LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO Nr. V-1251 „DĖL

VIEŠOJO TRANSPORTO BEI KELEIVIŲ VEŽIMO SPECIALIAISIAIS IR UŽSAKOMAISIAIS REISAIS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-2060

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. V-1251 „Dėl viešojo transporto bei keleivių vežimo specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugų teikimo sąlygų“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo  Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.1.1, 3.2.4 ir 31.12 papunkčiais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Nustatyti, kad keleivių vežimo viešuoju transportu, specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugos (toliau – keleivių vežimo paslaugos) būtų teikiamos laikantis šių sąlygų:

1.1. keleivių vežimo paslaugų negali teikti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;

1.2. keleivių vežimo paslaugas teikiantys darbuotojai (toliau darbuotojas), kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant nutraukti darbą, turi būti apribotas jų bet koks kontaktas su keleiviais ir pagal galimybes iškviestas kitas darbuotojas. Darbuotojas, kuriam pasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi vykti namo, jam rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 ir /ar susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.3. darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba įstaigos ir įmonės administracijai iš darbuotojo gavus informacijos apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

1.4. keleivių vežimo paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, kad:

1.4.1. viešojo transporto stotyje ir ant transporto priemonės durų keleiviams būtų pateikta informacija, kad draudžiama įlipti į transporto priemonę, jei nedėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido kaukės, respiratoriai ar kitos priemonės), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.4.2. viešojo transporto stotyje ir transporto priemonėje (jei yra techninės galimybės) keleiviams būtų teikiama informacija per garsines informavimo priemones arba žodžiu (įlaipinant keleivius) apie būtinybę vyresniems nei 6 metų asmenims dėvėti kaukes visos kelionės metu;

1.4.3. būtų imtasi priemonių (informuoti keleivį apie privalomą kaukių dėvėjimą, paprašyti užsidėti kaukę, įspėti per garsiakalbį arba žodžiu apie galimą išlaipinimą ir kt.), jei į transporto priemonę, kurioje teikiama keleivių vežimo paslauga, patenkantys vyresni nei 6 metų asmenys transporto priemonėje paslaugos teikimo metu nedėvi ar atsisako dėvėti  kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.4.4. būtų atliekama periodinė keleivių kontrolė dėl kaukių dėvėjimo transporto priemonėse;

1.4.5. vežant keleivius tarpmiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais, specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais būtų užimtos tik sėdimos vietos;

1.5. jeigu darbuotojo darbo vieta yra atskirta nuo keleivių ir transporto priemonėje neprekiaujama kelionės bilietais, šis darbuotojas gali būti be kaukės. Jei darbuotojo darbo vieta yra atskirta nuo keleivių, tačiau transporto priemonėje prekiaujama kelionės bilietais, darbuotojas privalo dėvėti kaukę bilietų pardavimo metu;

1.6. kiekvienoje transporto priemonėje privaloma įrengti keleiviams gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje rankų dezinfekavimo priemones;

1.7. kiekvienoje transporto priemonėje pateikti keleiviams aiškiai matomoje vietoje informaciją:

1.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą);

1.7.2. apie būtinybę vyresniems nei 6 metų asmenims dėvėti kaukes. Šio reikalavimo netaikyti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.7.3. rekomendaciją nesilankyti viešose vietose, jei pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), o pasireiškus šiems požymiams, rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.8. transporto priemonėse reguliariai turi būti valomi ir dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai (rankenos, turėklai ir pan.);

1.9. transporto priemonės valymas ir dezinfekcija turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per dieną. Aplinkos valymas ir dezinfekcija viešojo transporto priemonės vietoje būtų atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf);

1.10. Rekomenduoti:

1.10.1. apriboti keleivių vežimo paslaugas teikiančių darbuotojų fizinį kontaktą su keleiviais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metro atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo keleivių pertvaromis;

1.10.2. neprekiauti kelionės bilietais viešojo transporto priemonėse.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis transporto priemonėse keleivių vežimo metudėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims (pateikus neįgaliojo pažymėjimą), kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).“

2. Nustatau, kad šis spendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 13 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys