Suvestinė redakcija nuo 2015-11-03 iki 2017-02-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18631

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS  TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T-328(E)

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsnio 8 dalimi, 24 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 2014-10-22 teikimą Nr. 3-46 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-41“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių priimti sprendimus dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 13 punkte nurodytiems subjektams ir dėl  aprašo 10.2 punkte nurodyto turto perdavimo.

3. Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vaclovas Andrulis


PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d.

sprendimu Nr. T-328(E)

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKos aprašAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelmės  rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kelmės rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto (toliau – turtas) valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką ir sąlygas, savivaldybės institucijų ir juridinių asmenų (valdančių, naudojančių, apskaitančių turtą), dalyvaujančių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo procese, įgaliojimus, teises ir pareigas šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo, ir (ar) disponavimo juo teisės aktai. Visais kitais atvejais, kurių nereglamentuoja Aprašas ir kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo, ir (ar) disponavimo juo teisės aktai, sprendimus priima savivaldybės taryba.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl  Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 „Dėl  Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl  Valstybės materialiojo turto nuomos“;

2.5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“;

2.6. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

 

II. TURTO VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR DISPONAVIMAS JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

4. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamasi įstatymais, įgyvendina  savivaldybės taryba.

5. Savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos, organizacijos, kitos savivaldybės institucijos (jų struktūriniai ir teritoriniai padaliniai), joms patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Įgytas turtas nuosavybės teise priklauso savivaldybei.

6. Kitiems juridiniams asmenims savivaldybės turtas patikėjimo teise gali būti perduodamas pagal turto patikėjimo sutartį (1 priedas) savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas. Sprendimą dėl turto perdavimo patikėjimo teise kitiems juridiniams asmenims priima taryba. Tokiame sprendime turi būti nurodyta savivaldybės institucija ar įstaiga, įgaliota sudaryti turto patikėjimo sutartį, ir  juridinis asmuo, pagal įstatymus galintis atlikti savivaldybės funkcijas. Turto patikėjimo sutartį sudaro ir pasirašo  turto valdytojas, valdantis savivaldybės turtą patikėjimo teise (jeigu taryba nenustato kitaip), ir vieną sutarties egzempliorių, užregistruotą savivaldybės administracijos Bendrajame priėmimo skyriuje, pateikia Turto valdymo skyriui. Juridinis asmuo, pasirašęs registruotino turto  patikėjimo sutartį, įregistruoja jį viešuosiuose registruose  įstatymų nustatyta tvarka. Juridiniai asmenys, kuriems savivaldybės turtas perduotas pagal turto patikėjimo sutartį, negali šio turto perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį, juo garantuoti, laiduoti ar kitu būdu juo užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą, jo išnuomoti, suteikti panaudos pagrindais ar perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu. Šis turtas gali būti panaudojamas tik savivaldybės  funkcijoms įgyvendinti. Turto patikėjimo sutartyje gali būti nustatyta ir kitų apribojimų. Savivaldybės institucija ar įstaiga, sudariusi turto patikėjimo sutartį, privalo prižiūrėti, kad sutartis būtų tinkamai vykdoma. Turto patikėjimo sutartis pasibaigia civilinio kodekso nustatytais atvejais. Sutartį sudariusi savivaldybės institucija ar įstaiga privalo atsisakyti patikėjimo sutarties, remdamasi Civilinio kodekso 6.967 straipsnio 1 dalies 5 punktu, jei juridinis asmuo (patikėtinis) nebegali (ar atsisako) įgyvendinti savivaldybės funkcijų, kurioms įgyvendinti pagal patikėjimo sutartį buvo perduotas turtas. Pasibaigus turto patikėjimo sutarčiai, turtas perduodamas savivaldybės administracijai turto perdavimo ir priėmimo aktu, jei taryba nenustato kitaip.

7. Patikėjimo teisė į perduodamą savivaldybės turtą atsiranda nuo turto perdavimo patikėjimo teisės subjektui (patikėtiniui) ir turto perdavimo ir priėmimo akto (2 priedas) pasirašymo. Turto perdavimo ir priėmimo aktus surašo turto perdavėjas.

8. Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti savivaldybės nuosavybėje esantis turtas iš vienos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai  perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti laikantis šio Aprašo.

9. Teikiant savivaldybės tarybai sprendimo ar administracijos direktoriaus įsakymo projektą perduoti savivaldybės nuosavybėje esantį turtą, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, prie projekto turi būti pridėta:

9.1. turto perėmėjo prašymas ar sutikimas priimti turtą, prašyme turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas, o kai savivaldybės turtas perduodamas šio Aprašo 6 punkte nurodytiems subjektams, konkreti savivaldybės funkcija, kuriai atlikti bus naudojamas perimtas turtas;

9.2. nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos arba jų kopijos.

10. Sprendimus dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise priima:

10.1 savivaldybės taryba:

10.1.1.dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė didesnė negu 50 tūkst. litų (14,5 tūkst. eurų), išskyrus, kai turtas perduodamas tarp administracijos subjektų (skyrių, seniūnijų);

10.1.2. dėl nekilnojamojo turto;

10.1.3. dėl turto (nepriklausomai nuo jo vertės), perduodamo kitiems juridiniams asmenims patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį savivaldybės funkcijoms įgyvendinti;

10.1.4. dėl pagal panaudos sutartį valdyti ir naudoti  valstybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybei patikėjimo teise perduoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei trumpalaikio turto;

10.1.5. dėl teismo sprendimais gauto savivaldybės nuosavybėn ilgalaikio ar trumpalaikio  bešeimininkio turto;

10.2. savivaldybės administracijos direktorius:

10.2.1. dėl nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė mažesnė nei 50 tūkst. litų (14,5 tūkst. eurų);

10.2.2. dėl trumpalaikio materialiojo turto;

10.2.3. nepriklausomai nuo turto vertės, kai turtas perduodamas tarp administracijos subjektų (skyrių, seniūnijų).

11. Kai turtas perduodamas patikėjimo teise kitam naudotojui, turto perėmėjas jį įtraukia į apskaitą, o turto perdavėjas nurašo. Turto perdavimo ir priėmimo aktus  pasirašo turto valdytojas, valdantis valstybės ar savivaldybės turtą patikėjimo teise, jeigu administracijos direktoriaus  įsakyme ar tarybos sprendime  nenurodyta kitaip. Turto perdavimo ir priėmimo aktus surašo turto davėjas.

12. Savivaldybei patikėjimo teise perduotas valstybės turtas valdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos priimtais įstatymais, Vyriausybės nutarimais,  kitais teisės aktais:

12.1. valstybės turtas, perduotas savivaldybei nuosavybės teise, Vyriausybės nutarimais įtraukiamas į Kelmės rajono savivaldybės administracijos apskaitą ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, tarybos sprendimais  perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise  savivaldybės įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms;

12.2. perduotas valstybės turtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti įtraukiamas į Kelmės rajono savivaldybės administracijos apskaitą (nuo 2008 metų sausio 1 d.) ir pagal panaudos sutartis perduodamas valdyti ir naudoti Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendime nurodytai įstaigai, įmonei, organizacijai;

12.3. valstybės arba savivaldybės turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka perduotas laikinai naudotis pagal panaudos, nuomos, laikino saugojimo sutartis, apskaitą tvarko įstaiga, kuri šį turtą perduoda, o įstaiga, kuri šį turtą priima, tvarko nebalansinėje sąskaitoje pagal kiekvieną turto davėją ir jo pateiktus duomenis apie turtą.

 

III.TURTO PERDAVIMAS PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS

 

13. Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartis valstybines ar savivaldybės funkcijas įgyvendinantiems subjektams:

13.1. biudžetinėms įstaigoms;

13.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra savivaldybė, kurioms atstovauja savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;

13.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;

13.4. asociacijoms, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse;

13.5. politinėms partijoms;

13.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams;

13.7 labdaros ir paramos fondams (tik šios tvarkos aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nustatytais atvejais);

Papildyta punktu:

Nr. T-275(E), 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17372

 

13.8. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T-275(E), 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17372

 

14. Savivaldybės turtas šio tvarkos aprašo 13 punkte nurodytiems subjektams (išskyrus 13.1 ir 13.8 punktuose nurodytus subjektus) gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu subjektai atitinka šiuos kriterijus:

14.1. savivaldybės nekilnojamasis turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijoms, labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse. Asociacijų ir labdaros ir paramos fondų veiklas, kurios priskiriamos socialinei arba nacionalinio saugumo sričiai, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Profesinių sąjungų susivienijimams panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik savivaldybės nekilnojamasis turtas;

14.2. asociacija, labdaros ir paramos fondas, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto savivaldybėje, kurioje prašoma panauda suteikti nekilnojamąjį turtą;

14.3. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

14.4. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-275(E), 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17372

 

15. Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis:

15.1. šio Aprašo 13.1–1 3.2 punkte nurodytiems subjektams – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;

15.2. šio Aprašo 13.3 punkte nurodytiems subjektams – iki socialinės įmonės statuso panaikinimo, bet ne ilgiau kaip 10 metų;

15.3. šio Aprašo 13.4–13.8 punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduotas panaudos teise ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Panaudos gavėjui, pateikusiam rašytinį įsipareigojimą savo lėšas investuoti į gautą pagal panaudą nekilnojamąjį turtą, panaudos sutarties  terminas gali būti atnaujintas, bet ne ilgiau kaip 20 metų, taip pat panaudos sutartyje numatoma, kad sutartis turi būti nutraukta prieš terminą, jeigu subjektas įsipareigojime numatytu laiku nevykdė jam perduoto nekilnojamojo turto remonto.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-275(E), 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17372

 

16. Subjektas, norintis gauti savivaldybės turtą (patalpas) neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, administracijos direktoriui pateikia:

16.1.prašymą dėl turto panaudos. Subjekto, įgyvendinančio savivaldybės funkcijas, prašyme turi būti nurodyta turto naudojimo paskirtis, kokioje veiklos srityje jis padeda įgyvendinti savivaldos funkcijas, kokiam terminui pageidauja sudaryti sutartį, motyvas ir pagrindimas, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai;  

16.2.įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, išskyrus viešąsias ir biudžetines įstaigas, kur viena steigėjų yra savivaldybė;

16.3 įstatų (nuostatų) nuorašą, išskyrus viešąsias ir biudžetines įstaigas, kur viena steigėjų yra savivaldybė, veiklos aprašymą apie panaudos subjekto vykdomos veiklos reikalingumą visuomenei.

17. Savivaldybės turtas šio Aprašo 13 punkte nurodytiems subjektams gali būti perduotas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

18. Sprendimus dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos atnaujinimo (pratęsimo) priima savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į turto valdytojo ir panaudos gavėjo raštiškus prašymus. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, savivaldybės turtas grąžinamas turto valdytojui pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą ir vienas akto egzempliorius per 5 d. d. (nuo pasirašymo dienos) pateikiamas Turto valdymo skyriui.

19. Įsakyme turi būti nustatyta pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, nurodytas panaudos sutarties terminas, kitos sąlygos (koks turtas perduodamas panaudos pagrindais, jo vertė ir kt.). Šios sąlygos privalo būti įrašytos į panaudos sutartį.

20. Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, sutarties terminas, panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ir statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas, apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą, nuostata, kad panaudos gavėjas negali jam perduoto turto išnuomoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims,  ir kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos.

21. Panaudos sutartis (3priedas), turto perdavimo ir priėmimo aktus (4 priedas)  pasirašo turto valdytojas, valdantis valstybės ar savivaldybės turtą patikėjimo teise. Perdavimo akte turi būti nurodyta (apibudinama) perduodamo turto būklė.

22. Panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo veiklos, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, arba šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos davėjas gali nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą.

23. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama. Panaudos gavėjas, nevykdantis savivaldybės funkcijų arba dėl kitų priežasčių  nutraukęs panaudos sutartį, per 3 d. d. informuoja turto valdytoją ir grąžina turtą perdavimo ir priėmimo aktu.

24. Panaudos gavėjas gali atlikti panaudai perduoto turto (patalpų) kapitalinį remontą ar jo rekonstrukcijos darbus, gavęs savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą. Atlikus remontą ar rekonstrukciją ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą, panaudos gavėjas per 30 kalendorinių dienų šio akto pasirašymo kopiją pateikia turto valdytojui, valdančiam turtą patikėjimo teise, bei pateikia informaciją apie lėšas, investuotas į turto pagerinimą.

25.Turto, kuris perduotas laikinai naudotis pagal panaudos sutartį, apskaitą tvarko turto valdytojas, valdantis turtą patikėjimo teise (įrašo į balansą), o įstaiga, kuri turtą priima panaudos pagrindu, įrašo šį turtą į nebalansinę sąskaitą pagal kiekvieną turto davėją. Panaudos davėjas (turto valdytojas) kontroliuoja, ar panaudos gavėjas naudoja turtą pagal paskirtį, ar verčiasi veikla, dėl kurios perduotas turtas, ar nepanaikintos (ar galiojančios) licencijos, ar vykdo sutartyje nurodytas sąlygas.

26. Panaudos sutarčių vykdymo vidaus kontrolės procedūras atlieka  savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius.

 

IV. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMA VIEŠO

KONKURSO BŪDU

 

27. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas, kuris nereikalingas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti,  išnuomojamas viešo konkurso būdu, vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais.  

28. Savivaldybės trumpalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią ilgalaikio turto nuomą arba jo negalima atskirti nuo ilgalaikio turto.

29. Sprendimą dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu priima savivaldybės taryba. Nuomos konkursus organizuoja ir vykdo turto valdytojo, valdančio savivaldybės turtą patikėjimo teise, sudaryta komisija. Nuomos sutartis (5 priedas), turto perdavimo ir priėmimo aktus (6 priedas) pasirašo turto valdytojas, valdantis savivaldybės turtą patikėjimo teise, jei tarybos sprendime nenurodyta kitaip, ir po vieną egzempliorių pateikia savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui.

30. Tarybos sprendime dėl turto nuomos nurodomos šios sąlygos: nuomojamo turto identifikuojantys duomenys, nuomos terminas, naudojimo paskirtis, pradinis nuompinigių dydis ir kitos nuomos ar nuomos organizavimo sąlygos.

31. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

32. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas nuomojamas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Kelmės rajono savivaldybės  materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis.

33. Savivaldybės turto nuomos sutartys keičiamos savivaldybės tarybos sprendimu, atsižvelgiant į turto valdytojo ir nuomininko  raštiškus prašymus, tačiau sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė negali būti ilgesnė kaip 20 metų.

34. Pradinis nuompinigių dydis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintą Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarką.

35. Nuompinigiai, gauti pagal savivaldybės ilgalaikio turto nuomos sutartis:

35.1. už savivaldybės turtą, kurį valdo biudžetinės įstaigos ir organizacijos patikėjimo teise, pervedami į savivaldybės biudžetą ir naudojami tarybos nustatyta tvarka;

35.2. už savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir išnuomojo savivaldybės įmonės, pervedami į jų sąskaitas įstaigos veiklai finansuoti, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ir prižiūrėti;

35.3. už valstybės ilgalaikį turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir išnuomojo savivaldybė, pervedami į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

36. Sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, nuomininkas moka delspinigius – 0,05 procento nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos sutartyje už kiekvieną pavėluotą dieną.

37. Nuomininkui, kuris konkurso būdu išsinuomojo savivaldybei priklausančias negyvenamąsias patalpas,  tvarkingai  vykdė nuomos sąlygas, jeigu dėl nuomojamų patalpų reikalingumo savivaldybės poreikiams nuomojamos patalpos paimamos (nutraukiama nuomos sutartis), esant galimybei išimties tvarka tarybos sprendimu gali būti suteiktos kitos negyvenamosios patalpos ne konkurso būdu (sutikus patalpų valdytojui), bet ne didesnės, nei buvo nuomojamos iki nuomos sutarties nutraukimo. Nuomos sąlygos gali būti keičiamos atsižvelgiant į išnuomojamų patalpų būklę. Nuomininkui nesutikus su sąlygomis, kitos negyvenamosios patalpos ne konkurso būdu neišnuomojamos.

38. Nemokamai negyvenamosios patalpos suteikiamos Seimo nariui (jo padėjėjui), išrinktam vienmandatėje apygardoje, rinkėjams priimti, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Seimo narių darbo sąlygų įstatymu. Administracijos direktorius (nuomotojas) su Seimo nariu (jo padėjėju) sudaro (pasirašo) patalpų nuomos sutartį ir patalpų perdavimo ir priėmimo aktą (be atskiro savivaldybės tarybos sprendimo).

39. Nuomininkas, sudaręs turto nuomos sutartį, privalo per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre ir raštu kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės žemėtvarkos skyrių dėl žemės sklypo, priskirto nuomojamam turtui (tik nekilnojamam registruotinam), nuomos sutarties sudarymo, o sudaręs tokią sutartį, jos kopiją pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui ar savivaldybės turto patikėtiniui.

40. Nuomininkas savo lėšomis apdraudžia išsinuomotą savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą savininko naudai nuomos sutarties galiojimo laikotarpiui.

41. Nuomos sutartis ar jos sąlygos gali būti keičiamos tik šalių sutarimu. Pasibaigus turto nuomos sutarčiai ar nutraukus sutartį, savivaldybės turtas perduodamas jų savininkui, kuris valdo, naudoja ir disponuoja turtu patikėjimo teise, pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą. Per 5 darbo dienas šio akto kopija pateikiama savivaldybės administracijos Turto valdymo  skyriui.

42. Nuomininkas, kuris savo lėšomis atlieka turto remontą ir dėl to negali naudotis turtu, taip pat ir dėl kitų priežasčių savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleistas nuo nuomos mokesčio. Nuompinigių dydžio sumažinimo, indeksavimo bei atleidimo nuo nuompinigių mokėjimo klausimus sprendžia savivaldybės taryba.

43. Nuomininkui, kuris atlieka išsinuomoto turto remontą, pritaikydamas jį savo veiklai, už pagerinimą neatlyginama.

44. Nuomininkams, išsinuomojusiems savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, draudžiama be tarybos sprendimo  subnuomoti arba perleisti naudotis turtu tretiesiems asmenims bei atlikti kapitalinį remontą arba rekonstrukcijos darbus (pagerinti turtą).

45. Baigiantis sutarties terminui turto valdytojas, valdantis turtą patikėjimo teise, privalo imtis veiksmų, kurie užkirstų kelią sutarčiai tapti neterminuota.

46. Ginčai, kilę dėl turto nuomos organizavimo ar jo rezultatų, nuomos sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMA NE KONKURSO BŪDU

 

47. Sprendimą išnuomoti savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu, siekdami užtikrinti konkurencingumą ir nediskriminuoti atskirų ūkio subjektų,  priima  turto valdytojai, valdantys savivaldybės turtą patikėjimo teise. Kai turtas išnuomojamas vykdant tarptautines sutartis ar tarptautinius susitarimus, sprendimą dėl turto nuomos priima savivaldybės taryba.

48. Savivaldybės ilgalaikis ar trumpalaikis  materialusis turtas ne konkurso būdu išnuomojamas:

48.1. trumpalaikiams neatidėliotiniems darbams (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai). Turto nuomos trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 dienų;

48.2. trumpalaikiams renginiams organizuoti (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros renginiams);

48.3. kai perkamos paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas  savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, ir kai šis turtas išnuomojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu;

48.4. mokymo ir mokslo bei sveikatos priežiūros įstaigų negyvenamieji pastatai, statiniai ir patalpos išnuomojami laisvu nuo patalpų naudojimo pagal jų tiesioginę paskirtį laiku.

48.5. kai išnuomojama ne daugiau kaip 10 kv. metrų nekilnojamojo turto ploto kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ir maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms reikmėms.

49. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys išsinuomoti turtą ne konkurso būdu, turto valdytojui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodyta.

49.1. fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris;

49.2. prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;

49.3. siūlomas nuompinigių dydis;

49.4. turto naudojimo paskirtis (tikslas).

50. Turto valdytojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo-paraiškos gavimo dienos, o tuo atveju, kai prašymas  pateiktas neatidėliotiniems darbams vykdyti, – prašymo pateikimo dieną, įvertinęs, ar pateiktas prašymas atitinka Aprašo aplinkybes, ir nustatęs, kad siūlomas turto nuompinigių dydis nėra mažesnis, nei apskaičiuotas, priima sprendimą išnuomoti turtą.

51. Turto perdavimas įforminamas sutartimi ir (ar) perdavimo ir priėmimo aktu. Atskiras turto perdavimo ir priėmimo aktas gali būti nepasirašomas, jei nuomotojas ir nuomininkas sutaria, kad pasirašant sutartį yra perduodamas turtas ir ši sutartis kartu yra turto perdavimo ir priėmimo aktas.

52. Nuomininkas, išsinuomojęs patalpas ne konkurso būdu, nuompinigius sumoka iki sutarties sudarymo (pasirašymo).

 

VI. SAVIVALDYBĖS TURTO ĮKEITIMAS

 

53. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti įkeistas įstatymų nustatytais atvejais savivaldybės tarybos sprendimu.

54. Sprendimo projektas dėl turto įkeitimo turi būti suderintas su rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais, koordinuojančiais juridinio asmens, įkeičiančio turtą, veiklą.

55. Nematerialusis, finansinis ir materialusis trumpalaikis savivaldybės turtas negali būti įkeistas.

56. Savivaldybės kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą gali pagal Akcinių bendrovių įstatymą.

57. Savivaldybės įmonė teise įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą naudojasi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, gavusios rajono savivaldybės tarybos leidimą.

 

 

VII. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO TURTO

REMONTO IR STATYBOS DARBŲ APSKAITOS PROCEDŪROS

 

58. Už ilgalaikio remonto darbų organizavimą atsakingas savivaldybės biudžetinės įstaigos ar savivaldybės administracijos padalinio darbuotojas, administruojantis (organizuojantis remontą) turtą, sutartyje dėl remonto darbų atlikimo turi nurodyti remonto tipą (atskiriant kapitalinių remontų ir paprastųjų remontų tipus) ir ilgalaikio turto vieneto inventoriaus numerį. Jei už remonto darbų organizavimą atsakingas darbuotojas negali nustatyti atliekamų remonto darbų tipo, tuomet šį tipą turi nustatyti ekspertų komisija. Šios komisijos sudarymą inicijuoja atitinkamą turtą administruojančio padalinio asignavimų valdytojas, komisijos sudėtis tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu.

59. Visiškai užbaigus ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto ir panašius darbus:

59.1. administracijos ar administracijos padalinio darbuotojas, atsakingas už ilgalaikio turto remonto darbų organizavimą (projekto vadovas, Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vykdantis statybos objektų sutarčių  kontrolę), per 30 kalendorinių dienų nuo statybos rangos sutarčių įvykdymo pateikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, atsakingai už ilgalaikio turto esminio pagerinimo darbų įvertinimą, prašymą įvertinti nebaigtos gamybos išlaidas (suderinęs su asmeniu, tvarkančiu turto apskaitą ar projekto apskaitą), galutinį darbų užbaigimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus esminio pagerinimo darbams nustatyti;

59.2. ilgalaikio materialiojo turto savininkas, valdantis remontuojamą, rekonstruojamą turtą patikėjimo teise, pateikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, atsakingai už ilgalaikio turto esminio pagerinimo darbų įvertinimą, pažymą, kurioje nurodo duomenis apie remontuojamą ilgalaikį turtą (įsigijimo, likutinę vertę, įsigijimo metus, nusidėvėjimo normatyvus ir kitus) ir patirtas kitas remonto išlaidas.

60. Komisija, atsakinga už ilgalaikio turto esminio pagerinimo darbų įvertinimą (pripažinimą, nustatymą), nusprendžia, ar  ilgalaikio turto remontas pailgino turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerino jo naudingąsias savybes ar tik pagerino turto naudingąsias savybes.

61.Komisija savo sprendimą įformina protokolu ir jį pateikia administracijos Turto valdymo skyriui. Šis skyrius administracijos direktoriaus įsakymu perduoda nebaigtos gamybos (statybos) išlaidas remontuoto turto valdytojui, nurodydamas, ar nebaigtos gamybos išlaidos didina remontuoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą ir patikslina turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

62. Jeigu savivaldybėje atliekamų remonto darbų apskaita neaprašyta šiame Apraše, kiekvienas atvejis analizuojamas atskirai ir apskaitomas remiantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

63. Iš projekto lėšų savivaldybės nuosavybės teise įsigytą turtą, sukauptą nebaigtą statybą apskaito savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos, organizacijos, kurios vykdo projektą. Pasibaigus projektui, per 30 kalendorinių dienų projekto vadovas raštu kreipiasi į administracijos direktorių dėl turto (iš projekto lėšų įsigyto turto, nebaigtos statybos) perdavimo. Šis turtas ir nebaigtos statybos išlaidos (nepriklausomai nuo turto vertės) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu perduodami turto valdytojams patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti arba didinti rekonstruoto, remontuoto turto vertę. Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir (ar) statybos darbų (esminio pagerinimo) verčių perdavimo ir priėmimo aktai nerašomi.

 

VIII. ŽEMĖS SKLYPŲ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

PERĖMIMAS IR JŲ APSKAITA

 

64. Nekilnojamojo turto valdytojas, gavęs administracijos direktoriaus įgaliojimą tvarkyti valstybinės žemės sklypus (jų dalis), kurių reikia nuosavybės ar patikėjimo teise valdomiems, panaudos ar nuomos pagrindais naudojamiems statiniams ar įrenginiams (jų dalims) eksploatuoti, taip pat sklypus, kurie neužstatyti statiniais ar įrenginiais, bet reikalingi valstybės ar savivaldybės funkcijoms vykdyti, užsako formuojamo žemės sklypo kadastrinius matavimus, suderina su savivaldybės administracijos Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriumi sklypo ribas, adresą.

65. Atlikus žemės sklypo matavimus ir suformavus žemės sklypą, nekilnojamojo turto valdytojas pateikia administracijos direktoriaus prašymą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo suteikimo Kelmės rajono savivaldybės vardu, kartu pateikdamas pažymą apie statinio įregistravimą VĮ Registrų centre ir kadastrinių matavimų bylą.

66. Valstybinės žemės sklypo panaudos sutartis, pasirašyta administracijos direktoriaus, užregistruojama Kelmės rajono savivaldybės administracijos Bendrojo priėmimo skyriuje.

67. Nekilnojamojo turto valdytojas valstybinės žemės panaudos  sutartį per 15 darbo dienų užregistruoja VĮ Registrų centre ir visus žemės sklypo dokumentus kartu su užregistruota panaudos sutartimi pateikia  savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui. Suderinęs reikiamą informaciją, skyrius per 5 darbo dienas žemės sklypų dokumentų kopijas perduoda savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui.

68. Valstybinės žemės panaudos sutartis ir kitus valstybinės žemės dokumentus (originalus) saugo nekilnojamojo turto valdytojas, naudotojas.

69. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius, gavęs žemės sklypo panaudos sutartį ir kitus dokumentus, valstybinės žemės sklypą, kurį savivaldybė valdo ir naudoja pagal panaudos sutartį, įtraukia į apskaitą (nebalansinę sąskaitą).

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Tarybos sprendimu, administracijos direktoriaus įsakymu projektus šiame Apraše numatytais klausimais rengia savivaldybės administracijos skyrių specialistai, suderinę su Turto valdymo skyriumi.

71. Turto valdytojai, valdantys savivaldybės ir valstybės turtą patikėjimo teise, pagal panaudos sutartis kiekvienų metų gegužės 1 d. pateikia informaciją savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui apie jiems priskirto turto panaudojimą (reikalingumą).

72. Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos įgytą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Įgytas turtas nuosavybės teise priklauso savivaldybei.

73.Šime Apraše neaptarti klausimai dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sprendžiami vadovaujantis Civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais.

74.Valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantis registruotinas turtas turi būti teisės aktų nustatyta tvarka registruojamas viešuosiuose registruose. Šį turtą viešuosiuose registruose registruoja turto valdytojas, valdantis savivaldybės ar valstybės  turtą patikėjimo teise ar panaudos pagrindais. Nekilnojamojo turto kadastrinių duomenų bylas saugo turto valdytojai, valdantys turtą patikėjimo teise.

__________________


Kelmės rajono savivaldybės turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo,

patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.T-328(E),

1 priedas

 

(Sutarties formos pavyzdys)

 

TURTO, PERDUODAMO PATIKĖJIMO TEISE JURIDINIAMS ASMENIMS,

SUTARTIS

 

20 _ m. ____d. Nr.___

 

 

____________________________________________________________________,

(perduodančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas)

atstovaujama (-as) įgalioto _______________________________________________________

(pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo pareigos vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

ir _____________________________________________________________________,

(priimančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas)

atstovaujama (-as) įgalioto __________________________________________________________,

(pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo pareigos,vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

vadovaudamiesi________________________________________, sudarė šią sutartį:

1.Turto gavėjas gautą turtą naudoja įstatuose nurodytoms savivaldybės funkcijoms vykdyti: ________.

2. Turto gavėjas įsipareigoja naudoti turtą pagal paskirtį, jį prižiūrėti, saugoti, remontuoti, padengti turto priežiūros išlaidas, neperduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį, juo garantuoti, išnuomoti, perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu ir kasmet teikti savivaldybei turto ataskaitą.

3. Turto gavėjas privalo apdrausti turtą Lietuvos Respublikos draudimo įmonėje savo lėšomis turto davėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių,  per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo sudaryti su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už komunalines paslaugas, taip pat per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka turi įregistruoti sutartį viešuosiuose registruose. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, panaudos gavėjas išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

4. Turto davėjas kontroliuoja, kaip naudojamas perduotas turtas.

5. Ši sutartis sudaroma_________________________ terminui.

6. Turto davėjas gali reikalauti nutraukti sutartį prieš terminą:

6.1. šalių susitarimu;

6.2. jeigu turto gavėjas naudoja turtą ne pagal šią sutartį ar turto paskirtį;

6.3. jeigu turto gavėjas tyčia ar dėl neatsargumo blogina pagal patikėjimo teisę gautą turtą;

6.4. jeigu turto gavėjas gautu turtu leidžia naudotis tretiems asmenims, įkeičia, juo garantuoja;

6.5. kitais įstatymo numatytais atvejais.

7. Sutartis gali būti keičiama tik raštišku abiejų šalių susitarimu. Nutraukus ar pasibaigus sutarčiai, turto gavėjas gautą turtą grąžina turto davėjui.

8. Sutartis įsigalioja nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

9. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir Turto valdymo skyriui.

 

Sutarties šalių rekvizitai:

________________________________                  ________________________________

(turto davėjo vardas, pavardė, parašas)                                                (turto gavėjo, vardas, pavardė, parašas)

A.V.                                                                                                            A.V.


Kelmės rajono savivaldybės turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo,

patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-328(E),

2 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR

DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE,

PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

20 _____ m. __________________ d. Nr. ________

_____________

(sudarymo vieta)

_____________________________________________________________________,

(perduodančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas)

atstovaujama (-as) įgalioto _________________________________________________________,

(pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo pareigos,

_______________________________________________________________________________

vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

perduoda, o _____________________________________________________________________,

(priimančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas)

atstovaujama (-as) įgalioto _________________________________________________________,

(pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo pareigos,

_________________________________________________________________________________,

vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

priima, vadovaudamosi (-iesi) _______________________________________________________,

(dokumento perduoti turtą pavadinimas, data, numeris)

šį savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą:_________________________________________.

(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė litais; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė, įsigijimo data; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus statinio numeris, bendras statinio plotas, statinio žymėjimas plane, patalpų plotas; jeigu perduodamos akcijos: bendrovės pavadinimas, kodas, buveinė, akcijų skaičius, forma, rūšis, klasė, vienos akcijos nominali vertė, perduodamų akcijų dalis įstatiniame kapitale). Jeigu perduodami keli objektai, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą. Sąraše turi būti nurodyti atitinkamai turto grupei numatyti reikalavimai)

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ___________________________________.

Lėšų šaltinis  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1. _______________________________________________, _____ lapas (-ai).

(perduodamo turto sąrašas)

2. ____________________________________________________, _____ lapas (-ai).

(dokumentas, suteikiantis teisę perduoti (priimti) turtą)

Šis aktas surašytas trimis egzemplioriais: vienas turto perdavėjui, vienas turto perėmėjui ir vienas Turto valdymo skyriui.

 

Perdavė__________________________________   (parašas)                      (vardas ir pavardė)

 

 

Priėmė__________________________________     (parašas)                      (vardas ir pavardė)

 


Kelmės rajono savivaldybės turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo,

patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-328(E),

3 priedas

 

(Sutarties formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIS

 

20_____ m. ________________ d. Nr. ___________

 

Panaudos davėjas (-a)__________________________________________________________,

(perduodančios turtą savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos(toliau –  institucija) pavadinimas ir kodas)

veikiantis (-i) pagal _________________________________________________________,

(įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas (-a) _______________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

ir panaudos gavėjas (-a) ___________________________________________________________

(nurodyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnyje panaudos                                               subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

veikiantis pagal ________________________________________________________________,

(įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris)

atstovaujamas (-a) ___________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

remdamiesi  Kelmės rajono savivaldybės tarybos 20__ m. ________________ d. sprendimu Nr._______/ Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20__ m. __________ d. įsakymu  Nr._______ (nereikalinga išbraukti), sudarė šią sutartį:

1. Panaudos davėjas pagal šią sutartį perduoda panaudos gavėjui, veikiančiam pagal savo įstatus (nuostatus), laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą:

________________________________________________________________________________.

(turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė litais; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio žymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai;  trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė litais; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

2. Panaudos davėjas perduoda daiktą savivaldybės funkcijai vykdyti: _____________________.

3. Ši sutartis sudaroma_________________________ terminui.

4. Kitos sąlygos (turto naudojimo paskirtis ir kita):__________________________________

___________________________________________________________________________,

5. Panaudos gavėjas moka mokestį už perduotų negyvenamųjų patalpų eksploatavimą, komunalines ir ryšių paslaugas.

6. Panaudos gavėjas per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo sudaro su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už komunalines paslaugas ir savo lėšomis apdraudžia visam sutarties galiojimo laikui gaunamą turtą panaudos davėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių.

7. Panaudos gavėjas savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka turi įregistruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, panaudos gavėjas išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

8. Panaudos davėjas, nepažeisdamas panaudos gavėjo teisių, turi teisę tikrinti, ar panaudos gavėjas naudojasi turtu tinkamai pagal paskirtį ar vykdo kitas panaudos sutarties sąlygas.

9. Panaudos davėjas privalo:

9.1. per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos perduoti 1 punkte nurodytą  turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą ;

9.2. pasibaigus panaudos sutarties galiojimo terminui, iš panaudos gavėjo per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo dienos priimti jam grąžinamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

10. Panaudos gavėjas privalo:

10.1. naudotis daiktu pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį tik sprendimo dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu panaudos gavėjo įstatuose (nuostatuose) numatytai veiklai, griežtai laikytis šiam turtui keliamų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių, per visą sutarties galiojimo laiką nekeisti turto (pastoto, patalpų) paskirties ir pasibaigus sutarčiai per 10 kalendorinių dienų perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti turto savininkui;

10.2. atsiskaityti už komunalines paslaugas su paslaugų  teikėjais pagal pateiktas sąskaitas;

10.3. sudaryti sąlygas panaudos davėjui kontroliuoti, ar perduotas turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas;

10.4. gauti panaudos davėjo rašytinį sutikimą pagerinti ar pertvarkyti turtą (patalpas);

10.5. savo sąskaita daryti jam perduoto turto remontą:

___________________________________________________________________________;

(nurodyti remonto darbus)

10.6. atlyginti panaudos davėjui nuostolius, jeigu duotas turtas dėl neatliktų priežiūros ar einamojo remonto darbų sugedo ar buvo sugadintas;

10.7. likus vienam mėnesiui iki sutarties termino pabaigos, raštu pranešti panaudos davėjui apie grąžinamą turtą;

10.8. panaudos sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, grąžinti turtą  panaudos davėjui tos būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo turto;

10.9. panaudos sutarties pasibaigimo dieną įvykdyti visus mokestinius įsipareigojimus;

10.10. atlikęs kapitalinį remontą ar rekonstrukciją ir pasirašęs darbų perdavimo ir priėmimo aktą, per 5 darbo dienas šio akto pasirašymo kopiją pateikti turto valdytojui,  valdančiam turtą patikėjimo teise.

11. Panaudos gavėjas negali perduoti gautą turtą nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį, juo garantuoti, išnuomoti, perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu. Gautą turtą jis valdo ir naudoja vadovaudamasis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.

12. Panaudos gavėjo lėšos, panaudotos turtui pagerinti ar pertvarkyti, neatlyginamos.

13. Panaudos davėjas privalo nutraukti sutartį prieš terminą:

13.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;

13.2. jeigu panaudos gavėjas nesudaro sąlygų  kontroliuoti, ar perduotas pagal panaudos sutartį  turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas  turtas;

13.3. jeigu panaudos gavėjas nevykdo sprendimo priėmimo metu duoto įsipareigojimo (jeigu buvo įsipareigota) savo lėšomis pagerinti jam perduotą nekilnojamąjį turtą;

13.4. jeigu panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

13.5. nevykdo pareigos išlaikyti ir saugoti turtą;

13.6. perduoda turtą naudoti trečiajam asmeniui;

13.7. pasibaigus panaudos subjektui kaip juridiniam asmeniui, įspėjus apie tai antrąją šalį prieš mėnesį;

13.8. kitais įstatymo numatytais atvejais.

14. Ši sutartis sudaryta 4 egzemplioriais: vienas panaudos davėjui, du panaudos gavėjui ir vienas Turto valdymo skyriui.

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1. _________________________________________________________, ______ lapas (-ai).

(dokumento, suteikiančio teisę perduoti turtą, kopija)

2. _________________________________________________________, _____ lapas (-ai).

(perdavimo ir priėmimo aktas)

3. _________________________________________________________, _____ lapas (-ai).

(kiti dokumentai)

 

Sutarties šalių rekvizitai:

Panaudos davėjo _______________________________________________________

(adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Panaudos gavėjo _______________________________________________________

(adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

 

 

Panaudos davėjas                                            Panaudos gavėjas

(parašas) (vardas ir pavardė)                           (parašas) (vardas ir pavardė)

A. V.                                                                A. V.


Kelmės rajono savivaldybės turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo,

patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-328(E),

4 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ,

PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

20____ m.  ________________ d. Nr. ___________

____________________

(sudarymo vieta)

 

Panaudos davėjas (-a)______________________________________________________

(perduodančios turtą savivaldybės

___________________________________________________________________________,

institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos (toliau – institucija) pavadinimas ir kodas)

veikiantis -(i) pagal ______________________________________________________________________,

(įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

Atstovaujamas (-a) ______________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

perduoda, o panaudos gavėjas (-a) _________________________________________________,

(panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

veikiantis (-i) pagal ____________________________________________________________,

(įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas (-a)___________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

remdamiesi ___________ sutartimi Nr.___________priima savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: ______________________ ________ ____ _____________________________.

(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė litais; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio žymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė litais; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą).

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ___________________________________.

(nurodyti ir turto trūkumus, jeigu jų rasta)

Šis aktas surašytas 4 egzemplioriais:  vienas panaudos davėjui, du panaudos gavėjui ir vienas Turto valdymo skyriui.

 

 

Perdavė

(panaudos davėjas (-a))                  (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

 

Priėmė

(panaudos gavėjas (-a))                     (parašas)                               (vardas ir pavardė)


Kelmės rajono savivaldybės turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo,

patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-328(E),

5 priedas

 

(Sutarties formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS

SUTARTIS

 

20_____ m.________ ____ d. Nr. ___

____________________

(sudarymo vieta)

Nuomotojas (-a)_________________________________________________________________,

(institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos (toliau - įmonė) pavadinimas, kodas)

atstovaujamas (-a) (pagal įstatymą, įstaigos įstatus (nuostatus), įgaliojimą) __________________

(atstovo vardas, pavardė,

___________________________________________________________________________,

įstatymo, įmonės įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)

ir nuomininkas (-ė)____________________________________________________________

(nuomininko - fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, nuomininko – įmonės pavadinimas, kodas)

arba nuomininko atstovas (-ė) (pagal įmonės įstatus (nuostatus), įgaliojimą) _______________

(atstovo vardas, pavardė, ___________________________________________________________________________,

įmonės įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)

remdamiesi viešo/uždaro konkurso, įvykusio ____m.______ __d.,

(nereikalingą žodį išbraukti) komisijos sprendimu, sudarė šią sutartį, pagal kurią:

1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui ilgalaikį materialųjį turtą (toliau – turtas)______________________________________________________________________

(nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas, unikalus turto numeris iš registro pažymėjimo, kito turto inventorizacijos numeris; statinio bendras plotas ar tūris, įrenginių  pagrindinės charakteristikos; statinio žymėjimas plane; turto likutinė vertė, litais) _______________________________________________________________

naudoti_____________________________________________________________________.

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

 

2. Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuompinigius – ______________ (įrašyti sumą)Lt (Eur) per mėnesį / ketvirtį (nereikalingą žodį išbraukti) ir apskaičiuotą PVM mokestį – ___________ (įrašyti sumą) Lt (Eur) per mėnesį / ketvirtį (nereikalingą žodį išbraukti).

 

I. SUTARTIES SĄLYGOS

 

3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį / ketvirtį (nereikalingą žodį išbraukti), prieš prasidedant mėnesiui /ketvirčiui (nereikalingą žodį išbraukti), bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos / einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos (nereikalingus žodžius išbraukti).

4. Nuomininko lėšos, panaudotos darbams, nurodytiems šios sutarties 8.2 punkte atlikti, į nuompinigius neįskaitomos, ir nuomininkas neturi teisės į šių išlaidų atlyginimą (nurodyti, jeigu šalys susitarė kitaip).

5. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d., sumoka faktines išlaidas už komunalines paslaugas (šildymą, elektrą, vandenį) pagal įmonės, įstaigos pateiktą sąskaitą faktūrą. Keičiantis tarifams, mokesčiai už komunalines paslaugos perskaičiuojami.

6. Nuomos terminas nustatomas nuo _____m._________ ___d. iki ____m. ________ ____d., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui ir ne ilgesniam kaip ................... metų laikotarpiui.

7. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą.

 

II. ŠALIŲ PAREIGOS

 

8. Nuomotojas įsipareigoja:

8.1. per 10 kalendorinių dienų po šios sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą, kuris yra šios sutarties priedas;

8.2. šios sutarties galiojimo metu (esant reikalui) atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai (nurodyti, jeigu šalys susitarė kitaip).

9. Nuomininkas įsipareigoja:

9.1. naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų, per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos nuomos sutartį įregistruoti viešuosiuose registruose ir kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės žemėtvarkos skyrių dėl žemės sklypo, priskirto nuomojamam turtui (tik nekilnojamam registruotinam), nuomos sutarties sudarymo, apdrausti išsinuomotą ilgalaikį materialųjį turtą savininko naudai nuomos sutarties galiojimo laikotarpiui;

9.2. savo lėšomis parengti turtą pasikeičiantiems metų sezonams ir kas 3–4–5 (nereikalingus skaičius išbraukti) metai atlikti nuomojamo turto einamąjį remontą;

9.3. mokėti ____________________ mokesčius (nurodyti konkrečius mokesčius), susijusius su  išnuomotu turtu;

9.4. pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, pagal aktą perduoti tvarkingą turtą su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto;

9.5. sudaryti su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas;

9.6. sudaryti nuomotojo įgaliotam atstovui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę.

10. Nuomininkui draudžiama be nuomotojo (tais atvejais, kai sprendimą dėl turto nuomos priima steigėjas – be steigėjo arba jo įgalioto asmens) rašytinio sutikimo:

10.1. subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis;

10.2. atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą).

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

11. Nuomininkas, šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius (procentais nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną) – ____________________________________.

(nurodyti ne mažesnius kaip 0,05 procento delspinigius)

12.Už nuomojamo turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

IV. SUTARTIES PASIBAIGIMAS

 

13. Ši sutartis pasibaigia:

13.1. jei nuomininkas naudojasi turtu ne pagal sutartį ar turto  paskirtį;

13.2. jei nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina daikto būklę;

13.3. jei nuomininkas nemoka nuomos mokesčio ilgiau kaip 2 mėnesius;

13.4. jei nuomininkas nedaro remonto tais atvejais, kai jis pagal įstatymus ar sutartį privalo jį daryti;

13.5. jos terminui pasibaigus;

13.6. šalių susitarimu;

13.7. nuosavybės teisei į išnuomotą turtą perėjus kitam asmeniui;

13.8. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

 

V. SUTARTIES ATNAUJINIMAS

 

14. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas ir prieš du mėnesius iki sutarties galiojimo pabaigos raštu pranešusiam nuomotojui, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

15. Papildomos sąlygos:

15.1. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą ir leidus atlikti išsinuomoto turto kapitalinio remonto arba  rekonstravimo darbus, nuomininkas gali atlikti turto remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą), pritaikydamas turtą savo veiklai;

15.2._________________________________________________________________.

(čia šalys gali įrašyti ir kitas įstatymams neprieštaraujančias sąlygas)

16. Šią sutartį per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos nuomininkas turi įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

17. Ši sutartis surašoma trimis  egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui.

18. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

19. Prie šios sutarties pridedama:

19.1. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;

19.2. kiti nuomojamo turto dokumentai ir priedai, būtini šiam turtui naudoti.

20. Šalių juridiniai adresai ir banko rekvizitai:

 

Nuomotojo atstovas:                                       Nuomininkas ar jo atstovas: ________________________________                         __________________________________ ________________________________                         __________________________________ ________________________________                         __________________________________

Banko rekvizitai:__________________                         __________________________________

________________________________                         __________________________________

 

Įmonės kodas: ____________________                         __________________________________

 

 

(vardas ir pavardė)                                          (vardas ir pavardė)

(parašas)                                                          (parašas)

 

A. V.                                                   A. V.


Kelmės rajono savivaldybės turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo,

patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-328(E),

6 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS IŠNUOMOTO TURTO

PERDAVIMO IR PRIĖMIMO

AKTAS

 

20 ____ m.__________ ___d. Nr.___

________________________________________

(sudarymo vieta)

 

Nuomotojas (-a)________________________________________________________________,

(institucijos pavadinimas) atstovaujamas (pagal įstatymą, įmonės įstatus (nuostatus), įgaliojimą)

atstovaujamas (-a)____________________________________________________________________,

(atstovo vardas, pavardė, pareigos, įmonės įstatų pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)

ir nuomininkas  (-ė)_________________________________________________________________,

(nuomininko - fizinio asmens vardas ir pavardė;        nuomininko - įmonės pavadinimas) arba nuomininko atstovas)

atstovaujamas (-a)___________________________________________________________________________________________________,

(atstovo vardas, pavardė, pareigos, įmonės įstatų pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)

 

remdamiesi sutartimi Nr.___, sudaryta ______ m. ____________ ___ d., perdavė ir priėmė turtą: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

(nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas,  unikalus turto numeris iš registro pažymėjimo, kito turto  inventorizacijos numeris; statinio bendras plotas ar tūris, įrenginių, pagrindinės charakteristikos; statinio žymėjimas plane, būklė)

 

Perdavė __________________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

Priėmė ___________________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

A.V.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kelmės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-275(E), 2015-10-29, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17372

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-328(E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo