Suvestinė redakcija nuo 2018-09-27

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06945

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. TS-103

Utena

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 3 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2018-2024 metams, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64 „Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams patvirtinimo“, Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-65 redakcija), 42 punktą, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

TS-103 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-201, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15078

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-201, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15078

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-103 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo