Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2016-05-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15350

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 28 d. Nr. 1K-337

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ 5.4 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Techninės paramos administravimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Techninės paramos administravimo taisyklėse nurodytos sumos eurais išreiškiamos litais pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito kursą iki 2014 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Rimantas Šadžius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337

 

 

TECHNINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Techninės paramos administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) techninės paramos prioritetų – 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ ir 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ – lėšų planavimo, paskirstymo ir administravimo tvarką.

2. Techninė parama planuojama, paskirstoma ir administruojama Taisyklių, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos administravimo taisyklės), nustatyta tvarka, taip pat Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), nustatyta tvarka tiek, kiek nurodyta Taisyklėse. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija atlieka funkcijas, nustatytas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, veikdama kaip ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (toliau – ministerija). Kai viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), kaip įgyvendinančioji institucija, atsakinga už veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimą, yra techninės paramos gavėja, vadovaujančioji institucija atlieka funkcijas, nustatytas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, veikdama kaip įgyvendinančioji institucija.

3. Atlikdami Taisyklėse nustatytus veiksmus vadovaujančioji institucija, įgyvendinančioji institucija, galimi techninės paramos gavėjai ir techninės paramos gavėjai:

3.1.  naudoja formas ir vadovaujasi instrukcijomis, kurios yra patvirtintos Lietuvos Respublikos teisės aktais;

3.2. vadovaujasi rekomendacijomis ir kitais metodiniais dokumentais, kuriems pritaria 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetas (toliau – Veiksmų programos valdymo komitetas) ir kurie skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – svetainė www.esinvesticijos.lt);

3.3. naudoja svetainėje www.esinvesticijos.lt skelbiamas formas veiksmams Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje atlikti (toliau – SFMIS forma) ir vadovaujasi ten skelbiamomis instrukcijomis, kurioms pritaria 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė, kurios sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministras (toliau – finansų ministras).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Informavimas apie veiksmų programą – galimų pareiškėjų, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojų ir kitų visuomenės grupių informavimas apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, kuriuos reikia atitikti, norint gauti ES finansavimą, taip pat visuomenės grupių informavimas apie įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę.

4.2. Informavimo apie veiksmų programą projektas techninės paramos gavėjo arba 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialinio fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), XII priedo 2 dalies 3 punkte nurodyto subjekto, kurio projektai finansuojami pagal visuotinės dotacijos priemonę, vykdomos iš techninės paramos lėšų remiamos informavimo apie veiksmų programą veiklos: informavimo ir komunikacijos veiklų planavimas, vertinimas, stebėsena ir įgyvendinimas, informavimo ir komunikacijos gebėjimų stiprinimas.

4.3. Galimas techninės paramos gavėjas – institucija, kuri rengiasi įgyvendinti techninės paramos projektą. Galimos techninės paramos gavėjos gali būti:

4.3.1. šios institucijos, nurodytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės): Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija), vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija, mokėjimo institucija, ministerija, įgyvendinančioji institucija, Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Regioninės plėtros departamentas), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), Konkurencijos taryba, Viešųjų pirkimų tarnyba ar metodinės pagalbos centras;

4.3.2. ir (arba) šios institucijos, nurodytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“: vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija, mokėjimo institucija, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, pagal kompetenciją atsakinga už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, įgyvendinančioji institucija, visuotinės dotacijos valdytojas ar Viešųjų pirkimų tarnyba;

4.3.3. ir (arba) šios institucijos, nurodytos Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“: vadovaujančioji institucija, mokėjimo institucija, tarpinė institucija, įgyvendinančioji institucija, auditą koordinuojanti institucija, institucija, atsakinga už atrankinius patikrinimus, kai jos atlieka funkcijas, susijusias su projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimu;

4.3.4. ir (arba) institucija, kuriai pavesta atlikti Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ 1 straipsnio 1, 3 ir 4 punktuose nurodytus auditus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

4.4. Techninė parama – veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimo ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos veiksmų programos administravimo projektams, informavimo apie veiksmų programą projektams ir šios veiksmų programos vertinimo projektams finansuoti.

4.5. Techninės paramos gavėjas – institucija, kuri įgyvendina techninės paramos projektą. Techninės paramos gavėjos gali būti institucijos, nurodytos Taisyklių 4.3.1–4.3.4 papunkčiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

4.6. Techninės paramos projektas – iš techninės paramos lėšų finansuojamas veiksmų programos administravimo projektas, informavimo apie veiksmų programą projektas, šios veiksmų programos vertinimo projektas.

4.7. Techninės paramos projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis – laikotarpis nuo techninės paramos projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki 2023 m. gruodžio 31 d. arba galutinio mokėjimo prašymo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos, jei ji nėra vėlesnė nei 2023 m. gruodžio 31 d., per kurį turi būti patirtos ir apmokėtos visos su techninės paramos projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

4.8. Veiksmų programos administravimo projektas – techninės paramos gavėjo vykdomos iš techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti remiamos veiksmų programos administravimo veiklos: pasirengimo, valdymo, stebėsenos, tinklų kūrimo, skundų sprendimo, kontrolės, audito, administracinės naštos projektų vykdytojams mažinimo, įskaitant elektroninio keitimosi duomenimis sistemas, veiklos; ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų, partnerių, projektų vykdytojų gebėjimų administruoti ir naudoti ES struktūrinių fondų lėšas stiprinimo veiklos; techninės paramos projektų administravimo veiklos. Iš techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti gali būti remiamos ir su ankstesniais ir (ar) vėlesniais finansavimo laikotarpiais susijusios pirmiau išvardytos veiklos.

4.9. Veiksmų programos vertinimo projektas – techninės paramos gavėjo vykdomos iš techninės paramos lėšų veiksmų programai vertinti remiamos veiklos: vertinimas ir vertinimo rezultatų viešinimas, vertinimo gebėjimų stiprinimas..

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 1303/2013, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Veiksmų programos administravimo taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

6. Techninės paramos gavėjai prilyginami projektų vykdytojams.

7. Vadovaujančioji institucija nerengia projektų finansavimo sąlygų aprašų, išskyrus Taisyklių 11 punkte nurodytu atveju.

8. Techninės paramos projektams, išskyrus Taisyklių 11 punkte nurodytu atveju,  įgyvendinti nerengiamos paraiškos finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus ir nesudaromos projektų sutartys su techninės paramos gavėjais.

9. Atsižvelgiant į tai, kad techninė parama nėra teikiama techninės paramos gavėjų ūkinei veiklai, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, finansuoti, valstybės pagalbos taisyklės techninės paramos projektams netaikomos. Techninės paramos projektai nepriskiriami projektams, iš kurių gaunama grynųjų pajamų. Techninės paramos projektams netaikomi projekto parengtumo reikalavimai ir kryžminio finansavimo reikalavimai. Pridėtinės vertės mokestis yra tinkamas finansuoti iš techninės paramos lėšų.

10. Jeigu CPVA, kaip įgyvendinančioji institucija, atsakinga už veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimą, yra techninės paramos gavėja, Taisyklėse nustatytas įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, susijusias su techninės paramos projektų duomenų įvedimu į 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014) ir keitimu, mokėjimo prašymų ir juose nurodytų išlaidų tinkamumo finansuoti iš techninės paramos lėšų patikrinimu ir patvirtinimu, patikrų techninės paramos projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje (toliau – patikra vietoje) atlikimu, pažeidimų tyrimu, nustatymu, sprendimų dėl nustatytų pažeidimų  ir sprendimų dėl lėšų grąžinimo priėmimu, viešųjų pirkimų priežiūra, atlieka vadovaujančioji institucija. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) turi teisę įsigyti CPVA, kaip techninės paramos gavėjos, mokėjimo prašymų, įgyvendinant techninės paramos projekto veiklas patirtų išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų ir viešųjų pirkimų dokumentų tikrinimo paslaugas.

11. Vadovaujančioji institucija informavimo apie veiksmų programą veiklai ir komunikacijos strategijai įgyvendinti, esant poreikiui, gali pasitelkti reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XII priedo 2 dalies 3 punkte nurodytus subjektus, patvirtindama visuotinės dotacijos priemonę. Ši visuotinės dotacijos priemonė įgyvendinama vadovaujantis Taisyklių I skyriaus „Bendrosios nuostatos“, IV skyriaus „Techninės paramos projektų išlaidų reikalavimai“ antrojo skirsnio „Tinkamos finansuoti išlaidos“ nuostatomis, taip pat Veiksmų programos administravimo taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių V skyriuje „Specialiosios nuostatos dėl veiksmų programos priemonių įgyvendinimo būdų ir projektų finansavimo formų“ ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

TECHNINĖS PARAMOS PLANAVIMAS IR SKYRIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMAI ADMINISTRUOTI IR TECHNINĖS PARAMOS, SKIRTOS INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ, PLANAVIMAS

 

12. Vadovaujančioji institucija 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plane, tvirtinamame finansų ministro įsakymu (toliau – priemonių įgyvendinimo planas), pagal įgyvendinamus veiksmų programos techninės paramos prioritetus ir jų uždavinius planuoja veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimo priemones.

13. Techninės paramos veiksmų programai administruoti ir techninės paramos, skirtos informuoti apie veiksmų programą, planavimas prilyginamas valstybės projektų planavimui, išskyrus Taisyklių 11 punkte nurodytu atveju. Techninę paramą veiksmų programai administruoti, techninę paramą, skirtą informuoti apie veiksmų programą, ir jos paskirstymą techninės paramos gavėjams ir visuotinės dotacijos priemonei įgyvendinti planuoja vadovaujančioji institucija. Vadovaujančioji institucija nerengia valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo.

14. Techninė parama veiksmų programai administruoti ir techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą, planuojama ir paskirstoma techninės paramos gavėjams ir visuotinės dotacijos priemonei įgyvendinti, vadovaujantis strateginiais planavimo dokumentais, veiksmų programa, veiksmų programos priedu, priemonių įgyvendinimo planu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, komunikacijos strategija (tik techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą), galimų techninės paramos gavėjų ir techninės paramos gavėjų pateikta informacija apie 3 ateinantiems metams numatomą gauti techninę paramą veiksmų programai administruoti ir techninę paramą, skirtą informuoti apie veiksmų programą, įvertinant paramos poreikio pagrįstumą.

15. Vadovaujančioji institucija, planuodama techninę paramą veiksmų programai administruoti ir techninę paramą, skirtą informuoti apie veiksmų programą, sudaro ir patvirtina valstybės projektų sąrašus, išskyrus Taisyklių 11 punkte nurodytu atveju, pagal finansų ministro įsakymu patvirtintą formą. Valstybės projektų sąrašai sudaromi visam 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų administravimo laikotarpiui.

16. Projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, jei strateginio planavimo dokumente nustatytas galimas techninės paramos gavėjas ir jam pavestos įgyvendinti veiklos sritys (kurios atitinka projekto tikslą) arba strateginio planavimo dokumente aiškiai nurodomas planuojamas įgyvendinti projektas, galimas techninės paramos gavėjas ir jam numatytos projekto veiklos.

17. Vadovaujančioji institucija turi įvertinti ir į valstybės projektų sąrašus įtraukti tik tuos veiksmų programos administravimo projektus ir informavimo apie veiksmų programą projektus, kurie atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 66 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus (toliau – bendrieji reikalavimai) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 68–70 punktuose nustatyta tvarka patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

18. Techninės paramos gavėjais gali būti tik juridiniai asmenys.

19. Techninė parama veiksmų programai administruoti skiriama iš Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ lėšų. Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą, skiriama iš Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ lėšų.

20. Techninė parama skiriama iš ES struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, atitinkamai išlaikant 85 procentų ES struktūrinių fondų lėšų ir 15 procentų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų santykį.

21. Veiksmų programos administravimo projektų ir informavimo apie veiksmų programą projektų finansuojamoji dalis sudaro iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMAI ADMINISTRUOTI IR TECHNINĖS PARAMOS, SKIRTOS INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ, SKYRIMAS

 

Techninės paramos skyrimas 2015 metams

 

22. Vadovaujančioji institucija per 14 dienų nuo priemonių įgyvendinimo plane patvirtintos veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ 11.1 konkretaus uždavinio „Užtikrinti efektyvų veiksmų programos administravimą“ priemonės „Veiksmų programos administravimas“ specialiojo projektų atrankos kriterijaus, 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ 12.1 konkretaus  uždavinio „Užtikrinti informavimą apie ES fondų investicijas“ priemonės „Informavimas apie veiksmų programą“ specialiojo projektų atrankos kriterijaus patvirtinimo Veiksmų programos stebėsenos komitete (toliau – Stebėsenos komitetas) dienos išsiunčia raštą galimiems techninės paramos gavėjams su prašymu iki vadovaujančiosios institucijos nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip  14 dienų, pagal pridedamą vadovaujančiosios institucijos iš dalies užpildytą formą (1 priedas) pateikti sutikimus įgyvendinti techninės paramos projektą.

23. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš galimų techninės paramos gavėjų sutikimus įgyvendinti techninės paramos projektą, per 14 dienų atlieka projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, t. y. vertina veiksmų programos administravimo projektų ir informavimo apie veiksmų programą projektų atitiktį bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams:

23.1. Veiksmų programos administravimo projektų ir informavimo apie veiksmų programą projektų atitiktis bendriesiems reikalavimams vertinama pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede „Metodiniai nurodymai vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems reikalavimams“ išdėstytus vertinimo aspektus, atsižvelgiant į pateiktus paaiškinimus. Tik teigiamai įvertinus veiksmų programos administravimo projektą ir informavimo apie veiksmų programą projektą pagal visus veiksmų programos administravimo projektui ir informavimo apie veiksmų programą projektui taikomus bendrojo reikalavimo vertinimo aspektus galima patvirtinti, kad veiksmų programos administravimo projektas ir informavimo apie veiksmų programą projektas atitinka bendrąjį reikalavimą.

23.2. Vadovaujančioji institucija, atlikdama veiksmų programos administravimo projektų ir informavimo apie veiksmų programą projektų atitikties bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams vertinimą, atskirai pildo kiekvieno veiksmų programos administravimo projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą ir  kiekvieno informavimo apie veiksmų programą projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę pagal Taisyklių 3 priede nustatytą formą. Šiose formose detalizuoti reikalavimai, susiję su projektų atitiktimi bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams.

23.3. Jeigu atliekant vertinimą nustatoma, kad sutikime įgyvendinti techninės paramos projektą pateikta ne visa reikiama informacija ir (ar) dokumentai arba jei dėl sutikime įgyvendinti techninės paramos projektą pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos ir (ar) trūkstamų dokumentų vadovaujančioji institucija negali tinkamai įvertinti veiksmų programos administravimo projekto ar informavimo apie veiksmų programą projekto atitikties bendriesiems reikalavimams arba specialiesiems projektų atrankos kriterijams, ji turi galimo techninės paramos gavėjo paprašyti per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti sutikime įgyvendinti techninės paramos projektą pateiktą informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 dienos ir ilgesnis kaip 10 dienų.

23.4. Jeigu veiksmų programos administravimo projektas ar informavimo apie veiksmų programą projektas neatitinka bent vieno bendrojo reikalavimo arba specialiojo projektų atrankos kriterijaus, veiksmų programos administravimo projektas ar informavimo apie veiksmų programą projektas negali būti įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

24. Vadovaujančioji institucija, atlikusi Taisyklių 23 punkte nustatytus veiksmus, 2015 metais sudaro valstybės projektų sąrašus. Valstybės projektų sąrašai tvirtinami finansų ministro įsakymu. Patvirtinus valstybės projektų sąrašus, galimi techninės paramos gavėjai tampa techninės paramos gavėjais.

25.  Patvirtinusi valstybės projektų sąrašus, vadovaujančioji institucija per 7 dienas juos suveda į SFMIS2014 bei paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie tai per SFMIS2014 informuoja įgyvendinančiąją instituciją ir raštu techninės paramos gavėjus. Vadovaujančioji institucija kartu pateikia įgyvendinančiajai institucijai sutikimų įgyvendinti techninės paramos projektą kopijas.

26. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, vadovaujančioji institucija parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos techninės paramos gavėjams skiriamos maksimalios techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumos.

27. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tvirtindama nutarimą dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir techninės paramos gavėjams skiriamas maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumas, nurodydama ES struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalis. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus nutarimą dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą įgyvendinančiąją instituciją.

28. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimą dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas patvirtina anksčiau, nei vadovaujančioji institucija atlieka Taisyklių 24 punkte nustatytus veiksmus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos maksimalios techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumos gali būti pradėtos naudoti tik įsigaliojus valstybės projektų sąrašams (šias sumas gali naudoti tik į valstybės projektų sąrašus įtraukti techninės paramos gavėjai).

29. Įgyvendinančioji institucija, gavusi iš vadovaujančiosios institucijos Taisyklių  25 punkte  nurodytą informaciją ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 137 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, SFMIS2014 įrašo veiksmų programos administravimo projektų ir informavimo apie veiksmų programą projektų duomenis (esant poreikiui, įgyvendinančioji institucija gali iš techninės paramos gavėjų paprašyti informacijos, reikalingos duomenims įrašyti) ir apie tai informuoja per SFMIS2014 vadovaujančiąją instituciją ir raštu techninės paramos gavėjus. Įgyvendinančioji institucija rašte techninės paramos gavėjams taip pat nurodo, kad jie per 7 dienas nuo rašto gavimo dienos turi užsiregistruoti Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) naudotojais, ir nurodo registravimosi DMS tvarką.

30. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi Taisyklių 29 punkte nustatytus veiksmus, ne vėliau kaip per 7 dienas informaciją apie pradėtus įgyvendinti veiksmų programos administravimo projektus ir informavimo apie veiksmų programą projektus pateikia svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodydama techninės paramos gavėjo pavadinimą ir pašto kodą, projekto pavadinimą, projekto kodą, bendrą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, projektui skirtų finansavimo lėšų sumą ir iš ES struktūrinių fondų lėšų skirto finansavimo sumą, projekto įgyvendinimo pradžios datą (projekto duomenų pirminio suvedimo į SFMIS2014 datą), numatomą projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos datą ir pateikdama trumpą projekto aprašymą.

31. Einamaisiais metais atsiradus poreikiui tarp techninės paramos gavėjų perskirstyti techninės paramos lėšas veiksmų programai administruoti ar techninės paramos lėšas, skirtas informuoti apie veiksmų programą, vadovaujančioji institucija, įvertinusi techninės paramos gavėjų pateiktą informaciją apie techninės paramos poreikį, gali inicijuoti einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą.

 

Techninės paramos skyrimas 2016–2023 metams

 

32. 2015 ir vėlesniais metais vadovaujančioji institucija raštu kreipiasi į techninės paramos gavėjus, galimus techninės paramos gavėjus, jei po veiksmų programos patvirtinimo dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybė paveda naujoms institucijoms atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse nustatytas funkcijas, prašydama iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino užpildyti ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai informaciją apie numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį 3 metams ir (arba) pagal  vadovaujančiosios institucijos patvirtintą poreikio paraiškos formą informaciją apie numatomų gauti techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, poreikį 3 metams (pagal planuojamas realiai patirti išlaidas) ir, jei techninė parama skiriama galimiems techninės paramos gavėjams, vadovaujančiajai institucijai pagal pridedamą vadovaujančiosios institucijos iš dalies užpildytą formą (1 priedas) sutikimus įgyvendinti techninės paramos projektą.

33. Įgyvendinančioji institucija, gavusi iš techninės paramos gavėjų, galimų techninės paramos gavėjų Taisyklių 32 punkte nurodytą informaciją apie numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį 3 metams ir numatomų gauti techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, poreikį 3 metams, per 14 dienų savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi atlikti techninės paramos gavėjų, galimų techninės paramos gavėjų suplanuotų išlaidų, būtinų priskirtoms funkcijoms vykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, pateikti vadovaujančiajai institucijai išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Taisyklių 160 ar 161 punktą ir ar funkcijoms vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikis 3 metams ir numatomų gauti techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, poreikis 3 metams yra pagrįstas. Esant poreikiui, įgyvendinančiosios institucijos parengta išvada gali būti aptariama įgyvendinančiosios institucijos ir vadovaujančiosios institucijos susitikimo metu.

34. Kai techninės paramos gavėja yra CPVA, Taisyklių 33 punkte nustatytas įgyvendinančiosios institucijos funkcijas atlieka vadovaujančioji institucija.

35. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš galimų techninės paramos gavėjų Taisyklių 32 punkte nurodytus sutikimus įgyvendinti techninės paramos projektą, Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka įvertina projektų atitiktį bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams.

36. Vadovaujančioji institucija, atlikusi Taisyklių 35 punkte nustatytus veiksmus, papildo valstybės projektų sąrašus. Patvirtinus valstybės projektų sąrašų pakeitimus, galimi techninės paramos gavėjai tampa techninės paramos gavėjais. Patvirtinusi valstybės projektų sąrašų pakeitimus, vadovaujančioji institucija per 7 dienas juos suveda į SFMIS2014 bei paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie tai per SFMIS2014 informuoja įgyvendinančiąją instituciją ir raštu techninės paramos gavėjus. Vadovaujančioji institucija kartu pateikia įgyvendinančiajai institucijai sutikimų įgyvendinti techninės paramos projektą kopijas.

37. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus 3 metų preliminarius valstybės ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pagrindinius rodiklius ir asignavimų planavimo bendruosius principus, vadovaujančioji institucija, atlikusi Taisyklių 34 ir (ar) 36 punktuose nustatytus veiksmus ir atsižvelgdama į įgyvendinančiosios institucijos pateiktą Taisyklių 33 punkte nurodytą išvadą, taip pat į komunikacijos strategiją (tik kai techninė parama skiriama informuoti apie veiksmų programą), nustato maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumas, galimas skirti 3 metams, ir, laikydamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytų terminų, apie tai raštu informuoja techninės paramos gavėjus ir jų lėšų asignavimų valdytojus, jeigu techninės paramos gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas.

38. Techninės paramos gavėjai ar jų lėšų asignavimų valdytojai, jeigu techninės paramos gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio planavimo metodika), vadovaujančiosios institucijos nustatytas maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose.

39. Toliau techninė parama veiksmų programai administruoti ir techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą, skiriama pagal teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras.

40. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, vadovaujančioji institucija parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos techninės paramos gavėjams skiriamos maksimalios techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumos.

41. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tvirtindama nutarimą dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir techninės paramos gavėjams skiriamas maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumas, nurodydama ES struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalis.

42. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus nutarimą dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą įgyvendinančiąją instituciją.

43. Įgyvendinančioji institucija, gavusi iš vadovaujančiosios institucijos Taisyklių 36 ir 42 punktuose nurodytą informaciją:

43.1. jei techninė parama skiriama jau įgyvendinamiems veiksmų programos administravimo projektams ir informavimo apie veiksmų programą projektams, – atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumas, SFMIS2014 patikslina jau įgyvendinamų veiksmų programos administravimo projektų ir informavimo apie veiksmų programą projektų duomenis ir per DMS informuoja apie tai techninės paramos gavėjus;

43.2. jei techninė parama skiriama naujiems veiksmų programos administravimo projektams ir informavimo apie veiksmų programą projektams:

43.2.1. SFMIS2014 įrašo veiksmų programos administravimo projektų ir informavimo apie veiksmų programą projektų duomenis (esant poreikiui, įgyvendinančioji institucija gali iš techninės paramos gavėjų paprašyti informacijos, reikalingos duomenims įrašyti) ir apie tai informuoja per SFMIS2014 vadovaujančiąją instituciją ir raštu techninės paramos gavėjus. Įgyvendinančioji institucija rašte techninės paramos gavėjams taip pat nurodo, kad jie turi per 7 dienas nuo rašto gavimo dienos užsiregistruoti DMS naudotojais, ir nurodo registravimosi DMS tvarką. Nauji techninės paramos projektai gali būti pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., vadovaujančiajai institucijai nusprendus šis terminas gali būti pratęstas;

43.2.2. atlikusi Taisyklių 43.2.1 papunktyje nustatytus veiksmus, ne vėliau kaip per 7 dienas informaciją apie pradėtus įgyvendinti veiksmų programos administravimo projektus ir informavimo apie veiksmų programą projektus pateikia svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodydama techninės paramos gavėjo pavadinimą ir pašto kodą, projekto pavadinimą, projekto kodą, bendrą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, projektui skirtų finansavimo lėšų sumą ir iš ES struktūrinių fondų lėšų skirto finansavimo sumą, projekto įgyvendinimo pradžios datą (projekto duomenų pirminio suvedimo į SFMIS2014 datą), numatomą projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos datą ir pateikdama trumpą projekto aprašymą.

44. Einamaisiais metais atsiradus poreikiui tarp techninės paramos gavėjų perskirstyti techninės paramos lėšas veiksmų programai administruoti ar techninės paramos lėšas, skirtas informuoti apie veiksmų programą, vadovaujančioji institucija, įvertinusi techninės paramos gavėjų pateiktą informaciją apie techninės paramos poreikį, gali inicijuoti einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą.

 

Techninės paramos skyrimas galimiems techninės paramos gavėjams iš einamųjų metų asignavimų

 

45. Jei po veiksmų programos patvirtinimo dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybė paveda naujoms institucijoms atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse nustatytas funkcijas, vadovaujančioji institucija gali einamaisiais metais išsiųsti galimiems techninės paramos gavėjams prašymą iki vadovaujančiosios institucijos nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip  14 dienų, pateikti vadovaujančiajai institucijai pagal pridedamą vadovaujančiosios institucijos iš dalies užpildytą formą (1 priedas) sutikimus įgyvendinti techninės paramos projektą ir įgyvendinančiajai institucijai bei vadovaujančiajai institucijai informaciją apie numatomos gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį 3 metams ir (arba) pagal vadovaujančiosios institucijos patvirtintą poreikio paraiškos formą informaciją apie  numatomos gauti techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, poreikį 3 metams (pagal planuojamas realiai patirti išlaidas).

46. Įgyvendinančioji institucija, gavusi iš galimų techninės paramos gavėjų Taisyklių 45 punkte nurodytą informaciją apie numatomos gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį 3 metams ir numatomos gauti techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, poreikį 3 metams, per 14 dienų savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi atlikti galimų techninės paramos gavėjų suplanuotų išlaidų, būtinų priskirtoms funkcijoms vykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą, ir, atlikusi šį vertinimą, pateikti vadovaujančiajai institucijai išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Taisyklių 160 ar 161 punktą ir ar funkcijoms vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikis 3 metams ir numatomų gauti techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, poreikis 3 metams yra pagrįstas. Esant poreikiui, įgyvendinančiosios institucijos parengta išvada gali būti aptariama įgyvendinančiosios institucijos ir vadovaujančiosios institucijos susitikimo metu.

47. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš galimų techninės paramos gavėjų Taisyklių 45 punkte nurodytus sutikimus įgyvendinti techninės paramos projektą, Taisyklių  23 punkte nustatyta tvarka įvertina projektų atitiktį bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams.

48. Vadovaujančioji institucija, atlikusi Taisyklių 47 punkte nustatytus veiksmus, papildo valstybės projektų sąrašus. Patvirtinus valstybės projektų sąrašų pakeitimus, galimi techninės paramos gavėjai tampa techninės paramos gavėjais. Patvirtinusi valstybės projektų sąrašų pakeitimus, vadovaujančioji institucija per 7 dienas juos suveda į SFMIS2014 bei paskelbia svetainėje  www.esinvesticijos.lt ir apie tai per SFMIS2014 informuoja įgyvendinančiąją instituciją ir raštu techninės paramos gavėjus. Vadovaujančioji institucija kartu pateikia įgyvendinančiajai institucijai sutikimų įgyvendinti techninės paramos projektą kopijas.

49. Vadovaujančioji institucija, patvirtinusi valstybės projektų sąrašų pakeitimus ir atsižvelgdama į įgyvendinančiosios institucijos pateiktą Taisyklių 46 punkte nurodytą išvadą, nustato maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumas, galimas skirti 3 metams ir apie tai raštu informuoja techninės paramos gavėjus ir jų lėšų asignavimų valdytojus, jeigu techninės paramos gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas.

50. Vadovaujančiajai institucijai nustačius maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumas, galimas skirti einamiesiems metams, techninės paramos gavėjai ar jų lėšų asignavimų valdytojai, jeigu techninės paramos gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, tikslina savo einamųjų metų strateginį veiklos planą.

51. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į valstybės projektų sąrašų pakeitimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės), nustatyta tvarka, parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl einamųjų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą.

52. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tvirtindama nutarimą dėl einamųjų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo, kartu pagal programas patvirtina ir techninės paramos gavėjams skiriamas maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti ir techninės paramos lėšų, skirtų informuoti apie veiksmų programą, sumas, nurodydama ES struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalis.

53. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Taisyklių 52 punkte minimą nutarimą dėl einamųjų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo, vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą įgyvendinančiąją instituciją.

54. Įgyvendinančioji institucija, gavusi iš vadovaujančiosios institucijos Taisyklių 48 ir 53 punktuose nurodytą informaciją, SFMIS2014 įrašo veiksmų programos administravimo projektų ir informavimo apie veiksmų programą projektų duomenis (esant poreikiui, įgyvendinančioji institucija gali iš techninės paramos gavėjų paprašyti informacijos, reikalingos duomenims įrašyti) ir apie tai informuoja per SFMIS2014 vadovaujančiąją instituciją ir raštu techninės paramos gavėjus. Įgyvendinančioji institucija rašte techninės paramos gavėjams taip pat nurodo, kad jie turi per 7 dienas nuo rašto gavimo dienos užsiregistruoti DMS naudotojais, ir nurodo registravimosi DMS tvarką. Nauji techninės paramos projektai gali būti pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., vadovaujančiajai institucijai nusprendus šis terminas gali būti pratęstas.

55. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi Taisyklių 54 punkte nustatytus veiksmus, ne vėliau kaip per 7 dienas informaciją apie pradėtus įgyvendinti veiksmų programos administravimo projektus ir informavimo apie veiksmų programą projektus pateikia svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodydama techninės paramos gavėjo pavadinimą ir pašto kodą, projekto pavadinimą, projekto kodą, bendrą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, projektui skirtų finansavimo lėšų sumą ir iš ES struktūrinių fondų lėšų skirto finansavimo sumą, projekto įgyvendinimo pradžios datą (projekto duomenų pirminio suvedimo į SFMIS2014 datą), numatomą projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos datą ir pateikdama trumpą projekto aprašymą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PARAMOS, SKIRTOS VEIKSMŲ PROGRAMAI VERTINTI, PLANAVIMAS IR SKYRIMAS

 

56. Vadovaujančioji institucija veiksmų programos vertinimo priemonės įgyvendinimą planuoja priemonių įgyvendinimo plane.

57. Techninės paramos veiksmų programai vertinti planavimas prilyginamas valstybės projektų planavimui. Vadovaujančioji institucija nerengia valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo.

58. Techninė parama, skirta veiksmų programai vertinti, planuojama ir paskirstoma techninės paramos gavėjams, vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėmis, veiksmų programa, veiksmų programos priedu, priemonių įgyvendinimo planu, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planu, metiniais ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planais (toliau – metinis vertinimo planas) ir techninės paramos gavėjų pateikta informacija apie 3 ateinantiems metams numatomą techninę paramą veiksmų programos vertinimui atlikti, įvertinant techninės paramos poreikio pagrįstumą.

59. Vadovaujančioji institucija, planuodama techninę paramą, skirtą veiksmų programai vertinti, ir  vadovaudamasi ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planu, per 3 mėnesius nuo šio plano patvirtinimo dienos sudaro ir patvirtina valstybės projektų sąrašą pagal  finansų ministro įsakymu patvirtintą formą. Valstybės projektų sąrašas sudaromas visam  2014–2020 metų ES struktūrinių fondų administravimo laikotarpiui.

60. Valstybės projektų sąrašas sudaromas taip:

60.1. Vadovaujančioji institucija išsiunčia raštą galimiems techninės paramos gavėjams su prašymu iki vadovaujančiosios institucijos nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip  14 dienų, pateikti sutikimus įgyvendinti techninės paramos projektą pagal iš dalies vadovaujančiosios institucijos užpildytą formą (1 priedas).

60.2. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš galimų techninės paramos gavėjų Taisyklių 60.1 papunktyje nurodytus sutikimus įgyvendinti techninės paramos projektą, įvertina veiksmų programos vertinimo projektų atitiktį bendriesiems reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui ir dėl kiekvieno veiksmų programos vertinimo projekto atskirai pildo veiksmų programos vertinimo projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę pagal Taisyklių 4 priede nustatytą formą.

60.3. Veiksmų programos vertinimo projektų atitiktis bendriesiems atrankos kriterijams vertinama pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede išdėstytus vertinimo aspektus. Tik teigiamai įvertinus veiksmų programos vertinimo projektą pagal visus veiksmų programos vertinimo projektui taikomus bendrųjų reikalavimų vertinimo aspektus galima patvirtinti, kad veiksmų programos vertinimo projektas juos atitinka.

60.4. Jeigu atliekant vertinimą nustatoma, kad sutikime įgyvendinti techninės paramos projektą pateikta ne visa reikiama informacija ir (ar) dokumentai, arba jei dėl sutikime įgyvendinti techninės paramos projektą pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos vadovaujančioji institucija negali tinkamai įvertinti veiksmų programos vertinimo projekto atitikties bendriesiems reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui, ji turi galimo techninės paramos gavėjo paprašyti per nustatytą laiką papildyti ar patikslinti sutikime įgyvendinti techninės paramos projektą pateiktą informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 dienos ir ilgesnis kaip 10 dienų.

60.5. Jeigu veiksmų programos vertinimo projektas neatitinka bent vieno bendrojo reikalavimo arba specialiojo projektų atrankos kriterijaus, veiksmų programos vertinimo projektas negali būti įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

61. Vadovaujančioji institucija, atlikusi Taisyklių 60 punkte nustatytus veiksmus, per 14 dienų sudaro valstybės projektų sąrašo projektą. Valstybės projektų sąrašas tvirtinamas finansų ministro įsakymu.

62. Patvirtinusi valstybės projektų sąrašą, vadovaujančioji institucija per 7 dienas jį suveda į SFMIS2014 bei paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt ir per SFMIS2014 apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją. Patvirtinus valstybės projektų sąrašą, galimi techninės paramos gavėjai tampa techninės paramos gavėjais.

63. Įgyvendinančioji institucija, gavusi iš vadovaujančiosios institucijos informaciją apie patvirtintą valstybės projektų sąrašą, SFMIS2014 įrašo veiksmų programos vertinimo projektų duomenis (esant poreikiui, įgyvendinančioji institucija gali iš techninės paramos gavėjų paprašyti informacijos, reikalingos duomenims įrašyti) ir apie tai informuoja per SFMIS2014 vadovaujančiąją instituciją ir raštu techninės paramos gavėjus, nurodydama, kad jie per 7 dienas nuo jos rašto gavimo dienos privalo užsiregistruoti DMS naudotojais, ir nurodo registravimosi DMS tvarką.

64. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi Taisyklių 63 punkte nustatytus veiksmus, ne vėliau kaip per 7 dienas informaciją apie pradėtus įgyvendinti veiksmų programos vertinimo  projektus pateikia svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodydama techninės paramos gavėjo pavadinimą ir pašto kodą, projekto pavadinimą, projekto kodą, bendrą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, projektui skirtų finansavimo lėšų sumą ir iš ES struktūrinių fondų lėšų skirto finansavimo sumą, projekto įgyvendinimo pradžios datą (projekto duomenų pirminio suvedimo į SFMIS2014 datą), numatomą projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos datą ir pateikdama trumpą projekto aprašymą.

65. Vadovaujančioji institucija, planuodama techninę paramą, skirtą veiksmų programai vertinti, kasmet sudaro ir patvirtina metinį vertinimo planą Veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

66. Metiniame vertinimo plane detalizuojami į valstybės projektų sąrašą įtraukti veiksmų programos vertinimo projektai, nurodant šių projektų veiklas ir nustatant jų biudžetus.

67. Techninės paramos gavėjas Veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikia vadovaujančiajai institucijai, rengiančiai metinio vertinimo plano projektą, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo poreikio paraišką (toliau – vertinimo poreikio paraiška) (5 priedas).

68. Vadovaujančioji institucija įvertina vertinimo poreikio paraišką, užpildydama ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo poreikio paraiškos patikros lapą (toliau – vertinimo poreikio paraiškos patikros lapas).

69. Teigiamai įvertinus vertinimo poreikio paraišką pagal visus vertinimo poreikio paraiškos patikros lape nurodytus aspektus, vertinimas įtraukiamas į metinio vertinimo plano projektą.

70. Metinio vertinimo plano keitimo tvarka nustatyta Veiksmų programos administravimo taisyklėse. Vadovaujančioji institucija gali keisti patvirtintą metinį vertinimo planą:

70.1. įtraukdama naujus  vertinimus;

70.2. panaikindama numatytus vertinimus arba tikslindama jų informaciją;

70.3. keisdama metiniame plane nustatytą maksimalią vertinimui galimą skirti finansavimo lėšų sumą.

71. Metinis vertinimo planas nėra keičiamas, jei įgyvendinant veiksmų programos vertinimo projektus sumažėja jų veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma.

72. Vadovaujančioji institucija per 7 dienas informaciją apie patvirtintą metinį vertinimo planą arba jo pakeitimą suveda į SFMIS2014, paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie patvirtintą metinį vertinimo planą arba jo pakeitimą informuoja įgyvendinančiąją instituciją.

73. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi patvirtintu metiniu vertinimo planu, SFMIS2014 veiksmų programos vertinimo projektams priskiria metiniuose vertinimo planuose ar jų pakeitimuose numatytas veiklas ir nurodo toms veikloms įgyvendinti skirtas lėšų sumas, suveda visą su projektų veiklomis susijusią informaciją.

74. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi Taisyklių 73 punkte nustatytus veiksmus, per DMS per 7 dienas informuoja techninės paramos gavėjus.

75. Vadovaujančioji institucija raštu kreipiasi į techninės paramos gavėjus, prašydama iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino užpildyti ir vadovaujančiajai institucijai pateikti pagal pridedamą formą informaciją apie lėšų poreikį veiksmų programos vertinimui atlikti 3 ateinantiems metams.

76. Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi techninės paramos gavėjų pateikta informacija apie lėšų poreikį veiksmų programos vertinimui atlikti 3 metams, nustato maksimalias techninės paramos lėšų, skirtų veiksmų programai vertinti, sumas, galimas skirti 3 metams, ir, laikydamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytų terminų, apie priimtą sprendimą raštu informuoja techninės paramos gavėjus.

77. Techninės paramos gavėjai 2014 metais ir kiekvienais paskesniais metais, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, vadovaujančiosios institucijos nustatytas maksimalias techninės paramos lėšų, skirtų veiksmų programai vertinti, sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose.

78. Toliau techninė parama, skirta veiksmų programai vertinti, skiriama pagal teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto rengimo, tvirtinimo ir vykdymo procedūras.

79. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, vadovaujančioji institucija parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos maksimalios techninės paramos lėšų, skirtų veiksmų programai vertinti, sumos.

80. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tvirtindama nutarimą dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kartu pagal programas patvirtina ir techninės paramos gavėjams skiriamas maksimalias techninės paramos lėšų, skirtų veiksmų programai vertinti, sumas, nurodydama ES struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalis.

81. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus nutarimą dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto nutarimo įsigaliojimo dienos raštu informuoja apie šį nutarimą įgyvendinančiąją instituciją.

82. Techninė parama, skirta veiksmų programai vertinti, skiriama iš Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ lėšų.

83. Techninė parama skiriama iš ES struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, atitinkamai išlaikant 85 procentų ES struktūrinių fondų lėšų ir 15 procentų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų santykį.

84. Veiksmų programos vertinimo projektų finansuojamoji dalis sudaro iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

III SKYRIUS

TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA IR PABAIGA

 

85. Techninės paramos projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra veiksmų programos patvirtinimo data arba, jei techninė parama skiriama institucijai, kuriai po veiksmų programos patvirtinimo datos Lietuvos Respublikos Vyriausybė paveda atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse nustatytas funkcijas, pavedimo atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse nustatytas funkcijas įsigaliojimo data, kuri yra ir techninės paramos projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios data.

86. Techninės paramos projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2023 m. gruodžio 31 d. arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimo techninės paramos gavėjui atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse nustatytas funkcijas panaikinimo data ar 2017 m. gruodžio 31 d., jei techninės paramos gavėjui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ yra pavesta atlikti tarpinės institucijos funkcijas, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ jam nėra pavesta atlikti tarpinės institucijos funkcijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

87. Veiksmų programos vertinimo projekto veiklos (konkretaus vertinimo) įgyvendinimo pradžia yra metiniame vertinimo plane nustatyta vertinimo veiklos įgyvendinimo pradžios data.

88. Veiksmų programos vertinimo projekto veiklos (konkretaus vertinimo) įgyvendinimo pabaiga – visų vertinimo paslaugų teikimo sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo data.

89. Techninės paramos projekto finansavimo pabaiga yra 2023 m. gruodžio 31 d. arba, jei techninės paramos projekto veiklos yra baigiamos įgyvendinti anksčiau nei 2023 m. gruodžio 31 d., galutinio mokėjimo prašymo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai diena, jei ji nėra vėlesnė nei 2023 m. gruodžio 31 d.

90. Techninės paramos projekto įgyvendinimo trukmė yra techninės paramos projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo šio projekto duomenų pirminio suvedimo į SFMIS2014 dienos iki jo veiklų įgyvendinimo pabaigos.

91. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybė panaikina pavedimą techninės paramos gavėjui atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse nustatytas funkcijas, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio pavedimo panaikinimo įsigaliojimo dienos per DMS informuoja techninės paramos gavėją apie techninės paramos projekto veiklų įgyvendinimo pabaigą ir prievolę per 30 dienų nuo pavedimo panaikinimo įsigaliojimo dienos pateikti galutinį mokėjimo prašymą. Pateikus galutinį mokėjimo prašymą, techninės paramos gavėjo disponuojamoje sąskaitoje esančios nepanaudotos techninės paramos lėšos turi būti nedelsiant grąžintos į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios jos buvo išmokėtos. Jeigu techninės paramos gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, nepanaudotos techninės paramos lėšos iš techninės paramos gavėjo disponuojamos sąskaitos turi būti pervestos į techninės paramos gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą, o iš ten – į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios jos buvo išmokėtos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PARAMOS GAVĖJO ATSAKOMYBĖ

 

92. Techninės paramos gavėjas, įgyvendindamas techninės paramos projektą, privalo:

92.1. užtikrinti techninės paramos projekto tikslo, uždavinių įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą;

92.2. laikytis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, susijusių su techninės paramos projekto įgyvendinimu;

92.3. vadovautis Taisyklėmis, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis (tiek, kiek nustatyta Taisyklėse), vadovaujančiosios institucijos parengtais teisės aktų detalizavimo dokumentais, metodiniais nurodymais ir paaiškinimais dėl jų taikymo, taip pat įgyvendinančiosios institucijos metodiniais nurodymais, instrukcijomis ir rekomendacijomis;

92.4. užtikrinti techninės paramos projekto atitiktį bendriesiems reikalavimams, jei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede nenustatyta kitaip;

92.5. užtikrinti techninės paramos projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą;

92.6. naudoti techninės paramos projektui skirtas lėšas tik su techninės paramos projekto įgyvendinimu susijusioms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir tinkamai atsiskaityti už jas, kaip nurodyta Taisyklėse;

92.7. iš techninės paramos lėšų finansuodamas išlaidas išlaikyti 85 procentų ES struktūrinių fondų lėšų ir 15 procentų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų santykį;

92.8. atlikti finansavimo šaltinių keitimą arba grąžinti lėšas į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios jos buvo išmokėtos, tuo atveju, jei iš techninės paramos lėšų finansuotos išlaidos pagal pateiktus mokėjimo prašymus nebuvo pripažintos tinkamomis finansuoti;

92.9. užtikrinti, kad bus laikomasi lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų (toliau – lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai);

92.10. užtikrinti, kad nebus vykdomi veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui;

92.11. užtikrinti, kad techninės paramos projekto veiklos bus vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje, t. y. Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atiteks Lietuvos Respublikai;

92.12. vykdyti privalomus informavimo apie techninės paramos projektą veiksmus;

92.13. užtikrinti tinkamą techninės paramos projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą nuo institucijos buhalterinės apskaitos. Su techninės paramos projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų institucijos operacijų arba su kitais institucijos vykdomais projektais susijusių operacijų;

92.14. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su techninės paramos projekto įgyvendinimu, saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus;

92.15. bendradarbiauti su techninės paramos projekto įgyvendinimą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą su techninės paramos projektu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti techninės paramos projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su techninės paramos projekto įgyvendinimu;

92.16. šalinti mokėjimo prašymų ir techninės paramos projekto įgyvendinimo trūkumus;

92.17. kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų, informuoti įgyvendinančiąją instituciją apie visus pakeitimus, susijusius su techninės paramos projekto įgyvendinimu;

92.18. gavęs įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl lėšų grąžinimo, vykdyti šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka;

92.19. Taisyklėse nustatyta tvarka naudotis DMS pagal įdiegtas funkcines galimybes.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTO DUOMENŲ KEITIMAS

 

93. Techninės paramos projekto duomenų keitimai yra vykdomi per DMS.

94. Techninės paramos gavėjas privalo per DMS informuoti įgyvendinančiąją instituciją apie įvykusius arba numatomus techninės paramos projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, keičiančius techninės paramos projektą ar SFMIS2014, DMS nurodytus techninės paramos gavėjo įsipareigojimus.

95. Įgyvendinančioji institucija įvertina iš techninės paramos gavėjo ar kitų šaltinių gautą informaciją ir, jeigu nukrypimai nuo techninės paramos projekto planuoto įgyvendinimo yra negalimi, per 14 dienų nuo informacijos gavimo dienos per DMS apie tai informuoja techninės paramos gavėją, įpareigodama imtis priemonių nukrypimams ištaisyti. Tais atvejais, kai įgyvendinančiajai institucijai reikia kreiptis į kitas institucijas ar įstaigas, šiame Taisyklių punkte nurodytas terminas, per kurį įgyvendinančioji institucija turi išnagrinėti gautą informaciją apie techninės paramos projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, pagrįstais atvejais gali būti pratęstas ir apie tai informuojamas techninės paramos gavėjas (jeigu informacija buvo gauta iš techninės paramos gavėjo).

96. Įvertinusi iš techninės paramos gavėjo ar kitų šaltinių gautą informaciją, įgyvendinančioji institucija per 14 dienų nuo informacijos gavimo dienos atlieka techninės paramos projekto duomenų keitimą SFMIS2014, jeigu nurodyti nukrypimai nuo techninės paramos projekto planuoto įgyvendinimo yra galimi, ir per DMS informuoja apie tai techninės paramos gavėją.

97. Įgyvendinančiajai institucijai paprašius, techninės paramos gavėjas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama Taisyklių 94 punkte nurodyta informacija, ir (arba) papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl techninės paramos projekto duomenų keitimo priimti.

98. Jei keičiami techninės paramos projekto duomenys apie techninės paramos gavėjo atsakingus asmenis, taip pat įgyvendinančiosios institucijos ar techninės paramos gavėjo pavadinimas, adresas, kita kontaktinė informacija, techninės paramos gavėjui ir įgyvendinančiajai institucijai užtenka apie tai informuoti vienai kitą per DMS. Techninės paramos projekto duomenys laikomi pakeistais nuo tokios informacijos gavimo dienos.

99. Įgyvendinančioji institucija, priimdama sprendimą dėl techninės paramos projekto duomenų keitimo, turi įvertinti, ar pakeitus techninės paramos projekto duomenis bus pasiektas techninės paramos projekto tikslas.

100. Vertindama gautą informaciją apie techninės paramos projekto įgyvendinimo nukrypimus, įgyvendinančioji institucija turi įvertinti jų įtaką techninės paramos projekto tinkamumui finansuoti, t. y. ar nukrypimai neturi įtakos techninės paramos projekto atitikčiai bendriesiems reikalavimams.

101. Įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu pakeisti SFMIS2014 techninės paramos projekto duomenis, kai:

101.1. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas (ar šio nutarimo pakeitimas), su kuriuo kartu pagal programas patvirtinamos techninės paramos gavėjams skiriamos maksimalios techninės paramos sumos;

101.2. įsigalioja metinis vertinimo planas arba jo pakeitimai;

101.3. keičiasi Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktai, dėl kurių reikia keisti techninės paramos projekto duomenis;

101.4. keičiasi valstybės projektų sąraše techninės paramos projektui numatyti stebėsenos rodikliai.

102. Priėmusi vienašalį sprendimą pakeisti techninės paramos projekto duomenis, įgyvendinančioji institucija SFMIS2014 pakeičia techninės paramos projekto duomenis ir per 3 darbo dienas apie tai per DMS informuoja techninės paramos gavėją ir per SFMIS2014 vadovaujančiąją instituciją.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PARAMOS IŠMOKĖJIMAS

 

103. Techninės paramos gavėjas ar jo lėšų asignavimų valdytojas, jeigu techninės paramos gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, programų, kai planuojama techninė parama, sąmatas teikia Finansų ministerijai Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka.

104. Lėšos, skirtos techninei paramai, iš valstybės iždo sąskaitų išmokamos pagal asignavimų valdytojų pateiktas mokėjimo paraiškas vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės).

105. Veiksmų programos administravimo projektams ir informavimo apie veiksmų programą projektams įgyvendinti tarp techninės paramos gavėjo ir jo lėšų asignavimų valdytojo, jei techninės paramos gavėjas yra nepavaldi biudžetinė įstaiga arba nebiudžetinė įstaiga, turi būti pasirašoma Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 61 punkte nurodyta biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTO IŠLAIDŲ DEKLARAVIMAS ĮGYVENDINANČIAJAI INSTITUCIJAI

 

106. Už iš techninės paramos finansuotas išlaidas techninės paramos gavėjas atsiskaito įgyvendinančiajai institucijai teikdamas tarpinius ir galutinį mokėjimo prašymus.

107. Techninės paramos gavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Taisyklių 29, 43.2.1, 54, 73 arba 202.12 punktuose nustatyto techninės paramos projekto duomenų įvedimo į SFMIS2014 dienos įgyvendinančiajai institucijai per DMS turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką (pagal SFMIS formą), kurį turi patvirtinti įgyvendinančioji institucija, apie tai informuodama techninės paramos gavėją per DMS. Mokėjimo prašymų teikimo grafike nurodoma informacija apie planuojamus pateikti mokėjimo prašymus: jų datos ir sumos. Techninės paramos gavėjas turi atnaujinti ir kartu su kiekvienu mokėjimo prašymu (įgyvendinančiajai institucijai nurodžius – dažniau) per DMS įgyvendinančiajai institucijai pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką. Jei įgyvendinančioji institucija, patikrinusi pateiktą mokėjimo prašymų teikimo grafiką, nustato, kad jis netinkamas (jo nepatvirtina), tai kartu pateiktas mokėjimo prašymas taip pat negali būti patvirtintas, kol techninės paramos gavėjas pateiks tinkamai užpildytą mokėjimo prašymų teikimo grafiką.

108. Mokėjimo prašymus techninės paramos gavėjas gali teikti nuo Taisyklių 29, 43.2.1, 54, 73 arba 202.12 punktuose nustatyto techninės paramos projekto duomenų įvedimo į SFMIS2014 dienos iki 2024 m. sausio 31 d.

109. Techninės paramos gavėjas mokėjimo prašymus turi teikti ne dažniau kaip kas 30 dienų ir ne rečiau kaip kas 90 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai per 90 dienų nepatiriama išlaidų.

110. Techninės paramos gavėjas iš techninės paramos lėšų finansuotas išlaidas turi deklaruoti įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip per 90 dienų nuo jų apmokėjimo dienos. Kai išlaidos yra patiriamos ir finansuojamos iš techninės paramos lėšų iki Taisyklių 29, 43.2.1, 54, 73 arba 202.12 punktuose nurodyto techninės paramos projekto duomenų įvedimo į SFMIS2014 dienos, techninės paramos gavėjas šias išlaidas turi deklaruoti įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip per 90 dienų nuo techninės paramos projekto duomenų įvedimo į SFMIS2014 dienos.

111. Įgyvendinęs techninės paramos projekto veiklas, techninės paramos gavėjas ne vėliau kaip per 30 dienų turi pateikti įgyvendinančiajai institucijai galutinį mokėjimo prašymą. Jei techninės paramos gavėjas projekto veiklas įgyvendina iki 2023 m. gruodžio 31 d., jis galutinį mokėjimo prašymą turi pateikti įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio 31 d. Šie galutinio mokėjimo prašymo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminai netaikomi tuo atveju, kai įgyvendinančioji institucija galutinį mokėjimo prašymą atmeta Taisyklių 118.3 papunktyje nustatyta tvarka.

112. Jeigu techninės paramos gavėjai sistemingai nesilaiko Taisyklių 109, 110 punktuose nustatytų reikalavimų, yra mažinama techninės paramos gavėjui skiriama techninė parama kitiems metams.

113. Mokėjimo prašymai rengiami pagal mokėjimo prašymo formą (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 6 priedas) vadovaujantis Techninės paramos projekto mokėjimo prašymo pildymo instrukcija (6 priedas). Techninės paramos gavėjas, DMS užpildęs mokėjimo prašymo formą arba iš DMS parsisiuntęs iš dalies užpildytą mokėjimo prašymo formą ir ją papildęs, teikia ją įgyvendinančiajai institucijai per DMS. Techninės paramos gavėjas mokėjimo prašymus teikia ne vėliau, nei nustatyta mokėjimo prašymų teikimo grafike.

114. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi techninės paramos projektų specifiką, turi nustatyti ir su vadovaujančiąja institucija suderinti sąrašą techninės paramos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų, kuriuos techninės paramos gavėjas turi pateikti su mokėjimo prašymais. Per 14 dienų nuo Taisyklių 29, 43.2.1, 54, 73 arba 202.12 punktuose nustatyto techninės paramos projekto duomenų įvedimo į SFMIS2014 dienos įgyvendinančioji institucija per DMS turi techninės paramos gavėjui pateikti šį sąrašą ir informuoti apie dokumentų pateikimo su mokėjimo prašymais tvarką. Apie teiktinų dokumentų sąrašo ar šių dokumentų pateikimo su mokėjimo prašymais tvarkos pakeitimus įgyvendinančioji institucija per DMS informuoja techninės paramos gavėją per 7 dienas nuo tvarkos pasikeitimo dienos.

115. Įgyvendinančioji institucija kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka prašo techninės paramos gavėjo pateikti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas. Jei išlaidos yra apmokamos pagal fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius (toliau – fiksuotieji įkainiai), techninės paramos gavėjas turi pateikti Taisyklių 11 priede nurodytus dokumentus ar jų kopijas, kuriais įrodomas techninės paramos projekto kiekybinio rezultato pasiekimas.

116. Prieš pateikdamas įgyvendinančiajai institucijai rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo išrašytą sąskaitą, techninės paramos gavėjas turi patikrinti ją, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą).

117. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus „Projektų įgyvendinimas“ 21 skirsnio „Mokėjimai projekto vykdytojui“ poskirsnyje „Mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokėjimo prašymo registravimo dienos patikrina mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir patvirtina mokėjimo prašymą.

118. Patikrinusi ir įvertinusi galutinį mokėjimo prašymą, įgyvendinančioji institucija gali:

118.1. jį patvirtinti;

118.2. paprašyti techninės paramos gavėjo papildomos informacijos, nustatyti terminą, ne trumpesnį kaip 5 dienos, per kurį jis turi pateikti šią informaciją, ir (ar) nuspręsti atlikti projekto patikrą vietoje;

118.3. atmesti galutinį mokėjimo prašymą – išdėstyti atmetimo motyvus ir nustatyti terminą, per kurį techninės paramos gavėjas turi ištaisyti galutinio mokėjimo prašymo ir (ar) projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują galutinį mokėjimo prašymą.

119. Tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kurią įgyvendinančioji institucija patvirtina pateiktą mokėjimo prašymą. Įgyvendinančioji institucija pripažintas tinkamomis finansuoti išlaidas registruoja SFMIS2014 kaip deklaruotinas Europos Komisijai ir įtraukia į atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaracijas ir atitinkamas metines sąskaitas. Visos tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 28 d.

120. Įgyvendinančiajai institucijai pagal pateiktus mokėjimo prašymus iš techninės paramos lėšų finansuotas išlaidas pripažinus netinkamomis finansuoti, techninės paramos gavėjas turi:

120.1. jei išlaidos buvo finansuotos iš techninės paramos lėšų einamaisiais biudžetiniais metais, – atlikti vieną iš šių veiksmų:

120.1.1. atlikti finansavimo šaltinių keitimą, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis;

120.1.2. grąžinti lėšas į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios jos buvo išmokėtos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklės ir įmokų kodų sąrašas).

120.2. jei išlaidos buvo finansuotos iš techninės paramos lėšų ankstesniais biudžetiniais metais, – grąžinti lėšas į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios jos buvo išmokėtos, vadovaudamasis Tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis ir įmokų kodų sąrašu.

121.  Metams pasibaigus, techninės paramos gavėjo disponuojamoje sąskaitoje esančios nepanaudotos techninės paramos lėšos turi būti grąžintos į valstybės iždo sąskaitą ne vėliau kaip iki sausio 10 d., jeigu Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas nenumato kitaip, – nepanaudotos techninės paramos lėšos iš techninės paramos gavėjo disponuojamos sąskaitos pervedamos į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios jos buvo išmokėtos, vadovaujantis Tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis ir įmokų kodų sąrašu. Jeigu techninės paramos gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, nepanaudotos techninės paramos lėšos iš techninės paramos gavėjo disponuojamos sąskaitos turi būti pervestos į techninės paramos gavėjo lėšų asignavimų valdytojo sąskaitą, o iš ten – į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios jos buvo išmokėtos.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

STEBĖSENOS RODIKLIAI

 

122. Vadovaujančioji institucija ir techninės paramos gavėjas, pildydami sutikimą įgyvendinti techninės paramos projektą, atsižvelgia į priemonių įgyvendinimo plane nustatytus stebėsenos rodiklius, kuriuos techninės paramos gavėjas įsipareigoja pasiekti iki techninės paramos projekto įgyvendinimo pabaigos.

123. Už techninės paramos projektui nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą techninės paramos gavėjas atsiskaito teikdamas mokėjimo prašymus.

124. Nustatant stebėsenos rodiklius, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašais, kurie rengiami pagal Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklių, kurias tvirtina finansų ministras, nustatytą tvarką, formą ir jos pildymo instrukciją.

125Vadovaujančioji institucija, atlikdama veiksmų programos techninės paramos prioritetų įgyvendinimo priemonės įgyvendinimo stebėseną ir vertindama priemonės įgyvendinimo pažangą, gali keisti techninės paramos projektui valstybės projektų sąraše nustatytus stebėsenos rodiklius. Apie patvirtintus valstybės projektų sąrašų pakeitimus vadovaujančioji institucija per 7 dienas per SFMIS2014 informuoja įgyvendinančiąją instituciją ir per DMS – techninės paramos gavėjus.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PATIKRA VIETOJE

 

126. Įgyvendinančioji institucija veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą projekto įgyvendinimo laikotarpiu, vadovaudamasi  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus „Projektų įgyvendinimas“ 24 skirsnyje „Patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje“  ir vidaus procedūrų apraše nustatyta patikros vietoje atlikimo tvarka, privalo ne rečiau kaip kas dvejus metus atlikti veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą projekto patikrą vietoje. Patikrą vietoje įgyvendinančioji institucija taip pat privalo atlikti esant įtarimui, kad techninės paramos gavėjo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti, ir gali atlikti kitais įgyvendinančiosios institucijos nustatytais atvejais. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama patikrą vietoje, atsako į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 285.1 papunktyje ir 285.3–285.9 papunkčiuose nustatytus klausimus, taip pat įvertina, ar techninės paramos projekto veiklos vykdomos vadovaujantis teisės aktais.

127. Įtarusi, kad techninės paramos gavėjas, įgyvendindamas veiksmų programos administravimo projektą ar informavimo apie veiksmų programą projektą, nesilaiko ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ir (arba) SFMIS2014, DMS nurodytų įsipareigojimų, įgyvendinančioji institucija atlieka Taisyklių III skyriaus „Techninės paramos projektų įgyvendinimas“ aštuntajame skirsnyje „Pažeidimų tyrimas ir nustatymas“ nustatytus veiksmus.

128. Vertinimo projektų patikros vietoje neatliekamos.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PAŽEIDIMŲ TYRIMAS IR NUSTATYMAS

 

129. Įgyvendinančioji institucija, gavusi informaciją apie įtariamą pažeidimą arba įtarusi pažeidimą atlikdama techninės paramos projekto administravimo veiksmus, įvertina, ar su įtariamu pažeidimu susijusi informacija turi pažeidimo požymių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 36 punkte, ir atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus „Projektų įgyvendinimas“ 25 skirsnyje „Pažeidimų tyrimas“ nustatyta tvarka, jei šiame skirsnyje nenustatyta kitaip.

130. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi techninės paramos gavėjo registruojamo pažeidimo tyrimą, priima vieną ar kelis iš toliau išvardytų sprendimų dėl pažeidimo:

130.1. pažeidimas nenustatytas;

130.2. pažeidimas nustatytas;

130.3. pažeidimas nustatytas, bet gali būti ištaisytas;

130.4. pripažinti netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias projekto išlaidas;

130.5. susigrąžinti su pažeidimu susijusių išmokėtų lėšų dalį.

131.  Jei pagal sprendimą dėl pažeidimo turi būti susigrąžinamos netinkamos finansuoti lėšos, šie veiksmai atliekami vadovaujantis Taisyklių III skyriaus „Techninės paramos projektų įgyvendinimas“ devintojo skirsnio „Lėšų grąžinimas“ nuostatomis.

132. Dėl pripažintų netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusių techninės paramos projekto išlaidų techninės paramos projektui skirtas finansavimas nemažinamas.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

133. Kai nustatoma netinkamų finansuoti išlaidų, kurios (ne)susijusios su nustatytu pažeidimu ir kurios nebuvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, iš valstybės iždo sąskaitų išmokėtos lėšos, skirtos techninei paramai, grąžinamos Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse, kurias tvirtina finansų ministras (toliau – Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės), nustatyta tvarka. Kai nustatoma netinkamų finansuoti išlaidų, kurios (ne)susijusios su nustatytu pažeidimu, kai tokios išlaidos buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai (techninės paramos projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba techninės paramos gavėjui įgyvendinus techninės paramos projektą), įgyvendinančioji institucija priima sprendimus dėl lėšų grąžinimo šiame skirsnyje nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įgyvendinančioji institucija per DMS informuoja techninės paramos gavėją, pateikdama sprendimo kopiją, o per SFMIS2014 – jo lėšų asignavimų valdytoją, jeigu techninės paramos gavėjo vadovas nėra asignavimų valdytojas, ir vadovaujančiąją instituciją.

134. Techninės paramos gavėjas grąžintinas lėšas turi grąžinti ne vėliau kaip iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino pabaigos.

135. Sprendimai dėl lėšų grąžinimo priimami ir vykdomi, grąžintinos ir techninės paramos gavėjų grąžintos lėšos, išskyrus Taisyklių 91 ir 121 punktuose nurodytas grąžintas lėšas, administruojamos Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

136. Metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 20 d. techninės paramos gavėjas turi pateikti įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie iš valstybės iždo sąskaitos gautas ir į valstybės iždo sąskaitą grąžintas techninės paramos lėšas pagal Taisyklių 7 priede nustatytą formą. Jei pateikta informacija yra neišsami arba netiksli, įgyvendinančioji institucija turi techninės paramos gavėjo paprašyti per nustatytą laiką papildyti ar patikslinti pateiktą informaciją.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTŲ, SKIRTŲ VEIKSMŲ PROGRAMAI VERTINTI, ĮGYVENDINIMAS

 

137. Techninės paramos gavėjas, įgyvendindamas veiksmų programos vertinimo projekto veiklas, turi laikytis ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plane nurodytų nuostatų.

138. Kiekvienos veiksmų programos vertinimo projekto veiklos (konkretaus vertinimo) įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn.

139. Įgyvendindamas veiksmų programos vertinimo veiklas, apimančias kelių institucijų veiklos sritis, techninės paramos gavėjas sudaro vertinimo priežiūros komisiją, į kurią gali būti įtraukti už vertinimo objektą (turinį) atsakingų institucijų (padalinių) specialistai, suinteresuotų institucijų atstovai, ekonominiai ir socialiniai partneriai, nepriklausomi ekspertai. Pagal poreikį vertinimo priežiūros komisijos gali būti sudaromos ir kitoms vertinimo veikloms įgyvendinti.

140. Techninės paramos gavėjas, įgyvendindamas veiksmų programos vertinimo projekto veiklas, bendradarbiauja su vertinimą atliekančiais ekspertais:

140.1. organizuoja susitikimus vertinimo eigai, ataskaitoms, rekomendacijoms aptarti;

140.2. siekdamas užtikrinti vertinimo kokybę, teikia pastabas dėl vertinimo ataskaitų, nustato terminus vertinimo ataskaitų trūkumams pašalinti, imasi kitų priemonių vertinimo kokybei užtikrinti;

140.3. vertinimą atliekantiems ekspertams paprašius, imasi priemonių, kad jie gautų SFMIS2014 esančius vertinimui atlikti reikalingus duomenis, taip pat organizuoja duomenų, reikalingų vertinimams atlikti, gavimą iš duomenų valdytojų ir tvarkytojų ir pateikimą, jei tokius duomenis techninės paramos gavėjas gali gauti iš duomenų valdytojų ir tvarkytojų neatlygintinai.

141. Techninės paramos gavėjas, esant poreikiui, į veiksmų programos vertinimo procesą įtraukia už vertinimo objektą (turinį) atsakingus specialistus, naudos gavėjus, suinteresuotas institucijas, ekonominius ir socialinius partnerius.

142. Vadovaujančioji institucija, siekdama, kad būtų pasinaudota veiksmų programos vertinimo rezultatais, vykdo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

143. Techninės paramos gavėjas, įgyvendinęs kiekvieną veiksmų programos vertinimo projekto veiklą, turi užtikrinti vertinimo rezultatų naudojimą ir vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą.

144. Baigęs veiksmų programos vertinimo veiklą techninės paramos gavėjas turi:

144.1. per 15 dienų nuo veiklos įgyvendinimo pabaigos pateikti vadovaujančiajai institucijai informaciją apie visas pateiktas vertinimo rekomendacijas. Informacija apie rekomendacijas pateikiama elektroniniu būdu pagal ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo rekomendacijų lentelės formą (8 priedas);

144.2. per 60 dienų nuo veiklos įgyvendinimo pabaigos parengti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą  (toliau – veiksmų planas), į kurį įtraukiamos techninės paramos gavėjo priimtos įgyvendinti vertinimo rekomendacijos. Veiksmų planas rengiamas pagal Taisyklių 9 priede nustatytą formą;

144.3. informuoti kitas institucijas apie gautas techninės paramos gavėjo atlikto vertinimo rekomendacijas, skirtas toms institucijoms.

145. Vadovaujančioji institucija per 10 dienų nuo Taisyklių 144.1 papunktyje minimos informacijos gavimo dienos suveda ją į rekomendacijų duomenų bazę SFMIS2014 ir apie tai elektroniniu paštu informuoja techninės paramos gavėją ir pateikia jam SFMIS2014 suformuotą rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą.

146. Techninės paramos gavėjas per 10 dienų nuo Taisyklių 144.2 papunktyje nurodyto veiksmų plano parengimo dienos papildo ir pateikia vadovaujančiai institucijai Taisyklių 145 punkte minimą rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą, nurodydamas kiekvienos į veiksmų planą įtrauktos rekomendacijos įgyvendinimo veiksmus, įgyvendinimo terminus ir atsakingus asmenis. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita pateikiama elektroniniu būdu.

147. Techninės paramos gavėjas iki kiekvienų metų kovo 1 d. ir rugsėjo 1 d. atsiskaito vadovaujančiajai institucijai už praėjusiais ir visais ankstesniais metais nuo veiksmų programos vertinimo projekto įgyvendinimo pradžios gautų ir į veiksmų planus įtrauktų vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą, pateikdamas informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimo statusą (neatsiskaitoma tik už tas rekomendacijas, kurios pažymėtos kaip įvykdytos).

 

IV SKYRIUS

TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

148. Išlaidas tinkamomis finansuoti pripažįsta įgyvendinančioji institucija, tikrindama techninės paramos gavėjų teikiamus mokėjimo prašymus ir atlikdama kitus priežiūros ir kontrolės veiksmus.

149. Tinkamos finansuoti išlaidos privalo atitikti šiuos reikalavimus:

149.1. Išlaidos ar jų dalis turi būti būtinos techninės paramos projektui įgyvendinti, t. y. prisidėti prie techninės paramos projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su institucijai pavestomis 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų pasirengimo ir administravimo, pasirengimo įgyvendinti programą, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią veiksmų programą, 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos administravimo ir užbaigimo, projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimo ir (ar) techninės paramos projektų administravimo funkcijomis ir atsirasti dėl šių funkcijų atlikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

149.2. Išlaidos turi atitikti šio skyriaus antrajame skirsnyje „Tinkamos finansuoti išlaidos“ nustatytas išlaidas.

149.3. Įgyvendinant informavimo apie veiksmų programą projektą, išlaidos turi būti patirtos įgyvendinant informavimo apie veiksmų programą veiklas, kurios įtrauktos į metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus (kai veiklos susijusios su 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu), ir (arba) informavimo apie ES struktūrinę paramą veiklas, kurios įtrauktos į metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus (kai veiklos susijusios su 2007–2013 metų finansavimo laikotarpiu).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

149.4. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y.:

149.4.1. nuo veiksmų programos patvirtinimo dienos  iki 2023 m. gruodžio 31 d. Kiekvienam techninės paramos projektui taikomas išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, atsižvelgiant į Taisyklių III skyriaus „Techninės paramos projektų įgyvendinimas“ pirmojo skirsnio „Techninės paramos projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga“ nuostatas, nustatomas SFMIS2014, DMS;

149.4.2. išlaidos, kurios tampa tinkamos finansuoti keičiant veiksmų programą, laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus nuo tos dienos, kurią Europos Komisijai pateiktas prašymas peržiūrėti veiksmų programą, jeigu Europos Komisija pritaria veiksmų programos pakeitimui, o jeigu veiksmų programa keičiama taikant reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 11 dalį, – nuo tos dienos, kai įsigalioja Stebėsenos komiteto sprendimas pakeisti veiksmų programą.

149.5. Išlaidos turi būti patirtos techninės paramos gavėjų.

149.6. Išlaidos turi būti faktiškai patirtos, t. y.:

149.6.1. skirtos už atliktus darbus, patiektas prekes ar suteiktas paslaugas sumokėti ar apskaičiuotam darbo užmokesčiui ir kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms (pavyzdžiui, dienpinigiams) išmokėti;

149.6.2. skirtos iš anksto sumokėti rangovui, prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui pagal su juo sudarytą sutartį ir vadovaujantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba sutartimi, jeigu joje nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė, didžiausias išankstinio mokėjimo dydis ir išmokėjimo terminai). Jei išankstinio mokėjimo suma yra lygi 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų) arba viršija šią sumą, techninės paramos gavėjas turi pateikti iš rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą dėl ne mažesnės nei išankstinio mokėjimo lėšų sumos, kuriame naudos gavėju nurodytas techninės paramos gavėjas;

149.6.3. skirtos teisės aktuose nustatytoms išankstinėms išmokoms mokėti;

149.6.4. pagal fiksuotuosius įkainius apmokamos išlaidos, taip pat nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, jeigu jos apskaičiuotos pagal šias Taisykles.

149.7. Išlaidos turi būti tinkamai dokumentuotos, t. y. visos įgyvendinant techninės paramos projektą patirtos išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas. Patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į techninės paramos gavėjo buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

149.8. Apmokant išlaidas negali būti pažeisti Taisyklėse nurodytų ES teisės aktų reikalavimai, taip pat viešųjų pirkimų ir taikytinų horizontaliųjų principų reikalavimai.

149.9. Išlaidos turi atitikti Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

150. Techninės paramos projekto veiklos turi būti vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje, t. y. Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

151. Įgyvendinant veiksmų programos administravimo projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos atitinka finansavimo reikalavimus šiais atvejais:

151.1. šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų šalių) lėšos, dėl kurių būtų pažeistas šis reikalavimas – išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą;

151.2. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos apskaičiuotos pagal techninės paramos gavėjo patvirtintus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, parengtus vadovaujantis techninės paramos gavėjo veiklai taikomais teisės aktais;

151.3. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dydis pagrindžiamas apskaičiuotos nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos patvirtinimo dokumentais;

151.4. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos patirtos projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu.

152. Finansinės nuomos (lizingo) įmokos įsigyjamo daikto vertei, nurodytai finansinės nuomos (lizingo) sutartyje, dengti atitinka finansavimo reikalavimus, jei finansinės nuomos (lizingo) sutartyse numatyta didžiausia suma, atitinkanti finansavimo reikalavimus, neviršija išnuomoto turto rinkos vertės finansinės nuomos (lizingo) sutarties sudarymo metu. Kitos su finansinės nuomos (lizingo) sutartimi susijusios išlaidos (sutarties dokumentų parengimo, sutarties sąlygų keitimo mokesčiai bei mokesčiai už įgaliojimus, pažymas, skolų sureguliavimo dokumentus, hipotekos mokesčiai, transportavimo ir muitinės išlaidos ir kt.) nėra tinkamos finansuoti.

153. Techninės paramos gavėjas privalo veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą projekto lėšomis įsigytą ilgalaikį turtą skirti ir naudoti  projektų veikloms vykdyti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir minėtu laikotarpiu užtikrinti, kad ilgalaikis turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar kitaip prarastas dėl techninės paramos gavėjų aplaidumo ar kaltės, taip pat užtikrinti, kad turtas nebus perleistas, parduotas, įkeistas arba kitokiu būdu nebus suvaržytos daiktinės ar intelektinės teisės į turtą ir nebus nutrauktas turto naudojimas projekto veikloms vykdyti be įgyvendinančiosios institucijos per DMS arba raštu pateikto sutikimo.

154. Techninės paramos gavėjas, kuris planuoja atlikti programos, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančios veiksmų programą, administravimo funkcijas ir iš veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą projekto lėšų įsigyja minėtoms funkcijoms vykdyti būtiną ilgalaikį turtą, kurio naudingo tarnavimo laikas tęsiasi po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, privalo 5 metus po veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą veiklų įgyvendinimo pabaigos arba, jei ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas tęsiasi trumpiau nei 5 metus po veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, iki ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko pabaigos ilgalaikį turtą skirti ir naudoti  programos, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančios veiksmų programą, administravimo funkcijoms vykdyti ir užtikrinti, kad turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar kitaip prarastas dėl techninės paramos gavėjų aplaidumo ar kaltės, taip pat užtikrinti, kad turtas nebus perleistas, parduotas, įkeistas arba kitokiu būdu nebus suvaržytos daiktinės ar intelektinės teisės į turtą ir nebus nutrauktas turto naudojimas programos, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančios veiksmų programą, administravimo funkcijoms vykdyti be įgyvendinančiosios institucijos per DMS arba raštu pateikto sutikimo.

155. Taisyklių 154 punkte minimu laikotarpiu techninės paramos gavėjas, kuris iš veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą projekto lėšų įsigyja programos, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančios veiksmų programą, administravimo funkcijoms vykdyti būtiną ilgalaikį turtą, kurio naudingo tarnavimo laikas tęsiasi po veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, privalo raštu teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitą po techninės paramos projekto užbaigimo (10 priedas). Ataskaitos po techninės paramos projekto užbaigimo teikiamos kasmet ne vėliau kaip per 30 dienų praėjus kiekvieniems metams po veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

156. Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti techninės paramos gavėjo Taisyklių 155 punkte minimą ataskaitą po techninės paramos projekto užbaigimo patikslinti arba atlikti patikrą vietoje. Įgyvendinančioji institucija ataskaitą po techninės paramos projekto užbaigimo patvirtina arba atmeta, nurodydama atmetimo priežastis, per 30 dienų nuo jos gavimo iš techninės paramos gavėjo dienos. Kai įgyvendinančioji institucija atlieka patikrą vietoje ar pradeda pažeidimo tyrimą, ataskaitą po techninės paramos projekto užbaigimo ji patvirtina arba atmeta per 14 dienų nuo patikros vietoje atlikimo ar pažeidimo tyrimo užbaigimo dienos.

157. Jeigu techninės paramos gavėjas nesilaiko Taisyklių 154 punkte nustatytų reikalavimų, įgyvendinančioji institucija inicijuoja pažeidimo tyrimą Taisyklių III skyriaus „Techninės paramos projektų įgyvendinimas“ aštuntajame skirsnyje „Pažeidimų tyrimas ir nustatymas“ nustatyta tvarka, o nustačiusi pažeidimą ir priėmusi sprendimą dėl lėšų grąžinimo inicijuoja išmokėtų veiksmų programos administravimo projekto ar informavimo apie veiksmų programą projekto dalies lėšų susigrąžinimą Taisyklių III skyriaus „Techninės paramos projektų įgyvendinimas“ devintajame skirsnyje „Lėšų grąžinimas“ nustatyta tvarka.

158. Jeigu techninės paramos gavėjas laiku nepateikia ataskaitos po techninės paramos projekto užbaigimo, įgyvendinančioji institucija turi raštu jam apie tai priminti ir nustatyti terminą, per kurį ataskaita po techninės paramos projekto užbaigimo turi būti pateikta. Jeigu techninės paramos gavėjas ataskaitos po techninės paramos projekto užbaigimo nepateikia ir po priminimo ir (ar) šioje ataskaitoje pateikiami klaidinantys duomenys, įgyvendinančioji institucija inicijuoja pažeidimo tyrimą Taisyklių III skyriaus „Techninės paramos projektų įgyvendinimas“ aštuntajame skirsnyje „Pažeidimų tyrimas ir nustatymas“ nustatyta tvarka, o nustačiusi pažeidimą ir priėmusi sprendimą dėl lėšų grąžinimo inicijuoja išmokėtų veiksmų programos administravimo projekto ar informavimo apie veiksmų programą projekto dalies lėšų susigrąžinimą Taisyklių III skyriaus „Techninės paramos projektų įgyvendinimas“ devintajame skirsnyje „Lėšų grąžinimas“ nustatyta tvarka.

159. Jeigu iš techninės paramos projektui skirtų techninės paramos lėšų apmokamos ne visos prekių, paslaugų, darbų ir (arba) įrangos įsigijimo, nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos susijusios išlaidos, techninės paramos gavėjas, apmokėdamas šias išlaidas, turi vadovautis įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms metodika.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

160. Tinkamos finansuoti veiksmų programos administravimo projektų išlaidos yra šios:

160.1. Darbo apmokėjimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), išlaidos. Tai darbdavio patirtos išlaidos, pagrįstai susijusios su valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie atlieka funkcijas, susijusias su Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytomis funkcijomis, darbo apmokėjimu ir išmokėtos pagal galiojančius teisės aktus, išskyrus išeitines išmokas, mokamas, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas atleidžiamas iš pareigų į tas pareigas teismo sprendimu grąžinus anksčiau jas ėjusį valstybės tarnautoją ar darbuotoją arba paaiškėjus, kad priimant valstybės tarnautoją ar darbuotoją į pareigas buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir šių pažeidimų neįmanoma pašalinti, ir įmokas į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomąsias įmokas).

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurių atliekamos funkcijos susijusios su Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytomis funkcijomis, darbo apmokėjimo išlaidos iš techninės paramos lėšų finansuojamos vadovaujantis įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintu teisės aktu, kuriame nustatytas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių funkcijų susiejimas su Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytomis funkcijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

160.2. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Tai mokymų ir kitų kvalifikacijos kėlimo renginių, skirtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytas funkcijas, administraciniams gebėjimams stiprinti ir reikalingų jų vykdomoms funkcijoms tinkamai atlikti, rengimo, dalyvavimo juose ir kitos susijusios išlaidos.

Taip pat vadovaujančiosios institucijos patiriamos mokymų organizavimo išlaidos, kai mokymai yra skirti kompetentingų regioninių, vietos savivaldos ir kitų institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių ir atitinkamų subjektų, atstovaujančių pilietinei visuomenei, įskaitant aplinkosaugos partnerius, nevyriausybines organizacijas ir asociacijas, subjektų, atsakingų už socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnyje, ir institucijų, kurių veikla prisideda prie veiksmų programos rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo, kompetencijoms, reikalingoms prisidedant prie veiksmų programos rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo, ugdyti.  

160.3. Konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų išlaidos. Tai konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, skirtų geresniam Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti, išlaidos, taip pat techninės paramos projektų audito ir kitų patikrinimų, susijusių su ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistema, paslaugų teikimo išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

160.4. ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos, būtinos veiksmingam Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti, išlaidos. Šios išlaidos gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu jos patirtos vadovaujančiosios institucijos.

160.5. Renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos. Tai Stebėsenos komiteto, Veiksmų programos valdymo komiteto ir pakomitečių darbo posėdžių, kitų darbo grupių posėdžių, kitų renginių, tiesiogiai susijusių su Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytomis funkcijomis, organizavimo (patalpų, reikiamos įrangos nuomos, dokumentų parengimo, vertimo, fotografavimo, maitinimo ir kitos) išlaidos. Tai taip pat gali būti ekspertų ir kitų renginių dalyvių, jeigu jų dalyvavimas būtinas veiksmingam Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti, išlaidos. Taip pat tinkamos finansuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie atlieka Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytas funkcijas, dalyvavimo konferencijose, posėdžiuose ir kituose renginiuose išlaidos, jeigu šie renginiai susiję su minėtame papunktyje nurodytų funkcijų atlikimu.

160.6. Patalpų nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos išlaidos. Tai patalpų nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto išlaidos (išskyrus patalpose atliekamo kapitalinio remonto ir rekonstravimo išlaidas) ir kitos susijusios veiklos išlaidos, kai tokios patalpos būtinos veiksmingam Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri pagrįstai susijusi su minėtame papunktyje nurodytų funkcijų atlikimu.

160.7. Turto įsigijimo išlaidos (išskyrus patalpų ir transporto priemonių įsigijimo išlaidas), nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos susijusios išlaidos, taip pat biuro prekių, telekomunikacijų, pašto paslaugų, banko mokesčių už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, Turto bankui mokamo finansų ministro nustatyta tvarka apskaičiuoto atlygio už grąžintinų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų išieškojimą, kitų paslaugų ir priemonių įsigijimo ir nuomos išlaidos. Tai turto įsigijimo išlaidos (išskyrus patalpų ir transporto priemonių įsigijimo išlaidas), nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos susijusios išlaidos, taip pat biuro prekių, telekomunikacijų, pašto paslaugų, banko mokesčių už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, kitų paslaugų ir priemonių įsigijimo ir nuomos išlaidos, kai šios prekės ir paslaugos būtinos veiksmingam Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri pagrįstai susijusi su minėtame papunktyje nurodytų funkcijų atlikimu. Jei techninės paramos gavėjas, kuris planuoja atlikti programos, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančios veiksmų programą, administravimo funkcijas, ES struktūrinių fondų administravimo veikloms vykdyti įsigyja būtiną ilgalaikį turtą, kurio naudingo tarnavimo laikas tęsiasi po veiksmų programos administravimo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, visos šio ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos gali būti finansuojamos iš veiksmų programos administravimo projekto lėšų (laikantis Taisyklių 159 punkte minimos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms metodikos). Kai prekės, kurios priskiriamos ilgalaikiam materialiajam turtui, įsigyjamos finansinės nuomos (lizingo) būdu, tinkamos finansuoti yra tik tos išlaidos, kurios atitinka Taisyklių 152 punkte nustatytus reikalavimus.

160.8. Transporto priemonių nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos išlaidos. Tai transporto priemonių nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos išlaidos, kurios būtinos veiksmingam Taisyklių 149.1 papunktyje nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri pagrįstai susijusi su minėtame papunktyje nurodytų funkcijų atlikimu.

161. Tinkamos finansuoti informavimo apie veiksmų programą projektams įgyvendinti reikalingų paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos, kurios yra būtinos komunikacijos strategijai ir metiniams bei ketvirtiniams komunikacijos planams įgyvendinti (kai veiklos susijusios su 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu) ir (arba) metiniams informavimo ir viešinimo priemonių planams įgyvendinti (kai veiklos susijusios su 2007–2013 metų finansavimo laikotarpiu), yra šios:

161.1. Informacinių reklaminių kampanijų ir žiniasklaidos projektų įgyvendinimo išlaidos. Tai spaudos, televizijos, radijo, vidaus ir išorės (lauko) reklamos ir reklamos internete bei socialiniuose tinkluose kūrimo, gamybos, transliavimo ir (ar) publikavimo išlaidos; informacinės medžiagos (rubrikų, straipsnių, laidų, reportažų ir kt.) rengimo, publikavimo ar transliavimo išlaidos;  žiniasklaidos stebėsenos ir analizės išlaidos ir pan.

161.2. Renginių organizavimo išlaidos. Tai informavimo ir komunikacijos kampanijų, renginių, konferencijų, seminarų, konkursų, žaidimų, viktorinų ar pan. organizavimo išlaidos (patalpų ir reikiamos įrangos nuomos, medžiagos parengimo, vertimo, fotografavimo, maitinimo, prizų įsigijimo, transporto ir kitos susijusios išlaidos).

161.3. Konsultavimo, efektyvumo vertinimo, studijų ir tyrimų išlaidos. Tai informavimo ir komunikacijos konsultavimo veiklų išlaidos, taip pat kiekybinių ir kokybinių tyrimų, tikslinių grupių, visuomenės nuomonės tyrimų, analitinių tyrimų, studijų, skirtų informavimo ir komunikacijos veiklų efektyvumui vertinti, išlaidos.

161.4. Išlaidos informacinėms technologijoms. Svetainės www.esinvesticijos.lt sukūrimo, plėtros, palaikymo ir priežiūros išlaidos, kurios gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu jos patirtos vadovaujančiosios institucijos. Interneto puslapių kūrimo, tobulinimo, jų techninės priežiūros, turinio tvarkymo sistemų įsigijimo ir plėtros išlaidos.

161.5. Išlaidos spaudiniams ir leidiniams. Tai informavimo apie veiksmų programą veiklai skirtos informacinės medžiagos, leidinių ir pan. rengimo, leidybos ir įsigijimo išlaidos, spaudos leidinių (laikraščių, žurnalų ir kt.) prenumeratos išlaidos.

161.6. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Tai mokymų ir kitų kvalifikacijos kėlimo renginių, skirtų Informavimo ir komunikacijos grupės narių, informavimo ir komunikacijos veikloje dalyvaujančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų informavimo ir komunikacijos gebėjimams stiprinti, organizavimo išlaidos. Šios išlaidos gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu jos patirtos vadovaujančiosios institucijos.

161.7. Kitos informavimo ir komunikacijos veikloms vykdyti būtinų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

162. Informavimo apie veiksmų programą projektai turi apimti tokias informavimo ir komunikacijos priemones bei vykdomas veiklas, kurios atitinka tikslinės auditorijos poreikius kiekvienu konkrečiu atveju. Informacijos turinys ir sklaidos būdai yra pasirenkami atsižvelgiant į apibrėžtą tikslinę auditoriją, jos amžių, užsiėmimą, regioną ir kitus aktualius parametrus.

163. Tinkamos finansuoti veiksmų programos vertinimo projektų išlaidos yra šios:

163.1. Vertinimo paslaugų įsigijimo išlaidos.

163.2. Vertinimo viešinimo renginių (vertinimo rezultatų pristatymų, konferencijų, seminarų, diskusijų ir kt.) organizavimo išlaidos (patalpų, reikiamos įrangos nuomos, dokumentų parengimo, vertimo, fotografavimo, maitinimo ir kitos išlaidos).

163.3. Vertinimo viešinimo medžiagos ir vertinimo rezultatų sklaidos priemonių parengimo ir įsigijimo išlaidos (leidinių, lankstinukų, filmukų ir kt. priemonių parengimas ir įsigijimas).

163.4. Su vertinimu susijusių konsultavimo paslaugų išlaidos.

163.5. Ekspertų (užsienio mokslininkų) atvykimo, vežimo ir apgyvendinimo paslaugos.

163.6. Vertinimo gebėjimų stiprinimo išlaidos, jeigu jos patirtos vadovaujančiosios institucijos:

163.6.1. kvalifikacijos kėlimo išlaidos, t. y. mokymų ir kitų kvalifikacijos kėlimo renginių, skirtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių veiksmų programos vertinimo funkcijas, gebėjimams stiprinti ir reikalingų šioms funkcijoms tinkamai atlikti, organizavimo (patalpų, reikiamos įrangos nuomos, dokumentų parengimo, vertimo, fotografavimo, maitinimo ir kt.), dalyvavimo juose ir kitos susijusios išlaidos. Taip pat gali būti ekspertų ir kitų renginių dalyvių, jeigu jų dalyvavimas būtinas veiksmingam vertinimo gebėjimų stiprinimui užtikrinti, išlaidos;

163.6.2. su vertinimo gebėjimų stiprinimu susijusių konsultavimo paslaugų, studijų ir tyrimų  išlaidos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

164. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriaus „Projektų išlaidų reikalavimai“ 34 skirsnyje „Netinkamos finansuoti išlaidos“ nurodytos išlaidos yra netinkamos finansuoti iš techninės paramos lėšų.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMAS

 

165. Įgyvendinant veiksmų programos administravimo projektą patiriamas išlaidas, nurodytas Taisyklių 11 priede, techninės paramos gavėjas deklaruoja įgyvendinančiajai institucijai, įtraukdamas šias išlaidas į mokėjimo prašymus pagal fiksuotuosius įkainius.

166. Fiksuotųjų įkainių dydžiai yra nurodyti Taisyklių 11 priede ir apskaičiuoti atsižvelgiant į 2014 m. vasario 20 d. atlikto reprezentatyvaus tyrimo rezultatus. Fiksuotųjų įkainių nustatymo ir taikymo techninės paramos projektams 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų administravimo laikotarpiu tyrimo ataskaita (toliau – Tyrimo ataskaita) skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

167. Techninės paramos gavėjas išlaidoms, deklaruojamoms mokėjimo prašymuose pagal fiksuotuosius įkainius, patvirtinti įgyvendinančiajai institucijai teikia dokumentus, nurodytus Taisyklių 11 priede, vadovaudamasis Taisyklių 115 punktu. Patirtas išlaidas techninės paramos gavėjas traukia į apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

168. Išlaidos pagal fiksuotuosius įkainius pripažįstamos tinkamomis finansuoti proporcingai pasiektiems kiekybiniams rezultatams.

169. Vadovaujančioji institucija turi teisę veiksmų programos administravimo projekto įgyvendinimo metu indeksuoti fiksuotuosius įkainius remdamasi Tyrimo ataskaitoje nustatyta metodika.

 

V SKYRIUS

KITI TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTŲ REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS

 

170. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama techninės paramos projektų įgyvendinimo priežiūrą, taiko reglamento (ES) Nr. 1303/2013 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą suderinamumo principą. Pagal šį principą ES struktūrinių fondų finansuojamos veiklos sritys visais atvejais turi atitikti Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47), joje nustatytas priemones ir veiksmus, įskaitant konkurenciją, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų taikymą.

171. Siekdama užtikrinti reglamento (ES) Nr. 1303/2013 7 ir 8 straipsniuose nurodytų lyčių lygybės ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi principų įgyvendinimą:

171.1. vadovaujančioji institucija, vertindama techninės paramos projektų  atitiktį bendriesiems reikalavimams, tikrina, ar įgyvendinant techninės paramos projektą bus užtikrintas darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų laikymasis, t. y. nebus pažeidžiami horizontalieji principai;

171.2. įgyvendinančioji institucija, vykdydama techninės paramos projektų įgyvendinimo priežiūrą, prižiūri, ar skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir laikantis darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PIRKIMŲ VYKDYMAS IR PATIKRA

 

172. Techninės paramos gavėjas, įgyvendindamas techninės paramos projektą, atsako už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi.

173. Techninės paramos gavėjas pirkimus, išskyrus atvejus, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą apie pirkimą neskelbiama, pirkimas yra mažos vertės arba pirkimui Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas šiame įstatyme nustatytais atvejais, atlieka elektroniniu būdu, naudodamasis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) arba centrinės perkančiosios organizacijos elektroninėmis priemonėmis pirkimų procedūroms atlikti. Techninės paramos gavėjas įgyvendinančiajai institucijai sudaro galimybę CVP IS prisijungti prie pirkimo informacijos stebėtojo teisėmis. Kai pirkimas atliekamas ne CVP IS priemonėmis, techninės paramos gavėjas užtikrina, kad visi su pirkimu susiję ir techninės paramos gavėjo saugomi dokumentai (pavyzdžiui, įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo ir kiti dokumentai) pirkimo patikrai atlikti būtų įdėti į  CVP IS. Pirkimo patikrai atlikti reikalingi su pirkimu susiję dokumentai, kurie dėl techninių galimybių negali būti įdėti į CVP IS, įgyvendinančiajai institucijai teikiami raštu. Kai perkama iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, su pirkimu susiję dokumentai į CVP IS nededami. Esant prieštaravimui tarp CVP IS esančios informacijos ir techninės paramos gavėjo saugomų su pirkimu susijusių dokumentų, įgyvendinančioji institucija atsižvelgia tik į CVP IS esančią informaciją.

174. Techninės paramos gavėjas įgyvendinančiajai institucijai pateikia informaciją apie baigtus pirkimus ir Taisyklių 176 punkte nustatytais atvejais, kai bus atliekama išankstinė pirkimų patikra, – apie išankstinei patikrai atrinktus planuojamus pirkimus, per DMS užpildydamas pirkimų planą (pagal SFMIS formą). Pirkimų planas teikiamas per 14 dienų nuo Taisyklių 29, 43.2.1, 54, 73 arba 202.12 punktuose nustatyto techninės paramos projekto duomenų įvedimo į SFMIS2014 dienos, jei įgyvendinančioji institucija nenustato kitaip.

175. Įgyvendinančioji institucija įvertina pirkimų planą ir jo pakeitimus ir apie vertinimo rezultatus per DMS informuoja techninės paramos gavėją ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkimų plano ar jo pakeitimų pateikimo per DMS dienos.

176. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi pirkimų priežiūros rizikos analizę, gali techninės paramos gavėjo paprašyti pateikti per DMS arba, esant poreikiui, techninės paramos gavėjas pats gali įgyvendinančiajai institucijai pateikti per DMS pirkimų dokumentus išankstinei patikrai. Išankstinės pirkimų patikros tikslas – galimų pažeidimų prevencija. Išankstinė pirkimų patikra atliekama iki pirkimo pradžios arba pirkimo sutarties sudarymo. Įgyvendinančioji institucija išankstinę pirkimų patikrą turi atlikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pirkimo dokumentų gavimo dienos. Apie išankstinės pirkimų patikros rezultatus įgyvendinančioji institucija per DMS informuoja techninės paramos gavėją.

177. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama pirkimų priežiūrą, atlieka paskesnę pirkimų patikrą. Paskesnė pirkimų patikra atliekama vykdant techninės paramos gavėjo pateiktų mokėjimo prašymų tikrinimą ir nustatant išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams. Paskesnę pirkimų patikrą įgyvendinančioji institucija pradeda gavusi su pirkimu susijusį mokėjimo prašymą.

178. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama paskesnę pirkimų patikrą, gali vadovautis savo patvirtinta atrankine pirkimų patikros metodika, jei pirkimo vertė pagal techninės paramos projektą (suma, už kurią techninės paramos projektui įgyvendinti perkama prekių, paslaugų ar darbų pagal konkretaus pirkimo metu su prekių tiekėju, paslaugų teikėju ar rangovu sudarytą arba planuojamą sudaryti sutartį) be pridėtinės vertės mokesčio ne didesnė nei Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta supaprastinto pirkimo vertė už prekes ir paslaugas arba darbus.

179. Atlikdama pirkimų patikrą, įgyvendinančioji institucija pildo vidaus procedūrų apraše nustatytos formos (pagal pavyzdinę SFMIS formą) pirkimų patikrų klausimynus.

180. Įgyvendinančioji institucija gali netikrinti kitos įgyvendinančiosios institucijos patikrinto pirkimo, kai pirkimo patikros apimtis sutampa.

181. Techninės paramos gavėjas privalo įgyvendinančiajai institucijai pateikti paaiškinimus ir (arba) dokumentus, reikalingus pirkimų planui įvertinti ir pirkimų patikrai atlikti. Įgyvendinančioji institucija per DMS techninės paramos gavėjui pateikia klausimus ir (ar) trūkstamų dokumentų sąrašus bei nurodo ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą paaiškinimams ir (arba) dokumentams pateikti. Techninės paramos gavėjai paaiškinimus ir dokumentų, išskyrus CVP IS esančius dokumentus, kopijas įgyvendinančiajai institucijai pateikia per DMS.

182. Paskesnė pirkimų patikra baigiama, kai įgyvendinančioji institucija patikrina atlikto pirkimo tinkamumą, patvirtina su pirkimu susijusį mokėjimo prašymą, tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažįsta mokėjimo prašyme nurodytų su pirkimu susijusių išlaidų arba pradeda su patikrintu pirkimu susijusį įtariamo pažeidimo tyrimą.

183. Vykdydama pirkimų priežiūrą, įgyvendinančioji institucija gali organizuoti techninės paramos gavėjų mokymus dėl pirkimų vykdymo, skelbti metodinius dokumentus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KITI REIKALAVIMAI

 

184. Techninės paramos gavėjas, įgyvendindamas techninės paramos projektą, turi laikytis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ 37 skirsnyje „Informavimas apie projektą“ nustatytos informavimo apie projektą tvarkos. Sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą formoje (1 priedas) nurodytos techninės paramos gavėjui privalomos įgyvendinti informavimo priemonės.

185. Įgyvendinančioji institucija, įtarusi konkurencijos politikos pažeidimus, susijusius su viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, su konkurenciją ribojančiais susitarimais ar piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu, apie tai praneša Konkurencijos tarybai.

186. Techninės paramos gavėjas, įgyvendindamas projektą, turi laikytis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ 42 skirsnyje „Dokumentų saugojimas“ nustatytos dokumentų saugojimo tvarkos. Įgyvendinančioji institucija kiekvieno konkretaus techninės paramos projekto dokumentų saugojimo terminą nustato SFMIS2014, DMS. Techninės paramos gavėjas privalo saugoti dokumentus ilgiau, nei nustatyta SFMIS2014, DMS, jei tokia prievolė nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 489 punkte nurodytuose dokumentuose. Be Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ 42 skirsnyje „Dokumentų saugojimas“ nustatytų privalomų saugoti dokumentų (išskyrus paraiškos ir jos priedų kopijas; paraiškos keitimo dokumentų kopijas; projekto sutarties ir visų papildomų susitarimų ar raštų, kuriais keičiama sutartis, originalus; ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos, jų priedų kopijas ir kitus susijusius dokumentus), techninės paramos gavėjas privalo saugoti sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą ir jo priedų kopijas, sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą keitimo dokumentų kopijas, ataskaitos po techninės paramos projekto užbaigimo, jos priedų kopijas ir kitus susijusius dokumentus.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

187. Galimas techninės paramos gavėjas, techninės paramos gavėjas vadovaujančiosios ir įgyvendinančiosios institucijų sprendimus ar veiksmus (neveikimą) skundžia Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGINIŲ SISTEMŲ NAUDOJIMAS

IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

188. Vadovaujančioji ir įgyvendinančioji institucijos, administruodamos techninę paramą, naudojasi SFMIS2014, vadovaudamosi 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklėmis, kurias tvirtina finansų ministras.

189. Tais atvejais, kai Taisyklėse nustatyti veiksmai turi būti atliekami naudojantis SFMIS2014, bet SFMIS2014 funkcinės galimybės yra nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, atitinkami veiksmai gali būti atliekami teikiant ir kaupiant (analogiška forma) reikalingą informaciją raštu.

190. Vadovaujančioji ir įgyvendinančioji institucijos turi teisę rinkti, kaupti ir apdoroti informaciją ir duomenis apie galimą techninės paramos gavėją ar techninės paramos gavėją ir jų veiklą, būtinus techninės paramos projektų atitikties bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams vertinti, maksimalioms techninės paramos lėšų sumoms nustatyti ir kitiems tikslams, susijusiems su techninės paramos projekto įgyvendinimo priežiūra, kontrole ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimu.

191. Techninės paramos gavėjas, įgyvendindamas techninės paramos projektus, privalo naudotis DMS, išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedas).

192. Per DMS yra vykdomas techninės paramos projekto duomenų keitimas, taip pat įgyvendinančioji institucija ir techninės paramos gavėjas per DMS siunčia vienas kitam pranešimus (įskaitant sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, lėšų grąžinimo, mokėjimo prašymo patvirtinimo, techninės paramos projekto išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti, viešųjų pirkimų tinkamumo, patikros vietoje organizavimo ir rekomendacijų techninės paramos gavėjui, bet neapsiribojant šiais sprendimais) ir techninės paramos gavėjas teikia dokumentus.

193. Vadovaujančioji institucija neatsako už tai, kad dėl telekomunikacijų tinklų ar kitų ne vadovaujančiosios institucijos sistemų gedimų DMS naudotojas negali prisijungti prie DMS ir laiku pateikti dokumentų arba kad dėl tokių gedimų prarandami ar iškraipomi elektroniniu būdu teikiamų dokumentų duomenys, taip pat už tai, kad dėl tokių gedimų DMS naudotojas nėra tinkamai informuojamas apie jo dokumento (rinkmenos) sutvarkymą.

194. Jeigu DMS funkcinės galimybės yra nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su techninės paramos projekto įgyvendinimu, techninės paramos gavėjas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija techninės paramos gavėjui teikia raštu.

195. Kai informacija apie įvykusius arba numatomus techninės paramos projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, mokėjimo prašymai ir kiti dokumentai turi būti teikiami per DMS, prie jų pridedami dokumentai, kurių negalima pateikti per DMS, gali būti teikiami elektroninėse laikmenose arba kaip popieriniai dokumentai su lydraščiu, kuriame nurodomi dokumentų pavadinimai, datos ir numeriai.

196. Informacijos teikimas per SFMIS2014 ar DMS prilyginamas informacijos teikimui raštu.

197. Vadovaujančioji ir įgyvendinančioji institucijos, administruodamos techninę paramą, turi skelbti informaciją svetainėje www.esinvesticijos.lt Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių II skyriaus „Informacijos teikimas ir informacinių technologijų sistemų naudojimas“ 4 skirsnyje „Informacijos teikimas pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje“ nustatyta tvarka. Įgyvendinant veiksmų programos administravimo projektą ar informavimo apie veiksmų programą projektą sukurti produktai neprivalo būti skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt. Įgyvendinant veiksmų programos vertinimo projektą sukurtus produktus svetainėje www.esinvesticijos.lt skelbia vadovaujančioji institucija.

198. Esant poreikiui, vadovaujančioji institucija teikia galimam techninės paramos gavėjui, techninės paramos gavėjui informaciją apie sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą formos, 2014–2020 metų ES techninės paramos informuoti apie veiksmų programą poreikio paraiškos formos pildymą ir teikimą bei kitą susijusią informaciją.

199. Techninės paramos projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendinančioji institucija savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka techninės paramos gavėjui privalo teikti informaciją, reikalingą įgyvendinant techninės paramos projektą, organizuoti mokymus ir (ar) parengti kitas informavimo ir mokymo priemones, siekdama užtikrinti veiksmingą techninės paramos projekto įgyvendinimą. Įgyvendinančioji institucija apie organizuojamus mokymus turi informuoti techninės paramos gavėją per DMS ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki renginio dienos.

 

VII SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL TECHNINĖS PARAMOS GAVĖJO, KURIS ATLIEKA METODINĖS PAGALBOS CENTRO FUNKCIJAS, ĮGYVENDINAMO VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO PROJEKTO

 

200. Techninės paramos gavėjui, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, įgyvendinant veiksmų programos administravimo projektą, taikomos Taisyklių nuostatos, išskyrus atvejus, kai šiame Taisyklių skyriuje nustatyta kitaip.

201. Metodinės pagalbos centrams formuluojamos užduotys turi būti tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų administravimu. Veiksmų programą administruojanti institucija negali metodinės pagalbos centrui formuluoti užduočių, kuriomis jam būtų pavesta vykdyti veiksmų programą administruojančiai institucijai Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse nustatytas funkcijas. Metodinės pagalbos centras, vykdydamas užduotį, privalo užtikrinti, kad su užduoties vykdymu susijusios veiklos būtų aiškiai atskirtos nuo kitų institucijos vykdomų veiklų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

202. Techninės paramos veiksmų programai administruoti skyrimo galimam techninės paramos gavėjui, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, tvarka:

202.1. 2015 metais ar vėlesniais metais, jei tais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse papildo metodinės pagalbos centrų sąrašą, galimas techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, pateikia vadovaujančiajai institucijai informaciją atskirai apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį (12 priedas). Informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, turi būti suderinęs su užduotį suformulavusia veiksmų programą administruojančia institucija (toliau – užduotį suformulavusi institucija).

202.2. Vadovaujančioji institucija per 7 dienas nuo informacijos apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį gavimo dienos išsiunčia raštą galimam techninės paramos gavėjui, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, su prašymu iki vadovaujančiosios institucijos nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip  14 dienų, pagal pridedamą vadovaujančiosios institucijos iš dalies užpildytą formą (1 priedas) pateikti sutikimą įgyvendinti techninės paramos projektą.

202.3. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš galimo techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį, įvertina planuojamos vykdyti užduoties būtinumą ES struktūrinių fondų lėšoms administruoti, atsižvelgdama į šiuos kriterijus: sąsaja su veiksmų programa, siūlomų sprendimų aktualumas veiksmų programos įgyvendinimui, užduoties tikslas, uždaviniai, aiškūs ir pamatuojami rezultatai.

202.4. Esant poreikiui, vadovaujančioji institucija, atlikusi Taisyklių 202.3 papunktyje nustatytus veiksmus, gali kreiptis į galimą techninės paramos gavėją, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, prašydama patikslinti  informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš galimo techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, patikslintą informaciją, pakartotinai atlieka Taisyklių 202.3 papunktyje nustatytus veiksmus.

202.5. Vadovaujančioji institucija, atlikusi Taisyklių 202.3 ir 202.4 papunkčiuose nustatytus veiksmus, informaciją apie kiekvieną planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį pateikia įgyvendinančiajai institucijai, kuri per 14 dienų savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi atlikti galimo techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas,  suplanuotų išlaidų, būtinų užduočiai įvykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, pateikti vadovaujančiajai institucijai išvadą, ar suplanuotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal  Taisyklių 206 punktą ir ar užduočiai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikis yra pagrįstas.

202.6. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš galimo techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, Taisyklių 202.2 papunktyje nurodytą sutikimą įgyvendinti techninės paramos projektą, Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka įvertina projekto atitiktį bendriesiems reikalavimams ir specialiajam projektų atrankos kriterijui.

202.7. Vadovaujančioji institucija, atlikusi Taisyklių 202.6 papunktyje nustatytus veiksmus ir atsižvelgdama į įgyvendinančiosios institucijos pateiktą Taisyklių 202.5 papunktyje nurodytą išvadą, patvirtina planuojamas vykdyti užduotis, kurioms buvo pritarta atlikus vertinimą.

202.8. Vadovaujančioji institucija, patvirtinusi planuojamas projekto užduotis,  papildo valstybės projektų sąrašą. Patvirtinus valstybės projektų sąrašų pakeitimus, galimas techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, tampa techninės paramos gavėju, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas. Patvirtinusi valstybės projektų sąrašo pakeitimus, vadovaujančioji institucija per 7 dienas juos suveda į SFMIS2014 bei paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie tai per SFMIS2014 informuoja įgyvendinančiąją instituciją ir raštu techninės paramos gavėją, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas. Vadovaujančioji institucija įgyvendinančiajai institucijai kartu pateikia sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą kopiją ir informaciją apie patvirtintas užduotis, o techninės paramos gavėjui, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, – informaciją apie patvirtintas užduotis.

202.9. Gavęs Taisyklių 202.8 papunktyje nurodytą informaciją, techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, ar jo lėšų asignavimų valdytojas, jei techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, vadovas nėra asignavimų valdytojas, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, tikslina savo einamųjų metų strateginį veiklos planą.

202.10. Vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į valstybės projektų sąrašo pakeitimus ir vadovaudamasi Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka, parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl einamųjų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą.

202.11. Toliau atliekami Taisyklių 52 ir 53 punktuose nustatyti veiksmai.

202.12. Įgyvendinančioji institucija, gavusi iš vadovaujančiosios institucijos informaciją apie papildytą valstybės projektų sąrašą ir įsigaliojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl einamųjų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą, SFMIS2014 įrašo veiksmų programos administravimo projekto duomenis (esant poreikiui, įgyvendinančioji institucija gali iš techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, paprašyti informacijos, reikalingos duomenims įrašyti) ir apie tai informuoja per SFMIS2014 vadovaujančiąją instituciją ir raštu techninės paramos gavėją, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas. Įgyvendinančioji institucija rašte techninės paramos gavėjui, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, taip pat nurodo, kad jis turi per 7 dienas nuo rašto gavimo dienos užsiregistruoti DMS naudotoju, ir nurodo registravimosi DMS tvarką.

202.13.  Įgyvendinančioji institucija, atlikusi Taisyklių 202.12 papunktyje nustatytus veiksmus, per 7 dienas paskelbia informaciją apie pradėtą įgyvendinti veiksmų programos administravimo projektą svetainėje www.esinvesticijos.lt.

203. Techninės paramos veiksmų programai administruoti skyrimo esamam techninės paramos gavėjui, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, tvarka:

203.1. 2015 metais ir vėlesniais metais vadovaujančioji institucija raštu kreipiasi į techninės paramos gavėją, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, prašydama iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nurodyto termino pagal pridedamą formą (12 priedas) pateikti informaciją atskirai apie kiekvieną naują planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį 3 metams. Informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, turi būti suderinęs su užduotį suformulavusia institucija.

203.2. Vadovaujančioji institucija, gavusi iš galimo techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, Taisyklių 203.1 papunktyje nurodytą informaciją, atlieka Taisyklių 202.3–202.5 papunkčiuose nustatytus veiksmus.

203.3. Vadovaujančioji institucija, atlikusi Taisyklių 203.2 papunktyje nustatytus veiksmus ir atsižvelgdama į įgyvendinančiosios institucijos pateiktą Taisyklių 202.5 papunktyje nurodytą išvadą, patvirtina planuojamas vykdyti užduotis, kurioms buvo pritarta atlikus vertinimą,  ir nustato maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti sumas, galimas skirti 3 metams, įtraukdama ir techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti sumas pagal ankstesniais metais patvirtintas užduotis, bei apie tai raštu informuoja techninės paramos gavėją, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, jo lėšų asignavimų valdytoją, jeigu techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, vadovas nėra asignavimų valdytojas, ir įgyvendinančiąją instituciją.

203.4. Techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, ar jo lėšų asignavimų valdytojas, jeigu techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, vadovas nėra asignavimų valdytojas, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika, vadovaujančiosios institucijos nustatytas maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti sumas, galimas skirti 3 metams, planuoja savo kitų metų strateginių veiklos planų projektuose.

203.5. Toliau atliekami Taisyklių 39–42 punktuose nustatyti veiksmai į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas priedą, kuriame nustatomos maksimalios techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti sumos, įtraukiant ir techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti sumas pagal ankstesniais metais patvirtintas užduotis.

203.6. Įgyvendinančioji institucija, gavusi iš vadovaujančiosios institucijos informaciją apie įsigaliojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas maksimalias techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti sumas, SFMIS2014 patikslina jau įgyvendinamo veiksmų programos administravimo projekto duomenis ir per DMS informuoja apie tai techninės paramos gavėją, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas.

203.7. Einamaisiais metais atsiradus poreikiui atlikti papildomą užduotį, kuri nebuvo įtraukta į techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, parengtą ir vadovaujančiajai institucijai pateiktą informaciją apie planuojamas vykdyti užduotis ir joms vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį 3 metams, techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, suderinęs papildomą užduotį ir jai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį su užduotį pateikusia veiksmų programą administruojančia institucija, pateikia šią informaciją pagal Taisyklių 12 priede nustatytą formą vadovaujančiajai institucijai. Vadovaujančioji institucija gali inicijuoti einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą.

204. Jei įgyvendinant užduotį atsiranda aplinkybės, dėl kurių reikia keisti Taisyklių 12 priedo I dalies 1–6 stulpeliuose esančią informaciją, techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, turi pateikti vadovaujančiajai institucijai atnaujintą informaciją apie planuojamą vykdyti užduotį ir jai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį (12 priedas), pagrįsdamas būtinybę keisti užduotį. Vadovaujančioji institucija, gavusi šią informaciją, atlieka Taisyklių 202.3–202.5 papunkčiuose nustatytus veiksmus ir, atsižvelgdama į įgyvendinančiosios institucijos pateiktą Taisyklių 202.5 papunktyje nurodytą išvadą, patvirtina užduotį, jei jai buvo pritarta atlikus vertinimą, ir  inicijuoja einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą, jei dėl pasikeitusios užduoties, kuriai buvo pritarta, didėja užduočiai vykdyti numatomų gauti techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikis. Jei įgyvendinant užduotį atsiranda aplinkybės, dėl kurių reikia keisti Taisyklių 12 priedo I dalies 7–9 stulpeliuose esančią informaciją arba 12 priedo II dalyje esančią informaciją ir dėl to nedidėja bendras užduočiai vykdyti numatytų techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikis, techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, pasikeitimus turi suderinti su užduotį suformulavusia institucija.

205. Techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, įgyvendinančiajai institucijai teikia mokėjimo prašymą, kai įvykdo užduotį ir gauna užduotį suformulavusios institucijos rašytinį patvirtinimą apie tinkamai įvykdytą užduotį. Techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, įgyvendinančiajai institucijai gali teikti mokėjimo prašymą, kai užduotį suformulavusiai institucijai pateikia tarpinius užduoties vykdymo rezultatus ir gauna iš šios institucijos rašytinį patvirtinimą apie tinkamai įvykdytą užduoties dalį, jei patvirtintoje užduotyje yra numatytas atsiskaitymas už užduoties rezultatus etapais. Jei užduoties vykdymas trunka ilgiau nei 90 dienų,  techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, įgyvendinančiajai institucijai teikia mokėjimo prašymus, kai užduotį suformulavusiai institucijai pateikia tarpinius užduoties vykdymo rezultatus (ne rečiau kaip kas 90 dienų) ir gauna iš šios institucijos rašytinį patvirtinimą apie tinkamai įvykdytą užduoties dalį. Techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, teikdamas įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymus, turi kartu pateikti užduotį suformulavusios institucijos rašytinį patvirtinimą apie tinkamai įvykdytą užduotį ar jos dalį (jei atsiskaitoma už tarpinius užduoties vykdymo rezultatus). Tuo atveju, jei užduoties rezultatas netenkina užduotį suformulavusios institucijos, ji nepasirašo patvirtinimo apie tinkamai įvykdytą užduotį ar jos dalį (jei atsiskaitoma už tarpinius užduoties vykdymo rezultatus).

206. Tinkamos finansuoti techninės paramos gavėjo, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, įgyvendinamo veiksmų programos administravimo projekto išlaidos yra šios:

206.1. Darbo apmokėjimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams išlaidos. Tai darbdavio patirtos išlaidos, pagrįstai susijusios su valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie atlieka funkcijas, susijusias su užduoties vykdymu, darbo apmokėjimu ir išmokėtos pagal galiojančius teisės aktus, išskyrus išeitines išmokas, mokamas, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas atleidžiamas iš pareigų į tas pareigas teismo sprendimu grąžinus anksčiau jas ėjusį valstybės tarnautoją ar darbuotoją arba paaiškėjus, kad priimant valstybės tarnautoją ar darbuotoją į pareigas buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir šių pažeidimų neįmanoma pašalinti, ir įmokas į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomąsias įmokas). Techninė parama darbo apmokėjimo išlaidoms finansuoti turi būti planuojama ir šios išlaidos turi būti finansuojamos iš techninės paramos lėšų ir deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai pagal realiai patirtas išlaidas.

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atliekantys funkcijas, susijusias su užduoties vykdymu, turi pildyti laikaraščius. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atliekančio funkcijas, susijusias su užduoties vykdymu, laikaraščio pavyzdinė forma yra nustatyta Taisyklių 13 priede. Techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, gali naudoti savo patvirtintą laikaraščio formą, jei joje yra nurodoma visa Taisyklių  13 priede nustatyta informacija. Laikaraščiai teikiami įgyvendinančiajai institucijai kartu su mokėjimo prašymais.

206.2. Konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų bei kitų paslaugų, būtinų užduočiai vykdyti, išlaidos. Tai konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, skirtų geresniam užduoties vykdymui užtikrinti, išlaidos, taip pat techninės paramos projektų audito ir kitų patikrinimų, susijusių su 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistema, išlaidos bei kitų paslaugų, būtinų užduočiai vykdyti, teikimo išlaidos. Techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, gali įsigyti konsultavimo, studijų ir tyrimų paslaugas, skirtas ne visai metodinės pagalbos centrui suformuluotai užduočiai įvykdyti, o tik jos daliai. Techninė parama konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų bei kitų paslaugų, būtinų užduočiai vykdyti, išlaidoms turi būti planuojama ir šios išlaidos iš techninės paramos lėšų turi būti finansuojamos ir deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai pagal realiai patirtas išlaidas.

206.3. Renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos. Tai renginių, tiesiogiai susijusių su užduoties vykdymu, organizavimo (patalpų, reikiamos įrangos nuomos, dokumentų parengimo, vertimo, fotografavimo, maitinimo ir kitos) išlaidos. Taip pat tinkamos finansuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie vykdo užduotį, dalyvavimo konferencijose, posėdžiuose ir kituose renginiuose išlaidos, jeigu šie renginiai susiję su užduoties vykdymu. Techninė parama renginių organizavimo išlaidoms finansuoti turi būti planuojama ir šios išlaidos iš techninės paramos lėšų turi būti finansuojamos ir deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai pagal realiai patirtas išlaidas. Techninė parama dalyvavimo renginiuose išlaidoms finansuoti turi būti planuojama ir šios išlaidos turi būti finansuojamos iš techninės paramos lėšų ir deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai vadovaujantis tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes fiksuotaisiais įkainiais ir tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje fiksuotaisiais įkainiais, nustatytais Taisyklių 11 priede „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ projektams taikomi fiksuotieji įkainiai ir jų taikymo tvarkos aprašas“ (toliau – Fiksuotųjų įkainių taikymo tvarkos aprašas). Techninė parama dalyvavimo renginiuose išlaidoms, kurioms fiksuotieji įkainiai netaikomi, finansuoti turi būti planuojama ir šios išlaidos turi būti finansuojamos iš techninės paramos lėšų ir deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai pagal realiai patirtas išlaidas.

206.4. Fiksuotųjų įkainių taikymo tvarkos aprašo 5 punkte nurodytos pridėtinės išlaidos, kai jos būtinos veiksmingam užduoties vykdymui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri pagrįstai susijusi su užduoties vykdymu. Techninė parama pridėtinėms išlaidoms finansuoti turi būti planuojama ir šios išlaidos turi būti finansuojamos iš techninės paramos lėšų ir deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai vadovaujantis pridėtinių išlaidų fiksuotaisiais įkainiais, nustatytais Fiksuotųjų įkainių taikymo tvarkos apraše.

206.5. Turto įsigijimo išlaidos, kai turto naudingo tarnavimo laikas yra trumpesnis negu užduoties vykdymo trukmė, taip pat turto nuomos, nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos, jei užduoties vykdymas trunka ilgiau nei 1 mėnesį. Tai turto įsigijimo, nuomos, nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos, kai šios išlaidos būtinos veiksmingam užduoties vykdymui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri yra pagrįstai susijusi su užduoties vykdymu. Techninė parama turto įsigijimo, nuomos, nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidoms finansuoti turi būti planuojama ir šios išlaidos iš techninės paramos lėšų turi būti finansuojamos ir deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai pagal realiai patirtas išlaidas.

206.6. Patalpų nuomos, nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos, jei užduoties vykdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius. Tai patalpų nuomos, nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos, kai šios išlaidos būtinos veiksmingam užduoties vykdymui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri yra pagrįstai susijusi su užduoties vykdymu. Techninė parama patalpų nuomos, nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidoms finansuoti turi būti planuojama ir šios išlaidos iš techninės paramos lėšų turi būti finansuojamos ir deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai pagal realiai patirtas išlaidas.

206.7. Transporto priemonių nuomos, nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos, jei užduoties vykdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius. Tai transporto priemonių nuomos, nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos, kai šios išlaidos būtinos veiksmingam užduoties vykdymui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri yra pagrįstai susijusi su užduoties vykdymu. Techninė parama transporto nuomos, nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidoms finansuoti turi būti planuojama ir šios išlaidos iš techninės paramos lėšų turi būti finansuojamos ir deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai pagal realiai patirtas išlaidas.

207. Techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, negali techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti panaudoti daugiau, nei skirta kiekvienai patvirtintai užduočiai vykdyti. Šis reikalavimas negalioja, kai atlikto viešojo pirkimo vertė viršija patvirtintoje užduotyje suplanuotą viešojo pirkimo vertę. Tokiu atveju techninės paramos gavėjas, kuris atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, gali kreiptis į vadovaujančiąją instituciją dėl papildomo techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikio, kartu pateikdamas papildomą techninės paramos lėšų veiksmų programai administruoti poreikį pagrindžiančią informaciją.  Vadovaujančioji institucija gali inicijuoti einamųjų biudžetinių metų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

208. Vadovaujančioji ir įgyvendinančioji institucijos, atlikdamos Taisyklėse nustatytus veiksmus, turi užtikrinti nešališkumo, skaidrumo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, darnaus vystymosi principų įgyvendinimą ir proporcingumo principo laikymąsi.

__________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

11 priedas - FI tvarkos aprašas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

2 priedas -VP projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

3 priedas - informavimo projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-489, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20776

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo