Suvestinė redakcija nuo 2021-11-12 iki 2022-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-09-22, i. k. 2021-19815

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYDOMOJO MASAŽO paslaugų teikimo reikalavimų APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 22 d.  Nr. V-2140

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u  Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.;

3.2. 2022 m. gegužės 1 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu patvirtintų Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 11 punkto redakcija:

11. Teikiant gydomojo masažo paslaugas pildomi medicinos dokumentai. Suteikus gydomojo masažo paslaugą Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildoma forma Nr. E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-2140

 

GYDOMOJO MASAŽO paslaugų teikimo reikalavimų APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) ir gydomojo masažo specialistams, teikiantiems gydomojo masažo paslaugas, taip pat šių paslaugų teikimo ir organizavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Gydomasis masažas – įvairioms ligoms gydyti, pažeistoms organizmo funkcijoms atkurti bei normalizuoti ar ligų ir traumų profilaktikai skirta moksliškai pagrįsta terapinė priemonė, kurią taikant dozuotai mechaniškai ar refleksiškai veikiami (fizinis kontaktas rankomis, specialiais įrankiais ar aparatais) kūno audiniai.

2.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3. Apraše nustatyti reikalavimai taikomi gydomojo masažo paslaugas teikiančioms ASPĮ, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos. ASPĮ turi teisę teikti gydomojo masažo paslaugą tik turėdama įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti gydomojo masažo paslaugą.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI GYDOMOJO MASAŽO SPECIALISTAMS, PATALPOMS IR MEDICINOS PRIEMONĖMS

 

4. Gydomojo masažo paslaugas teikia gydomojo masažo specialistas, turintis teisę verstis asmens sveikatos priežiūros praktika pagal gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją.

5. Patalpoje, kurioje teikiama gydomojo masažo paslauga, turi būti:

5.1. gydomajam masažui skirtas stalas ar kušetė arba masažui skirta paciento kėdė ar kušetė;

5.2. gydomojo masažo specialistui skirta kėdė ar balnelis.

6. Gydomojo masažo paslaugos teikiamos laikantis Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

 

III SKYRIUS

GYDOMOJO MASAŽO PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

7. Gydomojo masažo specialistas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 165:2019 „Masažuotojas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo“.

8. Siuntimą gydomojo masažo paslaugoms gauti gydymo tikslais išrašo šeimos arba kitas gydantis gydytojas. Dėl gydomojo masažo paslaugos periodiškumo profilaktikos tikslais sprendžia gydomojo masažo specialistas.

9. Gydomojo masažo paslaugų gydymo tikslais organizavimas:

9.1. paruošiama darbo vieta ir priemonės paciento apžiūrai ir gydomajam masažui atlikti;

9.2. prieš gydomojo masažo procedūrą specialistas surenka anamnezę, užduoda bendruosius ir specifinius indikacinius klausimus;

9.3. atsižvelgiant į paciento amžių, lytį ir patologinius pokyčius, atliekama apžiūra, apčiuopa ir indikaciniai testai bei įvertinama kūno anatominė, fiziologinė ir emocinė būklė;

9.4. įvertinamos gydomojo masažo indikacijos ir kontraindikacijos. Gydomasis masažas atliekamas asmenims, sergantiems ūmiomis ar lėtinėmis širdies ir kraujagyslių sistemos, kvėpavimo sistemos, atramos ir judėjimo aparato ligomis ar turintiems atramos ir judėjimo aparato traumų, sergantiems centrinės nervų sistemos ligomis ir turintiems šios sistemos pažeidimų, sergantiems periferinėmis nervų sistemos, lėtinėmis virškinimo sistemos, odos, medžiagų apykaitos, reprodukcinės sistemos ligomis ir šių sistemų onkologinėmis ligomis;

9.5. sudaromas gydomojo masažo veiksmų planas;

9.6. pagal nustatytas indikacijas parenkami pagrindiniai, pagalbiniai ir specialieji gydomojo masažo būdai bei pasyvūs judesiai, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę;

9.7. atliekamas viso kūno ar atskirų kūno dalių gydomasis masažas;

9.8. vertinamas gydomojo masažo poveikis ligos ir gijimo eigai, pacientas konsultuojamas dėl profilaktinių veiksmų po gydomojo masažo procedūros.

10. Gydomojo masažo paslaugų ligų ir traumų profilaktikos tikslais organizavimas:

10.1. paruošiama darbo vieta ir priemonės paciento apžiūrai ir gydomajam masažui atlikti;

10.2. prieš gydomojo masažo procedūrą specialistas surenka anamnezę, užduoda bendruosius klausimus;

10.3. įvertinama kūno anatominė, fiziologinė ir emocinė būklė;

10.4. įvertinamos gydomojo masažo indikacijos ir kontraindikacijos;

10.5. sudaromas gydomojo masažo veiksmų planas;

10.6. pagal nustatytas indikacijas parenkami pagrindiniai, pagalbiniai ir specialieji gydomojo masažo būdai bei pasyvūs judesiai;

10.7. atliekamas viso kūno ar atskirų kūno dalių gydomasis masažas;

10.8. vertinamas gydomojo masažo, atliekamo profilaktiniais tikslais, poveikis paciento organizmui, pacientas konsultuojamas dėl profilaktinių veiksmų po gydomojo masažo procedūros.

11. Suteikus gydomojo masažo paslaugą, pildoma forma Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2542, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23393

 

12. Jei gydomojo masažo paslaugas teikianti ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento sveikatos būklės asmens sveikatos priežiūros paslaugų jam suteikti negali, ji šiam pacientui turi rekomenduoti kreiptis į šeimos arba gydantį gydytoją.

 

____________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2542, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23393

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-2140 „Dėl Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo