Suvestinė redakcija nuo 2017-05-30 iki 2021-02-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-01-31, i. k. 2017-01780

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL pLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T1-1

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 2 punktu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711, nuostatomis, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.       Patvirtinti pridedamus:

1.1. Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką;

1.2. Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus.

2. Pripažinti netekusiais galios Plungės rajono savivaldybės tarybos:

2.1. 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T1-168 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“;

2.2. 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. T1-335 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-168 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. kovo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Audrius Klišonis


 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr.T1-1

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika (toliau – Metodika) nustato vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliava) dydžių apskaičiavimo principus bei tvarką Telšių regiono savivaldybėse (toliau – savivaldybės).

2. Metodika rengiama remiantis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis bei kitais Rinkliavos nustatymą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Rinkliava apskaičiuojama remiantis šiais principais:

3.1. „Sąnaudų susigražinimo principas“ - visos sąnaudos, susidarančios dėl atliekų tvarkymo arba kitaip susijusios su šia veikla, privalo būti padengtos atliekų turėtojų;

3.2. „Teršėjas (arba atliekų turėtojas) moka principas“ - atliekų turėtojas, perduodantis atliekų tvarkytojams atliekas, privalo padengti su atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas;

3.3. „Nediskriminavimo principas“ – tos pačios kategorijos atliekų turėtojams taikomos vienodos apmokestinimo sąlygos;

3.4. „Proporcingumo principas“ - apmokestinimas už atliekų tvarkymą turi būti proporcingas pas atliekų turėtoją susidarančiam atliekų kiekiui;

3.5. „Solidarumo principas“ - visiems atliekų turėtojams, gyvenantiems viename atliekų tvarkymo regione, turi būti nustatyta tokia pati atliekų tvarkymo kaina už tokios pačios kokybės paslaugas.

4. Šia Metodika vadovaujasi Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, apskaičiuodamas Rinkliavos dydžius atliekų turėtojams, kuriems atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, arba bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti (toliau – Įgaliotas asmuo).

5. Metodikoje nustatyta tvarka apskaičiuoti Rinkliavos dydžiai teikiami tvirtinti Savivaldybės tarybai iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

 

II SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ BEI VIENOS TONOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMO KAINOS NUSTATYMAS

 

6. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos (toliau – Būtinosios sąnaudos) – tiesiogiai su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios ir pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam, komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos, infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti ir sudaryti komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas dalyvauti, tvarkant komunalines atliekas, taip pat mažinti aplinkos taršą.

7. Būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos, kaip atskirų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo veiklos rūšių (surinkimas, vežimas, apdorojimas, naudojimas, šalinimas, šių veiklų organizavimas, stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra), Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo, be kurių neįmanoma įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo tikslų, uždavinių ir konkrečių priemonių, nustatytų regiono ir (ar) savivaldybių atliekų tvarkymo planuose, grynųjų sąnaudų ir normatyvinio pelno suma.

8. Būtinosios sąnaudos, atsižvelgiant į taikomus komunalinių atliekų tvarkymo būdus ir priemones, apima šias komunalinių atliekų tvarkymo veiklų sąnaudas:

8.1. mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudas;

8.2. mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimo ir tolimesnio sutvarkymo sąnaudas;

8.3. mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) atliekų, kurių negalima apdoroti mechaniniu biologiniu būdu ir (arba) po mechaninio biologinio apdorojimo likusių energetinės vertės neturinčių ir perdirbimui netinkamų atliekų, šalinimo sąnaudas, įskaitant taršos mokestį už sąvartyne šalinamas komunalines atliekas, sąvartynų eksploatavimo sąnaudas, atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

8.4. į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų surinkimo, atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitas tvarkymo sąnaudas, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

8.5. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudas, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

8.6. pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų, patekusių į mišrias komunalines atliekas, surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudas, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

8.7. žaliųjų atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudas;

8.8. kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudas;

8.9. kitų atliekų (biologiškai skaidžių, tekstilės atliekų ir kitų, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi panašios į buitines atliekas) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudas;

8.10. senų, netinkamų eksploatuoti, uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo sąnaudas;

8.11. komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros sąnaudas;

8.12. visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudas, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias padengia gamintojai ir importuotojai teisės aktų nustatyta tvarka;

8.13. kitas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudas;

8.14. Rinkliavos administravimo sąnaudas.

9. Būtinosios sąnaudos apima 8 punkte įvardytų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų sąnaudas ir Normatyvinį pajamų rezervą.

10. Normatyvinis pajamų rezervas - remiantis nustatyta normatyvinio pajamų rezervo norma apskaičiuotas komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo veiklos pajamų rezervas, kurio paskirtis – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos priemonių plėtros ir (arba) atnaujinimo finansavimas bei veiklos rizikų eliminavimas.

11. Normatyvinis pajamų rezervas apskaičiuojamas, kaip 8 punkte įvardytų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų sąnaudų ir nustatytos normatyvinio pajamų rezervo normos (išreikštos procentais) sandauga.

12. Normatyvinio pajamų rezervo normą atskiru sprendimu nustato Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus valdyba. Normatyvinio pajamų rezervo norma negali būti didesnė nei 5 (penki) procentai.

13. Būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos, kaip visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų, įvardytų 8 punkte, sąnaudų bei normatyvinio pelno sumos ir pajamų, kurių šaltinis nėra vietinės rinkliavos lėšos, skirtumas:

                                                       (1)

kur:

BS – Būtinosios sąnaudos, Eur;

VS – komunalinių atliekų tvarkymo veiklų sąnaudos, Eur;

NP – normatyvinis pajamų rezervas, Eur;

P - pajamos, kurių šaltinis nėra vietinės rinkliavos lėšos, Eur;

p - atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

 

14. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo sąnaudos negali būti įtraukiamos į Būtinąsias atliekų tvarkymo veiklų sąnaudas.

15. Atsižvelgiant į tai, kad faktinės Būtinosios sąnaudos paaiškėja tik pasibaigus kalendoriniams metams, o pajamas faktinėms sąnaudoms apmokėti būtina užtikrinti veiklos pradžioje, siekiant laiku užtikrinti Būtinųjų sąnaudų apmokėjimą, Būtinųjų sąnaudų preliminarus dydis nustatomas iš anksto.

16. Būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos kiekvienais metais.

17. Paaiškėjus, kad iš anksto apskaičiuotos Būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių sąnaudų (faktinės sąnaudos didesnės už iš anksto apskaičiuotas sąnaudas arba faktinės sąnaudos mažesnės už iš anksto apskaičiuotas sąnaudas), skirtumas kompensuojamas, perskaičiuojant Būtinąsias sąnaudas ateinantiems metams.

18. Būtinosios sąnaudos turi būti perskaičiuojamos atsižvelgiant į:

18.1. komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus;

18.2. numatomų įsigyti ar įsigytų paslaugų, darbų atlikimo ar kitose sutartyse nustatytus įkainius ar tarifus;

18.3. regioniniuose ir (ar) savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatytas įgyvendinti naujas komunalinių atliekų tvarkymo priemones;

18.4. teisės aktuose nustatytus normatyvinius įkainius, tarifus ar sąnaudų normas;

18.5. planuojamą atliekų, pateksiančių į organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kiekį pagal komunalinių atliekų rūšis (mišrios komunalinės atliekos, antrinės žaliavos, išskyrus tas, kurių tvarkymo sąnaudas teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai, žaliosios atliekos, maisto atliekos, pavojingos buitinės (buityje susidarančios) atliekos, didelių gabaritų atliekos, tekstilės atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir kitos, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi panašios į buitines atliekas);

18.6. Finansų ministerijos skelbiamas ekonominių rodiklių projekcijas, Statistikos departamento skelbiamus kainų indeksus ir kitus patikimų šaltinių duomenis, projekcijas.

19. Būtinosios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

 

               (2)

kur:

BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, Eur;

PVS - komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos, Eur;

KVS - komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos, Eur;

NP – normatyvinis pelnas, Eur;

P - pajamos, kurių šaltinis nėra vietinės rinkliavos lėšos, Eur;

p - atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

 

20. Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudos (toliau – Pastovios sąnaudos) – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.

21. Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios pastoviosios sąnaudos, lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų pastoviųjų sąnaudų sumai.

22. Kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudos (toliau – Kintamos sąnaudos) – su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.

23. Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamąsias sąnaudas, nustatomos bendrosios kintamosios sąnaudos, kurios lygios visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų kintamųjų sąnaudų sumai.

24. Vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina apskaičiuojama kaip Būtinųjų sąnaudų ir surinktų bei į sąvartyno teritoriją (apdorojimo įrenginius, sąvartyną) pristatytų mišrių komunalinių atliekų kiekio, surinkto iš rinkliavos mokėtojų, dalmuo:

 

                                                             (3)

kur:

VtK – vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina, Eur/t;

BS - Būtinosios sąnaudos, Eur;

MKA - mišrių komunalinių atliekų kiekio, surinkto iš rinkliavos mokėtojų ir pristatyto į sąvartyno teritoriją (sąvartyną, apdorojimo įrenginius),  kiekis, t/metus.

 

III SKYRIUS

KINTAMŲ IR PASTOVIŲ SĄNAUDŲ DALIES NUSTATYMAS

 

25. Kintamos ir Pastovios sąnaudos nustatomos atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus, o jei jais remiantis sąnaudų kintamumo, pastovumo nustatyti neįmanoma, Kintamų ir Pastovių sąnaudų dalis nustatoma, įvertinus atskiroms veikloms vykdyti būtinų sąnaudų elastingumą.

26. Elastingumas įvertinamas remiantis sąnaudų kitimo priklausomybe nuo mišrių komunalinių atliekų kiekio pokyčio. Būtinųjų sąnaudų elastingumas apskaičiuojamas, kaip atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų sąnaudų ir atliekų kiekio procentinio pokyčio santykio suma. Elastingumas parodo kintamų sąnaudų dalį visose sąnaudose:

                                                             (4)

kur:

KVSD - komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių Kintamų sąnaudų dalis, proc.;

ΔVSp - atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudų procentinis pokytis, proc.;

ΔMKA – mišrių komunalinių atliekų kiekio, surinkto iš įmokos mokėtojų ir pristatyto į sąvartyno teritoriją (sąvartyną, apdorojimo įrenginius),  metinis procentinis pokytis, proc.;

p - atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

 

27. Pastovioji sąnaudų dalis apskaičiuojama, kaip visų būtinųjų sąnaudų ir kintamų sąnaudų dalies skirtumas:

                                                           (5)

kur:

PVSD –komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių Pastoviųjų sąnaudų dalis, proc.;

KVSD - būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių Kintamų sąnaudų dalis, proc.

 

28. Kintamos ir Pastovios sąnaudos nustatomos, dauginant Būtinąsias sąnaudas atitinkamai iš Kintamų ir Pastovių sąnaudų dalies.

 

IV SKYRIUS

ATLIEKŲ TURĖTOJŲ GRUPĖS

 

29. Nekilnojamojo turto savininkai ar Įgalioti asmenys apmokestinami, atsižvelgiant į jų teisėtai valdomo nekilnojamojo turto objektų tikslinę paskirtį, vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba Įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“.

30. Nekilnojamojo turto objektai, kurių savininkai ar Įgalioti asmenys privalo mokėti Rinkliavą, skirstomi į šias kategorijas:

30.1. Butai daugiabučiuose namuose.

30.2. Individualūs namai.

30.3. Gyvenamosios paskirties įvairių socialinių grupių asmenims.

30.4. Viešbučių paskirties objektai.

30.5. Administracinės paskirties objektai.

30.6. Prekybos paskirties objektai.

30.7. Paslaugų paskirties objektai.

30.8. Maitinimo paskirties objektai.

30.9. Transporto paskirties objektai.

30.10. Garažų paskirties objektai.

30.11. Gamybos, pramonės paskirties objektai.

30.12. Sandėliavimo paskirties objektai.

30.13. Kultūros paskirties objektai.

30.14. Mokslo paskirties objektai.

30.15. Gydymo paskirties objektai.

30.16. Poilsio paskirties objektai.

30.17. Sporto paskirties objektai.

30.18. Religinės paskirties objektai (išskyrus maldos namus).

30.19. Specialiosios paskirties objektai.

30.20. Sodų paskirties objektai.

30.21. Kiti objektai.

31. Nekilnojamojo turto objektai, kurių negalima priskirti prie 30.1-30.20 punktuose išvardytų nekilnojamojo turto objektų kategorijų, priskiriami 30.21 punkte nurodytai kategorijai.

 

V SKYRIUS

RINKLIAVOS DEDAMOSIOS

 

32. Apskaičiuota Rinkliava turi būti dvinarė, t. y. susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

33. Pastovioji Rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų Pastoviąsias sąnaudas.

34. Pastovioji dalis turi būti vienodo dydžio visiems atliekų turėtojams, patenkantiems į tą pačią atliekų turėtojų kategoriją.

35. Kintamoji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų Kintamąsias sąnaudas.

36. Kintamąją rinkliavos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai ar Įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

37. Nekilnojamojo turto objektų kategorijoms priskirti pastovūs bei kintami Rinkliavos administravimo parametrai:

Eil. Nr.

Atliekų turėtojų kategorija

Pastovus administravimo parametras

Kintamas administravimo parametras[1]

Kintamas administravimo parametras[2]

1

2

3

4

5

1.

Butai daugiabučiuose namuose

Nekilnojamojo turto objektų paskirtis ir skaičius

Gyventojų skaičius

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis

2.

Individualūs namai

Nekilnojamojo turto objektų paskirtis ir skaičius

3.

Gyvenamosios paskirties įvairių socialinių grupių asmenims

Gyventojų skaičius

4.

Viešbučių paskirties objektai

Nekilnojamojo turto objektų paskirtis ir skaičius

5.

Administracinės paskirties objektai

6.

Prekybos paskirties objektai

7.

Paslaugų paskirties objektai

8.

Maitinimo paskirties objektai

9.

Transporto paskirties objektai

10.

Garažų paskirties objektai

Nekilnojamojo turto objektų paskirtis ir skaičius

Nekilnojamojo turto objektų paskirtis ir skaičius

Netaikomas

10.

Garažų paskirties objektai

 

 

 

11.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

12.

Sandėliavimo paskirties objektai

13.

Kultūros paskirties objektai

14.

Mokslo paskirties objektai

15.

Gydymo paskirties objektai

16.

Poilsio paskirties objektai

17.

Sporto paskirties objektai

18.

Religinės paskirties objektai

19.

Specialiosios paskirties objektai

20.

Sodų paskirties objektai

Nekilnojamojo turto objektų paskirtis ir skaičius

Nekilnojamojo turto objektų paskirtis ir skaičius

Netaikomas

20.

Sodų paskirties objektai

 

 

 

21.

Kiti objektai.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-117, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-29, i. k. 2017-08999

 

VI SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS SKIRTINGOMS ATLIEKŲ TURĖTOJŲ KATEGORIJOMS

 

38. Pagal savivaldybėse nustatytas mišrių komunalinių atliekų susidarymo normas kiekvienai nekilnojamojo turto objektų kategorijai įvertinamas per metus susikaupiantis atliekų kiekis.

39. Konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskiriamas per metus susidarantis mišrių komunalinių atliekų kiekis nustatomas, dauginant mišrių komunalinių atliekų susidarymo normą, kuri yra nustatyta atitinkamai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, iš mišrių komunalinių atliekų susidarymo normą nusakančių parametrų skaičiaus, priskirto konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai:

                                                           (6)

kur:

MKAg – mišrių komunalinių atliekų kiekis, priskiriamas konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, t.;

Ng – mišrių komunalinių atliekų susidarymo norma, priskiriama konkrečiai nekilnojamojo turto kategorijai, t/Pg;

Pg – mišrių komunalinių atliekų susidarymo normą nusakančių parametrų skaičius,  priskirtas konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai;

g – konkreti nekilnojamojo turto objektų kategorija.

 

40. Mišrių komunalinių atliekų susidarymo norma, priskiriama konkrečiai nekilnojamojo turto kategorijai, nustatoma atsižvelgiant į faktinius atliktų mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų tyrimų rezultatus.

41. Būtinosios sąnaudos, tenkančios konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, apskaičiuojamos, dauginant konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskiriamą mišrių komunalinių atliekų kiekį iš vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos:

                                                           (7)

kur:

BSg – Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, priskirtos konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, Eur;

MKAg – mišrių komunalinių atliekų kiekis,  priskiriamas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, t.;

VtK – vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina, Eur/t;

g – konkreti nekilnojamojo turto objektų kategorija.

 

42. Būtinosios sąnaudos, priskirtos kiekvienai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, turi būti perskaičiuojamos ir iš naujo įvertinamos šiais atvejais:

42.1. pakitus atliekų susikaupimo normai;

42.2. pakitus Rinkliavos administravimo parametrų skaičiui;

42.3. pakitus vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainai.

43. Būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, nustatant dvinarį įmokos dydį, suskirstomos į dvi dalis – pastovią ir kintamą.

44. Pastoviosios Būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, nustatomos Būtinąsias sąnaudas, priskirtas konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, dauginant iš komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių pastovių sąnaudų dalies:

                                                           (8)

kur:

PBSg – Pastovios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

BSg – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

PVSD – komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių pastovių sąnaudų dalis, proc.;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

45. Kintamosios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, nustatomos būtinąsias sąnaudas, priskirtas konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, dauginant iš komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių kintamų sąnaudų dalies:

                                                           (9)

kur:

KBSg – Kintamos būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

BSg – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

KVSD – būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudose esančių kintamų sąnaudų dalis, proc.;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ ATSKIROMS ATLIEKŲ TURĖTOJŲ KATEGORIJOMS NUSTATYMAS

 

46. Rinkliavos dedamosios atskiroms atliekų turėtojų kategorijoms apskaičiuojamos pagal pasirinktus Rinkliavos administravimo parametrus, nurodytus 5.6 punkte.

47. Rinkliavos dedamosios atskiroms nekilnojamojo turto objektų kategorijoms pagal pasirinktus vietinės rinkliavos administravimo parametrus skirstomos į pastovią ir kintamą dedamąsias.

48. Atskiroms nekilnojamojo turto objektų kategorijoms pastovi ir kintama dedamosios įvertinamos atskirai.

49. Rinkliavos pastovioji dedamoji apskaičiuojama, konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirtas pastovias būtinąsias sąnaudas dalinant iš tai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirtų pastovių administravimo parametrų skaičiaus:

                                                           (10)

kur:

PRD –Rinkliavos pastovi dedamoji, taikoma konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai kategorijai, Eur/admin. param.;

PBSg – Pastovios būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, Eur;

PAPg – nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirtų pastovių administravimo parametrų skaičius, m2, gyv. sk., vnt.;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

50. Rinkliavos kintamoji dedamoji apskaičiuojama, konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirtas kintamas būtinąsias sąnaudas dalinant iš tai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirtų kintamų administravimo parametrų sumos:

                                                           (11)

kur:

KRD – Pastovi rinkliavos dedamoji, taikoma konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai;

KBSg – Kintamos būtinosios sąnaudos, priskirtos konkrečiai atliekų turėtojų kategorijai, Eur;

KAPg – Atliekų turėtojų kategorijai priskirtų kintamų administravimo parametrų suma, m3, t, vnt.;

g – konkreti atliekų turėtojų kategorija.

 

VIII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ PERSKAIČIAVIMAS

 

51. Remiantis Metodika, Vietinės rinkliavos dydžiai perskaičiuojami ir teikiami tvirtinti kiekvienai regiono savivaldybės tarybai, jei:

51.1. planuojamos Būtinosios sąnaudos – 5 proc. didesnės už planuojamas Vietinės rinkliavos pajamas;

51.2. paaiškėjus, kad iš anksto apskaičiuotos Būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių sąnaudų, kaip nurodyta Metodikos 17 punkte.

52. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali Vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

____________________


 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr.T1-1

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) dydžių apskaičiavimą, atliekų turėtojų registro sudarymo bei keitimo tvarką, Vietinės rinkliavos administravimo, mokėjimo, permokos grąžinimo, išieškojimo tvarką ir iš jos gautų Savivaldybės biudžeto pajamų panaudojimą.

2. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Plungės rajono savivaldybės atliekų turėtojams, kurie valdo, naudoja ar kitaip disponuoja nekilnojamuoju turtu, išskyrus žemės sklypus. Vietinės rinkliavos nuostatai netaikomi asmenims, turintiems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimus, kuriuose yra numatytas komunalinių atliekų tvarkymas.

3. Vietinė rinkliava galioja Plungės rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje.

4. Vietinės rinkliavos administravimas yra pavedamas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 171780190 (toliau – Administratorius).

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ REGISTRAS

 

6. Atliekų turėtojų registrą (toliau – Registras) organizuoja ir tvarko Administratorius.

7. Administratorius Registro duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir tvarko šiuos duomenis apie atliekų turėtojus – Vietinės rinkliavos mokėtojus (toliau – Rinkliavos mokėtojai):

7.1. Rinkliavos mokėtojo vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas, kodas;

7.2. nekilnojamo turto unikalus numeris;

7.3. nekilnojamo turto adresas;

7.4. Rinkliavos mokėtojo kodas apskaitos sistemoje;

7.5. kiti duomenys, būtini Registrui administruoti.

8. Administratorius gali priimti sprendimą dėl Rinkliavos mokėtojų duomenų tikslinimo šiais atvejais:

8.1. Administratoriaus įgaliotiems atstovams atlikus patikrą vietoje ir nustačius faktinius duomenis, kurie skiriasi nuo Administratoriaus turimų duomenų;

8.2. nekilnojamojo turto objekto savininkui ar Įgaliotam asmeniui pateikus prašymą dėl duomenų tikslinimo ir prašyme pateiktą informaciją pagrindžiančius dokumentus.

9. Administratorius, vadovaudamasis gautais dokumentais, gali perskaičiuoti Vietinės rinkliavos dydžius ir parengti bei Nuostatuose nustatyta tvarka pateikti mokėtojams patikslintus mokėjimo pranešimus.

10. Registrui būtini duomenys renkami, saugomi ir naudojami, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

11. Rinkliavos mokėtojų Registro tikslais Administratorius nustatyta tvarka naudojasi jam prieinamų registrų duomenimis, Savivaldybės ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais Rinkliavos mokėtojų Registrui ir Vietinei rinkliavai administruoti.

12. Mirus Rinkliavos mokėtojui, jis yra išbraukiamas iš Registro, o jo palikimą tvarkančiam notarui Administratorius pateikia kreditorinį reikalavimą dėl iki mirties priskaičiuotos ir nesumokėtos Vietinės rinkliavos.

13. Likviduojant Rinkliavos mokėtoją, jam priskaičiuota ir nesumokėta Vietinė rinkliava turi būti padengta iki likvidavimo pabaigos. Reorganizuojant Rinkliavos mokėtoją, pareiga sumokėti priskaičiuotą ir nesumokėtą Vietinę rinkliavą pereina jo teisių ir pareigų perėmėjams.

14. Rinkliavos mokėtojui pradėjus bankroto procedūras, Administratorius bankroto procedūrą vykdančiam administratoriui pateikia priskaičiuotos ir nesumokėtos Vietinės rinkliavos dydžio kreditorinį reikalavimą.

15. Rinkliavos mokėtojai apmokestinto turto bendraturčiai Administratoriui gali pateikti laisvos rašytinės formos susitarimą, kuriuo jų sutarimu yra nustatomas vienas bendraturtis, mokėsiantis Vietinę rinkliavą. Bendraturčiai Administratoriui kartu su rašytiniu susitarimu taip pat pateikia laisvos formos prašymą juos išbraukti iš Registro, paliekant pagal susitarimą paskirtą bendraturtį vieninteliu Rinkliavos mokėtoju.

16. Rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi individualiais atliekų konteineriais, tačiau gyvena daugiabutyje, moka Vietinę rinkliavą, apskaičiuotą kaip individualios namų valdos savininkams.

17. Rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi individualiais atliekų konteineriais, moka pastoviąją ir minimalią kintamąją Rinkliavos dalis. Minimali kintamoji Rinkliavos dalis yra individualaus konteinerio ištuštinimas 13 kartų per metus.

18. Rinkliavos mokėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, arba bendrojo naudojimo objektų administratorius, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti (toliau – Įgalioti asmenys).

19. Administratorius Registro duomenis atnaujina pagal poreikį. Atnaujintų duomenų pagrindu Administratorius daro atitinkamus pakeitimus Registre.

20. Administratoriaus nurodymai dėl informacijos pateikimo Vietinės rinkliavos administravimo tikslais yra privalomi visiems Rinkliavos mokėtojams, Savivaldybės admininstracijos darbuotojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir Įgaliotiems asmenims, jeigu toks informacijos ir duomenų pateikimas neprieštarauja teisės aktams. Asmenys, nevykdantys Administratoriaus nurodymų, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO SKAIČIAVIMO TVARKA

 

21. Vietinės rinkliavos dydžiai apskaičiuojami ir perskaičiuojami vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

22.  Savivaldybės tarybai Vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimą pateikia Administratorius.

23. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

24. Vietinės rinkliavos dydžius tvirtina Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Perskaičiavus būtinąsias sąnaudas, Savivaldybės taryba atskiru sprendimu Vietinės rinkliavos dydžius gali kartą per metus indeksuoti, taikydama Lietuvos statistikos departamento ar Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamus duomenis apie metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

26. Vietinės nekilnojamojo turto objektų grupės, jiems taikomi rinkliavos dydžiai bei apmokestinamieji parametrai nurodyti Nuostatų 1 priede.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

27. Pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį moka visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar Įgalioti asmenys.

28. Kintamąją rinkliavos dedamąją moka savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai arba Įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

29. Rinkliavos mokėtojams, kuriems kintamoji Vietinės rinkliavos dalis apskaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objekte deklaruotų gyventojų skaičių, minimalus gyventojų skaičius, pagal kurį nustatoma kintamoji Vietinės rinkliavos dalis, yra 1 gyventojas.

30. Rinkliavos mokėtojai, kurie valdo, naudoja ar kitaip disponuoja bei nuolatos gyvena sodų paskirties nekilnojamojo turto objekte, Vietinė rinkliava apskaičiuojama kaip individualių namų savininkams. Jeigu sodų paskirties nekilnojamuoju turtu naudojamasi ne visus kalendorinius metus, Vietinė rinkliava apskaičiuojama kaip už sodų paskirties objektą.

31. Rinkliavos mokėtojai, turintys sodų paskirties žemės sklypą be pastato ir elektros, Vietine rinkliava nėra apmokestinami.

32. Rinkliavos mokėtojai (išskyrus sodų ir garažų paskirties objektų savininkai ar Įgalioti asmenys), kurie nenori mokėti kintamosios rinkliavos dedamosios, privalo deklaruoti, kad laikotarpį, ne trumpesnį kaip šeši kalendoriniai mėnesiai ir ne ilgesnį kaip vieneri kalendoriniai metai (toliau – Deklaruotas laikotarpis), nesinaudos komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, priskirta konkrečiam jo valdomam nekilnojamojo turto objektui. Tokiu atveju tokiems Rinkliavos mokėtojams Deklaruotu laikotarpiu komunalinių atliekų tvarkymo paslauga nebus teikiama.

33. Rinkliavos mokėtojas, norintis, kad jam Deklaruotu laikotarpiu nebūtų skaičiuojama kintamoji vietinės rinkliavos dalis, Administratoriui turi pateikti prašymą – sąžiningumo deklaraciją (toliau – Deklaracija), kurios formą nustato Administratorius.

34. Pasibaigus Deklaruotam laikotarpiui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų Deklaraciją pateikęs Rinkliavos mokėtojas Administratoriui privalo pateikti elektros energijos tiekėjo pažymą apie per Deklaruotą laikotarpį suvartotą elektros energijos kiekį (sunaudotas elektros energijos kiekis per metus neturi viršyti 50 kWh).

35. Jeigu Deklaraciją pateikęs Rinkliavos mokėtojas per Nuostatų 34 punkte nustatytą terminą tokių dokumentų nepateikia arba pateikti dokumentai patvirtina, kad Deklaravimo laikotarpiu elektros energijos kiekis viršija šių Nuostatų 34 punkte nurodytas reikšmes, Administratorius perskaičiuoja tokiam Rinkliavos mokėtojui mokėtiną Vietinę rinkliavą, įtraukdamas kintamąją rinkliavos dalį, ir pateikia patikslintą Mokėjimo pranešimą.

36. Rinkliavos mokėtojams, kuriems atliekų tvarkymo paslauga nėra teikiama, kintamoji rinkliavos dalis nėra skaičiuojama.

37. Nuo Vietinės rinkliavos atleidžiami Rinkliavos mokėtojai, kai jiems priklausantis nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar neįmanomas naudoti. Toks Rinkliavos mokėtojas privalo Administratoriui pateikti laisvos formos prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.                  

38. Nuo Vietinės rinkliavos ne ilgesniam nei kalendorinių metų laikotarpiui atleidžiami Rinkliavos mokėtojai, kai nekilnojamo turto objektas yra statomas ar remontuojamas, tik tuo atveju jeigu statomame ar remontuojamame nekilnojamo turto objekte nėra gyvenama. Toks Rinkliavos mokėtojas privalo Administratoriui pateikti laisvos formos prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

39. Administratorius turi teisę priimti sprendimą taikyti kitos paskirties Vietinę rinkliavą, jeigu buvo nustatyta, kad Rinkliavos mokėtojas naudoja nekilnojamąjį turtą pagal kitą, nei įregistruota, paskirtį. Tvarka, kuria nustatoma tikroji nekilnojamojo turto paskirtis, yra tvirtinama Administratoriaus vadovo įsakymu. Nustačius tokį faktą, Administratorius perskaičiuoja tokiam Rinkliavos mokėtojui mokėtiną Vietinę rinkliavą už laikotarpį nuo pažeidimo padarymo pradžios iki pažeidimo nustatymo fakto ir pateikia patikslintą Mokėjimo pranešimą.

40. Nustačius rinkliava neapmokestiną nekilnojamą turtą, Administratorius apskaičiuoja Vietinės rinkliavos dydį ir Rinkliavos mokėtojui pateikia Mokėjimo pranešimą.

41. Tuo atveju, jeigu Rinkliavos mokėtojui priklausančiame nekilnojamo turto objekte kelios patalpos yra naudojamos pagal skirtingas naudojimo paskirtis, jos yra apmokestinamos kaip savarankiški nekilnojamo turto objektai pagal jų naudojimo paskirtį.

42. Rinkliavos mokėtojams, į atliekų priėmimo aikšteles pristačiusiems neiškomplektuotą naudotą buitinę techniką, Administratoriaus patvirtinta tvarka Rinkliavos mokėtojui apskaičiuota Vietinė rinkliava iš dalies gali būti kompensuojama.

43. Rinkliavos mokėtojas, kuriam Administratorius gali priskirti individualų atliekų konteinerį, moka kintamąją rinkliavos dalį, apskaičiuotą pagal konteinerio ištuštinimimo dažnio kriterijų.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

44. Administratorius pagal jo pasirinkimą Lietuvos Respublikoje veikiančioje kredito įstaigoje atidaro atskirą surenkamąją sąskaitą savivaldybės Vietinės rinkliavos įmokoms surinkti. Sumokėta Vietinė rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

45. Administratorius kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną į surenkamąją sąskaitą surinktas įmokas perveda į Savivaldybės biudžeto sąskaitą. Administratorius Savivaldybės administracijai teikia pažymą dėl kitų Savivaldybės iždo pajamų per praėjusį kalendorinį ketvirtį.

46. Vietinę rinkliavą privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai arba Įgalioti asmenys.

47. Už Mokėjimų pranešimų parengimą ir jame nurodytų duomenų teisingumą atsakingas Administratorius.

48. Mokėjimo pranešimai Rinkliavos mokėtojams pateikiami vieną kartą per metus. Administratoriaus sprendimu Mokėjimo pranešimai gali būti siunčiami pakartotinai.

49. Mokėjimo pranešime Administratorius Rinkliavos mokėtojui apskaičiuoja pastoviąją ir kintamąją Rinkliavos dalis. Rinkliavos mokėtojui, kuriam kintamoji dalis yra apskaičiuota pagal konteinerio tūrio ir jo ištuštinimo kriterijų, kintamoji Rinkliavos dalis apskaičiuojama pagal maksimalų ištuštinimo skaičių.

50. Mokėjimo pranešimai už kalendorinius metus pateikiami iki einamųjų metų kovo 31 dienos.

51.  Vietinė rinkliava Rinkliavos mokėtojo pasirinkimu mokama iš karto arba kas ketvirtį į pranešime nurodytą specialiąją sąskaitą:

51.1. už pirmą ketvirtį – iki balandžio 30 d.;

51.2. už antrąjį ketvirtį – iki birželio 30 d.;

51.3. už trečiąjį ketvirtį – iki rugsėjo 30 d.;

51.4. už ketvirtąjį ketvirtį – iki gruodžio 31 d.

52. Mokėjimo pranešimai siunčiami Registro duomenų bazėje esančiu nekilnojamojo turto objekto adresu arba, jei nekilnojamojo turto objekto savininkas ar Įgaliotas asmuo pageidauja, kitu nurodytu adresu arba pateikiama Rinkliavos mokėtojui jo nurodytu elektroniniu paštu. Jeigu Rinkliavos mokėtojas per 10 kalendronių dienų po šiuose Nuostatuose nurodytos datos negauna Mokėjimo pranešimo, jis privalo nedelsdamas kreiptis į Administratorių, informuodamas jį apie tai. Priešingu atveju yra laikoma, kad Mokėjimo pranešimą Rinkliavos mokėtojas gavo ir jis turi jį apmokėti. Siunčiant Mokėjimo pranešimą elektroniniu paštu, laikoma, kad Rinkliavos mokėtojas jį gavo kitą dieną nuo jo išsiuntimo.

53. Mokėjimo pranešime nurodoma apskaičiuota pastovioji ir maksimali kintamoji Rinkliavos dalys, įmokos kodas, identifikavimo kodas Registre, nekilnojamojo turto duomenys, adresas, atsiskaitomoji sąskaita, į kurią reikia sumokėti Vietinės rinkliavos įmoką, asmens, kuriam siunčiamas mokėjimo pranešimas: fizinio asmens - vardas, pavardė, juridinio asmens – pavadinimas, kodas.

 

VI SKYRIUS

SKOLOS UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ IŠIEŠKOJIMAS

 

54. Per nustatytą laikotarpį nesumokėtos Vietinės rinkliavos išieškojimą iš Rinkliavos mokėtojų vykdo Administratorius. Administratorius Vietinės rinkliavos nepriemokoms išieškoti gali pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rinkliavos mokėtojui tenka pareiga apmokėti skolų išieškojimo ikiteismines ir teismines išlaidas.

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKA IR GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

55. Vietinė rinkliava grąžinama, kai sumokėta didesnė suma nei nurodyta Mokėjimo pranešime arba Vietinė rinkliava buvo neteisingai apskaičiuota.

56. Permokėtą Vietinės rinkliavos įmoką Administratorius grąžina:

56.1. užskaitydamas kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį;

56.2. pervesdamas į Rinkliavos mokėtojo nurodytą sąskaitą per 30 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo datos.

 

VIII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

57. Rinkliavos mokėtojai turi teisę:

57.1. susipažinti su Registro duomenimis ir visa informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiais, jų apskaičiavimu;

57.2. reikalauti pakeisti ar patikslinti Registro duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

58. Rinkliavos mokėtojo pareigos:

58.1. laiku sumokėti Vietinę rinkliavą pagal gautą Mokėjimo pranešimą;

58.2. Administratoriaus prašymu pateikti visus duomenis, reikalingus Vietinės rinkliavos dydžiui apskaičiuoti;

58.3. perleidžiant nekilnojamąjį turtą, būsimą savininką (naudotoją) informuoti apie prievolę mokėti Vietinę rinkliavą ir nedelsiant informuoti Administratorių apie Registro duomenų pasikeitimą;

58.4. pareiškus teises į palikimą, kurį sudaro savivaldybėje esantis rinkliava apmokestintas nekilnojamasis turtas, nedelsiant apie tai informuoti Administratorių.

59. Rinkliavos mokėtojai, kurių veiklos apimtis sąlygoja metų laikas, privalo ne vėliau kaip prieš 15 d. iki planuojamos ūkinės veiklos pradžios pateikti raštišką prašymą ir komunalinių atliekų išvežimo grafiką suderinti su Administratoriumi.

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

60. Suteikiamos Vietinės rinkliavos lengvatos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Iškilusius kitus, Nuostatuose nenumatytus, neaptartus klausimus bei dėl Nuostatų taikymo kilusias problemas sprendžia Administratoriaus vadovo sudaryta komisija, kuri veikia pagal savo pasitvirtintą darbo reglamentą.

62. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

____________________

 

 

Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

priedas

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektų kategorija

Pastovus administravimo parametras

Pastovus įmokos dydis, Eur/vnt./metus

su PVM

Kintamas administravimo parametras[3]

Kintamas įmokos dydis1, Eur/vnt./metus su PVM

Kintamas administravimo parametras[4]

Kintamas įmokos dydis2 Eur su PVM

1.

Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose

Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius

30,00

Gyventojų skaičius3

13,20

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis (1 m3 ištuštinimas)

12,50

2.

Gyvenamosios paskirties individualūs namai

30,00

Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius

30,00

3.

Gyvenamosios paskirties įvairių socialinių grupių asmenims

25,00

25,00

4.

Viešbučių paskirties objektai

133,00

133,00

5.

Administracinės paskirties objektai

63,00

63,00

6.

Prekybos paskirties objektai

99,00

99,00

7.

Paslaugų paskirties objektai

89,00

89,00

8.

Maitinimo paskirties objektai

120,00

120,00

9.

Transporto paskirties objektai

35,00

35,00

 

110.

 

Garažų paskirties objektai

Nekilnoja-mojo turto paskirtis ir objektų skaičius

3,50

Nekilnoja-mojo turto paskirtis ir objektų skaičius

3,50

Netaikomas

 

11.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

 

57,00

 

57,00

 

 

 

12.

Sandėliavimo paskirties objektai

24,00

24,00

 

13.

Kultūros paskirties objektai

37,00

37,00

 

14.

Mokslo paskirties objektai

129,00

129,00

 

15.

Gydymo paskirties objektai

138,00

138,00

 

16.

Poilsio paskirties objektai

87,00

87,00

 

17.

Sporto paskirties objektai

70,00

70,00

 

18.

Religinės paskirties objektai

18,00

18,00

 

19.

Specialiosios paskirties objektai

85,00

85,00

 

2

220.

Sodų paskirties objektai

Nekilnoja-mojo turto paskirtis ir objektų skaičius

8,00

Nekilnoja-mojo turto paskirtis ir objektų skaičius

8,00

Netaikomas

 

21.

Kiti objektai

 

148,00

 

148,00

 

 

 

Atliekų turėtojai, kurie nėra susieti su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu, bet naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo sistema, už 1 m3 atliekų sutvarkymą moka 25,00 Eur su PVM.

 

________________

[1]Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

2Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.

3Maksimali kintamo administravimo parametro reikšmė - 4 gyventojai, t. y. iki keturių bute gyvenančių asmenų įmoka skaičiuojama už tiek asmenų, kiek bute gyvena; jeigu bute gyvena daugiau nei 4 asmenys, įmoka skaičiuojama tik už 4 asmenis.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-117, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-29, i. k. 2017-08999

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-117, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-29, i. k. 2017-08999

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-1 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

[2]Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.

[3]Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

[4]Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.