Suvestinė redakcija nuo 2019-02-15

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14224

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl 2011 M. VASARIO 15 D. TARYBOS DIREKTYVOS 2011/16/ES DĖL ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO APMOKESTINIMO SRITYJE IR PANAIKINANČIOS DIREKTYVĄ 77/799/EEB IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ IR SUSITARIMŲ DĖL AUTOMATINIŲ INFORMACIJOS APIE FINANSINES SĄSKAITAS MAINŲ ĮGYVENDINIMO

 

2015 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1017
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 611 straipsniu ir įgyvendindama 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvą 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančią Direktyvą 77/799/EEB (OL 2011 L 64, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/2258, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos (OL 2016 L 342, p. 1), ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir susitarimų dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų nuostatas, Lietuvos  Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 131, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02339

 

1. Nustatyti, kad bankai, kredito unijos, gyvybės draudimo įmonės, valdymo įmonės, finansų maklerio įmonės, investicinės bendrovės, kiti prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, taip pat kiti subjektai, jeigu jie apibrėžti kaip duomenis teikianti finansų įstaiga pagal Direktyvoje 2011/16/ES nustatytus reikalavimus ir / arba kompetentingų institucijų susitarimus dėl automatinių informacijos mainų (toliau – finansų įstaigos), privalo kaupti informaciją apie užsienio valstybių rezidentų mokesčių tikslais sąskaitas.

2. Finansų įstaigos privalo:

2.1. Kartą per metus Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, laikydamosi jos nustatytų terminų, tvarkos ir apimties, pranešti:

2.1.1. kiekvieno užsienio valstybės rezidento mokesčių tikslais, kuris yra sąskaitos turėtojas, – fizinio asmens – vardą, pavardę, adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį užsienio valstybėje, gimimo datą ir vietą; užsienio valstybės rezidento mokesčių tikslais – juridinio asmens – pavadinimą, adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį užsienio valstybėje; juridinį asmenį kontroliuojančių užsienio valstybės rezidentų mokesčių tikslais – fizinių asmenų – vardus, pavardes, adresus, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerius užsienio valstybėje, gimimo datas ir vietas;

2.1.2. sąskaitos numerį (arba funkcinį ekvivalentą, jeigu nėra sąskaitos numerio);

2.1.3. sąskaitos likutį (vertę) praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 d. (arba informaciją apie sąskaitos uždarymą, jeigu per tuos metus sąskaita buvo uždaryta); su sąskaita susijusias pajamas ir įplaukas;

2.1.4. kitus duomenis, jeigu jie apibrėžti kaip teiktini duomenys pagal Direktyvoje 2011/16/ES nustatytus reikalavimus ir / arba kompetentingų institucijų susitarimus dėl automatinių informacijos mainų.

2.2. Pradedant 2015 m. gruodžio 31 d. turimais duomenimis, atlikti išsamaus užsienio valstybių rezidentų mokesčių tikslais sąskaitų patikrinimo procedūras Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka, patvirtinta atsižvelgiant į Direktyvos 2011/16/ES nuostatas ir / arba kompetentingų institucijų susitarimus dėl automatinių informacijos mainų.

2.3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 13 ir 14 straipsniuose nustatyta tvarka informuoti visus užsienio valstybių rezidentus mokesčių tikslais, apie kuriuos susijusi informacija, nurodyta šio nutarimo 2.1 papunktyje, būtų renkama ir perduodama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Informacija saugoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 131, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02339

 

3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos turi:

3.1. Nuo 2017 metų kasmet, per 9 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos arba per kompetentingų institucijų susitarimuose dėl automatinių informacijos mainų nustatytus terminus, pranešti užsienio valstybės kompetentingai institucijai duomenis pateikusios finansų įstaigos pavadinimą ir identifikavimo numerį, taip pat remiantis šio nutarimo 2.1.1–2.1.4 papunkčiais gautą praėjusių kalendorinių metų informaciją.

3.2. Reglamento (ES) 2016/679 34 straipsnyje nustatyta tvarka kiekvienam fiziniam asmeniui pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 131, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02339

 

3.3. iki 2015 m. gruodžio 1 d. nustatyti konkrečius duomenis privalančių teikti finansų įstaigų kriterijus, šio nutarimo 2.1.4 papunktyje nurodytus duomenis, 2.2 papunktyje nurodytų išsamaus patikrinimo procedūrų atlikimo tvarką, numatančią išsamų šių procedūrų aprašą ir jų atlikimo periodiškumą, taip pat Direktyvos 2011/16/ES I ir II priedų ir kompetentingų institucijų susitarimuose dėl automatinių informacijos mainų numatyto bendrojo informavimo standarto įgyvendinimo tvarką. Finansų įstaigoms šie teisės aktai taikomi nuo 2016 kalendorinių metų.

4. Įgalioti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, įgyvendinant Direktyvos 2011/16/ES I priedo VIII skirsnio B poskirsnio 1 dalies c punktą ir C poskirsnio 17 dalies g punktą, taip pat atitinkamas kompetentingų institucijų susitarimų dėl automatinių informacijos mainų nuostatas, vertinti, ar yra pagrindas sudaryti nacionalinį subjektų, kurie laikomi duomenų neteikiančiomis finansų įstaigomis, ir nepraneštinų finansinių sąskaitų sąrašą, prireikus jį sudaryti ir nuolat atnaujinti, jeigu to reikia, užtikrinant, kad tokių finansų įstaigų ir sąskaitų statusas nekenktų Direktyvos 2011/16/ES ir susitarimų dėl automatinių informacijos mainų tikslams. Sudarytas sąrašas arba informacija, kad papildomos nacionalinės išimtys nebus taikomos, nedelsiant perduodami Europos Komisijai ir / arba užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 131, 2019-02-13, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02339

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1017 „Dėl 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios Direktyvą 77/799/EEB ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir susitarimų dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinimo“ pakeitimo