Suvestinė redakcija nuo 2018-11-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-08-24, i. k. 2018-13362

 

herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO IR JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖSE 2018–2019 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 2V-134 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.2.2 priemonės „Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemones“ 1.2.12 veiksmą „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti savanorystę organizuojančias organizacijas, siekiant įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą“:

1.            Tvirtinu:

1.1. Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Jurgita Grušaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros koordinatorė (komisijos pirmininkė) (jos nesant, Guoda Lomanaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė);

Aurelija Olendraitė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyriausioji patarėja nevyriausybinių organizacijų klausimais (komisijos pirmininko pavaduotojas) (jos nesant, Aurelija Mineikaitė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė);

Gabrielė Dabulskytė - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos administratorė (jos nesant, Antanas Mikalauskas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas);

Neringa Kurapkaitienė – Supervizorė, lektorė;

Martinas Žaltauskas – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius (jo nesant Olia Surdokienė – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro programų vadovė).

2.       Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniąją patarėją Justiną Lukaševičiūtę (jos nesant Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniąją patarėją Valdą Karnickaitę) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3.         Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniajai patarėjai Justinai Lukaševičiūtei teisės aktų ir šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Laniauskas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 2V-134 (1.4)

 

JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO IR JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖSE 2018–2019 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja paraiškų savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų akreditavimui teikimo ir SVO organizacijų akreditavimo tvarką, reikalavimus jaunimo savanoriškos tarnybos programų turiniui, reikalavimus pareiškėjams, mentoriams ir savanoriams, paraiškų Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkursui (toliau – Konkursas) teikimo, programų vertinimo, finansavimo, vykdymo, kontrolės tvarką.

2. Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

3. Konkurso tikslai:

3.1. akredituoti SVO organizacijas, siekiant užtikrinti kokybišką, sklandžią ir ilgalaikę jaunų žmonių savanorišką veiklą;

3.2. finansuoti akredituotų SVO organizacijų vykdomas jaunimo savanoriškos tarnybos  programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 2 000 (du tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 160 000 (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių) Eur.

5. Akreditacijos galiojimo ir programos vykdymo laikotarpis:

5.1. akreditacijosnuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl akreditacijos suteikimo priėmimo dienos iki 2019 m. lapkričio 1 d.;

5.2. programos – nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl programos finansavimo priėmimo dienos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2019 m. I ketvirčiui – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d., pratęsus finansavimą 2019 m. II ketvirčiui – nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-204 (1.4), 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19123

 

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1 kompetencijų vertinimasprocesas, kurio metu vertinamos savanorio įgytos kompetencijos vadovaujantis tvarka ir vertinimo kriterijais, nustatytais kompetencijų vertinimą reguliuojančiuose teisės aktuose, siekiant įvertinti ir pripažinti kompetencijas, įgytas savanoriškos tarnybos metu, ir taip padidinti savanorio galimybes siekti aukštojo mokslo ir įsitraukti į darbo rinką;

6.2 mentorius - asmuo, SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanorių dalyvavimą savanoriškoje tarnyboje, savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, kuratorių informavimą ir konsultavimą;

6.3 nevyriausybinė organizacija – taip, kaip yra apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje;

6.4 paraiška - pareiškėjo pagal Nuostatų 1 priede ir Nuostatų 2 priede nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtintas antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, dokumentas su ne daugiau kaip 5 programomis, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti SVO organizacijos akreditaciją ir (ar) finansavimą programai įgyvendinti;

6.5 pareiškėjas – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 1 metus veikianti nevyriausybinė organizacija, teikianti Konkursui paraišką;

6.6 partneris – nevyriausybinė organizacija, su kuria pareiškėjas kartu vykdo programą (turi būti pasirašęs partnerystės deklaraciją pagal Nuostatų 3 priedą), skirta įgyvendinti veiklas pagal Nuostatų 9.5 papunkčio prioritetą. Projekto partneriais nelaikomi juridiniai asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių, daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai);

6.7 priimanti organizacija – akredituotas Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis juridinis asmuo (savanoriškos tarnybos organizatorius), galintis sudaryti sąlygas savanoriams tobulėti asmeniškai ar profesinėje srityje ir užtikrinti jų palaikymą;

6.8 programapareiškėjo vykdomų veiklų ir išlaidų, skirtų Konkurso tikslui įgyvendinti, vienoje savivaldybėje visuma;

6.9 programos vadovas – asmuo, atsakingas už programos administravimą;

6.10 savanoris – jaunas žmogus (14 - 29 metų), atliekantis savanorišką veiklą priimančioje organizacijoje, kaip tai numatyta Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo
5 punkte (
ne mažiau kaip 10 val. per savaitę, arba ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį, po ne mažiau nei 2 val. per savaitę, pagal Sutartyje nustatytą terminą, kuris ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, ir pagal savanorio, Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos suderintą jaunimo savanoriškos veiklos savanorio grafiką);

6.11 savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio, priimančios ir savanorystę organizuojančios organizacijos susitarimu;

6.12 SVO organizacija – akredituota Lietuvos Respublikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, galinti užtikrinti savanorių dalyvavimą savanoriškoje veikloje, bendradarbiavimą su Priimančiomis organizacijomis, teikti Priimančioms organizacijoms metodinį palaikymą dėl savanoriškos veiklos metu savanorio įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo;

6.13. SVO organizacijos akreditavimas – procesas, kurio metu potencialios SVO organizacijos įvertinamos pagal Konkurso nuostatuose numatytus vertinimo kriterijus, siekiant nustatyti jų tinkamumą ir pasiruošimą organizuoti ir koordinuoti savanorišką veiklą savivaldybėje;

6.14 vykdytojas - fizinis asmuo, tiesiogiai ir nuolat prisidedantis prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą (pvz.: mentorius, kuratorius). Vykdytojas nėra asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas);

6.15 kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo apraše ir kituose aktualiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas;

6.16  Konkurso nuostatai parengti vadovaujantis 2007 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-155 patvirtintomis projektų administravimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei šiuose Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

Ii SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROGRAMŲ TURINIUI

 

7. Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

7.1. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;

7.2. potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;

7.3. savanoriškos veiklos proceso vykdymo konkrečiose priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;

7.4. bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis ir kt.) kūrimas ir plėtojimas (organizuojant mokymus, konsultacijas, viešinimo renginius ir kt.), siekiant savanoriškos veiklos skatinimo vietos lygmeniu;

7.5. kompetencijų į(si)vertinimo veiklų vykdymas;

7.6. mentorystės paslaugų teikimas priimančiosioms organizacijoms;

7.7. mentorystės paslaugų teikimas savanoriams.

8. Programos turiniui keliamos sąlygos:

8.1. suplanuotos veiklos turi būti skirtos SVO organizacijos funkcijoms įgyvendinti ir (ar) savanoriškai veiklai plėtoti vietos lygmeniu;

8.2. į savanorišką veiklą numatyta įtraukti ne mažiau kaip 6 jauni žmonės.

9. Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant programas skiriami papildomi balai:

9.1. programoje numatytos veiklos, skatinančios priimančiųjų organizacijų skaičiaus didėjimą savivaldybėje (lyginant su Departamento 2018 m. trečio ketvirčio akredituotų priimančių organizacijų duomenimis);

9.2. pareiškėjas turi ne mažiau kaip 2 metų, bet ne daugiau kaip 5 metų patirtį dirbant su savanoriais;

9.3. pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 metų patirtį dirbant su savanoriais;

9.4. programai įgyvendinti pritrauktas papildomas finansavimas yra ne mažesnis nei 30 proc. programai įgyvendinti reikalingos sumos;

9.5. programoje numatytos veiklos, skatinančios potencialių SVO organizacijų stiprinimą savivaldybėje arba pasirinktos savivaldybės kaimyninėje savivaldybėje.

10. Finansavimą gavęs pareiškėjas iki 2018 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

10.1. programos kiekybinius:

10.1.1. į savanorišką veiklą įtraukti ne mažiau kaip 6 arba paraiškos (Nuostatų 1 priedas) III dalies 10 lentelėje numatytą skaičių jaunų žmonių, iš jų 20 procentų įtraukti ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 30 d;

10.1.2. suorganizuoti nemažiau kaip 1 susitikimą per mėnesį su kiekvienu savanoriu asmeniškai, siekiant įvertinti mokymosi procesą;

10.1.3. pagal Departamento direktoriaus patvirtintą kompetencijų į(si)vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą išduoti savanoriškos veiklos atlikimą bei jo įgytas kompetencijas / pasiekimus patvirtinantį dokumentą;

10.1.4. iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. Departamentui ir SPPD pateikti ketvirčio planuojamų veiklų grafiką;

10.1.5. įgyvendinti programoje numatytas veiklas, skirtas didinti priimančiųjų organizacijų skaičių savivaldybėje (šis punktas taikomas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 9.1 papunktyje numatytą prioritetą), iš jų 1 veiklą įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 30 d.;

10.1.6. įgyvendinti programoje numatytas veiklas, skirtas stiprinti potencialias SVO organizacijas savivaldybėje arba pasirinktos savivaldybės kaimyninėje savivaldybėje (šis punktas taikomas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 9.5 papunktyje numatytą prioritetą), iš jų 1 veiklą įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 30 d;

10.2. programos kokybinius:

10.2.1. įgyvendinti programoje numatytas veiklas, skirtas didinti priimančiųjų organizacijų skaičių savivaldybėje (šis punktas taikomas, jei pareiškėjas atitiko pagal Nuostatų 9.1 papunktyje numatytą prioritetą);

10.2.2. įgyvendinti programoje numatytas veiklas, skirtas stiprinti potencialias SVO organizacijas savivaldybėje arba pasirinktos savivaldybės kaimyninėje savivaldybėje (šis punktas taikomas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 9.5 papunktyje numatytą prioritetą);

10.2.3. bendradarbiauti su Departamento direktoriaus paskirtu atsakingu specialistu jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo klausimais;

10.2.4. konsultuoti potencialius savanorius savanorystės atlikimo, priimančios organizacijos išsirinkimo ir kitais susijusiais su savanoriška veikla klausimais;

10.2.5. stebėti, koordinuoti ir konsultuoti savanoriškos veiklos proceso vykdymą konkrečiose savanorius priimančiose organizacijose;

10.2.6. stebėti savanorių veiklą priimančiose organizacijose ir jų kompetencijų ugdymą;

10.2.7. sudaryti galimybes savanoriui dalyvauti kompetencijų į(si)vertinimo veikloje;

10.2.8. spręsti su priimančia organizacija savanorių apgyvendinimo (kai reikia), maitinimo, konsultavimo, administracinės pagalbos klausimus;

10.2.9. tvarkyti savanorio išlaidų kompensavimo administracinius klausimus, užtikrinti tinkamą savanorišką veiklą pagrindžiančių dokumentų administravimą;

10.2.10. suteikti mentorystės paslaugas Priimančioms organizacijoms;

10.2.11. teikti individualias konsultacijas Priimančių organizacijų kuratoriams;

10.2.12. dalyvauti visuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose;

10.2.13. suteikti mentorystės paslaugas savanoriams.

11. Pratęsus finansavimą, pareiškėjas iki 2019 m. birželio 30 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

11.1. programos kiekybinius:

11.1.1. savanorišką tarnybą įgyvendino ne mažiau kaip 6 arba paraiškos (Nuostatų 1 priedas) III dalies 10 lentelėje numatytas skaičius jaunų žmonių;

11.1.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą per mėnesį su kiekvienu savanoriu asmeniškai, siekiant įvertinti mokymosi procesą;

11.1.3. pagal Departamento direktoriaus patvirtintą kompetencijų į(si)vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą išduoti savanoriškos veiklos atlikimą bei jo įgytas kompetencijas / pasiekimus patvirtinantį dokumentą;

11.1.4. iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. Departamentui ir SPPD pateikti ketvirčio planuojamų veiklų grafiką;

11.1.5. įgyvendinti programoje numatytas veiklas, skirtas didinti priimančiųjų organizacijų skaičių savivaldybėje (šis punktas taikomas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 9.1 papunktyje numatytą prioritetą);

11.1.6. įgyvendins programoje numatytas veiklas, skirtas stiprinti potencialias SVO organizacijas savivaldybėje arba pasirinktos savivaldybės kaimyninėje savivaldybėje (šis punktas taikomas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 9.5 papunktyje numatytą prioritetą);

11.2. programos kokybinius:

11.2.1. įgyvendinti programoje numatytas veiklas, skirtas didinti priimančiųjų organizacijų skaičių savivaldybėje (šis punktas taikomas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 9.1 papunktyje numatytą prioritetą);

11.2.2. įgyvendins programoje numatytas veiklas, skirtas stiprinti potencialias SVO organizacijas savivaldybėje arba pasirinktos savivaldybės kaimyninėje savivaldybėje (šis punktas taikomas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 9.5 papunktyje numatytą prioritetą);

11.2.3. bendradarbiauti su Departamento direktoriaus paskirtu atsakingu specialistu jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo klausimais;

11.2.4. konsultuoti potencialius savanorius savanorystės atlikimo, priimančios organizacijos išsirinkimo ir kitais susijusiais su savanoriška veikla klausimais;

11.2.5. stebėti, koordinuoti ir konsultuoti savanoriškos veiklos proceso vykdymą konkrečiose savanorius priimančiose organizacijose;

