Suvestinė redakcija nuo 2018-02-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-07-29, i. k. 2016-21128

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „ATRASK SAVE“ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

 

2016 m. liepos 27 d. Nr. V-584

Vilnius

 

 

Siekdama užtikrinti efektyvų Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų finansuojamo projekto „Atrask save“  įgyvendinimą:

1.  T v i r t i n u pridedamus:

1.1.   Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas);

1.2.   Projekto „Atrask save“ pasirengusių darbo rinkai veiklų ir rezultatų rodiklius;

1.3.   Projekto „Atrask save“ nepasirengusių darbo rinkai veiklų ir rezultatų rodiklius.

2.  Į p a r e i g o j u Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, bei teritorinių darbo biržų direktorius vadovautis šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintu Aprašu įgyvendinant projektą „Atrask save“.

3.  P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1.   Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2015 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. V–649 „Dėl 2015 m. rugsėjo 21 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ sutarties Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001/US15-88 įgyvendinimo“;

3.2.   Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V-254 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Atrask save“ veiklų įgyvendinimo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos nustatymo“.

4.  P a v e d u:

4.1.   Lietuvos darbo biržos Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje;

4.2. įsakymo vykdymo kontrolę Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1002, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-04, i. k. 2017-00439

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Ligita Valalytė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-584

(Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-44

redakcija)

 

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „ATRASK SAVE“ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – LDB arba Projekto vykdytojas) ir teritorinių darbo biržų (toliau – TDB) veiksmus ir atsakomybes įgyvendinant projektą Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ (toliau – Projektas).

2.      Projektą įgyvendina LDB kartu su partneriais TDB, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) ir partneriais savivaldybėse, nurodytais 2015 m. rugsėjo 21 d. Projekto sutartyje Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001/US15-88 (toliau – partneriai savivaldybėse), pasirašytoje tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros (toliau – Agentūros) ir LDB.

3.      Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 metų amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius bei galimybes.

4.      Apraše vartojamos sąvokos:

4.1.      Aptarnaujantis TDB specialistas – registratorius, konsultantas/tarpininkas;

4.2.      Duomenų mainų svetainė – internetinė svetainė naudojama įgyvendinamo Projekto duomenų peržiūrai ir duomenų mainams elektroniniu būdu tarp LDB ir Agentūros;

4.3.      Individuali konsultacija – Projekto koordinatoriaus arba siauros srities specialisto organizuojama individuali Projekto dalyvio konsultacija pagal poreikį;

4.4. JGI koordinatoriai – Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatoriai, įdarbinti partnerių savivaldybėse organizacijose;

4.5.      Koordinatorius – su jaunimu dirbantis specialistas-koordinatorius, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Projekto finansavimui skiriamų lėšų;

4.6.      LDB IS – LDB informacinė sistema;

4.7.      Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas, teikiantis Projekto dalyviams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka įsigytas paslaugas;

4.8. Projekto administravimo grupė – LDB darbuotojų grupė, kurią sudaro Projekto vadovas, vyr. finansininkas, finansininkas, stebėsenos koordinatorius, analitikas, koordinatorių vadovas ir koordinatorius;

4.9.      Projekto dalyvis – nedirbantis ir nesimokantis jaunimas iki 29 metų amžiaus – tiek registruotas teritorinėse darbo biržose, tiek neregistruotas, kuris dalyvauja Projekto veiklose;

4.10Projekto partneriai – TDB, JRD ir partneriai savivaldybėse;

4.11Siauros srities specialistai – psichologai, teisininkai ir darbo paieškos elektroninėje erdvėje specialistai, įdarbinti TDB;

4.12TDB specialistas – TDB direktoriaus įsakymu paskirtas TDB darbuotojas, atsakingas už Projekto veiklų įgyvendinimą TDB.

5.      Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo II skyriuje nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ

 

6.      Projekto įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai:

6.1.      Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansavimo taisyklės);

6.2.      2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K–499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;

6.3.      Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1–416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.4.      2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-283 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“;

6.5.      Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. A1-498 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“;

6.6.      Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, patvirtintos LDB direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V–594 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo“;

6.7.      Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dirbančių darbuotojų pagal darbo sutartis darbo užmokesčio apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas LDB direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dirbančių darbuotojų pagal darbo sutartis darbo užmokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.8.      LDB direktoriaus 2016 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. V–149 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Atrask save“ dalyvių atrankos kriterijų“;

7.      Projekto įgyvendinimą reglamentuojančios sutartys:

7.1.      2015 m. rugsėjo 1 d. Partnerystės sutartis Nr. Bs–4/1F–69– (6.26), pasirašyta tarp LDB ir JRD bei visi šalių pasirašyti sutarties pakeitimai;

7.2.      2015 m. rugsėjo 21 d. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1–ESFA–V-404–01–001 „Atrask save“ sutartis Nr. 07.4.1–ESFA–V-404–01–001/US15-88, pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Agentūros ir LDB bei visi šalių pasirašyti sutarties pakeitimai.

 

III SKYRIUS

PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS

 

8.      Projektą administruoja Projekto administravimo grupė, kuri:

8.1.      organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimdama atsakomybę už visų Projekto veiklų kokybišką, savalaikį įvykdymą;

8.2.      užtikrina Projekte numatytų rodiklių pasiekimą ir tinkamą bei pagal paskirtį Projekto veikloms skirtų lėšų naudojimą;

8.3.      koordinuoja Projekto partnerių vykdomų veiklų įgyvendinimo eigą;

8.4.      koordinuoja Projekto paslaugų teikimo kokybės stebėseną ir priežiūrą;

8.5.      kas pusmetį organizuoja Koordinatorių susitikimus LDB;

8.6.      vykdo Projekto partnerių Projekto veiklų įgyvendinimo patikras;

8.7.      užtikrina metodinės pagalbos teikimo koordinavimą Projekto partneriams (TDB ir JRD) pagal poreikį;

8.8.      vykdo kitas Projekto administravimo grupės darbuotojų pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

 

Pirmasis skirsnis

Projekto dalyvių atranka, jų dalyvavimas kitose programose, dalyvavimo Projekto veiklose pabaiga

 

9.      Projekto dalyvių atranka TDB vykdoma vadovaujantis LDB direktoriaus 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Atrask save“ dalyvių atrankos kriterijų“.

10.    TDB direktorius nustato tvarką (periodiškumą, atsakingus asmenis ir kt.), kaip tikrinamas ir įvertinamas Projekto dalyvių atrankos pagrįstumas. Rekomenduojama ne rečiau kaip kartą per ketvirtį organizuoti Projekto dalyvių atrankos aptarimą TDB klientų aptarnavimo funkcijas vykdančiuose skyriuose (toliau – TDB Klientų aptarnavimo skyrius).

11.    TDB organizuoja informacijos apie kitų institucijų/organizacijų įgyvendinamas alternatyvias programas/projektus socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui (toliau – Kitos programos) surinkimą.

12.    Koordinatorius arba TDB specialistas apie galimybę dalyvauti Kitose programose informuoja Projekto dalyvius, kuriems tai aktualu. Projekto dalyviams sutikus dalyvauti Kitose programose, Koordinatorius arba TDB specialistas informuoja Aptarnaujantį TDB specialistą, kuris atitinkamai pakoreguoja individualius užimtumo veiklos planus.

13.    Projekto dalyviai, kuriems aktualu dalyvauti Kitose programose, nustatomi iki dalyvavimo Projekto veiklose pradžios individualių konsultacijų metu arba įvertinus Projekto dalyvių pažangą po Paslaugų teikėjų pravestų užsiėmimų ir gavus informaciją iš Projekto dalyvio ar Paslaugų teikėjų apie socialinius trukdžius, neleidžiančius sėkmingai dalyvauti Projekte.

14.    Koordinatorius arba TDB specialistas suderina su kitomis institucijomis/organizacijomis, įgyvendinančiomis Kitas programas, susitikimo su Projekto dalyviu laiką ir vietą, esant būtinybei, atlieka palydėjimo funkciją.

15.    Gavus informaciją iš Paslaugų teikėjo apie Projekto dalyvio neatvykimą į užsiėmimus, Koordinatorius arba TDB specialistas nedelsiant išsiaiškina neatvykimo priežastis.

16.    Projekto dalyviui, nutraukus dalyvavimą Projekto veiklose, Koordinatorius arba Aptarnaujantis TDB specialistas suteikia jam informaciją raštu arba žodžiu apie galimybę sugrįžti ir tęsti dalyvavimą Projekte iki Projekto įgyvendinimo pabaigos. Apie asmens dalyvavimo Projekto veiklose nutraukimą nedelsiant informuojamas TDB specialistas ir informacija suvedama į LDB IS.

17.    Sėkmingai Projekto veiklas baigę Projekto dalyviai kviečiami pristatyti savo gerąją patirtį kitiems potencialiems Projekto dalyviams.

18.    Projekto dalyviai, baigę dalyvavimą bent 70 proc. Projekto veiklose, kurios nurodytos LDB IS sistemoje, bet nepradėję mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą, gali būti siunčiami dalyvauti antrinės intervencijos projekte „Naujas startas“, parenkant jiems tinkamiausią priemonę, užtikrinančią integraciją į darbo rinką (tarp jų ir profesinį mokymą pasirengusių darbo rinkai grupei priskirtiems bedarbiams, kuriems dalyvaujant arba po dalyvavimo Projekto veiklose paaiškėjo, kad negali įsidarbinti pagal turimą kvalifikaciją).

 

Antrasis skirsnis

Projekto veiklų organizavimas ir atsiskaitymas už paslaugas

 

19.    Pasirengusių ir nepasirengusių darbo rinkai Projekto dalyvių veiklų bei potencialių Projekto dalyvių, norinčių dalyvauti savanorystės veikloje, veiklų organizavimas vykdomas pagal schemas, pateiktas Aprašo 1 3 prieduose.

20.    Su Paslaugų teikėjais už suteiktas paslaugas atsiskaitoma paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyse ir TDB direktoriaus nustatyta tvarka.

21.    Jaunam asmeniui atėjus registruotis į TDB ir atnešus pažymą iš JRD apie dalyvavimą pirminės intervencijos projekte, registratorius informuoja Aptarnaujantį TDB specialistą apie jauną asmenį, baigusį pirminės intervencijos projektą.

22.    Potencialiam Projekto dalyviui sutikus dalyvauti Projekto veiklose su juo pasirašomas Susitarimas dėl dalyvavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ (4 priedas).

23. Pasirengusiems ir nepasirengusiems darbo rinkai Projekto dalyviams, išskyrus nukreiptus į dalyvavimą savanorystės veiklose, teikiamas užpildyti Dalyvio prašymas dėl kelionės išlaidų kompensavimo (5 priedas) vykstant į organizuojamus Projekto užsiėmimus ir vizitus.

24. Projekto dalyviams organizuojamų veiklų grafikas turi būti suvedamas į LDB IS.

25.     Projekto dalyviams organizuojamų mokymų grafikas turi būti tikslinamas ir atnaujinamas kiekvieną dieną. Agentūra turi būti papildomai informuota apie einamos (šiandienos) ir kitos (rytdienos) dienos užsiėmimų pasikeitimus. Koordinatoriai yra atsakingi už į LDB IS vedamą informaciją, todėl turi nuolatos tikrinti informacijos aktualumą ir teisingumą. Koordinatoriai ir siauros srities specialistai kartu su TDB specialistais prisideda prie galutinių Projekto rezultatų pasiekimo TDB.

 

Trečiasis skirsnis

Projekto veiklų įgyvendinimo stebėsena

 

26.    Projekto veiklų įgyvendinimo stebėsena vykdoma pasitelkiant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulį, kuris yra LDB IS dalis.

27.    Vykdant stebėseną TDB:

27.1.       Koordinatorius yra atsakingas už suvedamų duomenų į LDB IS sistemą tikslingumą;

27.2.       kartą per mėnesį patikrina Koordinatorių suvedamų duomenų teisingumą LDB IS;

27.3.       įtraukia TDB socialinius partnerius vykdant paslaugų teikimo kokybės stebėseną;

27.4.       TDB specialistas nedelsiant informuoja Projekto LDB administravimo grupę apie visas aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai vykdyti Projektą arba apie jų grėsmę.

28.    Projekto administravimo grupė vykdydama stebėseną:

28.1.       kontroliuoja Koordinatorių ir siauros srities specialistų veiklos planų vykdymą;

28.2.       kartą į pusmetį organizuoja ir rengia Koordinatorių susitikimus LDB, skirtus Projekto įgyvendinimo eigai aptarti bei pasidalinti gerąja patirtimi;

28.3.       pagal poreikį dalyvauja Koordinatorių susitikimuose TDB;

28.4.       pagal poreikį organizuoja video konferencijas ir susitikimus LDB, TDB specialistams iškilusiems klausimams spręsti.

 

Ketvirtasis skirsnis

Projekto dalyviams teikiamų paslaugų priežiūra ir kontrolė

 

29.    Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų pagal paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį priežiūrą ir kontrolę vykdo TDB direktoriaus įsakymu paskirti valstybės tarnautojai, TDB specialistai, Koordinatoriai ir siauros srities specialistai.

30.    Koordinatoriai:

30.1.       kartu su Projekto dalyviais pagal galimybes dalyvauja Projekto veiklose;

30.2.       pildo pagal galimybes kiekvienos teikiamos paslaugos ataskaitų elektronines formas virtualioje aplinkoje, pagal Aprašo 6-16 prieduose pateiktas formas. Užfiksavę ataskaitoje paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą nedelsiant informuoja TDB specialistą;

30.3.       susistemina ir analizuoja užpildytas Projekto dalyvių grįžtamojo ryšio anketas, pastebėję dalyvių nusiskundimus, informuoja TDB specialistą;

30.4.       informuoja Projekto dalyvius, specialistus ir Paslaugų teikėjus, kad kiekvieno užsiėmimo pradžioje dalyviai privalo pasirašyti dalyvių lankomumo sąrašuose tik už tą dalyvavimo dieną. Už tinkamą ir savalaikį dalyvių parašų surinkimą atsako atitinkamai už numatytą užsiėmimą atsakingi asmenys: Projekto TDB specialistai, Koordinatoriai, siauros srities specialistai arba Paslaugų teikėjų atstovai.

31.    TDB specialistas, gavęs Aprašo 30.2-30.3 papunkčiuose nurodytą informaciją iš Koordinatoriaus:

31.1.       organizuoja susitikimą su Paslaugų teikėju iškilusioms problemoms aptarti ir informuoja apie tai Projekto administravimo grupę;

31.2.       nustato, suderinęs su TDB vadovybe, Paslaugų teikėjui terminus problemų išsprendimui;

31.3.       įvertinęs rizikingiausias Projekto veiklas (pvz.: dalyvių praktika, vizitai į įmones ir pan.), inicijuoja neplanines patikras pagal paslaugų teikimo sutartyse apibrėžtus kriterijus ir klausimus, apibrėžtus Projekto patikros paslaugų teikimo vietoje atlikimo lapo formoje (neplaninės patikros gali būti atliekamos ir turint įtarimų apie Paslaugos teikėjų sutartinių įsipareigojimų pažeidimus).

32.    TDB direktoriaus įsakymu paskirtas specialistas atlieka neplanines patikras, nustačius Paslaugų teikėjų sutartinių įsipareigojimų pažeidimus ar kilus pagrįstiems įtarimams dėl tokių pažeidimų buvimo.

33.    Neplaninės patikros atliekamos šia tvarka:

33.1.       iš anksto apie TDB veiksmus Paslaugų teikėjas gali būti neinformuojamas, jeigu toks pranešimas gali pakenkti veiksmingai atlikti neplaninę patikrą;

33.2.       TDB direktoriui priėmus sprendimą atlikti neplaninę patikrą, priklausomai nuo nustatytų neplaninės patikros atlikimo terminų, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, jeigu nėra šio Aprašo 33.1 papunktyje nurodytos sąlygos, Paslaugų teikėjas apie būsimą patikrą informuojamas elektroniniu paštu, išskyrus Aprašo 33.1 papunktyje nurodytus atvejus. Neplaninė patikra vykdoma nepaisant to, ar Paslaugų teikėjas patvirtino šio pranešimo gavimą, ar ne.

34.    Paslaugų teikėjų neplaninės patikros atliekamos užpildant Paslaugų teikimo neplaninės patikros atlikimo lapą pagal Aprašo 17 priede pateiktą formą.

35.    Paslaugų teikėjas supažindinamas su neplaninės patikros rezultatais pasirašytinai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patikros atlikimo.

36.    Neplaninės patikros atlikimo formos skenuotas variantas įkeliamas į bendrą TDB aplanką.

37.    Projekto administravimo grupė kartą per mėnesį peržiūri TDB direktoriaus įsakymu paskirtų specialistų atliktų neplaninių patikrų rezultatus.

 

V SKYRIUS

PROJEKTO FINANSŲ VALDYMAS

 

38.    Projekto mokėjimo prašymai sudaromi ir teikiami vadovaujantis Finansavimo taisyklėse ir LDB direktoriaus nustatyta tvarka.

39.    Projekto išlaidos turi atitikti bendruosius ir specialiuosius išlaidų reikalavimus, kurie numatyti Finansavimo taisyklėse.

40.     JRD ir TDB Projekto administravimo grupei teikia mokėjimo prašymus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, kartu su išlaidų pagrindimą bei išlaidų apmokėjimą įrodančiais skenuotais arba pasirašytais kvalifikuotu elektroniniu parašu dokumentais už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos pagal su projekto administravimo grupe suderintą grafiką. Išlaidų pagrindimą bei išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai turi būti pateikti surūšiuoti pagal teikiamo mokėjimo prašymo fizinius rodiklius.

41.     Projekto administravimo grupės darbuotojai rengdami ir teikdami mokėjimo prašymus šio Aprašo nustatyta tvarka ir mokėjimo prašymo teikimo grafike nustatytais terminais atlieka šiuos veiksmus:

41.1.  konsoliduoja Projekto partnerių pateiktus mokėjimo prašymus ir visus išlaidų pagrindimą bei išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Suformuotą suminį (bendrą) Projekto mokėjimo prašymą ir apibendrintus dokumentus teikia Agentūrai įkeldami į Duomenų mainų svetainę;

41.2.  suformuotą suminį (bendrą) Projekto mokėjimo prašymą Duomenų mainų svetainėje kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktorius arba LDB direktorius.

42.     Agentūra patikrinusi pateiktą mokėjimo prašymą per Duomenų mainų svetainę informuoja LDB pranešimu apie tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažintą sumą. Po mokėjimo prašymo dalies patvirtinimo LDB išanalizuoja pranešimą ir raštu informuoja Projekto partnerius apie netinkamomis pripažintų išlaidų kompensavimą arba perdeklaravimą.

43.    Projekto išlaidų apskaitoje taikomas dvejybinis įrašas, apskaita yra tvarkoma vadovaujantis  viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

44.    Projekto apskaitą tvarkyti atskirai yra suteiktas 3.43 programos numeris.

45.    TDB kas mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 2 dienos teikia Projekto administravimo grupei Pažymą apie lėšų poreikį projektui Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ veikloms  finansuoti, užpildytą pagal Aprašo 18 priede pateiktą pažymos formą (skenuotą ir Excel formatu).

46.    Kai Agentūra patikrina ir patvirtina bendrą LDB ir JRD einamąjį mokėjimo prašymą ir tinkamos finansuoti lėšos gaunamos į Projekto sąskaitą, JRD dalis pervedama į jų sąskaitą.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO VIEŠINIMAS

 

47.    Projekto viešinimą sudaro privalomos ir papildomos viešinimo priemonės, kurias koordinuotai įgyvendina LDB ir Projekto partneriai:

47.1.       privalomos viešinimo priemonės, apibrėžtos Projekto paraiškoje: reklaminė informacinė kampanija internetinėje erdvėje, audio informacinė reklaminė kampanija, video filmų sukūrimas,  leidiniai ir atributika, bei kitos perkamos paslaugos ir (ar) prekės;  

47.2.       papildomos viešinimo priemonės: pranešimai spaudai apie Projekto veiklų įgyvendinimą, interviu žiniasklaidos atstovams, atvejo analizės, prezentacijos lietuvių ir anglų kalbomis, Projekto ir jo rezultatų viešinimas internete ir socialiniuose tinkluose, vaizdinė medžiaga, pagal galimybę informacijos apie Projektą skelbimas vietos spaudoje, radijuje ir televizijoje.

48.    TDB dalyvaudamos Projekto viešinimo veikloje:

48.1.       platina spausdintą Projekto viešinimui skirtą medžiagą potencialių Projekto dalyvių dažnai lankomose vietose;

48.2.       prieš Projekto dalyvių grupių sudarymo laikotarpio pradžią siunčia potencialiems Projekto dalyviams elektroninį laišką, informuojantį apie galimybę dalyvauti Projekto veiklose;

48.3.       informaciją apie Projektą, jo įgyvendinimo eigą ir rezultatus skelbia savo interneto svetainėje, nemokamose vietos interneto svetainėse, pagal galimybes vietinėje spaudoje, radijuje ir televizijoje;

48.4.       organizuoja Projekto pristatymus potencialiems Projekto dalyviams renginiuose, su jaunimu dirbančiose organizacijose, švietimo įstaigose, susitikimuose ir kt.;

48.5.       Koordinatoriai arba siauros srities specialistai kiekvieno mėnesio 7 ir 17 d. koordinatorių vadovui siunčia dalyvių atsiliepimus, nuotraukas, straipsnius ir sėkmės istorijas.

49.    Projekto viešinimo klausimais metodinę pagalbą teikia Projekto administravimo grupė, konsultuoja LDB Komunikacijos skyrius. 

 

VII SYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50.     TDB Projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų originalus turi kaupti ir saugoti TDB Finansų ir apskaitos skyriuose remdamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

51.    Apraše nustatytos tvarkos privalo laikytis visi Projekto įgyvendinime dalyvaujantys darbuotojai.

52.    Darbuotojui, pažeidusiam šio Aprašo nuostatas, taikoma tarnybinė, drausminė ir (ar) materialinė atsakomybė atitinkamai pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą ar pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą.

53.    Pasiūlymai dėl Aprašo tikslinimo ir keitimo teikiami LDB Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui.

54.    Aprašas keičiamas LDB direktoriaus sprendimu.

 

__________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1+priedas_Pasirengusiųjų_veiklos_schema

 

2+priedas_Nepasirengusiųjų+_Veiklos+_schema

 

3+priedas_SAVANORYSRĖS_schema

 

4+priedas_Dalyvio_SUSITARIMAS

 

5+priedas_Dalyvio_KELIONĖS_išlaidų_prašymas

 

6+priedas+GRUPINIŲ+UŽSIĖMIMŲ+ORGANIZAVIMO

 

7+priedas+PASIRENGUSIŲ+(VIZITŲ+Į+ĮMONES)

 

8+priedas+PASIRENGUSIŲ++(GRUPINIŲ+UŽSIĖMIMŲ)

 

9+priedas+DARBINIŲ+GEBĖJIMŲ+IDENTIFIKAVIMO

 

10+priedas+IŠVAŽIUOJAMŲJŲ+SEMINARŲ

 

11+priedas+NEPASIRENGUSIŲ+ORIENTUOTŲ+Į+SAMDOMĄ+DARBĄ

 

12+priedas+NEPASIRENGUSIŲ,+ORIENTUOTŲ+Į+SAMDOMĄ+(PRAKTINIO+MOKYMO)

 

13+priedas+NEPASIRENGUSIŲ+(VIZITŲ+Į+ĮMONES

 

14+priedas+NEPASIRENGUSIŲ,ŠVIETIMO+SISTEMa+(GRUPINIŲ+UŽSIĖMIMŲ)

 

15+priedas+NEPASIRENGUSIŲ,+ORIENTUOTŲ+Į+DALYVAVIMĄ+ŠVIETIMO+SISTEMOJE,+SUP1

 

16+priedas+NEPASIRENGUSIŲ,+ORIENTUOTŲ+Į+DALYVAVIMĄ+ŠVIETIMO+SISTEMOJE,+SUP2

 

17+priedas+PASLAUGŲ+TEIKIMO+NEPLANINĖS+PATIKROS+ATLIKIMO+LAPAS+patiklsinta3

 

18+priedas+AS+lėšų+poreikių+suvestinė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-1002, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-04, i. k. 2017-00439

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-584 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-44, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01601

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-584 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo