Suvestinė redakcija nuo 2024-03-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2022-03-16, i. k. 2022-04886

 

Nauja redakcija nuo 2022-09-15:

Nr. 924, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18823

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LAIKINOSIOS APSAUGOS Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo

 

2022 m. kovo 16 d. Nr. 224

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 49 straipsnio 2 dalimi, 92 ir 94 straipsniais, įgyvendindama 2022 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/382, kuriuo pagal Direktyvos 2001/55/EB 5 straipsnį nustatoma, kad iš Ukrainos yra perkeltųjų asmenų masinis srautas, ir pradedama taikyti laikinoji apsauga, 2023 m. spalio 19 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2023/2409, kuriuo pratęsiama Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/382 nustatyta laikinoji apsauga, ir 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 970, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24386

 

1. Suteikti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje (toliau – laikinoji apsauga) nuo 2022 m. kovo 4 d. iki 2025 m. kovo 4 d.: 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

Nr. 970, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24386

1.1. asmenims, 2022 m. vasario 24 d. ar vėliau pasitraukusiems (perkeltiems) iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, kurie yra:

1.1.1. Ukrainos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje, arba

1.1.2. asmenys be pilietybės ir trečiųjų šalių piliečiai, kurie nėra Ukrainos piliečiai ir kurie iki 2022 m. vasario 24 d. Ukrainoje naudojosi tarptautine apsauga arba lygiaverte nacionaline apsauga, arba

1.1.3. šio nutarimo 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose nurodytų asmenų šeimos nariai, kaip jie apibrėžti Sprendimo (ES) 2022/382 2 straipsnio 4 dalyje, arba

1.1.4. asmenys be pilietybės arba trečiųjų šalių piliečiai, kurie nėra Ukrainos piliečiai ir kurie iki 2022 m. vasario 24 d. teisėtai nuolat gyveno Ukrainoje turėdami galiojantį leidimą nuolat gyventi Ukrainoje, ir jų negalima saugiai ir ilgam laikui grąžinti į kilmės šalį ar kitą valstybę, kuri juos priima;

1.2. asmenims, ne anksčiau kaip 2022 m. sausio 24 d. laikinai išvykusiems iš Ukrainos ir teisėtai buvusiems Europos Sąjungos teritorijoje ar kitoje trečiojoje šalyje, jei jie atitinka šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytas sąlygas ir į Lietuvos Respubliką atvyko iki 2022 m. gegužės 1 d.;

1.3. vaikams, gimusiems šio nutarimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims po 2022 m. vasario 24 d. ne Ukrainoje ar šių asmenų gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu.

2. Nustatyti, kad:

2.1. asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 1 punkte nurodytas sąlygas, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu (toliau – leidimas gyventi) išduodamas laikotarpiui iki 2025 m. kovo 4 d. Minėtam laikotarpiui išduodamas skaitmeninis dokumentas, suteikiantis teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis suteiktą laikinąją apsaugą (toliau – skaitmeninis dokumentas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 970, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24386

 

2.2. jeigu Europos Sąjungos Taryba priėmė sprendimą panaikinti laikinąją apsaugą, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) leidimus laikinai gyventi ir skaitmeninius dokumentus skelbia negaliojančiais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

 

2.3. Migracijos departamentas registruoja asmenis, atitinkančius šio nutarimo 1 punkte nurodytas sąlygas, ir jiems išduoda registraciją patvirtinantį dokumentą (pažymą), kuriame nurodytas asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU) ir elektroninės sveikatos istorijos (ESI) numeris. Šiame papunktyje nurodytus veiksmus taip pat gali atlikti kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

2.4. asmenys, atitinkantys šio nutarimo 1 punkte nurodytas sąlygas, praėjus 33 kalendorinėms dienoms nuo užsiregistravimo šio nutarimo 2.3 papunktyje nustatyta tvarka dienos iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo dienos turi teisę neatlygintinai gauti maitinimo paslaugas ir higienos prekes, jeigu nemokamą šių asmenų maitinimą ir higienos prekių tiekimą jiems organizuoja savivaldybės administracija;

2.5. asmenų, atitinkančių šio nutarimo 1 punkte nurodytas sąlygas, iki bus priimtas sprendimas dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo), ir (ar) asmenų, kuriems suteikta laikinoji apsauga (toliau kartu – užsieniečiai), apgyvendinimą valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių ar įmonių, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė (toliau kartu – valstybės ar savivaldybių įstaigos), apgyvendinimo vietose (įskaitant ir savivaldybių panaudos teise valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą), taip pat fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybių įstaigas) savanoriškai pasiūlytose apgyvendinimo vietose pagal bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija neatlygintinai gali organizuoti įstaigos ir (ar) organizacijos;

2.6. Valstybės ir savivaldybių įstaigų nekilnojamojo turto (įskaitant valstybės ir savivaldybių turtą, perduotą panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis kitiems subjektams pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnį (toliau – kiti subjektai, kurie panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdo valstybės ir savivaldybių turtą ir juo naudojasi)), skirto užsieniečiams nemokamai apgyvendinti, sąrašas sudaromas, tvarkomas ir administruojamas Valstybės duomenų valdymo platformoje (toliau – VDV platforma) socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Valstybės ir savivaldybių įstaigoms, kitiems subjektams, kurie panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdo valstybės ir savivaldybių turtą ir juo naudojasi ir kurie laikinosios apsaugos suteikimo laikotarpiu pasiūlytose apgyvendinimo vietose, įtrauktose į VDV platformą, nemokamai apgyvendino arba planuoja nemokamai apgyvendinti užsieniečius (jei viešoji infrastruktūra pritaikoma apgyvendinimo reikmėms pagal Pabėgėlių priėmimo centro ir savivaldybės administracijos sudarytą bendradarbiavimo sutartį), kompensuojamos šios su jų apgyvendinimu (planuojamu apgyvendinimu) susijusios išlaidos:

Papunkčio pakeitimai:

TAR pastaba. Nutarimo 2.6 papunkčio nuostatos taikomos, t. y. iki 2023-01-01 faktiškai patirtos su užsieniečių apgyvendinimu (planuojamu apgyvendinimu) susijusios išlaidos Nutarimo 2.6 papunktyje nurodytiems subjektams kompensuojamos, ir tais atvejais, kai užsieniečiai nemokamai apgyvendinti Nutarimo 2.6 papunktyje nurodytose apgyvendinimo vietose arba kai Pabėgėlių priėmimo centras ir savivaldybės administracija yra sudarę bendradarbiavimo sutartį iki 2023-01-01.

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

2.6.1. karšto vandens ir šildymo išlaidos, įskaitant šildymui ir karštam vandeniui ruošti reikalingo kuro įsigijimo, atvežimo, paruošimo išlaidas;

2.6.2. elektros energijos, skirtos apšvietimui, šildymui ir kitoms reikmėms, išlaidos;

2.6.3. geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo išlaidos;

2.6.4. komunalinių atliekų išvežimo išlaidos;

2.6.5. dujų tiekimo išlaidos;

2.7. Neteko galios nuo 2022-12-24

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

 

2.8. fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus valstybės ar savivaldybių įstaigas), kurie asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 1 punkte nurodytas sąlygas ir užsiregistravusiems šio nutarimo 2.3 papunktyje nustatyta tvarka (toliau šiame papunktyje – užsiregistravę užsieniečiai), perduoda Lietuvos Respublikoje nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomą būstą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ar kitas gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpas, išskyrus valstybės ar savivaldybių turtą (toliau – būstas), neatlygintai naudotis panaudos pagrindais (toliau – panaudos davėjai), skiriama kompensacija už būsto suteikimą (toliau – kompensacija). Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 eurų per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 eurų per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį. Kompensacija skiriama panaudos davėjui už antrąjį ar paskesnius būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos (jei užsieniečių užsiregistravimo šio nutarimo 2.3 papunktyje nustatyta tvarka data yra vėlesnė nei būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais data, – nuo užsieniečių užsiregistravimo šio nutarimo 2.3 papunktyje nustatyta tvarka dienos). Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2023 m. gruodžio 31 d. ir viršyti būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais sutarties galiojimo laikotarpio. Kompensacijos mokėjimo laikotarpiu būsto išlaikymo išlaidos (pavyzdžiui, mokesčiai už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kt.)) apmokamos būsto panaudos sutartyje, sudarytoje su užsiregistravusiu užsieniečiu, nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

 

2.9. asmenys, atitinkantys šio nutarimo 1 punkte nurodytas sąlygas, laikinosios apsaugos suteikimo laikotarpiu turi teisę gauti socialinę paramą mokiniams (mokinių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti) Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme nustatyta tvarka. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos užsieniečiams skiria ir moka socialinę paramą mokiniams, nereikalaudamos iš jų ir (ar) užsienio valstybių institucijų pateikti informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus jų teisei į šią socialinę paramą nustatyti, jei jie jų pateikti negali;

2.10. asmenys, atitinkantys šio nutarimo 1 punkte nurodytas sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdraustus asmenis, laikinosios apsaugos suteikimo laikotarpiu turi teisę į:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

2.10.1. imunoprofilaktiką nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);

2.10.2. nėštumo priežiūrą;

2.10.3. tikrinimą dėl tuberkuliozės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

2.10.4. siuntimą į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra), jei, teikiant jiems būtinąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus jų sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jiems prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų (toliau – būtinosios paslaugos), nustatoma, kad jų sveikatos būklė atitinka neįgalumo lygio, dalyvumo lygio ir (ar) individualiųjų pagalbos poreikių nustatymo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus kriterijus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 970, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24386

 

2.10.5. mobilias slaugos paslaugas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka asmenų registracijos centre;

2.10.6. medicininės reabilitacijos paslaugas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka (tik asmenys, sužeisti karinių veiksmų Ukrainoje metu);

2.10.7. Neteko galios nuo 2023-03-03

Papunkčio naikinimas:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

 

2.10.8. pavėžėjimą į II ir (ar) III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą planinėms būtinosioms paslaugoms gauti, taip pat pavėžėjimą į fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą būtinosioms paslaugoms gauti, jei pavėžėjimo metu nereikia teikti būtinosios pagalbos;

2.10.9. visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas;

2.11. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, atitinkantys nutarimo 1 punkte nurodytas sąlygas, turi teisę į šio nutarimo 2.10.8 papunktyje nurodytas pavėžėjimo paslaugas;

2.12. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) organizuoja užsieniečiams suteiktų šio nutarimo 2.10.1–2.10.6 papunkčiuose nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, jas teikiant panaudotų vakcinų, centralizuotai apmokamų vaistų ir centralizuotai apmokamų medicinos pagalbos priemonių apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (įstatymų nustatyta tvarka jas kompensuojant papildomai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

 

2.13. už šio nutarimo 2.10.8, 2.10.9 ir 2.11 papunkčiuose nurodytas paslaugas sumokama savivaldybių biudžetų lėšomis;

2.14. receptinių vaistų įsigijimo išlaidos sveikatos apsaugos ministro nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka valstybės biudžeto ar kitomis lėšomis pagal galimybes apmokamos šiems užsieniečiams:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

2.14.1. nepilnamečiams, užsiregistravusiems šio nutarimo 2.3 papunktyje nustatyta tvarka;

2.14.2. privalomuoju sveikatos draudimu neapdraustiems suaugusiesiems, užsiregistravusiems šio nutarimo 2.3 papunktyje nustatyta tvarka;

2.15. priimant sprendimus dėl socialinės paramos teikimo asmeniui (šeimai), įgyvendinant užsieniečių teises pagal Įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir (ar) 3 dalies 1 punktą, išskyrus sprendimus dėl šio nutarimo 2.8 papunktyje nurodytos kompensacijos skyrimo, nustatomas socialinės paramos teikimo užsieniečiams terminas negali būti ilgesnis nei šio nutarimo 1 punkte nurodytas terminas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 153, 2024-02-28, paskelbta TAR 2024-02-29, i. k. 2024-03746

 

2.151. fiziniai ir juridiniai asmenys dėl šio nutarimo 2.8 papunktyje nurodytos kompensacijos gavimo turi teisę kreiptis iki 2024 m. balandžio 30 d.;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 153, 2024-02-28, paskelbta TAR 2024-02-29, i. k. 2024-03746

 

2.16. užsieniečių asmens duomenys, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, vadovaujantis šiuo nutarimu, tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą užsieniečių teisių, nustatytų Įstatymo 94 straipsnyje, įgyvendinimą, užsieniečių identifikavimą, migracijos ir prieglobsčio procedūrų vykdymą, apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros, asmenų su negalia socialinės integracijos, įdarbinimo, užimtumo, švietimo paslaugų, humanitarinės pagalbos užsieniečiams teikimą, vaiko teisių ir laisvių įgyvendinimą, gynimą ir apsaugą bei vaiko interesus Lietuvos Respublikoje, išlaidų, nurodytų šio nutarimo 2.6 papunktyje, kompensavimą, savivaldybių funkcijų vykdymą (socialinių paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatyta tvarka, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta tvarka, piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir kompensacijų) teikimą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka, savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos socialinės paramos (vienkartinės, periodinės, tikslinės ar sąlyginės pašalpos ir kt.) teikimą, socialinės paramos mokiniams (mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti) teikimą Socialinės paramos mokiniams įstatyme nustatyta tvarka, kitų socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymą), paramos užsieniečiams, stojantiems į valstybinių Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas, teikimą ir su tuo susijusių procedūrų (įskaitant procedūrų užbaigimą), reglamentuojamų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse, vykdymą finansų ministro tvirtinamos Valstybės duomenų valdysenos programos įgyvendinimo, oficialios statistikos ir apibendrintų duomenų rengimo ir teikimo tikslais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

Nr. 439, 2023-06-07, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11465

Nr. 970, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24386

 

2.17. šio nutarimo 2.8 papunktyje nurodytų panaudos davėjų asmens duomenys, vadovaujantis šiuo nutarimu, tvarkomi siekiant užtikrinti panaudos davėjų identifikavimą, kompensacijų, nurodytų šio nutarimo 2.8 papunktyje, skaičiavimą, mokėjimą ir su tuo susijusių procedūrų (įskaitant procedūrų užbaigimą) vykdymą;

2.18. šio nutarimo 2.16 ir 2.17 papunkčiuose nurodytais tikslais asmens duomenys Valstybės duomenų agentūros valdomose valstybės informacinėse sistemose ir (ar) VDV platformoje tvarkomi tol, kol bus baigtos procedūros, reikalingos šio nutarimo 2.16 ir 2.17 papunkčiuose nurodytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo šio nutarimo 1 punkte nurodyto termino pabaigos, o pasibaigus šiam terminui ištrinami. Asmens duomenys valstybės informacinėse sistemose, iš kurių / kurioms jie teikiami, tvarkomi šių valstybės informacinių sistemų nuostatų ir asmens duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka bei terminais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

 

2.19. pasibaigus išmokų vaikams, skiriamų ir mokamų pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, mokėjimui, nes pasibaigė savivaldybės administracijos sprendime dėl šių išmokų mokėjimo nustatytas terminas, kuris trumpesnis nei asmens, kuriam suteikta laikinoji apsauga, leidimo gyventi galiojimo terminas, savivaldybių administracijos be atskiro asmens prašymo asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga, skiria ir moka išmokas vaikams iki leidimo gyventi galiojimo termino pabaigos, bet ne ilgiau, nei asmuo turi teisę gauti šiame papunktyje nurodytą išmoką, jei informaciją, reikalingą šiai išmokai skirti ir mokėti, jos gauna iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir (ar) kitų informacinių sistemų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

 

2.20. nutraukus tikslinės kompensacijos, skiriamos ir mokamos pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, mokėjimą, nes pasibaigė savivaldybės administracijos sprendime dėl šių kompensacijų mokėjimo nustatytas terminas, kuris trumpesnis nei asmens, kuriam suteikta laikinoji apsauga, leidimo gyventi galiojimo terminas, savivaldybių administracijos be atskiro asmens prašymo asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga, skiria ir moka tikslines kompensacijas iki leidimo gyventi galiojimo termino pabaigos, bet ne ilgiau nei asmeniui pagal Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, jei informaciją, reikalingą šioms kompensacijoms skirti ir mokėti, jos gauna iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir (ar) kitų informacinių sistemų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 970, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24386

 

2.21. pasibaigus šalpos išmokos, skiriamos ir mokamos pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą, mokėjimui, nes pasibaigė Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos sprendime dėl šių išmokų mokėjimo nustatytas terminas, kuris trumpesnis nei asmens, kuriam suteikta laikinoji apsauga, leidimo gyventi galiojimo terminas, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos be atskiro asmens prašymo asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga, pratęsia šalpos išmokų mokėjimą iki leidimo gyventi galiojimo termino pabaigos, bet ne ilgiau, nei asmuo turi teisę gauti šiame papunktyje nurodytą šalpos išmoką, jei informaciją, reikalingą šiai išmokai skirti ir mokėti, jos gauna iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir (ar) kitų informacinių sistemų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

 

3. Pavesti:

3.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

3.1.1. kartu su Pabėgėlių priėmimo centru koordinuoti nemokamą užsieniečių apgyvendinimą, kaip nurodyta Įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 3 dalies 1 punkte, ir, bendradarbiaujant su valstybės nekilnojamojo turto valdytojais ir (ar) savivaldybių administracijomis, užtikrinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų nekilnojamojo turto, skirto užsieniečių nemokamam apgyvendinimui, sąrašo, esančio VDV platformoje, sudarymą, administravimą, tvarkymą ir duomenų tikslumą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

 

3.1.2. sudaryti bendradarbiavimo sutartis su įstaigomis ir (ar) organizacijomis, organizuojančiomis humanitarinės pagalbos užsieniečiams teikimą ir (ar) šio nutarimo 2.5 papunktyje nurodytą užsieniečių apgyvendinimą fizinių ar juridinių asmenų savanoriškai pasiūlytose ir (ar) valstybės ir savivaldybių įstaigų pasiūlytose apgyvendinimo vietose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

 

3.1.3. nustatyti šio nutarimo 2.8 papunktyje nurodytų kompensacijų skyrimo sąlygas ir tvarką;

3.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, gavus iš asignavimų valdytojų ir savivaldybių administracijų apibendrintą informaciją (įskaitant valstybės valdomų bendrovių ar įmonių, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, kitų subjektų, kurie panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdo valstybės ir savivaldybių turtą ir juo naudojasi, informaciją), parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybei pateikti nutarimo projektą:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

3.2.1. dėl šio nutarimo 2.6 papunktyje nurodytų užsieniečių apgyvendinimo išlaidų kompensavimo valstybės ir savivaldybių įstaigoms iš valstybės finansinių išteklių;

3.2.2. dėl maitinimo paslaugų teikimo ir higienos prekių tiekimo išlaidų kompensavimo šio nutarimo 2.7 papunktyje nurodytomis sąlygomis savivaldybių administracijoms iš valstybės finansinių išteklių;

3.3. Valstybės duomenų agentūrai ir Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui užtikrinti keitimąsi asmens duomenimis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, būtinais siekiant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams tikslų, tarp Lietuvos migracijos informacinės sistemos ir Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

 

3.4. Valstybės duomenų agentūrai:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

3.4.1. užtikrinti keitimąsi duomenimis arba duomenų teikimą:

3.4.1.1. užtikrinti asmens duomenų, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, teikimą iš Lietuvos migracijos informacinės sistemos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), Agentūrai, Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – užsieniečių identifikavimo, asmenų su negalia socialinės integracijos, įdarbinimo, užimtumo, vaiko teisių ir laisvių įgyvendinimo, gynimo, apsaugos bei vaiko interesų Lietuvos Respublikoje užtikrinimo ir su tuo susijusių procedūrų (įskaitant procedūrų užbaigimą), reglamentuojamų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse, vykdymo tikslais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 439, 2023-06-07, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11465

Nr. 970, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24386

 

3.4.1.2. užtikrinti keitimąsi asmens duomenimis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, tarp Lietuvos migracijos informacinės sistemos ir savivaldybių administracijų sisteminiu būdu teikiamų duomenų – užsieniečių identifikavimo, migracijos ir prieglobsčio procedūrų vykdymo, apgyvendinimo, maitinimo, asmenų su negalia socialinės integracijos, įdarbinimo, užimtumo, švietimo paslaugų, humanitarinės pagalbos užsieniečiams teikimo, išlaidų, nurodytų šio nutarimo 2.6 papunktyje, kompensavimo, savivaldybių funkcijų, nurodytų šio nutarimo 2.16 papunktyje, vykdymo ir su tuo susijusių procedūrų (įskaitant procedūrų užbaigimą), reglamentuojamų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse, vykdymo tikslais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 970, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24386

 

3.4.1.3. užtikrinti asmens duomenų, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, teikimą iš Lietuvos migracijos informacinės sistemos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) informacinės sistemos, Užimtumo tarnybos informacinės sistemos labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai, viešajai įstaigai „Stiprūs kartu“, viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai, Lietuvos „Caritui“ ir Maltos ordino pagalbos tarnybai – užsieniečių identifikavimo, apgyvendinimo, maitinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tikslais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

Nr. 439, 2023-06-07, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11465

 

3.4.1.4. užtikrinti asmens duomenų, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, teikimą iš Lietuvos migracijos informacinės sistemos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti užsieniečių, stojančių į valstybinių Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas, identifikavimo ir paramos užsieniečiams teikimo tikslais;

3.4.1.5. užtikrinti asmens duomenų, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos savivaldybių administracijoms – užsieniečių identifikavimo, apgyvendinimo, užimtumo savivaldybių funkcijų, nurodytų šio nutarimo 2.16 papunktyje, vykdymo ir su tuo susijusių procedūrų (įskaitant procedūrų užbaigimą), reglamentuojamų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse, vykdymo tikslais;

3.4.1.6. užtikrinti asmens duomenų, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, teikimą iš Užimtumo tarnybos informacinės sistemos savivaldybių administracijoms – užsieniečių identifikavimo, apgyvendinimo, užimtumo, savivaldybių funkcijų, nurodytų šio nutarimo 2.16 papunktyje, vykdymo ir su tuo susijusių procedūrų (įskaitant procedūrų užbaigimą), reglamentuojamų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse, vykdymo tikslais;

3.4.1.7. užtikrinti asmens duomenų, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, teikimą iš Nacionalinės švietimo agentūros informacinių sistemų savivaldybių administracijoms – užsieniečių identifikavimo, švietimo paslaugų teikimo, savivaldybių funkcijų, nurodytų šio nutarimo 2.16 papunktyje, vykdymo ir su tuo susijusių procedūrų (įskaitant procedūrų užbaigimą), reglamentuojamų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse, vykdymo tikslais;

3.4.1.8. užtikrinti keitimąsi asmens duomenimis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, savivaldybių administracijų tvarkomais SIAS „Parama“ informacinėse sistemose ir kitais sisteminiu būdu teikiamais asmens duomenimis, tarp savivaldybių administracijų – užsieniečių identifikavimo, apgyvendinimo, maitinimo, savivaldybių funkcijų, nurodytų šio nutarimo 2.16 ir 2.17 papunkčiuose, vykdymo ir su tuo susijusių procedūrų (įskaitant procedūrų užbaigimą), reglamentuojamų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse, vykdymo tikslais;

3.4.1.9. užtikrinti apibendrintų duomenų teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Pabėgėlių priėmimo centrui, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją – duomenimis grįstiems sprendimams, susijusiems su šio nutarimo 2.16 ir 2.17 papunkčiuose nustatytų tikslų pasiekimu, priimti;

3.4.2. tvarkyti pagal šio nutarimo 3.3, 3.4.1.1–3.4.1.8, 3.5–3.7 papunkčius teikiamus asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, apibendrintų duomenų rengimo ir teikimo šio nutarimo 3.4.1.9 papunktyje nurodytiems subjektams finansų ministro tvirtinamos Valstybės duomenų valdysenos programos įgyvendinimo ir oficialios statistikos tikslais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

 

3.4.3. užtikrinti technines galimybes viešajai įstaigai „Stiprūs kartu“ ir šio nutarimo 3.1.2 nurodytoms įstaigoms ir (ar) organizacijoms tvarkyti asmens duomenis ir (ar) keistis jais, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, užsieniečių apgyvendinimo, maitinimo ir humanitarinės pagalbos jiems teikimo tikslais;

3.5. Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamentui, valstybės įmonei Registrų centrui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Užimtumo tarnybai, biudžetinei įstaigai Nacionalinei švietimo agentūrai, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui, savivaldybių administracijoms teikti Valstybės duomenų agentūrai ir subjektams, nurodytiems 3.3, 3.4.1.1–3.4.1.8, 3.4.3, 3.7 papunkčiuose, per VDV platformą šio nutarimo 3.3, 3.4.1.1–3.4.1.8 ir 3.7 papunkčiuose nurodytose valstybės informacinėse sistemose ir kitus sisteminiu būdu tvarkomus asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, būtinus siekiant šio nutarimo 2.16 ir 2.17 papunkčiuose nurodytų tikslų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

 

3.6. valstybės įmonei Registrų centrui:

3.6.1. teikti Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkomus asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, Valstybinei ligonių kasai – užsieniečių identifikavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais;

3.6.2. sudaryti technines galimybes šio nutarimo 3.8 papunktyje nurodytus asmenis, kurių duomenis elektroninių ryšių priemonėmis pateikė Migracijos departamentas, automatiniu būdu įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir šių asmenų duomenis įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

 

3.7. valstybės ir savivaldybių įstaigoms, kitiems subjektams, kurie panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdo valstybės ir savivaldybių turtą ir juo naudojasi, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka per VDV platformą teikti ir tvarkyti asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, užsieniečių nemokamo apgyvendinimo bei išlaidų, nurodytų šio nutarimo 2.6 papunktyje, kompensavimo tikslais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

 

3.8. Migracijos departamentui elektroninių ryšių priemonėmis pateikti valstybės įmonei Registrų centrui užsieniečių, kuriems leidimai gyventi išduoti (pakeisti) iki 2023 m. kovo 4 d. ir galioja iki 2024 m. kovo 4 d., duomenis, reikalingus užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga ir kurie dėl objektyvių priežasčių nėra deklaravę gyvenamosios vietos ar nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą iki 2024 m. kovo 4 d.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

 

 

 

 

Ministras Pirmininkė                                                                                          Ingrida Šimonytė

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                      Agnė Bilotaitė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 587, 2022-06-01, paskelbta TAR 2022-06-03, i. k. 2022-12209

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 924, 2022-09-14, paskelbta TAR 2022-09-14, i. k. 2022-18823

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1305, 2022-12-21, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26724

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 119, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03840

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 439, 2023-06-07, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11465

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 970, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24386

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 153, 2024-02-28, paskelbta TAR 2024-02-29, i. k. 2024-03746

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo