Suvestinė redakcija nuo 2020-05-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-08-13, i. k. 2015-12268

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PAŽEIDIMUS ĮGYVENDINANT LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES TAIKYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 3D-639

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8 punktu ir 9.5 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas,

t v i r t i n u Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 3D-292

redakcija)

 

SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PAŽEIDIMUS ĮGYVENDINANT LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES TAIKYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodika (toliau – Metodika) nustato Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), nurodytų sankcijų pareiškėjams ir (arba) paramos gavėjams (partneriams) taikymo taisykles už padarytus teisės aktų nuostatų pažeidimus (1 priedas), perkančiųjų organizacijų, vykdančių pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, jo pagrindu priimtus poįstatyminius teisės aktus ir (arba) supaprastintų pirkimų taisykles (2 priedas) ir neperkančiųjų organizacijų, vykdančių pirkimus pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-304 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“, Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ bei Paramos gavėjo, pretenduojančio gauti paramą iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pagal Kaimo bendruomenių vykdomų projektų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-868 „Dėl Kaimo bendruomenių vykdomų projektų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pirkimų taisyklės) (3 priedas), pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimus (toliau – pažeidimai) pareiškėjams, paramos gavėjams ir partneriams taikymo taisykles. Metodika turi vadovautis Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojai ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimdami sprendimus dėl sankcijų taikymo.

2. Sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka už nenurodytus šioje Metodikoje pažeidimus nustatoma Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse (toliau – Įgyvendinimo taisyklės). Jei Įgyvendinimo taisyklės už tokį pat pažeidimą kitaip reglamentuoja sankcijų taikymo klausimus nei nustatyta Metodikoje, taikomos Įgyvendinimo taisyklės. Pažeidimų tyrimo, nustatymo, sprendimų dėl sankcijų priėmimo tvarka nustatyta Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pažeidimų administravimo taisyklės).

3. Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/711, 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/1929, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme, Administravimo taisyklėse, Įgyvendinimo taisyklėse, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakyme Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakyme Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakyme Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI PRINCIPAI, TAIKANT SANKCIJAS

 

4. Pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui (partneriui) už padarytus pažeidimus gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos, kitos poveikio priemonės. Tuo atveju, kai taikoma paramos sumažinimo 100 proc. arba susigrąžinimo 100 proc. nuo paramos sumos sankcija, paramos sutartis nutraukiama.

5. Sankcijų dydžiai yra nustatyti Metodikos prieduose. Tais atvejais, kai Metodikos prieduose yra nustatytos sankcijos ribos nuo mažiausios iki didžiausios, sankcija skiriama atsižvelgiant į pažeidimo reikšmingumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą. Pažeidimo reikšmingumas visų pirma priklauso nuo jo pasekmių svarbos, atsižvelgiant į nepaisytų įsipareigojimų ar pareigų tikslus. Pažeidimo mastas pirmiausia priklauso nuo jo poveikio visam projektui, o pažeidimo trukmė – nuo laiko, kurį trunka jo poveikis, arba nuo galimybės šį poveikį panaikinti pagrįstomis priemonėmis. Pažeidimo pasikartojimas nustatomas pagal tai, ar per visą 2014–2020 m. programinį laikotarpį buvo nustatyta panašių to paties pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio pažeidimų, įgyvendinant tą patį projektą ar tokią pat priemonę, arba per pastaruosius ketverius metus buvo nustatyta panašių to paties pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio pažeidimų, įgyvendinant panašią 2007–2013 m. programinio laikotarpio priemonę. Prieš nustatant pasikartojantį pažeidimą pareiškėjas, paramos gavėjas ar partneris turi būti informuotas apie prieš tai padarytą pažeidimą.

6. Jeigu nustatomas daugiau nei vienas Metodikos 1 priede nurodytas pažeidimas, sankcijos turi būti sumuojamos, sudedant už kiekvieną pažeidimą apskaičiuotas sankcijas. Sankcija negali būti didesnė už skirtą paramos sumą. Kai nustatoma, kad vienas pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio padarytas pažeidimas turėjo tiesioginės įtakos kito pažeidimo padarymui, tų pažeidimų sankcijos nesumuojamos, o taikoma sankcija tik už tą pažeidimą, už kurį sankcija yra didžiausia. Jeigu nustatomas daugiau nei vienas Metodikos 2 ir 3 prieduose pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimas, taikoma didžiausia iš galimų taikyti sankcija ir sankcijos dydis skaičiuojamas nuo paramos sumos konkrečiai investicijai.

7. Jei tas pats rodiklis yra ekonominį gyvybingumą apibūdinantis rodiklis ir (arba) projekto priežiūros rodiklis, ir (arba) projektų atrankos kriterijus, taikoma ta rodiklio ar kriterijaus nesilaikymo, nepasiekimo arba neišlaikymo sankcija, kuri yra didžiausia.

8. Už pirmą kartą nustatytą pakartotinį pažeidimą pagal Metodikos 1 priedą nustatyta sankcija didinama 10 proc., už antrą kartą nustatytą pakartotinį pažeidimą pagal Metodikos 1 priedą nustatyta sankcija didinama 20 proc., o už trečią – 30 proc. ir t. t. Pažeidimo pakartotinumas nustatomas pagal Metodikos 5 punkto nuostatas. Šis punktas netaikomas Metodikos 1 priedo 3 punkto 5 grafos 2.2 papunktyje nurodytu atveju.

9. Tais atvejais, kai pažeidimas yra padarytas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) arba išimtinių aplinkybių, sankcijos netaikomos. Tačiau išnykus nenugalimos jėgos arba išimtinėms aplinkybėms, pareiškėjai, paramos gavėjai ir partneriai privalo laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pareiškėjas, paramos gavėjas ar partneris privalo raštu, išskyrus atvejus, kai yra paskelbta nepaprastoji padėtis, ekstremalioji situacija ar karantinas, informuoti Agentūrą apie nenugalimos jėgos (force majeure) arba išimtinių aplinkybių atsiradimą ir išnykimą per 15 darbo dienų nuo tada, kai apie jas sužinojo.

10. Išimtinėmis aplinkybėmis laikomos toliau išvardytos aplinkybės, jei pareiškėjas, paramos gavėjas ar partneris įrodo, jog dėl jų buvimo negalėjo laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų:

10.1. pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio nedarbingumas;

10.2. privalomoji karo tarnyba, kai paramos gavėjas yra fizinis asmuo arba kai fizinis asmuo yra vienintelis paramos gavėjo juridinio asmens akcininkas (ar jam prilygintas asmuo) ir vadovas;

10.3. gaisras (tuo atveju, kai pareiškėjas, paramos gavėjas ar partneris tinkamai laikosi gaisrinės saugos reikalavimų), meteorologiniai reiškiniai, turėję didelį poveikį įsipareigojimų vykdymui;

10.4. epizootinės ligos, augalų ligos;

10.5. kompetentingų institucijų funkcijų netinkamas vykdymas, t. y. teisės aktuose nustatytų funkcijų nevykdymas laiku ar kito pobūdžio netinkama veika;

10.6. embargas;

10.7. tiekėjų ir (arba) rangovų bankrotas, tiekėjų ir (arba) rangovų sutartinių įsipareigojimų nevykdymas, kai pateikiami įrodymai, kad pasirenkant tiekėjus ir (arba) rangovus jie buvo patikimi kontrahentai;

10.8. nuosavybės perėmimas visuomenės poreikiams;

10.9. nepaprastoji padėtis;

10.10. ekstremalios situacijos paskelbimas;

10.11. paskelbtas karantinas;

10.12. kitos aplinkybės (nepriklausiusios nuo pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio valios), turėjusios didelį poveikį įsipareigojimų vykdymui (apie šiame papunktyje nurodytų aplinkybių taikymą Agentūra iki kiekvieno mėnesio 10 d. teikia informaciją Žemės ūkio ministerijai).

10.3 ir 10.12 papunkčiuose minimas didelis poveikis įsipareigojimų vykdymui suprantamas kaip poveikis, dėl kurio tinkamas įsipareigojimų vykdymas tapo neįmanomas. Ar išimtinės aplinkybės turėjo didelį poveikį įsipareigojimų vykdymui vertina Agentūra, vertindama dokumentus, nurodytus 11 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-392, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10968

 

11. Išimtinių aplinkybių buvimas turi būti pagrindžiamas medicininėmis pažymomis, finansiniais dokumentais, veterinarinėmis pažymomis, kitomis kompetentingų institucijų išduotomis pažymomis ar kitais lygiaverčiais dokumentais. Jei už padarytą pažeidimą gali būti skiriama didesnė kaip 10 tūkstančių Eur sankcija ir paramos gavėjas ES ir (arba) Lietuvos teisės aktų nuostatų nesilaikymą grindžia išimtinėmis aplinkybėmis, Agentūra, priimdama sprendimą dėl sankcijų taikymo, turi gauti rašytinį Žemės ūkio ministerijos pritarimą, t. y. Agentūra per 10 darbo dienų nuo pažeidimo nustatymo Žemės ūkio ministerijai turi pateikti visą su pažeidimu susijusią medžiagą ir Agentūros siūlomą sprendimą dėl sankcijų taikymo / netaikymo, pagrįstą objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Žemės ūkio ministerija, įvertinusi Agentūros pateiktą informaciją, priima argumentuotą sprendimą:

11.1. pritarti Agentūros sprendimui dėl sankcijų taikymo / netaikymo;

11.2. nepritarti Agentūros sprendimui dėl sankcijų taikymo / netaikymo;

11.3. kitą sprendimą.

Žemės ūkio ministerijos sprendimas Agentūrai pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-392, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10968

 

12. Pastebėjus, kad gali būti padarytas Metodikos 1 priede nurodytas pažeidimas, kuris laikomas mažareikšmiu ir kurį galima ištaisyti nedelsiant, sankcijos netaikomos, o pareiškėjui, paramos gavėjui ar partneriui pareiškiama žodinė pastaba (žodinė pastaba nurodoma dokumentuose, nurodant pagrindą). Tais atvejais, kai mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, pareiškėjui, paramos gavėjui ar partneriui pateikiamas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą ir nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą. Jeigu pareiškėjas, paramos gavėjas ar partneris nepašalino mažareikšmio pažeidimo, pakartotinai žodinė pastaba arba rašytinis nurodymas negali būti pateikiamas ir turi būti taikoma atitinkama sankcija.

