Suvestinė redakcija nuo 2018-09-21 iki 2019-06-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14326

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELEVIZIJOS PROGRAMŲ PAKETŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m.  rugsėjo 23 d. Nr. KS-171

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2015 m. gegužės 21 d. įstatymo Nr. XII-1731 redakcija) 48 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Televizijos programų paketų sudarymo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis sprendimas įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.

2.2. televizijos programų retransliuotojai ir kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 15 d. turi sudaryti ir pradėti vartotojams platinti televizijos programų paketus, atitinkančius Televizijos programų paketų sudarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                Edmundas Vaitekūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos

komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d.

sprendimu Nr. KS-171

(Lietuvos radijo ir televizijos

komisijos 2018 m. rugsėjo 19 d.

sprendimo Nr. KS-54

redakcija)

 

 

TELEVIZIJOS PROGRAMŲ PAKETŲ SUDARYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Televizijos programų paketų sudarymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja televizijos programų retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, sudaromų ir siūlomų vartotojams televizijos programų paketų sudarymo tvarką ir sąlygas, reikalavimus programų parinkimui, teikimui skleisti ir skleidimui visuomenei.

2. Taisyklės taikomos televizijos programų retransliuotojams ir kitiems asmenims, teikiantiems Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

4. Televizijos programų retransliuotojai ir kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas,  skirtingomis technologijomis ir (arba) skirtingoms vartotojų kategorijoms gali platinti skirtingos sandaros pagrindinius televizijos programų paketus.

5. Televizijos programų retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, nesudarančių atskirų televizijos programų paketų, retransliuojamų ar platinamų internete televizijos programų visuma laikoma pagrindiniu televizijos programų paketu.

6. Pagrindinis televizijos programų paketas privalo būti teikiamas visiems televizijos programų retransliuotojo ir kito asmens, teikiančio Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, vartotojams.  

7. Televizijos programų retransliuotojai ir kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, savo interneto svetainėje (jei tokią turi) ar kitokiu būdu viešai privalo skelbti išsamų, teisingą ir nuolat atnaujinamą televizijos programų paketus sudarančių televizijos programų sąrašą.

 

II SKYRIUS

TELEVIZIJOS PROGRAMŲ PAKETŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

 

8. Televizijos programų retransliuotojai ir kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, sudarydami retransliuojamų ir (ar) platinamų internete televizijos programų paketus, privalo vadovautis šiomis Taisyklėmis ir užtikrinti vartotojų teisę į nešališką informaciją, nuomonių, kultūrų ir kalbų įvairovę bei tinkamą nepilnamečių apsaugą nuo galimo neigiamo viešosios informacijos poveikio.

9. Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (toliau – Komisija) nustačius, kad iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių retransliuojamoje ir (ar) platinamoje internete televizijos programoje, ją sudarančiose atskirose programose buvo paskelbta, perduota skleisti ir paskleista Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte nurodyta neskelbtina informacija, ir priėmus sprendimą dėl televizijos programos platinimo tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose, televizijos programa, kurioje buvo paskleista neskelbtina informacija, 12 mėnesių nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos gali būti retransliuojama ir (ar) platinama internete tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose, kuriuos tokiu atveju draudžiama subsidijuoti, remti ar taikyti jiems bet kokio pobūdžio nuolaidas, o jų kaina negali būti mažesnė negu paslaugos teikėjo patiriamos sąnaudos šiuos televizijos programų paketus sudarančioms televizijos programoms įsigyti, retransliuoti ir (ar) platinti internete. Jei televizijos programų retransliuotojas ar kitas asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, už papildomą mokestį platinamų televizijos programų paketų nesudaro, televizijos programa ir (ar) atskira programa, dėl kurios platinimo tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose priimtas Komisijos sprendimas, vartotojui gali būti teikiama tik už papildomą mokestį, neįtrauktą į mokestį už pagrindinį televizijos programų paketą.

10. Komisijai priėmus sprendimą dėl iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių transliuojamų ar retransliuojamų arba internete platinamų televizijos programų ar atskirų programų, kai perduodama tik atskira programa, ir (ar) sprendimą dėl iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių transliuojamų ar retransliuojamų arba internete platinamų televizijos programų ir (ar) atskirų programų, kai perduodama tik atskira programa, laisvo priėmimo Lietuvos Respublikoje laikino sustabdymo, tokio Komisijos sprendimo galiojimo laikotarpiu televizijos programa ir (ar) atskira programa, dėl kurios priimtas toks sprendimas, negali būti retransliuojama ir (ar) platinama nei pagrindiniame televizijos programų pakete, nei už papildomą mokestį platinamame televizijos programų pakete.

11. Komisijai Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 33 straipsnio 12 dalies 2 punkte nurodytu atveju priėmus sprendimą dėl televizijos programos pakeitimo, tokia televizijos programa negali būti retransliuojama ir (ar) platinama internete ir privalo būti pakeista visuose televizijos programų paketuose.

12. Televizijos programai Komisijos sprendimu suteikus privalomai retransliuojamos ir (ar) platinamos internete programos statusą ir numačius, kad ją privalo nemokamai retransliuoti ir (ar) platinti internete televizijos programų retransliuotojai ir kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, televizijos programa į sudaromus retransliuojamų ir (ar) platinamų internete televizijos programų paketus privalo būti įtraukiama Komisijos sprendime apibrėžtu retransliavimo ir (ar) platinimo internete mastu nurodytam terminui.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI TELEVIZIJOS PROGRAMŲ PARINKIMUI, TEIKIMUI SKLEISTI IR SKLEIDIMUI VISUOMENEI

 

13. Pagrindiniame televizijos programų pakete turi būti:

13.1. visos nekoduotos nacionalinės Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos transliuojamos televizijos programos ir kitos televizijos programos, kurioms Komisija suteikė privalomai retransliuojamos ir (ar) platinamos internete programos statusą;

13.2. ne mažiau kaip 90 procentų programų oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, taip pat programų neoficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, sukurtų kitoje valstybėje narėje.

14. Televizijos programų retransliuotojai ir kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, pirmenybę turi teikti oficialioms Europos Sąjungos kalboms. Esant galimybei, pasirinkti, kuria kalba retransliuoti ir (ar) platinti internete tą pačią televizijos programą – oficialia Europos Sąjungos ar kita kalba, retransliuotojai ir (ar) kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete paslaugas, privalo sudaryti visas sąlygas, kad televizijos programa ar atskira programa būtų retransliuojama ir (ar) platinama internete oficialia Europos Sąjungos kalba.

15. Neoficialia Europos Sąjungos kalba retransliuojama ir (ar) platinama internete televizijos programa, kuri verčiama į oficialią Europos Sąjungos kalbą arba rodoma su oficialios Europos Sąjungos kalbos subtitrais, prilyginama programai, retransliuojamai ir (ar) platinamai internete oficialia Europos Sąjungos kalba.

16. Jeigu televizijos programa retransliuojama ir (ar) platinama internete keliomis kalbomis, įskaitant ir oficialias Europos Sąjungos kalbas, tokia programa prilyginama programai, perduodamai ir (ar) skleidžiamai oficialia Europos Sąjungos kalba, tik tokiu atveju, kai esant techninėms galimybėms tokia programa vartotojams siunčiama ir (ar) skleidžiama su pirminiu nustatymu oficialia Europos Sąjungos kalba, o papildomų kalbų parinkimas yra galimas tik vartotojo valios veiksmu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Komisija prižiūri, kaip televizijos programų retransliuotojai ir kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, laikosi Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

18. Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų nesilaikymą programų retransliuotojams ir kitiems asmenims, teikiantiems Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, Komisija taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytas poveikio priemones.

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. KS-54, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-20, i. k. 2018-14734

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Sprendimas

Nr. KS-54, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-20, i. k. 2018-14734

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. KS-171 „Dėl Televizijos programų paketų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo