Suvestinė redakcija nuo 2022-03-05

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-11-20, i. k. 2015-18507

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-02:

Nr. 803, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16070

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO NUOSTATŲ IR VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 18 d. Nr. 1197

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 381 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

1. Patvirtinti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatus (pridedama).

2. Patvirtinti šią Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos (toliau – Taryba) sudėtį:

Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguotas atstovas;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas atstovas;

4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos deleguoti atstovai;

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos deleguotas atstovas;

Nacionalinės sveikatos tarybos deleguotas atstovas;

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento deleguotas atstovas;

2 nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų deleguoti atstovai;

3 visuomenės informavimo priemones vienijančių organizacijų deleguoti atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 357, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-18, i. k. 2018-06182

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Algirdas Butkevičius

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                           Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1197

 

 

 

VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (toliau – Fondas) paskirtį, Fondo lėšų naudojimo ir valdymo, Fondo tarybos (toliau – Taryba) darbo organizavimo tvarką, Fondo administratoriaus kompetenciją, visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo projektų (toliau – projektai) vertinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

2. Fondas nėra juridinis asmuo. Fondą administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

3. Fondo paskirtis – Fondui skirtas lėšas naudoti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 381 straipsnio 1 dalyje nurodytoms veikloms remti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

II SKYRIUS

FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS IR VALDYMAS

 

4. Sprendimus dėl Fondo lėšų projektams skyrimo priima Ministerija. Siūlymus Ministerijai dėl Fondo lėšų projektams paskirstymo teikia Taryba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

5. Tarybą sudaro 14 narių. Į Tarybą 9 narius deleguoja atitinkamos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos ar savivaldybių organizacijos, 2 narius – nacionalinės skėtinės nevyriausybinės organizacijos ir 3 – visuomenės informavimo priemones vienijančios organizacijos. Tarybos institucinę sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o personalinę – sveikatos apsaugos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 803, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16070

Nr. 357, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-18, i. k. 2018-06182

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

6. Jeigu Tarybos narys atsistatydina, yra atšaukiamas, nebegali eiti Tarybos nario pareigų dėl ligos ar miršta ir Tarybos kadencija yra nepasibaigusi, iki Tarybos kadencijos pabaigos Nuostatų 5 punkte nurodyta institucija, įstaiga ar organizacija, kurios atstovas atsistatydino, buvo atšauktas, nebegali eiti Tarybos nario pareigų dėl ligos ar mirė, deleguoja naują Tarybos narį.

7. Taryba:

7.1. kasmet iki einamųjų metų sausio 15 d. teikia motyvuotus siūlymus Ministerijai dėl Fondo lėšomis remtinų projektų sričių ir jų prioritetų;

7.2. teikia motyvuotus siūlymus Ministerijai dėl projektų atrankos vertinimo kriterijų;

7.3. vertina pateiktus projektus ir juos įvertinusių ekspertų išvadas;

7.4. teikia motyvuotus siūlymus Ministerijai dėl Fondo lėšų pateiktiems projektams skyrimo (neskyrimo);

7.5. vertina projektų įgyvendinimo eigą, ar vykdomos konkrečios priemonės, ar pasiekti projekte numatyti tikslai ir suplanuoti veiklos rezultatai, įgyvendinami uždaviniai, teikia motyvuotus siūlymus Ministerijai dėl projektų tęstinumo;

7.6. atlieka kitas susijusias funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

III SKYRIUS

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Tarybos nariai, ekspertai, kiti Tarybos posėdyje dalyvaujantys asmenys gali dalyvauti Tarybos darbe tik pasirašę nešališkumo deklaraciją, privalo vengti interesų konflikto ir, esant jo grėsmei, nedelsdami pranešti apie tai Tarybos pirmininkui, nariams ir nusišalinti nuo pareigų atlikimo, ir konfidencialumo pasižadėjimą, kuriame pasižada atliekant pareigas Taryboje gautą konfidencialią informaciją naudoti tik siekiant atlikti pareigas Taryboje ir jos neskleisti, išskyrus teisės aktų, reglamentuojančių informacijos teikimą, nustatytas išimtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

9. Tarybos sekretorius pasirašo Nuostatų 8 punkte nurodytą konfidencialumo pasižadėjimą.

10. Nuostatų 8 punkte nurodytų nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formas tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

11. Tarybos pirmininką, kuris vadovauja Tarybos veiklai, ir Tarybos pirmininko pavaduotoją, kuris vadovauja Tarybos veiklai, jeigu Tarybos pirmininko nėra, skiria ir atšaukia sveikatos apsaugos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

12. Tarybos pirmininkas:

12.1. organizuoja Tarybos darbą ir atsako už jos veiklą;

12.2. šaukia Tarybos posėdžius, tvirtina posėdžių darbotvarkę ir pirmininkauja posėdžiams;

12.3. skelbia balsavimą ir jo rezultatus;

12.4. sprendžia Tarybos narių nusišalinimo klausimą.

13. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Tarybos pirmininko nustatytu laiku ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

14. Tarybos posėdis gali būti sušauktas, jeigu to prašo ne mažiau kaip 5 Tarybos nariai arba Tarybos pirmininko iniciatyva.

15. Tarybos nariams apie posėdį elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas praneša Fondo administratoriaus paskirtas Tarybos sekretorius. Kartu su pranešimu Tarybos nariams jis pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais. Tarybos sekretorius nėra Tarybos narys.

16. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

17. Visi sprendimai Tarybos posėdyje priimami atviru balsavimu. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Tarybos pirmininko, o jeigu jis nedalyvauja, – Tarybos pirmininko pavaduotojo balsas. Nusišalinusių Tarybos narių balsai neįskaitomi į posėdžio kvorumą ar balsavimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

18. Tarybos posėdžių sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo Tarybos sekretorius ir Tarybos pirmininkas, o jeigu jis nedalyvauja posėdyje, – Tarybos pirmininko pavaduotojas. Jeigu nesutinka su Tarybos sprendimu, Tarybos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę. Apie atskirosios nuomonės pareiškimą pažymima posėdžio protokole. Tarybos nariui pageidaujant, atskirąją nuomonę jis gali išdėstyti raštu ir pateikti per vieną dieną po posėdžio. Raštu išdėstyta atskiroji nuomonė pridedama prie posėdžio protokolo.

19. Tarybos narys, negalintis atvykti į posėdį, apie tai ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki Tarybos posėdžio turi pranešti Tarybos pirmininkui arba Tarybos pirmininko pavaduotojui, kai jis vadovauja Tarybos veiklai, jeigu nėra Tarybos pirmininko. Tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, turi teisę, susipažinęs su pateikta medžiaga, iš anksto raštu balsuoti dėl kiekvieno posėdžio darbotvarkės klausimo. Tarybos nario balsavimas iš anksto raštu įskaitomas į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus. Tarybos posėdžiuose balsavimui pateikiami tik tie klausimai, kurie iš anksto buvo pateikti Tarybos nariams posėdžio darbotvarkėje.

20. Tarybos posėdžiuose Tarybos kvietimu gali dalyvauti ekspertai, Fondo administratoriaus atstovai ir kiti asmenys.

21. Tarybą techniškai aptarnauja Fondo administratorius.

22. Tarybos posėdžių protokolai skelbiami Ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

23. Fondo veiklos praėjusių metų ataskaita pateikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki einamųjų metų kovo 1 dienos. Fondo veiklos ataskaitos skelbiamos Fondo administratoriaus interneto tinklalapyje.

 

IV SKYRIUS

FONDO ADMINISTRATORIAUS KOMPETENCIJA

 

24. Ministerijos, kaip Fondo administratoriaus, kompetencija: 

24.1. vadovaudamasi Sveikatos sistemos įstatymo 381 straipsnio nuostatomis, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir Fondo nuostatais, disponuoja Fondo lėšomis ir jas administruoja;

24.2. tvirtina Fondo pajamų ir išlaidų sąmatą;

24.3. kasmet iki einamųjų metų vasario 1 d. patvirtina Fondo lėšomis finansuojamas visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklų sritis ir prioritetus;

24.4. skelbia kvietimą teikti paraiškas ir organizuoja konkursą Fondo lėšoms gauti (toliau – konkursas);

24.5. tvirtina konkurso sąlygas:

24.5.1. kvietimo teikti paraiškas ir konkurso projekto finansavimui Fondo lėšomis gauti skelbimo tvarką;

24.5.2. reikalavimus pareiškėjams ir partneriams;

24.5.3. paraiškų vertinimo kriterijus ir tvarką;

24.5.4. tinkamas ir netinkamas finansuoti Fondo lėšomis išlaidas;

24.5.5. reikalavimus ekspertams ir jų parinkimo tvarką, ekspertų veiklos, apmokėjimo už paraiškų vertinimą tvarką, paraiškas vertinančių ekspertų skaičių;

24.5.6. projektų finansavimo Fondo lėšomis reikalavimus ir projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką;

24.5.7. projektų įgyvendinimo priežiūrą ir atskaitomybę;

24.5.8. projektų viešinimą;

24.5.9. skundų dėl projektų finansavimo nagrinėjimo tvarką.

24.6. kviečia ekspertus vertinti paraiškas, sudaro su ekspertais sutartis dėl paraiškų vertinimo. Ekspertai parenkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

24.7. atsižvelgdama į ekspertų vertinimo išvadas ir Tarybos pateiktus siūlymus, priima sprendimus dėl Fondo lėšų skyrimo (neskyrimo) pateiktoms paraiškoms. Sprendimai dėl finansavimo skyrimo  (neskyrimo) įforminami sveikatos apsaugos ministro įsakymu;

24.8 priėmus sprendimus skirti Fondo lėšų projektui įgyvendinti, sudaro finansavimo sutartis su projektų vykdytojais;

24.9. atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą, kontroliuoja Fondo lėšų naudojimą, tikrina, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos Fondo lėšos;

24.10. rengia ir teikia Vyriausybei Fondo veiklos metinę ataskaitą;

24.11. sprendžia kitus su Fondo administravimu ir Tarybos darbo organizavimu susijusius klausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

25. Fondo administratorius, atlikdamas nustatytas funkcijas, turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją, kurios reikia Fondo administratoriaus funkcijoms atlikti.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

26. Neteko galios nuo 2022-03-05

Punkto naikinimas:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

27. Neteko galios nuo 2022-03-05

Punkto naikinimas:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

28. Bendra ekspertams per metus išmokama suma negali viršyti 30 procentų visų lėšų, skirtų Fondui administruoti

Punkto pakeitimai:

Nr. 993, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19160

 

29. Ekspertas, vadovaudamasis Ministerijos patvirtintais projektų atrankos kriterijais, įvertina projektą ir raštu pateikia Ministerijai išvadą. Eksperto išvada turi būti motyvuota. Kai projektą vertina keli ekspertai, jie pateikia Ministerijai vieną išvadą. Jeigu ekspertų nuomonės dėl projekto išsiskiria, eksperto atskiroji nuomonė įrašoma į išvadą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

30. Tarybos narys arba ekspertas privalo nusišalinti nuo projekto vertinimo, jeigu yra pagrindas manyti, kad jo dalyvavimas vertinant projektus sukels interesų konfliktą. Jeigu Tarybos narys arba ekspertas nesilaiko šios nuostatos, Taryba ar Ministerija priima sprendimą dėl jų nušalinimo vertinant konkrečius projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai Ministerijos sprendimus ar veiksmus (neveikimą) turi teisę skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 803, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16070

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1197 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 357, 2018-04-09, paskelbta TAR 2018-04-18, i. k. 2018-06182

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1197 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 993, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-14, i. k. 2020-19160

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1197 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 183, 2022-03-02, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04380

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1197 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo