Suvestinė redakcija nuo 2017-03-30

 

Dekretas paskelbtas: TAR 2016-02-22, i. k. 2016-03350

 

 

Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIŲ SKYRIMO

 

2016 m. vasario 22 d. Nr. 1K-560

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi:

s k i r i u Valstybės apdovanojimų tarybos nariais trejiems metams šiuos asmenis – Lietuvos valstybės ordinų kavalierius:

Teresę Birutę BURAUSKAITĘ;

Antaną JONYNĄ;

Ainę RAMONAITĘ (nustatant įgaliojimų laiką iki 2019 m. vasario 22 d.).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1K-923, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05223

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Dekretas

Nr. 1K-923, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05223

Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. vasario 22 d. dekreto Nr. 1K-560 „Dėl Valstybės apdovanojimų tarybos narių skyrimo“ pakeitimo