13. Mažareikšmiu Metodikos 1 priede nurodytu pažeidimu laikomas pažeidimas, kuriuo nepadaryta finansinė žala ES bendrajam biudžetui ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, o padaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms yra labai nedidelė. Pažeidimai, kurie laikomi mažareikšmiais administruojant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, bei jų kriterijai nustatomi Agentūros direktoriaus įsakymu, raštu gavus Žemės ūkio ministerijos pritarimą.

14. Jeigu nustatomas pažeidimas, nurodytas Metodikos 2 ir 3 prieduose, yra tik formalaus pobūdžio (neturi jokio faktinio ar galimo finansinio poveikio), sankcijos netaikomos.

15. Metodikos 2 ir 3 prieduose nurodytų sankcijų dydžiai gali būti mažinami (jeigu konkrečiame priedo punkte numatyta mažinimo galimybė) atsižvelgiant į:

15.1. pažeidimo sunkumą, mastą (pvz., ar turėjęs būti atmestas tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus);

15.2. pobūdį ir pasekmes (pvz., ar nebūtų laimėjęs kitas dalyvavęs tiekėjas, ar racionaliai panaudotos lėšos, ar tinkamai būtų įgyvendintas projektas);

15.3. įtaką tiekėjų konkurencijai (pvz., ar pasiūlymą pateikė daugiau negu vienas tiekėjas);

15.4. skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus (pvz., ar visi dalyvavę tiekėjai buvo informuoti vienodai, ar nebuvo įtakos tiekėjų sprendimui dalyvauti pirkimo procedūrose).

16. Sankcijas taikančių Agentūros darbuotojų teisės ir pareigos, sankcijų taikymo procedūros tvirtinamos Agentūros direktoriaus įsakymais.

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-949, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21466

Nr. 3D-292, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07901

 

 

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus

įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos

1 priedas

 

SANKCIJŲ DYDŽIŲ, KAI NUSTATYTI PAŽEIDIMAI DĖL REIKALAVIMŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ NESILAIKYMO PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES, SĄVADAS

 

Nr.

Pažeidimas

Pažeidimo esmė / turinys

Taikoma sankcija  ir jos dydis / ribos

Pastabos / išaiškinimai

1

2

3

4

5

1.

Ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmių nesilaikymas

1. Paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu neatitinka Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės), nurodytos grynojo pelningumo rodiklio reikšmės.

 

Paramos susigrąžinimas

1. Jei paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nurodytos grynojo pelningumo rodiklio reikšmės:

1.1. sankcija už tuos finansinius metus, kuriais pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, netaikoma;

1.2. jei rodiklis nepasiektas pirmą kartą po 1.1 papunktyje nurodytų metų, sankcija netaikoma; jei rodiklis nepasiektas antrą kartą, taikoma 10 proc. paramos susigrąžinimo sankcija nuo išmokėtos paramos sumos; jei rodiklis nepasiektas trečią kartą, taikoma 20 proc. sankcija nuo išmokėtos paramos sumos; jei rodiklis nepasiektas ketvirtą kartą, taikoma 70 proc. sankcija nuo išmokėtos paramos sumos.

2. Jeigu Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse (toliau – Įgyvendinimo taisyklės) nėra reikalavimo atitikti ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių, sankcija netaikoma.

 

2.

Nepasiekti projekto priežiūros rodikliai (kurie vertinami kiekvienais metais po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos)

Paramos gavėjas nepasiekia bet kurio paramos paraiškoje numatyto projekto priežiūros rodiklio

Paramos susigrąžinimas

1. Jei nepasiekiami projekto priežiūros rodikliai, sankcija skaičiuojama priklausomai nuo nustatytos neatitikties priežiūros rodikliams nuokrypio (planas lyginamas su faktu, t. y. paramos paraiškoje numatytas pasiekti rodiklis lyginamas su faktiškai pasiektu):

1.1. kai nuokrypis nuo 30 proc. iki 50 proc. imtinai – 0,5 proc. nuo išmokėtos paramos sumos;

1.2. kai nuokrypis nuo 51 proc. iki 70 proc. imtinai – 10 proc. nuo išmokėtos paramos sumos;

1.3. kai nuokrypis nuo 71 proc. iki 85 proc. imtinai – 25 proc. nuo išmokėtos paramos sumos;

1.4. kai nuokrypis daugiau kaip 86 proc. – 50 proc. nuo išmokėtos paramos sumos.

2. 1 punkte nurodyta sankcija skiriama atsižvelgiant į metus, kai buvo padarytas pažeidimas: jei projekto priežiūros rodiklis nepasiektas ir (arba) neišlaikytas pirmaisiais projekto kontrolės metais, skiriama 100 proc. 1 punkte nurodyto dydžio sankcija, jei antraisiais – 80 proc., jei trečiaisiais – 60 proc., jei ketvirtaisiais – 40 proc., jei penktaisiais – 20 proc. 1 punkte nurodyto dydžio sankcija.

3. Jei galutinis mokėjimo prašymas pateiktas iki liepos 1 d., sankcija už projekto priežiūros rodiklių nepasiekimą taikoma už kalendorinius metus, einančius po galutinio mokėjimo prašymo pateikimo metų, ir visus kitus metus per projekto kontrolės laikotarpį, o jei galutinis mokėjimo prašymas pateiktas po liepos 2 d., sankcija už projekto priežiūros rodiklių nepasiekimą taikoma už antrus po galutinio mokėjimo prašymo pateikimo metų einančius kalendorinius metus ir visus kitus metus per projekto kontrolės laikotarpį.

 

3.                               

Nepasiekti ir (arba) neišlaikyti projekto pirmumo atrankos kriterijai

Paramos gavėjas nepasiekia ir (arba) neišlaiko projekto pirmumo atrankos kriterijų

Paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas nuo skirtos paramos sumos

Jei Įgyvendinimo taisyklėse nustatyti projektų pirmumo atrankos kriterijai nepasiekti ir (arba) neišlaikyti iki projekto įgyvendinimo ir (arba) kontrolės laikotarpio pabaigos, sankcijos dydis apskaičiuojamas tokia tvarka:

 

1. Nustatomas pirmumo atrankos balų pokytis pagal formulę:

 

D = A - P - K

 

D – pirmumo atrankos balų pokytis

 

A – paramos gavėjo surinktų pirmumo atrankos kriterijų balų skaičius

 

P – pagal kvietimą pereinamas pirmumo atrankos kriterijų balų skaičius (pagal kvietimą mažiausią pirmumo atrankos balų skaičių surinkusios paraiškos, kuriai buvo skirta parama, pirmumo atrankos balų skaičius)

 

K – visų nepasiektų arba neišlaikytų pirmumo atrankos kriterijų balų skaičius

 

K = k1 + k2 + k3 +...

 

k – nepasiekto arba neišlaikyto pirmumo atrankos kriterijaus balų skaičius

 

2. Jei D < 0:

 

2.1. Sankcija apskaičiuojama pagal formulę procentais nuo skirtos paramos sumos, o jei visa parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos:

 

 

 

 

 

2.2. Jei nustatoma, kad paramos gavėjas projektų pirmumo atrankos kriterijų nepasiekia ir (arba) neišlaiko daugiau kaip vieną kartą, už antrą kartą nustatytą pažeidimą sankcija didinama – prie pagal 2.1 papunktį apskaičiuotos sankcijos papildomai pridedama 10 proc. nuo skirtos paramos sumos, o jei visa parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos, už trečią – 20 proc., ketvirtą – 30 proc. ir t. t. Tokiu atveju netaikomos Metodikos 8 punkto nuostatos.

 

3. Jei D ≥ 0, taikoma 0,5 proc. sankcija nuo skirtos paramos sumos, o jei visa parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos.

 

4. Jei pirmumo atrankos kriterijus nepasiektas ir (arba) neišlaikytas pirmą kartą antraisiais projekto kontrolės metais, pagal 2.1 papunktį ir 3 punktą apskaičiuota sankcija mažinama 20 proc., jei trečiaisiais – 40 proc., jei ketvirtaisiais – 60 proc., jei penktaisiais – 80 proc. Jei nustatoma, kad paramos gavėjas projekto pirmumo atrankos kriterijų nepasiekia ir (arba) neišlaiko daugiau kaip vieną kartą, sankcijos mažinimas netaikomas.

4.                               

Pavėluotai pateiktas mokėjimo prašymas

Paramos gavėjas nepateikė mokėjimo prašymo per paramos paraiškoje ir (arba) paramos sutartyje nustatytą terminą

Paramos sumažinimas

0,5 proc. nuo mokėtinos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną

Paramos gavėjui nepateikus mokėjimo prašymo per paramos paraiškoje ir (arba) paramos sutartyje nustatytą terminą, paramos suma mažinama 0,5 proc. nuo mokėtinos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo paramos paraiškoje / paramos sutartyje nustatytos datos, jei Įgyvendinimo taisyklėse nėra nustatyto kito termino. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami.

5.                               

Nepateiktas mokėjimo prašymas

Paramos gavėjas nepateikia mokėjimo prašymo ar prašymų per 60 darbo dienų nuo paramos paraiškoje ir (arba) paramos sutartyje nustatytos datos

Paramos sumažinimas 100 proc. mokėjimo prašymo sumos arba paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas 100 proc. nuo paramos sumos.

1. Paramos sumažinimo 100 proc. mokėjimo prašymo sumos sankcija taikoma, jei paramos gavėjas įrodo, kad, nepateikus mokėjimo prašymo, bus pasiekti nustatyti projekto tikslai.

2. Jei paramos gavėjas neįrodo, kad, nepateikus mokėjimo prašymo, bus pasiekti nustatyti projekto tikslai, taikomas 100 proc. paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas.

6.                               

Prašoma paramos suma daugiau kaip 10 proc. viršija paramos gavėjui mokėtiną sumą

Paramos gavėjo prašoma paramos suma daugiau kaip 10 proc. viršija paramos gavėjui mokėtiną sumą

Paramos sumažinimas abiejų sumų (t. y. prašomos paramos sumos ir mokėtinos sumos) skirtumu

Jeigu Agentūra, išnagrinėjusi paramos gavėjo mokėjimo prašymą, nustato, kad jame prašoma paramos suma daugiau kaip 10 proc. viršija paramos gavėjui mokėtiną sumą, nustatytą išnagrinėjus mokėjimo prašymo pagrįstumą, mokėtina paramos suma turi būti sumažinama tų abiejų sumų skirtumu, išskyrus atvejus, kai paramos gavėjas įrodo, kad ne dėl jo kaltės buvo įtraukta reikalavimų neatitinkanti suma.

7.                               

Gauta parama neviešinama

Paramos gavėjas nevykdo gautos paramos viešinimo

Paramos sumažinimas (projekto įgyvendinimo laikotarpiu) 1 proc. nuo skirtos paramos sumos arba paramos susigrąžinimas (projekto kontrolės laikotarpiu) 0,5 proc. nuo išmokėtos paramos sumos

1. Jei pažeidimas nustatomas projekto įgyvendinimo laikotarpiu (pateikus mokėjimo prašymą), mokėjimo prašymas nekompensuojamas tol, kol nebus įgyvendintos viešinimo priemonės, nustatytos Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės). Jei per Agentūros nustatytą laikotarpį viešinimo priemonės neįgyvendinamos, taikoma 1 proc. paramos sumažinimo sankcija nuo skirtos paramos sumos, pakartotinai prašant įgyvendinti Viešinimo taisyklėse nustatytas viešinimo priemones.

2. Jei pažeidimas nustatomas projekto kontrolės laikotarpiu, taikoma 0,5 proc. paramos susigrąžinimo sankcija nuo išmokėtos paramos sumos ir pakartotinai prašoma įgyvendinti Viešinimo taisyklėse nustatytas viešinimo priemones.

8.                                 

Reikiamos ir (arba) prašomos informacijos ar dokumentų neteikimas

Paramos gavėjas ir (arba) partneris nepateikia Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės),

ir (arba) Įgyvendinimo taisyklėse ir (arba) paramos sutartyje nurodytų dokumentų ar informacijos (išskyrus atvejus, nurodytus šio sąvado 21 punkte).

Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris per 10 d. d. nepraneša apie draudžiamąjį įvykį, susijusį su už paramos lėšas įsigytu turtu.

Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris nepraneša apie bet kurių duomenų, nurodytų paramos paraiškoje ir (arba) paramos sutartyje, pasikeitimus, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus, įskaitant susijusių įmonių ir (arba) partnerinių įmonių atsiradimą.

Paramos sumažinimas arba susigrąžinimas nuo paramos sumos

1. Jei paramos gavėjui neišmokėta paramos suma – mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos nekompensuojamos tol, kol bus pateikti Administravimo ir (arba) Įgyvendinimo taisyklėse ir (arba) paramos sutartyje nurodyti dokumentai ar informacija, ir paramos gavėjui ir (arba) partneriui siunčiamas raštas, įpareigojant per 20 darbo dienų pateikti dokumentus ar informaciją. Jei per šį terminą dokumentai ar informacija nepateikiami, paramos suma mažinama 0,5 proc. nuo mokėjimo prašyme nurodytos paramos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Jei nurodyti dokumentai ar informacija nepateikiami per 60 darbo dienų, parama mažinama 100 proc. nuo mokėjimo prašyme nurodytos paramos sumos.

2. Jei paramos gavėjui išmokėta paramos suma – taikomas 0,5 proc. paramos susigrąžinimas nuo išmokėtos paramos sumos ir paramos gavėjas ir (arba) partneris įpareigojamas pateikti informaciją ar dokumentus iš naujo.

 

9.                                 

Projekto įgyvendinimo ir (arba) kontrolės laikotarpiu pakeistas remiamos veiklos pobūdis, tikslai ar įgyvendinimo sąlygos, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams projekto tikslams; nutraukta projekte numatyta veikla ar ji perkelta už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (toliau –Programa) įgyvendinimo teritorijos ribų; parduotas ar kitaip perleistas, perduotas (nuoma, panauda ir kt.) turtas, įsigytas iš paramos lėšų.

Paramos gavėjas ir (arba) partneris projekto įgyvendinimo ir (arba) kontrolės laikotarpiu pakeičia remiamos veiklos pobūdį, tikslus ar įgyvendinimo sąlygas, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams projekto tikslams; nutraukia projekte numatytą veiklą (jei projekto kontrolės laikotarpiu gamybinė veikla (prekių ar paslaugų kūrimas) nutraukiama dėl netyčinio bankroto, sankcija netaikoma) ar ją perkelia už Programos įgyvendinimo (Lietuvos Respublikos) teritorijos ribų; parduoda ar kitaip perleidžia, perduoda (nuoma, panauda ir kt.) turtą, įsigytą iš paramos lėšų.

Paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas 100 proc. nuo paramos sumos / proporcingai laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti, skirtos paramos už parduotą ar kitaip perleistą paramos lėšomis įsigytą turtą dalies susigrąžinimas / proporcingai laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti, išmokėtos paramos sumos susigrąžinimas

1. Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris pakeičia remiamos veiklos pobūdį, tikslus ar įgyvendinimo sąlygas, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams projekto tikslams; nutraukia projekte numatytą veiklą ar perkelia veiklą už Programos įgyvendinimo teritorijos ribų; parduoda ar kitaip perleidžia, perduoda (nuoma, panauda ir kt.) visą turtą, įsigytą iš paramos lėšų:

1.1. projekto įgyvendinimo laikotarpiu – taikomas paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas 100 proc. nuo paramos sumos;

1.2. projekto kontrolės laikotarpiu, taikomas proporcingai laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti, išmokėtos paramos sumos susigrąžinimas (sankcija skaičiuojama pagal tai, kiek per visą kontrolės laikotarpį nebuvo vykdomi įsipareigojimai kalendorinėmis dienomis).

Jei projekto kontrolės laikotarpiu gamybinė veikla (prekių ar paslaugų kūrimas) nutraukiama dėl netyčinio bankroto, sankcija netaikoma.

2. Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris parduoda ar kitaip perleidžia, perduoda (nuoma, panauda ir kt.) dalį turto, įsigyto iš paramos lėšų:

2.1. projekto įgyvendinimo laikotarpiu – taikomas skirtos paramos už parduotą ar kitaip perleistą turtą dalies susigrąžinimas, jei paramos gavėjas ir (arba) partneris įrodo, kad su likusiu turtu bus pasiekti numatyti projekto tikslai arba kad projekto tikslai yra jau pasiekti. Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris neįrodo, kad su likusiu turtu bus pasiekti numatyti projekto tikslai arba kad projekto tikslai yra jau pasiekti, taikomas paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas 100 proc. nuo paramos sumos;

2.2. projekto kontrolės laikotarpiu – taikomas proporcingai laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti, skirtos paramos už parduotą ar kitaip perleistą turtą dalies susigrąžinimas (sankcija skaičiuojama pagal tai, kiek per visą kontrolės laikotarpį nebuvo vykdomi įsipareigojimai kalendorinėmis dienomis), jei paramos gavėjas ir (arba) partneris įrodo, kad su likusiu turtu bus pasiekti numatyti projekto tikslai arba kad projekto tikslai yra jau pasiekti. Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris neįrodo, kad su likusiu turtu bus pasiekti numatyti projekto tikslai arba kad projekto tikslai yra jau pasiekti, taikomas proporcingai laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti, išmokėtos paramos sumos susigrąžinimas.

10.

Įkeistas turtas, kuriam įsigyti buvo suteikta parama, kai Įgyvendinimo taisyklės to neleidžia / nenumato, arba negavus Agentūros sutikimo

Paramos gavėjas projekto įgyvendinimo ir (arba) kontrolės laikotarpiu įkeičia turtą, kuriam įsigyti buvo suteikta parama, kai Įgyvendinimo taisyklės to neleidžia / nenumato arba paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu be rašytinio Agentūros sutikimo įkeičia turtą, kuriam įsigyti buvo suteikta parama, kai Įgyvendinimo taisyklės leidžia tai daryti.

Paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas nuo

nuo paramos sumos

1. Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris įkeičia už paramos lėšas įgytą turtą, kai pagal Įgyvendinimo taisykles tokio turto įkeitimas galimas gavus Agentūros sutikimą ir Agentūra sutikimą būtų davusi, bet tokio sutikimo paramos gavėjas ir (arba) partneris neprašė – taikoma 0,5 proc. sankcija nuo skirtos paramos sumos konkrečiai investicijai, o jei parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos konkrečiai investicijai.

2. Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris įkeičia už paramos lėšas įgytą turtą, kai tokio turto įkeitimas pagal Įgyvendinimo taisykles galimas gavus Agentūros sutikimą, bet tokio sutikimo paramos gavėjas ir (arba) partneris nustatyta tvarka nebūtų gavęs ir neprašė arba prašė ir gavo neigiamą atsakymą – taikoma 10 proc. sankcija nuo skirtos paramos sumos konkrečiai investicijai, o jei parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos konkrečiai investicijai (jei įkeitimas nedaro neigiamos įtakos projekto veiklos tikslams bei uždaviniams), kitu atveju – taikoma 100 proc. sankcija nuo skirtos paramos sumos konkrečiai investicijai, o jei parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos konkrečiai investicijai.

3. Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris įkeičia už paramos lėšas įgytą turtą, kai Įgyvendinimo taisyklės to neleidžia / nenumato, taikoma 25 proc. sankcija nuo skirtos paramos sumos konkrečiai investicijai, o jei parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos konkrečiai investicijai (jei įkeitimas nedaro neigiamos įtakos projekto veiklos tikslams bei uždaviniams), kitu atveju – taikoma 100 proc. sankcija nuo skirtos paramos sumos konkrečiai investicijai, o jei parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos konkrečiai investicijai.

11.

Pastatų, statinių ir (arba) patalpų nuomos, panaudos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis neįregistruota Nekilnojamojo turto

registre, jei toks reikalavimas nustatytas Įgyvendinimo taisyklėse

Jei pastatai, statiniai, patalpos, į kuriuos investuojama ir (arba) kuriuose numatyta vykdyti projektą, nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise ir yra nuomojami ar kitaip jais naudojamasi, o pastatų, statinių ir (arba) patalpų nuomos, panaudos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis neįregistruota Nekilnojamojo turto registre

Paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas 0,5 proc. nuo skirtos paramos sumos konkrečiai investicijai sumos, o jei parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos konkrečiai investicijai

Pažeidimas nustatomas, kai projekto įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu, po projekto patikros vietoje ar kitaip paaiškėjus, kad patalpų nuomos, panaudos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis neįregistruota Nekilnojamojo turto registre. Visais atvejais vertinama, ar yra užtikrintas teisėtas naudojimasis tais pastatais. Nustačius pažeidimą, siunčiamas raštas, įpareigojant paramos gavėją per 30 darbo dienų sutartį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir apie tai informuoti Agentūrą. Jei per šį terminą sutartis neįregistruojama Nekilnojamojo turto registre, taikoma sankcija ir pakartotinai siunčiamas raštas, įpareigojant paramos gavėją per 30 darbo dienų sutartį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Sankcija taikoma ir įpareigojimas paramos gavėjui siunčiamas tol, kol sutartis nebus įregistruota.

12.

Projekto įgyvendinimo ir (arba) kontrolės laikotarpiu pakeista projekto įgyvendinimo vieta

Paramos gavėjas ir (arba) partneris pakeitė projekto įgyvendinimo vietą, kai Įgyvendinimo taisyklės to neleidžia / nenumato arba be rašytinio Agentūros sutikimo pakeitė projekto įgyvendinimo vietą, kai Įgyvendinimo taisyklės leidžia tai daryti

Paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas nuo paramos sumos

1. Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris pakeitė projekto įgyvendinimo vietą, kai projekto vietos pakeitimas pagal Įgyvendinimo taisykles galimas gavus Agentūros sutikimą, bet tokio sutikimo paramos gavėjas ir (arba) partneris neprašė – taikomas paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas 10 proc. nuo skirtos paramos sumos, o jei visa parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos.

2. Jei paramos gavėjas ir (arba) partneris pakeitė projekto įgyvendinimo vietą, kai Įgyvendinimo taisyklės to neleidžia / nenumato, taikomas paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas 25 proc. nuo skirtos paramos sumos, o jei visa parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos.

13.

Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, ir (arba) partneris nesudaro sąlygų ir neleidžia asmenims, turintiems teisę tai daryti, atlikti patikrų vietoje ir (arba) patikrinti, kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo

Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas ir (arba) partneris nesudaro sąlygų ir neleidžia asmenims, turintiems teisę tai daryti, atlikti patikrų vietoje ir (arba) patikrinti, kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo

Paramos neskyrimas arba paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas

100 proc. nuo paramos sumos

Kai pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, ir (arba) partneris nesudaro sąlygų atlikti patikros per 14 kalendorinių dienų terminą nuo įspėjamojo registruoto laiško, kuriuo prašoma sudaryti sąlygas patikrai atlikti, gavimo, parama neskiriama arba sumažinama ir (arba) susigrąžinama visa išmokėta paramos suma, t. y. taikoma 100 proc. sankcija.

14.

Paramos gavėjas ir (arba) partneris nevykdo įsipareigojimų, susijusių su dokumentų saugojimu

Paramos gavėjas ir (arba) partneris pažeidžia norminiuose teisės aktuose ar paraiškoje / paramos sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką

 

Paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas 0,5 proc. nuo skirtos paramos sumos, o jei visa parama yra išmokėta, – nuo išmokėtos paramos sumos

Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka paramos gavėjas ir (arba) partneris turi fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto vykdymu, ir saugoti su šiomis operacijomis bei su projekto įgyvendinimu susijusius visus dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, vadovaudamasis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. Jei patikros vietoje metu nustatoma, kad paramos gavėjas nesilaiko vienos ar kelių dokumentų saugojimo tvarkos nuostatų:

1. Dokumentai nėra išsaugomi tokį terminą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnyje, kuriame nurodoma, kad, patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų;

2. Dokumentai nėra išsaugomi tokį terminą, kaip nustatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose projektų įgyvendinimą, ar paramos paraiškoje / sutartyje.

3. Neužtikrina, kad turimi elektroniniai ir kiti dokumentai, prie kurių prieinama tik specialios įrangos priemonėmis, išliktų autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką, jei paramos gavėjas tai gali užtikrinti.

15.

Įsipareigojimų, susijusių su turto draudimu, nevykdymas (turto draudimo fakto nepagrindimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjas ir (arba) partneris visiškai ar iš dalies nevykdo paramos sutarties sąlygų ar paramos paraiškoje, Įgyvendinimo taisyklėse nurodytų įsipareigojimų, susijusių su turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo suteikta parama, draudimu (nepateikia visų susijusių dokumentų, nepagrindžia turto draudimo fakto ir kt.)

Paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas nuo pradinės pripažinto tinkamu finansuoti kiekvieno atskirai neapdrausto turto vertės

Sankcija už neapdraustą turtą, kuriam įsigyti ar sukurti suteikta parama, taikoma nuo mokėjimo prašymo, kuriuo prašoma paramos kompensuoti įsigytą ar sukurtą turtą, pateikimo dienos.

Taikomi tokie sankcijų dydžiai, kai turtas yra neapdraustas:

1. Nuo 30 iki 120 kalendorinių dienų – 0,5 proc. (nuo pradinės pripažinto tinkamo finansuoti neapdrausto turto vertės);

2. Nuo 121 iki 240 kalendorinių dienų – 1 proc. (nuo pradinės pripažinto tinkamo finansuoti neapdrausto turto vertės);

3. Nuo 241 iki 365 kalendorinių dienų – 2 proc. (nuo pradinės pripažinto tinkamo finansuoti neapdrausto turto vertės);

4. Daugiau kaip 366 kalendorinės dienos – sankcijos dydis yra 4 proc. (nuo pradinės pripažinto tinkamo finansuoti neapdrausto turto vertės).

 

16.

Paramos gavėjas ir (arba) partneris projekto įgyvendinimo laikotarpiu nustojo vykdyti projektą, negali pasiekti nustatytų projekto uždavinių, tikslų (išskyrus netyčinio bankroto atvejį)

Paramos gavėjas ir (arba) partneris projekto įgyvendinimo laikotarpiu nustojo vykdyti projektą, negali pasiekti nustatytų projekto uždavinių, tikslų (išskyrus netyčinio bankroto atvejį)

Paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas 100 proc. nuo paramos sumos

 

17.

Paramos gavėjas ir (arba) partneris nepradeda vykdyti projekto per paramos skyrimo ir naudojimo sąlygose nustatytą, su Agentūra suderintą terminą arba nesilaiko nustatyto, su Agentūra suderinto projekto įgyvendinimo grafiko, kai taikoma (išskyrus, kai pavėluotai pateikiamas mokėjimo prašymas)

Paramos gavėjas ir (arba) partneris nepradeda vykdyti projekto per paramos skyrimo ir naudojimo sąlygose nustatytą terminą arba nesilaiko nustatyto projekto įgyvendinimo grafiko (išskyrus, kai pavėluotai pateikiamas mokėjimo prašymas)

Paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas nuo skirtos paramos sumos.

1. Paramos gavėjui ir (arba) partneriui nepradėjus vykdyti projekto per paramos skyrimo ir naudojimo sąlygose nustatytą, su Agentūra suderintą terminą, taikytina sankcija – 100 proc. paramos sumažinimas nuo skirtos paramos sumos.

2. Paramos gavėjui ir (arba) partneriui nesilaikant projekto įgyvendinimo grafiko taikytina sankcija – 0,5 proc. paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas nuo skirtos paramos sumos.

3. Numatytos sankcijos taikomos tik atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ir įsitikinus, kad paramos gavėjas ir (arba) partneris nepradėjo vykdyti projekto arba nesilaiko projekto įgyvendinimo grafiko.

18.

Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, ir (arba) partneris, teikdamas paramos paraišką, mokėjimo prašymą, kasmetinį prašymą, projekto ataskaitą ar kitus dokumentus, sąmoningai pateikia neteisingą informaciją arba sąmoningai nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą ir (arba) išmokėti paramos lėšas priėmimui arba tinkamai paramos paraiškos ir projekto kontrolei vykdyti

Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, ir (arba) partneris, teikdamas paramos paraišką, mokėjimo prašymą, kasmetinį prašymą, projekto ataskaitą ar kitus dokumentus, sąmoningai pateikia neteisingą informaciją arba sąmoningai nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą ir (arba) išmokėti paramos lėšas priėmimui arba tinkamai paramos paraiškos ir projekto kontrolei vykdyti

Paramos neskyrimas arba paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas 100 proc. nuo paramos sumos

 

 

 

19.

Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, ir (arba) partneris nesilaiko reikalavimo (įsipareigojimo) tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, jei toks reikalavimas nustatytas įgyvendinimo taisyklėse

Kai projekto įgyvendinimo ar kontrolės laikotarpiu kompetentinga institucija nustato, kad pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, ir (arba) partneris nesilaiko reikalavimo (įsipareigojimo) tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, jei toks reikalavimas nustatytas Įgyvendinimo taisyklėse

Paramos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas nuo paramos sumos

1. Jei pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui nėra išmokėta parama, taikoma 0,5 proc. paramos sumažinimo sankcija nuo skirtos paramos sumos ir prašoma tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. Jei paramos gavėjui yra išmokėta parama, taikomas paramos susigrąžinimas 10 proc. nuo išmokėtos paramos sumos ir prašoma tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

20.

Paramos gavėjas, įgyvendindamas projektą, sukūrė neteisėtas sąlygas gauti paramą

Kai, vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“ (kai pagal Įgyvendinimo taisykles ji taikoma), projekto įgyvendinimo ir (arba) kontrolės laikotarpiu nustatoma, kad paramos gavėjas, įgyvendindamas projektą, sukūrė neteisėtas sąlygas gauti paramą

Paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas 100 proc. nuo paramos sumos

 

21.

Paramos gavėjas Agentūrai neteikia galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos, kaip yra numatyta Įgyvendinimo taisyklėse

 

Paramos susigrąžinimas 0,5 proc. nuo išmokėtos paramos sumos

Paramos gavėjui nepateikus galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos, išsiunčiamas priminimas ir, jei paramos gavėjas per priminime nustatytą terminą nepateikia minėtų ataskaitų, taikoma sankcija.

22.

Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas pirkimo dokumentų nederino su Agentūra iki pirkimo procedūrų pradžios, kai toks reikalavimas yra nustatytas Įgyvendinimo taisyklėse

 

Paramos sumažinimas 0,5 proc. nuo investicijų, dėl kurių vykdomas pirkimas, vertės

 

23.

Paramos gavėjas įsigijo investiciją už kainą, viršijančią vidutinę rinkos kainą.

 

Kai investicija įsigyta už kainą, viršijančią vidutinę rinkos kainą

Mokėtinos paramos sumažinimas arba išmokėtos paramos susigrąžinimas kainos, viršijančios vidutinę rinkos kainą, skirtumu

Nustačius, kad investicija yra įsigyta už kainą, viršijančią vidutinę rinkos kainą, paramos suma sumažinama arba susigrąžinama kainos, viršijančios vidutinę rinkos kainą, skirtumu.

24.

Paramos gavėjas ir (arba) partneris yra bankrutuojantis arba likviduojamas projekto įgyvendinimo metu

 

Paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas 100 proc. nuo paramos sumos

Sankcija taikoma tuo atveju, kai paramos gavėjas (bankroto administratorius) nesutinka tęsti projekte numatytos veiklos arba jeigu įsipareigojimai nėra perimami, išskyrus tuos atvejus, kai yra netyčinis bankrotas.

25.

Paramos gavėjas ir (arba) partneris, vykdydamas projektą, suteikia kitam asmeniui įgaliojimą jo vardu vykdyti projekte nurodytą veiklą, kai tai draudžiama Įgyvendinimo taisyklėse

Kai nustatoma, kad paramos gavėjas ir (arba) partneris, vykdydamas projektą, suteikia kitam asmeniui įgaliojimą vykdyti veiklą, kai tai draudžiama Įgyvendinimo taisyklėse

Paramos sumažinimas ir arba paramos susigrąžinimas nuo paramos sumos

Skiriama sankcija proporcingai laikotarpiui, kuriuo pats paramos gavėjas ir (arba) partneris nevykdė projekte nurodytos veiklos, o buvo suteikęs įgaliojimą (kai tai draudžia Įgyvendinimo taisyklės). Jei įgaliojimas yra tik vienkartiniam konkrečiam veiksmui atlikti, sankcija netaikoma.

26.

Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, ir (arba) partneris, vykdydamas projektą, nesiima veiksmų, kad išvengtų jo ir ES interesų konflikto

 

Paramos neskyrimas arba paramos sumažinimas ir (arba) paramos susigrąžinimas 100 proc. nuo paramos sumos

Interesų konfliktas apibrėžtas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/1929 57 straipsnyje.

27.

Laiku neatsiskaitoma su tiekėju (-ais) / rangovu (-ais), kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas

 

 

Paramos gavėjas, vykdydamas projektą, laiku (per 5 d. d.) neatsiskaito su tiekėju (-ais) / rangovu (-ais), kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas

 

 

Paramos išmokėjimo sustabdymas (projekto įgyvendinimo laikotarpiu) ir (arba) paramos susigrąžinimas po 0,5 proc. nuo Agentūros pagal mokėjimo prašymą išmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną skaičiuojant nuo 6 pavėluotos darbo dienos, bet ne daugiau kaip už 30 darbo dienų, arba paramos susigrąžinimas 100 proc. nuo Agentūros pagal mokėjimo prašymą išmokėtos paramos sumos

 

1. Jei paramos gavėjas, gavęs paramos lėšas, laiku neatsiskaitė su tiekėju (-ais) / rangovu (-ais) ir nepateikė Agentūrai pranešimo apie patirtų išlaidų, kurios buvo deklaruotos mokėjimo prašyme, visišką apmokėjimą bei šių išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų, paramos suma mažinama po 0,5 proc. nuo Agentūros pagal mokėjimo prašymą išmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą darbo dieną, skaičiuojant nuo 6 pavėluotos darbo dienos, bet ne daugiau kaip už 30 darbo dienų. Šiuo laikotarpiu kitas mokėjimo prašymas neapmokamas, kol nėra pateikiami atsiskaitymo įrodymo dokumentai.

2. Jei paramos gavėjas, gavęs paramos lėšas, per 40 darbo dienų nuo paramos lėšų gavimo neatsiskaitė su tiekėju (-ais) / rangovu (-ais) ir nepateikė Agentūrai pranešimo apie patirtų išlaidų, kurios buvo deklaruotos mokėjimo prašyme, visišką apmokėjimą bei šių išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų, taikoma 100 proc. pagal mokėjimo prašymą išmokėtos paramos sumos susigrąžinimo sankcija. Pagal kitą mokėjimo prašymą paramos lėšos nėra išmokamos, kol paramos gavėjas turi įsiskolinimų Agentūrai.

 

28.

Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, ir (arba) partneris, vykdydamas projektą, padarė kitų Įgyvendinimo taisyklių ir (arba) kitų paramos teikimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos ir (arba) ES teisės aktų pažeidimų

 

 

Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, ir (arba) partneris, vykdydamas projektą, pažeidė kitus, nei šioje lentelėje nurodyti, Įgyvendinimo taisyklių ir (arba) kitų paramos teikimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos ir (arba) ES teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu

Sankcijos dydis priklauso nuo nustatyto pažeidimo reikšmingumo, masto, trukmės ir pasikartojimo

Nustačiusi tokius pažeidimus, Agentūra taiko sankcijas savo numatyta ir patvirtinta tvarka, atsižvelgdama į pažeidimo reikšmingumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.

Šis punktas netaikomas, nustatant sankcijas už pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimus, taip pat tais atvejais, kai sankcijos dydis yra nustatytas Įgyvendinimo taisyklėse.

 

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-292, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07901

Nr. 3D-392, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10968

 

 

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus

įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės

sektoriaus 2014–2020 metų programos

priemones taikymo metodikos

2 priedas

 

SANKCIJŲ DYDŽIAI, KAI PIRKIMAS ATLIEKAMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ

 

1. Kreipimosi į tiekėjus, skelbimo apie pirkimą ir pirkimo objekto apibūdinimo pažeidimai:

 

Nr.

Pažeidimas

Pažeidimo turinys

Rekomenduojamas sankcijos dydis

1

2

3

4

1.1.

Skelbimo apie pirkimą nepaskelbimas

Pirkimas pradėtas nesilaikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše (toliau – Aprašas) ar perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėse (toliau – Supaprastintų pirkimų taisyklės) numatytų skelbimo apie pirkimą reikalavimų, įskaitant skaidrumo principo pažeidimus (pvz., sudaromos sąlygos laimėti pirkimą konkrečiam tiekėjui, susijusiam asmeniui), išskyrus 1.2 papunktyje nurodytus atvejus.

100 proc. dydžio sankcija.

 

1.2.

Kreipimosi į tiekėjus reikalavimų nesilaikymas/interesų konfliktas

 

Apklausiami tiekėjai, kurių vykdoma veikla nesusijusi su pirkimo objektu, pirkimas įvykdytas nesilaikant kreipimosi į tiekėjus procedūrų, įskaitant skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimus, sudaromos sąlygos laimėti pirkimą konkrečiam, susijusiam asmeniui (pvz.: sudaroma sutartis su giminystės ryšiais susijusiu asmeniu ir šie ryšiai patvirtinami atsakingų institucijų, sudaroma sutartis su įmone, kurios turimų akcijų kiekis leidžia daryti įtaką pareiškėjui, paramos gavėjui, įmonės priimamiems sprendimams, apklausiami skirtingų įmonių, kuriose dirba tie patys asmenys arba kurios yra įsteigtos to paties asmens, atstovai, nesielgiama vienodai su visais tiekėjais, nepateikiama visa būtina informacija).

Pastaba. Sankcija netaikoma, jei yra gauti ne mažiau kaip trys pasiūlymai, atitinkantys visus reikalavimus, ir sutartis sudaroma su nesusijusiu tiekėju, pateikusiu visus reikalavimus atitinkantį pasiūlymą.

100 proc. dydžio sankcija.

 

 

1.3.

Papildomi darbai, paslaugos ar prekės perkami nevykdant Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintų pirkimų taisyklių nustatytų pirkimo procedūrų

Pagrindinė pirkimo sutartis sudaryta laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintų pirkimų taisyklių, tačiau vėliau sudaryta viena ar daugiau papildomų sutarčių / susitarimų (nepriklausomai nuo to, ar tai buvo įforminta raštu) nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatų, reguliuojančių papildomų darbų, paslaugų ar prekių pirkimų vykdymą ir jeigu bendra sutarčių, sudarytų dėl papildomų darbų arba paslaugų, vertė viršija 50 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės;

100 proc. dydžio sankcija.

 

Jeigu bendra sutarčių, sudarytų dėl papildomų darbų, paslaugų ar prekių vertė neviršija 50 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės, taikoma 25 proc. dydžio sankcija.

1.4.

Dirbtinai suskaidomos prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo sutartys

Dirbtinai suskaidomas planuojamas pirkimas siekiant išvengti tinkamo pirkimo būdo parinkimo pagal Viešųjų pirkimų įstatymą / Aprašą / Supaprastintų pirkimų taisykles. Perkamos panašios prekės / paslaugos / darbai, tačiau siekiant išvengti griežtesnio ar tarptautinio pirkimo ribos atliekami keli pirkimai taikant supaprastintą tvarką.

100 proc. dydžio sankcija.

 

1.5.

Nesilaikoma pasiūlymų priėmimo terminų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminų

Nustatomi trumpesni pasiūlymų/paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminai, nei reikalaujama Viešųjų pirkimų įstatyme/Apraše/Supaprastintų pirkimų taisyklėse.

25 proc. dydžio sankcija, jeigu terminas sutrumpinamas 50–100 proc.

10 proc. dydžio sankcija, jeigu laikotarpis sutrumpinamas mažiau nei 50, bet daugiau nei 30 proc.

5 proc. dydžio sankcija, jeigu laikotarpis sutrumpinamas 30 – 1 proc.

1.6.

Nepaskelbiama apie pasiūlymų pateikimo/paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje pateikimo termino pratęsimą

Pasiūlymų pateikimo terminai (arba paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje pateikimo terminai) buvo pratęsti ir apie tai nepaskelbta pagal atitinkamas taisykles.

10 proc. dydžio sankcija.

 

1.7.

Pirkimo dokumentuose nurodyti ne visi kvalifikaciniai reikalavimai ir (ar) pirkimo sutarties pasirašymo sąlygos arba jie netiksliai apibrėžti

Pirkimo procedūra įvykdyta laikantis paskelbimo reikalavimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatyme/Apraše/Supaprastintų pirkimų taisyklėse, bet pirkimo dokumentuose nurodyti ne visi privalomi kvalifikaciniai reikalavimai / pašalinimo pagrindai ir (ar) pirkimo sutarties pasirašymo sąlygos arba jie netiksliai apibrėžti, arba pirkimo procedūros metu pritaikyti kvalifikaciniai reikalavimai/pašalinimo pagrindai ir (arba) pirkimo sutarties pasirašymo sąlygos, neatitinkantys tų, kuriuos perkančioji organizacija nurodė pirkimo dokumentuose.

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

5 proc. dydžio sankcija, jei pakeistos ne esminės (esminės – kaina, objektas, terminai, apmokėjimo tvarka) sutarties pasirašymo sąlygos.

1.8.

Neteisėtų kvalifikacinių ir (arba) pirkimo sutarties pasirašymo kriterijų taikymas vykdant pirkimo procedūrą

Pirkimas buvo įvykdytas taikant neteisėtus kriterijus (t. y. tiekėjai negali dalyvauti pirkimo procedūrose dėl neteisėtų apribojimų, nustatytų pirkimo dokumentuose (pvz., neproporcingas pirkimo objektui kvalifikacinis reikalavimas ir t. t.)) arba šių kriterijų nustatymas buvo klaidingas ir (ar) diskriminuojantis.

25 proc. dydžio sankcija.

 

 

1.9.

Diskriminacinė techninė

specifikacija

Nustatomi per daug specifiniai techniniai standartai ar reikalavimai, todėl neužtikrinamos vienodos sąlygos visiems pirkimo dalyviams arba sukuriamos nepateisinamos kliūtys, trukdančios konkurencijai.

25 proc. dydžio sankcija.

 

5 proc. dydžio sankcija, jeigu gautas daugiau nei 1 pasiūlymas.

1.10.

Nepakankamai apibrėžtas pirkimo objektas

Skelbime arba pirkimo sąlygose pateiktas perkamo objekto aprašymas yra nepakankamai tikslus, kad tiekėjai galėtų nustatyti perkamą objektą ar perkančioji organizacija galėtų sudaryti pirkimo sutartį.

10 proc. dydžio sankcija.

 

 

 

2. Tiekėjų kvalifikacijos/pasiūlymų vertinimo pažeidimai

 

Nr.

Pažeidimas

Pažeidimo turinys

Rekomenduojamas sankcijos dydis

2.1.

Neleistinos derybos pirkimo procedūros metu

Pirkimas buvo vykdomas atviros arba ribotos procedūros būdu, bet perkančioji organizacija derėjosi su dalyviais, išskyrus atvejus, kai diskusijos vyko išskirtinai dėl pateiktų pasiūlymų paaiškinimo arba patikslinimo, arba perkančiosios organizacijos įpareigojimų paaiškinimo.

5 proc. dydžio sankcija.

 

2.2.

Netinkamas tiekėjų kvalifikacijos vertinimas

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai buvo pakeisti jau po vokų plėšimo procedūros, siekiant palengvinti reikalavimus tiekėjams, kad jų kvalifikacija būtų pripažinta tinkama, arba siekiant pašalinti tam tikrus tiekėjus. Taip pat, kai tiekėjų kvalifikacija vertinama aplaidžiai, neskaidriai ir pirkimo laimėtoju paskelbiamas kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis tiekėjas (t. y. nepakankamai patikrinta tiekėjo kvalifikacija).

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

10 proc. dydžio sankcija, jei nustatoma bent viena iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių, arba 5 proc. dydžio sankcija, jei nustatomos ne mažiau kaip 2 iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių:

● jei pasiūlymus dalyvauti pirkimo procedūroje pateikė daugiau nei vienas tiekėjas;

● jei vykusioje pirkimo procedūroje pirkimo laimėtoju nebūtų nustatytas kitas tiekėjas;

● jei buvo įgyvendintas racionalaus lėšų panaudojimo principas.

2.3.                         

Netinkamas tiekėjų pasiūlymų vertinimas

Vykdant pirkimo procedūras bei vertinant tiekėjo (-ų) pasiūlymus nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintų pirkimų taisyklių nustatytų procedūrų / reikalavimų (pvz., pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, prašyta pateikti papildomus dokumentus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tampa juos atitinkančiu, perkančioji organizacija taiko lengvatines sąlygas vienam iš kandidatų, skirtingai traktuoja vienodas situacijas vieno iš tiekėjų naudai, taisoma pasiūlyme pateikta informacija, pakeičiamas pasiūlymas, taikant ekonominio naudingumo kriterijų neatmetamas pasiūlymas, kuriame su techniniais duomenimis pateikiama kaina, nesilaikyta derybų tvarkos ir pan.).

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

10 proc. dydžio sankcija, kai nustatomos ne mažiau kaip 2 iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių, arba 5 proc. dydžio sankcija, jei nustatomos ne mažiau kaip 3 iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių:

● jei pasiūlymas turėjo būti atmestas tik dėl pasiūlymo formos užpildymo trūkumų;

● jei pasiūlymus dalyvauti pirkimo procedūroje pateikė daugiau nei vienas tiekėjas;

jei  tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas, bet tiekėjas atitiko kvalifikacijos reikalavimus;

● jei vykusioje pirkimo procedūroje pirkimo laimėtoju nebūtų nustatytas kitas tiekėjas;

● jei buvo įgyvendintas racionalaus lėšų panaudojimo principas.

2.4.

 

Netinkamas tiekėjų kainų vertinimas

Vertinant tiekėjo (-ų) nustatytą kainą (-as) nesilaikyta

Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo  /Supaprastintų pirkimų taisyklių nustatytų procedūrų / reikalavimų (pvz., neprašyta pagrįsti neįprastai mažos kainos, laimėtoju pripažintas tiekėjas, kurio kaina yra nepagrįsta ir padidinta ir pan.).

 

25 proc. dydžio sankcija.

 

2.5.

 

 

Informavimo apie pirkimo procedūros rezultatus trūkumai ir (ar) atidėjimo termino nesilaikymas

Pirkimas įvykdytas laikantis teisės aktų nuostatų, tačiau tiekėjas (-ai) neinformuotas (-i) apie pirkimo procedūros rezultatus, sudarytą sutartį, netaikytas atidėjimo terminas, Viešųjų pirkimų tarnyba neinformuota apie sutarties sudarymą ir pan.

 

5 proc. dydžio sankcija.

2.6.

Nesilaikyta tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo procedūrų

Nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintų pirkimų taisyklių nustatytų procedūrų nagrinėjant pretenzijas (pvz., neišnagrinėta laiku, tiekėjai neinformuoti apie pretenzijos išnagrinėjimą, nepratęstos pirkimo procedūros datos ir pan.).

 

5 proc. dydžio sankcija.

2.7.

 

Interesų konfliktas

Kai kompetentinga teisminė arba administracinė institucija nustato interesų konfliktą, susijusį su pareiškėju, paramos lėšų gavėju arba perkančiąja organizacija arba kaip perkama iš susijusių įmonių, kai pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas ar kitas atsakingas už pirkimą asmuo yra suinteresuotas neteisėtai pasipelnyti, todėl pasiūlo padidintą kainą ir pan.

100 proc. dydžio sankcija.

2.8.

Pasirašyta viešojo pirkimo sutartis neatitinka pirkimo dokumentų / tiekėjo

pasiūlymo

Į pasirašytą viešojo pirkimo sutartį perkeltos ne visos pirkimo dokumentų sutartinės nuostatos ir (ar) tiekėjo pasiūlymo duomenys ir (arba) pakeisti pirkimo sąlygose/tiekėjo pasiūlyme pateikti duomenys ir nepateiktas susitarimas dėl viešojo pirkimo sutarties sąlygų atitaisymo. Sankcija taikoma tiek rašytiniams sutarties pakeitimams, tiek de facto atliktiems sutarties pakeitimams. Jeigu pažeidimas susijęs tik su konkrečia pirkimo objekto dalimi, sankcija taikoma tik tai pirkimo objekto daliai.

Pastaba. Sankcija netaikoma, jei buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai sumažinant sutarties vertę, nors tokios galimybės nebuvo numatyta sutartyje arba kai pakeitimu pabloginama laimėjusio tiekėjo padėtis kitų tiekėjų atžvilgiu. Sankcija taip pat netaikoma, jeigu pirkimo sutartis buvo pasirašyta su tiekėju, kurio neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju ir už tai taikoma sankcija pagal šio Metodikos priedo lentelės 2.3 papunktį.

25 proc. dydžio sankcija.

 

 

3. Sutarties vykdymo pažeidimai:

 

Nr.

Pažeidimas

Pažeidimo turinys

Rekomenduojamas sankcijos dydis

3.1.

Pasirašyta viešojo pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų

Nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatyme bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymuose ir (ar) viešojo pirkimo sutartyje nustatytų būtinų sąlygų keičiant viešųjų pirkimų sutartį  /negautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti sutartį. Tais atvejais, kai Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, po sutarties pasirašymo pakeistos esminės sutarties sąlygos: kaina, prekių/paslaugų/darbų pobūdis, užbaigimo terminas, mokėjimo sąlygos ir naudojamos medžiagos.

Pastaba. Sankcija taikoma tiek rašytiniams sutarties pakeitimams, tiek de facto atliktiems sutarties pakeitimams. Jeigu pirkimas buvo skaidytas į dalis, dėl kurių buvo sudaromos atskiros sutartys, ir pažeidimas susijęs tik su konkrečia pirkimo objekto dalimi, sankcija taikoma tik dėl tos konkrečios dalies.

Jeigu sutarties pakeitimu yra pabloginama tiekėjo padėtis, sankcijos netaikomos.

 

Jei buvo pakeistos esminės pirkimo sutarties sąlygos, taikoma 25 proc. dydžio sankcija.

Jeigu sutarties vertė pakeista ne daugiau kaip 10 proc., taikomos sankcijos dydis lygus du kartus už pažeidimo vertę didesnei sumai.

Jeigu sutarties įvykdymo terminas pratęsiamas ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų perkant prekes ir paslaugas, o perkant darbus – ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, taikomos sankcijos dydis apskaičiuojamas sutarties vertę dalinant iš sutarčiai įvykdyti skirtų kalendorinių dienų skaičiaus, o gautą dalmenį padauginant iš dienų, kuriomis pakeistas sutarties įvykdymo terminas, skaičiaus. Šiuo būdu apskaičiuojama sankcija negali viršyti 25 proc. sutarties vertės.

3.2.

Viešojo pirkimo sutartyje apibrėžto perkamo objekto apimties sumažinimas

 

Pirkimas įvykdytas laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo / Aprašo / Supaprastintų pirkimo taisyklių, tačiau vėliau buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai nesumažinus sutarties vertės.

(Sankcija taikoma ir tais atvejais, kai sutaupyta suma skiriama kitoms projekto tikslus atitinkančioms investicijoms atlikti).

Pastaba. Sankcija netaikoma, jei buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai sumažinant sutarties vertę, nors tokios galimybės nebuvo numatyta sutartyje.

Nekompensuojama 100 proc. perkamo objekto dalies, kurios buvo atsisakyta, vertės, taip pat taikoma 25 proc. dydžio sankcija, jei atsisakytos objekto dalies vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visos pirkimo objekto vertės.

 

____________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 3D-292, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07901

 

 

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus

įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos

3 priedas

 

SANKCIJŲ DYDŽIAI, KAI PIRKIMAS ATLIEKAMAS PAGAL PIRKIMŲ TAISYKLES

 

1. Kreipimosi į tiekėjus, skelbimo apie pirkimą ir pirkimo objekto apibūdinimo pažeidimai:

 

Nr.

Pažeidimas

Pažeidimo turinys

Rekomenduojamas sankcijos dydis

1

2

3

4

1.1.

Kompetentingoms institucijoms pateikus nustatytus faktus  apie vieno iš pirkimo taisyklėse įtvirtintų principų (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo) nesilaikymą pirkimo procedūros metu

Pirkimo procedūros atliktos fiktyviai, nesilaikant skaidrumo bei kitų Pirkimo taisyklėse įtvirtintų principų (jeigu pažeidimas nėra nurodytas šiame priede).

100 proc. dydžio sankcija.

1.2.

Kreipimosi į tiekėjus reikalavimų nesilaikymas / interesų konfliktas

(netaikoma pirkimams, kai paraiška pateikta nuo 2017-03-31)

Apklausiami tiekėjai, kurių vykdoma veikla nesusijusi su pirkimo objektu, pirkimas įvykdytas nesilaikant kreipimosi į tiekėjus procedūrų, įskaitant skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimus, sudaromos sąlygos laimėti pirkimą konkrečiam, susijusiam asmeniui (pvz.: sudaroma sutartis su giminystės ryšiais susijusiu asmeniu, sudaroma sutartis  su įmone, kurios turimų akcijų kiekis (50+1) leidžia daryti įtaką pareiškėjui, paramos gavėjui, įmonės priimamiems sprendimams, apklausiami skirtingų įmonių, kuriose dirba tie patys asmenys, galintys daryti įtaką pirkimui,  arba kurios yra įsteigtos to paties asmens, atstovai, nesielgiama vienodai su visais tiekėjais, nepateikiama visa būtina informacija).

Pastaba. Sankcija netaikoma, jei yra gauti ne mažiau kaip trys tinkami pasiūlymai, atitinkantys visus teisės aktų reikalavimus, ir sutartis sudaroma su nesusijusiu tiekėju, pateikusiu visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantį pasiūlymą.

100 proc. dydžio sankcija.

 

 

1.3.

Skelbimo apie pirkimą nepaskelbimas

Skelbimas apie pirkimą nepaskelbiamas.

100 proc. dydžio sankcija.

 

 

1.4.

Netinkamas skelbimo apie pirkimą paskelbimas

Skelbimas apie pirkimą paskelbiamas netinkamomis priemonėmis, pvz., netinkamame laikraštyje.

50 proc. dydžio sankcija jei buvo pateiktas 1 pasiūlymas.

 

25 proc. dydžio sankcija jei buvo pateikta ne mažiau 3 pasiūlymų.

1.5.

 

 

 

 

 

 

 

Papildomi darbai, paslaugos ar prekės perkami nevykdant Pirkimų taisyklėse nustatytų pirkimo procedūrų

 

Pagrindinė pirkimo sutartis sudaryta įvykdžius tinkamas pirkimo procedūras, tačiau vėliau sudaryta viena ar daugiau papildomų sutarčių (nepriklausomai nuo to, ar jos buvo įformintos raštu) pirkimams pagal paramos sutartį nesilaikant pirkimų procedūrų.

100 proc. dydžio sankcija.

Jeigu bendra sutarčių, sudarytų dėl papildomų darbų, paslaugų ar prekių vertė neviršija 50 proc. pagrindinės pirkimo sutarties vertės, taikoma 25 proc. dydžio sankcija.

Sankcija taikoma papildomos sutarties vertei.

1.6.

Dirbtinai suskaidomos prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartys

Dirbtinai suskaidomas planuojamas pirkimas siekiant išvengti tinkamo pirkimo būdo parinkimo pagal Pirkimų taisykles.

Vietoje vieno pirkimo atlikti keli pirkimai, netaikant jiems Pirkimų taisyklėse nustatyto pirkimo būdo.

Pastaba. Sankcija netaikoma, kai investicijos įsigytos žemesne nei rinkos kaina ir/arba jei papildomos sutarties vertė neviršija 30 proc. pagrindinės sutarties vertės.

100 proc. dydžio sankcija.

 

1.7.

Nesilaikoma pasiūlymų dalyvauti pirkimo procedūrose priėmimo terminų ar dalyvauti pirkimo procedūrose priėmimo terminų

Nustatomi trumpesni pasiūlymų pateikimo dalyvauti pirkimo procedūrose priėmimo/vokų atplėšimo  terminai, nei reikalaujama Pirkimų taisyklėse (1 priedo 11 punktas).

 

 

25 proc. dydžio sankcija, jeigu terminas sutrumpinamas 50–100 proc.

10 proc. dydžio sankcija, jeigu laikotarpis sutrumpinamas mažiau nei 50, bet daugiau nei 30 proc.

5 proc. dydžio sankcija, jeigu laikotarpis sutrumpinamas 30–1 proc.

1.8.

Nepranešama apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą

Pasiūlymų pateikimo terminai buvo pratęsti ir apie tai nepranešta pagal teisės aktų reikalavimus.

 

5 proc. dydžio sankcija.

 

1.9.

Pirkimo dokumentuose nurodyti nepagrįsti ir / ar neproporcingi ir / ar diskriminaciniai kvalifikaciniai reikalavimai arba jie netiksliai apibrėžti

Pirkimo dokumentuose nurodyti nepagrįsti ir/ar neproporcingi pirkimo objektui  ir/ar diskriminaciniai kvalifikaciniai reikalavimai arba šie reikalavimai netiksliai apibrėžti, arba pirkimo procedūros metu pritaikyti kvalifikaciniai reikalavimai, neatitinkantys nurodytų pirkimo dokumentuose.

 

25 proc. dydžio sankcija.

5 proc. dydžio sankcija, jei gautas daugiau nei 1 kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis pasiūlymas.

 

1.10.

Diskriminacinė techninė

specifikacija

Nustatomi per daug specifiniai techniniai standartai ar reikalavimai, todėl neužtikrinamos vienodos sąlygos visiems pirkimo dalyviams arba sukuriamos nepateisinamos kliūtys, trukdančios konkurencijai.

(Išskyrus atvejus perkamos prekės ar paslaugos turi būti suderinamos su jau turimomis).

25 proc. dydžio sankcija.

5 proc. dydžio sankcija, jeigu gautas daugiau nei 1 techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantis pasiūlymas.

1.11.

Nepakankamai apibrėžtas pirkimo objektas

Skelbime ir (arba) kvietime teikti pasiūlymus pateiktas perkamo objekto aprašymas yra nepakankamai aiškus, kad tiekėjai galėtų nustatyti perkamą objektą ar projekto vykdytojas galėtų sudaryti pirkimo sutartį.

10 proc. dydžio sankcija.

5 proc. dydžio sankcija, jeigu gautas daugiau nei 1 konkurencingas pasiūlymas.

 


2. Tiekėjų kvalifikacijos/pasiūlymų vertinimo pažeidimai

 

Nr.

Pažeidimas

Pažeidimo turinys

Rekomenduojamas sankcijos dydis

2.1.

Netinkamas tiekėjų kvalifikacijos vertinimas

Kvalifikacijos vertinimo kriterijai buvo pakeisti jau po vokų plėšimo procedūros, siekiant palengvinti reikalavimus tiekėjams, kad jų kvalifikacija būtų pripažinta tinkama, arba siekiant pašalinti tam tikrus tiekėjus. Taip pat, kai  tiekėjams nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai vertinami aplaidžiai, neskaidriai ir pirkimo laimėtoju paskelbiamas kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis tiekėjas (t. y. nepakankamai patikrinta tiekėjo kvalifikacija) ar kai atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams iš viso netikrinamas.

 

25 proc. dydžio sankcija.

10 proc. dydžio sankcija, jei nustatoma bent viena iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių, arba 5 proc. dydžio sankcija, jei nustatomos ne mažiau kaip 2 iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių:

● jei pasiūlymus dalyvauti pirkimo procedūroje pateikė daugiau nei vienas tiekėjas;

● jei vykusioje pirkimo procedūroje pirkimo laimėtoju nebūtų nustatytas kitas tiekėjas;

● jei buvo įgyvendintas racionalaus lėšų panaudojimo principas.

2.2.

Netinkamas tiekėjų pasiūlymų vertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinant tiekėjo (-ų) pasiūlymus nesilaikyta Pirkimų taisyklių nustatytų procedūrų /reikalavimų (pvz., pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, pareiškėjas, paramos gavėjas taiko lengvatines sąlygas vienam iš tiekėjų, skirtingai traktuoja vienodas situacijas vieno iš tiekėjų naudai, leidžia pakeisti pasiūlymą, taikant ekonominio naudingumo kriterijų neatmetamas pasiūlymas, kuriame su techniniais duomenimis pateikiama kaina, nesilaikyta derybų tvarkos ir pan.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 proc. dydžio sankcija.

10 proc. dydžio sankcija, kai nustatomos ne mažiau kaip 2 iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių, arba 5 proc. dydžio sankcija, jei nustatomos ne mažiau kaip 3 iš žemiau paminėtų lengvinančių aplinkybių:

● jei pasiūlymas turėjo būti atmestas tik dėl pasiūlymo formos užpildymo techninio pobūdžio trūkumų;

● jei  tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas, bet tiekėjas atitiko kvalifikacijos reikalavimus;

● jei vykusioje pirkimo procedūroje pirkimo laimėtoju nebūtų nustatytas kitas tiekėjas;

● jei buvo įgyvendintas racionalaus lėšų panaudojimo principas.

2.3.

 

 

Informavimo apie pirkimo procedūros rezultatus trūkumai ir (ar) atidėjimo termino nesilaikymas

Pirkime dalyvavęs (-ę) tiekėjas (-ai) neinformuotas (-i) apie pirkimo procedūros rezultatus, sudarytą sutartį, netaikytas atidėjimo terminas, jei pasiūlymą pateikia daugiau nei vienas tiekėjas ir pan.

Pastaba. Sankcija netaikoma, jei pirkimo procedūros vykdymo metu dėl šių veiksmų nebuvo gauta pretenzijų.

5 proc. dydžio sankcija.

2.4.

Nesilaikyta tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo procedūrų

Nesilaikyta Pirkimų taisyklių nustatytų procedūrų nagrinėjant pretenzijas.

Pastaba. Sankcija netaikoma, kai pažeidimas susijęs išskirtinai su terminų laikymusi.

5 proc. dydžio sankcija.

2.5.

Pasirašyta pirkimo sutartis neatitinka pirkimo dokumentų/tiekėjo pasiūlymo

Į pasirašytą pirkimo sutartį perkeltos ne visos pirkimo dokumentuose numatytos esminės  sutartinės sąlygos ir (arba) pakeisti pirkimo sąlygose pateikti duomenys ir nepateiktas susitarimas dėl pirkimo sutarties sąlygų keitimo. Sankcija taikoma tiek rašytiniams sutarties pakeitimams, tiek de facto atliktiems sutarties pakeitimams. Jeigu pažeidimas susijęs tik su konkrečia pirkimo objekto dalimi, sankcija taikoma tik tai pirkimo objekto daliai.

Pastaba. Sankcija netaikoma, jei buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai sumažinant sutarties vertę, nors tokios galimybės nebuvo numatyta sutartyje, taip pat kai pakeitimu pabloginama laimėjusio tiekėjo padėtis kitų tiekėjų atžvilgiu.

25 proc. dydžio sankcija, jei pakeistos esminės sutarties sąlygos (apmokėjimo sąlygos ir terminai, prekių pristatymo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo terminai, pakeista pirkimo objekto techninė specifikacija, kiekiai), siekiant pagerinti sąlygas tiekėjui, lyginant su pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, kurie buvo prieinami visiems suinteresuotiems dalyvauti pirkime tiekėjams.

5 proc. sankcija, jei pirkimo dokumentuose nenumatytas, bet pasirašytoje sutartyje nurodytas avansinis mokėjimas, kurio dydis neviršija 20 proc. visos sutarties vertės.

2.6.

Ataskaitos apie pirkimo procedūros rezultatus nepateikimas (kai pirkimas buvo vykdomas per www.nma.lt svetainę)

Pirkimas buvo vykdomas pirkimų sistemoje per www.nma.lt svetainę ir praėjus 30 kalendorinių dienų projekto vykdytojas sistemoje neužpildė ataskaitos apie pirkimo procedūros rezultatus (apie nustatytą laimėtoją arba kitą priežastį, kurios pagrindu pirkimas pasibaigė).

Pastaba. Sankcija netaikoma jei praleistas ataskaitos pateikimo terminas.

5 proc. dydžio sankcija.

 

3. Sutarties vykdymo pažeidimai:

 

Nr.

Pažeidimas

Pažeidimo turinys

Rekomenduojamas sankcijos dydis

3.1.

Pasirašyta pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų

Nesilaikyta Pirkimų taisyklėse nustatytų būtinų sąlygų keičiant pirkimų sutartį / negautas Agentūros sutikimas (kai jo reikalaujama) keisti sutartį. Po sutarties pasirašymo pakeisti esminiai sutarties elementai: pirkimo kaina, pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties, atitikties Europos Sąjungos standartams apmokėjimo sąlygos ir terminai, prekių pristatymo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo terminai, pakeista pirkimo objekto techninė specifikacija, kiekiai.

Pastaba. Sankcija taikoma tiek rašytiniams sutarties pakeitimams, tiek de facto atliktiems sutarties pakeitimams. Jeigu pirkimas buvo skaidytas į dalis, dėl kurių buvo sudaromos atskiros sutartys, ir pažeidimas susijęs tik su konkrečia pirkimo objekto dalimi, sankcija taikoma tik dėl tos konkrečios dalies.

Pastaba. Sankcija netaikoma, kai pakeitimu pabloginama tiekėjo padėtis arba nekeičiamos esminės sąlygos.. Taip pat, kai sutarties įvykdymo termino pratęsimas nebuvo numatytas sutartyje, tačiau jį pratęsus sumokami delspinigiai, baudos ar pan. Sankcija netaikoma ir tada, kai sutartis pakeista remiantis sutartyje numatyta pakeitimo galimybe, nors prieš pasirašant sutarties pakeitimą Agentūros pritarimas negautas.

Taip pat, jei sumokėta avanso suma neviršija 20 proc. sutartyje numatytos avanso sumos.

25 proc. dydžio sankcija, jei  pakeistos esminės sutarties sąlygos (apmokėjimo sąlygos ir terminai, prekių pristatymo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo terminai, pakeista pirkimo objekto techninė specifikacija, kiekiai), siekiant pagerinti sąlygas tiekėjui, lyginant su pasirašytoje sutartyje nurodytais reikalavimais.

Jeigu avansas apmokamas iki sutarties pasirašymo dienos, taikoma 100 proc. dydžio sankcija.

Jeigu sutarties vertė padidinta ne daugiau kaip 10 proc., taikomos sankcijos dydis yra du kartus didesnis nei sutarties padidinimo suma 

Jeigu sutarties įvykdymo terminas pratęsiamas ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų perkant prekes ir paslaugas, o perkant darbus – ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, taikomos sankcijos dydis apskaičiuojamas sutarties vertę dalinant iš sutarčiai įvykdyti skirtų kalendorinių dienų skaičiaus, o gautą dalmenį padauginant iš kalendorinių dienų, kuriomis pakeistas sutarties įvykdymo terminas, skaičiaus. Šiuo būdu apskaičiuojama sankcija negali viršyti 25 proc. sutarties vertės.

3.2.

Pirkimo sutartyje apibrėžto perkamo objekto apimties sumažinimas

 

Pirkimas įvykdytas laikantis Pirkimo taisyklių, tačiau vėliau buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai nesumažinus sutarties vertės.

Pastaba. Sankcija netaikoma, jei buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai sumažinant sutarties vertę, nors tokios galimybės nebuvo numatyta sutartyje.

 

Nekompensuojama 100 proc. perkamo objekto dalies, kurios buvo atsisakyta, vertės

______________

 

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 3D-292, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07901

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-552, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-28, i. k. 2016-24152

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-949, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21466

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-271, 2020-04-07, paskelbta TAR 2020-04-07, i. k. 2020-07261

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-292, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07901

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-392, 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10968

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo