Suvestinė redakcija nuo 2019-06-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04655

 

Nauja redakcija nuo 2019-06-07:

Nr. D1-344, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09194

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS GAISRINĖS SAUGOS ASOCIACIJOS, PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS IR GAISRO SAUGOS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS IR PRIEŠGAISRINIŲ DARBŲ IR PASLAUGŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 14 d. Nr. D1-182

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalimi ir atsižvelgdamas į statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, 30 punktą,

tvirtinu pridedamas:

1.   Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-146-18-LGSA/PDPA/PEGSIA.

2.   Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-147-18-LGSA/PDPA/PEGSIA.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Trečiokas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr.D1-182

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. D1-344   redakcija)

 

LIETUVOS GAISRINĖS SAUGOS ASOCIACIJOS, PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS IR GAISRO SAUGOS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS IR PRIEŠGAISRINIŲ DARBŲ IR PASLAUGŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-146-18-LGSA/PDPA/PEGSIA

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Programos pavadinimas: ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2Programos tikslas: Programos tikslas yra nustatyti gaisrinės saugos specialistų, pageidaujančių įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – Vadovų) pareigas, profesinių žinių apimtį, detalumą ir vertinimo tvarką.

3Programos paskirtis: Programa skirta profesinių žinių vertinimui Vadovų, siekiančių įgyti teisę eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – YSPDV) ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – YSPDVPV) pareigas statiniuose: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai. Projekto dalyje: gaisrinės saugos.

 

II skyrius

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4.  Profesinių žinių vertinimą vykdo Lietuvos gaisrinės saugos asociacija (toliau - LGSA) kartu su Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija (toliau - PEGSIA) ir Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija (toliau – PDPA) pagal sudarytą Programą iš šių pagrindinių, aktualių gaisrinės saugos sričių: bendrųjų žinių ir gebėjimų, teritorijos planavimo, gaisro sklidimo ribojimo, konstrukcijų apsaugos nuo gaisro poveikio, evakuacijos, aktyviųjų ir pasyviųjų gaisrinės saugos sistemų, vandens gaisro gesinimui tiekimo sistemų, pavojaus gaisrui ir sprogimui, elektrotechninių priemonių, gaisrų gesinimo priemonių, apsaugos nuo žaibo.

 

III skyrius

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS turinys

 

5.    Profesinių žinių vertinimo egzamino temos pateikiamos lentelėje:

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

 

1.6.

1.7.

BENDROSIOS ŽINIOS IR GEBĖJIMAI:

statinių (patalpų) atsparumo ugniai laipsnio nustatymas;

statinio konstrukcijų atsparumo ugniai parinkimas;

statybos produktų degumo parinkimas;

gaisro ir sprogimo kategorijos;

valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sistemos, užtikrinančios gaisrų gesinimą;

gaisro gesinimo priemonės ir medžiagos, jų parinkimas;

sudėtingi gaisro plitimo scenarijai (gaisro inžinerijos ir gaisro rizikos skaičiavimai).

YSPDV, YSPDVPV

2.

 

2.1.

2.2.

 

2.3.

2.4.

 

TERITORIJOS PLANAVIMO PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR JŲ TAIKYMO GEBĖJIMAI:

atstumo iki artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vertinimas;

gaisrinės technikos įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelės;

saugūs atstumai tarp statinių;

sklype susidarančių sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų reglamentavimas ir vertinimo būdai.

YSPDV, YSPDVPV

3.

 

3.1.

3.2.

3.3. 3.4.

 

3.5.

3.6.

3.7.

 

3.8.

 

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

 

3.14.

 

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

 

3.19.

GAISRO SKLIDIMO RIBOJIMO PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

gaisro apkrovos kategorijos nustatymas;

statinio konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasės nustatymas;

gaisrinių skyrių formavimas statinyje (statinių grupėje);

gaisro plitimo ribojimo konstrukcijų ar tarpkonstrukcinėmis tuštumomis principai;

angų užpildai priešgaisrinėse atitvarose ir jų parinkimas;

fasadų apdailai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klasės;

vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klasės;

pavojingų gaisro ar sprogimo atžvilgiu patalpų statinyje suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis;

tambūrų – šliuzų, oro viršslėgio sistemų ir jų įrengimo principai;

pradiniai duomenys reikalingi nustatyti leistiną gaisrinio skyriaus plotą;

gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimas;

gaisro apkrovos dydžio (gaisro apkrovos kategorijos) skaičiavimas;

statinio konstrukcijų (laikančiųjų ir užtvarų) atsparumo ugniai ir degumo parinkimas;

konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai, apsaugos priemonių įtakos vertinimas;

degumo reikalavimų nustatymas statinių vidaus ir išorės medžiagoms;

sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos skaičiavimai;

sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžių skaičiavimai;

gaisro ir jo produktų plitimo skaičiavimai, nustatantys poveikį konstrukcijoms, žmonėms ar ugniagesiams gaisro metu;

kitos gaisro sklidimo ribojimo statinyje ribojimo priemonės.

YSPDV, YSPDVPV

4.

 

4.1.

4.2.

 

4.3.

4.4.

4.5.

 

4.6.

4.7.

KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS NUO GAISRO POVEIKIO PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

konstrukcijų atsparumas ugniai;

gelžbetoninių konstrukcijų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai;

medinių konstrukcijų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai;

plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai;

kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai;

mūrinių konstrukcijų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai;

kitų konstrukcijų iš stiklo, aliuminio ir kitų medžiagų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai.

YSPDV, YSPDVPV

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

 

 

EVAKUACIJOS PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

žmonių evakuacijos gaisro metu principai, evakuacijos keliai;

evakuacijos kelių didžiausių ilgių, pločių nustatymas;

mažiausio evakuacinių išėjimų skaičiaus nustatymas;

evakuacijos laiko nustatymo metodai;

įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų nustatymas;

žmonių kitomis priemonėmis (automobilinių gaisrinių kopėčių privažiavimo keliai, jų pastatymo vietos, siekių diagramos) gelbėjimo galimybės ir skaičiavimai.

YSPDV, YSPDVPV

6.

 

6.1.

 

6.2.

6.3.

 

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

AKTYVIŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sudedamosios dalys ir jų veikimo principai;

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų parinkimo principai;

stacionarios gaisro gesinimo sistemos sudedamosios dalys ir jų veikimo principai;

stacionarios gaisro gesinimo sistemos gesinimo medžiagos ir jų parinkimas;

stacionarios gaisro gesinimo sistemos parinkimo principai;

vandens poreikio stacionariai gaisro gesinimo sistemai nustatymas;

dūmų šalinimo sistemų tipai ir jų parinkimo principai;

dūmų šalinimo sistemų sudedamosios dalys ir jų veikimo principai;

šalinimo dūmų kiekio nustatymo būdai.

YSPDV, YSPDVPV

7.

 

7.1.

 

7.2.

7.3.

7.4.

 

7.5.

VANDENS GAISRO GESINIMUI TIEKIMO SISTEMOS PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklo ar vandens telkinių (šaltinių) gaisrui gesinti iš išorės kiekis ir išdėstymo reikalavimai;

gaisrinių hidrantų tipai ir veikimo principai;

reikalavimai vandens rezervuarams ir atviriems telkiniams;

statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų tipai, jų sudedamosios dalys bei veikimo principai;

minimalaus vandens kiekio nustatymo principai ir metodai.

YSPDV, YSPDVPV

8.

 

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

 

8.5.

8.6.

PAVOJAUS GAISRUI IR SPROGIMUI PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

pavojingų gaisro ar sprogimo atžvilgiu patalpų klasifikavimas;

susidarančių sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžio nustatymas;

sprogimo viršslėgio nustatymo metodai;

gaisrui, sprogimui pavojingų ir kitų specifinių patalpų vėdinimo sistemų naudojimas;

gaisro ir sprogimo prevencinės priemonės ir jų parinkimas;

sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijų nustatymas.

YSPDV, YSPDVPV

9.

 

9.1.

 

9.2.

9.3.

 

 

9.4.

 

ELEKTROTECHNINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

Reikalavimai elektros instaliacijai (elektros imtuvų apsaugos laipsnis, elektros kabelių degumas, perėjimų per atitvaras sandarinimas ir kt.);

elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos nustatymas;

elektrotechninės įrangos gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytos prevencinės priemonės, galimos avarinės situacijos, elektros energijos tiekimo rezervavimas;

elektrotechninės įrangos ir elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimas vartotojams, dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis (gaisrų gesinimo, žmonių evakuacijos, saugos ir gelbėjimo tarnybų darbo, avarijų padarinių šalinimo ir kt.).

YSPDV, YSPDVPV

10.

 

10.1.

10.2.

 

GAISRŲ GESINIMO PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonės ir jų panaudojimas;

reikalavimai gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtoms priemonėms (gaisriniai laiptai, išlipimai ant stogo, ugniagesių liftai, sausvamzdžiai ir kt.).

YSPDV, YSPDVPV

11.

 

11.1.

11.2.

APSAUGOS NUO ŽAIBO PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

apsaugos nuo žaibo sistemų klasės, jų sudedamųjų dalių naudojimas;

apsaugos nuo žaibo klasės parinkimo principai.

YSPDV, YSPDVPV

12.

 

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

GAISRŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

privažiavimų prie statinių parinkimas;

gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonių būtinumo ir kiekio vertinimas;

reikalavimai ugniagesių išlipimams ant stogo;

ugniagesių liftų panaudojimo atvejai.

YSPDV, YSPDVPV

13.

 

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

PASYVIŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

vidaus ir išorės statybinių medžiagų degumo klasės pastovumo priežiūra;

konstrukcijų atsparumą ugniai didinančių priemonių priežiūra;

medžiagų degumą mažinančių priemonių priežiūra;

patalpų paskirties užtikrinimas;

užpildų priešgaisrinėse užtvarose priežiūra;

reikalavimai gaisro gesinimo įrangos ir priemonių priežiūrai.

YSPDV, YSPDVPV

14.

 

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

SISTEMŲ VANDENS GAISRO GESINIMUI PRIEŽIŪROS ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

vidaus gaisrinio vandentiekio priežiūra;

hidrantų priežiūra;

vandens telkinių priežiūra;

vandens rezervuarų priežiūra.

YSPDV, YSPDVPV

15.

 

15.1.

15.2.

15.3.

 

STACIONARIŲJŲ GAISRO GESINIMO SISTEMŲ VEIKIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

stacionariųjų  gaisro gesinimo sistemų veikimo principai;

gebėjimai parinkti gaisro pavojaus klasę, gesinimo zonas;

stacionariųjų  gaisro gesinimo sistemų aprūpinimo gesinimo medžiaga ypatumai.

YSPDV, YSPDVPV

 

IV skyrius

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

6.    Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

6.2. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

6.3. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

6.4. statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

6.5. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;

6.6. statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo“;

6.7. statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

6.8. Lietuvos standartas LST EN 1991-1-2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1–2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms;

6.9. Lietuvos standartas LST EN 1992-1-2:2005/NA:2010 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas;

6.10.       Lietuvos standartas LST EN 1993-1-2:2005/NA:2010 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas;

6.11.  Lietuvos standartas LST EN 1995-1-2:2005/AC:2009 Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. Bendrosios nuostatos. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas;

6.12.  Lietuvos standartas LST EN 1996-1-2:2005/NA:2011/P:2011 Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas;

6.13.  Lietuvos standartas LST EN 13501-1:2019 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis;

6.14.  Lietuvos standartas LST EN 13501-2:2016 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 2 dalis. Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, išskyrus ventiliacijos įrangą;

6.15.  Lietuvos standartas LST EN 13501-3:2006+A1:2010/P:2012 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 3 dalis. Klasifikavimas pagal pastato inžinerinių tinklų įrenginiuose naudojamų gaminių ir elementų atsparumo ugniai bandymų duomenis: ugniai atsparūs kanalai ir priešgaisrinės sklendės;

6.16.  Lietuvos standartas LST EN 13501-4:2016 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 4 dalis. Klasifikavimas pagal dūmų kontrolės sistemų komponentų atsparumo ugniai bandymų duomenis;

6.17.  Lietuvos standartas LST EN 13501-6:2019 Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros, valdymo įrangos ir ryšių kabelių atsako į ugnį bandymų duomenis;

6.18.  Lietuvos standartas LST EN 13381-1:2015 Bandymo metodai konstrukcinių elementų poveikiui atsparumui ugniai nustatyti. 1 dalis. Horizontaliosios apsauginės membranos;

6.19.  Lietuvos standartas LST EN 13381-2:2015 Bandymo metodai konstrukcinių elementų poveikiui atsparumui ugniai nustatyti. 2 dalis. Vertikaliosios apsauginės membranos;

6.20.  Lietuvos standartas LST EN 13381-4:2013 Bandymo metodai konstrukcinių elementų poveikiui atsparumui ugniai nustatyti. 4 dalis. Plieninių elementų pasyvioji apsauginė danga;

6.21.  Lietuvos standartas LST EN 13381-5:2015 Bandymo metodai nustatyti konstrukcinių elementų poveikį atsparumui ugniai. 5 dalis. Sudėtiniams betono ir profiliuotojo plieninio lakšto elementams taikoma apsauga;

6.22.  Lietuvos standartas LST EN 13381-6:2012 Bandymo metodai konstrukcinių elementų poveikiui atsparumui ugniai nustatyti. 6 dalis. Betono pripildytoms tuščiavidurėms plieninėms kolonoms taikoma apsauga;

6.23.  Lietuvos standartas LST EN 13381-8:2013 Bandymo metodai konstrukcinių elementų poveikiui atsparumui ugniai nustatyti. 8 dalis. Plieninių elementų reaktyvioji apsauginė danga;

6.24.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

6.25.  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

6.26.  Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

6.27.  Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.28.  Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

6.29.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“;

6.30.  Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.31.  Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.32.  Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.33.  Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 „Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.34.  Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.35.  Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-44 „Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.36.  Gaisrinės saugos norma teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312 „Dėl Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo“;

6.37.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

6.38.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.39.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 „Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.40.  Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės).

V skyrius

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

 

7.  Profesinį žinių vertinimą (toliau – Vertinimą) pagal Programą vykdo:

7.1. LGSA, adresas: Perkūnkiemio g. 2, Vilnius, atestavime dalyvauja nuo 2010 m. liepos 1 d.;

7.2. PEGSIA, adresas: Kęstučio g. 59, Vilnius, atestavime dalyvauja nuo 2010 m. liepos 1 d.;

7.3. PDPA, adresas: Panerių g. 51, Vilnius, atestavime dalyvauja nuo 2013 m. rugpjūčio 29 d.

8.  LGSA, PEGSIA ir PDPA organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus atestuotiems gaisrinės saugos projektų vadovams, atlieka nešališką profesinių žinių vertinimą.

9Vertinimas vykdomas tam skirtose nuomojamose patalpose, kurios atitinka higienos ir sveikatos reikalavimus. Patalpomis ir visomis priemonėmis mokymui ir profesinių žinių vertinimui aprūpina LGSA.

 

VI skyrius

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

10.  Vertinimas vykdomas dviem etapais: testo sprendimas (gaisrinės saugos reikalavimų žinojimo patikrinimui) ir Vadovo parengtos projekto dalies pristatymas (gebėjimų taikyti reikalavimus patikrinimui).

11.  Testų klausimai sudaromi pagal temas, kurios pateiktos III skyriaus lentelėje. Testą sudaro 20 klausimų. Kiekvienam klausimui yra trys atsakymai, kurių vienas ar keli gali būti teisingi. Vadovo gaisrinės saugos reikalavimų pirmo etapo žinios vertinamos teigiamai, kai teisingai atsakoma į 16 ir daugiau klausimų. Testo sprendimui skiriama 30 min. Testas vykdomas raštu.

12.  Vadovo parengtos ypatingojo statinio gaisrinės saugos projekto dalies pristatymas vykdomas po gaisrinės saugos reikalavimų teigiamo žinių vertinimo. Jo metu komisijos nariai išklauso pagrindinius gaisrinės saugos sprendinius ir užduoda klausimus.

13.  Po abiejų vertinimo etapų komisija atviru balsavimu balsuoja dėl Vadovo tinkamo profesinių žinių lygio. Balsuojant kiekvienas narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, komisijos pirmininko balsas yra lemtingas.

14.  Dėl pakartotinio profesinių žinių vertinimo vadovas gali kreiptis ne greičiau kaip po 14 dienų nuo neišlaikymo dienos.

15.  Vertinant kitų valstybių (trečiųjų šalių), Europos Sąjungos valstybių narių piliečių (toliau – užsieniečių) profesinį pasirengimą, testas užsieniečiui teikiamas valstybine kalba – lietuvių kalba. Jei užsienietis nesupranta lietuvių kalbos, jo prašymu galimas išankstinis vertimo parengimas į užsieniečiui suprantamą kalbą LGSA pastangomis. Išlaidas apmoka užsienietis. Komisijos narių pokalbis su užsieniečiu vyksta valstybine lietuvių kalba. Galima išimtis – abiem pusėms suprantama kalba, kai bent du komisijos nariai moka užsieniečio kalbą. Kitu atveju, užsieniečio prašymu, LGSA samdo vertėją, o vertėjo paslaugas apmoka užsienietis.

 

VII skyrius

PROFESINIų žinių VERTINIMO personalas

 

16.  Atsakingais už profesinių žinių vertinimą yra specialistai turintys aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą gaisrinės saugos ar statybos inžinerijos srityje ir atitinkantys STR 1.02.01:2017 [6.3] 31.4 papunkčio reikalavimus:

16.1.  turintys ne mažesnę kaip 10 metų darbo patirtį vertinamoje gaisrinės saugos srityje;

16.2.  turintys ne mažesnę kaip 5 metai mokslininko ar dėstytojo veiklos patirtį vertinamoje gaisrinės saugos srityje;

16.3.  turintys ekspertizės vadovo arba dalies ekspertizės vadovo (gaisrinės sauga) atestatą;

16.4.  turintys priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įgaliojimą atstovauti šią įstaigą

17.  Vertinimo komisiją pagal LGSA, PEGSIA ir PDPA ypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių tikrinimo komisijos nuostatus sudaro 5 nariai:

17.1.  vienas narys yra LGSA įgaliotas atstovas (komisijos pirmininkas);

17.2.  vienas narys yra PEGSIA įgaliotas atstovas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

17.3.  vienas narys yra PDPA įgaliotas atstovas (komisijos narys);

17.4.  vienas narys yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įgaliotas atstovas (komisijos narys);

17.5.  vienas narys yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Darbo ir gaisrinės saugos katedros įgaliotas atstovas (komisijos narys).

18.  Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai. Visi komisijos nariai turi būti informuoti apie Vertinimo posėdį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

19.  Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principais, asmenine komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą bei sprendimo priėmimo nešališkumu.

20.  Posėdžio darbotvarkė su vertinamų vadovų pateiktais dokumentais, duomenimis, informacija komisijos nariams pateikiama el. paštu ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Vertinimo posėdžio.

21.  Komisijos pirmininkas, o jei jo nėra, − komisijos pavaduotojas organizuoja ir veda posėdžius.

22Komisijos narys privalo informuoti komisiją apie esamą interesų konfliktą su vertinamu asmeniu ir nusišalinti nuo dalyvavimo vertinant to asmens profesines žinias. Komisijos nariai turi laikytis konfidencialumo ir neatskleisti asmens duomenų tretiems asmenims, jeigu to nenustato teisės aktai.

 

 

VIII skyrius

profesinių žinių vertinimą patvirtinantis dokumentas

 

23Po profesinių žinių patikrinimo ir įvertinimo Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC [6.3], antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių vertinimą atlikusioje LGSA.

24. LGSA Vadovui išduoda statybos techninės veikos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašą (toliau - Protokolo išrašas). Protokolo išraše nurodoma: vardas, pavardė, gimimo data, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigos, statinių grupės, darbo sritis (projekto dalis), dokumento išdavimo data ir numeris. Protokolo išrašą pasirašo posėdžio sekretorius ir vadovas, kurio profesinės žinios buvo vertintos. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro. Asmens duomenys tvarkomi kvalifikacijos atestato įgijimo tikslais ir vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

25. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui LGSA išduoda profesinių žinių vertinimo protokolą (toliau – Protokolas). Protokole nurodoma: Vadovo vardas ir pavardė, asmens kodas, darbovietė, Vadovui siūlomos suteikti pareigos (pagal Programos I skyriaus, 3 p.) statinių grupėse (pagal Programos I skyriaus, 3 p.) gaisrinės saugos srityje, Vertinimo rezultatas (sprendimas), dokumento išdavimo data ir numeris, Programos, pagal kurią vertintos Vadovo profesinės žinios, žymuo ir pavadinimas, profesines žinias įvertinusių specialistų arba jų atstovų (profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininko, komisijos narių ir sekretoriaus) parašai. Protokolas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių [6.40] 90 ir 91 punktuose nurodytais reikalavimais.

 

IX skyrius

Baigiamosios nuostatoS

 

26.Informacija apie organizuojamus profesinių žinių vertinimo egzaminus (grafikai, egzaminavimo vieta ir pan.) skelbiama LGSA tinklalapyje www.lgsa.lt.

27.LGSA registruoja šią su Vertinimu susijusią informaciją: protokolo numeris, išdavimo data, asmens, gavusio Egzamino įvertinimą, vardas, pavardė, komisijos sprendimas.

__________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr.D1-182

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. D1-344  redakcija)

 

LIETUVOS GAISRINĖS SAUGOS ASOCIACIJOS, PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS IR GAISRO SAUGOS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS IR PRIEŠGAISRINIŲ DARBŲ IR PASLAUGŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-147-18-LGSA/PDPA/PEGSIA

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Programos pavadinimas: statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir statinio dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2Programos tikslas: Programos tikslas yra nustatyti gaisrinės saugos specialistų, pageidaujančių įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – Vadovai) pareigas, profesinių žinių apimtį, detalumą ir vertinimo tvarką.

3Programos paskirtis: Programa skirta profesinių žinių vertinimui Vadovų siekiančių įgyti teisę eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV) ir statinio dalies ekspertizės vadovo (toliau – SDEV) pareigas statiniuose: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai. Projekto dalyje: gaisrinės saugos.

 

II skyrius

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4.  Profesinių žinių vertinimą vykdo Lietuvos gaisrinės saugos asociacija (toliau - LGSA) kartu su Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija (toliau - PEGSIA) ir Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija (toliau – PDPA) pagal sudarytą Programą iš šių pagrindinių, aktualių gaisrinės saugos sričių: bendrųjų ekspertizės organizavimo pagrindų, reikalavimų statinio projekto ekspertizei ir statinio projekto dalies ekspertizei, bendrųjų žinių ir gebėjimų, teritorijos planavimo, gaisro sklidimo ribojimo, konstrukcijų apsaugos nuo gaisro poveikio, evakuacijos, aktyviųjų ir pasyviųjų gaisrinės saugos sistemų, vandens gaisro gesinimui tiekimo sistemų, pavojaus gaisrui ir sprogimui, elektrotechninių priemonių, gaisrų gesinimo priemonių, apsaugos nuo žaibo.

 

III skyrius

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS turinys

 

5.    Profesinių žinių vertinimo egzamino temos pateikiamos lentelėje:

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

 

1.5.

1.6.

 

1.7.

1.8.

BENDRIEJI EKSPERTIZĖS ORGANIZAVIMO PAGRINDAI:

statinio projekto ekspertizė;

statinio ekspertizė;

ekspertizės akto sudėtis;

statinio projektuotojo dalyvavimas statybos ir statinio atidavimo naudoti fazėse;

statinių tyrimai;

gaisrinės saugos statybos produktų privalomieji atitikties įvertinimo dokumentai;

gaisrinės saugos priemonių savybės ir jų nustatymas;

projektinės dokumentacijos keitimo tvarka.

SPDEV, SDEV

2.

 

2.1.

 

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZEI IR STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZEI:

statybos norminiai dokumentai, reglamentuojantys statinio projekto ekspertizę;

statinio projekto ekspertizė ir jos rūšys;

statinio projekto ekspertizės privalomumas;

statinio projekto ekspertizės sudėtis;

statinio projekto ekspertizės akto sudėtis;

statinio techninės būklės įvertinimas;

atvejai, kai atliekama pakartotinė statinio projekto ekspertizė;

statinio projekto ekspertizės dalyviai ir jų pareigos bei teisės;

statinio projekto ekspertizės trukmė;

statinio projekto ekspertizės rangovų veiklos ataskaita;

statinio projekto ekspertizės vadovo atsakomybė už įvertinimo teisėtumą bei techninį pagrįstumą ir jų pasekmes.

SPDEV, SDEV

3.

3.1.

3.2.

3.3. 3.4.

3.5.

 

3.6.

3.7.

 

3.8.

3.9.

 

3.10.

BENDROSIOS ŽINIOS IR GEBĖJIMAI:

statinių (patalpų) atsparumo ugniai laipsnio nustatymas;

statinio konstrukcijų atsparumo ugniai parinkimas;

statybos produktų degumo parinkimas;

gaisro ir sprogimo kategorijos;

valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sistemos, užtikrinančios gaisrų gesinimą;

gaisro gesinimo priemonės ir medžiagos, jų parinkimas;

sudėtingi gaisro plitimo scenarijai (gaisro inžinerijos ir gaisro rizikos skaičiavimai);

gaisro vystymosi modeliavimo principai;

pagrindinių pradinių rodiklių ir jų modeliavimo (prielaidų) gaisrų vystymosi modeliavimas;

gaisrų vystymosi modeliavimo rezultatų vertinimas.

SPDEV, SDEV

4.

4.1.

4.2.

 

4.3.

4.4.

TERITORIJOS PLANAVIMO ŽINIOS IR JŲ TAIKYMO GEBĖJIMAI:

atstumo iki artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vertinimas;

gaisrinės technikos įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelės;

saugūs atstumai tarp statinių;

sklype susidarančių sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų reglamentavimas ir vertinimo būdai;

SPDEV, SDEV

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

 

5.5.

5.6.

5.7.

 

5.8.

 

5.9.

5.10.

GAISRO SKLIDIMO RIBOJIMO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

gaisro apkrovos kategorijos nustatymas;

statinio konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasės nustatymas;

gaisrinių skyrių formavimas statinyje;

gaisro plitimo ribojimo konstrukcijų ar tarpkonstrukcinėmis tuštumomis principai;

angų užpildai priešgaisrinėse atitvarose ir jų parinkimas;

fasadų apdailai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo klasės;

vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klasės;

pavojingų gaisro ar sprogimo atžvilgiu patalpų statinyje suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis;

tambūrų – šliuzų, oro viršslėgio sistemų ir jų įrengimo principai;

kitos gaisro sklidimo ribojimo statinyje ribojimo priemonės.

SPDEV, SDEV

6.

 

6.1.

6.2.

 

6.3.

6.4.

6.5.

 

6.6.

6.7.

KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS NUO GAISRO POVEIKIO ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

konstrukcijų atsparumas ugniai;

gelžbetoninių konstrukcijų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai;

medinių konstrukcijų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai; plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai;

kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai;

mūrinių konstrukcijų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai;

kitų konstrukcijų iš stiklo, aliuminio ir kitų medžiagų atsparumo ugniai nustatymas ir jo apsaugos būdai.

SPDEV, SDEV

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

EVAKUACIJOS ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

žmonių evakuacijos gaisro metu principai, evakuacijos keliai;

evakuacijos kelių didžiausių ilgių, pločių nustatymas;

mažiausio evakuacinių išėjimų skaičiaus nustatymas;

evakuacijos laiko nustatymo supaprastinti ir sudėtingi metodai;

įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų nustatymas;

žmonių kitomis priemonėmis (automobilinių gaisrinių kopėčių privažiavimo keliai, jų pastatymo vietos, siekių diagramos) gelbėjimo galimybės ir skaičiavimai.

SPDEV, SDEV

8.

 

8.1.

 

8.2.

8.3.

 

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

AKTYVIŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS SISTEMŲ ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sudedamosios dalys ir jų veikimo principai;

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų parinkimo principai;

stacionarios gaisro gesinimo sistemos sudedamosios dalys ir jų veikimo principai;

stacionarios gaisro gesinimo sistemos gesinimo medžiagos ir jų parinkimas;

stacionarios gaisro gesinimo sistemos parinkimo principai;

vandens poreikio stacionariai gaisro gesinimo sistemai nustatymas;

dūmų šalinimo sistemų tipai ir jų parinkimo principai;

dūmų šalinimo sistemų sudedamosios dalys ir jų veikimo principai;

šalinimo dūmų kiekio nustatymo supaprastinti ir sudėtingi būdai.

SPDEV, SDEV

9.

 

9.1.

 

9.2.

9.3.

9.4.

 

9.5.

VANDENS GAISRO GESINIMUI TIEKIMO SISTEMOS ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklo ar vandens telkinių (šaltinių) gaisrui gesinti iš išorės kiekis ir išdėstymo reikalavimai;

gaisrinių hidrantų tipai ir veikimo principai;

reikalavimai vandens rezervuarams ir atviriems telkiniams;

statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų tipai, jų sudedamosios dalys bei veikimo principai;

minimalaus vandens kiekio nustatymo principai ir metodai.

SPDEV, SDEV

10.

 

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

 

10.5.

10.6.

PAVOJAUS GAISRUI IR SPROGIMUI ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

pavojingų gaisro ar sprogimo atžvilgiu patalpų klasifikavimas;

susidarančių sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžio nustatymas;

sprogimo viršslėgio nustatymo metodai;

gaisrui, sprogimui pavojingų ir kitų specifinių patalpų vėdinimo sistemų naudojimas;

gaisro ir sprogimo prevencinės priemonės ir jų parinkimas;

sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijų nustatymas.

SPDEV, SDEV

11.

 

11.1.

 

11.2.

11.3.

 

 

11.4.

ELEKTROTECHNINIŲ PRIEMONIŲ ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

reikalavimai elektros instaliacijai (elektros imtuvų apsaugos laipsnis, elektros kabelių degumas, perėjimų per atitvaras sandarinimas ir kt.);

elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos nustatymas;

elektrotechninės įrangos gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytos prevencinės priemonės, galimos avarinės situacijos, elektros energijos tiekimo rezervavimas;

elektrotechninės įrangos ir elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimas vartotojams, dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis (gaisrų gesinimo, žmonių evakuacijos, saugos ir gelbėjimo tarnybų darbo, avarijų padarinių šalinimo ir kt.).

SPDEV, SDEV

12.

12.1.

12.2.

GAISRŲ GESINIMO PRIEMONIŲ ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonės ir jų panaudojimas;

reikalavimai gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtoms priemonėms (gaisriniai laiptai, išlipimai ant stogo, ugniagesių liftai, sausvamzdžiai ir kt.).

SPDEV, SDEV

13.

 

13.1.

13.2.

APSAUGOS NUO ŽAIBO REIKALAVIMŲ ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

apsaugos nuo žaibo sistemų klasės, jų sudedamųjų dalių naudojimas;

apsaugos nuo žaibo klasės parinkimo principai.

SPDEV, SDEV

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

 

14.5.

 

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

GAISRO SKLIDIMO RIBOJIMO VERTINIMAS:

pradiniai duomenys reikalingi nustatyti leistiną gaisrinio skyriaus plotą;

gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimas;

gaisro apkrovos dydžio (gaisro apkrovos kategorijos) skaičiavimas;

statinio konstrukcijų (laikančiųjų ir užtvarų) atsparumo ugniai ir degumo parinkimas;

konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai, apsaugos priemonių įtakos vertinimas;

degumo reikalavimų nustatymas statinių vidaus ir išorės medžiagoms;

sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos skaičiavimai;

sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžių skaičiavimai;

gaisro ir jo produktų plitimo skaičiavimai, nustatantys poveikį konstrukcijoms, žmonėms ar ugniagesiams gaisro metu.

SPDEV, SDEV

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

GAISRŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONIŲ VERTINIMAS:

privažiavimų prie statinių parinkimas;

gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonių būtinumo ir kiekio vertinimas;

reikalavimai ugniagesių išlipimams ant stogo;

ugniagesių liftų panaudojimo atvejai.

SPDEV, SDEV

16.

 

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

PASYVIŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

vidaus ir išorės statybinių medžiagų degumo klasės pastovumo priežiūra;

konstrukcijų atsparumą ugniai didinančių priemonių priežiūra;

medžiagų degumą mažinančių priemonių priežiūra;

patalpų paskirties užtikrinimas;

užpildų priešgaisrinėse užtvarose priežiūra;

reikalavimai gaisro gesinimo įrangos ir priemonių priežiūrai.

SPDEV, SDEV

17.

 

17.1.

17.2.

17.3.

17.5.

VANDENS GAISRO GESINIMUI SISTEMŲ ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

vidaus gaisrinio vandentiekio priežiūra;

hidrantų priežiūra;

vandens telkinių priežiūra;

vandens rezervuarų priežiūra.

SPDEV, SDEV

18.

 

18.1.

18.2.

18.3.

STACIONARIŲJŲ GAISRO GESINIMO SISTEMŲ ŽINIOS IR TAIKYMO GEBĖJIMAI:

stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų veikimo principai;

gaisro pavojingumo klasės parinkimas, zonavimas ir pan.;

stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų ypatumai nustatant projektavimo užduotis (pagal standartą, nukrypstant nuo standarto, naudojant kitų šalių teisės aktus).

SPDEV, SDEV

 

IV skyrius

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

6.    Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

6.2. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

6.3. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

6.4. statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymų Nr. D1-880 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

6.5. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;

6.6. statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-693 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo“;

6.7. statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo“;

6.8. Lietuvos standartas LST EN 1991-1-2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1–2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms;

6.9. Lietuvos standartas 1992-1-2:2005/NA:2010 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas;

6.10.       Lietuvos standartas LST EN 1993-1-2:2005/NA:2010 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas;

6.11.  Lietuvos standartas LST EN 1995-1-2:2005/AC:2009 Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. Bendrosios nuostatos. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas;

6.12.  Lietuvos standartas LST EN 1996-1-2:2005 Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas;

6.13.  Lietuvos standartas LST EN LST EN 13501-1:2019 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis;

6.14.  Lietuvos standartas LST EN 13501-2:2016 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 2 dalis. Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, išskyrus ventiliacijos įrangą;

6.15.  Lietuvos standartas LST EN 13501-3:2006+A1:2010/P:2012 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 3 dalis. Klasifikavimas pagal pastato inžinerinių tinklų įrenginiuose naudojamų gaminių ir elementų atsparumo ugniai bandymų duomenis: ugniai atsparūs kanalai ir priešgaisrinės sklendės;

6.16.  Lietuvos standartas LST EN 13501-4:2016 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 4 dalis. Klasifikavimas pagal dūmų kontrolės sistemų komponentų atsparumo ugniai bandymų duomenis;

6.17.  Lietuvos standartas LST EN 13501-6:2019 Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros, valdymo įrangos ir ryšių kabelių atsako į ugnį bandymų duomenis;

6.18.  Lietuvos standartas LST EN 13381-1:2015 Bandymo metodai konstrukcinių elementų poveikiui atsparumui ugniai nustatyti. 1 dalis. Horizontaliosios apsauginės membranos;

6.19.  Lietuvos standartas LST EN 13381-2:2015 Bandymo metodai konstrukcinių elementų poveikiui atsparumui ugniai nustatyti. 2 dalis. Vertikaliosios apsauginės membranos;

6.20.  Lietuvos standartas LST EN 13381-4:2013 Bandymo metodai konstrukcinių elementų poveikiui atsparumui ugniai nustatyti. 4 dalis. Plieninių elementų pasyvioji apsauginė danga;

6.21.  Lietuvos standartas LST EN 13381-5:2015 Bandymo metodai nustatyti konstrukcinių elementų poveikį atsparumui ugniai. 5 dalis. Sudėtiniams betono ir profiliuotojo plieninio lakšto elementams taikoma apsauga;

6.22.  Lietuvos standartas LST EN 13381-6:2012 Bandymo metodai konstrukcinių elementų poveikiui atsparumui ugniai nustatyti. 6 dalis. Betono pripildytoms tuščiavidurėms plieninėms kolonoms taikoma apsauga;

6.23.  Lietuvos standartas LST EN 13381-8:2013 Bandymo metodai konstrukcinių elementų poveikiui atsparumui ugniai nustatyti. 8 dalis. Plieninių elementų reaktyvioji apsauginė danga;

6.24.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

6.25.  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

6.26.  Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

6.27.  Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.28.  Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

6.29.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“;

6.30.  Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.31.  Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.32.  Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.33.  Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 „Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.34.  Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.35.  Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-44 „Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.36.  Gaisrinės saugos norma teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312 „Dėl Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo“;

 

6.37.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

6.38.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.39.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 „Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.40.  Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės).

V skyrius

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

 

7.  Profesinį žinių vertinimą (toliau – Vertinimą) pagal Programą vykdo:

7.1. LGSA, adresas: Perkūnkiemio g. 2, Vilnius, atestavime dalyvauja nuo 2010 m. liepos 1 d.

7.2. PEGSIA, adresas: Kęstučio g. 59, Vilnius, atestavime dalyvauja nuo 2010 m. liepos 1 d.

7.3. PDPA, adresas: Metalo g. 4, Vilnius, atestavime dalyvauja nuo 2013 m. rugpjūčio 29 d.

8.  LGSA, PEGSIA ir PDPA organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus atestuotiems gaisrinės saugos projektų vadovams, atlieka nešališką profesinių žinių vertinimą.

9Vertinimas vykdomas tam skirtose nuomojamose patalpose, kurios atitinka higienos ir sveikatos reikalavimus. Patalpomis ir visomis priemonėmis mokymui ir profesinių žinių vertinimui aprūpina LGSA.

 

VI skyrius

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

10.  Vertinimas vykdomas dviem etapais: testo sprendimas (gaisrinės saugos reikalavimų žinojimo patikrinimui) ir Vadovo parengtos projekto dalies pristatymas (gebėjimų taikyti reikalavimus patikrinimui).

11.  Testų klausimai sudaromi pagal temas, kurios pateiktos Programos III skyriaus lentelėje. Testą sudaro 20 klausimų. Kiekvienam klausimui yra trys atsakymai, kurių vienas ar keli gali būti teisingi. Vadovo gaisrinės saugos reikalavimų pirmo etapo žinios vertinamos teigiamai, kai teisingai atsakoma į 16 ir daugiau klausimų. Testo sprendimui skiriama 30 min. Testas vykdomas raštu.

12.  Vadovo parengtos ypatingojo statinio gaisrinės saugos projekto dalies pristatymas vykdomas po gaisrinės saugos reikalavimų teigiamo žinių įvertinimo. Jo metu komisijos nariai išklauso pagrindinius gaisrinės saugos sprendinius ir užduoda klausimus.

13.  Po abiejų Vertinimo etapų komisija atviru balsavimu balsuoja dėl Vadovo tinkamo profesinių žinių lygio. Balsuojant kiekvienas narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, komisijos pirmininko balsas yra lemtingas.

14.  Dėl pakartotinio profesinių žinių vertinimo Vadovas gali kreiptis ne greičiau kaip po 14 dienų nuo neišlaikymo dienos.

15.  Vertinant kitų valstybių (trečiųjų šalių), Europos Sąjungos valstybių narių piliečių (toliau – užsieniečių) profesinį pasirengimą, testas užsieniečiui teikiamas valstybine kalba – lietuvių kalba. Jei užsienietis nesupranta lietuvių kalbos, jo prašymu galimas išankstinis vertimo parengimas į Užsieniečiui suprantamą kalbą LGSA pastangomis. Išlaidas apmoka užsienietis. Komisijos narių pokalbis su Užsieniečiu vyksta valstybine lietuvių kalba. Galima išimtis – abiem pusėms suprantama kalba, kai bent du komisijos nariai moka užsieniečio kalbą. Kitu atveju, užsieniečio prašymu, LGSA samdo vertėją, o vertėjo paslaugas apmoka užsienietis.

 

VII skyrius

PROFESINIų žinių VERTINIMO personalas

 

16.  Atsakingais už profesinių žinių vertinimą yra specialistai, turintys aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą gaisrinės saugos ar statybos inžinerijos srityje ir atitinkantys STR 1.02.01:2017 [6.3] 31.4 papunkčio reikalavimus:

16.1.  turintys ne mažesnę kaip 10 metų darbo patirtį vertinamoje gaisrinės saugos srityje;

16.2.  turintys ne mažesnę kaip 5 metai mokslininko ar dėstytojo veiklos patirtį vertinamoje gaisrinės saugos srityje;

16.3.  turintys statinio ekspertizės vadovo arba statinio dalies ekspertizės vadovo (gaisrinės sauga) atestatą;

16.4.  turintys priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įgaliojimą atstovauti šią įstaigą.

17.  Vertinimo komisiją, pagal LGSA, PEGSIA ir PDPA ypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių tikrinimo komisijos nuostatus, sudaro 5 nariai:

17.1.  vienas narys yra LGSA įgaliotas atstovas (komisijos pirmininkas);

17.2.  vienas narys yra PEGSIA įgaliotas atstovas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

17.3.  vienas narys yra PDPA įgaliotas atstovas (komisijos narys);

17.4.  vienas narys yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įgaliotas atstovas (komisijos narys);

17.5.  vienas narys yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Darbo ir gaisrinės saugos katedros įgaliotas atstovas (komisijos narys).

18.  Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai. Visi komisijos nariai turi būti informuoti apie Vertinimo posėdį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

19.  Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principais, asmenine komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą bei sprendimo priėmimo nešališkumu.

20.  Posėdžio darbotvarkė su vertinamų Vadovų pateiktais dokumentais, asmens duomenimis, informacija komisijos nariams pateikiama el. paštu ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Vertinimo posėdžio.

21.  Komisijos pirmininkas, o jei jo nėra, − komisijos pirmininko pavaduotojas organizuoja ir veda posėdžius.

22.     Komisijos narys privalo informuoti komisiją apie esamą interesų konfliktą su vertinamu asmeniu ir nusišalinti nuo dalyvavimo vertinant to asmens profesines žinias. Komisijos nariai turi laikytis konfidencialumo ir neatskleisti asmens duomenų tretiems asmenims, jeigu to nenustato teisės aktai.

VIII skyrius

profesinių žinių vertinimą patvirtinantis dokumentas

 

23.  Po profesinių žinių patikrinimo ir įvertinimo Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC [6.3], antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių vertinimą atlikusioje LGSA.

24. LGSA Vadovui išduoda statybos techninės veikos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašą (toliau - Protokolo išrašas). Protokolo išraše nurodoma: vardas, pavardė, gimimo data, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigos, statinių grupės, darbo sritis (projekto dalis), dokumento išdavimo data ir numeris. Protokolo išrašą pasirašo posėdžio sekretorius ir vadovas, kurio profesinės žinios buvo vertintos. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro. Asmens duomenys tvarkomi kvalifikacijos atestato įgijimo tikslais ir vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

25.VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui LGSA išduoda profesinių žinių vertinimo protokolą (toliau – Protokolas). Protokole nurodoma: Vadovo vardas ir pavardė, asmens kodas, darbovietė, Vadovui siūlomos suteikti pareigos (pagal Programos I skyriaus, 3 p.) statinių grupėse (pagal Programos I skyriaus, 3 p.) gaisrinės saugos srityje, Vertinimo rezultatas (sprendimas), dokumento išdavimo data ir numeris, Programos, pagal kurią vertintos Vadovo profesinės žinios, žymuo ir pavadinimas, profesines žinias įvertinusių specialistų arba jų atstovų (profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininko, komisijos narių ir sekretoriaus) parašai. Protokolas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių [6.40] 90 ir 91 punktuose nurodytais reikalavimais.

 

 

IX skyrius

Baigiamosios nuostatoS

 

26.  Informacija apie organizuojamus profesinių žinių vertinimo egzaminus (grafikai, egzaminavimo vieta ir pan.) skelbiama LGSA tinklalapyje www.lgsa.lt.

27LGSA registruoja šią su Vertinimu susijusią informaciją: protokolo numeris, išdavimo data, asmens, gavusio Egzamino įvertinimą, vardas, pavardė, komisijos sprendimas.

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-330, 2016-05-06, paskelbta TAR 2016-05-10, i. k. 2016-11946

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-182 „Dėl Gaisrinės saugos asociacijos ir priešgaisrinės darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-344, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-06, i. k. 2019-09194

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-182 „Dėl Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos ir Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo