Suvestinė redakcija nuo 2018-03-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20337

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ASMENŲ REGISTRAVIMO MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRE, REGISTRAVIMO PROCEDŪROS SUSTABDYMO, REGISTRAVIMO PROCEDŪROS ATNAUJINIMO IR ASMENŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 16 d. Nr. 1B-975

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2013 m. spalio 9  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (nauja redakcija) (OL 2013 L 269, p. 1), 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/341 (OL 2016 L 69, p. 1), 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558) nuostatas, susijusias su asmenų registravimu ir identifikavimu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

1. T v i r t i n u:

1.1. Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisykles (pridedama);

1.2. Asmens tipų klasifikatorių (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 1B-353 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u:

3.1. Muitinės departamento struktūriniam padaliniui, atliekančiam Garantų registravimo Muitinės departamente taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1B-630 „Dėl Garantų registravimo Muitinės departamente taisyklių patvirtinimo“, 4 punkte numatytus patikrinimus, atlikti šio įsakymo 1 punktu patvirtintų taisyklių VII skyriaus penktajame skirsnyje numatytus veiksmus;

3.2. Muitinės informacinių sistemų centrui (P. Jakavonis) atlikti:

3.2.1. šio įsakymo 1 punktu patvirtintų taisyklių 48 punkto pirmojoje pastraipoje numatytus veiksmus;

3.2.2. funkcijas, numatytas 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės 7 straipsnio 1 dalyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-68, 2016-01-26, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01740

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

3.3. teritorinių muitinių viršininkams:

3.3.1. paskelbti muitinės pareigūnų, paskirtų atsakingais už asmenų registravimą ir registravimo duomenų tikslinimą Muitinės prievolininkų registre, duomenis (vardą, pavardę, tarnybinio telefono numerį ir elektroninio pašto adresą) Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainės www.lrmuitine.lt rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims/Muitinės procedūros/Informacija apie EORI“;

3.3.2. pavesti muitinės pareigūnams, atsakingiems už asmenų registravimą ir registravimo duomenų tikslinimą Muitinės prievolininkų registre, vadovaujantis šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų taisyklių IX skyriaus nuostatomis, išregistruoti taisyklių 3.6 ir 3.7 papunkčiuose nurodytus asmenis, kuriems buvo suteiktas EORI kodas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. vasario 1 d.;

4.2. šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų taisyklių VII skyriaus penktojo skirsnio nuostatos įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                   Jonas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975

 

 

ASMENŲ REGISTRAVIMO MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRE, REGISTRAVIMO PROCEDŪROS SUSTABDYMO, REGISTRAVIMO PROCEDŪROS ATNAUJINIMO IR ASMENŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų prievolę registruotis Muitinės prievolininkų registre (toliau – Registras), Prašymo registruoti Muitinės prievolininkų registre (toliau – prašymas) pateikimą, prašymo pildymą ir prašyme pateiktų duomenų tikrinimą, asmenų registravimą Registre, registravimo Registre procedūros sustabdymą, registravimo Registre procedūros atnaujinimą (toliau – registravimo sustabdymas ir registravimo atnaujinimas), asmenų išregistravimą iš Registro ir Registre saugomų duomenų tikslinimą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Asmuo – Taisyklėse suprantamas kaip bet kuris iš Taisyklių 3 punkte išvardytų.

2.2. Dviraidis šalies ISO kodas – Bendrijoje naudojami šalių ir teritorijų raidiniai kodai, atitinkantys 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie Bendrijos ir jos valstybių narių prekybą su valstybėmis, kurios nėra narės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 23 tomas, p. 61), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL 2004 specialusis leidimas, 1 skyrius, 4 tomas, p. 447).

2.3. Elektroninė informacijos ir ryšių sistema – informacijos (dokumentų, duomenų, pranešimų ir pan.) mainai informacinės sistemos priemonėmis tarp Lietuvos Respublikos muitinės ir Taisyklių 3 punkte nurodytų asmenų, kai tai susiję su atitinkamo sprendimo dėl muitinės veiklos taisyklių taikymo priėmimu.

2.4. Garantasasmuo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka prisiima finansinę atsakomybę dėl kito asmens įsipareigojimų muitinei įvykdymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

2.5. Identifikavimo kodas – Lietuvos Respublikos muitinės nacionalinėms reikmėms naudojamas asmens registravimo ir identifikavimo kodas Registre.

2.6. Laikinasis identifikavimo kodas – kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotiems asmenims, neturintiems EORI kodo (toliau – ES registruotas asmuo, neturintis EORI kodo), muitinės įstaigoje suteikiamas laikinasis identifikavimo kodas Registre atitinkamai muitinės operacijai atlikti.

2.7. Muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), teritorinės muitinės atitinkamo struktūrinio padalinio arba muitinės posto muitinės pareigūnas, atliekantis asmenų registraciją Registre.

2.8. Pareiškėjas – asmuo, pateikęs 1 priede nustatytos formos užpildytą Prašymą registruoti Muitinės prievolininkų registre (toliau – prašymas).

2.9. Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 – 2013 m. spalio 9  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (nauja redakcija) (OL 2013 L 269, p. 1);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

2.10. Reglamentas (ES) Nr. 2015/2246 – 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/341 (OL 2016 L 69, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

2.11. Sistema – informacinė sistema, skirta Registro duomenų apdorojimui.

2.12. Susiję registrai – kiti valstybės registrai, kurių duomenys naudojami Registro funkcionavimui užtikrinti.

2.13. Trečiosios šalys – šalys, nepriklausančios Bendrijos muitų teritorijai, nustatytai Reglamento (ES) Nr. 952/2013 4 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

2.14. Užsienio valstybės atstovybė – Lietuvos Respublikoje akredituota užsienio valstybės diplomatinė atstovybė ir konsulinė įstaiga, tarptautinės organizacijos atstovybė, akredituota prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos.

2.15. Reglamentas (ES) Nr. 2015/2447 – 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

2.151. Įsteigimą Sąjungos muitų teritorijoje patvirtinantis dokumentas – registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio teisinę registraciją Sąjungos muitų teritorijoje patvirtinantis dokumentas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1B-146, 2018-02-26, paskelbta TAR 2018-03-02, i. k. 2018-03466

 

2.16. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) Nr. 952/2013, Reglamente (ES) Nr. 2015/2246, Reglamente (ES) Nr. 2015/2447, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme apibrėžtas sąvokas ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antroje knygoje pateiktus filialų ir atstovybių apibrėžimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

II SKYRIUS

PRIEVOLĖ REGISTRUOTIS REGISTRE

 

3. Registre registruojami šie asmenys:

3.1. Lietuvos Respublikoje įsisteigę ekonominės veiklos vykdytojai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

3.2. trečiosiose šalyse įsisteigę ekonominės veiklos vykdytojai, neturintys EORI kodo, kai jie pirmą kartą numato atlikti arba atlieka vieną iš Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 5 straipsnio 1–4 dalyse nustatytų veiksmų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

Nr. 1B-146, 2018-02-26, paskelbta TAR 2018-03-02, i. k. 2018-03466

 

3.3. Lietuvos Respublikos asmenys, kurie numato vykdyti veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų;

3.4. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių asmenys, kurie nėra ekonominės veiklos vykdytojai, tarp jų fiziniai asmenys, kai tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

3.5. kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruoti asmenys, kuriems EORI kodas nesuteiktas valstybės narės, kurioje jie įsteigti, muitinės, atsakingos už šių asmenų registravimą ir EORI kodų suteikimą, kai tai susiję su muitinės formalumų atlikimu Lietuvos Respublikoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

3.6. Lietuvos Respublikoje registruoti juridinių asmenų filialai (toliau – filialas), kai juos įsteigęs asmuo Lietuvos Respublikoje vykdo arba numato vykdyti veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų, arba kai filialas veikia kaip garantas;

3.7. Lietuvos Respublikoje registruotos juridinių asmenų atstovybės (toliau – atstovybė), kai jas įsteigęs asmuo Lietuvos Respublikoje vykdo arba numato vykdyti veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų, arba kai atstovybė veikia kaip garantas.

4. Taisyklių 3 punkte nurodyti asmenys, išskyrus Taisyklių VII skyriaus ketvirtajame ir penktajame skirsniuose nustatytus atvejus, registruojami Registre pateikus Prašymą registruoti Muitinės prievolininkų registre (toliau – prašymas), užpildytą Taisyklių IV skyriaus nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

5. Prašymas gali būti pateikiamas raštu arba naudojantis elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis. Pateikus prašymus naudojantis elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis, informacijos mainai tarp Lietuvos Respublikos muitinės ir Taisyklių 3 punkte nurodytų asmenų vykdomi šios sistemos priemonėmis.

6. Prašymas pateikiamas tik tuo atveju, jeigu:

6.1. Taisyklių 3.1–3.4 papunkčiuose nurodyti asmenys nėra įregistruoti Registre (jiems nesuteiktas EORI kodas);

6.2. Taisyklių 3.5 papunktyje nurodyti asmenys nėra įregistruoti Registre (jiems nesuteiktas laikinasis identifikavimo kodas);

6.3. Taisyklių 3.6 ir 3.7 papunkčiuose nurodyti asmenys nėra įregistruoti Registre (jiems nesuteiktas identifikavimo kodas).

7. Tuo atveju, kai prašymas pateikiamas raštu:

7.1. ir kai asmens registravimas Registre susijęs su muitinės formalumų atlikimu, jis gali būti pateiktas teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso asmuo, arba muitinės postui, kuriame muitinės formalumai bus atliekami;

7.2. ir kai prašymą teikia Taisyklių 3.3 papunktyje nurodyti asmenys, jis turi būti pateiktas teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso asmuo, ne vėliau nei 10 darbo dienų iki pradedant veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų.

 

IV SKYRIUS

KARTU SU PRAŠYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 

8. Kartu su prašymu turi būti pateikta:

8.1. kai prašymą teikia Taisyklių 3.1–3.3 papunkčiuose nurodyti asmenys – juridinio asmens arba asmenų bendrijos teisinę registraciją arba užsienio valstybės atstovybės akreditavimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento patvirtintą kopija;

8.2. kai prašymą teikia Taisyklių 3.4 papunktyje nurodyti asmenys – asmenį identifikuojančio dokumento kopija;

8.3. kai prašymą teikia Taisyklių 3.5 papunktyje nurodyti asmenys – juridinio asmens arba asmenų bendrijos teisinę registraciją kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje patvirtinančio dokumento kopija, arba asmenį identifikuojančio dokumento kopija (fiziniams asmenims);

8.4. kai prašymą teikia Taisyklių 3.6 ir 3.7 papunkčiuose nurodyti asmenys – asmens teisinę registraciją Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento kopija ir laisvos formos priedas, kuriame turi būti nurodyta informacija apie jį įsteigusį asmenį: tikslus pavadinimas ir adresas, EORI kodas, Lietuvos Respublikoje suteiktas PVM mokėtojo kodas ir (arba) kitoje Europos Sąjungos valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) suteiktas (jei toks kodas suteiktas) PVM mokėtojo kodas (-ai);

8.5. kai prašymą teikia asmenys atstovaujantys Taisyklių 3.1–3.7 papunkčiuose nurodytus asmenis, kartu su Taisyklių 8.1–8.4 papunkčiuose nurodytais dokumentais turi būti pateikta atstovavimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija ir atstovaujančio asmens asmenį identifikuojantis dokumentas arba jo kopija. 

8.6. kai prašymą teikia Taisyklių 3.2 papunktyje nurodyti asmenys, kartu su Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytu dokumentu turi būti pateikta įsteigimą Sąjungos muitų teritorijoje patvirtinančio dokumento kopija.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1B-146, 2018-02-26, paskelbta TAR 2018-03-02, i. k. 2018-03466

 

9. Pateikiant prašymą naudojantis elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis, kartu su juo turi būti pateiktos elektroninės Taisyklių 8 punkte numatytų atitinkamų dokumentų skanuotos kopijos. 

 

V SKYRIUS

PRAŠYMO PILDYMAS

 

10. Prašymas pildomas naudojantis elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis ir jį atitinkančiu elektroniniu formatu (pagal 1 priede pateiktą pavyzdį).

11. Tuo atveju, kai prašymas pateikiamas raštu, jis turi būti surašytas 1 priede pateikto pavyzdžio blanke arba parengtas naudojantis jį atitinkančiu elektroniniu formatu.

12. Prašymas pildomas lietuvių kalba. Tuo atveju, kai prašymą pateikia Taisyklių 3.2 papunktyje nurodyti asmenys arba Taisyklių 3.4 papunktyje nurodyti trečiųjų šalių asmenys, prašymas pildomas lotyniškomis raidėmis.

Pildant prašymą turi būti nurodyta muitinės įstaiga, kuriai teikiamas prašymas.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO PILDYMAS EORI KODUI ARBA IDENTIFIKAVIMO KODUI SUTEIKTI

 

13. Pildant prašymą:

13.1. 1 langelyje „Pareiškėjas“ nurodomas:

13.1.1. tikslus asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;

13.1.2. asmens ne daugiau nei 35 ženklų sutrumpintas pavadinimas (pvz., UAB „Bendrovė“);

13.2. 3 langelyje „Buveinės/gyvenamosios vietos adresas“ nurodomas tikslus vietos, kurioje yra asmens adresas arba asmens gyvenamosios vietos adresas (Taisyklių 3.4 papunktyje nurodytiems asmenims) ir dviraidis šalies, kurioje jie registruoti, ISO kodas;

13.3. 4 langelyje „Asmens tipas“ nurodomas asmens tipo kodas iš Asmens tipų klasifikatoriaus:

13.4. 5 langelyje „Įsteigimo/gimimo data (metai, mėnuo, diena)“ nurodoma:

13.4.1. Taisyklių 3.1–3.3, 3.5–3.7 papunkčiuose nurodyto asmens įsteigimo data; arba

13.4.2. Taisyklių 3.4 papunktyje nurodyto asmens gimimo data;

13.5. 6 langelyje „Teisinis statusas“ nurodoma teisinė forma, nurodyta Taisyklių 3.1–3.3, 3.6–3.7 papunkčiuose nurodyto asmens teisinę registraciją patvirtinančiame dokumente. Kai prašymą teikia Taisyklių 3.4 papunktyje nurodyti asmenys, šiame langelyje nurodoma „Fizinis asmuo“;

13.6. 7 langelyje „Pagrindinės ekonominės veiklos kodas“ nurodoma:

13.6.1. pagrindinės ekonominės veiklos kodas – Taisyklių 3.1–3.3, 3.5–3.7 papunkčiuose nurodytiems asmenims iš teisinę registraciją patvirtinančio dokumento (jeigu nurodyta); arba

13.6.2. veiklos kodas nurodytas verslo liudijime – Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą (jeigu asmuo turi verslo liudijimą).

Prašymo 7 langelis nepildomas, kai prašymą teikia Taisyklių 3.4 papunktyje nurodyti asmenys;

13.7. 8 langelyje „PVM mokėtojo kodas (-ai)“ nurodomas pareiškėjui Lietuvos Respublikoje suteiktas PVM mokėtojo kodas ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) suteiktas (jei toks suteiktas) PVM mokėtojo kodas (-ai);

13.8. 9 langelyje „Mokesčių mokėtojo kodas“ nurodomas užsienio valstybės atstovybei Lietuvos Respublikoje suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

13.9. 10 langelyje „Teisinės registracijos kodas“ nurodoma:

13.9.1. Taisyklių 3.1–3.3, 3.6–3.7 papunkčiuose nurodytų asmenų teisinės registracijos kodas nurodytas šių asmenų teisinės registracijos dokumente (papildomai nurodomas dviraidis šalies, kurioje jie registruoti, ISO kodas); arba

13.9.2. asmens kodas – Lietuvos Respublikoje registruotiems Taisyklių 3.4 papunktyje nurodytiems asmenims; arba

13.9.3. asmenį identifikuojančio dokumento (paso arba kelionės dokumento) numeris – trečiosiose šalyse registruotiems Taisyklių 3.4 papunktyje nurodytiems asmenims;

13.10. pildant 11 langelį, šio langelio:

13.10.1. skiltyje „RB/CB/NVP įsteigimo ES valstybė narė“ nurodomas dviraidis ES valstybės narės, kurioje yra trečiojoje šalyje registruoto asmens registruota buveinė, centrinė būstinė arba nuolatinis verslo padalinys, ISO kodas;

13.10.2. skiltyje „RB/CB/NVP registracijos kodas“ nurodomas trečiojoje šalyje registruoto asmens registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio teisinės registracijos kodas ES valstybėje narėje;

13.10.3. skiltyje „RB/CB/NVP pavadinimas“ nurodomas trečiojoje šalyje registruoto asmens registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio ES valstybėje narėje pavadinimas;

13.10.4. skiltyje „RB/CB/NVP adresas“ nurodomas trečiojoje šalyje registruoto asmens registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio ES valstybėje narėje adresas;

13.10.5. skiltyje „RB/CB/NVP registracijos data“ nurodoma trečiojoje šalyje registruoto asmens registruotos buveinės, centrinės būstinės arba nuolatinio verslo padalinio ES valstybėje narėje įregistravimo data.

Prašymo 11 langelis pildomas, tik tuo atveju, kai prašymą teikia Taisyklių 3.2 papunktyje nurodyti asmenys;

13.11. 12 langelyje „Asmuo ryšiams su muitine (vardas, pavardė, adresas ir telefonas (arba faks. arba el. paštas)“ nurodoma pareiškėjo arba jo nurodyto asmens ryšiams su muitine kontaktinė informacija: vardas, pavardė, adresas ir kurie nors iš šių duomenų: telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas;

13.12. 13 langelyje „Trečiojoje šalyje registruotam asmeniui suteiktas identifikavimo kodas (-ai)“ nurodoma trečiosios šalies kompetentingos institucijos susijusiam asmeniui suteiktas  identifikavimo kodas (-ai) ir dviraidis trečiosios šalies, suteikusios identifikavimo kodą, ISO kodas;

13.13. 14 langelyje „Sutinku/Nesutinku, kad man suteiktas EORI kodas ir prašymo 1 ir 3 langeliuose nurodyta informacija būtų skelbiama viešai (reikiamą pabraukti)“ pareiškėjui pabraukus žodį:

13.13.1. „Sutinku“ – pareiškėjui suteiktas EORI kodas ir prašymo 1 ir 3 langeliuose nurodyta informacija bus skelbiama viešai Europos Komisijos administruojamame ekonominių operacijų vykdytojų sąraše;

13.13.2. „Nesutinku“ – pareiškėjui suteiktas EORI kodas ir prašymo 1 ir 3 langeliuose nurodyta informacija nebus skelbiama viešai Europos Komisijos administruojamame ekonominių operacijų vykdytojų sąraše.

Pareiškėjui nepabraukus nė vieno pirmiau nurodytų žodžių laikoma, kad pareiškėjas nesutinka, kad jam suteiktas EORI kodas ir prašymo 1 ir 3 langeliuose nurodyta informacija būtų skelbiama viešai Europos Komisijos administruojamame ekonominių operacijų vykdytojų sąraše.

Prašymo 14 langelis nepildomas, jei prašymą teikia Taisyklių 3.5–3.7 papunkčiuose nurodyti asmenys;

13.14. tuo atveju, kai prašymas pateikiamas raštu, 15 langelyje pareiškėjas nurodo, kokiu būdu (raštu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu) jis pageidauja gauti informaciją, susijusią su registravimu Registre. Jei pareiškėjas informaciją pageidauja gauti:

13.14.1. raštu – nurodomas tikslus adresas, kuriuo turi būti išsiųsta informacija. Jeigu adresas, kuriuo pareiškėjas pageidauja gauti informaciją, sutampa su prašymo 3 langelyje nurodytu adresu, įrašoma „Adresas nurodytas prašymo 3 langelyje“;

13.14.2. elektroniniu paštu – nurodomas tikslus elektroninio pašto adresas;

13.14.3. faksu – nurodomas tikslus fakso numeris;

13.14.4. telefonu – nurodomas tikslus telefono numeris.

Prašymo 15 langelis nepildomas, jei prašymas teikiamas naudojantis elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis;

13.15. 16 langelyje pareiškėjas (arba jo atstovas) įrašo savo vardą ir pavardę, pasirašo ir nurodo prašymo pateikimo datą (kai prašymas teikiamas raštu).

Skirsnio pakeitimai:

Nr. 1B-146, 2018-02-26, paskelbta TAR 2018-03-02, i. k. 2018-03466

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO PILDYMAS LAIKINAJAM IDENTIFIKAVIMO KODUI SUTEIKTI

 

14. Pildant prašymą:

14.1. 1-ame langelyje „Pareiškėjas“ nurodomas tikslus ES registruoto asmens, neturinčio EORI kodo, pavadinimas (juridiniams asmenims ir asmenų bendrijoms) arba vardas ir pavardė (fiziniams asmenims);

14.2. 3-iame langelyje „Buveinės/gyvenamosios vietos adresas“ nurodomas tikslus vietos, kurioje ES registruotas asmuo, neturintis EORI kodo, adresas (juridiniams asmenims ir asmenų bendrijoms) arba gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) ir dviraidis šalies, kurioje asmuo registruotas, ISO kodas;

14.3. 4-ame langelyje „Asmens tipas“ nurodomas asmens tipo kodas iš Asmens tipų klasifikatoriaus;

14.4. 5-ame langelyje „Įsteigimo/gimimo data (metai, mėnuo, diena)“ nurodoma ES registruoto asmens, neturinčio EORI kodo, įsteigimo data (juridiniams asmenims arba asmenų bendrijoms) arba asmens gimimo data (fiziniams asmenims);

14.5. 6-ame langelyje „Teisinė statusas“ nurodoma ES registruoto asmens, neturinčio EORI kodo, teisinę registraciją (juridiniams asmenims arba asmenų bendrijoms) patvirtinančiame dokumente nurodyta teisinė forma arba nurodoma „Fizinis asmuo“, kai prašymą teikia Taisyklių 3.5 papunktyje nurodyti ES registruoti fiziniai asmenys;

14.6. 7-ame langelyje „Pagrindinės ekonominės veiklos kodas“ nurodomas ES registruoto asmens, neturinčio EORI kodo, pagrindinės ekonominės veiklos kodas iš teisinę registraciją patvirtinančio dokumento (jeigu nurodyta). Šis langelis nepildomas, kai prašymą teikia fizinis asmuo;

14.7. 8-ame langelyje „PVM mokėtojo kodas (-ai)“ nurodomas asmeniui, neturinčiam EORI kodo, Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, suteiktas PVM mokėtojo kodas (jeigu toks suteiktas);

14.8. 9-ame langelyje „Mokesčių mokėtojo kodas“ nurodomas asmeniui, neturinčiam EORI kodo, Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas (jeigu toks suteiktas);

14.9. 10-ame langelyje „Teisinės registracijos kodas“ nurodomas:

14.9.1. asmens (juridinio asmens arba asmenų bendrijos), neturinčio EORI kodo, Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, suteiktas teisinės registracijos kodas (jeigu toks suteiktas) ir dviraidis šalies, kurioje asmuo registruotas, ISO kodas; arba

14.9.2. asmens (fizinio asmens), neturinčio EORI kodo, asmenį identifikuojančio dokumento (paso) numeris arba asmens kodas;

14.10. 11-ame langelyje „Asmuo ryšiams su muitine (vardas, pavardė, adresas, telefono nr. arba fakso nr. arba el. pašto adresas)“ nurodoma pareiškėjo arba jo nurodyto asmens ryšiams su muitine kontaktinė informacija: vardas, pavardė, adresas ir kurie nors iš šių duomenų: telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas;

14.11. 15-ame langelyje pareiškėjas ranka nurodo savo vardą ir pavardę ir prašymo pateikimo datą (kai prašymas teikiamas raštu);

14.12. prašymo 12–14 langeliai nepildomi.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMO IR PRAŠYME PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKRINIMAS IR NUMERIO PRAŠYMUI SUTEIKIMAS

 

15. Prašymas gali būti priimtas ir registravimo Registre procedūra pradedama tik tuo atveju, jeigu prašyme pateikti visi Taisyklių V skyriaus pirmajame arba antrajame skirsnyje nustatyti duomenys.

Jeigu gavus prašymą nustatoma, kad jame pateikti ne visi Taisyklių V skyriaus pirmajame arba antrajame skirsniuose nustatyti duomenys:

15.1. tuo atveju, kai prašymas pateiktas naudojantis elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis, pareiškėjas elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis informuojamas apie prašymo nepriėmimą ir prašymo nepriėmimo priežastis;

15.2. tuo atveju, kai prašymas pateiktas raštu, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Prašymas užpildytas nesilaikant nustatytos tvarkos“, nurodo nepateiktus duomenis, šį įrašą patvirtina savo parašu ir asmeniniu arba C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui (toliau – C grupės asmeninio naudojimo spaudas), ir prašymas grąžinamas pareiškėjui  arba prašymo 11-ame langelyje nurodytam asmeniui ryšiams su muitine.

16. Priėmus prašymą tikrinama, ar pareiškėjas nėra jau įregistruotas Registre. Tikrinimas atliekamas:

16.1. kai prašymas užpildytas Taisyklių V skyriaus pirmojo skirsnio nustatyta tvarka, pagal prašymo:

16.1.1. 9-ame langelyje nurodytą Lietuvos Respublikoje suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį – užsienio valstybių atstovybėms;

16.1.2. 10-ame langelyje nurodytą:

16.1.2.1. teisinės registracijos kodą – Taisyklių 3.1–3.3, 3.6 ir 3.7 papunkčiuose nurodytiems asmenims;

16.1.2.2. asmens kodą – Lietuvos Respublikoje registruotiems Taisyklių 3.4 papunktyje nurodytiems asmenims;

16.1.2.3. asmenį identifikuojančio dokumento numerį – trečiosiose šalyse registruotiems Taisyklių 3.4 papunktyje nurodytiems asmenis ir Taisyklių 3.5 papunktyje nurodytiems fiziniams asmenims.

16.2. kai prašymas užpildytas Taisyklių V skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka, pagal prašymo 8-ame, 9-ame arba 10-ame langeliuose pateiktus duomenis.

17. Jeigu atlikus Taisyklių 16 punkte numatytus veiksmus paaiškėja, kad:

17.1. Taisyklių 3.1–3.3 papunkčiuose nurodyti asmenys jau yra įregistruoti Registre ir jiems EORI kodas suteiktas:

17.1.1. tuo atveju, kai prašymas pateiktas elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis, pareiškėjas elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis informuojamas apie tai, kad jam EORI kodas jau buvo suteiktas;

17.1.2. tuo atveju, kai prašymas pateiktas raštu, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Pareiškėjui EORI kodas jau suteiktas“, nurodo asmeniui suteiktą EORI kodą, šį įrašą patvirtina savo parašu ir asmeniniu arba C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui (toliau – C grupės asmeninio naudojimo spaudas), ir prašymas grąžinamas pareiškėjui arba prašymo 11-ame langelyje nurodytam asmeniui ryšiams su muitine;

17.2. Taisyklių 3.4 papunktyje nurodytas Lietuvos Respublikos fizinis asmuo jau yra įregistruotas Registre ir jam suteiktas EORI kodas yra susietas su jo asmens kodu, atliekami Taisyklių 23 punkte nustatyti veiksmai;

17.3. Taisyklių 3.4 papunktyje nurodytas asmuo jau yra įregistruotas Registre ir Lietuvos Respublikoje registruotam fiziniam asmeniui suteiktas EORI kodas nėra susietas su jo asmens kodu, atliekami Taisyklių 17.1.1 arba 17.1.2 papunkčiuose nustatyti veiksmai;

17.4. Taisyklių 3.5 papunktyje nurodytiems asmenims jau vieną kartą buvo suteiktas laikinasis identifikavimo kodas:

17.4.1. tuo atveju, kai prašymas pateiktas naudojantis elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis, pareiškėjas elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis informuojamas apie tai, kad jam laikinasis identifikavimo kodas jau buvo kartą suteiktas;

17.4.2. tuo atveju, kai prašymas pateiktas raštu, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2 langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Laikinasis identifikavimo kodas jau buvo suteiktas. ES valstybės narės, kurioje asmuo registruotas, muitinė turi suteikti EORI kodą“, nurodo suteiktą laikinąjį identifikavimo kodą, laikinojo identifikavimo kodo suteikimo datą, šį įrašą patvirtina savo parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu ir prašymas grąžinamas pareiškėjui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

 

17.5. Taisyklių 3.6 ir 3.7 papunkčiuose nurodyti asmenys jau yra įregistruoti Registre:

17.5.1. tuo atveju, kai prašymas pateiktas elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis, pareiškėjas elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis informuojamas apie tai, kad jam identifikavimo kodas jau buvo suteiktas;

17.5.2. tuo atveju, kai prašymas pateiktas raštu, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Pareiškėjui identifikavimo kodas jau suteiktas“, nurodo asmeniui suteiktą identifikavimo kodą, šį įrašą patvirtina savo parašu ir asmeniniu arba C grupės asmeninio naudojimo spaudu ir prašymas grąžinamas pareiškėjui arba prašymo 11-ame langelyje nurodytam asmeniui ryšiams su muitine.

18. Jeigu atlikus Taisyklių 16 punkte numatytus veiksmus nustatoma, kad pareiškėjas nėra įregistruotas Registre:

18.1. tuo atveju, kai prašymas užpildytas Taisyklių V skyriaus pirmojo skirsnio nustatyta tvarka, patikrinama ar:

18.1.1. 1, 3, 5, 6 ir 10-ame langeliuose nurodyti duomenys sutampa su Taisyklių 8 punkte numatytuose dokumentuose nurodytais duomenimis;

18.1.2. 6-ame, 8–10-ame langeliuose nurodyti duomenys sutampa su duomenimis, gautais iš susijusių registrų (šis tikrinimas atliekamas tik Lietuvos Respublikoje registruotiems asmenims);

18.2. tuo atveju, kai prašymas užpildytas Taisyklių V skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka, patikrinama ar 1, 3–5-ame ir 8–10-ame langeliuose nurodyti duomenys sutampa su Taisyklių 8 punkte numatytuose dokumentuose nurodytais duomenimis.

19. Jeigu atlikus Taisyklių 18 punkte numatytus patikrinimus nustatoma, kad prašyme nurodyti duomenys nesutampa su Taisyklių 8 punkte numatytuose dokumentuose nurodytais duomenimis arba su duomenimis, gautais iš susijusių registrų, taikomos Taisyklių VIII skyriaus nuostatos, susijusios su registravimo sustabdymu.

20. Jeigu atlikus Taisyklių 18 punkte numatytus veiksmus nustatoma, kad prašyme pateikti duomenys sutampa su Taisyklių 8 punkte numatytuose dokumentuose nurodytais duomenimis ir su duomenimis, gautais iš susijusių registrų:

20.1. elektroninės informacijos ir ryšių sistemos veikimo atveju, prašymui suteikiamas ne ilgesnis nei 22 ženklų numeris, kurio:

20.1.1. 1-asis ir 2-asis ženklai – raidės „LT“;

20.1.2. 3-iasis ir 4-asis ženklai – prašymo pateikimo metų paskutiniai du skaitmenys;

20.1.3. 5–22-asis ženklai – elektroninės informacijos ir ryšių sistemos sugeneruota ženklų seka;

20.2. elektroninės informacijos ir ryšių sistemos neveikimo atveju, jam suteikiamas 12 ženklų numeris, kurio:

20.2.1. 1-asis ir 2-asis ženklai – raidės „LT“;

20.2.2. 3-iasis ir 4-asis ženklai – prašymo pateikimo metų paskutiniai du skaitmenys;

20.2.3. 5–8-asis ženklai – Lietuvos Respublikos muitinės įstaigos, kuriai pateiktas prašymas, kodo iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Muitinės įstaigų klasifikatorius), 2–5 ženklai;

20.2.4. 9–12-asis ženklai – prašymo eilės numeris (kiekvienais metais prašymai pradedami numeruoti iš naujo).

Prašymui suteiktas numeris nurodomas jam skirtoje vietą.

21. Suteikus prašymui numerį, į sistemą įvedami:

21.1. duomenys, nurodyti prašymo 1-ame, 3–12-ame langeliuose, jei pateiktas prašymas užpildytas Taisyklių V skyriaus pirmojo skirsnio nustatyta tvarka;

21.2. duomenys, nurodyti prašymo 1-ame, 3–5-ame, 8–10-ame langeliuose ir Taisyklių 6.3 papunktyje numatytame laisvos formos priede nurodytas filialą ir (arba) atstovybę įsteigusio asmens EORI kodas, jei pateiktas prašymas užpildytas Taisyklių V skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka;

21.3. prašymo numeris ir pateikimo data.

 

 

 

VII SKYRIUS

ASMENŲ REGISTRAVIMAS REGISTRE

 

22. Taisyklių 3 punkte nurodyti asmenys Registre registruojami vieną kartą.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ASMENŲ REGISTRAVIMAS – EORI KODO SUTEIKIMAS

 

23. Registruojant Taisyklių 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytus asmenis, jiems suteikiamas ne ilgesnis nei 17 ženklų unikalus EORI kodas, kurį sudaro:

23.1. Taisyklių 3.1, 3.3 ir 3.4 papunkčiuose nurodytiems Lietuvos Respublikoje registruotiems asmenims:

23.1.1. raidės „LT“;

23.1.2. teisinės registracijos kodas, nurodytas prašymo 10-ame langelyje, – Lietuvos Respublikos asmenims; arba

23.1.3. mokesčių mokėtojo kodas, nurodytas prašymo 9-ame langelyje, – užsienio valstybių atstovybėms; arba

23.1.4. sistemos formuojamas nesikartojantis ir ne ilgesnis nei 15 ženklų kodas iš atsitiktinių simbolių – Taisyklių 3.4 papunktyje nurodytiems Lietuvos Respublikoje registruotiems asmenims;

23.2. Taisyklių 3.2 papunktyje nurodytiems asmenims ir Taisyklių 3.4 papunktyje nurodytiems trečiosiose šalyse registruotiems asmenims:

23.2.1. raidės „LT“;

23.2.2. dviraidis trečiosios šalies, kurioje registruotas asmuo, ISO kodas;

23.2.3. sistemos formuojamas nesikartojantis ir ne ilgesnis nei 13 ženklų kodas iš atsitiktinių simbolių.

Atlikus Taisyklių 23 punkte numatytus veiksmus, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašoma „Suteiktas EORI kodas“ ir nurodomas pareiškėjui suteiktas EORI kodas – tuo atveju, kai prašymas buvo pateiktas raštu.

24. Atlikus Taisyklių 23 punkte numatytus veiksmus, tuo atveju, kai prašymas pateiktas:

24.1. elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis, pareiškėjui elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis perduodamas 2 priede numatytas ir sistemoje automatiškai suformuotas pranešimas apie EORI kodo suteikimą;

24.2. raštu, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre teritorinėje muitinėje, 2 egzemplioriais atspausdina Taisyklių 2 priede numatytą, sistemoje automatiškai suformuotą pranešimą apie EORI kodo suteikimą, kuris tvirtinamas (abu egzemplioriai) jam pasirašant ir uždedant asmeninio naudojimo arba C grupės asmeninio naudojimo spaudą. Vienas patvirtintas pranešimo egzempliorius perduodamas pareiškėjui arba prašymo 11-ame langelyje nurodytam asmeniui ryšiams su muitine, antrasis patvirtinto pranešimo egzempliorius kartu su prašymu tvarkomas teritorinės muitinės nustatyta tvarka.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ASMENŲ REGISTRAVIMAS – LAIKINOJO IDENTIFIKAVIMO KODO SUTEIKIMAS

 

25. Laikinasis identifikavimo kodas Taisyklių 3.5 papunktyje nurodytiems asmenims gali būti suteiktas tiktai vieną kartą ir tiktai vienai muitinės operacijai atlikti.

26. Registruojant Taisyklių 3.5 papunktyje nurodytus asmenis, jiems suteikiamas ne ilgesnis nei 17 ženklų unikalus laikinasis identifikavimo kodas, kurį sudaro:

26.1. raidės „LT“;

26.2. dviraidis Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje registruotas asmuo neturintis EORI kodo, ISO kodas;

26.3. vienas iš prašymo 8-ame, 9-ame arba 10-ame langelyje nurodytų kodų.

27. Atlikus Taisyklių 26 punkte numatytus veiksmus:

27.1. tuo atveju, kai prašymas pateiktas elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis, pareiškėjas elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis informuojamas apie laikinojo identifikavimo kodo suteikimą (nurodant suteiktą laikinąjį identifikavimo kodą);

27.2. tuo atveju, kai prašymas pateiktas raštu, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Suteiktas laikinasis identifikavimo kodas“, nurodo pareiškėjui suteiktą laikinąjį identifikavimo kodą, šį įrašą patvirtina savo parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu ir grąžina prašymą pareiškėjui.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ASMENŲ REGISTRAVIMAS – IDENTIFIKAVIMO KODO SUTEIKIMAS

 

28. Registruojant Taisyklių 3.6 ir 3.7 papunkčiuose nurodytus asmenis, jiems suteikiamas ne ilgesnis nei 17 ženklų identifikavimo kodas, kurį sudaro:

28.1. raidės „LT“;

28.2. raidė „F“, kai identifikavimo kodas Registre suteikiamas filialui; arba

28.3. raidė „A“, kai identifikavimo kodas Registre suteikiamas atstovybei;

28.4. filialo arba atstovybės teisinės registracijos kodas, nurodytas prašymo 10-ame langelyje.

Atlikus Taisyklių 28 punkte numatytus veiksmus, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašoma „Suteiktas identifikavimo kodas“ ir nurodomas pareiškėjui suteiktas identifikavimo kodas – tuo atveju, kai prašymas pateiktas raštu;

29. Atlikus Taisyklių 28 punkte numatytus veiksmus,  tuo atveju, kai prašymas pateiktas:

29.1. elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis, pareiškėjui elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis perduodamas 2 priede numatytas ir sistemoje automatiškai suformuotas pranešimas apie identifikavimo kodo suteikimą;

29.2. raštu, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, 2 egzemplioriais atspausdina 2 priede numatytą, sistemoje automatiškai suformuotą pranešimą apie identifikavimo kodo suteikimą, kuris tvirtinamas (abu egzemplioriai) jam pasirašant ir uždedant asmeninį spaudą. Vienas patvirtintas pranešimo egzempliorius perduodamas pareiškėjui arba prašymo 11-ame langelyje nurodytam asmeniui ryšiams su muitine, antrasis patvirtinto pranešimo egzempliorius kartu su prašymu tvarkomas teritorinės muitinės nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ASMENŲ REGISTRAVIMAS REGISTRE MUITINĖS INICIATYVA

 

30. Teritorinės muitinės sprendimu Taisyklių 3 punkte nurodyti asmenys gali būti registruojami Registre muitinės iniciatyva (toliau – asmens registravimas muitinės iniciatyva), jeigu:

30.1. asmeniui atsiranda prievolė registruotis Registre;

30.2. asmeniui EORI arba identifikavimo kodas nėra suteiktas;

30.3. dėl tam tikrų priežasčių asmuo negali pateikti prašymo;

30.4. teritorinė muitinė turi visus registravimui būtinus duomenis.

31. Teritorinės muitinės sprendime registruoti turi būti aiškiai nurodytos tokio registravimo priežastys ir būtinybė.

32. Teritorinės muitinės struktūrinis padalinys, priėmęs sprendimą dėl asmens registravimo muitinės iniciatyva, muitinės pareigūnui, atsakingam už asmenų registravimą Registre, perduoda šį sprendimą ir visus turimus, registravimui būtinus duomenis.

33. Muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, į sistemą įveda asmens registravimui pateiktus duomenis ir asmens tipo kodą iš Asmens tipų klasifikatoriaus.

34. Atliekant asmens registravimą muitinės iniciatyva, asmeniui suteikiamas ne ilgesnis nei 17 ženklų identifikavimo kodas, kurį sudaro:

34.1. raidės „LT“;

34.2. teritorinės muitinės, kurioje atliekamas asmens registravimas muitinės iniciatyva, kodo iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, 2–5 ženklai;

34.3. teisinės registracijos kodas – Lietuvos Respublikoje registruotiems juridiniams asmenims, asmenų bendrijoms ir Taisyklių 3.6 ir 3.7 papunkčiuose nurodytiems asmenims; arba

34.4. sistemos formuojamas nesikartojantis ir ne ilgesnis nei 11 ženklų kodas iš atsitiktinių simbolių – Taisyklių 3.4 papunktyje nurodytiems asmenims.

35. Atlikęs Taisyklių 34 punkte nustatytus veiksmus, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, 2 egzemplioriais atspausdina 2 priede numatytą pranešimą apie identifikavimo kodo suteikimą, kurį patvirtina (abu egzempliorius) savo parašu ir asmeninio naudojimo spaudu. Vienas patvirtintas pranešimo egzempliorius, kartu su sprendimu dėl asmens registravimo muitinės iniciatyva ir asmens registravimui pateiktais duomenimis, saugomas teritorinės muitinės struktūriniame padalinyje, kuriam priklauso muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, antras perduodamas teritorinės muitinės struktūriniam padaliniui, priėmusiam sprendimą dėl asmens registravimo muitinės iniciatyva.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS

GARANTŲ REGISTRAVIMAS REGISTRE

 

36. Asmenys, pripažinti garantais vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1B-630 „Dėl Garantų registravimo Muitinės departamente taisyklių patvirtinimo“ ir sudarę atitinkamą sutartį su Muitinės departamentu, turi būti registruojami Registre. Prieš pradedant registruoti garantus Registre, patikrinama ar garantas nėra jau įregistruotas jame. Patikrinimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikoje suteiktą PVM arba teisinės registracijos kodą.

37. Tuo atveju, kai atlikus Taisyklių 36 punkte numatytus veiksmus paaiškėja, kad Taisyklių 3.1 arba 3.3 papunkčiuose nurodyti asmenys yra įregistruoti Registre ir jiems EORI kodas suteiktas arba Taisyklių 3.6 arba 3.7 papunkčiuose nurodyti asmenys yra įregistruoti Registre ir jiems suteiktas identifikavimo kodas, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, į sistemą įveda:

37.1. sutarties su Muitinės departamentu (toliau – sutartis) numerį ir datą;

37.2. sutartyje nurodytą garantą identifikuojantį kodą;

37.3. sutartyje nurodytą pagrindinės veiklos kodą (-us);

37.4. garanto atstovų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (Interlakenas, 1987) susitariančiose šalyse duomenis;

37.5. garanto būklės požymį.

38. Tuo atveju, kai atlikus Taisyklių 36 punkte numatytus veiksmus paaiškėja, kad Taisyklių 3.1, 3.3, 3.6 ir 3.7 papunkčiuose nurodyti asmenys nėra įregistruoti Registre, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, į sistemą įveda:

38.1. asmens tipo kodą iš Asmens tipų klasifikatoriaus;

38.2. sutartyje nurodytus garanto duomenis;

38.3. Taisyklių 37.1 ir 37.5 papunkčiuose numatytus duomenis.

39. Atlikus Taisyklių 38 punkte nustatytus veiksmus, Taisyklių 3.1, 3.3, 3.6 ir 3.7 papunkčiuose nurodytiems asmenims suteikiamas:

39.1. ne ilgesnis nei 17 ženklų unikalus EORI kodas, kurį sudaro raidės „LT“ ir teisinės registracijos kodas – Taisyklių 3.1 ir 3.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims;

39.2. ne ilgesnis nei 17 ženklų identifikavimo kodas, kurį sudaro raidės „LT“;

39.2.1. raidė „F“, kai identifikavimo kodas Registre suteikiamas filialui; arba

39.2.2. raidė „A“, kai identifikavimo kodas Registre suteikiamas atstovybei;

39.3. filialo arba atstovybės teisinės registracijos kodas.

40. Atlikus Taisyklių 39 punkte numatytus veiksmus, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, 2 egzemplioriais atspausdina 2 priede numatytą atitinkamą pranešimą ir patvirtina (abu egzempliorius) savo parašu ir asmeninio naudojimo spaudu. Vienas patvirtintas pranešimo egzempliorius saugomas kartu su sutartimi, antras perduodamas garantui. 

 

VIII SKYRIUS

ASMENŲ REGISTRAVIMO REGISTRE PROCEDŪROS SUSTABDYMAS IR REGISTRAVIMO PROCEDŪROS ATNAUJINIMAS

 

41. Registravimas sustabdomas ir Taisyklių 3 punkte nurodyti asmenys neregistruojami Registre (jiems nesuteikiamas EORI arba identifikavimo kodas), jeigu:

41.1. nepateikiami Taisyklių 8 punkte numatyti dokumentai;

41.2. Taisyklių 8 punkte numatyti dokumentai yra negaliojantys;

41.3. palyginus duomenis, nurodytus prašyme ir registravimui pateiktuose dokumentuose, su duomenimis, gautais iš susijusių registrų, nustatoma, kad:

41.3.1. asmuo registravimo metu baigė savo veiklą dėl likvidavimo (po reorganizacijos), yra bankrutavęs, taip pat fizinio asmens mirties atveju;

41.3.2. susijusiuose registruose nėra jokios informacijos apie registruojamą asmenį;

41.3.3. duomenys pateikti prašyme ir registravimui pateiktuose dokumentuose nesutampa su duomenimis, gautais iš susijusių registrų;

41.4. prašyme pateikti duomenys nesutampa su duomenimis registravimui pateiktuose dokumentuose. 

42. Taisyklių 41.3 papunkčio nuostatos taikomos tik Lietuvos Respublikoje registruotiems asmenims.

43. Taisyklių 41.3.3 papunkčio nustatytu atveju registravimas gali būti atnaujinamas ir pareiškėjas, suteikus EORI arba identifikavimo kodą, gali būti įregistruotas Registre, jeigu nesutapimas tarp duomenų registravimui pateiktuose dokumentuose ir duomenų, gautų iš susijusių registrų, nėra esminis (pvz., pasikeitė registruojamo asmens buveinės arba gyvenamosios vietos adresas, telefono arba fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.).

44. Taisyklių 41.1 ir 41.2 papunkčiuose numatytais atvejais registravimas gali būti atnaujinamas tik tuomet, kai pareiškėjas pateikia Taisyklių 8 punkte numatytus galiojančius dokumentus.

45. Taisyklių 41.3 ir 41.4 papunkčiuose numatytais atvejais, kai taisytinas prašymas pateiktas:

45.1. elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis, naudojantis elektroninės duomenų teikimo sistemos priemonėmis pareiškėjo prašoma pateikti patikslintą prašymą;

45.2. raštu ir tuo atveju, kai:

45.2.1. nėra galimybės iš karto su pareiškėju suderinti prašyme nustatytus netikslumus (klaidas), muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, taisytino prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Turi būti pateiktas ištaisytas prašymas“, nurodo nustatytus neatitikimus, šį įrašą patvirtina savo parašu ir asmeninio naudojimo arba C grupės asmeninio naudojimo spaudu. Pareiškėjas (prašymo 13-ame langelyje nurodytu būdu) arba prašymo 11-ame langelyje nurodytas asmuo ryšiams su muitine informuojamas apie būtinumą pateikti ištaisytą prašymą;

45.2.2. yra galimybė iš karto su pareiškėju suderinti prašyme nustatytus netikslumus (klaidas), prašymas yra taisomas, tvarkingai išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų aiškiai užrašant teisingus. Kiekvienas taisymas patvirtinamas pareiškėjo parašu. Atlikus būtinus pataisymus, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre, prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Taisyta“ ir šį įrašą patvirtina savo parašu ir asmeninio naudojimo arba C grupės asmeninio naudojimo spaudu. Pataisius prašymą, registravimas atnaujinamas ir pareiškėjas registruojamas Registre.

Taisyklių 45.1 ir 45.2.1 papunkčiuose numatytais atvejais registravimas atnaujinamas ir asmuo gali būti registruojamas Registre tik pareiškėjui pateikus ištaisytą prašymą.

 

IX SKYRIUS

REGISTRE SAUGOMŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

46. Registre saugomų duomenų tikslinimas atliekamas:

46.1. pasikeitus asmens duomenims susijusiuose registruose ir vadovaujantis atitinkamomis Muitinės departamento ir susijusių registrų duomenų valdytojų pasirašytomis duomenų teikimo sutartimis gavus šiuos duomenis iš susijusių registrų;

46.2. teritorinėje muitinėje nustačius, kad asmens registravimo į Registrą teritorinėje muitinėje arba muitinės poste metu, į Registrą įvesti neteisingi duomenys, t. y. klaidingai įvesti asmens prašyme nurodyti duomenys;

46.3. asmeniui, kurio saugomi Registre asmens duomenys pasikeitė, teritorinei muitinei pateikus informaciją apie asmens duomenų pasikeitimus, papildymus ir pan.

47. Registre registruotas asmuo privalo informuoti apie bet kuriuos asmens duomenų pasikeitimus (papildymus) teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai jis priklauso.

Informacija apie asmens duomenų pasikeitimą ir tai pagrindžiančių dokumentų kopijos turi būti perduotos ne vėliau nei 5 darbo dienos nuo asmens duomenų pasikeitimo dienos.  

48. Taisyklių 46.1 papunktyje numatytu atveju asmens duomenų pasikeitimas Registre atliekamas programiniu būdu pakeičiant Registre saugomus asmens duomenis duomenimis gautais iš susijusių registrų.

Taisyklių 46.2 papunktyje numatytu atveju, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre teritorinėje muitinėje, privalo ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo klaidingų duomenų įvedimo į Registrą nustatymo dienos pagal prašyme pateiktus duomenis atlikti Registre saugomų asmens duomenų taisymą.

Taisyklių 46.3 punkte numatytu atveju, muitinės pareigūnas, atsakingas už asmenų registravimą Registre teritorinėje muitinėje, ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo informacijos apie asmens duomenų pasikeitimą ir tai pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos į sistemą įveda pasikeitusius asmens duomenis.

49. Apie visus Registro duomenų tikslinimus, atliktus Taisyklių 46 punkte numatytu atveju, esant galimybei elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis informuojamas asmuo, kurio duomenys Registre buvo pakeisti, papildyti ar patikslinti.

50. Lietuvos Respublikoje registruoti asmenys išregistruojami iš Registro vadovaujantis Muitinės prievolininkų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 694 „Dėl Muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Muitinės prievolininkų registro nuostatai), 32 punkto nustatytais atvejais.

51. Taisyklių 50 punkto nustatytu atveju Registre atitinkamam asmeniui nurodomas naujas statusas (išregistravimas iš Registro), išregistravimo iš Registro data ir priežastis.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Pareiškėjas reikiamą informaciją muitinei teikia, naudodamasis elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis.

53. Tuo atveju, kai prašymas buvo pateiktas raštu, Taisyklių 46.1, 45.2.1 ir 49 punktuose numatyta informacija asmeniui perduodama prašymo 14-ame langelyje nurodytu būdu.

54. Jeigu Taisyklių 45.2.1 papunktyje numatyta informacija perduodama:

54.1. raštu, rašto, kuriuo pareiškėjas informuojamas apie prašyme nustatytas klaidas (netikslumus), kopija saugoma kartu su taisytinu prašymu ir kartu su prašymu pateiktais dokumentais;

54.2. elektroniniu paštu arba faksu arba telefonu, taisytino prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašoma „Informacija perduota el. paštu“, nurodomas elektroninio pašto adresas, kuriuo buvo perduota informacija, arba „Informacija perduota faksu“, nurodomas fakso numeris, kuriuo buvo perduota informacija, arba „Informacija perduota telefonu“, nurodomas telefono numeris, įrašas patvirtinamas teritorinės muitinės arba muitinės posto pareigūno parašu ir asmeniniu spaudu.

55. Jeigu Taisyklių 49 punkte numatyta informacija perduodama:

55.1. raštu, rašto, kuriuo asmuo informuojamas apie Registre saugomų asmens duomenų tikslinimą, kopija saugoma kartu su asmens pateiktu prašymu ir kartu su prašymu pateiktais dokumentais;

55.2. elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu arba faksu ar telefonu, teritorinės muitinės pareigūnas asmens, kurio saugomi Registre duomenys buvo tikslinti, pateikto prašymo 2-ame langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašo „Informacija apie Registro duomenų tikslinimą perduota naudojantis elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis“, nurodo informacijos perdavimo datą ir laiką, arba „Informacija apie Registro duomenų tikslinimą perduota el. paštu“, nurodo elektroninio pašto adresą, kuriuo buvo perduota informacija, arba „Informacija apie Registro duomenų tikslinimą perduota faksu“ nurodo fakso numerį, kuriuo buvo perduota informacija, arba „Informacija apie Registro duomenų tikslinimą perduota telefonu“ nurodo telefono numerį, pasirašo ir įrašą patvirtina asmeniniu spaudu.

56. Taisyklių 45.1 ir 45.2.1 papunkčiuose numatytu atveju pareiškėjas turi pateikti ištaisytą prašymą ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo informacijos apie prašyme nustatytus netikslumus (klaidas) gavimo dienos. 

57. Taisyklių 45.1, 45.2.1 papunkčiuose ir 49 punkte numatytos informacijos perdavimo pareiškėjui diena, kai informacija perduodama:

57.1. raštu, nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 1 dalies 1 arba 2 punkte numatytais būdais ir 2 arba 3 dalies nustatyta tvarka;

57.2. elektroniniu paštu arba faksu, laikoma kita darbo diena, einanti po išsiųstos informacijos elektroniniu paštu arba faksu dienos;

57.3. elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis arba telefonu, laikoma ta pati diena, kurią informacija perduota elektroninės informacijos ir ryšių sistemos priemonėmis arba telefonu.     

58. Pareiškėjas laikomas informuotu apie tai, kad jis įregistruotas Registre ir jam suteiktas EORI arba identifikavimo kodas nuo pranešimo gavimo dienos (taikomos Taisyklių 57 punkto nuostatos).

59. Visi prašymai, su prašymais susiję dokumentai (dokumentų kopijos), Taisyklių 30 punkte numatytas sprendimas, pranešimai saugomi ir asmenų, kuriems Taisyklėmis nustatyta tvarka suteiktas EORI arba identifikavimo kodas, elektroninis sąrašas tvarkomas teritorinės muitinės struktūriniame padalinyje, kuriam priklauso muitinės pareigūnas (-ai), atsakingas už asmenų registravimą Registre.

60. Vadovaudamasis Muitinės prievolininkų registro nuostatų 61 punktu, asmuo raštu gali kreiptis į teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai jis priklauso, Muitinės prievolininkų registro išrašui (toliau – išrašas; 3 priedas) gauti, nurodydamas išrašo įteikimo būdą. Išrašą (jeigu būtina) pasirašo teritorinės muitinės viršininkas arba jo įgaliotas teritorinės muitinės pareigūnas ir deda teritorinės muitinės antspaudą arba teritorinės muitinės numeruotą antspaudą ir spaudą „Išrašas tikras“ arba „Kopija tikra“.

Teritorinės muitinės išrašą asmeniui gali įteikti raštu, elektroniniu paštu (nuskenavus išrašą) arba faksu. Rašto arba elektroninio pranešimo, kuriuo asmeniui perduotas išrašas, kopija arba, jeigu  išrašas perduotas faksu, išrašas saugomi kartu su kitais asmens registravimui pateiktais dokumentais. Tuo atveju, kai išrašas perduotas faksu, teritorinės muitinės pareigūnas, perdavęs išrašą faksu, ant išrašo užrašo „Registro išrašas perduotas faksu“, nurodo fakso numerį, kuriuo buvo perduotas išrašas, pasirašo ir parašą patvirtina asmeniniu spaudu.

61. Jeigu asmuo, kuris iš Registro buvo išregistruotas Muitinės prievolininkų registro nuostatų 32.3 ir 32.4 papunkčiuose numatytais atvejais, pakartotinai pateikia prašymą, jam suteikiamas tas pats (buvęs) EORI arba identifikavimo kodas.

62. Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje www.lrmuitine.lt skelbiama Muitinės prievolininkų registro nuostatų 64 punkte nurodyta informacija ir asmenų, prašymo 13-ame langelyje pateikusių savo sutikimą viešai skelbti EORI kodą ir prašymo 1 ir 3 langeliuose nurodytą informaciją, duomenys.

63. Tuo atveju, kai asmuo registruojamas Taisyklių VII skyriaus ketvirtojo ir penktojo skirsnių nustatyta tvarka, Taisyklių V ir VI skyriaus nuostatos netaikomos.

____________________________

 

Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių

1 priedas

 

 

_____________________ teritorinei muitinei

 

 

PRAŠYMAS

REGISTRUOTI MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRE

 

 

___________________Nr.____________________

(data)                                      

 

 

 

1. Pareiškėjas

 

 

 

2. Skirta muitinės įrašams

 

 

 

 

3. Buveinės/gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

4. Asmens tipas

 

 

 

5. Įsteigimo/gimimo data

6. Teisinis statusas

7. Pagrindinės ekonominės veiklos kodas

8. PVM mokėtojo kodas (-ai):

 

 

 

 

9. Mokesčių mokėtojo kodas

10. Teisinės registracijos kodas

11. Įsteigimo ES duomenys:

11.1. RB/CB/NVP

įsteigimo ES valstybė narė

11.2. RB/CB/NVP registracijos kodas

11.3. RB/CB/NVP pavadinimas

11.4. RB/CB/NVP adresas

11.5. RB/CB/NVP

registracijos data

12. Asmuo ryšiams su muitine (vardas, pavardė, adresas ir telefonas (arba faks. arba el. paštas):

 

 

 

 

 

13. Trečioje šalyje registruotam asmeniui suteiktas identifikavimo kodas (-ai):

 

 

14. Sutinku/nesutinku, kad man suteiktas EORI kodas ir prašymo 1, 3 langeliuose nurodyta informacija būtų skelbiama viešai (reikalingą pabraukti).

 

15. Informaciją, susijusią su registravimu Muitinės prievolininkų registre, teikti

 

 

16.

 

Vardas, pavardė ……………………………………Parašas …………………..Data………………

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1B-146, 2018-02-26, paskelbta TAR 2018-03-02, i. k. 2018-03466

 

 

 

Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių

2 priedas

 

 

 

 

 

___________________teritorinė muitinė

 

 

PRANEŠIMAS Nr.________________

apie EORI kodo/identifikavimo kodo suteikimą

(kas reikalinga, pabraukti)

 

Vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  generalinio direktoriaus 20   m.                             d. įsakymu Nr.        

 

pagal  ______________pateiktą prašymą Nr._____________

(data)                               

 

_______________________________________________________________________suteiktas

(pavadinimas arba asmens vardas, pavardė)

 

 

EORI kodas/identifikavimo kodas  _____________________________

(kas reikalinga, pabraukti)

 

20      m.                             d.

 

 

 

 

 

Asmuo privalo informuoti teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai jis priklauso, apie bet kuriuos asmens duomenų pasikeitimus.

 

 

______________________________

 

 

Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių

3 priedas

 

 

 

 

 

___________________ teritorinė muitinė______________

(data)                                                    

 

MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRO IŠRAŠAS Nr.________________

apie EORI kodo/identifikavimo kodo suteikimą

(kas reikalinga, pabraukti)

 

Vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 20   m.                             d. įsakymu Nr.        

 

pagal  ______________pateiktą prašymą Nr._____________

(data)                               

 

_______________________________________________________________________suteiktas

(pavadinimas arba asmens vardas, pavardė)

 

 

EORI kodas/identifikavimo kodas  _____________________________

(kas reikalinga, pabraukti)

 

20     m.         .         d.

 

 

 

 

 

 

 

Asmuo privalo informuoti teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai jis priklauso, apie bet kuriuos asmens duomenų pasikeitimus.

 

______________________________

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975

 

 

 

 

ASMENS TIPŲ KLASIFIKATORIUS

 

Eilės Nr.

Pavadinimas

Kodas

1.

Fizinis asmuo

1

2.

Juridinis asmuo

2

3.

Asmenų bendrija

3

4.

Užsienio valstybės atstovybė

4

5.

Lietuvos Respublikoje registruoti juridinių asmenų filialai

5

6.

Lietuvos Respublikoje registruotos juridinių asmenų atstovybės

6

 

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-68, 2016-01-26, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01740

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1B-975 „Dėl asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-336, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10672

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-146, 2018-02-26, paskelbta TAR 2018-03-02, i. k. 2018-03466

Dėl muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo