Suvestinė redakcija nuo 2019-11-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13349

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 20162022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 1V-582

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1, 2017 m. liepos 13 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1, 2017 m. rugpjūčio 30 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 3, 2017 m. spalio 19 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 4, 2017 m. lapkričio 30 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 5, 2018 m. vasario 13 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 6, 2018 m. kovo 23 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 7, 2018 m. gegužės 29 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 8, 2018 m. liepos 4 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 9, 2018 m. spalio 8 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 10 ir 2019 m. liepos 18 d. Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės raštą Nr. 7-5 „Dėl išbraukto projektinio pasiūlymo iš siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašo“,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-129, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02373

Nr. 1V-246, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04840

Nr. 1V-355, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07927

Nr. 1V-515, 2018-07-20, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12237

Nr. 1V-833, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-12, i. k. 2018-18217

Nr. 1V-883, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19122

Nr. 1V-910, 2019-11-12, paskelbta TAR 2019-11-12, i. k. 2019-18095

 

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1V-582

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1V-910 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 20162022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija

Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams

104 438,40

59 270,27

5 229,73

0,00

21 000,00

0,00

18 938,40

2017-10-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte.

2.

Viešoji įstaiga Šv. Pranciškaus onkologijos centras

Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra krizę išgyvenantiems onkologiniams ligoniams ir artimiesiems

118 278,00

59 270,27

5 229,73

0,00

21 000,00

0,00

32 778,00

2017-10-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

3.

Viešoji įstaiga „Ori senatvė“

Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems tikslinėje teritorijoje

128 494,08

63 221,62

5 578,38

0,00

22 400,00

0,00

37 294,08

2017-10-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

4.

Viešoji įstaiga

„Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“

Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą

119 407,60

63 037,83

5 562,17

0,00

22 400,00

0,00

28 407,60

2018-03-30

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

5.

Viešoji įstaiga „Kurianti partnerystė“

Sukurk ir įgyvendink: Klaipėdos kūrybiško verslo uostas

186 140,37

119 189,72

10 516,74

0,00

42 226,81

0,00

14 207,10

2018-05-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

6.

Asociacija „Mano miestas Klaipėda“

Sėkmingo verslo startas

107 600,00

69 323,24

6 116,76

0,00

24 560,00

0,00

7 600,00

2018-05-31

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

7.

Viešoji įstaiga „Kūrybos gelmės“

Gluosnių kūrybinės dirbtuvės

107 781,88

59 270,27

5 229,73

0,00

21 000,00

0,00

22 281,88

2018-10-01

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

8.

UAB „Ledelis“

Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą

147 187,68

82 978,38

7 321,62

0,00

29 400,00

0,00

27 487,68

2019-01-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

9.

Viešoji įstaiga „Asmenybės ugdymo kultūros centras“

Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3

237 122,40

146 200,00

12 900,00

0,00

51 800,00

0,00

26 222,40

2019-02-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte.

IŠ VISO:

1 256 450,41

721 761,60

63 684,86

0,00

255 786,81

0,00

215 217,14

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-129, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02373

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1V-582 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-246, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04840

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1V-582 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-355, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07927

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1V-582 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-515, 2018-07-20, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12237

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1V-582 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-833, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-12, i. k. 2018-18217

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1V-582 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-883, 2018-11-27, paskelbta TAR 2018-11-27, i. k. 2018-19122

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1V-582 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-910, 2019-11-12, paskelbta TAR 2019-11-12, i. k. 2019-18095

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1V-582 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo