Suvestinė redakcija nuo 2017-11-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20995

 

VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS LICENCIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. V-305

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 4-1 straipsniu ir 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 2 straipsniu ir 2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1309 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo 4 punktu:

1. T v i r t i n u Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 25-V „Dėl Pažymėjimo, patvirtinančio, kad kelionės organizatorius ar kelionių agentūra atitinka nustatytus reikalavimus, bei suteikiančio teisę teikti atitinkamas turizmo paslaugas, išdavimo tvarkos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 23-V „Dėl kelionių agentūros informacijos apie sudarytą rašytinį susitarimą su kelionės organizatoriumi arba keleivių vežimo įmone pateikimo Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos tvarkos“.

3. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo paskelbimo dienos Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos tinkamai pateikti dokumentai dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo nagrinėjami ir sprendimai priimami vadovaujantis iki šio įsakymo paskelbimo galiojusiais teisės aktais.

4. P a v e d u Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Teisinio reguliavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre bei įstaigos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                           Juozas Raguckas


 

PATVIRTINTA

Valstybinio turizmo departamento

prie Ūkio ministerijos direktoriaus

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-305

(Valstybinio turizmo departamento

prie Ūkio ministerijos direktoriaus

2015 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-280

redakcija)

 

KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS LICENCIJAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kelionių organizatoriaus pažymėjimo, popierinės formos kelionių organizatoriaus pažymėjimo dublikato išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarką Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas).

2. Vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą gali valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas (įregistruotas) Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas), turintis Departamento išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas), patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą.

3. Kelionių organizatorius suprantamas kaip turizmo paslaugų teikėjas, reguliariai rengiantis organizuotas turistines keliones, teikiantis ir (ar) parduodantis kelionių organizavimo paslaugas turizmo paslaugų vartotojams – turistams – tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus ir (ar) teikiantis ir (ar) parduodantis kitas turizmo paslaugas.

4. Pažymėjimas, patvirtinantis teisę nuolat vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą, išduodamas pareiškėjui, norinčiam teikti kelionių organizavimo paslaugas ir Departamentui pateikusiam Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir šiame apraše nustatytus dokumentus, neterminuotam laikui.

5. Pažymėjimas išduodamas pareiškėjui fiziniam ar juridiniam asmeniui.

6. Šiame apraše vartojamos Lietuvos Respublikos turizmo (toliau – Turizmo įstatymas), Lietuvos Respublikos paslaugų, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymuose vartojamos sąvokos.

 

II. pažymėjimO išdavimas, ATSISAKYMAS IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ

 

7. Pareiškėjas, norintis teikti kelionių organizavimo paslaugas ir gauti Pažymėjimą (toliau – pareiškėjas), Departamentui pateikia tinkamai užpildytą Departamento nustatytos formos prašymą išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą (toliau – prašymas) (Aprašo 1, 2 priedai) ir žemiau nurodytus dokumentus:

7.1. Turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatytą galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją), kurio minimalus galiojimo laikotarpis yra trys mėnesiai (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

7.2. juridinio asmens įstatus/nuostatus (kai pareiškėjas kreipimosi metu nevykdo veiklos) ir (ar) pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą (kai pareiškėjas vykdo veiklą ne mažiau kaip tris mėnesius);

7.3. juridinių asmenų registro išrašą, nurodantį juridinio asmens, siekiančio gauti kelionių organizatorius pažymėjimą: vadovą, kolegialaus valdymo organo narius, stebėtojų tarybos narius, filialų vadovus, dalyvius, turinčius pareiškėjo įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime (jei toks dalyvis yra juridinis asmuo, būtina pateikti duomenis apie jo savininką ir dalyvius, kurie šiame juridiniame asmenyje tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime);

7.4. fizinis asmuo - tinkamai užpildytą Departamento nustatytos formos Nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (Aprašo 4 priedas), juridinis asmuo - Deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos (Aprašo 3 priedas) asmenų , išvardintų Turizmo įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse: vienasmenio vadovo, savininko, kolegialaus valdymo organo nario, stebėtojų tarybos nario, filialo vadovo, darbuotojo ar kito asmens, kuriam pagal pareiškėjo įstatus, kitus steigimo dokumentus, valdybos nutarimus, vienasmenio vadovo sprendimus ar administracijos darbo reglamentą yra suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus dėl turizmo paslaugų teikimo ir pareiškėjo vardu sudaryti turizmo paslaugų teikimo sutartis, dalyvio, turinčio pareiškėjo įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, juridinio asmens, kuris būdamas pareiškėjo savininku arba pareiškėjo dalyviu, tiesiogiai ar netiesiogiai turinčiu balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, vadovo;

7.5. turizmo paslaugų teikimo sutarties pavyzdį, parengtą vadovaujantis Turizmo paslaugų teikimo sutarčių standartinėmis sąlygomis (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams), patvirtintomis Departamento direktoriaus įsakymu;

7.6. parengtų parduoti organizuotų turistinių kelionių aprašymus (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

7.7. nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (originalą, mokant elektroninio ryšio priemonėmis – banko išrašą).

8. Kai pasikeitus Pažymėjime nurodytiems duomenims dėl naujo Pažymėjimo išdavimo į Departamentą kreipiasi veiklą vykdantis kelionių organizatorius, jis Departamentui turi pateikti prašymą bei tuos Aprašo 7.1 - 7.7 punktuose nurodytus dokumentus, kurie patvirtina tokių duomenų pasikeitimą.

Keisdamas veiklos formą (išvykstamasis, atvykstamasis, vietinis turizmas) kelionių organizatorius Departamentui papildomai pateikia informaciją apie kelionių organizatoriaus prisiimtus ir neįvykdytus įsipareigojimus turistams iki prašymo pateikimo dienos bei šių prievolių vykdymo planą. 

9.  Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus 7.1 punkte nurodytą dokumentą, pareiškėjas Departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai kreipdamiesi į Departamentą.

10. Departamentas prašymą nagrinėja tik gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, reikalingus Pažymėjimui išduoti. Departamentas, gavęs ne visus ir (ar) netinkamai įformintus dokumentus ir (ar) informaciją, reikalingus Pažymėjimui išduoti, per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją apie nustatytus trūkumus elektroniniu paštu arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (jeigu šiuo būdu prašymas gautas).

11. Departamentas, gavęs ir įvertinęs prašymą, kitus dokumentus ir informaciją, reikalingus Pažymėjimui išduoti, per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją apie priimtų dokumentų tinkamumą ir numatomą Pažymėjimo išdavimo datą.

12. Išduoti nustatytos formos Pažymėjimą (Aprašo 5 priedas) arba pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti Pažymėjimą Departamentas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų tinkamai įformintų Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos. Atsakymo per šioje dalyje nustatytą terminą nepateikimas visais atvejais laikomas Pažymėjimo išdavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-216, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17868

 

13. Departamentas neišduoda Pažymėjimo, jeigu neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas bent vienas Aprašo 7 ar 8 punkto reikalavimas.

14. Departamentas atsisako išduoti Pažymėjimą, jeigu Aprašo 7.3 punkte nurodyti asmenys negali būti laikomi nepriekaištingos reputacijos, t. y., jeigu:

14.1. jie įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu yra pripažinti kaltais dėl bet kokios tyčinės nusikalstamos veikos padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba per pastaruosius penkerius metus yra bausti už administracinius teisės pažeidimus nuosavybės, prekybos, finansų, apskaitos ar statistikos srityje;

14.2. per pastaruosius penkerius metus buvo kelionių organizatoriaus – juridinio asmens, kuriam buvo iškelta bankroto byla, kuris tapo nemokus ar pripažintas bankrutavusiu ir dėl tokių veiksmų atsirado žala turistams, savininku ar dalyviu, turinčiu juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, arba vadovu;

14.3. per pastaruosius penkerius metus buvo kelionių organizatoriaus – juridinio asmens, savininku ar dalyviu, turinčio juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, ir šio kelionių organizatoriaus pažymėjimas, patvirtinantis teisę nuolat vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą, buvo panaikintas dėl šių priežasčių:

14.3.1. įsiteisėjus teismo nutarčiai kelionių organizatoriui – juridiniam asmeniui – iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą kelionių organizatoriui – juridiniam asmeniui – bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

14.3.2 kelionių organizatoriui per Departamento nustatytus terminus nepašalinus pažeidimų, dėl kurių kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas ir (ar) kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas buvo pratęstas;

14.3.3. kelionių organizatoriui per Turizmo įstatymo 4 straipsnio 11 dalyje nustatytą terminą nepašalinus Turizmo įstatymo 4 straipsnio 11 dalyje nustatyto pažeidimo;

14.3.4. kelionių organizatoriui pažeidus bent vieną iš Turizmo įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatytą reikalavimą.

 

III. PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS

 

15. Departamentas privalo nedelsdamas sustabdyti Pažymėjimo galiojimą iki 10 darbo dienų, kai paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių:

15.1. po sprendimo išduoti Pažymėjimą priėmimo paaiškėjo faktų, dėl kurių būtų atsisakyta pareiškėjui išduoti Pažymėjimą, išskyrus atvejus, nurodytus Turizmo įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje;

15.2. galiojančiame prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodyta prievolių įvykdymo užtikrinimo suma neatitinka Turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

15.3. kelionių organizatorius nevykdo reikalavimų užtikrinti, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo suma būtų pakankama ir prireikus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą padidinti pagal Turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

15.4. kelionių organizatorius, likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos, Departamentui nepateikė naujo kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento ir dokumentų, pagrindžiančių prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą;

15.5. kelionių organizatorius nepateikia Departamentui:

15.5.1. informacijos apie įsteigtus juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus ar kitus padalinius, per kuriuos ketina vykdyti prašyme išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą nurodytą veiklą, informacijos apie veiklos formos, teisinės formos, teisinio statuso, buveinės ar kitų veiklos vietų adreso pakeitimus per 10 darbo dienų nuo to momento, kai atitinkamą informaciją sužinojo ar turėjo sužinoti;

15.5.2. prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento ir dokumentų, patvirtinančių jame nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, per 5 darbo dienas nuo kreipimosi į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos patikslinimo;

15.5.3. Deklaracijos dėl nepriekaištingos reputacijos asmenų, išvardintų Turizmo įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie šių asmenų pasikeitimą (apie kelionių organizatoriaus vadovo, savininko, dalyvio, turinčio kelionių organizatoriaus įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, pasikeitimą kelionių organizatorius Departamentui turi pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną).

15.6. kelionių organizatorius, pasibaigus atitinkamam ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, Departamentui nepateikia Turizmo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies 4 punkte nurodytos informacijos ir planuojamų ateinančių keturių ketvirčių įplaukų sumų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis deklaracijos.

15.7. kelionių organizatorius paskelbė arba kitaip raštu pranešė kreditoriams ir Departamentui apie tai, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų;

15.8. Departamentui atliekant kelionių organizatorių kontrolės (įskaitant finansinės) funkciją, nustačius, kad kelionių organizatorius negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų;

15.9. esant kitiems Turizmo įstatyme nurodytiems pagrindams, kai kelionių organizatoriui gali būti panaikintas Pažymėjimo galiojimas.

16. Kai Departamentas sustabdo Pažymėjimo galiojimą, kelionių organizatorius nuo pranešimo apie Departamento sprendimą sustabdyti Pažymėjimo galiojimą gavimo dienos neturi teisės prisiimti naujų įsipareigojimų turistams, tačiau privalo įvykdyti visus iki Departamento pranešimo apie sprendimą sustabdyti Pažymėjimo galiojimą gavimo dienos prisiimtus įsipareigojimus turistams.

17. Departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo sustabdyti Pažymėjimo galiojimą priėmimo dienos turi raštu pranešti kelionių organizatoriui apie Departamento sprendimą sustabdyti Pažymėjimo galiojimą. Kelionių organizatorius privalo per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie Departamento sprendimą sustabdyti Pažymėjimo galiojimą gavimo dienos pašalinti Aprašo 15 punkte nurodytas aplinkybes. Kai paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių per šiame punkte nustatytą terminą Aprašo 15 punkte nurodytos aplinkybės negali būti pašalintos, Departamentas gali kelionių organizatoriaus motyvuotu prašymu Pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

18. Departamentas negali Pažymėjimo galiojimo sustabdyti, Pažymėjimo sustabdymo termino pratęsti, jeigu nesilaikoma teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų, tačiau pažeidimas yra mažareikšmis ir nepažeidžia turistų teisių.

 

IV. PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

19. Kai paaiškėja, kad kelionių organizatoriaus nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Departamentas raštu įspėja kelionių organizatorių, kad, jeigu kelionių organizatorius per 3 mėnesius nuo pranešimo apie Departamento įspėjimą panaikinti Pažymėjimo galiojimą gavimo dienos nepašalins šiame punkte nurodyto trūkumo, Pažymėjimo galiojimas bus panaikintas.

20. Valstybinis turizmo departamentas kitą darbo dieną panaikina Pažymėjimo galiojimą, kai:

20.1. paaiškėja, kad kelionių organizatorius - juridinis asmuo – yra likviduojamas arba pasibaigia kitais įstatymų nustatytais pagrindais;

20.2. įsiteisėja teismo nutartis kelionių organizatoriui - juridiniam asmeniui - iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą kelionių organizatoriui - juridiniam asmeniui - bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

20.3. kelionių organizatorius per Aprašo 15 ir 17 punktuose nustatytus terminus nepašalina pažeidimų, dėl kurių Pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas ir (ar) Pažymėjimo galiojimo sustabdymas buvo pratęstas;

20.4. kelionių organizatorius per Aprašo 19 punkte nustatytą terminą nepašalina nustatyto trūkumo dėl kelionių organizatoriaus nuosavo kapitalo tapimo mažesniu negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;

20.5. įsiteisėja teismo nutartis kelionių organizatoriui - fiziniam asmeniui - iškelti bankroto bylą ir jis per 10 darbo dienų nepateikia Departamentui teismo leidimo vykdyti individualią veiklą arba įsiteisėja teismo nutartis, kuria patvirtinamas fizinio asmens mokumo atkūrimo planas, kuriame nenumatyta, kad fizinis asmuo vykdys individualią veiklą;

20.6. Departamentas sužino, kad kelionių organizatorius - fizinis asmuo - miršta;

20.7. kelionių organizatorius pateikia rašytinį prašymą panaikinti Pažymėjimo galiojimą;

20.8. kelionių organizatorius pažeidžia bent vieną iš Aprašo 15 punkte nustatytų reikalavimų;

20.9. Departamentas gauna informaciją, kad asmuo, pateikęs Nepriekaištingos reputacijos deklaraciją, nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos pagal Turizmo įstatymo 4 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

21. Departamentas negali Pažymėjimo galiojimo panaikinti, jeigu nesilaikoma teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų, tačiau pažeidimas yra mažareikšmis ir nepažeidžia turistų teisių.

22. Departamentui panaikinus Pažymėjimo galiojimą, kelionių organizatorius negali vykdyti kelionių organizavimo veiklos.

 

V. PAŽYMĖJIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS, INFORMACIJOS SKELBIMAS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS

 

23. Kelionių organizatorius, Pažymėjimo galiojimo laikotarpiu praradęs, pametęs arba sugadinęs popierinės formos Pažymėjimą, privalo apie prarastą popierinės formos Pažymėjimą paskelbti viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių ir kreiptis į Departamentą dėl Pažymėjimo dublikato išdavimo. Pažymėjimo dublikatas išduodamas, sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir pateikus tai patvirtinančius dokumentus Departamentui.

24. Departamento interneto svetainėje adresu www.tourism.lt (toliau – Interneto svetainė) skelbiama informacija apie asmenis, kuriems yra išduotas Pažymėjimas arba panaikintas jo galiojimas, taip pat skelbiami kelionių organizatoriai, kurių Pažymėjimo galiojimas yra sustabdytas. Departamento interneto svetainėje skelbiami kelionių organizatoriaus - fizinio asmens - vardas, pavardė, kelionių organizatoriaus - juridinio asmens -pavadinimas, teikiamų turizmo paslaugų tipas (atvykstamasis, išvykstamasis, vietinis turizmas), informacija apie Pažymėjimo galiojimą, informacija apie turimą prievolių įvykdymo užtikrinimą, veiklos vykdymo adresas ir kiti kontaktiniai duomenys: telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai, Pažymėjimo galiojimo sustabdymo priežastys ir terminai ar Pažymėjimo galiojimo panaikinimo priežastys.

25. Pareiškėjai ir kelionių organizatoriai prašymus ir kitus šiame Apraše nurodytus dokumentus, susijusius su Pažymėjimo, popierinės formos Pažymėjimo dublikato išdavimu, Pažymėjimo galiojimo sustabdymu, Pažymėjimo galiojimo sustabdymo pratęsimu, Pažymėjimo galiojimo panaikinimu, išskyrus Aprašo 7.1 punkte nurodytą dokumentą, ir informaciją, reikalingą kelionių organizavimo paslaugų teikėjo veiklos priežiūrai, Departamentui gali teikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai kreipdamiesi į Departamentą.

 

VI. ATSAKOMYBĖ

 

26. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-280, 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17754

 


 

Kelionių organizatoriaus licencijavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Juridinio asmens prašymo išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą forma)

 

     

(pareiškėjo pavadinimas)

 

Valstybiniam turizmo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

 

JURIDINIO ASMENS PRAŠYMAS IŠDUOTI KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS PAŽYMĖJIMĄ

 

     

(data)

 

     

(vieta)

 

 

Prašome____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

išduoti Kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę nuolat vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą.

 

Pirminis prašymas     

Patikslintas prašymas

(pažymėti reikiamą)

Planuojama kelionių organizatoriaus veiklos forma:

 

Išvykstamasis turizmas 

Vietinis turizmas           

Atvykstamasis turizmas

(pažymėti reikiamą)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens registracijos adresas, registravimo Juridinių asmenų registre data, Nr.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens veiklos vykdymo vietos adresas)

 

_____________________________________________________________________________(veiklos vykdymo vietos patalpų unikalus Nr. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(veiklos vykdymo vietos patalpų valdymo pagrindas (nuosavybės teisė, panauda, nuoma, kt.), suteikimo valdyti terminas)

 

 

 

Juridinio asmens kontaktiniai ir kiti duomenys:

 

Telefono Nr. _________________________________________________________________

 

Fakso Nr. ____________________________________________________________________

 

Juridinio asmens prekės ženklas (jei naudojamas; prie prašymo pridedamas prekės ženklo logotipas)

 

_____________________________________________________________________________

 

Interneto svetainės adresas _____________________________________________________________________________

 

El. pašto adresas

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

I.    Juridinio asmens padalinių adresai, kontaktiniai ir kiti duomenys

 

I._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(padalinio veiklos vykdymo vietos adresas, patalpų unikalus Nr. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, patalpų valdymo pagrindas (nuosavybės teisė, panauda, nuoma, kt.), suteikimo valdyti terminas)

 

Kontaktiniai ir kiti duomenys:

 

Telefono Nr. _________________________________________________________________

 

Fakso Nr. ____________________________________________________________________

 

Prekės ženklas (jei naudojamas; prie prašymo pridedamas prekės ženklo logotipas)

 

_____________________________________________________________________________

 

Interneto svetainės adresas _______________________________________________________

 

El. pašto adresas _______________________________________________________________

 

II.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(padalinio veiklos vykdymo vietos adresas, patalpų unikalus Nr. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, patalpų valdymo pagrindas (nuosavybės teisė, panauda, nuoma, kt.), suteikimo valdyti terminas)

 

Kontaktiniai ir kiti duomenys:

 

Telefono Nr. _________________________________________________________________

 

Fakso Nr. ____________________________________________________________________

 

Prekės ženklas (jei naudojamas; prie prašymo pridedamas prekės ženklo logotipas)

 

_____________________________________________________________________________

 

Interneto svetainės adresas _______________________________________________________

 

El. pašto adresas _______________________________________________________________

 

 

 

 

 

II. Kelionių organizatoriaus kelionių pardavimo agentai:

 

Kelionių pardavimo agento pavadinimas, adresas, telefonas

Sutarties data

Sutarties Nr.

Sutartis galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tarpininkaujama parduodant šių kelionių organizatorių, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, keliones:

 

Kelionių organizatoriaus pavadinimas

Sutarties data

Sutarties Nr.

Sutartis galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tarpininkaujama parduodant kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų kelionių organizatorių organizuotas turistines keliones:

 

Kelionių organizatoriaus pavadinimas

Steigimo valstybė

Išvykst. turizmo kryptis (valstybė)

Sutarties data

Sutarties Nr.

Sutartis galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Prireikus I-IV skyrių duomenys nurodomi papildomame atskirame lape.

Pridedami dokumentai (valstybine kalba):

1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatytas galiojantis prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimas arba finansų įstaigos laidavimas ar garantija), kurio minimalus galiojimo laikotarpis yra trys mėnesiai (originalas; taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

2. Juridinio asmens įstatai/nuostatai (kai pareiškėjas kreipimosi metu nevykdo veiklos);

3. Pelno (nuostolių) ataskaita ir balansas (kai pareiškėjas kreipimosi momentu vykdo veiklą ne mažiau kaip tris mėnesius);

4. Juridinių asmenų registro išrašas, patvirtinantis juridinio asmens (pareiškėjo) vadovą, savininką, kolegialaus valdymo organo ir stebėtojų tarybos narius, filialo/-ų vadovą/-us, dalyvius, turinčius pareiškėjo įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime (jei toks dalyvis yra juridinis asmuo, būtina pateikti Juridinių asmenų registro išrašą apie jo savininką ir dalyvius, kurie šiame juridiniame asmenyje tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime);

5. Užpildyta Departamento nustatytos formos Deklaracija dėl nepriekaištingos reputacijos asmenų, išvardintų Turizmo įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse;

6. Kelionių organizatoriaus turizmo paslaugų teikimo sutarties pavyzdys, parengtas vadovaujantis Turizmo paslaugų teikimo sutarčių standartinėmis sąlygomis  (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

7. Parengtų parduoti organizuotų turistinių kelionių aprašymai (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (originalas; mokant elektroninio ryšio priemonėmis – banko išrašas);

9._____________________________________________________________________

(kiti pridedami dokumentai)

Prašymo lapų skaičius: __________________________________

Pridedamų dokumentų lapų skaičius: _______________________

Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga. Esu įspėtas (-a), kad už melagingų duomenų pateikimą atsakysiu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) interneto svetainėje adresu www.tourism.lt bus skelbiama informacija: kelionių organizatoriaus pavadinimas, teikiamų turizmo paslaugų tipas (atvykstamasis, išvykstamasis, vietinis turizmas), informacija apie turimą prievolių įvykdymo užtikrinimą, veiklos vykdymo adresas/-ai ir kiti kontaktiniai duomenys: telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai, prekės ženklas, informacija apie kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, pažymėjimo galiojimo sustabdymo priežastys ir terminai, pažymėjimo galiojimo panaikinimo priežastys.

Esu informuotas (-a), kad kelionių organizatorius privalo pateikti Departamentui:

- informaciją apie veiklos formos, teisinės formos, teisinio statuso, buveinės ar kitų veiklos vietų adreso pakeitimus, taip pat informacijos apie prašyme ar prie jo pridėtų dokumentų duomenų pasikeitimus per 10 darbo dienų nuo to momento, kai atitinkamą informaciją sužinojo ar turėjo sužinoti; informaciją apie kelionių organizatoriaus vadovo, savininko, dalyvio, turinčio kelionių organizatoriaus įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, pasikeitimą - nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną;

- prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius jame nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, per 5 darbo dienas nuo kreipimosi į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos patikslinimo;

- Deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos asmenų, išvardintų Turizmo įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie šių asmenų pasikeitimą.

Informaciją kelionių organizatoriai Departamentui pateikia patikslindami Prašymą ir (ar) pateikdami pasikeitimus patvirtinančius dokumentus.

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais kelionių organizavimo paslaugų teikėjams.

Departamentui priėmus teigiamą sprendimą dėl Pažymėjimo išdavimo ir gavus nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, Pažymėjimą prašau išsiųsti paštu:  taip , ne (pažymėti reikiamą).

 

_______________  __________________________                                                                                                 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 


 

Kelionių organizatoriaus licencijavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Fizinio asmens prašymo išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą forma)

 

     

(pareiškėjo pavadinimas)

 

Valstybiniam turizmo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

FIZINIO ASMENS PRAŠYMAS IŠDUOTI KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS PAŽYMĖJIMĄ

 

     

(data)

 

     

(vieta)

 

 

Prašau išduoti Kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę nuolat vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą.

 

Pirminis prašymas     

Patikslintas prašymas

(pažymėti reikiamą)

 

Planuojama kelionių organizatoriaus veiklos forma:

 

Išvykstamasis turizmas 

Vietinis turizmas           

Atvykstamasis turizmas

(pažymėti reikiamą)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos Nr.)

 

_____________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

 

_____________________________________________________________________________(veiklos vykdymo vietos adresas)

 

_____________________________________________________________________________(veiklos vykdymo vietos patalpų unikalus Nr. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre)

 

 

____________________________________________________________________________(veiklos vykdymo vietos patalpų valdymo pagrindas (nuosavybės teisė, panauda, nuoma, kt.), suteikimo valdyti terminas)

 

 

 

 

 

Kontaktiniai ir kiti duomenys:

 

Telefono Nr. _________________________________________________________________

 

Fakso Nr. ____________________________________________________________________

 

Prekės ženklas (jei naudojamas; prie prašymo pridedamas prekės ženklo logotipas)

 

_____________________________________________________________________________

 

Interneto svetainės adresas _____________________________________________________________________________

 

El. pašto adresas

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

I.    Kitų veiklos vykdymo vietų adresai, kontaktiniai ir kiti duomenys

 

I._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(veiklos vykdymo vietos adresas, patalpų unikalus Nr. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, patalpų valdymo pagrindas (nuosavybės teisė, panauda, nuoma, kt.), suteikimo valdyti terminas)

 

Kontaktiniai ir kiti duomenys:

 

Telefono Nr. _________________________________________________________________

 

Fakso Nr. ____________________________________________________________________

 

Prekės ženklas (jei naudojamas; prie prašymo pridedamas prekės ženklo logotipas)

 

_____________________________________________________________________________

 

Interneto svetainės adresas _______________________________________________________

 

El. pašto adresas _______________________________________________________________

 

II.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(veiklos vykdymo vietos adresas, patalpų unikalus Nr. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, patalpų valdymo pagrindas (nuosavybės teisė, panauda, nuoma, kt.), suteikimo valdyti terminas)

 

Kontaktiniai ir kiti duomenys:

 

Telefono Nr. _________________________________________________________________

 

Fakso Nr. ____________________________________________________________________

 

Prekės ženklas (jei naudojamas; prie prašymo pridedamas prekės ženklo logotipas)

 

_____________________________________________________________________________

 

Interneto svetainės adresas _______________________________________________________

 

El. pašto adresas _______________________________________________________________

 

 

 

 

II. Kelionių organizatoriaus kelionių pardavimo agentai:

 

Kelionių pardavimo agento pavadinimas, adresas, telefonas

Sutarties data

Sutarties Nr.

Sutartis galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tarpininkaujama parduodant šių kelionių organizatorių, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, keliones:

 

Kelionių organizatoriaus pavadinimas

Sutarties data

Sutarties Nr.

Sutartis galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tarpininkaujama parduodant kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų kelionių organizatorių organizuotas turistines keliones:

 

Kelionių organizatoriaus pavadinimas

Steigimo valstybė

Išvykst. turizmo kryptis (valstybė)

Sutarties data

Sutarties Nr.

Sutartis galioja iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedami dokumentai (valstybine kalba):

1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatytas galiojantis prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimas arba finansų įstaigos laidavimas ar garantija), kurio minimalus galiojimo laikotarpis yra trys mėnesiai (originalas; taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

2. Užpildyta Departamento nustatytos formos Nepriekaištingos reputacijos deklaracija;

3. Kelionių organizatoriaus turizmo paslaugų teikimo sutarties pavyzdys, parengtas vadovaujantis Turizmo paslaugų teikimo sutarčių standartinėmis sąlygomis (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

4. Parengtų parduoti organizuotų turistinių kelionių aprašymai (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

5. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (originalas; mokant elektroninio ryšio priemonėmis – banko išrašas);

6.

_________________________________________________________________________

(kiti pridedami dokumentai)

 

Prašymo lapų skaičius ___________________________________

 

Pridedamų dokumentų lapų skaičius: _______________________

 

Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga. Esu įspėtas (-a), kad už melagingų duomenų pateikimą atsakysiu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Esu informuotas (-a), kad Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) interneto svetainėje adresu www.tourism.lt bus skelbiama informacija: kelionių organizatoriaus pavadinimas, teikiamų turizmo paslaugų tipas (atvykstamasis, išvykstamasis, vietinis turizmas), informacija apie turimą prievolių įvykdymo užtikrinimą, veiklos vykdymo adresas (-ai) ir kiti kontaktiniai duomenys: telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai, prekės ženklas, informacija apie kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, pažymėjimo galiojimo sustabdymo priežastys ir terminai, pažymėjimo galiojimo panaikinimo priežastys.

 

Esu informuotas (-a), kad kelionių organizatorius privalo pateikti Departamentui:

- informaciją apie veiklos formos, teisinės formos, teisinio statuso, buveinės ar kitų veiklos vietų adreso pakeitimus, taip pat informacijos apie prašyme ar prie jo pridėtų dokumentų duomenų pasikeitimus per 10 darbo dienų nuo to momento, kai atitinkamą informaciją sužinojo ar turėjo sužinoti; informaciją apie kelionių organizatoriaus vadovo, savininko, dalyvio, turinčio kelionių organizatoriaus įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, pasikeitimą - nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną;

- prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius jame nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, per 5 darbo dienas nuo kreipimosi į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos patikslinimo.

 

Informaciją kelionių organizatorius Departamentui pateikia patikslindami Prašymą ir (ar) pateikdami pasikeitimus patvirtinančius dokumentus.

 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais kelionių organizavimo paslaugų teikėjams.

 

Departamentui priėmus teigiamą sprendimą dėl Pažymėjimo išdavimo ir gavus nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, Pažymėjimą prašau išsiųsti paštu:  taip , ne (pažymėti reikiamą).

 

 

______________    __________________________  

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 


 

Kelionių organizatoriaus licencijavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Deklaracijos dėl nepriekaištingos reputacijos forma)

 

     

(vardas, pavardė)

 

Valstybiniam turizmo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

DEKLARACIJA DĖL NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS

 

     

(data)

 

     

(vieta)

 

 

Aš, ______________________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

 

būdamas juridinio asmens __________________________________________(toliau – pareiškėjas)

(juridinio asmens pavadinimas)

 

                     siekiančio gauti kelionių organizatoriaus pažymėjimą

 

            turinčio kelionių organizatoriaus pažymėjimą Nr._______,

 

______________________________________________________, patvirtinu, kad žemiau nurodyti

(pareigų pav.)

 

su pareiškėju susiję asmenys:

 


1.               savininkas ___________________________________________________________;

(vardas, pavardė)

 


2.              vienasmenis vadovas ___________________________________________________;

(vardas, pavardė)

 

3.               kolegialaus valdymo organo ________________________________________ nariai:

(kolegialaus valdymo organo pav.)

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

 

4.               stebėtojų tarybos nariai:                 _______________________________________

(vardas, pavardė)

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

 

5.        _____________________________________________________ filialo vadovas (-ai):

(filialo pav.)

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

 

6.              darbuotojas (-ai), kuriam (-iems) suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus dėl turizmo paslaugų teikimo ir pareiškėjo vardu sudaryti turizmo paslaugų teikimo sutartis

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

                                                    

7.        kitas(-i) asmuo(-enys), kuriam(-iems) suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus

dėl turizmo paslaugų teikimo ir pareiškėjo vardu sudaryti turizmo paslaugų teikimo sutartis

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

 

8.            dalyvis (-iai), turinčiu (-ys) įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime:

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

_______________________________________,_______________________________________

(vardas, pavardė)                                (vardas, pavardė)

 

9.         pareiškėjo savininko, juridinio asmens, vadovas _______________________________;

(vardas, pavardė)

 10.           dalyvio, juridinio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, vadovas

_________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

yra nepriekaištingos reputacijos.

 

 

 

 

Pastaba. Prireikus asmenis galima išvardinti atskirame papildomame lape.

Man žinoma, kad mano nurodyti asmenys nelaikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu jie:

- įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu yra pripažinti kaltais dėl bet kokios tyčinės nusikalstamos veikos padarymo ir neturi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

- per pastaruosius penkerius metus buvo bausti už administracinius teisės pažeidimus nuosavybės, prekybos, finansų, apskaitos ar statistikos srityje;

- per pastaruosius penkerius metus buvo kelionių organizatoriaus – juridinio asmens, kuriam buvo iškelta bankroto byla, kuris tapo nemokus ar pripažintas bankrutavusiu ir dėl tokių veiksmų atsirado žala turistams, savininku ar dalyviu, turinčiu juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, arba vadovu;

- per pastaruosius penkerius metus buvo kelionių organizatoriaus – juridinio asmens, kurio pažymėjimas, patvirtinantis teisę nuolat vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą buvo panaikintas dėl Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 12 dalies 2–5 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų pažeidimų, savininku ar dalyviu, turinčiu juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, arba vadovu.

Man žinoma, kad:

- jeigu mano pateikta Deklaracija dėl nepriekaištingos reputacijos (toliau – Deklaracija) yra melaginga, deklaracijoje nurodytas juridinis asmuo, siekiantis tapti/esantis kelionių organizatoriumi, atsakys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

- Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali tikrinti mano pateiktus duomenis ir informaciją, susijusią su mano nurodytais asmenimis, įskaitant informaciją apie teistumą, siekiant užtikrinti kelionių organizatorių priežiūros vykdymą;

- pasikeitus Deklaracijoje nurodytiems asmenims, kelionių organizatorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, turi raštu pranešti Departamentui ir per 10 darbo dienų pateikti Deklaraciją dėl naujo (naujai paskirto) asmens.

 

 

 

 

     

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

PASTABA. Užpildyta Deklaracija Departamentui pateikiama elektroninėmis priemonėmis/ tiesiogiai/ per atstumą. Pateikiant deklaraciją elektroninėmis priemonėmis, ji turi būti pasirašyta galiojančiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.


 

Kelionių organizatoriaus licencijavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Nepriekaištingos reputacijos deklaracijos forma)

 

     

(vardas, pavardė)

 

Valstybiniam turizmo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS DEKLARACIJA

 

     

(data)

 

     

(vieta)

 

Aš,

     

,

(vardas, pavardė)

 

vykdydamas veiklą pagal individualios veiklos pažymą Nr.___________ ir siekdamas gauti kelionių organizatoriaus pažymėjimą,

tvirtinu, kad esu nepriekaištingos reputacijos:

- įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu nesu pripažintas kaltu/-a dėl bet kokios tyčinės nusikalstamos veikos padarymo ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;

- per pastaruosius penkerius metus nebuvau baustas/-a už administracinius teisės pažeidimus nuosavybės, prekybos, finansų, apskaitos ar statistikos srityje;

- per pastaruosius penkerius metus nebuvau kelionių organizatoriaus – juridinio asmens, kuriam buvo iškelta bankroto byla, kuris tapo nemokus ar pripažintas bankrutavusiu ir dėl tokių veiksmų atsirado žala turistams, savininku ar dalyviu, turinčiu juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, arba vadovu;

- per pastaruosius penkerius metus nebuvau kelionių organizatoriaus – juridinio asmens, kurio pažymėjimas, patvirtinantis teisę nuolat vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą buvo panaikintas dėl Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 12 dalies 2–5 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų pažeidimų, savininku ar dalyviu, turinčiu juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, arba vadovu.

 

Man žinoma, kad:

- jeigu mano pateikta Nepriekaištingos reputacijos deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

- Valstybinis turizmo departamentas (toliau – Departamentas) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali tikrinti mano pateiktus duomenis ir informaciją, tam neprieštarauju ir sutinku, kad informacija, susijusi su mano asmeniu, įskaitant informaciją apie teistumą, būtų renkama siekiant užtikrinti kelionių organizatorių priežiūros vykdymą.

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

PASTABA. Užpildyta deklaracija Departamentui pateikiama elektroninėmis priemonėmis/ tiesiogiai/ per atstumą. Pateikiant deklaraciją elektroninėmis priemonėmis, ji turi būti pasirašyta galiojančiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

 

 

 


 

Kelionių organizatoriaus licencijavimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Kelionių organizatoriaus pažymėjimo forma)

 

 

 

VALSTYBINIS TURIZMO DEPARTAMENTAS

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

 

PAŽYMĖJIMAS

Nr. __________

 

 

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos pažymi, kad

 

 

________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

Kodas / Asmens kodas  _________________________________________________

(juridinio asmens kodas ar fizinio asmens kodas)

atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti kelionių organizavimo paslaugas.

 

Kelionių organizatoriaus veiklos forma:

 

________________________________________________________________________

(teikiamų turizmo paslaugų tipas (-ai))

 

Pažymėjimas išduotas __________________________

(data)

 

 

__________________

(pareigų pavadinimas)

A.V.

__________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-216, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17868

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-280, 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17754

Dėl Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-305, pakeitimo

 

2.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-216, 2017-11-10, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17868

Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo