nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Jei statiniai yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamo statinio valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta tokių investicijų galimybė (atitiktis šiam reikalavimui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

30.3. tuo atveju, kai nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama paramos lėšomis (išskyrus naujai statomus pastatus ir (arba) statinius), priklauso pareiškėjui su kitais asmenimis, pateikiamas rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas investuoti į jam kartu su pareiškėju priklausantį turtą ir plėtoti verslo plane numatytą veiklą ne trumpiau kaip 8 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

31. Kai paramos prašoma įrangai, statiniai, kuriuose ši įranga bus sumontuota, pareiškėjo valdomi nuosavybės teise, nuomojami ar kitaip įstatymų nustatyta tvarka įrodomas teisėtas naudojimasis jais. Nuomos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis, sudaryta ne trumpesniam kaip 8 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, VĮ Registrų centre turi būti įregistruota iki paraiškos pateikimo dienos.

32. Pareiškėjas laikomas netinkamu ir jam negali būti skiriama parama, jeigu jis:

32.1. neatitinka šiame Taisyklių skyriuje nustatytų tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų;

32.2. paramos paraiškoje ir (arba) pridedamuose dokumentuose ir (ar) pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose pareiškėjas Agentūrai pateikė melagingą informaciją;

32.3. pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas;

32.4. vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika), nustatoma, kad pareiškėjas galimai neteisėtai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas;

32.5. iki paramos paraiškos pateikimo dienos buvo padaręs sunkų pažeidimą, numatytą Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies d punkte, ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytas nusikalstamas veikas, ir (arba) įvykdė su EŽF arba EJRŽF susijusį sukčiavimą ir nėra pasibaigęs Reglamente (ES) 2015/288 nurodytas paraiškų nepriimtinumo laikotarpis. Teikdamas paramos paraišką, pareiškėjas pasirašytinai patvirtina, kad laikosi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies d punkte ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytų kriterijų ir nėra įvykdęs su EŽF arba EJRŽF susijusio sukčiavimo;

32.6. neprisiima visų Taisyklių VII skyriuje nustatytų įsipareigojimų.

33. Paramos paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis ir Agentūros, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro turimus duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

34. Taisyklių 15–18, 21, 23 punktuose ir 32.2–32.6 papunkčiuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų turi būti laikomasi nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

35. Pareiškėjas (paramos gavėjas) prisiima šiuos įsipareigojimus:

35.1. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą Taisyklių 23 punkte nurodyta tvarka;

35.2. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, kurio pirkimo vertė (įskaitant PVM) viršija 10 000 Eur, nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, paramos gavėjas įsipareigoja atkurti apdraustą ir neapdraustą turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir neblogesnių techninių parametrų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-220, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07351

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

35.3. nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, neįkeisti (be rašytinio Agentūros sutikimo), neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje kredito įstaigos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių);

35.4. pateikti detalų atliktų darbų aprašą ir jų apimtis (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos išlaidos). Pavyzdinė detalaus atliktų darbų aprašo forma pateikiama Agentūros interneto svetainėje. Baigus numatytus statybos (naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, statinio kapitalinį remontą) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbus, pateikti statybos baigimo dokumentus (ne vėliau kaip kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu);

35.5. sutikti ir sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

35.6. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

35.7. viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės), nustatytą tvarką;

35.8. užtikrinti, kad investicijos atitinka / atitiks ES darbo saugos reikalavimus (techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“), kai taikoma;

35.9. užtikrinti, kad įgyvendinus projektą įsigytos investicijos atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai. Pažymą apie įsigytų investicijų atitiktį / neatitiktį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimams išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Agentūros prašymu;

35.10. užtikrinti, kad pareiškėjui yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas, arba įsipareigoti, kad veterinarinis patvirtinimas ar registravimas jam bus suteiktas ne vėliau kaip iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos;

35.11. neprieštarauti, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti kitoms ES struktūrinius ir investicinius fondus administruojančioms institucijoms,  Europos Komisijai, audito ir teisėsaugos institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

35.12. visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį nepadaryti nusikalstamų veikų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies d punkte ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje;

35.13. sutikti, kad Agentūrai pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir ES institucijos;

35.14. sutikti, kad jo veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo dienos bet kuriame projekto įgyvendinimo etape ir projekto kontrolės laikotarpiu;

35.15. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti, kad nebus galimai neteisėtai sukurtos tokiai paramai gauti reikalingos sąlygos (remiantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika);

35.16. po projekto įgyvendinimo ekonominio gyvybingumo kriterijai atitiks Ekonominio gyvybingumo taisyklėse nustatytus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pasirenka Taisyklių 38.2 papunktyje nustatytą kriterijų;

35.17. pasiekti šiuos paramos paraiškoje nustatytus projekto priežiūros rodiklius, kuriems taikoma pasiekimų kontrolė:

35.17.1. sukurtos naujos nuolatinės darbo vietos (taikoma tik pareiškėjams, pasirinkusiems Taisyklių 38.6 papunktyje nustatytą kriterijų, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 38.6 papunkčiu);

35.17.2. sukurtos arba išlaikytos neįgaliojo darbuotojo darbo vietos (taikoma tik pareiškėjams, pasirinkusiems Taisyklių 38.7 papunktyje nustatytą kriterijų, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 38.7 papunkčiu);

35.17.3. įmonės grynasis pelningumas (taikoma tik pareiškėjams, pasirinkusiems Taisyklių 38.2 papunktyje nustatytą kriterijų, pildoma pagal paramos paraiškos (Taisyklių 1 priedas) V skyriaus „Veiklos aprašas“ 4 lentelės „Informacija apie įmonės veiklos rezultatus ir ekonominio gyvybingumo rodiklius“ duomenis; faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 38.2 papunkčiu);

35.17.4. akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė (taikoma visiems pareiškėjams, pildoma pagal paramos paraiškos (Taisyklių 1 priedas) V skyriaus „Veiklos aprašas“ 2 lentelės „Informacija apie gamybą, pardavimus, pajamas“ duomenis, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas visą kontrolės laikotarpį pradedant pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo metų).

36. Šiame Taisyklių skyriuje nustatytų įsipareigojimų turi būti laikomasi iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

 

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ PIRMUMO ATRANKOS KRITERIJAI

 

37. Paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimo metu siekiama nustatyti, kurios iš užregistruotų paramos paraiškų geriausiai atitinka Priemonės projektų pirmumo atrankos kriterijus. Tuo atveju, kai Agentūroje užregistruotų paramos paraiškų bendra prašoma paramos suma viršija pagal Priemonę kvietimui skirtą paramos sumą, Agentūra pirmiausia atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą ir sudaro paramos paraiškų atrankos pirmumo eilę. Tuo atveju, kai užregistruotose paramos paraiškose visa pareiškėjų prašoma paramos suma yra mažesnė arba lygi planuojamai paskirstyti paramos sumai, vadovaujamasi Taisyklių 39 punktu.

38. Projektų pirmumo atrankos kriterijai:

38.1. įmonės dydis (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede):

38.1.1. pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiama 20 balų;

38.1.2. pareiškėjas yra maža įmonė – suteikiama 10 balų;

38.2. įmonės grynasis pelningumas yra:

38.2.1. nuo 2,5 iki 4 proc. (imtinai) pirmus kalendorinius metus po projekto įgyvendinimo metų pabaigos ir visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiama 10 balų;

38.2.2. daugiau kaip 4 proc. pirmus kalendorinius metus po projekto įgyvendinimo metų pabaigos ir visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiama 20 balų;

38.3. projektui, kuriame investuojama į (jei investuojama į organizacinę ir technologinę inovaciją, suteikiami balai sumuojami):

38.3.1. organizacinę inovaciją – suteikiami 5 balai;

38.3.2. technologinę inovaciją – suteikiama 15 balų;

38.4. siekiama automatizuoti akvakultūros sistemų valdymo metodus ir tam tikslui yra numatomos investicijos, kurioms prašoma paramos, – suteikiami 5 balai;

38.5. pareiškėja yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinį patvirtinimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, ne mažiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, teikianti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui informaciją apie vykdomą veiklą, – suteikiami 5 balai;

38.6. įgyvendinus projektą bus padidintas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentu (ataskaitiniais metais buvęs darbuotojų skaičius lyginamas su pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos esančiu darbuotojų skaičiumi):

38.6.1. už sukurtą vieną naują darbo vietą suteikiama 10 balų;

38.6.2. už sukurtas dvi ir daugiau naujas darbo vietas suteikiama 15 balų;

38.7. pareiškėjas yra įmonė, kurioje paraiškos pateikimo metu dirba ir (arba) visą kontrolės laikotarpį dirbs bent vienas neįgalusis darbuotojas (neįgalusis apibūdinamas kaip asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis) – suteikiami 5 balai;

38.8. pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (Taisyklių 13 punktas). Skiriama po 1 balą už kiekvieną paramos intensyvumo susimažinimo procentą, bet ne daugiau kaip 10 balų (ne daugiau kaip už 10 proc.).

39. Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 30 privalomųjų balų. Jeigu paramos paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama ir Agentūra apie tai informuoja pareiškėją, nurodydama priežastis.

IX SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

40. Rengdamas projektą, pareiškėjas gali numatyti visas išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos projektui įgyvendinti, tačiau iš paramos lėšų bus bendrai finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir būtinos projektui įgyvendinti išlaidos, neviršijant nustatyto paramos dydžio ir intensyvumo. Tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos kaip bendra suma. Tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti turi būti pateikiami bent 3 (trys) komerciniai pasiūlymai arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki paramos paraiškos pateikimo šių prekių ar paslaugų pirkimai neatlikti. Pareiškėjas turi imtis visų priemonių įsigyti paslaugas ar prekes kaina, ne didesne kaip rinkoje egzistuojančios kainos, laikydamasis racionalaus lėšų panaudojimo principo. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės (paslaugos), darbų kaina yra daugiau negu 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės (paslaugos) ar darbų kainos (lyginant prekių (paslaugų) ar darbų rinkos kainas, šios prekės (paslaugos) ar darbai turi atitikti pareiškėjo numatytas privalomas charakteristikas arba jas viršyti, o techniniai parametrai (jei tokie numatyti) turi būti ne daugiau nei 10 proc. mažesni, nei  pareiškėjo numatyti privalomi techniniai parametrai), atliekami veiksmai, nustatyti Administravimo taisyklių 90 punkte.

41. Jei pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo patyrė ir apmokėjo dalį su projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų, kurioms finansuoti prašoma paramos, kartu su paramos paraiška pateikiami pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pirkimo taisyklės), įvykdyto konkurso arba apklausos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti (jei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nėra nustatyti didžiausieji išlaidų įkainiai) dokumentai.

42. Įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (pvz., sertifikuotos).

43. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

43.1. tiesiogiai susijusios su remiama veikla, būtinos ir tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu bei patirtos ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d.;

43.2. realiai suplanuotos, pagrįstos ir įsigytos už kainas, ne didesnes kaip rinkoje egzistuojančios kainos arba neviršijant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų didžiausiųjų išlaidų įkainių;

43.3. nurodytos paramos paraiškoje, faktiškai patirtos, užregistruotos paramos gavėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais, ir kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu;

43.4. kai jomis prisidedama prie Taisyklių 4 punkte nurodyto Priemonės konkretaus tikslo įgyvendinimo;

43.5. turtui išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigyti, kai išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

44. Pagal Priemonę finansuojamos šias išlaidų kategorijas atitinkančios išlaidos:

44.1. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas;

44.2. naujos technikos, įrangos ir įrengimų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;

44.3. N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas (ne daugiau kaip 2 vienetai), jeigu įrodomas jų techninis poreikis (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), skirtas projekto reikmėms, įsigijimas ir išlaidos, susijusios su transporto pritaikymu žuvininkystės reikmėms (komerciniuose pasiūlymuose / išduotoje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma transporto kategorija bei kėbulo tipo kodas). Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja technika buvo įregistruota juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti šio juridinio asmens rašytinį patvirtinimą, kad technika nebuvo eksploatuota. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, arba 2 eilės sėdimų vietų, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų (šis reikalavimas netaikomas N1 klasės transporto priemonėms, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos). Parama negali būti skirta jokioms transporto priemonėms, kurios gali būti registruojamos kaip lengvasis automobilis (M1 klasės transporto priemonė). N1 klasės transporto priemonėms ir (arba) N1 klasės transporto priemonėms, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos, įsigyti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų (be PVM) suma gali sudaryti 30 000 Eur (kompensuojant išlaidas priklausomai nuo pareiškėjui taikomo paramos intensyvumo);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

44.4. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM (iš jų paramos paraiškai parengti – ne daugiau kaip 2 proc., konsultuoti projekto įgyvendinimo klausimais – ne daugiau kaip 2 proc.);

44.5. projekto viešinimo išlaidos, kurios patiriamos pagal Viešinimo taisyklėse nustatytą tvarką.

45. Netinkamos finansuoti išlaidos:

45.1. neatitinkančios Taisyklių 40–44 punktų nuostatų;

45.2. skirtos Taisyklių 7 punkte nurodytai veiklai vykdyti;

45.3. baldai ir biuro įranga;

45.4. trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;

45.5. susijusios su nuoma (išskyrus Taisyklių 43.5 papunktį);

45.6. draudimo įmokos;

45.7. gyvūnų įsigijimo išlaidos;

45.8. palūkanų mokėjimo ir išlaidos, susijusios su išperkamosios nuomos / lizingo (finansinės nuomos) sutarties administravimu, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos;

45.9. atliktos nesilaikant pirkimų procedūrų, nustatytų Pirkimo taisyklėse;

45.10. kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nesukurdamos pridėtinės vertės. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos projektui sėkmingai įgyvendinti nebūtinos ir patikimo finansų valdymo principo neatitinkančios išlaidos, pavyzdžiui, projekto poreikius viršijančių techninių parametrų gaminių, prabangaus dizaino (apdailos) gaminių ar gaminių su paramos gavėjui nereikalingomis funkcijomis (už kurias sumokama papildomai) įsigijimo išlaidos, prabangos prekių ar medžiagų įsigijimo išlaidos (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, pavyzdžiui, kai nėra kitos galimybės).

46. Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas (paramos gavėjas) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM pareiškėjas (paramos gavėjas) į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

X SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS, SPRENDIMO DĖL PARAMOS SKYRIMO ARBA NESKYRIMO PRIĖMIMO IR PARAMOS SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

 

47. Paramos paraiškos priimamos ir registruojamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, taikant netiesioginio paramos paraiškų priėmimo procedūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

48. Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių 1 priede.

49. Neteko galios nuo 2022-02-10

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

50. Neteko galios nuo 2022-02-10

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

51. Neteko galios nuo 2022-02-10

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

52. Neteko galios nuo 2022-02-10

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

53. Pareiškėjas per kvietimo teikti paramos paraiškas pagal Priemonę laikotarpį gali pateikti tik vieną paramos paraišką, išskyrus atvejį, jei pateikta paramos paraiška buvo išregistruota. Jei pareiškėjui yra skirta parama pagal Priemonę, pareiškėjas gali pateikti kitą paramos paraišką pagal Priemonę tik įgyvendinęs ankstesnį pagal Priemonę finansuojamą projektą, t. y. pateikęs galutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

54. Pareiškėjui, kuris paramos paraiškos pateikimo metu vykdo projektą pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (nėra pateikęs galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos) ir kuriam teikiama parama, atitinkanti Reglamento (ES) Nr. 508/2014 48 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, f, g, h punktų sąlygas, analogiškai taikomas Taisyklių 53 punktas.

55. Agentūra paramos paraiškas vertina ir atlieka pateiktų paramos paraiškų patikras vietoje Administravimo taisyklėse ir Agentūros nustatyta tvarka. 

56. Informacija apie paramos paraiškas, kurioms atliktas tinkamumo skirti paramą vertinimas, skelbiama Agentūros interneto svetainėje, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą.

57. Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima Agentūra, vadovaudamasi Agentūros projektų atrankos komiteto rekomendacijomis, ir apie jį informuoja Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

58. Agentūra, po sprendimo skirti paramą priėmimo Administravimo taisyklių nustatyta tvarka inicijuoja paramos sutarties sudarymą.

59. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

60. Paramos gavėjas, teikdamas galutinį mokėjimo prašymą, kartu pateikia galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, o 5 metus po galutinio paramos lėšų išmokėjimo, t. y. per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, – užbaigto projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateikiamos Agentūros interneto svetainėje.

 

XI SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

61. Mokėjimo prašymai teikiami ir administruojami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

62. Paramos gavėjas gali pateikti iki 3 mokėjimo prašymų (įskaitant galutinį mokėjimo prašymą). Konkretus mokėjimo prašymų skaičius bei mokėjimo prašymų pateikimo terminai nurodomi paramos sutartyje.

63. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas.

64. Siekdamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., paramos gavėjas turi suplanuoti projekto veiklas taip, kad jis pateiktų Agentūrai paskutinį mokėjimo prašymą ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

65. Neteko galios nuo 2022-02-10

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

66. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis iki paramos sutartyje nustatyto termino pabaigos turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo. Agentūrai priėmus sprendimą atidėti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, keičiama paramos sutartis.

67. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas. 

68. Priemonei taikomi paramos lėšų išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas ir sąskaitų apmokėjimas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-616, 2018-09-05, paskelbta TAR 2018-09-06, i. k. 2018-14057

 

69. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

SANKCIJOS

 

70. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos sankcijos.

71. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatoma vadovaujantis Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

72. Neteko galios nuo 2022-02-10

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

73. Projekto įgyvendinimo priežiūra ir patikros vietoje vykdomos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

74. Pareiškėjai dėl paramos paraiškos, mokėjimo prašymo administravimo ir (arba) įgyvendinamo projekto administravimo turi teisę apskųsti Agentūros ir (arba) Ministerijos veiksmus arba neveikimą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

75. Dokumentų saugojimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

76. Taisyklės gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

77. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

___________________

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų

veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto

„Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai

išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos

ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“

priemonės „Produktyvios investicijos į

akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų

taisyklių 1 priedas

 

 

(Paramos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles forma)

 

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO PLĖTROS IR PARAMOS REGIONAMS DEPARTAMENTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS*

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)                 (vardas, pavardė)                    (parašas)

Paramos paraiška vertinti priimta                     

Paramos paraiška atmesta                                 

 

_________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

 

 

PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į AKVAKULTŪRĄ“ ĮGYVENDINIMO SUPAPRASTINTĄSIAS TAISYKLES

 

Nr.________

(data)

(sudarymo vieta)

 

 

IINFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Pareiškėjo adresas ir kontaktai:

 

(Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paramos paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr.         |__|__|__|

Buto Nr.          |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Tel.  Nr.    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Faks.  Nr.         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo banko pavadinimas     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo banko kodas |__|__|__|__|__|__|__|

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr.     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

PastabaUžpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.

Paštu

El. paštu

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teiktų tam tikrai asociacijai?

Jei „Taip“, nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti) __________________________

Taip □ 

Ne 

 

 

1. Informacija apie įmonę

1.1. Įmonės atpažinties kodas / asmens kodas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.2. Įmonės tipas

Labai maža įmonė

Maža įmonė

Vidutinė įmonė

Didelė įmonė

 

1.3. PVM mokėjimas

PVM mokėtojas 

 

PVM mokėtojo kodas: 

Ne PVM mokėtojas 

2. Informacija apie susijusias įmones / įmones partneres

2.1. Subjektai, dalyvaujantys pareiškėjo valdyme (nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas bei turimų akcijų / pajaus arba turto dalis (proc.))

Taip                   Ne 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.     

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

2.2. Pareiškėjo dalyvavimas kitų subjektų valdyme (juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(nurodomas tų subjektų vardas, pavardė arba pavadinimas, kodas, pareiškėjo turimų akcijų / pajaus arba turimo turto dalis, proc.)

Taip                   Ne 

Pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų (pajaus) arba turimo turto dalis, proc.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

2.3. Susijusių įmonių / partnerių duomenys

(pildoma, jei 2.1 ir (arba) 2.2 papunkčiuose nurodytas bent vienas subjektas, pažymima, kur dar 2.1 ir (arba) 2.2 papunkčiuose nurodyti subjektai turi akcijų / pajaus arba turto dalį (proc.) ir (arba) kas dar dalyvauja 2.1 ir (arba) 2.2 papunkčiuose nurodytų subjektų valdyme, nurodant turimų akcijų / pajaus arba turto dalis (proc.)

Taip                   Ne 

Vardas, pavardė arba pavadinimas

Fizinio ar juridinio asmens kodas

Turimų akcijų (pajaus) arba turimo turto dalis, proc.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|,__|__|

 

IIINFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

Programa, prioritetas, priemonė

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (toliau – Priemonė)

1. Projekto pavadinimas

 

 

2. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

3. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, Eur)

4. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, Eur)

5. Bendra prašomos paramos suma, Eur

(bendra prašoma paramos suma, Eur (nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

6. Projekto įgyvendinimo etapai:

(pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Eur:

 

Pirmojo etapo pabaiga

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

(nurodomi metai, mėnuo, diena)

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

Antrojo etapo pabaiga

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

(nurodomi metai, mėnuo, diena)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

n - tojo etapo pabaiga

 

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

(nurodomi metai, mėnuo, diena)

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

7. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__|

(nurodoma data, kada planuojama pateikti paskutinį mokėjimo prašymą Agentūrai)

8. Asmuo, atsakingas už projektą

 

(vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.):

 

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

 

IIIINFORMACIJA APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ

 

Ar projekte numatytoms išlaidoms buvo suteikta valstybės pagalba

Taip                 Ne 

 

Jei taip, nurodyti suteiktos pagalbos formą:

Kompensuotos palūkanos

Kompensuotas garantinis užmokestis

Kita (įrašyti)

 

IVTRUMPA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą (pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta, kaip projektas atitinka Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-439 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) II skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą).

 

 

 

Nurodykite projekto investicijų, kurioms prašoma paramos, paskirtį (gali būti pasirenkamas daugiau nei vienas langelis)

Skirtos produktyvioms investicijoms į akvakultūrą

Skirtos akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimui

Skirtos akvakultūros ūkių modernizavimui, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą

Skirtos tobulinimui ir modernizavimui, susijusiam su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą

Skirtos akvakultūros produktų kokybės gerinimui ar pridėtinės vertės kūrimui

Skirtos esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimui pašalinant dumblą arba dumblo nusėdimo prevencijai

Skirtos akvakultūros įmonių pajamų įvairinimui plėtojant papildomą veiklą

 

Nurodykite projekto investicijų, kurioms prašoma paramos, atitiktį Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-393 „Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano patvirtinimo“ (toliau – Akvakultūros plėtros planas), tikslams ir uždaviniams (gali būti pasirenkamas daugiau nei vienas langelis)

Viešąja parama užtikrinti ekonomiškai pagrįstą ir dinamišką akvakultūros sektoriaus plėtrą, kuri sudarytų pagrindą tvarios ir konkurencingos tradicinių ir naujų rūšių produkcijos gamybai, tenkintų Lietuvos ir eksporto poreikius gyviems, šviežiems ir perdirbtiems žuvų produktams

Esamo akvakultūros sektoriaus gamybinio potencialo efektyvus panaudojimas ir stiprinimas, produkcijos asortimento išplėtimas taikant aplinkai nekenksmingas technologijas

Plėsti akvakultūros įmonių gamybos potencialą, produkcijos asortimentą, panaudojant naujas, aplinkai nekenksmingas ir saugias technologijas, bei modernizuoti esamų akvakultūros įmonių techninę bazę

Skatinti didinti tvenkinių akvakultūros įmonių produktyvumą, plečiant paklausių žuvų produkcijos auginimą polikultūros sąlygomis

Skatinti plėsti žuvų inkubatorių su jauniklių paauginimo iki gyvybingų stadijų (mailiaus, šiųmetukų, metinukų) pajėgumus

Skatinti didinti akvakultūros sektoriaus įmonių energijos vartojimo efektyvumą

Akvakultūros sektoriaus konkurencingumo didinimas įsisavinant ir plėtojant paklausiausios rinkoje produkcijos gamybos technologijas ir skatinant eksportą

Skatinti panaudoti upėtakių, eršketinių žuvų, starkių, europinių šamų, tilapijų, vėžiagyvių ir kitų rinkoje paklausių rūšių veisimo ir auginimo inovacines technologijas pratekančiose ir uždarosiose akvakultūros sistemose

 

 

VVEIKLOS APRAŠAS

1. INFORMACIJA APIE TURIMĄ ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ

(Nurodomas turimas ilgalaikis turtas, susijęs su numatomomis atlikti investicijomis. Būtina nurodyti objekto pavadinimą, unikalų objekto Nr., pagaminimo metus).

 

Ilgalaikio turto objektas

Unikalus objekto Nr.

Pagaminimo

metai

Eksploatacijos pradžios metai

Įsigijimo vertė, Eur

Ilgalaikio turto likutinė vertė, Eur

Įkeistas arba numatomas įkeisti ilgalaikis turtas (kam, kokiu tikslu)

 

2. INFORMACIJA APIE GAMYBĄ, PARDAVIMUS, PAJAMAS

(Produkcijos / veiklos kiekis matuojamas vnt., t, m³ ir t. t., vidutinė parduodamo vieneto kaina matuojama Eur už vnt., t, m³ ir t. t., pardavimų pajamos ir atsargų vertė metų pabaigoje matuojama Eur. Vertės pateikiamos be PVM. Pareiškėjai, neiškreipdami informacijos pateikimo esmės, atsižvelgdami į aplinkybes, gali keisti pateiktų eilučių kiekį, koreguoti pavadinimus, pvz., vietoj „Pagaminta per laikotarpį“ rašyti „Sužvejota ir iškrauta per laikotarpį“, „Suteikta paslaugų per laikotarpį“ ir pan.)

 

Nr.

Veikla / Produkcija

Mato vnt.

Ataskaitiniai metai 20___

Prognozė

20___

 

20___

 

20___

 

20___

 

20___

 

20___

 

20___

1.

1. Veikla / Produkcija 1 (įrašoma 
1 veikla / produkcija)

1.1.

Pagaminta produkcijos

t

1.2.

Parduota produkcijos

t

1.3.

Vidutinė pardavimo kaina

Eur už t

1.4.

Pardavimo pajamos (1.2*1.3)

Eur

1.5.

Pardavimo savikaina

Eur

n.

Veikla / Produkcija n (įrašoma
n veikla  /produkcija)

n.1.

Pagaminta produkcijos

t

n.2.

Parduota produkcijos

t

n.3.

Vidutinė pardavimo kaina

Eur už t

n.4.

Pardavimo pajamos (n.2*n.3)

Eur

n.5.

Pardavimo savikaina

Eur

Iš viso pagaminta produkcijos: (1.1+..+n.1.)

t

Iš viso parduota produkcijos: (1.2+..+n.2)

t

Iš viso pardavimo pajamos: (1.4+..+n.4)

Eur

 

3. INFORMACIJA APIE VEIKLOS SĄNAUDAS

(„Pagaminta per laikotarpį“ matuojama vnt., t, m³ ir t. t., „Vieneto kintamosios sąnaudos“ matuojamos Eur už vnt., t, m³ ir t. t., „Nuolatinės sąnaudos“ matuojamos Eur. Pareiškėjai, neiškreipdami informacijos pateikimo esmės, atsižvelgdami į aplinkybes, gali keisti pateiktų  eilučių kiekį, koreguoti pavadinimus, pvz., vietoj „Pagaminta per laikotarpį“ rašyti „Sužvejota ir iškrauta per laikotarpį“, „Suteikta paslaugų per laikotarpį“ ir pan., prie sąnaudų kategorijų išvardyti tik konkrečiai veiklai (produkcijai ar paslaugai) aktualias išlaidas)

 

 

Sąnaudos

Mato vnt.

Ataskaitiniai

metai

Prognozė

 

20___

20__

20__

20__

20__

20__

20__

1.

Kintamosios sąnaudos

1.1.

1 veikla

1.1.1.

Pagaminta per laikotarpį (iš 2 lentelės)

t

1.1.2.

Vieneto kintamosios sąnaudos (iš viso) (1.1.2.1+1.1.2.2+...)

Eur už vnt.

1.1.2.1.

Darbo užmokestis

Eur

1.1.2.2.

Kitos vieneto kintamosios sąnaudos

Eur už vnt.

...

...

1.n.

n veikla

1.n.1.

Pagaminta per laikotarpį
(iš 2 lentelės)

t

1.n.2.

Vieneto kintamosios sąnaudos

Eur už vnt.

1.n.2.1.

Darbo užmokestis

Eur

1.n.2.2.

Kitos vieneto kintamosios sąnaudos

Eur už vnt.

Iš viso:

2.

Nuolatinės sąnaudos

2.1.

Darbo užmokestis

Eur

2.2.

Eksploatacinės, remonto išlaidos

Eur

2.3.

Elektra

Eur

2.4.

Kuras

Eur

2.5.

Kitos nuolatinės sąnaudos

Eur

...

Eur

Iš viso: (1.1.1*1.1.2 +...+ 1.n.1.*1.n.2 + 2)

 

4. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATUS IR EKONOMINIO GYVYBINGUMO RODIKLIUS

(Ekonominio gyvybingumo rodikliai nurodomi pagal Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo taisyklės))

 

 

Rodiklis

Praėję ataskaitiniai metai

Ataskaitiniai metai

Prognozė

20__

 

20__

 

20__

 

20__

 

20__

 

20__

 

20__

20____

20____

1.

 

Grynasis pelnas, Eur

2.

 

Grynasis pelningumas, proc.

3.

 

Skolos rodiklis, proc.

X

X

X

X

X

X

X

 

5. INFORMACIJA APIE TURIMAS PASKOLAS IR (ARBA) IŠPERKAMĄJĄ NUOMĄ

(Šioje lentelėje nurodomos visos pareiškėjo turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma, paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos būdu finansuojamo turto davėjas, paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos paskirtis bei gavimo data, pradinė suma, grąžinta paskolų ir (arba) išperkamosios nuomos suma iki paskutinės mėnesio dienos prieš pateikiant paramos paraišką, taip pat nurodomas dar negrąžintas paskolų likutis ar nesumokėta išperkamosios nuomos dalis paskutinę mėnesio dieną prieš pateikiant paramos paraišką, palūkanų norma bei paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos sutartyje numatytas paskolos grąžinimo ar išperkamosios nuomos išmokėjimo terminas. Jei buvo keičiamas paskolos grąžinimo ar išperkamosios nuomos terminas, verslo plane nurodoma, dėl kokių priežasčių tai atlikta.)

 

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos būdu finansuojamo turto davėjas

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos paskirtis ir gavimo data

Suma, Eur

Palūkanų

norma, proc.

Grąžinimo terminas

Pradinė

Grąžinta iki paramos paraiškos pateikimo dienos (per visus mėnesius iki paramos paraiškos pateikimo dienos)

Paskolos likutis ir (arba) nesumokėta išperkamosios nuomos dalis

Iš viso:

XXX

XXX

 

6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

(Nurodykite visas planuojamas tinkamas ir netinkamas finansuoti projekto išlaidas, kainą be PVM, PVM sumą, kainą su PVM, prašomą paramos sumą, išlaidų būtinumo pagrindimą ir laikotarpius, kada planuojama patirti išlaidas. Informacija apie išlaidas turi būti atidžiai užpildyta ir pagrįsta, kad vertintojams neliktų abejonių dėl išlaidų pagrįstumo. Nepagrįstos, abejotinos išlaidos gali būti pripažintos kaip netinkamos, o tinkamų išlaidų bendra suma ir prašomas paramos dydis sumažinamas)

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Bendra suma su PVM, Eur

Prašoma paramos suma, Eur

Išlaidų būtinumo

pagrindimas

Išlaidų įsigijimo

laikotarpis

(nurodyti metus ir ketvirtį)

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

1.

Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas

1.1.

...

...

...

2.

Naujos technikos, įrangos ir įrengimų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje

2.1.

...

...

...

3.

N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios priskiriamos ir prie G kategorijos) ir (arba) O kategorijos transporto priemonių įsigijimas

3.1.

...

...

...

4.

Bendrosios išlaidos

4.1.

...

...

5.

Projekto viešinimo išlaidos

5.1.

...

...

Iš viso

 

 

7. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(Projekto finansavimo šaltiniai turi atitikti projekto vertę su PVM)

 

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinantį dokumentą / informacijos šaltinį

1.

Paramos lėšos

 

(nurodomos paramos lėšos, nukreiptos kitam projekto etapui finansuoti)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pildoma tik tuo atveju, jei projektas numatomas vykdyti daugiau nei vienu etapu. Šioje grafoje nurodoma, kiek planuojama teikti mokėjimo prašymų (ne daugiau 3 mokėjimų prašymų, įskaitant galutinį mokėjimo prašymą), kokioms investicijoms, už kurias gauta parama bus naudojama kitam projekto etapui, finansuoti

2.

Pareiškėjo iš veiklos gautinos lėšos

 

(nurodomos projekto vykdymo laikotarpiu iš veiklos planuojamos gauti lėšos)  

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iš veiklos planuojamos gauti lėšos

 

3.

Pareiškėjo nuosavos lėšos

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

4.

Skolintos lėšos

(Pareiškėjas, numatęs projektą finansuoti iš skolintų lėšų, turi pateikti finansų įmonės ar kredito įstaigos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės) nustatyta tvarka)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nurodomas  finansų įmonės ar kredito įstaigos  pavadinimas _________________

5.

Bendra projekto vertė (1+2+3+4)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

VIPROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI

(pildomi atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpius)

 

1.BENDRIEJI PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI, KURIŲ FAKTINIS PASIEKIMAS STEBIMAS, BET NĖRA VERTINAMAS

(pildo visi pareiškėjai)

 

Eil.

Nr.

Rodikliai

Matavimo

vnt.

Atask. metai 20___

Prognozė

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

1.

Darbo vietos (visa darbo diena – toliau VDD)

skaičius metų pabaigoje

1.1.

Moterų (VDD)

skaičius metų pabaigoje

1.2.

Vyrų (VDD)

skaičius metų pabaigoje

 

2.  PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI, KURIEMS TAIKOMA PASIEKIMŲ KONTROLĖ

(pildo visi pareiškėjai)

 

Eil.

Nr.

Rodikliai

Matavimo

vnt.

Ataskaitiniai metai 20___

Prognozė

20___

Projekto įgyvendinimo pabaigos metai

20__

Pirmieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų

20__

Antrieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų

20__

Tretieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų

20__

Ketvirtieji metai po projekto įgyvendinimo pabaigos metų

1.  

Sukurtos naujos nuolatinės darbo vietos

 

(pildo pareiškėjai, pasirinkę Taisyklių 38.6 papunktyje nustatytą kriterijų, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 38.6 papunkčiu)

Skaičius metų pabaigoje

2.  

Sukurtos arba išlaikytos neįgaliojo darbuotojo darbo vietos

 

(pildo pareiškėjai, pasirinkę Taisyklių 38.7 papunktyje nustatytą kriterijų, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 38.7 papunkčiu);

Skaičius metų pabaigoje

3.  

Įmonės grynasis pelningumas

 

(pildo pareiškėjai, pasirinkę Taisyklių 38.2 papunktyje nustatytą kriterijų; pildoma pagal paramos paraiškos V skyriaus „Veiklos aprašas“ 4 lentelės „Informacija apie įmonės veiklos rezultatus ir ekonominio gyvybingumo rodiklius“ duomenis; faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas vadovaujantis Taisyklių 38.2 papunkčiu).

Proc.

4.  

Pagaminta produkcijos

 

(pildo visi pareiškėjai, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas visą kontrolės laikotarpį pradedant pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo metų)

t per metus

5.  

Pagaminta produkcijos

 

(pildo visi pareiškėjai, faktinis rodiklio pasiekimas vertinamas visą kontrolės laikotarpį pradedant pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo metų)

Eur per metus

 

VIIINFORMACIJA PROJEKTŲ PIRMUMO ATRANKOS KRITERIJAMS NUSTATYTI

 

1.

Ar pareiškėjas (kaip apibrėžta 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1388/2014), I priede), yra:

labai maža įmonė

Taip □               Ne □

maža įmonė

Taip □               Ne □

2.

Ar įsipareigojate grynojo pelningumo rodiklio dydį išlaikyti pirmus kalendorinius metus po projekto įgyvendinimo metų pabaigos ir visą projekto kontrolės laikotarpį:

nuo 2,5 iki 4 proc. (imtinai)

Taip                 Ne 

daugiau kaip 4 proc.

Taip                 Ne 

3.

Ar projektu siekiama investuoti į:

organizacinę inovaciją

(nurodykite investicijas) (įrašyti)

Taip □               Ne □

____________

technologinę inovaciją

(nurodykite investicijas) (įrašyti)

Taip □               Ne □

____________

4.

Ar siekiama automatizuoti akvakultūros sistemų valdymo metodus ir tam tikslui yra numatomos investicijos?

(nurodykite investicijas) (įrašyti)

Taip □                Ne □

 

____________

5.

Ar pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinį patvirtinimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, ne mažiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, teikianti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui informaciją apie vykdomą veiklą?

Taip                 Ne 

6.

Ar įgyvendinus projektą bus padidintas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius?

Taip                 Ne 

Jei taip, nurodykite darbo vietų padidėjimą, lyginant ataskaitiniais metais buvusįjį darbuotojų skaičių su pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos būsimu darbuotojų skaičiumi (vertinama visos darbo vietos ekvivalentu) (įrašyti)

 

 

____________

7.

Ar pareiškėjas yra įmonė, kurioje paraiškos pateikimo metu dirba ir (arba) visą kontrolės laikotarpį dirbs bent vienas neįgalusis darbuotojas?

Taip □                Ne □

8.

Ar prašomos paramos intensyvumas mažesnis už Taisyklių 13 punkte nustatytą paramos intensyvumą?

(gali būti nurodytas mažesnis ne daugiau kaip 10 proc. punktų)

Taip                 Ne 

Jei taip, nurodykite paramos intensyvumo dydį (įrašyti)

 

_______ proc.

 

VIIIKITA INFORMACIJA

(šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“, „Ne“ arba „Neaktualu“)

 

1.

Ar patvirtinate, kad projektas atitinka Taisyklių II skyriuje nurodytą Priemonės konkretų tikslą?

Taip                 Ne 

2.

Ar patvirtinate, kad projekto veikla yra susijusi su Priemonės remiama veikla, nurodyta Taisyklių III skyriuje?

Taip                 Ne 

3.

Ar neturite skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos?

Taip                 Ne 

4.

Ar neturite skolų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondui?

Taip                  Ne 

5.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų, kitų viešųjų lėšų?

Taip                  Ne 

6.

Ar tvarkote ir įsipareigojate tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

Taip                    Ne  

7.

Ar investicijos atitinka Akvakultūros plėtros plano tikslus ir uždavinius?

Taip                    Ne  

8.

Ar užtikrinate ir (arba) įsipareigojate užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį Taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka?

Taip                    Ne 

9.

Ar patvirtinate, kad žemės sklypas, kuriame bus statomas naujas pastatas ar statinys, nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama paramos lėšomis ir (arba) kuriame ketinama sumontuoti įrangą, paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais Taisyklių 30 ir 31 punktuose nustatyta tvarka? 

Jei taip, nurodykite nekilnojamojo turto, į kurį ketinate investuoti paramos lėšomis ir (arba) kuriame ketinate sumontuoti įrangą, unikalųjį numerį:

__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Jei planuojama naujo statinio statyba – nurodomas žemės sklypo, kuriame bus statomas naujas statinys, numeris:

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Taip                     Ne            

 

 

 

10.

Ar įsipareigojate nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, neįkeisti (be rašytinio Agentūros sutikimo), neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje kredito įstaigos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių)?

Taip                 Ne 

11.

Ar patvirtinate, kad Jums nėra iškelta byla dėl bankroto arba nesate likviduojamas?

 

Taip           Ne  

12.

Ar įsipareigojate apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, kurio pirkimo vertė (įskaitant PVM) viršija 10 000 Eur, nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui)? Ar įsipareigojate, įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, atkurti apdraustą ir neapdraustą turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne blogesnių techninių parametrų?

Taip             Ne 

13.

Ar numatytiems statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbams pateiktas statinio techninis projektas ir statinio projekto bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas arba projektiniai pasiūlymai ir statinio statybos kainos apskaičiavimas (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis)?

Taip               Ne            

 

 

 

Neaktualu   

14.

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas, kaip nurodyta Taisyklių 28 punkte?

(statybą leidžiantis dokumentas gali būti pateikiamas iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo arba su pirmuoju mokėjimo prašymu)

Taip                  Ne      

 

 

 

Neaktualu   

15.

Ar pateiktas nustatyta tvarka parengtas supaprastintas statybos, rekonstravimo projektas ar kapitalinio remonto aprašas (kai juos privaloma rengti) ir leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą arba kiti dokumentai, kaip nurodyta Taisyklių 28 punkte?

Taip                Ne            

 

 

Neaktualu   

16.

Ar įsipareigojate, baigus numatytus statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbus, pateikti statybos baigimo dokumentus, kaip numatyta Taisyklių 35.4 papunktyje (ne vėliau kaip kartu su paskutiniuoju mokėjimo prašymu)?

Taip                 Ne   

 

 

Neaktualu   

17.

Ar įsipareigojate pateikti detalų atliktų darbų aprašą ir jų apimtis (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos išlaidos)?

Taip                 Ne    

 

Neaktualu   

18.

Ar patvirtinate, kad paramos paraiškos pateikimo momentu atitinkate labai mažos, mažos, vidutinės ar didelės įmonės apibrėžimą, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede?

Taip                Ne      

19.

Ar įsipareigojate įgyvendinti projektą per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos?

Taip               Ne      

20.

Ar patvirtinate, kad vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ neteisėtai nesukūrėte sąlygų šiai paramai gauti ir įsipareigojate nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tokių sąlygų nesukurti?

Taip               Ne 

21.

Ar patvirtinate, kad investicijos atitinka / atitiks ES darbo saugos reikalavimus?

Taip               Ne 

 

Neaktualu   

22.

Ar įsipareigojate užtikrinti, kad įgyvendinus projektą įsigytos investicijos atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai?

Taip                Ne 

 

 

 

Neaktualu 

23.

Ar patvirtinate, kad Jums yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas?

 

Jei ne, ar įsipareigojate, kad veterinarinis patvirtinimas ar registravimas Jums bus suteiktas ne vėliau kaip iki paskutiniojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos?

Taip                 Ne 

 

 

 

Taip               Ne 

24.

Ar įsipareigojate sutikti ir sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos gavimo sąlygų, kaip yra vykdomas projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos?

Taip               Ne 

25.

Ar patvirtinate, kad laikotės 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos  reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/1781 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014), 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų ir nesate įvykdęs su Europos žuvininkystės fondu arba Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondu susijusio sukčiavimo? 

Taip                Ne 

26.

Ar įsipareigojate teikti informaciją ir duomenis, reikalingus Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti?

Taip               Ne 

27.

Ar įsipareigojate viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką?

Kokias viešinimo priemones naudosite? (įrašyti)

 

Taip                  Ne 

 

 

 

 

 

 

 

____________

28.

Ar patvirtinate, kad neauginate ir įsipareigojate visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį neauginti genetiškai modifikuotų organizmų?

Taip                Ne 

29.

Ar patvirtinate, kad atitinkate ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto kontrolės laikotarpiu prognozuojami ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus, nustatytus Ekonominio gyvybingumo taisyklėse?

Taip                Ne 

30.

Ar įsipareigojate, kad po projekto įgyvendinimo ekonominio gyvybingumo kriterijai atitiks Ekonominio gyvybingumo taisyklėse nustatytus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pasirenka Taisyklių 38.2 papunktyje nustatytą kriterijų?

Taip                Ne 

 

Neaktualu 

31.

Ar įsipareigojate projektą įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje?

Taip                Ne 

32.

Ar patvirtinate, kad iki paramos paraiškos pateikimo dienos nesate įsigijęs projekte numatytų investicijų, kurioms prašoma paramos, nepriklausomai nuo bendrųjų ir viešinimo išlaidų patyrimo? ?

Taip                Ne 

*Jei pareiškėjas yra įvykdęs Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir / arba 3 dalyje nurodytus veiksmus, paraiškos priimtinumas vertinamas vadovaujantis 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/288, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl paraiškų nepriimtinumo laikotarpio ir datų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2252 (toliau – Reglamentas (ES) 2015/288), nuostatomis dėl nepriimtinumo galiojimo laikotarpių ir datų.

 

 

IXPATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

(pažymima (ženklu „X“), kurie dokumentai  pateikiami, ir nurodomas pateikiamų dokumentų lapų skaičius)

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Lapų skaičius

1.  

Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas

|__|__|

2.  

Įmonės kompetentingo organo pritarimo parengtai paramos paraiškai protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo įgalioto asmens iki paramos paraiškos pateikimo dienos

|__|__|

3.  

Pareiškėjo kompetentingo organo pritarimo projektui sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, kai įmonės nuosavybės teisės priklauso daugiau nei vienam akcininkui

|__|__|

4.  

Dokumentai, užtikrinantys skolintas lėšas projekto finansavimui (Pareiškėjas, numatęs projektą finansuoti iš skolintų lėšų, turi pateikti finansų įmonės ar kredito įstaigos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė, Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka)

|__|__|

5.  

Prekių, darbų ar paslaugų tiekėjų komerciniai pasiūlymai arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kuriais pagrindžiama visa prašomos paramos suma)

|__|__|

6.  

Žemės po numatomais statyti pastatais ar statiniais, nekilnojamojo turto (statinio), į kurį planuojama investuoti paramos lėšomis ir (arba) kuriame numatyta sumontuoti įrangą, teisėto valdymo patvirtinimo dokumentai

 

(rašytinė sutartis turi galioti ne trumpiau kaip 8 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi būti įregistruota VĮ Registrų centre)

|__|__|

7.  

Rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas ne trumpiau kaip 8 metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos investuoti į jam (jiems) ir pareiškėjui bendrai priklausantį nekilnojamąjį turtą ir (arba) vykdyti verslo plane numatytą veiklą

 

(teikiama, jei projekte numatytos investicijos į bendraturčių bendrosios jungtinės arba bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą arba jei bendraturčių bendrosios jungtinės arba bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomame nekilnojamojo turto objekte numatyta įgyvendinti projektą)

|__|__|

8.  

Numatytiems statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo darbams parengtas statinio techninis projektas ir statinio bendrosios ekspertizės (kai ji privaloma) aktas

 

(gali būti pateikiama iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo arba su pirmuoju mokėjimo prašymu)

|__|__|

9.

Statybą leidžiantis dokumentas

 

(pateikiamas iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo arba su pirmuoju mokėjimo prašymu)

|__|__|

10.

Projektiniai pasiūlymai ir statinio statybos kainos apskaičiavimas (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis) arba nustatyta tvarka parengtas supaprastintas statybos, rekonstravimo projektas ar kapitalinio remonto aprašas ir leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą arba kiti dokumentai: aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane, statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas, darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai, kaip nurodyta Taisyklių 28 punkte

 

(pateikiama kartu su paramos paraiška)

|__|__|

11.

Ataskaitinių ir praėjusių ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas ir pelno (nuostolių), pinigų srautų ataskaitos (kai sudaromos). Naujos įmonės pateikia ūkinės veiklos pradžios balansą. Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo atlikti auditą, audituotos finansinės ataskaitos ir audito išvada už praėjusius finansinius metus

|__|__|

12.

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“

|__|__|

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamento (regiono, kuriame numatoma įgyvendinti projektą) išvada, kad numatoma įgyvendinti pareiškėjo veikla leistina pasirinktoje vietoje, arba išvada, kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma (įskaitant planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikalingumo išvadą, jeigu projektas gali daryti įtaką „Natura 2000“ teritorijai).

 

(pateikiama ne vėliau kaip kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo)

|__|__|

14.

Galimybių studija, parengta pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą, jei investicijų suma viršija 50 000 Eur be PVM

 

(taikoma tik akvakultūros sektoriuje veiklą pradedančiam pareiškėjui, pateikiama kartu su paramos paraiška)

|__|__|

15.

Neįgaliojo pažymėjimas

 

(taikoma tik pareiškėjams, pasirinkusiems Taisyklių 38.7 papunktyje nustatytą kriterijų)

|__|__|

16.

Kiti dokumentai

|__|__|

 

XPAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduojantis gauti paramą pagal Priemonę, pasirašydamas šioje paramos paraiškos deklaracijoje patvirtinu, kad:

1.   Esu susipažinęs su paramos skyrimo sąlygomis.

2.   Šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

3.   Žinau, kad iš viešųjų registrų gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo) ir (arba) sankcijų taikymo.

4.   Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

5.   Žinau, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

6.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

7.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

8.   Sutinku, kad mano paraiškos tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

9.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

10. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paramos paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

11. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

12. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys bei teisę į duomenų perkeliamumą.

13. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

14. Esu informuotas (-a), kad visi su Veiksmų programos įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi iki projekto kontrolės pabaigos.

15. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paramos paraiškoje, taip pat apie savo ir (arba) įmonės rekvizitų pasikeitimus, įskaitant susijusių įmonių ir (arba) partnerių įmonių atsiradimą.

16. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

17. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

18.  Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais:

18.1. asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos  Europos regioninės  plėtros fondui, Europos  socialiniam fondui, Sanglaudos  fondui, Europos  žemės ūkio fondui kaimo  plėtrai ir Europos  jūros reikalų ir žuvininkystės  fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės  plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013);

18.2. paramos administravimo, mokėjimo, kontrolės ir Veiksmų programos stebėsenos ir vertinimų tikslu įgyvendinant 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendrosios žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas Nr. 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1241 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013), Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, Reglamentą (ES) Nr. 508/2014, Reglamentą (ES) Nr. 2015/288, Administravimo taisyklėse, Taisyklėse nustatytus reikalavimus;

18.3. paramos viešinimo tikslu įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 508/2014.

 

_______________________            ______________                  __________________

(pareiškėjo arba jo įgalioto

asmens pareigos)                                                   (parašas)                                         (vardas, pavardė)                                                                                                                                                 

 

Jei projektą parengė ir paramos paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

Konsultanto vardas ir pavardė           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Institucijos pavadinimas                   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Tel. ir faks. Nr.                                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        

 

________________                        _____________________

 

(parašas)                                  (konsultanto vardas, pavardė)

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu; juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir ES institucijos

 

XIPAREIŠKĖJO AKCININKO / SUSIJUSIOS ĮMONĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PARTNERĖS AKCININKO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo tik pareiškėjo akcininkas / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininkas)

 

Informuoju, kad aš, __________________________________________________________

(pareiškėjo akcininko ir (arba) susijusios įmonės akcininko vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo __________________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas)

akcininkas ir (arba) susijusios įmonės akcininkas ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) įgyvendinant Veiksmų programos investicines priemones __________________________________________________

(nurodyti Veiksmų programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

Pasirašydamas šį sutikimą, patvirtinu, kad:

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

_________________________________________________________   paramos administravimo

(vardas, pavardė / pavadinimas)

tikslais:

 

1.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse.

2.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

3.   Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys bei teisę į duomenų perkeliamumą.

4.   Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

5.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

6.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros  tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

7.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

8.   Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslu įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, Reglamentą (ES) Nr. 508/2014, Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013, Reglamentą (ES) Nr. 1388/2014, Reglamentą (ES) 2015/288, Administravimo taisyklėse, Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

Pareiškėjo akcininko ir (arba)

susijusios įmonės akcininko             _____________                ____________________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

 


* Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritorinio paramos administravimo skyriaus tarnautojas

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

 

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020

metų veiksmų programos antrojo Sąjungos

prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios,

efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės,

konkurencingos ir žiniomis grindžiamos

akvakultūros skatinimas“ priemonės

„Produktyvios investicijos į akvakultūrą“

įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių

2 priedas

 

(Galimybių studijos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ forma)

 

 

GALIMYBIŲ STUDIJA PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRODUKTYVIOS INVESTICIJOS Į AKVAKULTŪRĄ“ ĮGYVENDINIMO SUPAPRASTINTĄSIAS TAISYKLES

 

_____________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

___________________

(data)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

Pareiškėjo duomenys

Pavadinimas

 

 

Įmonės kodas

 

 

Adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

 

Tel. Nr.

 

 

El. p. adresas

 

 

Asmuo kontaktams (vardas ir pavardė)

 

 

 

1.   Projekto pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (toliau – Priemonė) galimybių studijos struktūra

 

 

 

 

1.1. Bendras projekto apibūdinimas ir poreikio pagrindimas

ü Projekto įgyvendinimo poreikis ir tikslai.

 

ü Projekto įgyvendinimo trukmė.

 

ü Projekto įgyvendinimo vieta.

 

ü Projekto idėjos detalus aprašymas.

 

ü Preliminarus projekto biudžetas.

 

ü Pasirinktos projekto krypties pagrindimas, glausta alternatyvų analizė.

 

ü Laukiamų rezultatų aprašymas ir jų praktinio pritaikomumo pagrindimas.

1.2.  Projekto įgyvendinimo galimybių paieška ir techniniai sprendimai.

ü Numatoma gamybos schema.

 

ü Numatomas technologinis procesas.

 

ü Dumblo ir kitų gamybos atliekų tvarkymas.

1.3.  Aplinkos analizė

 

 

ü Sektoriaus, kuriame numatoma vykdyti projektą, esama situacija ir plėtros perspektyvos.

 

ü Vartotojų poreikių analizė.

 

ü Projekto vieta aplinkoje, reikšmė ir perspektyvos.

 

ü Aplinkos veiksniai, padedantys arba trukdantys vykdyti projektą.

 

ü Šio projekto poveikis aplinkai.

 

1.4.  Laukiama projekto nauda

ü Laukiama nauda įgyvendinus projektą (kaip pasikeis esama situacija).

 

ü Laukiamų projekto rezultatų taikymo ekonominės naudos pagrindimas.

 

ü Projekto indėlio į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, prioritetų, konkrečių tikslų ir priemonių įgyvendinimą pagrindimas.

 

ü Projekto indėlio į Priemonės konkretaus tikslo – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą – pagrindimas.

 

 

2.   Jei galimybių studiją parengė konsultantas, nurodykite:

 

Konsultanto vardas ir pavardė        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Institucijos pavadinimas                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                

 

Tel.  ir faks.  Nr.                             |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            

 

_________________                   ___________________________

(parašas)                                  (konsultanto vardas, pavardė)

 

3.   Pareiškėjo patvirtinimas.

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

 

 

____________________________                       ______________                              __________________

(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens                         (parašas)                                            (vardas, pavardė)                                                                                                                        pareigos)                                             

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-45, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01441

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-439 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-616, 2018-09-05, paskelbta TAR 2018-09-06, i. k. 2018-14057

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-439 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-220, 2021-04-08, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07351

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-439 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-90, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-09, i. k. 2022-02270

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-439 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo