Suvestinė redakcija nuo 2022-05-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08374

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROFESINIŲ IR TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINO FIZINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI TEISĘ VADOVAUTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMUI, PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 18 d. Nr. D1-426

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 4 dalies 2 punktu,

tvirtinu Profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-426

 

 

 

PROFESINIŲ IR TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINO FIZINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI TEISĘ VADOVAUTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMUI, PROGRAMA

 

Programos žymuo: TE-004-17-TP

 

I. SKYRIUS

PROGRAMOS PASKIRTIS IR TIKSLAS

 

1. Profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programa (toliau – Programa) nustato teisinių žinių sritis ir profesinių žinių vertinimo reikalavimus fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę Lietuvos Respublikoje vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (miškų tvarkymo schemų, inžinerinės infrastruktūros vystymo planų, žemės gelmių naudojimo planų) rengimui (toliau – Pretendentai).

2. Pretendentai, vadovaudamiesi Programoje pateikiamu teisės aktų sąrašu, privalo žinoti teritorijų planavimo principus, sąvokas, reikalavimus, esmines procedūras, teritorijų planavimo proceso dalyvių teises, pareigas, atsakomybę.

3. Vadovaudamasi šia Programa, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra organizuoja ir vykdo profesinių ir teisinių žinių egzaminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-148, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-10996

 

4. Pagal šią Programą parengiami teisinių žinių patikrinimo testai pretendentams ir pasirengiama profesinių žinių patikrinimui pokalbio metu.

 

II. KYRIUS

PROGRAMOS TEMOS IR REIKALAVIMAI

 

5. Pretendento profesinės ir teisinės žinios vertinamos pagal Programos temas ir reikalavimus, nurodytus lentelėje:

 

Eil.

Nr.

Temos  ir reikalavimai

I.

Reikalavimai egzamino teisinių žinių daliai

 

 

Bendrosios teritorijų planavimo nuostatos

Pagrindinės Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo sąvokos

Teritorijų planavimo tikslai

Teritorijų planavimo dokumentų lygmenys ir  rūšys

Teritorijų planavimo organizatoriai ir iniciatyvos teisė

Visuomenės (viešasis) interesas planuojant teritorijas

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai

Valstybės lygmens bendrieji planai, objektai ir uždaviniai

Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrieji planai, objektai ir uždaviniai

Detalieji planai, objektai ir uždaviniai

Teisė statyti ir žemės valdos projektų taikymas

Specialiojo teritorijų planavimo objektai ir uždaviniai

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų teisinė galia

Bendrieji specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo reikalavimai

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas

Specialiojo teritorijų planavimo procesas

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų viešinimas, derinimas ir tikrinimas

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas ir įsigaliojimas

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų keitimas ir koregavimas

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengėjai ir vadovai, jų kvalifikacijos atestatų galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarka

Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka

Teritorijų planavimo viešumas:  teritorijų planavimo viešinimo procedūros, informacijos teikimo būdai

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras

Teritorijų planavimo valstybinė priežiūra: teritorijų planavimo proceso parengiamojo, rengimo ir baigiamojo etapų valstybinė priežiūra

Juridinių ir fizinių asmenų atsakomybė už Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus

II.

Reikalavimai egzamino profesinių žinių daliai

 

Darnaus vystymosi principų suvokimas ir taikymas

Kuriamos aplinkos kokybė

Aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams – projektavimo visiems (universalaus dizaino) principų taikymas

Sprendimų racionalumas

Mokėjimas skaityti brėžinius ( brėžinio turinio suvokimas)

Gebėjimas vertinti, analizuoti teritorijų planavimo dokumentus

Teritorijų planavimo dokumentų sistemos, sąsajų išmanymas

Vadovavimas, lyderystė, komandinis darbas

Saviugda, motyvacija, asmeninis efektyvumas

Kvalifikacijos tobulinimas

 

III. SKYRIUS
TESĖS AKTŲ SĄRAŠAS

 

6. Lietuvos Respublikos įstatymai:

6.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

6.2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;

6.3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas;

6.4. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

6.5. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

6.6. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;

6.7. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;

6.8. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;

6.9. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;

6.10. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

6.11. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas;

6.12. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

6.13. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;

6.14. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

6.15. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

6.16. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;

6.17. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-148, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-10996

 

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

7.1. Neteko galios nuo 2022-05-27

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-148, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-10996

 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“;

7.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“;

7.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Kiti teisės aktai:

8.1. Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. D1-72/ĮV-141 „Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.2. Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312 „Dėl Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo“;

8.3. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.5. Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-24 „Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.6. Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.7. Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.8. Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.9. Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-306(1.5E)/D1-632 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.10.  Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.11. Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.12. Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“;

8.13. Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-110 „Dėl Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normų patvirtinimo“;

8.14. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

IV. SKYRIUS

PROGRAMOS KEITIMAS

 

9. Programa keičiama ar papildoma pasikeitus III skyriuje nurodytiems teisės aktams, kai toks pasikeitimas darytų įtaką II skyriuje nustatytiems Programos temoms ir reikalavimams.

 

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-148, 2022-05-26, paskelbta TAR 2022-05-26, i. k. 2022-10996

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-426 „Dėl Profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programos patvirtinimo“ pakeitimo