11.2.6. stebėti savanorių veiklą priimančiose organizacijose ir jų kompetencijų ugdymą;

11.2.7. sudaryti galimybes savanoriui dalyvauti kompetencijų į(si)vertinimo veikloje;

11.2.8. spręsti su priimančia organizacija savanorių apgyvendinimo (kai reikia), maitinimo, konsultavimo, administracinės pagalbos klausimus;

11.2.9. tvarkyti savanorio išlaidų kompensavimo administracinius klausimus, užtikrinti tinkamą savanorišką veiklą pagrindžiančių dokumentų administravimą;

11.2.10 suteikti mentorystės paslaugas priimančioms organizacijoms;

11.2.11 teikti individualias konsultacijas priimančių organizacijų kuratoriams;

11.2.12. dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose;

11.2.13. viešai skelbti 2018 m. finansinės veiklos ir veiklos ataskaitas;

11.2.14. suteikti mentorystės paslaugas savanoriams.

12. Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas.

13. Programos veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

14. Finansavimas programoms neskiriamas, jeigu programa atitinka bet vieną iš šių punktų:

14.1. tikslingai skirta atostogoms ir (ar) turizmui;

14.2. skirta siekti pelno;

14.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

14.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

14.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

14.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

15. Konkursui paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurios atitinka visas šias sąlygas:

15.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo veiklą ne trumpiau kaip 1 metus;

15.2. nėra likviduojama, sudariusi taikos sutartį su kreditoriais, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos;

15.3. viešai internete yra paskelbusi 2017 m. finansinės veiklos ir veiklos ataskaitas ar metinį pranešimą;

15.4. turi bent vieną partnerį, kuris yra nevyriausybinė organizacija, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 9.5 papunkčio prioritetą;

15.5. atitinka Projektų administravimo taisyklių, patvirtintų į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės) 13.5 punkto nuostatą, jog pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 Eur.

16. Pareiškėjo paskirtas (-i) mentoriusi (-iai) privalo turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties jaunimo neformaliojo ugdymo ir savanoriškos veiklos srityje.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

17. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką su ne daugiau kaip 5 (penkiomis) programomis SVO organizacijos veikloms vykdyti skirtingose savivaldybėse. Kiekvienos savivaldybės programai turi būti pateikiami atskiri veiklų planai ir sąmatos. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė. Siekiant užtikrinti programų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

18. Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Jeigu pareiškėjas Konkursui teikia paraišką tik dėl akreditacijos, numatytos Nuostatų 3.1 papunktyje, pareiškėjas užpildo paraiškos formos (Nuostatų 1 priedas) I ir II dalis ir kartu su Nuostatų  22 punkte nurodytais dokumentais vienu elektroniniu laišku pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt 18 punkto, 1 pastraipos, nurodyta tvarka.

19. Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

20. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti programą, kuri jau yra arba buvo finansuotas dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų finansavimo konkursuose.

21. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti programą, kurios pareiškėjas nėra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka.

22. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas:

22.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

22.2. dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);

22.3. mentoriaus (-ių) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas);

22.4. dokumento (-ų) (pvz., sutartys su savanoriu), įrodančio (-ių) pareiškėjo patirtį priimant ir (ar) dirbant su savanoriais, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 9.2 ir (ar) 9.3 papunkčio prioritetą (-us);

22.5. dokumento (-ų) (pvz., banko išrašai), įrodančio (-ių) papildomą programos finansavimą, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 9.4 papunkčio prioritetą;

22.6. potencialios SVO organizacijos (-ų) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 3 priedas), pasirašytą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintas organizacijų antspaudu, jei antspaudą ji privalo turėti, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 9.5 papunkčio prioritetą;

22.7. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

22.8. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimas (-ai), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

22.9. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 1 priedo dalis).

23. Nuostatų 22 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

24. Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 22 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Ne vėliau kaip konkurso skelbime nurodytos paskutinės programų pateikimo dienos 23.59 val.

25. Paraiškos, pateiktos pasibaigus Nuostatų 24 punkte nurodytam terminui, nepriimamos ir nevertinamos.

26. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel. (8 5) 246 1355, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės programų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

v SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ ir programų VERTINIMAS

 

27. Paraiškos vertinimas susideda šių dalių vertinimo:

27.1. formaliųjų kriterijų;

27.2. pareiškėjo tinkamumo tapti SVO organizacija;

27.3. programos (-ų) turinio;

27.4. lėšų planavimo.

28. Pareiškėjo ir paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina SPPD specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018-2019 metais konkursui pateiktos programos formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 4 priedas).

29. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, SPPD specialistas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų, ir (ar) nepateikė užsienio kalba surašytų dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, SPPD specialistas apie tai informuoja Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau – komisija) sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo programos (-ų), kuri (-ios) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisijos sekretorius pateikia SPPD suvestinėje pateiktus siūlymus dėl programos (-ų), neatitinkančios (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susijusius dokumentus komisijai. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria programos (-ų) atmetimui.

30. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 15-16, 18-24 punktuose keliamų reikalavimų arba neatitinka Nuostatų 33 punkte nurodytų sąlygų, ji toliau nevertinama ir programai (-oms) finansavimas neskiriamas.

31. Pareiškėjo tinkamumą tapti SVO organizacija vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka Departamentas ir kurie vadovaujasi Departamento direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Programų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo tinkamumą tapti SVO organizacija, programų turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus
2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.
2V-07 (1.4) „Dėl Projektų vertinimo komisijų darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu (toliau – Reglamentas).

32. Ekspertai pareiškėjo tinkamumo tapti SVO organizacija vertinimus pateikia Departamentui užpildydami SVO organizacijos akreditacijos įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas), programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkursui pateiktos programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 6 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai pareiškėjo tinkamumo tapti SVO organizacija atlieka užpildydami SVO organizacijos akreditacijos įvertinimo formą (Nuostatų 4 priedas), programos turinio ir lėšų planavimo vertinimus atlieka užpildydami jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkursui pateiktos programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 6 priedas).

33. Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas pareiškėjo tinkamumas tapti SVO organizacija, daugiausia gali būti skiriami 24 balai. Tinkamomis tapti SVO organizacijomis pripažįstamos ir akreditacija yra suteikiama toms organizacijoms, kurios už šią vertinimo dalį surinko ne mažiau kaip 16 balų. Pareiškėjai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra neakredituojami, toliau nevertinami ir programai (-oms) finansavimas neskiriamas.

34. vertinimo dalį, kurioje vertinamas kiekvienos programos turinys ir lėšų planavimas daugiausia gali būti skiriami 57 balai vienai programai. Privaloma surinkti minimali balų suma už programos turinį ir lėšų planavimą – 18 balų. Programos, kurios nesurinko nustatytos minimalios balų sumos yra nefinansuojamos.

35. Vienoje savivaldybėje finansavimas gali būti suteikiamas tik vienai programai. Akredituotų SVO organizacijų programos reitinguojamos pagal dviejų ekspertų skirtų balų vidurkį dėl programos turinio ir lėšų planavimo tik nurodytoje savivaldybėje. SPPD gavusi ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl programų finansavimo, parengdamas programų vertinimo suvestinę, kurioje nurodomas dviejų programą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiai pagal programos įgyvendinimui nurodytą savivaldybę.

36. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl pareiškėjo tinkamumo tapti SVO organizacija ir (ar) programų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD programų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su programomis, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų dėl pareiškėjo tinkamumo tapti SVO organizacija vidurkiui, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų programoms įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl pareiškėjo tinkamumo tapti SVO organizacija, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio paraiškos (Nuostatų 1 priedas) II dalies vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną paraiškos II dalį, paraiškų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio paraiškų vertinimo tvarka patvirtinama komisijos protokoliniu sprendimu.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl pareiškėjo tinkamumo tapti SVO organizacija ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl programos turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu programa perduodama SPPD, kuris programą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio programos vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną programą, programų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio programų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

37. Jei programai įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir programoje numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų  nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant programoje ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį programai įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, programai lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų programų sąrašą.

38. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo SVO organizacijų akreditacijos vertinimų suvestinės gavimo dienos priima sprendimą dėl SVO organizacijų akreditacijų skyrimo pareiškėjams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl SVO organizacijų akreditacijų pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl SVO organizacijų akreditacijų skyrimo.

Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo programoms, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl programų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą finansavimo skyrimo.

39. Sprendimą dėl SVO organizacijų akreditavimo ir (ar) lėšų skyrimo programoms, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas (-ai) dėl SVO organizacijų akreditavimo ir (ar) Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo datos yra paskelbiamas (-i) Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl SVO organizacijų akreditavimo ir (ar) Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl akreditacijos ir (ar) lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių programos buvo įrašytos į neakredituotų ir (ar) atmestinų ar nefinansuotinų programų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo, neakreditavimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

40. Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių programų sąrašas). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 48 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

41. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

41.1. savanoriškos veiklos skatinimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 procentų visos pagal Nuostatų 41.2. – 41.4. papunkčius iš Departamento prašomos ir gautos sumos), jei pareiškėjas pasirinko įgyvendinti Nuostatų 9.1 arba 9.5 papunktyje numatytą prioritetą:

41.1.1. ryšio paslaugos (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio, pašto);

41.1.2. transporto išlaikymas (pvz., degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo);

41.1.3. išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

41.1.4. paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis, pvz., lektoriai, mokymų vadovai (ne daugiau kaip 40 Eur už 1 val.);

41.1.5. maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

41.1.6. apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

41.1.7. viešinimo paslaugos (pvz., lankstinukų gamybos paslaugų, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų pirkimas);

41.1.8. nuomos išlaidos, skirtos veiklai įgyvendinti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

41.2. programos administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 procentų visos iš Departamento prašomos ir gautos sumos):

41.2.1. programos vadovo darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą;

41.2.2. asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą;

41.2.3. buhalterinės apskaitos paslaugų pagal paslaugų sutartį užmokestis (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

41.2.4. ryšio paslaugos (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio, pašto);

41.3. programos veiklos išlaidos (ne daugiau kaip 80 procentų visos iš Departamento prašomos ir gautos sumos):

41.3.1. su programos vykdymu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą;

41.3.2. ryšio paslaugos (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio, pašto);

41.3.3. transporto išlaikymas (pvz., degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo);

41.3.4. išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

41.3.5. nuomos išlaidos, skirtos programos veikloms vykdyti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma, buveinės nuoma);

41.3.6.  priimančios organizacijos išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai), (ne daugiau kaip 20 procentų visos 41.3 papunktyje nurodytų programos veiklos išlaidų iš Departamento prašomos sumos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-204 (1.4), 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19123

 

41.3.7. priimančios organizacijos išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms paslaugos įsigyti (pvz., lektorius), (ne daugiau kaip 20 procentų visos 41.3 papunktyje nurodytų programos veiklos išlaidų iš Departamento prašomos ir gautos sumos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2V-204 (1.4), 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19123

 

41.3.8. programai įgyvendinti reikalingos draudimo išlaidos;

41.3.9. kitos tiesiogiai su programa susijusios, pagrįstos ir būtinos programai įgyvendinti išlaidos;

41.4. išlaidos savanoriui reikalingoms paslaugoms kompensuoti (ne mažiau kaip 20 procentų visos iš Departamento prašomos ir gautos sumos):

 

41.4.1. maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

 

41.4.2. apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

 

41.4.3. transporto paslaugos (pvz., autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

41.4.4. išlaidos mokymams, susijusiems su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti;

41.4.5. savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančios draudimo išlaidos.

42. Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 41.4.1–41.4.5 papunkčiuose, apmokėti negali būti skirta mažiau kaip 20 procentų visos iš Departamento prašomos ir gautos sumos. Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 41.2–41.4 papunkčiuose, apmokėti negali būti skirta didesnė suma negu programoje dalyvaujančių savanorių skaičius, padaugintas iš 300 (trys šimtai) Eur.

43. Vieno savanorio išlaidoms pagal Nuostatų 41.2 – 41.4 papunkčius padengti gali būti numatyta ne daugiau kaip 300 (trys šimtai) Eur per 6 (šešis) mėnesius ir vidutiniškai nedaugiau kaip 50 (penkiasdešimt) Eur vienam mėnesiui.

44. Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos patirtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl programos finansavimo priėmimo dienos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2019 m. I ketvirčiui – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d., pratęsus finansavimą II ketvirčiui nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-204 (1.4), 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19123

 

45.  Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

45.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

45.2. statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto išlaidos;

45.3. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui ir iki Departamento direktoriaus įsakymo dėl programos finansavimo priėmimo dienos, pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.;

45.4. išlaidos pareiškėjo įsiskolinimams padengti;

45.5. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta po Jaunimo savanoriškos tarnybos sutartyje nustatyto termino ar po Jaunimo savanoriškos tarnybos sutarties nutraukimo;

46. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

47. Departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo programai skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų (finansuotų programų veiklų planų ir sąmatų) kopijas.

48. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo programoms priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

49. Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2018 metams. Lėšos gali būti naudojamos Nuostatų 5.2 papunktyje nurodytu laikotarpiu. Programai įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD sąskaitą iki kitų metų sausio 5 d. Pareiškėjas, SPPD nustačius, kad skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas panaudojo ne pagal paskirtį, privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas programai įgyvendinti skirtas lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD iki kitų metų sausio 5 d. Negrąžintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti programas ir gauti finansavimą iš visų Departamento programų 3 metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Departamentui iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

50. Pareiškėjas, kurio programai yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

50.1. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 dienos, SPPD ketvirčio / metines biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ir veiklų įvykdymo ataskaitas (Nuostatų 7 priedas) ir SPPD nustatytos formos finansines ataskaitas;

50.2. kartu su metine, pratęsus finansavimą kartu su antro ketvirčio ir metine biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ir veiklos ataskaita pateikti šiuos dokumentus, pagrindžiančius programos vykdymą:

50.2.1. dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas į savanorišką veiklą įtraukia jaunus žmones (savanoriškos veiklos grafikai, jaunimo savanoriškos tarnybos sutarties), kopijas.

50.2.2. dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas vykdo veiklas skatinančias priimančių organizacijų skaičiaus didėjimą savivaldybėje, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 9.1. papunktyje numatytą  prioritetą, kopijas.

50.2.3. dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas vykdo veiklas skatinančias potencialių SVO organizacijų stiprinimą savivaldybėje ar kaimyninėje savivaldybėje, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 9.5. papunktyje numatytą prioritetą, kopijas.

51. Departamentas ir SPPD tikrina, kaip įgyvendinamos finansuojamos programos, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

52. Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja pareiškėją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

53. SPPD nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

53.1. SPPD nustato esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų, Sutarties įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

53.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš pareiškėjo;

53.3. vadovaujantis Nuostatų 52 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

53.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį.

53.5. nustatoma, kad Sutarties 2019 m. pratęsimo atveju pateikė klaidinančią informaciją dėl projekto vykdymo ar paaiškėja, kad per 2018 m nepasiekė Nuostatų 10 punkte nurodytų įsipareigojimų, o pratęsus sutartį – Nuostatų 11 punkte nurodytų įsipareigojimų.

54. Pareiškėjai gautas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

55. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl programos finansavimo priėmimo dienos iki 2018 m. gruodžio 31 d., pratęsus finansavimą 2019 m. I ketvirčiui – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d., pratęsus finansavimą 2019 m. II ketvirčiui – nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2V-204 (1.4), 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19123

 

56. Savanoriui nutraukus Jaunimo savanoriškos tarnybos sutartį anksčiau nustatyto termino (sutarties terminas ne gali būti mažesnis negu 6 mėnesiai), tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Nuostatų 43 punkte nurodytus reikalavimus, patirtos ir apmokėtos iki sutarties nutraukimo datos. Savanoriui nutraukus Jaunimo savanoriškos tarnybos sutartį, kiekvienas Jaunimo savanoriškos tarnybos sutartyje numatyto įgyvendinimo termino mėnuo vertinamas Nuostatų 43 punkte nurodyta vidutine vieno savanorio mėnesio išlaidų suma, atsižvelgiant į faktiškai patirtas išlaidas.

 

VII SKYRIUS

SUTARČIŲ PRATĘSIMAS

 

57. Tinkamai įgyvendinus programą 2018 metais, Sutartis gali būti pratęsta 2019 metams. Siekdamas pratęsti Sutartį, pareiškėjas iki 2018 m. gruodžio 5 d. SPPD Sutarties rekvizituose nurodytu elektroniniu paštu, turi pateikti:

57.1. 1 (vieną) atspausdinto, pareiškėjo vadovo pasirašyto ir pareiškėjo antspaudu (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta teisės aktuose ar pareiškėjo steigimo dokumentuose) patvirtinto prašymo (laisva forma) pratęsti programos finansavimą 2019 metais originalą;

57.2. programos įgyvendinimo 2018 metais analizę (įsivertinimą) (laisva forma), kurioje turi būti nurodytas programos tikslų, uždavinių ir lauktų rezultatų pasiekimas bei Nuostatų 10 punkto rodiklių, nustatytų pasiekti iki 2018 m. lapkričio 30 d., rezultatų pasiekimas;

57.3. pasikeitusių (jeigu keitėsi) programos vadovo ir (ar) vykdytojų gyvenimo aprašymus, patvirtintus jų parašais, kitus pasikeitusius paraiškoje nurodytus duomenis;

57.4. pakeistus pareiškėjo steigimo dokumentus, jei įgyvendinant programą jie keitėsi, taip pat kitus dokumentus ar duomenis, kurie keitėsi po programos, kuriai skirtas finansavimas, paraiškos pateikimo Konkursą organizuojančiai įstaigai dienos.

57.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;

58. Prireikus SPPD gali paprašyti pareiškėją pateikti papildomus dokumentus.

59. Prašymą pratęsti programos finansavimą svarsto SPPD. Remdamasi šiais pareiškėjo pateiktais dokumentais Sutarčiai pratęsti, SPPD sprendžia, ar programa įgyvendinta ir lėšos panaudotos tinkamai, bei Departamento direktoriui pateikia motyvuotą siūlymą pratęsti arba nepratęsti programos finansavimą 2019 metų I ketvirčiui, o gavusi metinę veiklos ataskaitą, kartu su rezultatų pasiekimą pagrindžiančiais dokumentas pagal Nuostatų 50.2 papunktį, – dėl finansavimo pratęsimo ir skyrimo ateinančių metų II ketvirčiui.

60. Sprendimą pratęsti arba nepratęsti finansavimą 2019 metais per 10 darbo dienų nuo SPPD siūlymo pateikimo dienos priima Departamento direktorius, įvertinęs SPPD siūlymą.

61. Pratęsus programos finansavimą, nauja Sutartis arba papildomas susitarimas dėl jau sudarytos Sutarties pakeitimo su pareiškėju pasirašomas per 10 darbo dienų nuo Departamento direktorius įsakymo dėl finansavimo pratęsimo priėmimo dienos.

62. Lėšos, skirtos programai įgyvendinti 2019 metų I ketvirčiui, gali būti naudojamos nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. Lėšos, skirtos programai įgyvendinti 2019 metų II ketvirčiui, gali būti naudojamos nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. Jeigu Sutartis dėl pratęsto finansavimo 2019 metais nepasirašoma, vykdant programos veiklas 2019 metais, pareiškėjo patirtos išlaidos nėra kompensuojamos.

63. Pratęstos Sutartys vykdomos ir kontroliuojamos Nuostatų nustatyta tvarka.

 

 

 

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLŲ PLANO IR IŠLAIDŲ SĄMATOS TIKSLINIMAS

 

64. Programų išlaidų sąmatos tikslinamos pateikiant prašymą raštu SPPD. Norėdamas patikslinti programos išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai raštu informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

65. Prašymai tikslinti programų išlaidų sąmatas SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

66. Jeigu tikslinama programos išlaidų sąmata keičia pareiškėjo programos veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti veiklos plano keitimą su Departamentu Nuostatų 67–68 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti programos išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad programos išlaidų pakeitimas pakeis pareiškėjo programos veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o pareiškėją – apie Nuostatų 67–68 punktuose nustatytą programos veiklų plano keitimo tvarką.

67. Programos veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti programos veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti programos veiklų planą, kartu pateikdamas veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

68. Prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2018 m. gruodžio 1 d. Patęsus finansavimą 2019 metais. prašymai tikslinti programos veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2019 m. birželio 1 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

69. Pareiškėjas, pasirinkęs įgyvendinti Nuostatų 9.5 papunktyje nurodyta prioritetą, gali 2 kartus tikslinti pasirinktą potencialią SVO organizaciją. Potenciali SVO organizacija tikslinama pateikiant prašymą ir potencialios SVO organizacijos užpildytą partnerystės deklaraciją (Nuostatų 3 priedas) raštu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti potencialią SVO organizaciją, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti potencialią SVO organizaciją. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl potencialios SVO organizacijos tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems potencialios SVO organizacijos tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto potencialios SVO organizacijos užpildytos partnerystės deklaracijos (Nuostatų 3 priedas) kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

Prašymai tikslinti potencialią SVO organizaciją Departamentui gali būti teikiami iki 2018 m. gruodžio 15 d. Patęsus finansavimą 2019 m. prašymai tikslinti potencialią SVO organizaciją Departamentui gali būti teikiami iki 2019 m. kovo 1 d.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Pareiškėjas teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

72. Pareiškėjas turi viešinti programą, kad programos tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie programos tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Pareiškėjas turi viešinti informaciją skirtą potencialiems savanoriams (tikslai, priemonės, kontaktai, galimybės įsitraukti į programą). Viešindamas programą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad programai lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek lėšų buvo panaudota vykdant programą.

73. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

74. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

75. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, atlikdamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

76. Departamento direktoriaus sprendimas dėl programos finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą lėšų panaudojimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma bei didžiausia vienai programai galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

77. Sprendimas dėl programos finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2V-204 (1.4), 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19123

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo  Nr. 2V-134 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo