Įsakymas netenka galios 2019-05-03:

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 27V-106, 2019-05-02, paskelbta TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07163

Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-12-01 iki 2019-05-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-30, i. k. 2015-17194

 

 

 

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TESTO dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo TVARKOS aprašo PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 30 d. Nr. 27V-143

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 ir 36 punktais,

1. t v i r t i n u pridedamus:

1.1. Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašą.

1.2. Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašą.

1.3. Prašymo leisti susipažinti su atliktu testu / vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu formą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

2. Įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 2 d.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Osvaldas Šarmavičius

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 27V-143

 

BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TESTO DALIŲ SUDARYMO IR ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja bendrųjų gebėjimų testo sudarymą, bendrųjų gebėjimų testo atlikimą ir susipažinimą su asmens atliktu testu.

2.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Konkursų tvarkos aprašas). Vertinamų bendrųjų kompetencijų „Analizė ir pagrindimas“ ir „Komunikacija“ turinys atitinka
Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“, (toliau – Vertinimo kriterijai), III skirsnyje „Karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai“ nustatytų kvalifikacijos vertinimo kriterijų „Analizė ir pagrindimas“ bei „Lyderystė“ turinį.

3.    Bendrųjų gebėjimų testas atliekamas Valstybės tarnybos departamente arba kitoje Valstybės tarnybos departamento nustatytoje vietoje.

 

II SKYRIUS

BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TESTAS

 

4.    Bendrųjų gebėjimų testą (toliau – testas) sudaro dvi dalys – bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalis ir bendrųjų kompetencijų testo dalis.

5. Bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalyje pateikiama 40 klausimų: 16 klausimų yra skirti vertinti verbalinius įgūdžius ir verbalinį mąstymą (iš jų 2 – lengvi, 11 – vidutinio sunkumo, 3 – sunkūs), 16 – skaitinius įgūdžius, skaitinį ir loginį mąstymą (iš jų 3 – lengvi, 11 – vidutinio sunkumo, 2 – sunkūs), 8 – gebėjimą mokytis (iš jų 1 – lengvas, 5 – vidutinio sunkumo, 2 – sunkūs). Klausimai šioje testo dalyje suskirstyti į septynias grupes. Šioje dalyje pateikiama papildomai 10 bandomųjų bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalies klausimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-46, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07935

 

6.    Bendrųjų kompetencijų testo dalyje pateikiama 20 klausimų: 6 klausimai yra skirti vertinti kompetenciją taikyti teisės aktus praktikoje (iš jų 1 – lengvas, 3 – vidutinio sunkumo, 2 – sunkūs),  14 – analizės ir pagrindimo bei komunikacijos kompetencijoms vertinti (iš jų 2 – lengvi, 8 – vidutinio sunkumo, 4 – sunkūs). Klausimai šioje testo dalyje suskirstyti į tris grupes. Šioje testo dalyje pateikiami 3 bandomieji bendrųjų kompetencijų testo dalies klausimai.

7.    Bendra testo atlikimo maksimali trukmė yra 145 minutės, iš kurių:

7.1.    iki 10 minučių skiriama testui pristatyti;

7.2.    iki 15 minučių – bandomiesiems bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalies klausimams atsakyti;

7.3.    iki 60 minučių – bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalies klausimams atsakyti;

7.4.    10 minučių – pertraukai tarp pirmosios ir antrosios testo dalies. Pertraukos laikas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinio asmens pirmosios testo dalies atlikimo pabaigos;

7.5.    iki 10 minučių – bandomiesiems bendrųjų kompetencijų testo dalies klausimams atsakyti;

7.6.    iki 40 minučių – bendrųjų kompetencijų testo dalies klausimams atsakyti.

8.    Testas sudaromas iš klausimų, parinktų atsitiktinumo principu.

9.    Kiekvienas testo klausimas turi tik vieną teisingą atsakymą, kurį reikia pažymėti. Klausimas laikomas neteisingai atsakytu, jei asmuo pažymėjo neteisingą atsakymą arba nepažymėjo nė vieno klausimo atsakymo varianto.

10.  Kiekviena atlikta testo dalis vertinama atskirai. Reikia atsakyti teisingai į ne mažiau kaip 50 procentų kiekvienos testo dalies klausimų.

11.  Testo klausimai viešai neskelbiami.

 

III SKYRIUS

BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TESTO ATLIKIMAS

 

12.  Testas atliekamas Valstybės tarnybos departamento nustatytu laiku, kuris skelbiamas Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt. Asmeniui pavėlavus į testo atlikimą iki 25 minučių, leidžiama atlikti šį testą. Pavėlavęs asmuo savarankiškai susipažįsta su atmintinėje pateikiama testavimo procedūra. Asmeniui į testo atlikimą pavėlavus daugiau kaip 25 minutes, atlikti testo neleidžiama. Pavėlavusiam asmeniui skirtas laikas atlikti testui netrumpinamas.

13.  Testą Valstybės tarnybos departamente gali atlikti tik asmenys Konkursų tvarkos aprašo nustatyta tvarka užsiregistravę jo atlikimui ir Valstybės tarnybos departamento atstovui pateikę galiojantį dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka.

14Testas atliekamas testavimo patalpoje kompiuteriu Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnos (toliau – Atrankos modulio savitarna) (www.testavimas.vtd.lt) lange. Testo dalys atliekamos paeiliui.

15.  Kiekvienam asmeniui, atliekančiam testą, suteikiamas unikalus kodas, kurį įvedus Atrankos modulio savitarnos testo sprendimo lange, pradedamas atlikti testas.

16.  Prieš pradedant atlikti kiekvieną iš testo dalių, asmenims pateikiami bandomieji klausimai. Bandomieji bendrųjų mąstymo gebėjimų ir bandomieji bendrųjų kompetencijų testo dalių klausimai skirti testą atliekantiems asmenims susipažinti su testo klausimų pobūdžiu ir kompiuterinės programos funkcionalumu. Šių klausimų atsakymų rezultatas nėra įskaičiuojamas į galutinį testo rezultatą.

17.  Atliekant testą leidžiama naudotis tik Valstybės tarnybos departamento skirtomis priemonėmis: popieriaus lapu ir rašymo priemone. Asmenys šias priemones privalo palikti testavimo patalpoje.

18.  Kiekvienai testo dalių klausimų grupei pateikiama instrukcija ir pavyzdinis klausimas su teisingu atsakymu.

19.  Pirmojoje ir antrojoje testo dalyje atsakymo variantus galima keisti (pažymėti), jeigu nepabaigiama atsakyti į vienos grupės klausimus. Perėjus prie kitos grupės klausimų, grįžti į prieš tai buvusią klausimų grupę ir pakeisti (pažymėti) atsakymo variantą negalima. Atskirų grupių klausimų atsakymo laikas nėra ribojamas, bet negali viršyti testo daliai, kuriam priklauso klausimai, atlikti skirto laiko.

20Pasibaigus testo daliai atlikti skirtam laikui, testavimas nutraukiamas automatiškai, o nespėjus laiku atlikti testo dalies, papildomas laikas nesuteikiamas.

21Testo rezultatas „Išlaikyta“ arba „Neišlaikyta“ pretendentui pateikiamas Atrankos modulio savitarnoje iš karto, kai tik asmuo baigia atlikti testą.

 

IV. SKYRIUS

SUSIPAŽINIMAS SU ATLIKTU TESTU

 

22.  Asmenys, atlikę testą, turi teisę dalyvaujant Valstybės tarnybos departamento atstovui susipažinti su jų atliktu testu ir jų pažymėtais atsakymais.

23. Asmuo, norėdamas susipažinti su savo atliktu testu, Valstybės tarnybos departamento direktoriui raštu pateikia prašymą leisti susipažinti su atliktu testu, kurio forma patvirtinta Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

24.  Prieš pateikiant testą susipažinti, Valstybės tarnybos departamento atstovas nustato asmens tapatybę.

25.  Asmeniui susipažinti pateikiamas atspausdintas testas. Draudžiama daryti testo kopiją, nuorašą ar išrašą.

26.  Asmuo, susipažinęs su savo atliktu testu, apie tai raštu pažymi ant savo pateikto prašymo ir grąžina atspausdintą testą Valstybės tarnybos departamento atstovui. Po susipažinimo asmens atlikto testo atspausdinta kopija sunaikinama.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27.  Veiksmai, neveikimas, kuriais pažeidžiamos šio Aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 27V-143

 

VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vadovavimo gebėjimų tikrinimą ir susipažinimą su asmens vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu. 

2.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Konkursų tvarkos aprašas).

3.    Vadovavimo gebėjimų tikrinimas atliekamas Valstybės tarnybos departamente.

 

II SKYRIUS

VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMO KLAUSIMAI

 

4.    Vadovavimo gebėjimai tikrinami pusiau struktūruoto interviu metodu.

5. Pretendentams, siekiantiems eiti įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, klausimai sudaromi atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“, (toliau – Vertinimo kriterijai), I skirsnyje „Įstaigos vadovo tarnybinės veiklos Vertinimo kriterijai“ nustatytus kvalifikacijos vertinimo kriterijus „Lyderystė“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Analizė ir pagrindimas“, „Komunikacija ir viešieji ryšiai“ bei „Strateginis mąstymas“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

6. Pretendentams, siekiantiems eiti įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas, klausimai sudaromi pagal Vertinimo kriterijų II skirsnyje „Karjeros valstybės tarnautojo, einančio valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos administracijos ar struktūrinio padalinio vadovo pareigas, tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai“ nustatytus kvalifikacijos vertinimo kriterijus: „Lyderystė“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Analizė ir pagrindimas“ bei „Komunikacija ir viešieji ryšiai“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

7. Pretendentams vadovavimo gebėjimų tikrinimo klausimus, likus ne mažiau kaip 15 minučių iki vadovavimo gebėjimų tikrinimo pradžios, atsitiktiniu būdu parenka atsakingas Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, vykdantis vadovavimo gebėjimų tikrinimo funkcijas (toliau – Valstybės tarnybos departamento ekspertas). Vadovavimo gebėjimų tikrinimo klausimai viešai neskelbiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

III SKYRIUS

VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMAS

 

8.    Vadovavimo gebėjimų tikrinimas prasideda Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje paskelbtu laiku.

9.    Asmenų vadovavimo gebėjimų tikrinimas Valstybės tarnybos departamente atliekamas jiems užsiregistravus Konkursų tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir Valstybės tarnybos departamentui pateikus galiojantį dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka.

10Pretendentui pavėlavus daugiau kaip 30 minučių, jo vadovavimo gebėjimai nėra tikrinami, išskyrus jei Valstybės tarnybos departamentas nenusprendžia kitaip.

11.  Vadovavimo gebėjimų tikrinimo pradžioje pretendentas supažindinamas su tikrinimo  procedūra.

12.  Vadovavimo gebėjimų tikrinimo metu pretendentui atsisakius tikrintis vadovavimo gebėjimus, jo vadovavimo gebėjimai įvertinami rezultatu „Neišlaikyta“.

13.  Pretendento į įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas vadovavimo gebėjimų tikrinamas paprastai trunka 1–1,5 val.

14. Pretendento į įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas vadovavimo gebėjimų tikrinimas paprastai trunka 2,5–3 val. Pretendentui pageidaujant daroma iki 10 min. pertrauka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

15. Pretendento, siekiančio eiti įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, vadovavimo gebėjimus tikrina ne mažiau kaip 2 Valstybės tarnybos departamento ekspertai, o pretendento, siekiančio eiti įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas, – gali tikrinti vienas arba daugiau Valstybės tarnybos departamento ekspertų. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus sprendimu vadovavimo gebėjimų tikrinimo procedūrą gali stebėti paskirtas Valstybės tarnybos departamento darbuotojas. Stebėtojas turi teisę Valstybės tarnybos departamento direktoriui teikti rekomendacinio pobūdžio pastabas dėl vadovavimo gebėjimų tikrinimo procedūrų gerinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

16Atliekant tikrinimą pretendentams leidžiama naudotis tik Valstybės tarnybos  departamento skirtomis priemonėmis: popieriaus lapu ir rašymo priemone. Pretendentai šias priemones privalo palikti tikrinimo patalpoje.

17Priimant sprendimą dėl vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultato, vertinama tik pretendento žodžiu pateikta informacija, atsakant į pateiktus klausimus.

18 Pretendento vadovavimo gebėjimai įvertinami rezultatu „Išlaikyta” kai:

18.1pretendentas pateikia savo patirties pavyzdžius, pagrindžiančius vertinamus vadovavimo gebėjimus, ir savo elgesį pagrindžia žiniomis, arba

18.2pretendentas pateikia savo patirties pavyzdžius, pagrindžiančius vertinamus vadovavimo gebėjimus, arba

18.3pretendentas pademonstruoja žinias, pagrindžiančias vertinamus vadovavimo gebėjimus.

19Kitais nei nurodyta Aprašo 18 punkte atvejais, pretendento vadovavimo gebėjimai įvertinami rezultatu „Neišlaikyta“.

20.  Valstybės tarnybos departamentas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po vadovavimo gebėjimų tikrinimo, paskelbia pretendentui apie jo vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir joje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia pretendentui Vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultato pagrindimą (Aprašo priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

IV SKYRIUS

SUSIPAŽINIMAS SU VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMO GARSO ĮRAŠU

 

21Asmenys, pasitikrinę vadovavimo gebėjimus, turi teisę dalyvaujant Valstybės tarnybos departamento atstovui susipažinti su jų vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu.

22. Asmuo, norėdamas susipažinti su savo vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu, Valstybės tarnybos departamento direktoriui raštu pateikia prašymą leisti susipažinti su savo vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu, kurio forma patvirtinta Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

23Prieš pateikiant susipažinti vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašą, Valstybės tarnybos departamento atstovas nustato asmens tapatybę.

24Draudžiama daryti vadovavimo gebėjimu tikrinimo garso įrašo kopiją.

25Asmuo, susipažinęs su savo vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu, apie tai raštu pažymi ant savo pateikto prašymo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26Veiksmai, neveikimas, kuriais pažeidžiamos šio Aprašo nuostatos, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________

Priedas. Neteko galios nuo 2017-12-01

Priedo naikinimas:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultato pagrindimo forma)

 

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

ATRANKŲ SKYRIUS

 

PRETENDENTO VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMO REZULTATO

PAGRINDIMAS

 

__________________ Nr. 27VG-

(data)           

 

_____________________________________________________________________________________

(pretendento vardas, pavardė)

 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo data: ___________________________

 

Pretenduojama į pareigas (pažymėti):

 

Įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo.

 

Įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų.

 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatas (pažymėti):

išlaikyta

neišlaikyta

 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultato pagrindimas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Pagrindimas parengtas apibendrinus vadovavimo gebėjimų tikrinimo rezultatus, gautus taikant pusiau struktūruoto interviu metodą. Pretendentams, siekiantiems eiti įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, klausimai sudaryti atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“, (toliau – Vertinimo kriterijai), I skirsnyje „Įstaigos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai“ nustatytus kvalifikacijos vertinimo kriterijus „Lyderystė“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Analizė ir pagrindimas“, „Komunikacija ir viešieji ryšiai“ bei „Strateginis mąstymas“.

Pretendentams, siekiantiems eiti įstaigos administracijos padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas, klausimai sudaryti atsižvelgiant į Vertinimo kriterijų II skirsnyje „Karjeros valstybės tarnautojo, einančio valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos administracijos ar struktūrinio padalinio vadovo pareigas, tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai“ nustatytus kvalifikacijos vertinimo kriterijus: „Lyderystė“, „Žmogiškųjų išteklių valdymas“, „Analizė ir pagrindimas“ bei „Komunikacija ir viešieji ryšiai“.

 

 

____________________________

(pareigos)

__________________

(parašas)

______________________________

(vardas, pavardė)

____________________________

(pareigos)

__________________

(parašas)

______________________________

(vardas, pavardė)

 

______________

 

Papildyta priedu:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus

2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 27V-143

(2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 27V-148 redakcija)

 

 

(Prašymo leisti susipažinti su atliktu testu / vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu forma)

 

___________________________________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________________________________________

(adresas, el. pašto adresas, telefono numeris)

 

 

Valstybės tarnybos departamento

direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

LEISTI SUSIPAŽINTI SU ATLIKTU TESTU / VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMO GARSO ĮRAŠU

(reikiamą pabraukti)

____________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

Prašau leisti susipažinti su savo (reikiamą pažymėti): 

atliktu bendrųjų gebėjimų testu;

vadovavimo gebėjimų tikrinimo garso įrašu.

 

_________________

(parašas)

______________________________________

(vardas, pavardė)

 

Susipažinau

________________________________

(parašas)

________________________________

(vardas, pavardė)

________________________________

(data, laikas)

 

Bendrųjų gebėjimų testo kopija sunaikinta

__________________________________

(parašas)

__________________________________

(atsakingo asmens vardas, pavardė)

__________________________________

(data, laikas)

 

 

____________________


 

Papildyta priedu:

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-46, 2016-04-06, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07935

Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybės tarnybos departamentas, Įsakymas

Nr. 27V-148, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-20, i. k. 2017-16598

Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo