Suvestinė redakcija nuo 2021-08-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14652

 

Nauja redakcija nuo 2020-12-05:

Nr. 1V-1250, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26192

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS, PREVENCINĖS MEDICININĖS IR PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS, SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO IR ANTIRECIDYVINIO GYDYMO, KAI TAI IŠ DALIES APMOKAMA ARBA NEAPMOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1V-762

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 60 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 52 straipsnio 2 dalimi, ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ 2.2 papunktį:

Tvirtinu Vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Saulius Skvernelis

 

 

 

SUDERINTA                                                                                         SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                                                              Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministrė                                                                   finansų  ministras

Rimantė Šalaševičiūtė                                                                             Rimantas Šadžius             

2015 m. rugsėjo 23 d.                                                                             2015 m. rugsėjo 30 d.

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-762

(2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-1250 redakcija)

 

 

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS, PREVENCINĖS MEDICININĖS IR PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS, SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO IR ANTIRECIDYVINIO GYDYMO, KAI TAI IŠ DALIES APMOKAMA ARBA NEAPMOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų (toliau – pareigūnai) ir buvusių pareigūnų – pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų (toliau – buvę pareigūnai) medicininės reabilitacijos, prevencinės, postvencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Reabilitacijos įstaigos), kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, organizavimo ir apmokėjimo tvarką.

2. Aprašas nereglamentuoja pareigūnų ir buvusių pareigūnų (toliau kartu – pacientai) medicininės reabilitacijos, kuri įgyvendinama vadovaujantis Medicininės reabilitacijos paslaugų etapais, Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu, Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo bendrųjų reikalavimų aprašu, Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (toliau – Suaugusiųjų atrankos, siuntimo ir medicininės reabilitacijos tvarka), paslaugų organizavimo ir apmokėjimo.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Antirecidyvinis gydymas – medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas pacientams, sergantiems lėtinėmis progresuojančiomis ir recidyvuojančiomis ligomis, siekiant išvengti paūmėjimo ir komplikacijų.

3.2. Apmokama iš dalies iš PSDF biudžeto medicininė reabilitacija – pareigūno po sužalojimo, vykdant tarnybines pareigas, antrojo etapo medicininė reabilitacija, tęsiama iki biosocialinių funkcijų atkūrimo lygio, tinkamo trečiojo etapo medicininei reabilitacijai pradėti, neviršijant aprašo priedo III skyriuje nustatytų terminų, tuomet, kai pasibaigia šio pareigūno antrojo etapo medicininės reabilitacijos, finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis, normatyvinė trukmė ir yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacija medicininę reabilitaciją tęsti.

3.3. Neapmokamos iš PSDF biudžeto paslaugos – medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo, prevencinės, postvencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos paslaugos, kurios aprašo priede nurodytomis sąlygomis teikiamos pacientams Reabilitacijos įstaigose.

3.4. Pareigūnų ir buvusių pareigūnų medicininė reabilitacija (toliau – medicininė reabilitacija) – kompleksinis medicininių reabilitacijos priemonių (kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, ortopedinių ir techninės pagalbos priemonių, psichologinės ir socialinės pagalbos, fizioterapijos, gydymo vaistais ir dieta, pacientų mokymo) taikymas pacientams, siekiant atkurti sutrikusias paciento biosocialines funkcijas arba, esant negrįžtamiems organizmo pakitimams, jas kompensuoti, arba palaikyti pasiektą paciento biosocialinio funkcinio pajėgumo lygį, ir teikiama esant mažesniems biosocialinių funkcijų sutrikimams ir (ar) mažesniam ligos sunkumo laipsniui nei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ „Reabilitacija II“ kiekvienam gydymo profiliui nustatyti biosocialinių funkcijų sutrikimo lygiai ir ligų sunkumo laipsniai, todėl negali būti apmokama arba iš dalies apmokama PSDF biudžeto lėšomis. Medicininė reabilitacija gali būti teikiama stacionare (stacionarinė medicininė reabilitacija) arba ambulatoriškai (ambulatorinė medicininė reabilitacija).

3.5. Pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos grąžinamasis gydymas (toliau – sveikatos grąžinamasis gydymas) – Reabilitacijos įstaigose taikomų stacionarinių medicininės reabilitacijos priemonių, padedančių atkurti sutrikusias biopsichosocialines funkcijas, išvengti neįgalumo dėl ligos komplikacijų ir ūmios ligos perėjimo į lėtinę ligos formą, kompleksas pacientams.

3.6.    Postvencinė medicininė ir psichologinė reabilitacija (toliau – postvencinė medicininė psichologinė reabilitacija) – medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemonės, kuriomis pareigūnui atkuriama iki darbo aplinkos (psichosocialinio profesinės rizikos veiksnio) poveikio sukeltos psichologinės krizės buvusi profesinei veiklai būtina psichikos sveikata ir psichologinė savijauta bei jų stiprinimas.

3.7.    Prevencinė medicininė ir psichologinė reabilitacija (toliau – prevencinė medicininė psichologinė reabilitacija) – medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemonės, kuriomis ugdoma, palaikoma ir stiprinama pareigūno profesinei veiklai būtina psichikos sveikata ir psichologinė savijauta iki lygmens, būtino psichosocialinio profesinės rizikos veiksnio poveikiui darbo aplinkoje pašalinti arba jį sumažinti iki priimtino lygio.

3.8. Kitos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

 

II SKYRIUS

NEAPMOKAMŲ IŠ PSDF BIUDŽETO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

 

4. Reabilitacijos įstaigos teikia medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo paslaugas pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų profilius, nurodytus įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijose. Kiekvienam sveikatos priežiūros paslaugų profiliui Reabilitacijos įstaiga privalo atitikti teisės aktų reikalavimus ir turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją stacionarinėms paslaugoms – ne mažesnio nei „Reabilitacija II“ lygio ir ambulatorinėms paslaugoms – „Ambulatorinė reabilitacija I“ ir „Ambulatorinė reabilitacija II“ lygio. Prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos paslaugas aprašo priede nustatytomis sąlygomis gali teikti Reabilitacijos įstaigos, turinčios įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos II lygio paslaugas.

5. Į Reabilitacijos įstaigas pacientai siunčiami dėl aprašo priede išvardytų indikacijų ir paslaugų, išskyrus šiame punkte nustatytą išimtį. Buvę pareigūnai į Reabilitacijos įstaigas nesiunčiami dėl aprašo priedo V skyriuje nurodytų indikacijų, išskyrus aprašo priedo V skyriaus 2 punkte nurodytą indikaciją.

6. Pareigūnai gali būti siunčiami tik vienam antirecidyvinio gydymo kursui per dvejus kalendorinius metus, išskyrus pareigūnus, kurie vykdydami tarnybines pareigas patyrė sunkų, apysunkį ar lengvą sužeidimą, traumą bei kitą sveikatos sutrikdymą, kuriems antirecidyvinio gydymo kursas Reabilitacijos įstaigos Gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu gali būti kartojamas dažniau pagal Reabilitacijos įstaigos sudarytą gydymo planą, buvę pareigūnai – tik vienam antirecidyvinio gydymo kursui per trejus kalendorinius metus.

7. To paties sveikatos sutrikimo atveju pacientai gali būti siunčiami tik vienam stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, prevencinės ar postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos kursui per vienerius kalendorinius metus, išskyrus pareigūnus, kurie vykdydami tarnybines pareigas patyrė sunkų, apysunkį ar lengvą sužeidimą, traumą bei kitą sveikatos sutrikdymą, kuriems stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos kursas Reabilitacijos įstaigos Gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu gali būti kartojamas tais pačiais kalendoriniais metais pagal Reabilitacijos įstaigos sudarytą gydymo planą.

8. Medicininei reabilitacijai, sveikatos grąžinamajam gydymui pacientai į Reabilitacijos įstaigas siunčiami po stacionarinio ar ambulatorinio gydymo poūmiu ligos laikotarpiu ir tik tuo atveju, jei pacientas negali būti siunčiamas medicininei reabilitacijai, apmokamai iš PSDF biudžeto. Medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo poreikį nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro (toliau – Medicinos centras) fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vadovaudamasis aprašo priedu ir įsitikinęs, kad pacientas negali būti siunčiamas medicininei reabilitacijai, apmokamai iš PSDF biudžeto. Medicinos centro fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, konsultacijos metu nustatęs medicininės reabilitacijos ar sveikatos grąžinamojo gydymo poreikį, įrašo pacientą į pacientų, siunčiamų į Reabilitacijos įstaigas, sąrašą (toliau – Sąrašas) Medicinos centro internetinės registracijos į Reabilitacijos įstaigas sistemoje (toliau – RIS), informuoja pacientą apie atitinkamo asmens sveikatos priežiūros paslaugų profilio paslaugas teikiančias Reabilitacijos įstaigas, su paciento pasirinkta Reabilitacijos įstaiga suderina paciento atvykimo datą, užpildo internetinę RIS formą su paciento, susirgimo ir medicininės reabilitacijos rūšies duomenimis bei suformuoja elektroninį Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (Forma E027), nurodytą Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Siuntimas). Siuntime turi būti nurodyta ligos ar sveikatos sutrikimo diagnozė, gretutinių susirgimų diagnozės, Sisteminio ligų sąrašo kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM), ligos, diagnostikos ir taikyto gydymo rezultatų duomenys. Jei pacientui gydytojo yra išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas (toliau – elektroninis pažymėjimas), jis turi galioti iki atvykimo į Reabilitacijos įstaigą dienos. Paciento elektroninis pažymėjimas toliau tęsiamas Reabilitacijos įstaigos gydytojo.

9. Antirecidyviniam gydymui pacientai siunčiami Medicinos centro fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo siuntimu. Medicinos centro fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas įrašo pacientą į Sąrašą RIS ir suformuoja Siuntimą. Siuntime turi būti nurodyta ligos ar sveikatos sutrikimo diagnozė, gretutinių susirgimų diagnozės, TLK-10-AM kodas, ligos, diagnostikos ir taikyto gydymo rezultatų duomenys, rekomendacija dėl šio gydymo taikymo skubumo. Pacientas per vieną mėnesį nuo Siuntimo suformavimo dienos turi užsiregistruoti antirecidyviniam gydymui konkrečioje Reabilitacijos įstaigoje, teikiančioje atitinkamo asmens sveikatos priežiūros paslaugų profilio paslaugas, rinkdamasis iš Reabilitacijos įstaigų viešai skelbiamų dvejų metų laikotarpio laisvų vietų, jei antirecidyviniam gydymui siunčiamas pareigūnas, arba rinkdamasis iš Reabilitacijos įstaigų viešai skelbiamų trejų metų laikotarpio siūlomų laisvų vietų, jei antirecidyviniam gydymui siunčiamas buvęs pareigūnas. Antirecidyviniam gydymui siunčiamo paciento laikinasis nedarbingumas sprendžiamas individualiai, pagal poreikį. Pacientui gydytojo išduotas elektroninis pažymėjimas turi galioti iki atvykimo į Reabilitacijos įstaigą dienos. Paciento elektroninis pažymėjimas toliau tęsiamas Reabilitacijos įstaigos gydytojo. Pareigūnui, kuriam yra nustatomas antirecidyvinio gydymo poreikis, kai dėl jo nėra pagrindo jam išduoti elektroninį pažymėjimą, gali būti suteikiamos Vidaus tarnybos statuto 51 straipsnio 1 dalyje numatytos atostogos arba į Reabilitacijos įstaigą pareigūnas vyksta laisvu nuo tarnybinių pareigų vykdymo metu.

10. Pacientui atvykus į Reabilitacijos įstaigą, pacientas su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir tarnybinį pažymėjimą (pareigūnai) arba pensininko pažymėjimą (buvę pareigūnai). Siuntimo prevencinei, postvencinei medicininei psichologinei reabilitacijai atveju, jei poreikį prevencinei ar postvencinei medicininei psichologinei reabilitacijai nustatė vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės įstaigos ar Vadovybės apsaugos tarnybos (toliau kartu – įstaiga) psichologas, prie Siuntimo turi būti pridėtos ir aprašo 18 ir 22 punktuose nurodytų rekomendacijų kopijos. Taip pat pacientui turi būti atitinkamai aprašo 8, 9, 19 ar 23 punkte nustatyta tvarka suformuotas galiojantis Siuntimas, o kai į Reabilitacijos įstaigą pacientas vyksta vėliau nei po vieno mėnesio nuo Siuntimo išdavimo dienos – aprašo 34 punkte nurodytas siuntimas.

11. Pacientai, nepateikę aprašo 10 punkte išvardytų dokumentų, arba pacientai, kuriems nėra suformuoti 10 punkte išvardyti dokumentai, į Reabilitacijos įstaigą nepriimami.

12. Paciento priėmimo į Reabilitacijos įstaigą ar gydymo šioje įstaigoje metu išaiškėjus kontraindikacijoms, nurodytoms aprašo priedo II skyriuje, pacientas grąžinamas į jį siuntusią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o jei tokiems pacientams reikalinga būtinoji medicinos pagalba – į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jei dėl paciento sveikatos būklės pablogėjimo negalima tęsti medicininės reabilitacijos Reabilitacijos įstaigoje, pacientas išrašomas iš Reabilitacijos įstaigos ir nukreipiamas ambulatoriniam arba stacionariniam gydymui. Siuntime arba ligos istorijos išraše nurodoma, kiek medicininės reabilitacijos dienų panaudota. Esant poreikiui, gydantis gydytojas gali nukreipti tęsti medicininę reabilitaciją likusiam nepanaudotų medicininės reabilitacijos dienų skaičiui Reabilitacijos įstaigoje.

13. Reabilitacijos įstaigos tvarko įrašus RIS, pacientų medicininės apskaitos dokumentus, elektroninius pažymėjimus, jeigu reikia, kitus buvimą Reabilitacijos įstaigoje patvirtinančius dokumentus. Pacientams išvykstant iš Reabilitacijos įstaigų elektroninis pažymėjimas užbaigiamas, o iš Reabilitacijos įstaigų išvykstant laikinai nedarbingiems pacientams elektroninis pažymėjimas tęsiamas, bet ne ilgiau kaip tris kalendorines dienas nuo išvykimo iš Reabilitacijos įstaigos dienos.

14. Užbaigus medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo kursą, Reabilitacijos įstaiga pacientui išduoda ligos istorijos išrašą, o ligos istorijos išrašo kopiją pateikia Medicinos centrui. Pacientas gautą ligos istorijos išrašą pristato į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje jis užsiregistravęs pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

 

III SKYRIUS

APMOKAMA IŠ DALIES IŠ PSDF BIUDŽETO MEDICININĖ REABILITACIJA

 

15. Pareigūnui po sužalojimo, vykdant tarnybines pareigas, taikoma antrojo etapo medicininė reabilitacija, nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“, pasibaigus antrojo etapo medicininės reabilitacijos, finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis, normatyvinei trukmei, rekomenduojant asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui, gali būti tęsiama toje pačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, apmokant iš Vidaus reikalų ministerijos atitinkamai programai skirtų valstybės biudžeto lėšų. Antrojo etapo medicininė reabilitacija, apmokama iš Vidaus reikalų ministerijos atitinkamai programai skirtų valstybės biudžeto lėšų, gali būti tęsiama tiek laiko, kiek jo reikia iki pareigūno biosocialinių funkcijų atkūrimo lygio, tinkamo ambulatorinei trečiojo etapo medicininei reabilitacijai pradėti, tačiau neviršijant aprašo priedo III skyriuje nustatytų terminų.

16. Užbaigęs aprašo 15 punkte nurodytą antrojo etapo medicininę reabilitaciją, pareigūnas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos kartu su ligos istorijos išrašu gauna ir sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytos asmens sveikatos priežiūros įstaigos išlaidos už pareigūno papildomo reabilitacinio gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje laikotarpį. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga išlaidas skaičiuoja kainomis, nurodytomis Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“.

17. Aprašo 16 punkte nurodytą sąskaitą faktūrą, taip pat tarnybinio pažymėjimo ir aprašo 16 punkte nurodyto ligos istorijos išrašo kopijas pareigūnas pateikia Medicinos centrui per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo išvykimo iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos dienos.

 

IV SKYRIUS

PAREIGŪNO PREVENCINĖS MEDICININĖS PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ORGANIZAVIMAS

 

18. Esant aprašo priedo V skyriaus 2–5 punktuose ir 6.6–6.10 papunkčiuose nurodytų indikacijų, įstaigos vadovas siunčia pareigūną į Medicinos centrą dėl prevencinės medicininės psichologinės reabilitacijos. Jei įstaigoje yra psichologas, jis surašo rašytinę laisvos formos rekomendaciją (toliau – įstaigos psichologo rekomendacija), kurios kopiją pareigūnas pateikia aprašo 19 punkte nurodytam gydytojui. Pastarasis jos skenuotą kopiją prideda prie aprašo 19 punkte nurodyto Siuntimo. Įstaigos psichologo rekomendacijoje pateikiama ši informacija: nurodomas pareigūno vidaus tarnybos stažas arba tarnybos stažas (Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnui), pareigos, atsakomybės, aprašomas tarnybos pobūdis, nurodomos problemos, situacijos, kurios turi įtakos pareigūno psichologinei būklei ir (ar) socialinei situacijai ir dėl kurių pareigūnui yra rekomenduotina prevencinė medicininė psichologinė reabilitacija.

19. Prevencinei medicininei psichologinei reabilitacijai dėl aprašo priedo V skyriaus 2‑5 punktuose ir 6.6–6.10 papunkčiuose nurodytų indikacijų į Reabilitacijos įstaigas siunčia Medicinos centro fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, konsultacijos metu nustatęs prevencinės medicininės psichologinės reabilitacijos poreikį, įrašęs pareigūną į Sąrašą RIS, informavęs pareigūną apie atitinkamo asmens sveikatos priežiūros paslaugų profilio paslaugas teikiančias Reabilitacijos įstaigas, su pareigūno pasirinkta Reabilitacijos įstaiga suderinęs pareigūno atvykimo datą ir suformavęs Siuntimą, prie jo pridėjęs pareigūno pateiktą aprašo 18 punkte nurodytos rekomendacijos skenuotą kopiją (jei rekomendacija buvo surašyta).

20. Pareigūnui, kuriam yra būtina prevencinė medicininė psichologinė reabilitacija dėl aprašo priedo V skyriaus 2–5 punktuose ir 6.6–6.10 papunkčiuose nurodytų indikacijų, kai dėl jų nėra pagrindo jam išduoti elektroninį pažymėjimą prevencinei medicininei psichologinei reabilitacijai, gali būti suteikiamos Vidaus tarnybos statuto 51 straipsnio 1 dalyje numatytos atostogos arba į Reabilitacijos įstaigą pareigūnas vyksta laisvu nuo tarnybinių pareigų vykdymo metu.

21. Užbaigus prevencinės medicininės psichologinės reabilitacijos kursą, Reabilitacijos įstaiga pareigūnui išduoda ligos istorijos išrašą, kurį pareigūnas pateikia Medicinos centrui.

 

V SKYRIUS

PAREIGŪNO POSTVENCINĖS MEDICININĖS PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ORGANIZAVIMAS

 

22. Esant aprašo priedo V skyriaus 1, 7, 8 punktuose ir 6.1–6.5 papunkčiuose nurodytų indikacijų, įstaigos vadovas siunčia pareigūną į Medicinos centrą dėl postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos. Jei įstaigoje yra psichologas, jis surašo įstaigos psichologo rekomendaciją, kurios kopiją pareigūnas pateikia aprašo 23 punkte nurodytam gydytojui. Pastarasis jos skenuotą kopiją prideda prie aprašo 23 punkte nurodyto Siuntimo. Įstaigos psichologo rekomendacijoje pateikiama ši informacija: nurodomas pareigūno vidaus tarnybos stažas arba tarnybos stažas (Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnui), pareigos, atsakomybės, aprašomas tarnybos pobūdis, nurodomos problemos, situacijos, kurios turi įtakos pareigūno psichologinei būklei ir (ar) socialinei situacijai ir dėl kurių pareigūnui yra rekomenduotina postvencinė medicininė psichologinė reabilitacija.

23. Pareigūną postvencinei medicininei psichologinei reabilitacijai dėl aprašo priedo V skyriaus 1, 7, 8 punktuose ir 6.1–6.5 papunkčiuose nurodytų indikacijų į Reabilitacijos įstaigas siunčia Medicinos centro fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, konsultacijos metu nustatęs postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos poreikį, įrašęs pareigūną į Sąrašą RIS, informavęs pareigūną apie atitinkamo asmens sveikatos priežiūros paslaugų profilio paslaugas teikiančias Reabilitacijos įstaigas, su pareigūno pasirinkta Reabilitacijos įstaiga suderinęs pareigūno atvykimo datą ir suformavęs Siuntimą, prie jo pridėjęs pareigūno pateiktą aprašo 22 punkte nurodytos rekomendacijos skenuotą kopiją (jei rekomendacija buvo surašyta).

24. Pareigūnas postvencinei medicininei psichologinei reabilitacijai dėl aprašo priedo V skyriaus 1, 7, 8 punktuose ir 6.1–6.5 papunkčiuose nurodytų indikacijų į Reabilitacijos įstaigas siunčiamas nedelsiant.

25. Pareigūnui, kuriam yra būtina postvencinė medicininė psichologinė reabilitacija dėl aprašo priedo V skyriaus 1, 7, 8 punktuose ir 6.1–6.5 papunkčiuose nurodytų indikacijų, kai dėl jų nėra pagrindo jam duoti elektroninį pažymėjimą postvencinei medicininei psichologinei reabilitacijai, gali būti suteikiamos Vidaus tarnybos statuto 51 straipsnio 1 dalyje numatytos atostogos arba į Reabilitacijos įstaigą pareigūnas vyksta laisvu nuo tarnybinių pareigų vykdymo metu.

26. Užbaigus postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos kursą, Reabilitacijos įstaiga pareigūnui išduoda ligos istorijos išrašą, kurį pareigūnas pateikia Medicinos centrui.

 

VI SKYRIUS

NEAPMOKAMŲ IŠ PSDF BIUDŽETO PASLAUGŲ IR APMOKAMOS IŠ DALIES IŠ PSDF BIUDŽETO MEDICININĖS REABILITACIJOS APMOKĖJIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO

 

27. Aprašo priede nurodytos apimties neapmokamos iš PSDF biudžeto paslaugos Reabilitacijos įstaigose apmokamos iš Vidaus reikalų ministerijos atitinkamai programai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

28. Iš Vidaus reikalų ministerijos atitinkamai programai skirtų valstybės biudžeto lėšų apmokamos paciento faktiškai gautos medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo, prevencinės, postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos paslaugos Reabilitacijos įstaigose, bet už ne ilgesnį laiką kaip aprašo priede nustatytas maksimalus laikas.

29. Apmokama iš dalies iš PSDF biudžeto medicininė reabilitacija apmokama asmens sveikatos priežiūros įstaigai, suteikusiai medicininės reabilitacijos paslaugas pareigūnui, iš tuo tikslu Medicinos centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų. Medicinos centras asmens sveikatos priežiūros įstaigos išlaidas apmoka gavęs aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus ir įsitikinęs, kad pareigūno sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Pacientas privalo laikytis Reabilitacijos įstaigos vadovo nustatytų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – Vidaus tvarkos taisyklės). Vidaus tvarkos taisykles pažeidusiam pacientui medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo, prevencinės, postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos kursas gali būti nutrauktas. Apie pareigūną, kuris pažeidžia Vidaus tvarkos taisykles, Reabilitacijos įstaigos vadovas raštu informuoja įstaigos, kurioje pareigūnas eina pareigas, vadovą.

31. Įstaigos vadovas užtikrina pareigūnų konsultavimą įstaigoje medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, prevencinės, postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos organizavimo klausimais ir, esant aprašo priedo V skyriuje nurodytoms indikacijoms, siuntimą į Medicinos centrą dėl prevencinės, postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos.

32. Atsisakyti prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos dėl aprašo priedo V skyriaus 1, 7, 8 punktuose ir 6.1–6.10 papunkčiuose nurodytų indikacijų pareigūnas turi teisę rašytiniu prašymu, adresuotu įstaigos, kurioje jis eina pareigas, vadovui. Šiame punkte nurodytas prašymas įdedamas į pareigūno tarnybos bylą.

33. Buvusiems pareigūnams, dalyvaujantiems įgyvendinant pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos priemones, medicininė reabilitacija teikiama vadovaujantis Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“, nustatyta tvarka.

34. Jei į Reabilitacijos įstaigą pacientas vyksta vėliau nei po vieno mėnesio nuo Siuntimo suformavimo dienos, prieš vykdamas į Reabilitacijos įstaigą jis privalo pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir gauti papildomą šios įstaigos šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto Siuntimą.

 

___________________

 

Vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos

vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų medicininės

reabilitacijos, prevencinės medicininės ir

psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir

antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama

arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos

draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo

priedas

 

STACIONARINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS, PREVENCINĖS IR POSTVENCINĖS MEDICININĖS PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS, SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO, ANTIRECIDYVINIO GYDYMO, PASLAUGŲ TEIKIMO REABILITACIJOS ĮSTAIGOSE SĄLYGOS

 

I SKYRIUS

STACIONARINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS, SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO, ANTIRECIDYVINIO GYDYMO, PREVENCINĖS IR POSTVENCINĖS MEDICININĖS PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Reabilitacijos įstaigose teikiamos paslaugos:

1.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

1.1.1. būtinosios medicinos pagalbos ir antrinio lygio reanimacijos ir intensyvios terapijos;

1.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.

1.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

1.2.1. kineziterapijos;

1.2.2. fizioterapijos procedūros;

1.2.3. psichologinės pagalbos;

1.2.4. ergoterapijos;

1.2.5. socialinio darbuotojo;

1.2.6. laboratorijos (klinikinės, biocheminės) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

1.2.7. funkcinės būklės vertinimo;

1.2.8. paciento mokymo;

1.2.9. dietinio gydymo;

1.2.10. radiologijos ir klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

2. Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos paslaugas teikia šie specialistai:

2.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

2.2. medicinos psichologas;

2.3. kineziterapeutas;

2.4. ergoterapeutas;

2.5. masažuotojas;

2.6. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

2.7. bendrosios praktikos slaugytojas;

2.8. socialinis darbuotojas;

2.9. logoterapeutas (esant indikacijų);

2.10. gydytojas dietologas.

3. Ambulatorinės reabilitacijos I ir Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugas teikia specialistai:

3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

3.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

3.3. kineziterapeutas;

3.4. ergoterapeutas;

3.5. medicinos psichologas;

3.6. socialinis darbuotojas;

3.7. logoterapeutas (esant indikacijų).

 

 

II SKYRIUS

BENDROS SIUNTIMO MEDICININEI REABILITACIJAI, SVEIKATOS GRĄŽINAMAJAM GYDYMUI, ANTIRECIDYVINIAM GYDYMUI, PREVENCINEI MEDICININEI PSICHOLOGINEI REABILITACIJAI KONTRAINDIKACIJOS

 

4. Visų tuberkuliozės formų aktyvioji stadija A15.0–1; A15.5; A15.7–9. Bet kokios kilmės echinokokozė (B 67), kitos pirmuonių sukeltos ligos, pedikuliozė.

5. Ūmios infekcinės ligos.

6. Lytiškai plintančios ligos (sifilis, gonorėja, trichomonozė ir kt.) A50–A64.

7. Onkologiniai IV klinikinės grupės susirgimai.

8. Endokrininės ligos (cukrinis diabetas, miksedema, tireotoksikozė ir kt.).

9. Psichikos ligos su asmenybės desocializacija F00; F02; F03; F05; F10–F29; F60; F63; F65; F72–F73.

10. Įvairios kilmės dažnai besikartojantys arba gausūs kraujavimai, didelė anemija, kai hemoglobino kraujyje yra mažiau nei 80 g/l.

11. Komplikuoti skilveliniai širdies ritmo sutrikimai, IV funkcinės klasės pagal NYHA širdies nepakankamumas.

12. Ūmi giliųjų venų trombozė.

13. Kvėpavimo funkcijos III laipsnio nepakankamumas.

14. Pūliniai plaučių susirgimai, esant didelei intoksikacijai (J85; J86).

15. Kepenų, kasos ligos, esant III laipsnio funkcijos nepakankamumui.

16. Pūlinės odos ligos, užkrečiamosios odos ligos (niežai, grybelinės ligos ir kt.).

17. III ir didesnio laipsnio pragulos.

18. Ūmus osteomielitas.

19. Febrilus karščiavimas arba neaiškios kilmės subfebrilus karščiavimas.

20. Gretutiniai susirgimai, kurie trukdo 2–3 val. per dieną aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese.


 

iii SKYRIUS

Stacionarinės ir ambulatorinės MEDICININĖS REABILITACIJOS, SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR INDIKACIJOS

 

Endokrininės ligos

 

Diagnozės

Biosocialinių funkcijų sutrikimo

ir (ar) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(kalendorinė-mis dienomis)

Stacionarinė reabilitacija

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 medicinos psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant ar didinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus Gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a), nurodytoje Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – gydymo stacionare ligos istorija (forma Nr. 003/a)

Cukrinis diabetas E10.4–7; E11.4–7; E12.4–7

Vidutinė CD forma, subkompensacijos stadija, esant diabetinei polineuropatijai ar (ir) retinopatijai ar (ir) nefropatijai

18

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 medicinos psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai pacientui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami, atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Cukrinis diabetas E10.4–7; E11.4–7; E12.4–7

Vidutinė CD forma, subkompensacijos stadija

14

Skydliaukės ligos:

tirotoksikozė arba po jos radikalaus gydymo D44.0, E03, E05

Tiroiditai E06

Hipotirozė E89.0

Esant sumažėjusiai fizinio krūvio tolerancijai dėl širdies metabolinio pakenkimo ar nervų sistemos pakenkimo

14

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 medicinos psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a), nurodytoje Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše (toliau – ambulatorinė asmens sveikatos istorija (forma 025/a).

Cukrinis diabetas E10.4–7; E11.4–7; E12.4–7

CD forma esant diabetinei polineuropatijai

12

Skydliaukės ligos:

tirotoksikozė arba po jos radikalaus gydymo, D44.0; E03; E05

 

Tiroiditai E06

 

Hipotireozė D44.0; E89.0

 

12


 

Nervų sistemos ligos

 

Diagnozės

Biosocialinių funkcijų sutrikimo

ir (ar) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(kalendorinėmis dienomis)

Stacionarinė reabilitacija

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 medicinos psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logoterapeuto terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas, gydytojas urologas, gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas kardiologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas dietologas, gydytojas psichiatras ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po galvos smegenų pažeidimų

A84–A85; A87; A89; B02.1–2; D32.0; D33.0; D33.1; G00; G02.0; G03–G04; G06.0; G09; G93.0; G93.1; I60–I64; I69.0–8; S06; T90.5

Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų,

Mini Mental testas (toliau – MMT) 15–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, pacientas turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

20

Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai.

D16.6, D32.1; G95.0–G95.2; G99.2; S14.0–S14.1; S24.0–S24.3; S34.0; S34–3; T09.3; T91.1–T91.3 I60–I64; S06

Kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai.

18

Demielinizuojančios ligos G35; G37

Po paūmėjimo,

Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

18

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas G20–G21

Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

18

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos

G10–G13; G23; G70–G71; G60–G63

Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

18

Po tarpslankstelinių diskų, spondilolitezių, stuburo stenozių operacijų

M50–M51; M43.1; M48.0

Kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai.

18

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 medicinos psichologo konsultacijos, logoterapeuto terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam pacientui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami, atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po tarpslankstelinių diskų, spondilolistezių, stuburo stenozių operacijų be nugaros smegenų pažeidimo

M43.1; M48.0; M50-M51

Kai bent dviejų raumenų grupių jėga lygi 4 balams ar daugiau

 

14

Radikulopatijos ir nervų pažeidimai

G50; G51; G54; G55.1–G55.3; G56–G57; M47; M48.0; M50–M51; M53.0–1

 

Poūmiu periodu

 

 

 

14

Dorsalgija M54.0-M54.9

Poūmiu periodu

14

Praeinantys (tranzitoriniai) išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G45.0-G45.1; G45.8

Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

 

14

 

Migrena M43

Poūmiu ligos periodu

14

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 medicinos psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logoterapeuto terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po galvos smegenų pažeidimų A84–A85; A87; A89; B02.1–B02.2; D32–D33; G93.0; G00; G03–G04; G81–G83; G95.2; G93.1; I60–I64; S06

MMT – 25–30 balų. Bartelio indeksas daugiau kaip 90 balų

12

Demielinizuojančios ligos G35; G37

Po paūmėjimo

12

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas G20–G21

Po paūmėjimo

12

Uždegiminės polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G10–G13; G23; G60–63 G; G70–G71

Stabili ligos eiga

 

12

Po tarpslankstelinių diskų operacijų M43.1; M48.0; M50–M51

Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija

12

Vibracinė liga T75.2; Z57.7

 

12

Radikulopatijos ir nervų pažeidimai G51; G54, G55.1; G55.2; G56–G57; M47; M50–M51; M54; S14.3, S44.0–2; S54.0–2; S74.0–1; S84.0–1

Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija

12

 


 

Kraujotakos sistemos ligos

 

 

 

Diagnozės

 

 

Biosocialinių funkcijų sutrikimo

ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(kalendorinėmis dienomis)

Stacionarinė reabilitacija

Kardiologinių pacientų reabilitacijos komandai vadovauja gydytojas kardiologas (baigęs reabilitacijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus) arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (baigęs kardiologijos ir prevencijos tobulinimosi kursus).

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 5 medicinos psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas neurologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Miokardo infarktas (po 2 ir daugiau mėnesių) I21–I22

Širdies nepakankamumas (ŠN) I–III funkcinė klasė pagal NYHA

18

Krūtinės angina I20.0, I20.8

Įtampos krūtinės angina, III funkcinė klasė

16

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (po 2 ir daugiau mėnesių) Z94.1; Z95.0–5; Z95.8

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

16

Reumatinės vožtuvų ydos I05–I08

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

16

Kardiomiopatija I42.0–5; I42.7

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

16

Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzijos I10–I13

Didelės kardiovaskulinės rizikos asmenys, II–III laipsnio AKS padidėjimas

16

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 medicinos psichologo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: paciento mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas neurologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po ūmaus miokardo infarkto I21–I22

ŠN I–II funkcinė klasė pagal NYHA

12

Po širdies operacijų Z95

ŠN I–II funkcinė klasė pagal NYHA

12

Krūtinės angina, I20.0; I20.1; I20.8

II–III funkcinė klasė

12

Reumatinės vožtuvų ydos I05–I08

ŠN II funkcinė klasė pagal NYHA

12

Kardiomiopatijos I42.0–I42.5; I42.7

ŠN II funkcinė klasė pagal NYHA

12

Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzijos I10–I13

II–III laipsnio AKS padidėjimas

12

 

Kvėpavimo sistemos ligos

 

 

 

Diagnozės

 

 

Biosocialinių funkcijų sutrikimo

ir (ar) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(kalendorinėmis dienomis)

Stacionarinė reabilitacija

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 medicinos psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, paciento mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, gydytojas radiologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Komplikuotos plaučių ligos J44

LOPL paūmėjimas, kai yra lėtinis kvėpavimo nepakankamumas

20

Bronchų astma J 45

Kai paūmėjimai trikdo fizinį aktyvumą ir miegą

16

Po plaučių operacijų
C33–C39; C45.0; D14.1–4; D38.0–6

Karnovskio indeksas 60 ir daugiau balų

16

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 medicinos psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas pulmonologas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam pacientui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami, atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Lėtiniai nespecifiniai plaučių susirgimai: bronchų astma, bronchektazinė liga

J44; J45; J47; Z57.2; Z57.6

I–II laipsnio kvėpavimo nepakankamumas

14

Plaučių uždegimas J12-J18, J85

Kai ligos eiga užsitęsusi ir (ar) komplikuota

14

Užsitęsęs ūmus obstrukcinis bronchitas J20

Bronchų hiperaktyvumas, patvirtintas spirografijos objektyviais duomenimis

14

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 medicinos psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas pulmonologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Komplikuotos plaučių ligos: D14.2–D15; E84.0;
J12–J 18; J20; J44; J45; J47; J85; Z57.2

I–II laipsnio kvėpavimo nepakankamumas

14

Lėtiniai nespecifiniai plaučių susirgimai J44

Ligos paūmėjimas

12

Užsitęsęs ūmus obstrukcinis bronchitas J20

Obstrukcinis sindromas, patvirtintas kliniškai ir spirografiškai

12

Bronchų astma J45

Lengva forma, paūmėjimas

12

Bronchektazinė liga J47

I–II laipsnio kvėpavimo nepakankamumas

12

 

Judamojo-atramos aparato pažeidimai

 

Diagnozės

Biosocialinių funkcijų sutrikimo

ir (ar) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(kalendorinėmis dienomis)

Stacionarinė reabilitacija

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 medicinos psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir susirgimų D16.1–3; D16.8; S72; S82; S83.7; S86.0; T02

Kai pacientą galima aktyvinti, Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 30 balų

18

Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės, sąnario pakeitimo operacijos ir kt.) D16.1–3; D16.8; M05–M06; M15–M17; M19; M23–M24; M66; M75; S72; S43; S46; S83; Z96.6.

Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 30 balų

18

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo

S22.0–1; S32

Kai pacientą galima aktyvinti, Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

18

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S68; S98

Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 40 balų

18

Artropatijos M02–M03

Reumatoidinis artritas, ne didesnis kaip II laipsnio aktyvumas, II–III laipsnio funkcijos sutrikimas M05–M06

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M07; M10; M11

Sisteminės jungiamojo audinio ligos M30–M35

Keitelio indeksas daugiau kaip 65 balai

18

Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė (II–III st., II laipsnio funkcijos nepakankamumas) M16; M17; M19

Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 30 balų

18

Pacientų paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu bei vaikščioti T05.0–6; T11.6; T13.6; Y83.5; Q71; Q72; Z89.1–8

 

18

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 medicinos psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas traumatologas ortopedas ir kt.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam pacientui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami, atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po kaulų lūžių (kai sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūros) S42; S52; S62; S72; S82; S92; T02; T03

Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 40 balų.

16

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžio, dauginių kaklo išnirimų S12; S13.3; S22.0–1; S32

Kai sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija

 

16

Nudegimų ir nušalimų padariniai T95.0-4; T95.8-9

Po gydymo stacionare

16

Po sąnarių, sausgyslių, raumenų, raiščių sužalojimų,

S 43; S46; S53; S56; S63; S66; S73; S76; S83; S86; S93; M22.0-M22.1; M23; M66; M70; M75; M76.6; M77.0–M77.3

Kai yra raumenų hipotrofija, sąnarių kontraktūra

16

Uždegiminės ir degeneracinės sąnarių ligos M06; M10.0; M10.9; M12.5; M13.8; M15; M16; M17; M19; M22.4

II laipsnio funkcijos sutrikimas, Keitelio indeksas daugiau kaip 70 balų (modifikuotas Keitelio indeksas daugiau 30 balų)

16

Osteoporozė su patologiniu stuburo slankstelio lūžiu M80

Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

16

Artropatijos M02.3; M02.8; M03.6

 

Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 40 balų

16

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S68; S98

Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

16

Ankilozinis spondilitas M45

Spondiliozė su artropatija M47.2

Bartelio indeksas daugiau kaip 85 balai

14

Judamojo-atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y96

Darbingumo pagal profesiją praradimo grėsmė

16

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 medicinos psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: paciento mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po dauginių kaulų lūžimų T02

Kai yra raumenų hipotrofija, sąnarių kontraktūra

14

Po ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžių ir susirgimų D16.1–3; D16.8; S42.2–4; S42.7; S49.7; S52.0–7; S72; S82; S92.0

Kai yra raumenų hipotrofija, sąnarių kontraktūra

14

Po sąnario operacijų D16.1–3; M05–M06; M08; M15–M17; M19; M75; S43.4; S72

Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau 40 balų

14

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo

S22.0–1; S32.0

Esant judėjimo funkcijos sutrikimui

14

Po nudegimų T22.3; T22.7; T24.3; T24.7; T25.3; T25.7; T29.3; T29.7;
T95.0–4; T95.8; T95.9

Esant sąnario (sąnarių) kontraktūrai

14

Uždegiminės ir degeneracinės sąnarių ligos M05–M06; M12.5; M14;

M16; M17; M19

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M10; M11

Artropatijos M02–M03

 

Esant sąnario (sąnarių) kontraktūrai

14

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (sisteminė sklerodermija, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitai), sisteminiai vaskulitai M30–M35

Bartelio indeksas daugiau kaip 85 balai

14

Raumenų ir sausgyslių pažeidimai S43; S46; S73; S76; S83; S86; S93.2

Sutrikusi judėjimo funkcija

14

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S68; S98

Esant sąnario (sąnarių) kontraktūrai

14

Judamojo-atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y96

Darbingumo pagal profesiją praradimo grėsmė

12

 

IV SKYRIUS

ANTIRECIDYVINIO GYDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR INDIKACIJOS

 

Specialieji reikalavimai

 

Paslaugos vienam pacientui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, medicinos psichologo konsultacijos – 2.

Tyrimų mastas vienam pacientui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Paūmėjus gretutiniam susirgimui užtikrinama reikiama antrinio lygio gydytojo specialisto konsultaciją.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

 


 

Indikacijos

 

Eil. Nr.

Diagnozės

Gydymo trukmė

(kalendorinėmis dienomis)

1.

Psichikos ir elgesio sutrikimai

12

1.1.

Somatoforminė autonominė disfunkcija F45.3

12

1.2.

Neurastenija F48.0

12

2.

Nervų sistemos ligos

12

2.1.

Nevertebrogeniniai ir vertebrogeniniai periferinės nervų sistemos pažeidimai (lėtiniai radikulitai, radikulopatijos, neuropatijos, polineuropatijos, pleksopatijos) remisijos metu. G54.0–G54.4, G55.0–G55.3, M54.1–M54.4

12

2.2.

Pradiniai ir praeinantys galvos smegenų kraujotakos sutrikimai (praėjus 3–4 mėn. po priepuolio) G45.0–G45.2

12

3.

Kraujotakos sistemos ligos

12

3.1.

Lėtinė išeminė širdies liga (stabili klinikinė eiga ir ne didesnis kaip I stadijos kraujotakos nepakankamumas) I25.0

12

3.2.

Pirminė arterinė hipertenzija (ne didesnis kaip 3 laipsnio kraujospūdžio padidėjimas ir ne didesnis kaip B stadijos širdies nepakankamumas) I10–I 13

12

3.3.

Hipotenzija I95.0–I95.1

12

3.4.

Lėtinis venų nepakankamumas I80, I83

12

3.5.

Miokarditas (ne didesnis kaip II laipsnio kraujotakos nepakankamumas) I40,0–I40.1, I40.8, I41.0–I41.2

12

3.6.

Mitralinio vožtuvo nepakankamumas arba stenozė (ne didesnis kaip I laipsnio kraujotakos nepakankamumas) I05.0–I05.1

12

4.

Ausų, nosies, gerklės ligos

12

4.1.

Lėtinis (kompensuotas) tonzilitas (periodiškai pasikartojantys paūmėjimai 2–3 kartus per metus) J35.0

12

4.2.

Lėtinis nasofaringitas (periodiškai pasikartojantys paūmėjimai
2–3 kartus per metus) J 31.1

12

4.3.

Lėtinis laringitas ir laringotracheitas (periodiškai pasikartojantys paūmėjimai 2–3 kartus per metus) J37.0, J37.1

12

4.4.

Otosklerozė H 80

12

4.5.

Lėtinis sinusitas (periodiškai pasikartojantys paūmėjimai
2–3 kartus per metus) J32.0–J32.4

12

5.

Kvėpavimo sistemos ligos

12

5.1.

Lėtinis bronchitas (ne didesnis kaip I laipsnio pulmokardialinis nepakankamumas) J41.0, J41.1, J41.8

12

5.2.

Lėtinės plaučių obstrukcinės ligos J44.8, J44.9

12

6.

Virškinimo sistemos ligos

12

6.1.

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė (remisijos fazė)
K25–K28

12

6.2.

Lėtinis gastritas (remisijos fazė)

12

6.3.

Lėtinis kolitas ir enterokolitas (išskyrus infekcinės kilmės bei stenozuojantį) K50.0, K50.1, K51.0, K51.8

12

6.4.

Dirgliosios žarnos sindromas K58

12

6.5.

Lėtinis hepatitas K71.0–K71.6, K73.0–K73.2

12

6.6.

Cholecistitas, cholangitas (remisijos fazė) K81.1, K83.0

12

6.7.

Tulžies pūslės ir kepenų latakų diskinezija K82.8

12

6.8.

Tulžies pūslės akmenligė (be infekcinių komplikacijų, kolikų, kai neindikuotas chirurginis gydymas) K80.2, K80.5

12

6.9.

Lėtinis pankreatitas (remisijos fazė) K86.1

12

6.10.

Abdominalinės sąaugos (nesukeliančios nepraeinamumo reiškinių) K66.0

12

7.

Judamojo-atramos aparato pažeidimai

12

7.1.

Reumatoidinis artritas (minimalus aktyvumas, kai pacientas gali apsitarnauti) M05, M06

12

7.2.

Kitos artrito pasekmės (praėjus 8 mėnesiams po ūmių simptomų, kai širdies nepakankamumas ne didesnis kaip I laipsnio) M13.0

12

7.3.

Infekcinis poliartritas (proceso aktyvumas ne didesnis kaip II laipsnio). M00.0–M00.2, M00.8, M02.3, M02.8, M03.2,
M03.6

12

7.4.

Osteoartrozė. Lėtinis, pasikartojantis sąnarių skausmas.
M15.0–M15.4, M16.0–M16.7, M17.0–M17.5,
M19.0 – M19.8

12

7.5.

Trauminis artritas (praėjus 4 mėnesiams po operacijos). M12.5

12

7.6.

Osteochondrozė. Lėtinis, pasikartojantis stuburo kaklinės, krūtininės ar juosmeninės srities skausmas M42.1

12

7.7.

Spondiliozė M47

12

7.8.

Ankilozinis spondilitas (remisijos fazėje) M45

12

7.9.

Periodiškai paūmėjančios infekcinės, toksinės, trauminės arba profesinės kilmės raumenų ligos M60.8, M61.0–M61.1,
M62.4–M62.5

12

7.10.

Fibrozitas, miozitas, tendovaginitas, bursitas. Lėtinė eiga, periodiški paūmėjimai M65.1–M65.4, M65.9, M70.0–M70.9

12

7.11.

Sąnarių kontraktūros (netrukdančios pacientui vaikščioti) M24.5, M25.8

12

 

V SKYRIUS

PREVENCINĖS IR POSTVENCINĖS MEDICININĖS PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR INDIKACIJOS

 

Specialieji reikalavimai

 

Paslaugos vienam pacientui per 7 kalendorines dienas: medicinos psichologo konsultacijų, individualios ir (ar) grupinės psichoterapijos paslaugų skaičius – pagal poreikį, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas; kineziterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros.

Tyrimų mastas vienam pacientui per reabilitacijos ciklą: psichologinės savijautos tyrimai – 2, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Paūmėjus gretutiniam susirgimui užtikrinama reikiama antrinio lygio gydytojo specialisto konsultacija.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam pacientui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

 


Prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos paslaugų teikimo indikacijos

 

Eil. Nr.

Indikacijos

Reabilitacijos trukmė

(kalendorinėmis dienomis)

1.

Reakcijos į stiprų stresą bei adaptacijos sutrikimai F43 Somatoforminiai sutrikimai F45

10

2.

Kita fizinė ir psichinė įtampa, susijusi su darbu (nerimo sutrikimas dėl socialinio statuso pasikeitimo) Z56.6

7

3.

Šeimos nario dingimas arba mirtis, savižudybė Z63.4

7

4.

„Perdegimo“ sindromas (emocinis išsekimas) Z73.0

7*

5.

Nesutarimai su viršininku ir bendradarbiais Z56.4

7

6.

Profesinis rizikos faktorių poveikis arba išorinės priežastys, galinčios turėti įtakos sergamumui Z57.8

7–10

6.1.

Teisėtas prievartos priemonių panaudojimas

10*

6.2.

Ugniagesiai gelbėtojai, dirbantys kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu, – po sukėlusio nelaimingą atsitikimą įregistruoto avarinio įvykio, dirbant kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu

10

6.3.

Aviacijos tarnybų skraidantysis personalas – po sukėlusio lengvą nelaimingą atsitikimą įregistruoto avarinio įvykio skrydžio metu

10

6.4.

Laivų įgulų nariai ir kitas plaukiojantysis personalas – po sukėlusio nelaimingą atsitikimą įregistruoto avarinio įvykio jūroje metu

10

6.5.

Narai, dirbantys kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu, – po sukėlusio nelaimingą atsitikimą įregistruoto avarinio įvykio, dirbant kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu

10

6.6.

Ugniagesiai gelbėtojai, dirbantys kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu, – po 80 darbo valandų

7

6.7.

Aviacijos tarnybų skraidantysis personalas – po 70 valandų skraidymo sraigtasparniais

7

6.8.

Aviacijos tarnybų skraidantysis personalas – po 100 valandų skraidymo kitais orlaiviais

7

6.9.

Narai, dirbantys kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu, – po 60 darbo valandų

7

6.10.

Išminuotojai, per paskutinius kalendorinius metus bent kartą betarpiškai nukenksminę sprogiąsias medžiagas

7

7.

Katastrofų, karo ir kitų priešiškų veiksnių poveikis (taip pat pareigūnams, grįžusiems iš tarptautinių misijų) Z65.5

Nusikaltimo ir terorizmo auka Z65.4

10

8.

Nekontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis X00

10

 

* Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir 6 mėnesius po šios ekstremaliosios situacijos pabaigos reabilitacijos trukmė gali būti trumpinama mažinant paslaugų ar tyrimų skaičių.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-678, 2021-08-25, paskelbta TAR 2021-08-25, i. k. 2021-17914

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-503, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20812

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-203, 2017-03-20, paskelbta TAR 2017-03-20, i. k. 2017-04619

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-456, 2019-05-15, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07691

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1250, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-04, i. k. 2020-26192

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-678, 2021-08-25, paskelbta TAR 2021-08-25, i. k. 2021-17914

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo